USTISTOGGO ENGAN GNR 17/2

Print Friendly, PDF & Email

Under Utistoggo er bakgrunnen for halveringa av Engan i 1747 nevnt. Anders Olsen tok over denne halvparten av garden etter at den eldre broren Jon hadde drevet hele Engan noen år. Anders ble dette året gift med Ingeborg Einarsdt. fra Stamnes og de drev bruket til han døde en vårdag i 1778. De var godt voksne da de giftet seg, og Ingeborg hadde med seg ei sjuårs datter til gards. Det ble god velstand hos Ustistoggofolket og Siri Olsdt. fra Jørngarden Slindan ble kone her. Familien drev også Utistoggo Engan noen år, som sønnen her, Einar Anders­sen, bygslet. Da Ola Anderssen i 1786 døde, etterlot han seg sønnen Anders og tre døtre. Den fjerde ble født senere dette året. Noen måneder etter giftet den trettiårige enka Siri Olsdt. seg med sønnen på Utigarden Stamnes – Tomas Jonsen – og det ble sønnen deres som fortsatte på bruket. Dermed kom gamle Engslekta bort her. Vi har dessverre ikke greie på hvor det ble av jorddrengen Anders Olsen. Han må ha flyttet ut av byg­da. Siri Olsdt. ble enke andre gangen og sønnen Ola Tomassen tok over. I denne generasjonen ble tre søsken herifra gift med tre søsken fra Bell, noe som understreker god økonomi hos Engfolket og dermed popularitet, mens to ble gift med søsken på Ivarsgarden Grøtem.

Igjen ble det brott i slekta på Ustistoggo, men som tidligere fortsatte samme familien. Ola Tomassen døde, og enka Marit Nilsdt. ble gift igjen og sønnen fra dette ekteskapet fortsatte på bruket. Slik som Anders Olsen like etter 1800, flyttet også jorddrengen denne gang, Nils Olsen, ut av bygda, men kom til å le­ve i usle kår. I dag er det femte generasjonen fra Marit Nilsdt. Bell – gift hit i 1820 – som sitter med Ustistoggo, men familietra­disjonene kan trekkes tilbake til de siste 1600-åra.

Ustistoggo ble kjøpt fra Th. Angells Stiftelser tidligere enn det andre Engbruket. I 1898 fikk bygselmannen Ole Tomassen skjøte fra Stiftelsen for 2 890 kroner. I 1905 ble Sollia 17/5 ut­skilt fra Ustistoggo og solgt til Tomas Persen Høyby for 500 kroner og lagt til Nytrøa 16/2 på Høyby. Dette var opphavelig ei trø, og lå lengst ut på garden, omringet av jordet til Utistoggo.

Under jordskiftet i grenda her høsten 1824, ble bruket til Ola Tomassen – Ustistoggo – samlet i fire teiger, slik som Utistoggo også ble: a) Innmarka og nærmeste utmark, som grenset til Mean, Selbusjøen og Utistoggo. I denne teigen hadde Utistoggo ei kalvtrø på omkring 2 mælinger, b) Utmark sør og øst for Gråsjøen, som grenset til Gråsjøen, Utistoggo, Mean og Lekvollen. c) Utmark nord for Gråsjøen – Belløyan, Gråsjøvollen, Balstadlia og Gammelvollia som grenset mot Høyby, Balstad, Sandvik, Utistoggo Engan og Gråsjøen, d) Utmark på sørsida til Selbusjøen, som grenset mot eiendommene til Uti­stoggo Engan og Høyby og til Selbusjøen og elva Renåa. Både Utistoggoeiendommen her og det som Ustistoggo hadde sør for sjøen, ble i 1897 utskilt under navnet Fuglemsbjørgen til Stiftelsen.

I 1866 var det 55 mål dyrkajord på Ustistoggo og 64 mål na­turlig eng. Matrikkelkommisjonen reknet med at årlig avling kunne bli 11 t. bygg, 40 t. havre, 80 t. poteter og 60 lass høy. Krøttertalla ble satt til 2 hester, 9 storfe, 20 småfe og 1 gris. Som Utistoggo kom også her 15 lass høy fra markaslåtten og 2 lass fra setervollene, og årlig avvirkning i skogen kunne bli en favn stokkved. I 1875 var det 1 hest, 7 kyr, 7 ungnaut, 10 sauer, 10 geiter og 1 gris i fjøset. Utsæden var 7/8 t. bygg, 3/4 t. havre og 31/2 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajorda 80 da og krøttera 2 hester, 9 kyr, 3 ungnaut, 30 sauer og 2 griser. Produktiv skog var 588 da med 43 kbm i årlig tilvekst.

Fra Ustistoggo Engan er utskilt: Fuglemsbjørga mellom 11/4 (skogen på sørsida til Selbusjøen) i 1897 til Th. Angells Stiftelser. Sollia 17/5 i 1905 til Tomas P. Høiby. Enghaugen 17/6 i 1930 til Marie Olsdt. Engan. Solvik 17/7 i 1942 til Johan J. Sandvik. Engodden 17/8 i 19 til Asbjørn Møller. Bakkestua 17/12 i 1958 til Thorvald Carlson.

Ustistoggofolket i 1919. Fra venstre sitter sjølfolket Ole Tomassen og Marit Svensdt. og dattera Tina Slind med barnet sitt, Marit, på fanget. Bak fra venstre Ole, Svend, Marie og Thomas.

