GRØTEM MELLOM GNR 9/1 (UTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Utigarn og Ivarsgarn, som ca. 1550 var eid av enken Birgitte, var ett bruk til ca. 1620. Fra 1609 og trolig en god del år før var Peder Svendsen alene bruker. Sønnen hans, Svend, var født før århundreskiftet (1597), så Peder selv var gammel nok til å kunne være sønn av Birgitte. Peder eide  1/2 øre odelsjord ett el­ler annet sted. Peder døde mellom 1617 og 1620.

Omkring 1620 skjer så en todeling av dette bruket. Hvert av de nye bruka blir skyldsatt med 1 spann (smør). Peders sønn Svend Pedersen bruker Ivarsgarn, som den blir kalt senere, mens enken etter Peder, Ingri, selv sitter med Utigarn gjen­nom 1620-tallet og et stykke inn på 1630-tallet.

Haftor nevnes som bruker i åra mellom 1630 og 1638, noen ganger i stedet for Ingri, andre ganger føres begge to. Kan det være at han har ektet enken, eller er det en yngre sønn? Svaret lar seg ikke lenger finne.

Fra 1640 har Bjørn overtatt, og heller ikke nå vet vi noe om eventuelle slektskapsforhold. I 1645 ble Bjørn skattelagt for kona og sin mor, samt dreng og taus. Hvis denne mora skulle være Ingri, må hun være gammel, og det rimer lite med at Bjørn selv nå har en sønn på bare 5 år. Bjørn drev Utigarn til inn på 1660-tallet.

Peder Bjørnsen, f. ca. 1640, død 1712, overtok etter faren i åra mellom 1661 og 1665. Han var gift med Kari Jonsdatter, født ca. 1642, død 1699. De hadde fire døtre (se nedafor).

Den slekta som omkring 1850 gikk fra Utigarden, var minst to hundre år gammel her. De siste, Einar Olsen og Brynhild Haldorsdt., var så gjeldsatt at de måtte gi fra seg skjøtet og flytte med og de åtte barna ut til der vi senere finner Enarhaugen. Noen år før måtte bygselbruket på nabobruket Nordigarden ty til samme utvegen, da den busatte seg på Myrmoen.

Utigardsfolket satt som bygselfolk i bra kår. Etter Kari Jonsdt. var det skifte i 1700 og buet var 2 hester, 5 kyr, 7 kviger, 2 okser, 3 kalver, 11 sauer og 6 geiter. Den totale verdien var 85 rdr., og dette var god økonomi på et bygselbruk. Skiftet ble holdt i mars og kornlageret var 4 t. bygg og 13 t. havre. I 1723 er det reknet med at årlig utsæd var 1 t. bygg og 6 t. havre og høyavlinga 66 lass. Bruket kunne fø 2 heser, 6 kyr, 4 ungnaut, 4 gei­ter og 6 sauer. Jorda var kornviss og lettdrevet. Det ble fores­lått at skylda ble satt opp 12 marklag.

 image10 image9

Henrik Olsen fra Øver-Solem var gift med gardtaus på Utigarden. Han døde fra kone og barn i 1725. Enka Marit Persdt. ville dele bruket mellom sønnene Per og Ola. Hun ga fra seg det halve til den eldste, men døde i 1758 før hun rakk å gi avkall på bygselen av andre halvparten. Per kunne også krevd bygse­len på den, men sommeren samme året fikk de ynngste av brø­drene, Ola Henriksen, bygselbrev fra Hospitalet på  1/2 spann som mora døde fra. Per Henriksen gikk ugift og i realiteten var det Ola som sto for drifta på hele bruket. Per gikk mer som en dreng her. Etter deres tid bygslet Henrik Olsen hele Utigarden.

Utigarden var bygselbruk til i 1811, da Ola Henriksen den an­dre fikk kongeskjøte for 1 000 rdr. og kår til mor sin, Mali Jonsdt. Han tok på seg ei jordavgift til den gamle landskyldeieren, Trondheim Hospital, på og ga også Hospitlaet en pantobli­gasjon for 1000 rdr. Det var inflasjonstider og store tall den gangen.

