GARBERG GNR 34/..

Print Friendly, PDF & Email

GARBERG ØVRE GNR 34 (OPPISTOGGO)

En gang før 1609 fikk Ola og Tomas Tomassen utlagt det som senere skulle bli Garberg øvre, mens mora satt med den andre halvparten av gården, Nigar’n. Ola levde få år etter dette, til 1614, da Tomas overtok begge partene. Tomas satt med bruket til 1626, deretter var hans enke bruker helt til omkring 1655. De hadde i det minste én sønn, Jon Tomassen, utskrevet til soldat i 1644. Han må ha vært født omkring 1620.

Haldor Bjørnsen, f. 1605, er neste bruker i Oppistoggo Gar­berg. Vi vet ikke hvor han kom fra eller om han hørte til slekta. Navnene på ham og sønnene tyder på at det er nye folk som får bygselen i Oppistoggo i 1657. Haldor hadde sønnene Peder Haldorsen, f. 1652, se Nigar’n, Bjørn Haldorsen, f. 1656, Mats Haldorsen, f. 1660.

Bjørn Haldorsen tok over etter faren omkring 1680. Han var gift med Magli Bjørnsdatter og de hadde sønnen Haldor Bjørn­sen, f. 1671. Bjørn døde i 1693.

På skiftet etter Bjørn Haldorsen var det i Oppistoggo 7 kyr, 4 kviger, 4 fjorkalver, 4 geiter, 8 sauer og en brun og en blakk hest. På buret fantes (den 27. mai) 4 1/2 tønne bygg – det var vel etter såinga. Gården hadde kvern – sikkert i Børåa ved Kråkståm. I boet fantes også kvernhakke – universalredskapet i kvernfjellet. Formuen var på vel 60 riksdaler, «gjelden» på 45 daler.

Haldor Bjørnsen, f. 1671 tok vel over bruket etter faren, selv om moren Magli formelt er ført som bruker ennå noen år. Ved manntallet i 1701 hadde Haldor ingen sønner, men derimot fire drenger. Den ene var farbroren hans, Mads Haldorsen.

Som nevnt under Nigarden har det bruket og Oppistoggo tru­lig vært ett bruk. Det var de samme eierne på begge. De var krongods, med en ladskyldpart som hørte Frukirka i Trond­heim til. Senere eiere av krongodset var Brix, Holst og Schøller. Bruket var 2 øre 15 marklag og landskyldparten til Frukir­ka var 9 marklag av dette, uten bygselrett,

Det gamle Oppistoggofolket satt iallfall i sjuende generasjo­nen her da Lars Haldorsen og Ingeborg Olsdt. i 1822 måtte gi opp bruket og flyttet til husmannsplassen Haugen. Gunnar Persen Langset og Eva Olsdt. flyttet hit og i 1828 tok bygseltida slutt, da Gunnar fikk skjøte på Oppistoggo fra buet etter oberst Georg Fredrik von Krogh for 450 spd.

Men overgangen til sjøleier ble tung for denne familien også. Under skiftet etter Eva Olsdt. i 1839 ble bruket verdsatt til 490 spd., men pantegjelda til Trondheim Sparebank var 300 spd. og banken fikk utlegg i eiendommen. Førtiåra ble ikke bedre. I 1849 ble det lånt penger av Kristen Mikkelsen Setsås og dette endte med tvangsauksjon. Kristen fikk høgste budet og fikk auksjonsskjøte i 1854.

Den tjueseksårige Per Gunnarsen, som det året bruket gikk fra dem, giftet seg med Brynhild Morset, fikk skjøte av Kri­sten Setsås i 1856. Kristen hadde solgt fra en skogteig (34/6) til prokurator Timme (se Balstad). Denne eiendommen, senere kalt Bretholet, ble i 1856 kjøpt av C. J. Pettersen, sammen med andre Timme-eiendommer. A. Huitfeldt og Co. ble senere eier -se Bretholet 34/6 nedafor. I 1857 delte Per Gunnarsen fra Garbergsbjørga 34/5 til Tomas Mikkelsen Hove, som ga 40 spd. for den. Sønnene til Tomas – Mikkel og Ola – tok over hver sin part av eiendommen etter ham (34/5 og 9) og Bjørga hører til Hovslibruka 69/1 og 3. Disse handlene og mange fradelinger senere, se nedafor, var for å bøte på skral økonomi, som hadde rot i gardkjøpet i 1828 her problemet ble forsterket ved gjen­kjøpet i 1856.

