FUGLEM ØSTRE GNR 12/1 (NESTO)

Print Friendly, PDF & Email

11520 brukte Asbjørn Fuglem ystergården. Han betalte dette året 1 lodd sølv i tiendpenningskatt. 28 år senere finner vi Tor­leif som bruker, med en leidangsytelse på 16 mark smør og 24 mark mel, foruten at han betalte et saueslakt og 3 1/2 pund smør i landskyld til «Stigten» – det tidligere bispegodset. I 1557 er Helge Fuglem bruker her. Vi har bare denne ene notisen om ham.

11590 finner vi at Bersvend og Jon skylder tilsammen 5 øre til «Stigten». Ti år senere – i 1600 – betaler imidlertid Peder – anta­kelig faren – landbohold for dette bruket, og han står som bruker helt til 1611. I samme tidsrom finner vi både Jon og Bersvend Pedersen ført som husmenn. I 1612 får imidlertid de to siste bygsel på dette bruket. Å forklare dette forholdet er vanskelig. Ytterligere komplisert blir det av at Marit Fuglem føres som bruker i årene 1617 – 26 tildels som sambruker ved si­den av Bersvend. Er det deres mor? Kanskje ble Fuglem Østre delt i denne tida, for til og med 1627 satt enken Marit med en del av gården. (Jon forsvant ut av bildet omkring 1620.)

image13 image14

I et par år etter 1627 var en Einar medbruker med Bersvend, men siden er Bersvend ubestridt bruker alene av Fuglem Østre til 1650-årene.

I 1645 skattet Bersvend for kone, en datter, samt dreng og taus. Han døde i slutten av 1650-åra.

I 1600 fikk Peder Bersvendsen, f. ca. 1612 -18, bygsel på bru­ket som hans mor da hadde brukt en tid.

Omkring 1785 måtte det gamle Nestofolket gi opp bygselen på bruket. Per Olsen og Siri Jonsdt. og døtrene Anne, Brynhild og Siri døde alle i åra 1783-1786. Fire barn overlevde, men var små eller unge og nytt folk trengte seg inn. Det var den tiltaksrike husmannssønnen Anders Persen Engåsen som nå tok over drifta og giftet seg med gardmannsdattera Marit Olsdt. fra Ustigarden Sandvik. De drev Nesto i ti år før de ordnet seg med tinglyst bygselbrev fra Georg Fredrik von Krogh.

Tradisjonen forteller at Anders Engåsen skulle ha Kirsti Bersvensdt. her på Fuglem, og skulle få bruket etter far hen­nes, Bersven Olsen. Anders og Kirsti var til byen og kjøpte inn til festarøl og han ordnet seg også med bygselbrev på Nesto, Han slo så opp med Kirsti, men kom seg på denne måten til garden. Liknende tradisjonstoff finner vi ofte, Anders har ikke hatt tinglyst bygselbrev før i 1797, og da hadde han altså vært gift med Marit Sandvik i ti år.

Etter den gamle skylda var Nesto det største av de to Fuglemsbruka. Schøllerfamilien var eier helt til i 1828, da bygselmannen her, Per Anderssen, fikk skjøte fra von Krogh. Det ble da tatt opp lån i Norges Bank på 800 spd.

I 1812 hadde Anders Persen Fuglem kjøpt halve Lekvoll. Begge de to første generasjonene av dette folket her på Nesto, var driftige. Goro Andersdt. ble kone på Lekvoll og senere kom jorddrengen her i Nesto dit. Broren Petter Persen tok da over her på Fuglem, men hos ham og Kari Olsdt. begynte økono­mien å rakne. Gjelda ble større og i 1854 ble Storodden i Fuglemsmarka sør for Selbusjøen utskilt og solgt til Ola Bjørnsen Eggen. Ti år senere kom hovedbruket i hendene på sakfører Schultz, som i 1874 solgte det til Per Bjørnsen Eggen for 2400 spd.

Til Nesto Fuglem hørte 3 marklag av Amdal. Dette var et slåtteng – Nuttudalen – som i midten av 1600-tallet ble solgt av Bersven Fuglem til Ola Jonsen Høyby. Det ble betalt 12 skl. engeskatt for slåttland i kongens allmenning både i 1661 ogl723. Området inne mot Mostadmarka og Lånke ble den gangen rek­net for allmenning. Dette gjaldt trulig de senere Nestoslåttene rundt Svendalstjønna, Viskogmyra og ved Fasesknippen.

Det nevnes seter på Fuglem så tidlig som i 1723. Det er trulig at Gammelvolltjønna har fått navn etter den, slik at Fuglemsvollen opphavlig lå ved den. Nå finner vi vollen lenger fram.

