GRØTEM ØSTRE GNR 10/1 (IVARSGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Som nevnt under Utigarden fikk Svend Pedersen bygsel på halvparten av farens bruk ca. 1620 – den senere Ivarsgarn. Han var født i 1597, og betalte i 1645 skatt for seg selv, kone og en sønn – Arne Svendsen – i kildene oppgitt å være født i henholds­vis 1620, 1625 og 1635. Denne Arne hører vi ikke mere om. Svend hadde også en husmann, Erik, født ca. 1615. Kan han væ­re av den gamle Grøtemsslekta? Svend brukte gården minst til 1666 og i enkelte skattelister kan vi finne han helt til 1679. Dette kan likevel ikke stemme, for i andre, mer pålitelige kilder (stiftsregnskaper) finner vi Gunder Jonsen som bruker av Ivarsgarn, senest fra 1668. Hvor han var fra og hvordan han kom til bruket, er ukjent. Ingenting tyder på slektskap med tidligere eller senere brukere.

På sine eldre dager fikk Gunder problemer med Erik Tomassen Flønes som gjorde krav på bygselen i Grøtem østre. På hvilket grunnlag vet vi ikke, men Eriknavnet tyder på slektsforbindelse mellom gårdene. Striden begynte senest i 1686 og ble langvarig. Gunder klaget til myndighetene, både hospital­forstander, fogd og selveste stiftamtmannen, og fikk også i 1688 den siste «resolusjon» som ikke kom Gunder særlig i møte. Vi ser da også i 1696 tinglyst en bygselseddel til «Elluff Flønes» – en feilskrift for Erik – som Gunder «godvillig» opplot gården til. En kan tenke seg hva som lå i godvilligbegrepet her.

Erik Tomassen, født ca. 1645, død ca. 1710.

Ivarsfolket mistet bruket sitt i 1807 og brukeren Guttorm Ivarsen, som da var i femtiåra og enkmann for andre gang, tok seg kår. Barna flyttet ut av bygda, så nær som det yngste – Litl-Ola – som ble husmann i Okståsmarka. Da dette hendte, hadde Ivarsfolket vært busatt på Ivarsgarden i minst fire generasjo­ner. Guttorm hadde en bror, Per, som satt som husmann på Trøhaugen, en plass under bruket og slik fortsatte slekta på gårdsområdet.

Det var Tomas Eriksen på Tåmmåsgarden Grøtem som kjøpte Ivarsgarden da Guttorm måtte gi seg. Tomas og kona Marit Arntsdt. drev de to Grøtemsbruka sammen til at sønne­ne ble gifte. Da tok den eldste Erik over her på Ivarsgarden, mens Arn fikk bygselen på Tåmmåsgarden.

image12 image11

Under Nordigarden Grøtem er det fortalt hvordan det gikk da Ola Pettersen kjøpte det bruket. Han gikk fra og tok seg igjen et kårbruk. Nett det samme gikk for seg her på Ivarsgar­den. Noe lenge tid fikk Utigardsfolket på seg før de måtte flyt­te ut som husmannsfolk. Guttorm Ivarsen hadde fått kongeskjøte sommeren 1806. Han skulle gi rdr. for det og svare ei år­lig jordavgift til Trondhjems Hospital. Hospitalet fikk en pant­obligasjon for 330 rdr. Alt året etter måtte Guttorm gi seg og Tomas Eriksen tok over på samme vilkår og Guttorm satt se­nere som kårmann.

Tåmmåsgardsfolket har senere rådd på Ivarsgarden. Tomas Eriksen Grøtem var svært til kar i pengevegen. Han og kona Marit Arnsdt. fra Kvello tok over Tåmmåsgarden det året de giftet seg. De kjøpte som nevnt Ivarsgarden, slik at de drev to bruk. I tillegg fikk de tak i en stor skogeiendom på Okstad, på andre sida til sjøen. Den delte de mellom sønnene Erik her på Ivarsgarden, Arn på Tåmmåsgarden og Litl-Ola. Parten som hører Ivarsgarden til -160/4 – er omkring 700 da.

En annen som utvidet bruket, var Haldor Olsen, da han i 1873 kjøpte en stor part av Negarden Grøtem – Storåkeren 11/3 – og la til Ivarsgarden. Han kjøpte av Schultz, som eide Negarden, og ga 400 spd. Da Haldor flyttet til Enarhaugen, delte han Storåkeren og la en part til det bruket.

Ivarsgarden hadde seter alt i 1723, slik de andre Grøtemsbruka hadde. I 1863 var det to setrer i bruk på hvert av bruka. Det var Storlivollen oppunder Vennafj ellet og fremre Grøtemsvollen. På Ivarsgarden ble det den gangen hentet 2 1/2 høy­lass fra setervollene. Det blir opplyst at i markaslåtten hadde bruket 20 lass, men bare halvparten ble slått årlig. På Vikaengan ved Ne-osen var det 5 lass å hente årlig. Denne eiendom­men, Flatenget 10/2, er senere solgt fra bruket. Både I 1661 og 1723 ble det svart engeskatt fra Ivarsgarden, for engslætter i kongens allmenning.

