GRØTEM ØVRE GNR 11/2 (NEGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Brukerlista nedafor viser at den familien som i 1866 gikk fra Negarden og to år senere dro til Minnesota, var av ei slekt som da hadde bodd her helt sia 1600-åra. Det er sagt at det var skjenken som ødela for Haldor Persen. Han klarde å holde det gående så lenge faren Per Haldorsen levde. Da familien braut opp, tok de med seg Mali Kristensdt., mor til Haldor, over til Amerika, mens framora, Marit Jonsdt., som manglet bare fem år på hundre, ble igjen på kåret og døde året etter, som den siste av den gamle husstanden.

Negardsfolket hadde lenge stått høgt i ry. Anders Olsen og Kari Olsdt. var populære folk. Det samme var Per Tomassen og Marit Haldorsdt. De mente vistnok å dele bruket mellom de to sønnene sine, Jon og Haldor, men den eldste døde og Negarden ble fortsatt udelt. I neste generasjon ble jentene gift til Sandvik, Stor-Evja, Berge og Eidem. Eldste sønnen fikk Mali Stor-Evjen til kone, hun som til slutt måtte forlate heim og land, og tok over bruket, mens den yngste fikk tak i Nordigarden Grøtem.

Bare Haldor og drikken var det nok ikke som drev Negardsfolket ut. Et allment problem var økonomien på et bygselbruk der bygselmannen hadde prøvd å kjøpe. Det var Per Haldorsen som i 1831 fikk kongeskjøte på Negarden. Han måtte låne 600 spd. mot å gi den gamle eieren, Trondhjems Hospital, en panteobligasjon. Etter den dag ble det trettifem år med mer og mindre armod for familien, som i 1866 måtte overlate bruket til sakfører L. Schultz. Men først var Elvebakken 11/5 utskilt til dattera her, Guru Persdt., og mannen, men også de ga seg med til Minnesota i 1868. Denne eiendommen ble lagt til hovedbruket igjen, senest i 1890 av Haldor Olsen Sesseng.

Det er uklart hvem som drev Negarden for Schultz før Bersven Sjurdsen Aftret kom her i 1869. Han ble heller ikke lenge her og i 1875 solgte Schultz til Haldor Olsen Sesseng. Før Schultz solgte, delte han i 1873 fra Storåkeren 11/3 til Haldor Olsen på Ivarsgarden Grøtem. Den er senere delt mellom Ivarsgarden og Enarhaugen. Det var Schultz som også solgte fra eiendommen på Vikaengan.

Negarden setret på Storlivollen og fremre Grøtemsvollen, til i 1934.I 1866 kom 10 lass høy fra Vikaengan, 22 1/2 lass var markaslått, mens 5 lass kom fra setervollene. Innmarka var 100 mål dyrka jord og 86 mål naturlig eng, og ga årlig 70 lass høy, 20 t. bygg, 70 t. havre og 70 t. poteter. Bruket vinterfødde 3 he­ster, 16 storfe og 41 sauer. Elvabakken -13 mål – var holdt ute­nfor dette. Matrikkelkommisjonene kom senere til at de opp­gitte tallene for «Agerjordens Frugtbarhed» var for små. Årlig salg av skogsprodukter ble satt som for den udelte Nordigarden: 1 tylft tømmer og kolved til 16 lester kol.

Omkring 1966 var det 2 hester, 9 kyr, 6 ungnaut, 17 sauer og 4 griser i fjøset, og bruket hadde 100 da dyrket. Senere er dyrkajorda kommet opp i 145 da, da mye er nydyrket. Det er 1806 da produktiv skog her, med 66 kbm årlig til­vekst. Total vidde på utmarka er 2800 da.

Fra Negarden er utskilt: Grøtemsenget 11/4 ved Nea I 1870, (fra dette er Nea 11/9 utskilt til Trondheims E.verk.) Storåke­ren 11/3 i 1873 til Haldor Olsen Grøtem, Ivarsgarden. Haugli 11/8 – husmannsplassen Grøtemshaugen – 1 1932 til Haldor J. Fuglem. Dalen 11/11 i 1952 til John P. Fuglem.

Brukere

1704-1756 Anders Olsen fra Yster-Setsås, f. ca. 1662, d. 1751, er i manntallet 1701 ført opp som dreng her hos Per Olsen Grø­tem, men drev kanskje alt da et av Negardsbruka. G.1704 m. Kari Olsdt. fra Nordigarden Rønsberg, f. ca.1679, d. 1757, halvsøster til Sessil Estensdt. Øver-Solem.
Barn:

 1. Karl, f. 1705, g.m. Tomas Eriksen Grøtem, se Tåmmåsgarden Grøtem.
 2. Ingeborg, f. 1708, død som spedbarn.
 3. Marit, f. 1710, g.m. enkmann Nils Persen Solem, Nordi­garden
 4. Berit, f. 1712, død som barn.
 5. Berit, f. 1715, g.m. Gunnar Torstensen Renå, Framigarden.
 6. Anne, f. 1719, d. 1720.
 7. Ingeborg, f. ca. 1720, tok over bruket.
 8. Ola, f. 1722, død ugift 1751, samme år som faren døde.