Gråsjøvollen var nok fra først vår- og haustvoll. Like ved lå Storslåtten. Senere var de annet hvert år på de to vollene. Markaslåtten lå nær setrene, slik at de også nyttet den vekselvis med setrene. Når de setret på Gråsjøvollen, foret de i slåttene ved Fjellvollen og omvendt.

I 1723 ble det oppgitt at bruket kunne vinterfø 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer og 6 geiter og at utsæden var 1 t. bygg og 8t. havre.

I 1866 var det 85 1/2 mål dyrkajord og 100 mål naturlig eng på Nesto. Avlinga var 18 t. bygg, 65 t. havre, 651, poteter og 70 lass høy. I tillegg kom 4 lass høy fra setervollene og 33 lass fra mar* kaslåtten, her det var 66 lasseng, men halvparten slått hvert år. Bruket kunne vinterfø 2 hester, 13 storfe, 40 småfe og 1 gris. Årlig produksjon fra skogen var 4 tylfter planketømmer og 4 favner stokkved. Alt dette var tall som matrikkelkommisjonen kom fram til. Bruket var den gangen bare «mådelig» drevet. Det var i siste bruksåret til gamle Nestofolket.

I 1875 hadde Per Bjørnsen og Kari Olsdt. 2 hester, 10 kyr, 11 ungnaut, 26 sauer, 16 geiter og 10 griser. Både her og på Nordsto var det uvanlig stort grisehold. Utsæden i 1875 var 1 t. bygg, 3 t. havre og 6 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 7 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 3 griser på bruket, mens dyrkajorda var 100 dekar. Bruket har 878 da produktiv skog med 166 kbm årlig tilvekst.

Til Nesto Fuglem hørte den gamle husmannsplassen Storodden på andre sida til Selbusjøen. Den ble som nevnt utskilt og solgt i 1854. Både den og to husmannsplasser på Fuglemsbjørga, blir omtalt i siste bindet av bygdeboka.

Fra Nesto Fuglem er utskilt: Storodden 156/1 i 1854 til Ola Bjørnsen Eggen. Fuglemsmoen 12/3 i 1875 til Hans Olsen So­lem. Fuglem nordre 12/2 i 1881 til Christian Lund. Solstrand 12/4 i 1901 til Lorentz Eriksen. Opheim (Litltrøa) 12/6 i 1936 til husmannen Jon Haldorsen. Haugtun 12/10 i 1947 til Gunnar Wenberg. Stortrøya 12/11 i 1951 til sønnen her på Nesto, Olaf Kristian Fuglem. Myrvang 12/12 s.å. til dattera her, Sigrid Fuglem Solheim. Solvang 12/13 i 1955 til Olaf Kristian Fuglem. Breidablikk 12/20 i 1969 til A/S Breidablikk.

Brukere

-1661-1666- Per Bersvensen, f. ca. 1617, d. 1701.

Barn:

 1. Bersven, død ung?
 2. Per, f. ca. 1651, tok over bruket.
 3. Ola d.e., f. ca. 1654, se Kvelloringen.
 4. Ola d.y., f. 1658.

-1701-1711 Per Persen, f ca. I651 d. 1715, og kona Ingeborg, trulig død før 1699.

Barn:

 1. Bersven, f. ca. 1686, tok over bruket.
 2. Ola, f. ca. 1689, tok over bruket, 1712-1735 Bersven Persen, f. ca. 1686, d.1732.

G. i 1715 m. Kirsti Jonsdt, d. 1719.

G.I 1726 m. Marit Persdt. Høyby, f. 1701, d. 1760, som ble gift

I m. Ola Persen Fuglem.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1716, g.m. Marit Jonsdt. Nykkelmoen, se Liatrøa (Nirstrøa).
 2. Ingeborg, f. 1718, d. 1719.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1725, d. 1728.
 2. Kirsti, f. 1727, d. 1734.
 3. Ingeborg, f. 1728, død senest 1732.
 4. Ola, f. 1729, død som spedbarn.
 5. Mali, f. 1730, g.m. Anders Olsen Amdalsgrubben. 1736-1760 Ola Persen, f. 1689, d. 1773, korporal.

G. i 1726 m. Anne Olsdt. Kjelstad, f. 1703, død på Garberg 1735. G.I 1736 m. Marit Persdt. Fuglem, enke etter Bersven Olsen, bror til Ola. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1726, g.m. Tomas Finnsen Lekvoll, se Nordtrøa under Lekvollen.
 2. Brynhild, f. på Garberg 1728, d. 1760, g.m. Sjurd Sjurdsen Sesseng, se Hovsmoen.
 3. Per, f. 1730, tok over bruket.