Oppistoggo Garberg hadde kvernbruk i Børaa, elva fra Børsjøen. Dette er ei gammel kvern, som i 1723 også nevnes under Oppistoggo. Det ble da svart 12 skl. kvernskatt av den, dvs. at den var årgangskvern. Trulig hadde også de andre Garbergsbruka del i den. Kverna var også skattlagt i 1600-åra.

Det nevnes seter på Garberg så tidlig som i 1723. I 1866 hadde Oppistoggo, slik som de andre Garbergsbruka, tre setrer. Se­nere setret Opistoggo bare på Krokstan og Håmmårsbekkvollen ved Stor-Ånvatnet. Krokstan i Børdalen er en nedlagt gard som etter sagnet ble slått sammen med Garberg etter at søn­nen der ble gift med dattera på Garberg.

Både i 1661 og 1723 nevnes at brukerne på Oppistoggo Gar­berg betalte 12 skl. engeskatt. Dette var for markaslått i kongens allmenning, som den gangen omfattet større områder enn senere. I 1866 lå det 50 lasseng, eller lassemne som de sa, markaslått til bruket, der 25 lass ble høstet årliG. i tillegg fikk de da 15 lass høy fra setervollene.

I 1723 ble det det reknet med at bruket kunne fø 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 8 sauer og 6 geiter, mens høyavlinga var 60 lass. Årlig utsæd skulle være 1 1/2 t. bygg og 4 t. havre. I 1866 var det 53 1/2 mål dyrkajord og 12 mål naturlig eng på bruket. Avlin­ga ble kalkulert til 16 t. bygg, 30 t. havre, 55 t. poteter og 30 lass høy. I tillegg kom 15 lass øyhøy, høy fra øyene nede ved Selbu -sjøen, og foret fra setrene og markaslåtten, som før nevnt. Det ble reknet med en buskap på 2 hester, 9 storfe, 20 småfe og 1 gris, altså nokså lik den buskapen som er gitt opp 140 år tidlige­re.

I 1875 hadde Per Gunnarsen og Brynhild Jonsdt, som da satt med Oppistoggo, 2 hester, 5 kyr, 5 ungnaut, 12 sauer, 12 geiter og 1 gris, sådde 1 t. bygg,  1/2 t. blandkorn og 1 1/2 t. havre og sat­te 6 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 75 da og husdyra 2 hester, 8 kyr, 6 ungnaut, 34 sauer og 2 griser. Senere er det dyr­ket omkring 20 da. det produktive skogarealet er 848 da med en årlig tilvekst på 75 kbm. og dyrkajord 90 da.

Fra Oppistoggo Garberg er utskilt: Garberg øvre (Britholet) 34/6 i 1855 til G.C.F. Timme. Garbergsbjørga 34/5 i 1857 til To­mas Mikkelsen Hove. Øyberget 32/1 i 1862 til husmannen Hal­vard persen. Garbergstrøa 34/4 s.å. til husmannen Sivert Haldorsen. Bruplassen 34/2 i 1880 til husmannen Jon Jonsen. Krdkstadremman 34/3 i 18 til A. Huitfeldt og Co., en skogteig som alt før 1891 ble gjenkjøpt, så nær som Bjørsjøtoppen 34/8, og Peder Gustav Langseth kjøpte og er slått sammen med Langset 38/1. Kjelsmyrremmet 34/10 er utskilt fra Kråkstaremman i 1898 til A. Huitfeldt og Co., en skogteig som Magnus Langseth ble eier av i 1935 og senere sønnen Mikal. Sletnåsen 34/11 i 1902 til A. Huitfeldt og Co., skog som ble overtatt av Gar­berg Bruk i 1937. Bjørkenget 34/12 likens som 34/11. Øyberget nordre 34/13 i 1907 til husmannen Ola Eriksen. Bøndalsremmet nordre 34/17 i 1926 til Magnus Langseth, men i 1952 gjenkjøpt av tomas Gunnarsen Garberg. Granbysletta 34/18 i 1927 til Bardo Tomassen Garberg, Nigarden 33/9. Tre parter ved Garbergselva – 34/26-28 – i 1947-48 til Trondheim E.verk. Storbekkteigen 34/30 i 19   til Kristen Larssen Uglem, Fletten 49/6. Hallarreina 84/81 i 19    til Ole Garbergsbjørgen 33/19. Fra den er tomta Trollstua 34/82 utskilt i 19 til Henry Johansen.

