SANDVIK ØSTRE GNR 21/1 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Pål Sandvik overtok som nevnt bruket i år 1600. Han blir nevnt i en kilde alt i 1592, da fordi han fikk en halv daler i bot for et munnslag. At han er eldstemann av de to brødrene (?) vises av at ødegården Vasseng lå til hans part, samt av at han alene er ført som den som betalte ledangskatten, på vegne av begge. I 1627 bygsler Pål Pålsen  1/2 øre i gården, «som faren frivillig opplot» -som nevnt var dette en måte å sikre «arveføl­gen» på. Men denne yngre Pål forsvinner ut av bildet. Fra 1630 er en Peder ført som ødegårdsmann – dvs. han bruker en min­dre part i gården helt til 1637, da Peder Pålsen bygslet hele spannet som faren brukte og frivillig opplot til sønnen. Til tross for dette står Pål oppført som bruker i ennå ti år. Ved kopps­katten i 1645 er han ført med kone og en tjenestepike, men søn­nen hører vi ikke mer om her.

Fra 1647 er Peder Pålsen reglelmessig å finne oppført som bruker. I 1665 opplyses det at han er født i 1610, og har sønnen Pål, ti år gammel. Peder må ha vært noe kranglevoren av seg, for i 1666 fikk han 6 daler i bot for «ulovlig tag», og året etter en ny bot for ulydighet mot øvrigheten, men nå slapp han med ba­re 1 ort i bot. Peder satt som bruker til midten av 1680-åra, da sønnen Pål overtok.

Ustigarden – 1 spann – kom gjennom Albert Angell, Søren Bygbal, Lorentz Angell og Peter Fredrik Suhm inn i Th. Angells Stiftelser. Den er nå i tiende generasjonen fra Per Pål­sen, som var kongens bygselmann her i midten av 1600-åra. Fi­re generasjoner satt som bygselfolk under Th. Angells Stiftel­ser, men den femte, Per Persen, fikk skjøte i 1898 for 4 550 kro­ner og kår til foreldrene. Bygseltida ble altså langvarig, slik som for andre bruk som hørte Stiftelsen til.

I åra 1752-1786 var bruket delt mellom to bygselfamilier. Det var Ola Jonsen og stefaren Ola Knutsen som i 1752 delte. Etter Ola Knutsen drev dattera Marit og mannen Ola Haldorsen den­ne halvparten, men da korporalen Ola Haldorsen i 1786 døde, krevde brukerne på andre halvparten å få drive alt de hadde bygselbrev på, dvs. på hele Ustigarden, og dermed opphørte delinga.

Det nevnes seter på Sandvik så tidlig som i 1723 – se Nordigarden. Ustigarden setret på heimvollen Bønnhivollen, mens Litlfjellvollen var langseter.

Både Ustigarden og Nordigarden svarte i 1600-åra 12 skl. i skatt for slåtteng i kongens allmenning. Til Nordigarden hørte 6 marklag i Amdal. Ustigarden må også ha hatt eiendom der. En levning av dette er nok at bruket her har hatt et notkast der ute. Om markasåtten i Sandviksmarka, se Nordigarden.

Det ble svart kvernskatt fra Ustigarden. Kverna lå i Svinåselva, rett øst for gardhusa. Damet (!) har vært demning for kvernvatn.

I 1723 blir det gitt opp at på Ustigarden kunne det bli vinterfødd 2 hester, 7 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 7 geiter. Høyavlinga var 60 lass og årlig utsæd 1 1/4 t. bygg og 6 t. havre. Under skif­tet etter bygselmannen Jon Pålsen fem år senere, ble det regi­strert 2 hester, 7 kyr (Brunside, Blanklin, Stjerngås, Eppelgås, Havstrand, Rype, Ringøye), 6 kviger (Febot, Lykkeros, Gjøgås, Hagelin, Renside, Gråside), 1 okse, 6 årskalver og 3 fjorkalver, 14 geiter og 17 sauer.

