GRØTEM ØVRE GNR 11/1 (TÅMMÅSGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Dette halvspannet – tredjeparten av Negarden – fikk Tomas Eriksen bygselbrev på fra Trondhjems Hospital vinteren 1741. Tomas var fra Nordigarden og kona Kari fra Negarden og det var far hennes, Anders Olsen, som alt fra 1720 stod som bygsel­mann for hele Negarden, Tåmmåsgarden medreknet. Navnet Tåmmåsgarden fikk bruket etter denne Tomas. Noe samtidig levde Jens som ga Jensgarden navn og den Ivar som var opphav til navnet Ivarsgarden. Gardsdrifta tok Tomas og Karl over like etter at de ble gift, omkring 1733.

Tomas Eriksen var halvbror til Brynhild på Ivarsgarden og Erik Persen på Nordigarden, og av barna ble tre boende på Stranda – Erik her på Tåmmåsgarden, Per på Negarden og Gunhild på Amdal.

Som nevnt er Tåmmåsgarden eldre som sjølstendig bruk enn fra tida til Erik og Kari. Negarden har iallfall vært delt før de­res tid, helt fra 1600-åra. Per Olsen og kona Randi Jonsdt., det eldre bygselfolket her, døde begge i 1719, et år mange av byg­defolket bukket under. Det satt igjen fem barn etter Per og Randi, det yngste bare fem år. Etter disse lå bruket som avlsbruk til Tomas og Kari kom her.

Fra 1807 ble Tåmmåsgarden og Ivarsgarden drevet sam­men. Det var dette året Tomas Eriksen kjøpte Ivarsgarden. Da sønnen Arn i 1823 ble gift, tok han over her mens den eldre broren, Erik, fikk Ivarsgarden. Det fortelles at Erik valgte Ivarsgarden fordi husa der var i bedre stand. Tredje sønnen til Tomas og Marit Arnsdt. var Stor-Ola, og han fikk sette seg ned på Grøtemsmelen, mens Litl-Ola døde i ung alder.

Tåmmåsgarden var bygselbruk til sommeren 1835, da Arn Tomassen fikk kongeskjøte for 400 spd. Det var staten som solgte det gamle «spesialgodset». Ved handelen fikk Hospitalet en pantobligasjon i bruket for 300 spd. Tåmmåsfolket satt her helt til i 1935 og hadde da bodd på Grøtem i minst åtte genera­sjoner.

Sommeren 1827 ble det holdt jordskifte på Grøtem. Tomas Eriksen forlangte å få Tåmmåsgarden ut av fellesskapet han hadde med naboen Haldor Persen på Negarden. Tåmmåsgar­den var som nevnt utskilt fra Negarden, men til nå hadde bru­kerne hatt et innfløkt sameie. Det var Arn Tomassen som nå satt med bruket, men bygselbrevet lydde på navnet til faren, og slik var han rekvirent til jordskiftet. De andre Grøtemsbrukerne, Solems- og Fuglemsbrukerne, Haldor Høyby, Jon Leikvoll, Pål Bellet og Nils Mean var innkalt som motstøtende naboer. I tillegg var Arn Gunnarsen Nervik, enka Brynhild Se­ter, Bjørn Gunnarsen og Sivert Tomassen Hårstad kalt inn som tilgrensende Grøtemseiendommen ved Nea.

I 1827 var det åtte forskjellige parter som de to brukerne had­de som sameie: a) Heimjordet, dvs. åker og eng ved husa. b)

Åker og eng søraust for husa, ved Grøtemselva. c) Utmarka i nord langs Grøtemselva. d) Utmarka i Olemsdalen, langs Olemsbekken, som Grøtemselva lengst nord blir kalt. e) Utmarksteig like nord for Stenhaugplassen. f) Slåttenget på Vikaengan ved Nea – Storenget, Litlenget og Åsen – som altså grenset mot Nervik, Seter og Ner-Hårstad. g) Grøtemssetra, om lag ei mil nord for gårdshusa, var sameie mellom alle bru­ka på Grøtem. h) Husmannsplassen Stenhaugen som også alle bruka hadde part i, fordelt etter skylda. I den eide Tåmmåsgarden en åttepart, da bruket var åtteparten av hele Grøtem. Dessuten hørte hele den andre Stenhaugplassen til Tåmmåsgarden.

