FORORD

Print Friendly, PDF & Email
Selbu og Tydal historielag ble stifta i 1929, og hovedoppgaven for laget var å få gitt ut en bygdebok for dalføret. Det var ikke noe kom­munalt tilskudd til slikt i den tida, og det ble derfor lagt vekt på å samle inn penger. Åra gikk og arbeidet med boka kom ikke lenger. Men laget har gitt ut en del skrifter av historisk verdi.De fleste bygder her omkring har fått skrevet sine bygdebøker, og i 1968 sendte styret for bygdemuseet et brev til formannskapet der de pekte på at det var på tide at det ble skrevet en bygdebok for Selbu.Selbu kommune tok opp spørsmålet og satte ned en nemnd til å for­berede arbeidet, og legge opp et program for å få gitt ut en bygdebok. Med i denne nemnda var Olav P. Overvik, Reidar Kyllo og Johan Hårstad. For å få litt orientering om arbeidet kontaktet de flere bl.a. skolestyrer 0. B. Flakne, som i yngre år hadde samlet endel stoff av be­tydning for en bygdebok. Den 7/5 1969 leverte nemnda forslag til en plan og et program for en bygdebok for dalføret.Den 1919 1969 valgte kommunestyret underskrivne nemnd til å fore­stå arbeidet med bygdeboka. Første møte ble holdt den 21/11 1969. Det var enighet i nemnda om at Selbu og Tydal burde ha en bok ilag, men Tydal var da kommet så langt i arbeidet med sin bok at noe samarbeid ble det ikke tale om. I møte den 1/7 1970 ble adjunkt Kjell Haarstad antatt som redaktør.

Dette er det første bindet, men nemnda rekner med at det i det hele Vil oil minst 4 bind. De to første vil handle om den alminnelige histo­rie, og de to siste blir gards- og slektshistorie.

Nemnda vil takke Selbu kommune for den store interesse de har vist ved å ta opp spørsmålet om bygdebok og bevilge de nødvendige pen­ger. En takk må også redaktøren ha sammen med alle utover bygda som har hjulpet oss med å samle opplysninger, ta opp bestillinger på boka og kassere inn pengene.

Så håper vi at boka vil bli kjøpt av riktig mange, og at den vil bli til hygge og glede for alle.

Selbu, i oktober 1972

Th. Solem formann

Gjertrud Evjen

Reidar Kyllo

Trygve Nervik

Olav P. Overvik