Selbu

Dyreliv. Det er uvisst om klimaforandringer er årsaken, men det er et faktum at en rekke dyrearter har vandret inn i bygda i den senere tid, særlig i åra etter siste verdenskrig. Av større dyr må nevnes rådyr og hjort. Rådyret har formert en tallrik stamme i skogene bygda rundt, mens hjorten ennå ikke er kommet stort lenger enn til Sjøbygda. Vill-minken har okkupert alle vassdragene i bygda til stor skade for fisken og fuglelivet. Selbu var tidligere fri hoggormen, men i de siste år er det observert noen få eksemplarer ved Slindvatnet og i Sjøbygda.

Flere fuglearter har trukket hit opp fra sjøen. Måsen var først ute, senere er det blitt en fast bestand av tjeld og kaie. Villdua og canada-gåsa er også nye innslag i faunaen. Den mest maleriske og majestetiske av fugleartene er tranene. Hvert år kommer en stor flokk til sitt sommer­opphold i øyene nederst i Nea-dalen.

Rypa bør nevnes først av de stedegne fugleartene. Rypebestanden ser ut til å være stor og sikker. Skogsfuglen, orrfugl, røy og tiur samt jerpe, som var tallrik til i åra like etter siste krig, har derimot tilsyne­latende gått sterkt tilbake. Også de mange arter av ender ser ut til å væ­re redusert. De store rovfuglene, ugle, falk og ørn, ser en sjelden, men en vet at det tidligere ble drevet falkefangst i fjella. Småfuglbestanden holder seg godt oppe.

De store rovdyra ble nesten utryddet i det forrige hundreåret, men ennå kan det år om annet komme streifdyr av bjørn og ulv. Av jerv og mår er det en liten fast bestand. Gaupa og særlig reven har øket kraf­tig i tall i den senere tid.

Elgen var i hundreår borte fra Selbu og de andre Trøndelagsbygdene forøvrig, men den kom tilbake hit for omkring 150 år siden. Siden har bestanden vært relativt stor, men den har minket de siste år.

Ørret og rør (røye) er de dominerende fiskeartene i Selbu. De finnes i nesten hvert vatn og i hver elv og bekk. I Selbusjøen er det også «lak­ka» (lake). Den skal visstnok være satt ut der i dansketida. I Dragstelva finnes det ferskvannsmusling, men rovfangst har nesten utryddet stammen.