Brukere

-1661-1666- Haldor Bjørnsen, f. ca. 1605. Sønner :

 1. Jon, f. ca. 1641, bodde heime, levde i 1701. Barn: Gunnar, f. ca. 1692.
 2. Bjørn, f. ca. 1646, tok over bruket.
 3. Mats, f. ca. 1650, d. 1717, g.m. Gollaug Olsdt. Velve, losjerte her. Barn: Anne, f. ca. 1683, g.m. enkmann Even Eriksen Avelsgård. Haldor, f. 1706, soldat I 1728.

-1693- Bjørn Haldorsen, f. ca. 1646, død senest våren 1693, da det var skifte etter ham. G.m. Mali Bjørnsdt. Øver-Lien fra Nordsto, f. ca. 1631, d. 1719. Barn: Haldor, f. ca. 1677, tok over bruket.

1701-1741 Haldor Bjørnsen, f. ca. 1671, d. 1739. G. i 1701 m. Mali Haldorsdt. Berge (fra Nordigarden?), ca. 1680, d. 1709. G.I 1711 m. Marit Persdt. Eidem fra Negarden, f. ca. 1682, d. 1747. Barn i 1. ekteskap:

 1. Bjørn, f. 1702, død som spedbarn.
 2. Siri, f. 1703, g.m Guttorm Olsen Kjøsnes, se Setsåshaugen.
 3. og
 4. Tvillinger i 1705, død som spedbarn.
 5. Dødfødt barn i 1707.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Mali d.e., f. 1712, g.m. Anders Jonsen Moen, se Ustigarden Langset.
 2. Ingeborg, f. 1714, g.m. Anders Sjurdsen Alset, se Utigarden Langset.
 3. Mali d.y., f. 1716, g.m. Guttorm Estensen Langli, Ustgarden.
 4. Gjertrud, f. 1718, d. 1719.
 5. Per, f. 1720, tok over bruket.
 6. Gjertrud, f. 1724, g.m. Ola Benjaminsen Dyrdalsplassen, se Eggaodden.

1742-1780 Per Haldorsen, f. 1720, d. 17 (før 1792). G. 1746 m. Ingeborg Persdt. Ner-Lien fra Ustigarden, f. 1717, d. 1795. Barn: Haldor, f. 1748, tok over bruket.

1781-1804 Haldor Persen, f. 1748, d. 1823. G. 1774 m. Anne Larsdt. Langlismoen, f. 1748, d. 1811.
Barn:

 1. Per, f. 1774, d. 1790.
 2. Ingeborg, f. 1775, g.m. Jon Arnsen Hårstad, Blesset på Ner-Hårstad.
 3. Lars, f. 1778, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1780, G. i m. Jon Olsen Hårstad, I m. Per Nilssen Aunet, se Ustlgarden Sæter.
 5. Ingeborg,  f.  1782,  g.I m.  enkmann Ola Larssen Hoems engan, I m. Renald Olsen Kleset.
 6. Gjertrud, f. 1784, g.m. enkmann Gunnar Torstensen Nervik, Ustigarden.
 7. Jon, f. 1789, d. 1790.

1805-1822 Lars Haldorsen, f. 1778, d. 1835. G. 1798 m. Ingeborg Olsdt. Hove fra Hovslia, f. 1779, d. 1870.