Tåmmåsgarden hadde setrer og kvernbruk sammen med de andre Grøtemsbruka. Setrene var Storlivollen og Grøtemsvollen og kverna lå i Grøtemselva. I 1866 blir det oppgitt at 2 1/2 lass høy kom fra setervollene. Slik som de andre Grøtems­bruka, hadde også Tåmmåsgarden slåttland på Vikaengan. Et par lass høy årlig kom derifra. Eller var det 20 lassemne i markaslåtten, men bare halvparten ble slått årlig.

I 1866 var det 43 mål dyrkajord og 14 mål naturlig eng på Tåmmåsgarden. På dette kunne avles 121. bygg, 40 t. havre og 50 t. poteter og en del stråfor. Slik som for Utigarden, Ivarsgarden og Negarden Grøtem, ble det også gitt et tillegg for større «Frugtbarhed», enn den verdien kommisjonen 1863 kom fram til. Den satte krøttera på Tåmmåsgarden til 1 hest, 10 storfe, 16 småfe og 1 gris.

I 1875 hadde Renald Gunnarsen og Marit Arnsdt. på Tåm­måsgarden 2 hester, 8 kyr, 6 ungnaut, 18 sauer, 13 geiter og 3 griser, sådde 1 t. bygg og 3 t. havre og satte 7 t. poteter. I til­legg til gardsbruket drev Renald som smed. Han og Marit drev også med skyssstasjon.

Det er omkring 80 da dyrkajord på bruket. Under Ivarsgarden er fortalt at Tomas Eriksen fikk tak i skog på Okstad og delte den slik at de tre sønnene fikk hver sin part. Den er sene­re solgt fra Tåmmåsgarden, se Okstad. Det er nå omkring 890 da produktiv skog her, som gir omkring 40 kbm i årlig tilvekst.

Fra Tåmmåsgarden er utskilt: Grøtemshaugen 11/7 (delvis) i 1917 til husmannsenka Berit Hansdt. Grøtemshaugen. Grø­temselva 11/12 i 1954 til Trondheim E.verk. Grøtemsengan (travbane) 11/14 i 1955 til Selbu travlag.

Brukere -1701-1718 Per Olsen, kanskje fra Framigarden Renå, f. ca. 1880, d. 1719.

G.m. Randi Jonsdt. fra Nordigarden Sandvik, d. 1719.

Barn:

 1. Kirsti, f. ca. 1690, levde ugift i 1736.
 2. Kari, f. 1701, levde ugift i 1736.
 3. Ola, f. 1704, d. 1705.
 4. Goro, f. 1706, død som spedbarn.
 5. Sessil, f. 1709, levde ugift i 1736.
 6. Goro, f. 1712, levde i 1736.
 7. Ola, f. 1714, d. 1785, g. 1762 m. Ingeborg Persdt. f. ca. 1712, d. 1779, husmannsfolk under Negarden Grøtem, barnlaust ekteskap.

1719- Jon nevnes som bruker i skadetaksten etter krigen, men bruket lå trulig som avlsbruk.

1721-1732 Anders Olsen og Kari Olsdt. drev det som avlsbruk under Negarden Grøtem.

1733-1759 Kari Andersdt. fra Negarden Grøtem, f. 1705, d. 1785. G.1733 m. Tomas Eriksen Grøtem fra Nordigarden (Ereksgarden), f. 1703, d. 1759.

De tok over bruket etter foreldra hennes.