1757-1764 Ingeborg Andersdt, f. ca. 1720, d. 1778.

G.1757, m. Jon Jonsen Hove, f. 1720, d. 1794, som var g.I 1780 m. Anne Reiersdt. Høgås, f. 1725, d. 17   , taus på Punde.

Jon og Ingeborg bygslet også Jensgarden Grøtem ei tid og drev den sammen med Negarden.

Barnlause ekteskap, men Anne Reiersdt. hadde et barn: Agnis, f. 1761, d.1787. (Far: Ola Torgersen Langset.)

1765-1808 Per Tomassen fra Tåmmåsgarden Grøtem, f. 1736, d.1808, var søstersønnen til Ingeborg Andersdt., kona her på Negarden og kom i ung alder hit som sytning. G.1765 m. Marit Haldorsdt. Berge fra Ustigarden, f. 1737, d. 1818.
Barn:

 1. Jon, f. 1765, d. 1788, fikk alt som attenåring bygsel på halve bruket, men døde altså ung. Det er mulig han og broren Haldor skulle dele Negarden mellom seg.
 2. Kari, f. 1768, d. 1785.
 3. Haldor, f. 1770, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1774, d. 1775.
 5. Tomas, f. 1776, d. 1778.
 6. Marit, f. 1779, g.m. Bardo Pedersen Flønes, Øvergarden.

1791-1830 Haldor Persen, f. 1770, d. 1854.

G.1791 m. Marit Jonsdt. Sandvik fra Nordigarden, f. 1773, d. 1869, som levde helt til sønnesønnen med familie hadde reist til Amerika og det var kommet nytt folk til gards.

Haldor og Marit drev bruket lenge sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Per, f. 1793, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1796, g.m. Ola Persen Sandvik, Ustigarden.
 3. Kari, f. 1798, g.I m. Mons Svensen Stor-Evjen, Ustigarden Evjardet, I m. Kristen Olsen Ner-Hoem. Dattera Kari ble gift til Nordigarden Solem.
 4. Jon, f. 1806, g.m. Siri Persdt. Aunet, se Nordigarden Grøtem.
 5. Marit d.e., f. 1811, g.m. Torsten Bersvensen Berge, Framigarden. Barn: Marit, f. 1832 (far: Tomas Tomassen Aftret, Nordpå-Jardet), g.m. enkmann Per Olsen Sandvik, Usti­garden.
 6. Marit d.y., f. 1815, g.m. Per Persen Eidem, se Eidemsbrennan.

1831-1862 Per Haldorsen, f. 1793, d. 1864. G.1821 m. Mali Kristensdt. Stor-Evjen fra Oppigarden, f. 1800, død i Amerika.
Barn:

 1. Haldor, f. 1822, tok over bruket.
 2. Kristen, f. 1825, g.m. Johanna Jonsdt. Hove, Lekåa, og kom dit, men reiste senere til Amerika.
 3. Marit, f. 1832, g.m. Ola Olsen Eidemsnesset, reiste til Amerika i 1866.
 4. Goro, f. 1836, g.m. Per Jonsen Grøtem, se Elvabakken nedafor.

1863-1866 Haldor Persen, f. 1822, d. 1882. G.1848, m. Kari Pettersdt. Mean, f. 1826, d. 1903.

Familien reiste til Amerika i 1868, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Mali, f. 1849, g.m. Sivert Bersvensen Dragstmoen, bodde i Nord-Dakota.
 2. Per, f. 1853, g.m. Karl Olsdt. Enggjerdet, f. 1861 bodde i Minnesota. Barn: Harald, f. 1883, Ole, f. 1885, Clara, f. 1889, Jennie, f. 1891, Walter, f. 1895, Hazel, f.1897, Willie, f. 1903.
 3. Petter, f. 1856.
 4. Jon, f. 1860.
 5. Goro, f. 1864, d. 1865.

1867-1868 Ingen bruker.

1869-1872 Bersven Sjurdsen og Goro Olsdt., se Nordigarden Grøtem 8/2.

1873-1874 ingen bruker.

1875-1892 Haldor Olsen (Sesseng) f. på Hammer 1826, d. 1892. G.1853 m. Kari Persdt. Ner-Lien fra Nordigarden, f. 1832, d. 1899.

Familien kom fra Sesseng. Haldor hadde mye slekt på Stran­da, og var sønnesønnen til Haldor Sandvik som flyttet fra Haldoplassen til Hammer.