Etter å ha gått fra bruket, satt familien som kårfolk på Garbergshaugen, som den i 1823 fikk bygsel på.
Barn:

 1. Haldor, f. 1799, g.m. Ingeborg Persdt. Stamnes, se Fosstrøa.
 2. Siri, f. 1804, bodde heime på Garbergshaugen, død ugift.
 3. Anne, f. 1809, G. i m. Jon Eriksen Eidem, I m. Erik Jonsen Eidemsbotn, se Eidemsbotn (Plassen) under Yster-Eidem.
 4. Ola, f. 1815, d. 1817.
 5. Per, f. 1817, G. i m. Marit Olsdt. Stubbhaugen, I m. Inge­borg Larsdt. Nessmelen, se Yster Garbergshaugen nedafor.

1823-1853 Gunnar Persen fra Utigarden Langset, f. 1794, d. 1870. G. 1819 m. Eva Olsdt. fra Hovslia, f. 1798, d. 1839, brordat­ter til Ingeborg Olsdt. her på Oppistoggo.
Barn:

 1. Kari, f. på Langset 1819, g.m. enkmann Ingebrikt Arnsen Nervik, Framigarden.
 2. Brynhild, f. på Langset 1824, G. i m. Pål Jonsen Garberg, Utstoggo, I m. Jon Guttormsen Langli.
 3. Siri, f. 1827, flyttet til Overhalla i Namdalen i 1854.
 4. Per, f. 1830, tok over bruket.
 5. Gunhild, f. 1832, g.m. Ola Eriksen Aunet, se Kongdalen under Aunet.
 6. Ola, f. 1835, g.m. Goro Jonsdt. Morset, se Nylandet under Størset.
 7. Ingeborg, f. 1838, g.I m. Kristen Eriksen Aunet, Nergarden, I m. Per Bersvensen Overvik, Vikaåsen.

1854-1902 Per Gunnarsen, f. 1830, d. 29.11.1902. G. 1854 m. Brynhild Jonsdt. Morset, f. 1832, d. 19    .

Barn:

 1. Eva, f. 1855, se Utsikten 34/23 nedafor.
 2. Gunnar, f. 1858, tok over bruket.
 3. Kirsti f. 1860 g.m. Ole Eriksen Uglem. Se Øyberget nordre 34/13
 4. Kari, f. 1862, g.m. Bjørn Tomassen Langset, se Garbergsbakken 35/4.
 5. Jon, f. 1865, d. 1866.
 6. Jon, f. 1867, d. 1910, var ei tid i Amerika, g. 1902 m. Gjertine Torstensdt. Elvran, f. 1870, og bodde på Kleivan i Lånke. Barn: Peder, f. 1889 (mor: Johanna Persdt. Størset, se Stenstad under Langset), g.m. Sigrun Torstensdt. Eidem, Langsetbakken 38/14, se der.
 7. Ola, f. 1870, død som spedbarn.
 8. Brynhild, f. 1871, g. 1897 m. Sivert Jullum (Rødde) i Lånke, f. 1875. Barn: Sara, f. 1897.

9. Sigrid, f. 1874, g.m. Bardo Halvardsen Lille-Evjen.
1886-1916 Gunnar Persen, f. 1858, d. 12.6.1913. G. 1886 m. Si­
grid Persdt. Garberg
fra Nigarden Garberg 33/7, f. 1861, d.
14.5.1939.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1887, d. 1904.
 2. Peder, f. 1890, tok over bruket.
 3. Ole, f. 1895, g.m. Gunelie Olsdt. Sletne, se Børdalen 47/5.
 4. Marit, f. 1898, bor i Oslo.
 5. Peder d.y. (Perry), f. 1900, reiste til Amerika i 1917, g. 1922 m. Signe Pedersdt. Solem, Nordigarden 4/2, f. 1900, bodde i Washington. Barn: Selma Gladys, f. 1923, Glenn Byron, f. 1925, Sylvia Petra, f. 1927.
 6. Thomas, f. 1903, tok over bruket.
 7. Bjarne, f. 1906, død som spedbarn.
 8. Brynhild, f. 1909, g.m. Oskar Vassåsen på Vestre Toten. Barn: John Gunnar, Sigmund Ottar.

1917-1927 Ole Gunnarsen, se Børdalen 47/5.