Barn:

 1. Erik, f. 1733, tok over bruket.
 2. Per, f. 1736, g.m. Harit Haldorsdt. Berge, se Negarden Grøtem.
 3. Gunhild, f. ca. 1739, d. 1742.
 4. Anders, f. 1742, d. 1769.
 5. Gunhild, f. 1745, g.m. Anders Bersvensen Eidemsnesset, se Nordigarden Amdal.
 6. Kari, f. 1748, g.m. Haldor Olsen Kjøsnes, se Kjøsnessnesset.

1760-1789 Erik Tomassen, f. 1733, d. 1777.

G.1758 m. Kari Haldorsdt. Hårstadgrindan, f. 1736, d. 1809. Barn:

 1. Anne, f. 1758, død som spedbarn.
 2. Tomas, f. 1759, tok over bruket.
 3. Haldor, f. 1761, bodde heime, død ugift 1830.
 4. Ola d.e., f. 1764, g.m. Marit Tomasdt. Aftret, se Litlnesset på Kjøsnes.
 5. Ola, f. 1768, d. 1769.
 6. Ola d.y., f. 1771, g.m. Berit Olsdt. Grøtemsbakken, se Ner-Stenhaugen.
 7. Anders, f. 1776, d. 1777.

1790-1822 Tomas Eriksen, f. 1759, d. 1839. G.1790 m. Marit Arnsdt. Kvello d.e., f. 1766, d. 1856.

Fra 1807 drev de både Tåmmåsgarden og Ivarsgarden.
Barn:

 1. Erik, f. 1792, g.m. Ingeborg Tomasdt. Engan, se Ivars­garden Grøtem.
 2. Berit, f. 1795, g.m. Jon Tomassen Engan, se Enghaugen.
 3. Arn, f. 1707, tok over bruket.
 4. Ola d.e., f. 1801, g.m. Gjertrud Andersdt. Solemsgjerdet, se Ner Grøtemsmelen nedafor.
 5. Ola d.y., f. 1808, d. 1833, g.1832 m. Siri Bardosdt. Uthusmyren fra Flora, f. 1810 (som ble g.I 1835 m. Jon Jonsen Ner-Lien, Ustigarden). Barn: Marit, f. 1833, d. 1834.

1823-1855 Arn Tomassen, f. 1797, d. 1868. G.1823 m. Helke Larsdt. Bårdsgård fra Oppigarden, f. 1799, d. 1852.
Barn:

 1. Marit d.e., f. 1824, tok over bruket.
 2. Marit d.y., f. 1831, g.m. Hans Gunnarsen Renå, se Renåhaugen (Rognhaugen).

1856-1890 Marit Arnsdt. d.e., f. 1824, d. 1905. G.1844 m. Renold Gunnarsen Aunet fra Pistoggo, f. 1822, d. 1893.

Barn:

 1. Tomas, f. 1844, død som spedbarn.
 2. Berit, f. 1847, d. 1948, g.m. Nils Olsen Engan, Utistoggo. Berit flyttet hit til Grøtem igjen. Hun ble altså over 100 år, en mannsalder var hun setertaus på Tåmmåsgarden, og drev også som jordmor. Hun og Nils hadde to sønner, se Engan, som begge reiste til Amerika.
 3. Tomas, f. 1850, tok over bruket.
 4. Helke, f. 1854, g.m. enkmann Gunnar Sjurdsen Alsetkleven.

1891-1918 Tomas Renaldsen, f.1850, d. 2.11.1904.

G.1876 m. Ingeborg Haldorsdt. Sesseng fra Negarden Grøtem,

f. 1855, d. juni 1944.