4.  Anne, f. 1735, d. 1760, gravlagt samme dag som stemora.
Barn i 2. ekteskap:

 1. Bersven, f. 1737, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1740, g.m. enke Goro Persdt. Øver-Solem og kom dit.
 3. Kari, f. 1743, død ugift 1773.

1761-1784 Per Olsen, f. 1730, d. 1784.

G. i 1757 m. Berit Bjørnsdt. Solem fra Uststoggo, f. 1734, død på barselseng 1770. G.I 1772 m. Siri Jonsdt. Fuglem fra Nordsto, f. 1748, død på barselseng 1783,

Per og Siri døde med kort tids mellomrom og det var bror hans, Ola Øver-Solem, som tok seg av barna. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ola, f. 1757, død som spedbarn.
 2. Anne, f. 1758, d. 1783.
 3. Kirsti, f. 1761, d. 1762.
 4. Brynhild, f. 1763, d. 1785.
 5. Ola, f. 1767, g.m. Soffi Olsdt. Sandvik, se Svinåsbakken (Nerbakken).

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1773, tjente omkring 1800 på Aunet i Tydalen.
 2. Hans, f. 1776, levde i 1784, flyttet ut?
 3. Berit, f. 1780, tjente i 1801 hos mostera på Utstoggo Garberg. Barn: Pål, f. på Garberg 1804 (far: Per Pålsen Garberg d.y., Utstoggo, se plassen Dyrdalslia).
 4. Siri, f. 1783, d. 1786.

1761-1785 Bersen Olsen, f. 1737, d. 1805. G.1761 m. Anne Olsdt. Mean, f. 1740, d. 1800.

De losjerte her og drev bruket sammen med bror hans, Per, og kona. Bersven arbeidet også i gruva til Mostadmarkverket. Etter at Per og Siri Fuglem døde, er Bersven og Anne ført som husmannsfolk på Fuglem, Da hun døde, flyttet Bersven til dattera Gunhild Trøhaugen.
Barn:

 1. Marit, f. 1761, g.m. Pål Sjurdsen Alset, se Alsetkleva.
 2. Kirsti, f. 1763, g.m. Ola Persen Mobakken, se Setsåsbakkan (Skrabben).
 3. Anne, f. 1766, g.m. enkmann Ola Sjurdsen Sæter, Ustigarden.
 4. Ola, f. 1867, død som spedbarn.
 5. Gunhild, f. 1769, g.m. Per Ivarsen Grøtem, se Trøhaugen på Grøtem.
 6. Ola, f. 1772, d. 1777,
 7. Brynhild, f. 1775, g.m. Per Jonsen Alset, se Alsetskallan.
 8. Ola, f. 1780, d. 1785.

1786-1810 Anders Persen fra Engåsen, f. 1761, d. 1816. G.1787 m. Marit Olsdt. fra Ustigarden Sandvik, f. 1757, d. 1826.

Barn:

 1. Per, f. 1788, tok over bruket.
 2. Goro, f. 1781, g.m. Jon Eriksen Balstad, se Lekvoll.
 3. Goro, tvilling, f. 1791, død som barn, (Begge bestemødrene hette Goro og dermed måtte også begge jentene, sjøl om det var tvillinger, bli kalt Goro,)

1811-1836 Per Anderssen, f .1788, d. 1877. G.I 1812, m. Berit Pettersdt. Grøtem fra Nordigarden, f. 1792, d. 1834. G.I 1837 m. enke Ingeborg Haldorsdt. Sandvik, Ustigarden, og flyttet dit.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Anders, f. 1812, g.m. Brynhild Persdt. Eidem, se Lekvoll.
 2. Dødfødt jente i 1814.
 3. Petter, f. 1816, tok over bruket.
 4. Ola, f. 1819, g.m. Marit Olsdt. Sandvik, se Ustigarden Stamnes.
 5. Marit, f. 1823, d. 1825.
 6. Nils, f. 1826, g.m. Marit Jonsdt, Grøtem, se Fuglemsmoen (Nermoen under Lekvoll).

Barn i 2. ekteskap: Ola d.y., f. 1840, se Sandviksjardet.

1837-1864 Petter Persen, f.1816. G.1837 m, Kari Olsdt. Sandvik fra Ustigarden, f. 1818, slik at Petter og faren samme år ble gift med mor og datter.

Etter at familien gikk fra bruket, losjerte de her et par år, men reiste så til Amerika.