1928-1950 Peder Gunnarsen, f. 7.7.1890, reiste til Amerika i 1917, men kom heim igjen, død ugift.

1951-        Thomas   Gunnarsen   Garberg,   f.   28.9.1903,   d.

10.1.1980.  G.m.  Ingeborg Johanna Haldorsdt.  Krokstad fra Skaun, f. 16.6.1906. Barn: Sigrid, f. 6.12.1944, g.m. John Olsen Hoem, Nordigarden Kolset 130/1.

SKOGTEIGEN BRETHOLET GNR 34/6

Denne skogteigen som sommeren 1855 ble utskilt fra Oppistoggo Garberg til Timme og året etter kjøpt av Petersen (se Balstad), ble mye oppdelt. Det var trelastkompaniet Huitfeldt som eide den helt til oppimot 1930, til firmaet gikk konkurs. I 1929 fikk Trondheim E.verk utskilt Tømra I 34/19. Sagvelta 34/19 ble kjøpt av Bardo Tomassen Garberg m.fl. i 1934. Tjennbakkan 34/21 var mellom de eiendommene Magnus Langseth fikk skjøte på i 1934 og som sønnen Mikal tok over i 1959. Det samme gjelder Ånvasslia Slt/22, som Ingebrigt Magnussen Langseth tok over etter faren i 1959. Olemsremmet S34/23 ble Ole B. Garberg eier av i 1935 og har senere hørt Garbergsbakken 35/4 til. Fra den er Grankollen 34/25 utskilt til Oskar Gun­dersen i 1947 (senere eier er P.A.Clausen), Utsikten 34/35 til ? og Grankollen I 34/36 til Clausen i 1970.

Hovedparten, Bretholet 34/6, ble kjøpt av John Larssen Moen i 1935 og har senere hørt Uglemsmoen 49/3 til.

Åsløkkremmet 34/24 ble utskilt i 1935 og solgt fra Huitfeldts konkursbo til Tomas G. Garberg, Oppistoggo, men i 1954 solgt til Anne og Tomas Eidem på Ustigarden Garberg, som ti år se­nere skjøtet den fra seg til dattera Kari Annie Avelsgaard.

BRUPLASSEN GNR 34/2

Husmannsplassen Garbergsbrua, eller Bruplassen som den ble kalt, ble utskilt fra Oppistoggo i 1880 og solgt til husmannen her, Jon Jonsen, men skjøte ble ikke ordnet før i 1915. Etter at Jon døde, ble eiendommen i 1923 av skifteretten skjøtet bort til Peder Jonsen Størset og slått sammen med Langsetbakkan 32/14. Olaf Olsen Garberg, Børdalen, tok over eiendommene i 1955.

Fra Bruplassen er utskilt: Brua 34/14 i 1913 til A/S Innbyg­dens Handelsforretning, en eiendom Bardo H. Langseth i 1973 fikk skjøte på, se Moheim 50/18 på Uglan. Garbergselva 34/16 i

1914 til Tr.heim E.verk. Bruateigen 34/29 i 1952 til Tomas G. Garberg, Oppistoggo. Brua I 34/34 i 1963 til Innbygda Handelssamlag A/S og slått sammen med Brua 34/14.

På plassen var det i 1875 2 kyr, 6 ungnaut og 6 sauer og utsæ­den 3 åttinger korn og 1 t. poteter.

Brukere

1842-        Jon Persen fra Alsethaugen, f. 1804, d. 1844. G.1833 m. Kirsti Olsdt., taus på Bårset, f. 1807, d. 1901, datter til Brynhild Olsdt. Yster Eidem.

De hadde først hatt heimplassen hans.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1833.
 2. Ola, f. 1841, d. 1872.
 3. Jon, f. 1844, tok over plassen.

1875-1922 Jon Jonsen, f. 1844, død ugift 24.7.1922, var snekker. Han levde et svært sparsommelig og primitivt liv, i tilsynela­tende fattigdom, men etterlot seg bortimot titusen kroner gjemt under golvet i stua, som den tid var en svært stor penge­sum. Åtte ni tusen av disse ble gitt til Selbu gamleheim. Barn: Peder, f. 1887, oppfostret på Øver-Solem, død ugift 1918 (mor: Marit Persdt. Solemsgjerdet).

