STAMNES VESTRE GNR 25/2

Print Friendly, PDF & Email

Denne halvparten av Utigarden Stamnes tok Per Jonsen og Ragnhild Olsdt. over etter foreldra hans i 1790. Brukerne satt på bygsel til i 1921, da Stamnes ble solgt av Th. Angells Stiftel­ser. Kristen Jonsen kjøpte bruket her for 7 870 kroner. Med i handelen var en part av Sessåsskogen – Sessåsstykket 30/8 –slik også de andre Stamnesbruka fikk med. Skogteigen er 339 da.

Slik som på Utistoggo finner vi også her fortsatt etterkom­mere av bygselfolket som satt med Utigarden Stamnes for tre-fire hundre år sida. På bruka er nå niende og tiende genera­sjon fra Esten Einarsen og Kari Persdt. Det var sønnen på den udelte Utigarden – Per Jonsen – som omkring 1790 fikk ta over halve heimbruket, etter at han og Ragnhild Olsdt. hadde dre­vet i fire år sammen med det andre gardsfolket. Ragnhild var plassjente fra Svinås, sønnekona også fra Svinås, mens tredje kona på bruket var fra Mobakken. Slekta var svært konsent­rert i området her den tid. Den kom til plassene på garden, Åsen, Kamen og Bakkan, til Fosstrøa, Moen og Balstad.

Hausten 1827 ble forlikskommisjonen samlet på Stamnes, et­ter krav fra Th. Angells Stiftelser, for å skille bruka her ut fra fellesskapet med heverandre og med nabogardene. Det var Peder Norbye som møtte som fullmektig for Stiftelsen. De som hadde part i sameiet, var de tre Stamnesbruka, Moen, Fossan og de to Svinåsbruka. Hele fellesskapet ble ikke oppløst den gangen. Et senere jordskifte gikk videre med det. Det var Jon Persen som den gangen satt som bygselmann her, og han fikk bruket sitt samlet i fire teiger: a) Heimjordet, som lå mellom Ustigarden og Utistoggo og grensa sør til sjøen. På denne tei­gen stod husa. b) Et stykke åker og eng mellom Utistoggo og Fossan, som også grenset til sjøen. I nord grenset den til hus­mannsplassen Bakken, c) Våenget eller Øyan aust for Stamneselva. d) Skog- og utmarksteig aust ved Stamneselva, som strekte seg fra Ustigarden til fjellbandet. Det over fjellbandet ble ikke skiftet denne gangen. Kalvtrøene til Stamnes skulle også fortsatt være sameie. Husmannsplassen Stamnesbakkan -senere bruk 25/3 – hadde de to Utigardsbruka hver sin halv­part i, og slik skulle det fortsatt være.

Det er mulig at det var etter dette jordskiftet at brukerne her flyttet ut fra fellestunet og bygde vest for Stamnesbekken (Litlbekken), her de senere fikk samlet innmarka.

Under jordskiftet i grenda her som begynte i 1883, ble ei seter som hørte bruket til liggende på eiendommen til Fossan og Svinås, altså vest for den nye grensa mellom gardene. Dette var den senere Fossvollen. Jon Jonsen fikk to år på seg til å flytte seterhusa til egen grunn og Kristenvollen ble ryddet og bygd. Om setrer ellers se Utistoggo Stamnes.

I 1866 var det 49 mål dyrkajord og 13 mål naturlig eng på det­te bruket. Den årlige avlinga skulle være 11 t. bygg, 40 t. havre, 50 t. poteter og 40 lass høy. I tillegg kom 2 høylass fra Øyan aust for elva, 3 lass fra setervollene og 18 lass fra markaslåtten. Hele utmarksslåtten var altså 36 lasseng, men bare halv­parten ble slått årlig, Buskapen kunne være 2 hester, 8 storfe, 22 småfe og 1 gris. I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 8 kyr, 4 ungnaut, 19 sauer og 1 gris i fjøset og utsæden knapt 1 1/2 byggtønne, noe likens med havre, 4 1/2 t. poteter og litt rotvekster.

Omkring 1955 var krøttera 2 hester, 5 kyr og noen småfe. Det er nå 65 da dyrkajord her. Den produktive skogvidda er 652 da med en årlig tilvekst på 52 kbm.

Fra Stamnes 25/2 er utskilt: Husmannsplassen Stamnesbakkan 25/3 i 1920 til husmannen Ole Jonsen Jøsås. Stamnesjardet 25/6 i 1933 til sønnen her, Edvard Stamnes.

Brukere

1790-1813 Per Jonsen, f. ca. 1756, d. 1813.

G.1786 m. Ragnhild Olsdt. Svinåstrøen, f. 1764, d. 1826.

De tok over denne halvparten av heimbruket hans.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1787, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1788, d. 1790.
 3. Jon, f. 1790, tok over bruket.
 4. Goro, f. 1792, g.m. Nils Persen Pundsåsan, se Øver Stamnesåsen.
 5. Ola, f. 1794, d. 1795.
 6. og
 7. Marit og Ingeborg, tvillinger, f. 1795, døde som sped­barn.
 8. og
 9. Ola, tvilling, f. 1797, død som spedbarn, den andre var dødfødt.
 10. Ola, f. 1798, d. 1800.
 11. Ingeborg, f. 1802, g.m. Haldor Larsen Garberg, se Fosstrøa.
 12. Anders, f. 1805, d. 1812.

1814-1862 Jon Persen, f. 1790, d. 1864. G.1817 m. Ingeborg Olsdt. Svinås d.e. fra Oppigarden, f. 1796, d. 1884.