Barn (alle så nær som det yngste født på Sesseng):

 1. Ola, f. 1852, død på Målsjøen i Klæbu 1892, g. 1878 m. Mali Fredriksdt. Samstad, f. Hårstadli 1857, død i Trondheim 1935, hadde Nordigarden Grøtem 8/2 ei tid. Barn: I Kari, f. 1879, d.1899. I Anne Fredrikke, f. 1881, d. 1948, g.m. Henrik Island, f. 1879, d. 1952. III Serine, f. 1885, d. 1961, g.m. Christ­ian Jenssen Fjeseth fra Singsås, f. 1880, d. 1952, bodde i Trondheim. IV Haldor, f. 1889,d. 1948, g.m. Borghild Aatlo, f. 1891, d. 1920, bodde i Trondheim. V Arnt, f. 1892, d. 1951, g.m. Amanda Lund, f. 1901, d. 1968, bodde i Trondheim.
 2. Ingeborg, f. 1855, g.m. Tomas Renaldsen Grøtte, Tåmmåsgarden 11/1.
 3. Per, f. 1857, g.m. Brynhild Olsdt. Overvik, Ustistoggo 135/1, og kom dit.
 4. Sigrid, f. 1859, g.m. Peder Pedersen Solem, Nordigarden 4/2
 5. Berit, f. 1863, d. 1914, g.m. Eystein Eriksen Solheim, Solemshåggån 4/5, bodde i Trondheim.
 6. Nils, f. 1866, d. 1949, reiste til Amerika, g.m. Caroline Olsdt. Engan (se Engjardet), f. 1874, d.1915.
 7. Henrik, f. 1869, tok over bruket.
 8. Marit, f. 1872, g.m. Peder Jonsen Stamnes, se Oppigarden Svinås 22/1.
 9. Ole, f. 1876, g. 1902 m. Jenny Hansen, reiste til Amerika. Barn: Irvin, f 1895, d. 1897, Shester, f. 1899, Olga, f. 1903,

Leonard, f. 1905, Mabel, f. 1908, Mildred Ingvald, f. 1911, Joseph, f. 1912.

1893-1942 Henrik Haldorsen Sesseng, f. 1869, d. 13.7. 1918. G. 1890 m. Gurina Haldorsdt. Grøtem fra Ivarsgarden, f. 1868, d. 1943. Barn:

 1. Kari, f. 1891, g.m. Ola Olsen Amdal, Amdalshaugen 14/6.
 2. Marie, f. 1893, g.m. Arnt Ingebrigtsen Høiby, se Solbakk­en 16/9.
 3. Haldor, f. 1895, tok over bruket.
 4. Sigrid, f. 1898, d. 10.2.1924.
 5. Peder, f. 1899, d. 30.8. 1930.
 6. Petrine, f. 1902, g.m. John Johnsen Mogård, gnr. 127/1.
 7. Ingeborg, f. 1903, vokste opp hos morsøstera på Nordistoggo Aftret og ble boende der.
 8. Henrikke, f. 1905, g.m. John Gustavsen Amdal, Amdals­haugen 3/9.
 9. Marit, f. 1907, g.m. John Pedersen Fuglem, se Dalen 11/11 nedafor.
 10. Marianne, f. 1909
 11. Margido, f. 1910
 12. Marianne f. 1911. Alle tre døde som spebarn.

1943-1950 Haldor Henriksen Sesseng, f. 1895. G. 1919 m. Ane Johnsdt. Mogård fra gnr. 127/1, f. 1897, d. 31.7. 1929.

Barn:

 1. Henrik, f. 1919, g.m. Nelfrid Nilsdt. Engan, Tømra 30/38, og kom dit.
 2. John, g. 1925, tok over bruket.
 3. Ingvald Gunnar, f. 13.3.1928, g.m. Hjørdis Einarsdt. Ekseth fra Bjugn. Barn: Harald Eindride, f. 8.5. 1961, Ann Elin, f. 7.8. 1964, Geir Helge, f. 7.4. 1970, Ingeborg Gurine, f. 21.3. 1972.
 4. Anna, f. 2.6. 1935, g.m. Ivar Johansen Bjørkli fra Hommel­vik, f. 1936. Barn: Jan Haldor, f. 1954, Inge Agnar, f. 1955, Bjørg Marie, f. 1958, Gunnar, f. 1959, Marit, f. 1960.
 5. Brit, f. 12.9.1937, g.m. Walter Eian fra Roan, f. 1935. Barn: Solveig, f. 1960, Anette, f. 1964, Janne, f. 1965. (Mor til 4. Og -5.: Dagny Sætran, f. i Meråker 1904.)

1951-        John Haldorsen Sesseng, f. 3.1. 1925. G.m. Mimmi Flønes (se Sjøgløtt 30/49 under Setsås), f. 4.4.1929.

Barn:

 1. Haldor, f. 26.4. 1950, g.m. Henny Olafson fra Trondheim, f. 1953. Barn: Henrik, f. 1975, Håvar, f. 1977.
 2. Anne Marie, f. 4.8. 1952, g.m. Olaf Lundberg fra Hommel­vik, f. 1947. Barn: Ruben, f. 1972, Rakel, f. 1975.
 3. Per Einar, f. 2.2. 1957.
 4. Arne, f. 24.9. 1961.
 5. Tore, f. 23.7. 1971.