Under skiftet etter kona, Marit Einarsdt., i 1819 ble bruket verdsatt til 350 spd. og det ble gjort utlegg i det til panteieren Trondhjems Hospital for 150 spd. og dessuten til andre kredito­rer for til sammen 40 spd. Økonomien var likevel god nok, men hos sønnen Einar Olsen gikk det brått nedover. Han ga Tomas Moslett, kjøpmann Hans Brun i Trondheim og Arnt Haldorsen Kvello panteobligasjoner for til sammen 600 spd. I 1845 solgte Einar Olsen slåttenget ved Nea bnr. 106 til Ola Olsen Hove, og det ble slått sammen med Hovslia 69/1 og har senere hørt der til. Dette resulterte ikke i noen økonomisk bedring for Einar. Samme året tok han opp et lån på 500 spd. i Norges Bank. Like etter måtte Einar og Brynhild Haldorsdt. gå fra og flytte til husmannsplassen Haugen, senere kalt Enarhaugen etter ham. I åra før han gikk fra, satte Einar Olsen ned flere husmenn un­der bruket.

Våren 1850 kjøpte en Christian Bye bruket for spd. Han bod­de ikke her. Det er mulig at den gamle brukerfamilien drev Utigarden til hausten 1854, da Jon Jonsen Snustad flyttet hit. Han kjøpte for spd. Etter tolv år dro Snustadfamilien til Ameri­ka. En Ola Rise ble eier, men solgte snart til gudbrandsdølene Sivert Skrugstad og kona Marit. Skjøtet til Sivert er datert vin­teren 1870 og kjøpesummen var 655 spd. Læreren Ole Haldor­sen Kjøsnes kjøpte bruket i 1913 for 10 000 kroner. Men nå var mye utskilt fra Utigarden, m.a. husmannsplassene Nirstrøa, Nordjardet, Muran og Enarhaugen. Ola Rise solgte skogen Bakremmet 9/2 i 1869 til sakfører Schultz for 10 spd. Senere kjøpte Haldor Olsen Sesseng på Nigarden Grøtem dette, men solgte til Nils Persen Moen og det har senre hørt Moen til.

Det nevnes seter på Utigarden Grøtem så tidlig som i 1723.1 1863 hadde Brøtembruka to setrer hver. Utigarden setret på Storlivollen og på fremmer Grøtemsvollen.

Både i 1661 og 1723 blir det opplyst at brukeren på Utigarden svarte 12 skl. i engeskatt. Dette var for markaslått i kongens allmenninG. i 1866 hadde bruket 50 lassemne i marka, mens halvparten ble slått årlig. Fra setervollene kom 3 lass høy. Jon Jonsen ga i 1863 husmannen Torkjel Jonsen på Stenhaugen bygsel på en del markaslått som hørte Utigarden til. Det sam­me gjentok seg tre år senere da Jon Jonsen ga Kristen Olsen Engan bygsel på 20 lassemne markaslått.

I 1866 var det 110 mål dyrkajord og 48 mål naturlig eng på Utigarden, som vinterfødde 1 hest, 14 storfe, 44 småfe og 1 gris.

Kornavlinga var 23 t. bygg, 85 t. havre og 135 t. poteter og høyavlinga på heimjordet 42 lass. Årlig avkasting av skogen ble satt til 1 tylft tømmer og 10 lester kol. I 1875 hadde Sivert Hansen Skrugstad og Marit Erlandsdt. bare 1 hest, 2 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer, 1 geit og 1 gris, sådde 1/4 t. bygg og 1 t. havre og satte 2 t. poteter.

Omkring 1955 var det 45 da dyrkajord, 1 hest, 4 kyr, 1 ung­naut, 15 sauer og 2 griser på bruket. Det er 112 da produktiv skogvidde her, som gir 40 kbm i årlig tilvekst.

Det er mye utskilt fra den opphavelige Utigarden: Nordjar­det 9/2 i 1869 til Per Ivarsen Grøtemshaugen. Myran 9/4 s.å. til Simen Torstensen Korsvold. Bakremmet 9/5 s.å. til sakfører Schulz. Nirstrøa 9/2 i 1873 til sønnene der – Jon og Nils Olssønner. Enarhaugen 9/6 i 1885 til Haldor Olsen Grøtem. Stenhaugslåttan 9/7 i 1893 til husmannen på Stenhaugen – Ingebrikt Jon­sen. Mælen 9/8 i 1905. Hagen 9/9 i 1907 til Jonas Olsen Solemshagen og lagt til Jonashagen 7/4. (Fra den er utskilt Stenlia 9/12 i 1931 til Ole Kr. Eidem). Bekken 9/11 i 1924 til Johanna Iversdt. Solem.

