Selbu

Areal. Av et samlet flatemål på 1254.20 km2 er 31 km2 jordbruksare­al, 290 km2 skog, 85 km2 vatn og elver — resten er myr og fjell.

41 % av skogen består av gran, 17 % av furu, 37 % er blandingsskog og bare 5 % lauvskog — mest bjørk, men nede i dalene også or, selje, hegg, osp og rogn. Før i tida var det også alm i Selbu, men i barkebrødstider er den blitt utryddet, bortsett fra noen små lunder i Roltbørgene. Skogen har en samlet årlig tilvekst på ca. 55 000 m3.

Amdal sett fra Sjøbygda.

Amdal sett fra Sjøbygda.

Sterk hogging har utryddet urskogen, slik at en nå over alt finner yngre og jevnere skog. Tidligere sto det enkelte kjemper i skogene. I 1867 ble det hogd en gran som holdt 4.4 meter i omkrets. En annen gran som hadde en omkrets på 3.28 meter en halvmeter over bakken, var 33.25 meter høy. Ei furu som ble felt på samme tid målte 4.80 me­ter i omkrets. Grensa for den produktive skogen går i om lag 550 me­ters høyde, mens utgammel, kronglet fjellskog kan tøye seg enda 100 meter høyere. Fururøtter i fjellmyrene langt over skoggrensa viser at skogen tidligere gikk mye høyere. Tilmed ved Syltjennå i Tydalen i 1000 meters høyde er det funnet røtter av storskog.