Det var i 1866 83 mål dyrkajord på bruket. Det ble årlig slått 25 lass i markaslåtten. På Årsøya kunne det fores 2 lass og på setervollene det dobbelte. Heime kunne det fores 70 lass, mens årlig avling ellers var 18 t. bygg, 70 t. havre og 120 t. poteter. Bruket kunne fø 2 hester, 18 storfe, 40 småfe og 1 gris. I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 6 kyr, 6 ungnaut, 22 sauer og 2 geiter i fjøset og utsæden var 1 t. bygg, 2 1/2 t. havre og 3 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajord på hovedbruket Ustigarden 60 dekar og krøttera 2 hester, 6 kyr, 5 kalver, 11 sauer og 2 griser. Nå er dyrkajorda omkring 65 da og der er omkring 2000 da ut­mark her. Det produktive skogarealet er 1293 dekar og tilvek­sten 60 kbm.

Fra Ustigarden Sandvik er utskilt: Yterjardet 21/2 i 1897 til husmannen Petter Olsen. Årsøya 21/3 i 1903 til Paul Olsen Hår­stad, som i 1930 av enka Brynhild Olsdt. ble solgt til Ole Gunnarsen Overvik, Framheim 2 1/4er tomt til U.L. Fram, utskilt i 1913. Et tillegg til Framheim- 21/8 – ble utskilt i 1946. Ysterjar­aet 21/5 (husmannsplass) i 1934 til Johan J. Sandvik. Stenhaugen 21/6 i 1936 til Oline Olsdt. Stamnes. Nygjerdet 21/7 i 1937 til Paul Pedersen Sandvik. Nea 21/9 i 1948 til Trondheim E.verk.

image27

Brukere

-1647-1666-Per Pålsen, f. ca. 1610. Barn:

 1. Berit, f. ca. 1648, g.m. Ola Bjørnsen Ner-Hårstad.
 2. Pål, f. ca. 1656, tok over bruket.

1701-1713 Pål Pedersen, f. ca. 1656, d. 1715, og kona Marit Jonsdt., d. 1718.

Barn:

 1. Goro, f. ca. 1680, d. 1703.
 2. Per, f. ca. 1684, d. 1749, g.l723m. MaritEinarsdt, f. ca. 1688, d. 1766, drev kanskje en part av bruket. I 1762 er enka Marit Einarsdt. ført som losjerende «i sit eget hus». Barn: Marit, f. 1724, død som spedbarn, Marit, f. 1726, død ugift 1762, Brynhild, f. 1729, død som spedbarn.
 3. Brynhild, f. ca. 1689, g.m. Ola Jonsen Sandvik, Nordigarden.
 4. Jon, f. ca. 1690, tok over bruket.
 5. Gunnar, f. ca. 1693, g.m. Berit Jonsdt. Bellet og kom dit.

1714-1727 Jon Pålsen, f. ca. 1690, d. 1727. G.1714 m. Marit Olsdt. Grøtem fra Ivarsgarden, f. ca. 1690, d. 1764, som var g.I m. Ola Knutsen.

Omkring 1720 eide Jon Pålsen 12 marklag jord i Ustigarden Ner-Lia. Det er mulig at mor hans var derifra, slik at jorda var arv.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1715, tok over halve bruket, se bruk I nedafor.
 2. Pål, f. 1717, død som spedbarn.
 3. Pål, f. 1718, død som spedbarn.
 4. Pål, f. 1719, g.I m. Kari Einarsdt. Stamnes, I m. Marit Jonsdt. Nervik, se Oppigarden Svinås.
 5. Gunnar, f. 1722, levde i 1736, men visstnok død ung.
 6. Ola d.y., f. 1724, tok over halve bruket, se bruk I nedafor.
 7. Ingeborg, f. 1726, g.m. Jon Finnsen Lekvoll d.y.

1728-1754 Marit Olsdt., enke etter Jon Pålsen Sandvik.