I 1723 er utsæden her gitt opp til 3/4 t. bygg og 3 1/2 t. havre, høyavlinga til 30 lass og krøttera til 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 6 geiter. I 1866 var det 47 mål dyrkajord og 9 mål na­turlig eng her, og på dette kunne de avle 14 t. bygg, 43 t. havre, 50 t. poteter og 23 lass høy. I tillegg kom foret vi har nevnt ova­for. Krøttera bruket kunne fø, var 1 hest 10 storfe, 20 småfe og 1 gris. Fra skogen kunne årlig drives 1/2 tylft tømmer og 5 lester kol. Men matrikkelkommisjonen gjorde senere et tillegg «for Agerjordens større Frugtbarhed». I 1875 var det 2 hester, 7 kyr, 6 ungnaut, 18 sauer, 12 geiter og 2 griser på bruket.

Omkring 1955 var dyrkajorda 55 da og buskapen 2 hester, 6 kyr, 2 ungnaut, 20 sauer og 2 griser. Det er senere dyrket 20 da jord. Den produktive skogvidda er 1025 da med en årlig tilvekst på 45 kbm. I tillegg kommer Okståskogen 160/4 med en til­vekst på 87 kbm.

I matrikkelforslaget 1723 er eneste kverna på Grøtem ført opp under Ivarsgarden, som årgangskvern det ble skattet 12 skl. av. Det er rimelig at alle Grøtemsbruka hadde part i den. I 1661 er det skattet for årgangskvern både av Ola Persen på Negarden og Sven på Nordigarden. Kvernene har stått i Grøtemselva.

Fra Ivarsgarden er utskilt: Flatenget 10/2 i 1908 til Sivert Ol­sen Eggen, Flatheim 64/12. Trøhaugen (Johanhaugen) 10/3 i

1817 til husmannsenka Berit Hansdt. Grøtemshaugen. Sørli (Stenhaugen) 10/4 i 1926 til d.s. Alvheim 10/6 i 1941 til Johan Kr. Eidem. Grøtemsli 10/7 s.å. til Ole Tomassen Grøtheim. Ner Stenhaugen 10/9 til Ingebrikt Jonsen Grøtemshaugen. Grøtemselva 10/10 i 1954 til Trondheim E.verk. Bakkely 10/12 til Ingvar Sandvik.

Brukere

1701-1714 Ola Ivarsson fra Uthus på Mosletta, f. ca. 1651, d.1712. G.m. Ingeborg Guttormsdt., f. ca. 1653, d. 1725, kanskje fra Morset. Barn:

 1. Guttorm, f. ca. 1686, tok over bruket.
 2. Ivar, f. ca. 1690, se Bårdsgardshaugen på Rønsberg.
 3. Marit, f. ca. 1690, g.I m. Jon Pålsen Sandvik, Ustigarden, I m. Ola Knutsen Rønsberg.

4.  ? Gjertrud, g.m. Jon Renaldsen Kleset, se Stor-Langli.
1715-1745 Guttorm Olsen, f. ca. 1686, d. 1743. G.I 1715, m.

Brynhild Renaldsdt. Kleset fra Nordigarden, f. ca. 1688, d. 1726.

G.I 1727 m. Siri Jakopsdt. Punde, f. ca. 1678, d. 1746, som var

g.I m. Guttorm Jonsen Sandvik, Punde.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1716, d. 1743, like etter at faren døde.
 2. Ivar, f. 1718, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1720, død før 1743.
 4. Ingeborg d.y., f. 1723, g.m. Jon Persen Høyby.
 5. Ola, f. 1726, død på Solem 1759, g. 1751 m. Gunhild Nilsdt. Solem, Nordigarden, f. 1722, levde i 1767 og bodde heime på Solem som enke. Barn: I. Marit, f.1752, g.m. Per Olsen, Øverhårstad. I. Guttorm, f. ca. 1754, se Fuglemsrønningen. III. Nils, f. 1757, se plass under Ustigarden Berge.

1746-1791 Ivar Guttormsen, f. 1718, d. 1798. G.1746, m. Brynhild Persdt. Grøtem fra Nordigarden (Ereksgarden), f. 1713, d. 1777.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1747, g.m. Jon Olsen, Stenhaugen.
 2. Guttorm, f. 1751, tok over bruket.
 3. Per, f. 1752, g.m. Gunhild Bersvensdt. Fuglem, se Trøhaugen nedafor.
 4. Ola, f. 1757, død på Amdal 1791.