Brukere

-1665-1711  Per Bjørnsen,  f.  ca.  1640,  d.  1712.  G.m.  Kari Jonsdt., f. ca. 1642, d. 1699.

Barn:

 1. Goro, g. 1704 m. Bjørn Olsen. Barn: Kari, f. 1708, d. 1713, Goro, f. 1711.
 2. Brynhild, f. ca. 1676, d. 1751.
 3. Eli, f. ca. 1682, G. i m. Jon Anderssen Moen, I m. Torkjel Gunnarsen Ner-Hoem.
 4. Marit, f. ca. 1684, tok over bruket.

1712-1745 Marit Persdt., f. ca. 1684, d. 1758. G. 1712 m. Henrik Olsen Øver-Solem, f. ca. 1679, d. 1725.

Barn:

 1. Per,  f.  1712,  død ugift 1782,  drev bruket sammen med broren.
 2. Ola, f. 1714, tok over bruket.
 3. Gjertrud, f. 1717, d. 1726.
 4. Kari, f. 1721, g.m. Pål Gunnarsen Bellet.

1746-1777 Ola Henriksen, f. 1714, d. 1770. G. 1746 m. Ingeborg Nilsdt. Solem fra Nordigarden, f. 1719, d. 1778.
Barn:
1. og
2. Henrik, f. 1747, og Henrik, f. 1748, d. som spedbarn.

 1. Henrik, f. 1749, tok over bruket.
 2. Marit d.e., f. 1751, g.m. Guttorm Jonsen Høyby, se Fuglemsodden under Høyby.
 3. Marit d.y., f. ca. 1755, g.m. Petter Nilssen Bell, se Nordi­garden Grøtem.
 4. Nils, f. 1758, g.m. Gjertrud Olsdt. Solemshagen, se Nordtrøa (Nirstrøa) nedafor.

1778-1808 Henrik Olsen, f.  1749,  d.  1808.  G.  1772 m.  Mali Jonsdt. Høyby, f. 1749, d. 1825.
Barn:

 1. Ola, f. 1773, tok over bruket.
 2. Ingeborg d.e., f. 1776, g.m. Ola Olsen Engan, Kjerringplassen.
 3. Jon, f. 1777, d. 1801.
 4. Ingeborg d.y., f. 1780, g.m. Jon Olsen Engan, se Spillset under Fossan.
 5. Kari, f. 1784, g.m. Reier Estensen Kolsetmoen, se Varmdalstrøa.
 6. Gjertrud, f. 1786, tjente på Bellet, død ugift 1878. Barn: Kari, f. på Bellet 1818 (far: Per Olsen Bellgjerdet, Nuttudalen), g.m. Guttorm Jonsen Amdalshaugen, gnr. 3/9.
 7. Per, f. 1790, g.m. Mali Estensdt. Kolsetmoen, se Myrplassen nedafor.

1809-1830 Ola Henriksen, f. 1773, d. 1839. G. 1799 m. Marit Einarsdt. Stamnes fra Utistoggo, f. 1774, d. 1819.

Barn:

 1. Mali, f. 1799, g.m. Halvard Olsen Gullsetbakken.
 2. Einar, f. 1803, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1807, g.m. Per Olsen Gullsetbakken, se Bakken nedafor.

1831-1849 Einar Olsen, f. 1803, d. 1884. G. 1831 m. Brynhild Haldorsdt. Kvello fra Nordigarden, f. 1809, d. 1879.

De gikk fra bruket, losjerte så her til de i 1856 flytter til Enarhaugen, der de var bureisere.

Barn:

 1. Ola, f. 1832, g.m. Eli Andersdt. Aunmoen, se Enarhaugen nedafor.
 2. Haldor, f. 1834, heime på Enarhaugen i 1875.
 3. Siri, f. 1837, g.m. Per Bardosen Hårstadmoen (Sjøvollen).
 4. Henrik, f. 1839, tjente i Stjørdalen, flytter i 1855 til Strinda, reiste så til Iowa i Amerika, bodde senere i Minneapolis.
 5. Marit, f. 1841, reiste til Amerika i 1866, g. 1873 m. Niels Pedersen fra Fyhn i Danmark, bodde i Minneapolis.
 6. Arnt, reiste til Amerika i 1866, bodde i Minneapolis.
 7. Mali, f. 1848, reiste til Amerika i 1866, gift Benson og hadde to døtrer.
 8. Anne, f. 1852, reiste til Amerika, bodde i Minneapolis.

1850-1853 inger bruker.