G.1730 m. Ola Knutsen Rønsberg fra Lisstoggo, f. 1700, død på Egga 1765, som ble g.I 1764 m. enke Gjertrud Tordsdt. Eggen og flyttet dit, men døde altså like etter.

Marit og Ola delte bruket med sønnen hennes fra første ek­teskap og satt fra 1755 igjen med halvparten, se bruk I nedafor.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1732, g.m. Gunnar Persen Setsås, Yster-Såsen.
 2. Marit, f. 1735.
 3. Marit, f. 1737, se bruk I nedafor.

Bruk I

1755-1763 Marit Olsdt. og Ola Knutsen, se ovafor.

1764-1792 Marit Olsdt. f. 1737, død hos dattera på Svinåsbakken 1808. G.1756 m. Ola Haldorsen Velve fra Nigarden, f. 1723, d. 1786, korporal.

De tok over drifta på denne parten etter foreldra hennes.

Barn:

 1. Marit, f. 1757, g.m. Ola Persen Balstadtrøen, se Melykkja.
 2. Ola, f. 1760, konfirmert 1777.
 3. Haldor, f. 1764, g.I m. Ingeborg Nilsdt. Åsan, I m. enke Randi Persdt. Engan, se Hammer.
 4. Sofie, f. 1767, g.m. Ola Persen Fuglem, se Svinåsbakken.
 5. Ola, f. 1770, d. 1772.
 6. Berit, f. 1772, d. 1773.
 7. Jon, f. 1774, g.m. Ingeborg Guttormsdt. Fuglemsodden, se Amdalshaugen.
 8. Ola f. 1778, død som spedbarn.

Bruk I

1755-1761 Ola Jonsen d.e., f. 1715, d. 1762. G.ca. 1754 m. Marit Jonsdt. Fuglem fra Nordsto, f. 1715, d. 1762.

De tok over drifta over denne parten av bruket etter mor og stefar hans.
Barn:

 1. Berit, f. ca. 1755, g.m. Jon Nilssen Mebakken, se Metrøa.
 2. Jon d.e., f. 1757.
 3. Jon d.y., f. 1759 – Jon Mann – g.m. Brynhild Andersdt. Hårstadåsen på Ner-Hårstad og kom dit.

1762-1768 Ola Jonsen d.y., f. 1724, d. 1768. G.1752 m. Goro Persdt. Solem fra Solemshaugen, f. ca. 1726, d. 1805, som var g.I m. Jon Bardosen.

De tok over gårdparten da bror hans og kona døde.
Barn:

 1. Jon, f. 1752, d. 1777.
 2. Marit,  f.  1757,  g.m. Anders Persen Engåsen,  se Nesto Fuglem.
 3. Per, f. 1760, tok over bruket.
 4. Gunnar, f. 1762, d. 1763.
 5. Ingrid, f. 1765, g.m. enkmann Jon Olsen Sandvik, Nordigarden.

1769-1795 Goro Persdt, enke etter Ola Jonsen. G.I 1769 m. Jon Bardosen Fossan, f. 1731, d. 1795, omkom un­der gruvearbeid, trulig i gruva til Mostadmarkverket. Barnlaust ekteskap.

Hele bruket igjen

1796-1814 Per Olsen, f. 1760, d. 1813.
G.1789 m. Kari Tomasdt. Bell, f. 1764, d. 1848.

De samlet igjen hele Ustigarden til ett bruk.

Barn:

 1. Ola, f. 1790, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1792, g.m. Ola Persen Fossan.
 3. Goro, f. 1795, g.m. Jon Olsen Kleset, Nordigarden.
 4. Tomas, f. 1797, g.m. Marit Olsdt. Svinås, se Nigarden Garberg.
 5. Jon, f. 1800, g.m. Brynhild Pålsdt. Bellet, se Sandviksjardet (Ysterjardet) nedafor.
 6. Berit, f. 1802, g.m. Ola Pettersen Grøtem, se Myrmoen under Nordigarden Grøtem.
 7. Alett, f. 1805, g.m. Torger Haldorsen Svinås, Negarden.