GARBERGSTRØA ØVRE GNR 34/4 (SPÆLTRØA)

Dette var husmannsplass under Oppistoggo Garberg til i 1862, da husmannen her, Sivert Haldorsen, fikk skjøte fra Per Gunnarsen Garberg for 100 spd. Noe samtidig kjøpte Sivert og­så en part av Nigardstrøa – gnr. 33/4 – men den ble i 1884 solgt til Ole Persen Garberg og senere slått sammen med Avelsgarden. Fra Utstoggo Garberg ble Kalkulet lnr. 40b kjøpt og lagt til plassen, som Sivert også hadde bygselbrev på fra 1856.

I 1875 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket, og utsæden 3/8 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 18 da og krøttera 3 kyr og 3 sau­er. Fra bruket er utskilt: Garbergselva 34/15 i 1914 til Tr.heims E.verk.

Brukere

1824-1844 Haldor Sjurdsen fra Spælan på Langset (se Utigarden Langset), f. 1790, d. 1867.

G.1815 m. Stri Apsalonsdt. fra Apsalonsplassen på Rønsberg, f. 1785, d. 1870, taus på Tronset og senere på Litl-Evja.

De hadde hatt heimplassen hans før de ble bureisere her.
Barn:

 1. Bersven, f. 1810 (far: Bersven Jonsen Tronset, d. 1810), G. i Lade 1834 m. Gurine Sørensdt. fra Hedemarken, f. ca. 1799.
 2. Sivert, f. 1816, tok over plassen.
 3. Ola, f. 1818, G. i Stjørdal 1851 m. Henrikka Arnsdt. Vinnan fra Skatval, f. 1823.
 4. Gjertrud, f. 1821, g.m. enkmann Per Anderssen Uglem, Skoghaugen.
 5. Ingeborg, f. 1824, g.m. Per Halvardsen Garberg, Trøhaugen.
 6. Mali, f. 1827, g.m. Per Ingebriktsen Bårset, se Siråsen.

1845-1866 Sivert Haldorsen, f. 1816, d. 1865.

G.1845 m. Eli Olsdt. Langli fra Nyhus, f. 1820, d. 18    . Barn:

 1. Siri, f. 1845, heime ennå i 1866.
 2. Haldor, f. 1847, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1849, flyttet til Trondheim i 1871.
 4. Brynhild, f. 1852, g.m. Lars Persen Lekvoll, Oksdalen under Amdal, reiste til Amerika, bodde i Montana.
 5. Andreas, f. 1855, heime ennå i 1875.
 6. Gurine, f. 1863, død som spedbarn.

1867-1878 Haldor Sivertsen, f. 1847.

G.1875 m. Marit Andersdt. Lekvoll, f. 1852.

Familien reiste til Amerika, visstnok i 1889. Barn: Sivert, f. 1875, Brynhild, f. 1877, Andreas, f. 1879, Emilie, f. 1880.

1890-1907 Jon Jonsen, d. 1903, og Kari Tomasdt., d. 1907, se Ustigarden Langset, flyttet hit etter å ha gitt fra seg heimbruket.

1908-1930 Johanna Jonsdt. Langset, f. 1867, død ugift 29.4.1932. Barn: Kari, f. 1886, fra Ustigarden Langset, ble oppfostret her, husholder til søskenbarnet Gunerius Aftret, død ugift 12.2.1972.

1931-1970 Gunerius Paulsen Aftret, f. 1897, død ugift 9.10.1978, var søstersønnen til Johanna Jonsdt.

1971-1975 Ole Olsen, d. 1974, og Helga Olsdt. Langlitrø, se Langlistrøa 41/10.

1976-1978 Gunerius Aftret, se ovafor.

1979-        Borghild Pedersdt. Viem, Snåsa, brordatter til Gunerius.