Ustistoggofolket i 1919. Fra venstre sitter sjølfolket Ole Tomassen og Marit Svensdt. og dattera Tina Slind med barnet sitt, Marit, på fanget. Bak fra venstre Ole, Svend, Marie og Thomas.

Brukere

1747-1778 Anders Olsen, f. 1716, d. 1778. G.1747 m. Ingeborg Einarsdt. Stamnes fra Utigarden, f. 1711, d. 17

Det året de giftet seg, tok de over denne halvparten av heim­garden til Anders. De delte med den eldre bror hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1740 (far: Jon Sandvik), g.I m. Ola Bjørnsen Renå d.y., Ustigarden, I m. Bersven Jonsen Renå.
 2. Ragnhild, f. 1748, g.m. Per Guttormsen Høyby, Nytrøa
 3. Einar, f. 1750, g.m. enke Kari Olsdt. Fossan, se Utistoggo Engan.
 4. Ola, f. ca. 1755, tok over bruket.

1779-1786 Ola Anderssen, f. ca. 1755, d. 1786.

G. 1777 m. Siri Olsdt. Slind fra Jørngarden, f. 1757, d. 1836, som

var g. I m. Tomas Jonsen.

Barn:

 1. Anders, f. 1778, heime i 1801, men må ha flyttet ut like etter.
 2. Marit, f. 1780, g.m. Anders Bersvensen Solem, se Solemsjardet.
 3. Ingeborg, f. 1782, g.I m. enkmann Ingebrikt Olsen Siran, I m. enkmann Ola Olsen Siran.
 4. Brynhild, f. 1784, g.m. Einar Olsen Flønes, Nergarden.
 5. Ragnhild, f. 1786, g.m. Bård Bersvensen Hårstadhaugen under Øver-Hårstad.

1787-1814 Siri Olsdt., enke etter Ola Anderssen Engan.
G.I 1787 m. Tomas Jonsen Stamnes fra Utigarden, f. 1759, d. 1811.
Barn:

 1. Ola d.e., f. 1789, tok over bruket.
 2. Jon, f. 1791, g.m. Berit Tomasdt. Grøtem, se Enghaugen.
 3. Ingeborg, f. 1794, g.m. Erik Tomassen Grøtem, Ivarsgarden
 4. Ola d.y., f. 1797, g.m. Ingeborg Nilsdt. Bell, se Aftretsåsen. Mellom barna var Goro, g.m. Bersven Sjurdsen, se Nordigarden Grøtem 8/2.
 5. Siri, f. 1800, g.m. Tomas Nilssen Bell.

1815-1825 Ola Tomassen d.e., f. 1789, d. 1825.

G.1820 m. Marit Nilsdt. Bell, f. 1801, d. 1897, som var g.I m.

Esten Olsen Setsås.

Barn:

 1. Siri, f. 1820, g.m. Even Persen Aunet, Nistoggo.
 2. Nils, f. 1823, død på Hanberg i Børsa 1869, G. i Børsa 1860 m. Berit Gullmundsdt. Viggjahagen, f. 1828, d. 1904. Nils -Selbygg-Nils – drev som gråstensmurer. Barn: Oline, f. 1858, reiste til Amerika, Jon, f. 1861, d. 1864, Jon, f. 1864, flyttet ut fra Børsa.

1826-1857 Marit Nilsdt, enke etter Ola Tomassen Engan.
G.II 1827 m. Esten Olsen Setsås fra Yter-Såsen, f. 1801, d. 1866.

Barn:

 1. Marit, f. 1828, g.m. Sven Olsen Balstadgjerdet, se Nordigarden Sandvik.
 2. Ola, f. 1834, tok over bruket.
 3. Goro, f. 1841, g.m. Gunnar Persen Solem, Uststoggo.
 4. 1858-1890 Ola Estensen, f. 1834, død ugift 1896.

Barn: Sofie, f. 1867 (mor: Ingeborg Persdt. Garbergsbjørgen), G. i Lade 1901 m. Jens Jonsen Indergård fra Stadsbygda, bodde på Strinda.

1891-1929 Marit Svensdt. fra Nordigarden Sandvik, f. 1859, d. 31.5.1929, var søsterdatter til Ola Estensen.
G.1886 m. Ole Tomassen fra Hoemsbakkken 73/3, f. 1861, d. 17.7.1946, sønnen til Tomas Olsen fra Balstadjardet.
Barn:

 1. Marit, f. 1886, d. 1896.
 2. Marie, f. 1889, se Enghaugen 17/6.
 3. Tina, f. 1892, g.m. John Olsen Slind, Jetvadet 143/12.
 4. Svend, f. 1895, døvstum, d. 3.6.1928.
 5. Ole, f. 1898, d. 1911.
 6. Marit, f. 1902, død som spedbarn.
 7. Thomas, f. 1907, tok over bruket.

1930-1966 Thomas Olsen, f. 28.12.1907, d. 9.2.1955.
G.1934  m.  Malene Paulsdt.   Moen fra Mobakken 27/11,  f. 27.9.1905, d. 4.5.1974. Barn: Ola, f. 1935, tok over bruket.

1967-        Ola Thomassen Engan, f. 26.8.1935.
G.m.   Nelfrid  Johanne  Johnsdt.  Kvennås,  Uglan 49/12,  f. 18.3.1938.

Barn:
Thomas, f. 1964, John, f. 1966, Svein Joar, f. 1969, Ole Gjermund, f. 1973.