1792-1806 Guttorm Ivarsen, f. 1751, levde i 1825, men visstnok ikke død her i bygda. G. i 1787 m. Marit Bersvensdt. Solemshagen d.e. fra Nerhåggån, f. ca. 1756, d. 1800. G.I 1802 m. Ingrid Sjursdt. Alset, f. 1770, d. 1804.

Barn:

 1. Ivar, f. 1789, flyttet ut ca. 1812, visstnok til Vika i Mostadmarka.
 2. Anne, f. 1791, flyttet ut ca. 1812.
 3. Brynhild, f. 1795, flyttet ut ca. 1812.
 4. Bersven, f. 1795, flyttet til Strinda i 1817.
 5. Ola d.e., f. 1797, flyttet ut ca. 1812.
 6. Ola d.y., f. 1799, g.m. Ulrikka Arnsdt. Okstad, se Guttormsplassen under Okståsen.

7. Sjurd, f. i 2. ekteskap 1803, død som spedbarn.
1807-1817 Tomas Eriksen og Marit Arnsdt, se Tåmmåsgarden Grøtem. Far til Tomas og Guttorm Ivarsen var søsken­barn.

1818-1855 Erik Tomassen, 1792, d. 1855. G.1818 m. Ingeborg Tomasdt. Engan fra Ustistoggo, f. 1794, d. 1872.

De tok over bruket etter foreldra hans.

Barn:

 1. Tomas, f. 1818, d. 1819.
 2. Dødfødt gutt i 1819.
 3. Marit, f. 1820, d. 1850.
 4. Tomas d.e., f. 1822, tok over bruket.
 5. Tomas d.y., f. 1824, d. 1857.
 6. Siri, f. 1828, g.m. Ola Gunnarsen Renå, Framigarden.
 7. Kari, f. 1831, død som spedbarn.
 8. Kari, f. 1833, f.m. Haldor Jonsen Grøtem, se Nordigarden Grøtem.
 9. Ingeborg, f. 1836, g.m. enkmann Ola Betensen Fuglemsmoen.
 10. Berit, f. 30.1.1839, død som spedbarn.
 11. Ola, f. 18.12.1839, d. 1940.

1856-1864 Tomas Eriksen, f. 1822, d. 1864.

G.1853.m. Mali Estensdt. Rolset fra Ustigarden, f. 1827, d. 1885, som ble g.I m. Haldor Olsen. Mali var datter til Ingeborg

Estensdt. fra Ustgarden Langli.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1853, g.m. Petter Bersvensen Mean.
 2. Erik, f. 1855, tok over bruket.
 3. Per, f. 1862, reiste til Amerika.

1865-1884 Mali Estensdt, enke etter Tomas Eriksen Grøtem. G.I 18 m. Haldor Olsen Sandvik fra Ustigarden, f. 1830, d. 1900, som var g.I 1856m. Marit Pettersdt. Mean, d. 1857.

Da han ga fra seg Ivarsgarden, kjøpte Haldor bruket Enarhaugen på Grøtem.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1867, g.m. Peder Nilssen Aftret, Nordistoggo.
 2. Ingeborg Gurina, f. 1868, g.m. Henrik Haldorsen Sesseng, Negarden Grøtem 11/2.
 3. Marit, f. 1870, g.m. Haftor Olsen Slind, se Enarhaugen 9/6.

1885-1913 Erik Tomassen, f. 1855, d. 19   , var ei tid i Amerika før han tok over bruket.

G.1885 m. Ingeborg Persdt. Solem fra Nordigarden, f. 1860, d.

1937.

Barn:

 1. Mali, f. 1886, død ugift 1911. Barn: Peder, f. 28.8.1907, g.1934 m. Ragna Hansdt. Hammer, f. 1906, bor på Kvål i Bratsberg i Trondheim. Barna til Peder og Ragna Grøtte i Bratsbeg: Magne, f. 1934, Bjarne, f. 1939, Per Ragnar, f. 1941.
 2. Tomas, f. 1889, tok over bruket.
 3. Peder, f. 1893, død ugift 19   .
 4. Haldor, f. 1896, d. 1916.
 5. Marit, f. 1899, d. 1910.

1914-1964 Tomas Eriksen Grøtte, f. 1889, d. 20.10.1929. G.1926 m. Ragnhild Haldorsdt. Solem fra Solemstrøa, f. 1893, d. 10.1.1970.

Barnlaust ekteskap, men fostersønnen Melvin Johnsen tok over bruket.

1965-        Melvin Johnsen, f. 27.9.1925. G.m. Anna Paulsdt. Solem fra Jonashåggån 7/4, f. 23.3.1928.
Barn:

 1. Astrid, f. 24.8.1949, g.m. Odd Erik Johnsen Almli, se Håggåbakken 7/11.
 2. Thomas, f. 22.10.1950.