1815-1837 Ola Persen, f. 1790, d. 1835.
G.1818 m. Ingeborg Haldorsdt. Grøtem fra Negarden, f. 1796, d. 1858, som ble g. I m. Per Anderssen.

Barn:

 1. Kari, f. 1818, g.m. Petter Persen Fuglem, Nesto.
 2. Marit, f. 1821, g.m. Ola Persen Fuglem, se Ustigarden Stamnes.
 3. Per, f. 1825, tok over bruket.
 4. Haldor, f. 1830, g.I m. Marit Pettersdt. Mean og kom dit. I m. enke Mali Estensdt. Grøtem, Ivarsgarden, og flyttet dit.

1836-1861 Ingeborg Haldorsdt., enke etter Ola Persen Sand­vik. G.I 1837 m. Per Anderssen Fuglem, som var g.I m. Berit Pettersdt. Grøtem, se Nesto Fuglem.

Familien flyttet til Yterjardet, se nedafor.
Barn: Ola, f. 1840, g.m. Brynhild Persdt. Pundeshaugen, se Sandviksjardet (Yter-) nedafor.

1862-1897 Per Olsen, f. 1825, d. 21.6.1906. G.I 1851 m. Anne Mikkelsdt. Sandvik fra Nordigarden, f. 1830, d. 1851. G.I m. søskenbarnet Marit Tomasdt. Grøtem fra Ne­garden, f. 1832, d., 3.8.1905.
Barn:

 1. Ola, f. 1850, oppfostret hos mormora på Setsås, reiste til Amerika, g.m. Martha Aune.
 2. Anne, f. 1856, d. 1882.
 3. Ingeborg, f. 1858, død som spedbarn.
 4. Haldor, f. 1860, g.m. Olina Svensdt. Sandvik, se Balstadmoan.
 5. Per, f. 1863, d. 1868.
 6. Ingeborg, f. 1867, død som spedbarn.
 7. Ingeborg, f. 1869, bodde heime, død ugift 23.5.1906. Barn: Peder, f. 1895, d. 1918. (Far: Ola Persen Stamnes.)
 8. Peder, f. 1872, tok over bruket.

1898-1936 Peder Persen, f. 1872, d. 17.1.1950. G.1896 m. Bertha Olsdt. Flønes fra Negarden Svinås (Løvås), f. 1874, d. 2.2.1948.

Barn:

 1. Olav, f. 1896, se Løvås (Svinås) 23/1.
 2. Anna Marie, f. 1898, d. 1915.
 3. Peder, f. 1899, tok over bruket.
 4. Alette Petrine, f. 1900, g.m. Ole Olsen Sletne, se Espås 30/27 under Setsås.
 5. Johanne, f. 11.3.1902, bor i Hommelvik.
 6. Paul Bardo, f. 1904, se Nygjerdet 21/7 nedafor.
 7. Marit, f. 24.7.1905, g.1944 m. John Oskar Stenmo i Meråker. Barn:Odd Palmer, f. 1946, Bjørg Johanne, f. 1949.
 8. Ole, f. 9.11.1909, g.m. Tonny Olsdt. Kjøsen fra Flå. f. 1927, bor i Flå. Barn: Brita, f. 1952, tok over bruket her, Ingvild, f. 1963.
 9. Ingvald, tvilling, f. 1909, d. 22.12.1929.
 10. Inga, f. 1915, død som spedbarn.

1937-19     Peder Pedersen Sandvik, f. 21.2.1899.

19.. – Brita Olsdt. Sandvik, f. 6.4.1952. G.m. Agnar Gustavsen Reinas fra Åsen, f. 7.7.1944.

De tok over bruket etter farbror hennes. Brita er minst tien­de generasjon her på bruket.

Barn:

 1. Geir Olav, f. 1973. 2. Torunn, f. 1976.