Barn:

 1. Per, f. 1817, g.m. enke Berit Olsdt. Moen, og kom dit.
 2. Ola, f. 1820, d. 1821.
 3. Ragnhild, f. 1822, d. 1825.
 4. Ola, f. 1825, g.18 m. Siri Olsdt. Fossgjerdet, f. 1827, bodde på Venn i Mostadmarka, dit de flyttet omkring 1854.
  Barn:  I. Marit, f. 1851, g.m. Jon Ivarsen Jøsås, f. 1852, (foreldre til Ole, f. 1887, g.m. Brynhild Persdt. Stamnesbakken). Jon Ivarsen var g.I m. Marit Jonsdt. Stamnes, se nedafor. I. Ingeborg, f. 1859. III. Jon, f. 1861.
 5. Jon, f. 1828, tok over bruket.
 6. Ragnhild, f. 1830, g.m. Ola Olsen Stamneskamen.
 7. Ingeborg, f. 1833, g.m. Jørn Estensen Moslettkvitlen.
 8. Petter, f. 1836, g.m. Marit Olsdt. Stamnesbakkan og kom dit.
 9. Gurina, f. 1840, g.m. Per Olsen Grøtem, Myrmoen.
 10. Marit, f. 1843, g.I m. Valdemar Steffensen, I m. enkmann Mons Olsen Røssetmoen, se Røssetmoan (Børstad 78/4). Valdemar hadde sønnen Hans, se Varmdal.

1863-1899 Jon Jonsen, f. 1828, d. 1904.
G.1854 m. Ragnhild Olsdt. Mobakken, f. 1830, d. 1912.

De hadde i 1857 bygslet 17 mål plassjord på Stamnesjardet, men flyttet så til gards. Som kårfolk flyttet de igjen til Jardet.

Barn:

 1. Jon, f. 1954, g.m. Marit Haldorsdt. Mean, se Balstad.
 2. Ola, f. 1856, druknet i Putten under bading 21.6.1883.
 3. Per, f. 1858, g.1892 m. Anne Olsdt. Stamnes, Ustigarden, f. 1865, bodde på Tømmerholt i Strinda, senere på Jøsås i Mostadmarka. Barn: John, f. 1896, Ole, f. 18   , Ragna.
 4. Ingeborg, f. 1860, g.m. Per Larssen Fosstrøen, se Stamnes­bakkan nedafor.
 5. Marit, f. 1862, d. 1913, g.1904 m. enkmann Jon Iversen Jøsås i Mostadmarka, som var g.I m. Marit Olsdt. Venn, søsken­barnet til Marit Jonsdt.
 6. Ragnhild, f. 1863, d. 1951.
 7. Kristen, f. 1865, d. 1866.
 8. Kristen, f. 1866, tok over bruket.
 9. Peder, f. 1867, g.m. Marit Haldorsdt. Sesseng, se Oppigarden Svinås (Løvås 22/1).
 10. Iver, f. 1869, hadde kår heime, død ugift 1920.
 11. Ingebrikt, f. 1870, d. 1873.
 12. Ole, f. 1871, g.1900 m. Helke Gunnarsdt. Hårstadli, f. 1876, bodde i Bærum. Barn: Olav, f. 1901.

1900-1929 Kristen Jonsen, f. 1866, d. 5.4.1930. G.1892 m. Sigrid Persdt. Solem fra Nordigarden, f. 1866, d. 21.5.1950.

Barn:

1. Ragnhild Olive, f. 1892, d. 1974, g.1915 m. Ole Johannessen Nilsdal, Jøsås i Mostadmarka, f. 1887. Barn: Ingeborg, f. 1915, Sigrid, f. 1917, Jakob, f. 1919, Kristine, f. 1930.

 1. John, f. 1893, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1896, g.m. John Tvestad i Stod i Nord-Trøndelag. Barn: Sigrid Irene og Olav.
 3. Peder, f. 1898, g.m. Klara Berg fra Meråker, bor i Trond­heim.
 4. Petrine, f. 1902, g.m. Peder Olsen Grøtte, Nirstrøa 9/2.
 5. Sigrid f.  8.9. 1903, g.m, Ingvald Fjeldseth i Trondheim, d. 1929. Barn: Inger, f. 1923, d. 1924.
 6. Edvard, f. 1906, g.m. Marit Olsdt. Hårstad, se Stamnesjardet 25/6.
 7. Olav, f. 16.6.1909, g. 1940 m. Therese Christiansen fra Ande­nes, f. 1907, bor i Oslo.
  Barn: Sigrid Kristine, f. 1940, Elin, Sylva, f. 1943.

1930-1968 John Kristensen Stamnes, f. 29.9.1893, d. 19.11.1976. G.1936 m. Gunvor Elverum fra Lånke, f. 18.4.1910.

Barn:

 

 1.  Kristen, f. 12.7. 1938, d. 12.9. 1938.
 2. Kristen, f. 1939, tok over bruket.
 3. Gerd, f. 1.8. 1941, g.m. Gholam Hakim, f. 1945, bor i New York, USA.
 4. Solfrid, f. 2.4. 1943, g.m. Ronny Keyner i Holland, f. 1939 (Barn: Steve Roald, f. 1974).
 5. John Johnsen, f. 17.12. 1946, g.m. Gunvor Snustad fra Vanvikan, f. 1950, bor i Trondheim.

1969-        Kristen Johnsen Stamnes, f. 30.7.1939. G.m. Elin Johansdt.  Snustad fra Hommelvik, f. 11.11.1940.

Barn:

1. John Ståle, f. 1965. 2. Bård Inge, f. 1968.