1854-1867 Jon Jonsen fra Snustad i Mostadmarka, f. 1817, d. 1895, og kona Karen Jonsdt. fra Snustadtrøa, f. 1817, d. 1906, reiste til Amerika i 1867.

Barn: 1. Berit, f. 1842, 2. Oline, f. 1845, 3. Johan Petter, f. 1847, 4. Nikolay, f. 1851, 5. Peder, f. 1854, 6. Ingebrigt, f. 1856, 7. Kri­sten, f. 1859, 8. Karen, f. 1862.

1868-1869 ingen bruker.
1870-1904 Sivert Hanssen Skrugstad fra Dovre i Gudbrandsda­len, f. 1823, d. 1904, var treskjærer. G.m. Marit Erlandsdt. Killi, Nordgarden, fra Dovre, f. 1831, d. 1897.

Barn (de sju eldste født på Dovre):

 1. Hans, f. 1852, reiste til Amerika.
 2. Erland, f. 1856, treskjærer og møbelsnekker, g.m. Hansine Sørensen fra Levanger, bodde i Trondheim, drev også garden Geving i Stjørdalen.
 3. Tore, f. 1859, skomaker, bodde i Trondheim, reiste senere til Amerika.
 4. Sivert, f. 1861, reiste til Amerika.
 5. Anne, f. 1864, reiste til Amerika.
 6. Ågot, f. 1866, tok over bruket.
 7. Mathias, f. 1868, reiste til Amerika.
 8. Marit, f. 1871, reiste til Amerika.
 9. Anna Marie, f. 1874, druknet i en brynn sommeren 1876.
 10. Anna Marie, f. 1876, d. 1882.

1905-1912 Ågot Sivertsdt. Skrugstad, f. 1866. G. i 1889 m. Hal­vard Ingebriktsen Nerviknesset, Ninesset, f. 1866, død ved drukningsulykke sommeren 1891.

G. I 18     m. Hans Sølvfestsen fra Skjåk i Gudbrandsdalen, f. 1856, d. 10.8.1917, som i mange år hadde vært i Amerika.

Ågot og Hans kom fra Sørborgen i Klæbu da de tok over Utigarden. I 1913 flyttet familien til Kystad på Byåsen, som de kjøpte. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingebrigt, f. 1890, bodde på Kystad, død ugift.
 2. Helga Marie, f. 1891, d. 5.6.1918, g.m. Ole Olsen Kjøsnes, Bårdgardsjardet.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ragna Sofie, f. 1899, bodde på Kystad, død ugift 1971.
 2. Sivert, f. 1901, bodde på Kystad, død ugift 1963.
 3. Marit, f. 1904, drev forretning på Byåsen, G. i 1930 m. Peder Jensen, f. 1893, d. 1949, I m. bror hans, Paul Jensen, f. 1914. Barn: Arne, f. 1942.

1913-1960 Ole Haldorsen Kjøsnes fra Vallinesset på Kjøsnes, f. 1881, d. 6.5.1942, var også lærer, klokker og politikker, se bind I side 310.

G. 1910 m. Kari Tomasdt. Grøtte fra Tåmmåsgarden, f. 1886, d. 28.2. 1960. Barn:

 1. Margit, f. 7.1.1911, g.m. Halvdan Martinsen Bjørnstad, se Maritun 64/32.
 2. Haldor, f. 28.3.1912, g.m. Anne Marie Drolshammer fra Hamar, f. 16.11. 1918. Barn: Liv Kari, f. 1952, Ole Gunnar, f. 1954, Tore, f. 1957.
 3. Tomas, f. 2.9.1917, g.m. Anna Nilsdt. Engan, Tømra.
 4. Ingeborg, f. 1919, tok over bruket.
 5. Arne, f. 1.3. 1924, g.m. Eli Stageberg fra Stjørdalen, f. 1930, bor i Nord-Trøndelag. Barn: Mari, f. 1954, Terje, f. 1958. Anne, f. 1962.

1961-1973 Ingeborg Olsdt. Kjøsnes, i. 25.3.1919. G.m. Arne Kristiansen Wennberg fra nordre Fuglem 12/2, f. 9.9. 1919. Barn: Odd, f. 1939, tok over bruket.

1974-        Odd Arnesen Wennberg, f. 26.7.1939, og Laila Olsdt., f. Saksvik i Strinda 13.11.1942.
Barn: 1. Ingrid, f. 1965. 2. Marit, f. 1968. 3. Ole Andreas, f. 1974.