ØYBERGET NORDRE GNR 34/13

Denne husmannsplassen ble utskilt fra Oppistoggo Garberg i 1907 til husmannsfolket Kirsti Persdt., som var fra Oppistoggo, og mannen Ole Eriksen. De fikk skjøte fra bror hennes for 600 kroner. Plassen er i 1900 merkelig nok kalt Øybergsholet, mens det i 1875 er Garbergsbjørga som har fått dette navnet i folke­tellinga. Det er visstnok Ivar Evensen og Marit Jonsdt. som var bureisere her.

I 1875 er plassen kalt Øyberget vestre og det var 2 kyr, 2 ungnaut og 4 sauer i fjøset, og utsæden var 1 åtting bygg,  1/2 t. hav­re og 2 t. poteter. Det er 20 da dyrkajord på bruket.

Fra Øyberget er utskilt Solbakken 34/33 i 1964 til Torstein E. Garberg.

Brukere

1856-1869 Ivar Evensen fra Stormyråsen på Øver-Hårstad, f. 1826. G.1855 m. Marit Jonsdt. fra Åsbardet på Dyrdal, f. på Kolset 1835.

Familien reiste til Amerika i 1869. Barn: Per, f. 1852, d. 1854 (mor: Anne Andersdt. Stokktrøen).

1870-1881 Knut Olsen fra Stølen på Oppdal, f. 1830, var bror til Marit Garbergshaugen, Andersrommet. G.m. Marit Ingebriktsdt. fra Hol i Rennebu, f. 1829.

Familien kom fra Kjønnan i Rennebu og flyttet herifra til Mo vollen ved Jonsvatnet.

Barn:

 1. Oline, f. i Rennebu 1868, g.m. Hans Saksvik i Trondheim. Mellom barna var Olga Knudsen, Jensgarden Uglan.
 2. Sigrid, f. 1872, g.1913 m. Paul Edvard Olaussen Myhre fra Skogn, f. 1869, bodde i Trondheim.
 3. Randi, f. 18    , g.m. David Vågseter i Romsdalen.

1900-1927 Kirsti Persdt. fra Oppistoggo Garberg, f. 1860, d.

1.4.1935. G.1882 m. Ole Eriksen fra Enan på Ustigarden Uglan, f. 1860, d. 15.12.1945.

Barn:

 1. Magnhild, f. 1883, g.m. Ole Pedersen Aunehaugen, Aunhaugen 61/5 under Flønes.
 2. Brynhild, f. 1887, d. 1960, g.m. Sefanias Anton Lorvik fra Sparbu, bodde i Trondheim. Barn: Benny Sofie.
 3. Peder, f. 1890, d. 1961, g.m. Astrid Sofie Hansen fra Nord­land, f. 1895, d. 1945, bodde i Trondheim. Barn: Harry, f. 1920, Odd Kjell, f. 1927, d. 1937, Leif. f. 1929.
 4. Elina, f. 1893, d. 1971, bodde i Trondheim.
 5. John, f. 1895, g.m. Bergljot Tanemsmo fra Klæbu, f. 1908, og bodde der.
 6. Emil Gustav, f. 1898, g.m. Gurine Torsteinsdt. Størseth, se Bårsetrønningen 54/13.
 7. Olga, f. 1901, reiste til Amerika i 1921, g.I m. Elias Johan­sen, f. 1890, d. 1930, I m. Oskar Holm. Barn: Annie Kristine, f. 1922, Henry Olai, f. 1923, Edvard James, f. 1930.
 8. Borghild, f. 1904, d. 1915.
 9. Olaf. f. 1906, g.m. Ingeborg Pettersdt. Onsøyen, se Gjeltun 31/11 under Siran.

1928-        Emil Olsen og Gurine Torsteinsdt. Garberg, se Røn­ningen på Borset.

SOLBAKKEN GNR 34/33

Tomta ble utskilt fra Øyberget 34/13 i 1963 til Torstein Emilsen Garberg fra Bårsetrønningen 54/13, f. 7.1.1930, og kona El­len Edvardsdt. Kvål fra Lånke, f. 12.4.1932.

Barn:

 1. Anny Grete, f. 5.2.1952, g.m. Paul Kråkvik fra Oksvoll i Bjugn.
 2. Edvin Egil, f. 11.9.1956.
 3. Terje Erik, f. 16.2.1966.