Barn:

 1. Berit, f. 1837, heime i 1865. Barn: Ola f. 1864 (far: Ola Vollen fra Mostadmarka).
 2. Ola, f. 1839, d. 1840.
 3. Per, f. 1842, heime i 1865.
 4. Ola, f. 1844, reiste til Amerika i 1871, g.1878 m. enke Marie Andersson, f. i Wisconsin 1847 av foreldre fra Telemark, bodde i Minnesota.
  Barn:  John, f. 1879, Nenie Christine, f. 1881, Alma Ovitda, f. 1884.
 5. Anders, f. 1846, heime i 1865,
 6. Haldor, f. 1860, reiste til Amerika.
 7. Petter, f. 1852.
 8. Ingeborg, f. 1855.
 9.  Perd. d. Y., f. 1859.

1865-1869 ingen bruker.

1870- Simen Korsvold bodde her med familien til han flyt­tet til Myrplassen på Grøtem,

-1873 Anders Estensen Vold og kona flyttet til Nordsto Fuglem.

1874-1904 Per Bjørnsen fra Egga, f. 1832, d. 19    , G.1859 m. Kari Olsdt. fra Utistoggo Engan, f. 1839, d. 19   .

De drev også skyssstasjon og gjestgiveri her på Fuglem. Før de kom hit hadde de drevet Egga sammen med far hans.
Barn (de seks eldste født på Egga):

 1. Bjørn, f. 1860, d. 1873.
 2. Kari, f. 1863, g.m. Gunder Olsen Renå, Framigarden.
 3. Ingeborg, f. 1865, reiste til Amerika, g.m. Ole Jonsen Amdal, Nordigarden.
 4. Ole, f. 1867, tok over bruket.
 5. Arnt, f. 1869, g.m. Anne Olsdt. Setseng, se Nordsto Fuglem.
 6. Ole d.y., f. 1872, reiste til Amerika i 1892, g.m. Mali Arntsdt. Kvello, f. 1880, bodde i Minnesota. Barn: Arn­old Ferdinand, f. 1900, Alta Caroline, f. 1903.
 7. Bjørn, f. 1874, g.m. Gurine Olsdt. Setseng, se Uglemsfletten 50/2.
 8. Marit, f. 1876, g.m. Lorentz Eriksen, se Solstrand 12/4 nedafor.
 9. Nils, f. 1879, g.I m. Ingeborg-Anna Andreasdt. Uglem, Ustigarden, og kom dit. I m. Marit Johanne Johansdt. Voldset.

10. Peder, f. 1882, g.m. Olga Wesselvold fra Røros, bodde i Trondheim. Barn: Kari, f. 1911, Jorun, f. 1916, Arne, f.1917 d. 1941.
1905-1950 Ole Pedersen, f. 1867, d. 19    .

G.1892,  m.  Kari Olsdt.  Renå fra Framigarden,  f.  1867,  d.

19.6.1940.

Barn:

1.  Peder, f. 1893, druknet sammen med dattera 3.3.1937, g.1917
m. Kari Pedersdt. Solem, Nordigarden, f. 1893.

Barn: Karen, f. 22.2.1917, druknet 3.3.1937.

 1. Kristine, f. 1895, g.m. Emil Olsen Langli, Ustgarden.
 2. Ole, f. 1897, g.m. Helga Jonsdt. Mogård, se Høyby.
 3. Bjarne, f. 1899, tok over bruket.
 4. Sigrid, f. 1901, g.m. Hilmar Haldorsen Solheim, se Myrvang 12/12 nedafor.
 5. Hilmar, f. 4.6.1905, g. 1941 m. Åsta Eriksdt. By fra Skaun,

f. 1920, bor i Trondheim. Barn: Kari, f. 1942, Ingrid, f. 1943, Ola, f. 1945, Håvard Eirik, f. 1950.

 1. Olaf Kristian, f. 1908, g.m. Gjertrud Johnsdt. Sirum, se Stortrøa 12/11.
 2. Ingfrid, f. 1912, g.m. John H. Sørensen, se Høgtun 65/30 på Ner-Hårstad,

1951-1973 Bjarne Olsen Fuglem,   f. 16.12.1899. G.1940 m. Berit Estensdt. Slind fra Nygarden Solem 4/10, f. 21.9.1913.
Barn:

 1. Karen, f. 28.10.1940,  g.m.  Kåre Johannessen Wennberg, Nordre Fuglem 12/2, bor på Steinkjer.
 2. Ragnhild, f. 30.1.1947, g.m. Sverre Johannessen Wennberg, Nordre Fuglem 12/2, bor Trondheim.
 3. Ola Einar, f. 1951, tok over bruket.

1974-       Ola Einar Fuglem, f. 25.1.1951.