SETSÅS (HELE GARDEN) GNR. 29 OG 30

Print Friendly, PDF & Email

I om lag 25 år ble hele Setsås drevet som ett bruk, etter at Kristen Mikkelsen, som satt med Yster-Sås-bruka (gnr. 30) -lnr. 35 og 36 – tok over Yter-Såsen (gnr. 29) etter far sin da han døde i 1857. Så kom sønnene Mikal og Ole heim og tok over hver sin halvpart av garden. Mikal hadde bodd i Stjørdalen med fa­milien sin, mens Ole, som var gift med jordtaus, hadde drevet Svinås sammen med svigerfaren. Det ble holdt offentlig deling mellom bruka våren 1894 og det ble gått opp nye grenser mel­lom østre 30/2 og vestre 30/4, samtidig som Setsåsskogen 30/3 ble utskilt. Den var solgt til Th. Angells Stiftelser, se nedafor.

Det var en stor eiendom Kristen Mikkelsen samlet. I 1866 er den gitt opp til omkring 340 mål dyrkajord. I tillegg ble mye for hentet utenom dyrkajorda. Til sammen på de tre bruka Kri­sten hadde lagt under seg, var det 160 lasseng i marka, der det halve ble slått hvert år, mens andre halvparten kvilte. Etter matrikkelarbeida i 1661 og 1723 ble det svart 12 skl. i engeskatt fra hvert av Setsåsbruka. Dette var av markaslått i kongens allmenning. Inne mot Lånke-grensa finner vi Sås-Stretkjølen, vest for Vinnsmyra. Navnet er et minne om at Setsås har hatt virksomhet der, helst slått, og at Strete i Lånke også var nære til med utmarksdrift. Det er nå andre eiere der. Innom Såsvollen finner vi Moslåtten, Såskåsin og flere slætte. Ved Røstjenna lå Tjennslættet og Pjytslåtten og lengre fram Stenslættet, Hålåann, Kyngerkåsa og Furruslåtten.

I 1866 nevnes at 36 lass av foret var «Øihø», høy fra Såsøyan, og 2 lass var fra Såsøya ute på Selbusjøen, mens 8 lass kunne fores på setervollen.

Såsvollen inn for Røstjenna er nok den setra som nevnes i 1723 under garden her. Inn for Bursåsen, nær grensa mot Pund, lå Såshaustvollen, som tidlig ble lagt ned.

I 1875 var krøttera på Setsås 4 hester og 6 unghester, 11 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer, 6 geiter og 3 griser og utsæden 4 t. bygg, 6 t. havre,  1/2 t. havre til grønfor og 10 t. poteter.

Brukerne har skattet for kvernbruk både i 1600- og 1700-åra.

Brukere 1858-1892 Kristen Mikkelsen fra Nordigarden Sandvik, f. 1814,

d. 1893. G.1837 m. Siri Olsdt. Samstad (se Øver-Hårstad), f.

1816, d.1894.

Barn:

  1. Mikkel, (Mikal), f. 1838, g.m. Brynhild Olsdt. Aftret, tok over halve garden, se Setsås 30/2 nedafor.
  2. Brynhild, f. 1840, g.m. Ola Persen Eidem, Ustigarden (Bakken).
  3. Ola, f. 1843, d. 1844.
  4. Johanna, f. 1845, d. 1847.
  5. Johanna, f. 1847, død ugift 1874.
  6. Ole, f. 1851, g.m. Kari Nilsdt. Svendsås, tok over halve gar­den, se Setsås 30/4 nedafor.
  7. Ingebrikt, f. 1854, reiste til Amerika, bodde i Washington.
  8. og
  9. Dødfødt barn i 1857 og 1858.
  10. Anne, f. 1859, d. 1912, reiste til Amerika i 1895, g.1883 m. Mikkel Mikkelsen Merket fra Rennebu, som reiste noen år før henne. Hun ble senere gift Thomsen og bodde i Nord-Dakota. Barn: Mikal, f. 1885, Sigrid, f. 1887.