Barn:

 1. Arnt, f. 1876, d. 1895.
 2. Haldor, f. 1879, d. 1965, g. 1903 m. Marit Siversdt. Grøtem, Myrplassen 9/4, f. 1882, reiste til Amerika i 1904.
  Barn: Gurine, f. 1899 (mor: Marie Oline Olsdt. Stamnes), se Stenhaugen 21/6 under Sandvik, Ingeborg, f. 1903, Klara Myrtle, f. 1905, Anna Gladys, f. 1908, d. 1920, Sigfrid Theoline, f. 1910, Helmer Marwin, f. 1912, Signy Eleonore, f. 1914, Ragna Madeline, f. 1916, Hilda Caroline, f. 1918, Glenn Arville, f. 1921.
 3. Gunnar, f. 1881, d. 1899.
 4. Marit, f. 1883, d. 1919, g.m. Halvor Henriksen Nervik, Ustigarden 132/2, reiste til Amerika i 1907.
 5. Kari, f. 1886, g.m. Ole Haldorsen Kjøsnes, se Utigarden Grøtem 9/1.
 6. Ole, f. 1889, tok over bruket.
 7. Bernt, f. 1891, tok over bruket.
 8. Ragna, f. 1894, g.m. Tomas Olsen Haave, Hovslia 69/3.
 9. Arnt, f. 1897, død som spedbarn.
 10. Anna, f. 1899, reiste til Amerika, g.m. enkmann Halvor Henriksen Nervik, Ustigarden 132/2.

1919-1926 Bernt Tomassen, f. 1891, d. 22.7.1926.

1927-1934 Ole Tomassen Grøtheim, f. 1889, d. 12.1.1960. G.1915 m. Oline Jonsdt. Viken fra Framigarden Nervik, 133/1, f. 1884, d. 4.10.1961.

De hadde vært i Amerika før de tok over heimbruket hans, hun fra 1910 og han fra 1911. Barn, alle født i Amerika:

 1. Trygve Ingram, f. 16.3.1916, g.m. Inga Ingebrigtsdt. Høiby, Bardohaugen 16/6, f. 15.12.1914, d. 8.6.1961. Barn:Odd Inge, f. 1948.
 2. John Bernhard, f. 7.10.1920, g.m. Brit Jensdt. Enlid fra Melhus, f. 1932, bor på Kvål i Melhus. Barna til Jan (John Bernhard) og Brit Grøtheim: Ove Jørund, f. 1954, Bente Jorid, f. 1956, Glenn Frode, f. 1959, Jens Terje, f. 1962, Gry-Olaug, f. 1969.
 3. Iline Telma, f. 9.6.1923, g.m. Kristian Johansen. Barna til Iline Telma og Kristian Johansen, f. 1917, d. 1980: Kåre, f. 1943, Helge Olav, f. 1948.
 4. Bernice Jenny, f. 31.7.1925, d. 2.5.1974.

1935-1974 Reidar Johnsen Sandvik fra Ustpå-Jardet 20/5, f. 23.4.1900. G.1929 m. Olga Pedersdt. Solem fra Nordigarden 4/2, f. 23.2.1904.
Barn:

 1. Johanne, f. 26.7.1929, g.m. John Herke, f.i Yahima, Wash­ington 1928. Barn: Mark, f. 1956, Steven, f. 1965.
 2. Torbjørn, f. 16.10.1930, d. 26.2.1952.
 3. Solveig, f. 1933, død som spedbarn.
 4. Solveig, f. 1934, tok over bruket.
 5. Brynhild,  f.  28.1.1935,  d.  11.11.1965,  g.m.  Kjell Byrkje, f. 1931 i Drammen. Barn: Espen, f. 1963, Kristin, f. 1965.
 6. Karen Petra, f. 12.1.1937, g.m. Gunnar Pedersen Fuglem 13/1.

1975-       Solveig Reidarsdt. Sandvik, f. 28.1.1934. G.m. Per Ingvald Johnsen Fuglem fra Dalen 11/11, f. 10.8.1937.

Barn:
1. Toril, f. 1959. 2. Anette, f. 1962. 3. Hege, f. 1967.