GARBERG 36/..

Print Friendly, PDF & Email

GARBERG ØSTRE GNR 36/1 (USTIGARDEN)

Bjørn er den første brukeren vi vet om i Garberg Østre – fra 1609. Men allerede to år senere overtar sønnen, Ola Bjørnsen. Denne satt med bruket i 30 år – til 1640. En Einar Olsen «Gedberg» ble i 1658 utskrevet av svenskene til krigstjeneste i Balticum. Han var trolig Ola Bjørnsens sønn, og kom nok aldri til­bake til Selbu.

Fra 1640 finnes en ny bruker Jon Tomassen, f. ca. 1600, i Ustigar’n Garberg. Han betalte koppskatt i 1645 sammen med Haftor Uststoggon. De hadde begge kone, men ingen barn, men svarte skatt for «hans moder» – men det må helst være Haftors mor. Sammenslåingen tyder likevel på at han hørte til slekta i Garberg. Helst var han vel gift med en datter av Ola Bjørnsen. Jon drev bruket til 1660-årene, da overtok sønnen Peder Jon­sen, f. 1642. Han fikk bygselen etter faren senest i 1668, men satt ikke lenge med bruket, bare til i slutten av 1670-tallet.

I 1679 skjer et nytt brukerskifte, og kanskje til en ny slekt. Gunder heter den nye brukeren, og kan være den Gunder Jon­sen som i 1666 var utskrevet knekt (soldat) for Fuglem, så han var vel helst fra den delen av Selbustranda.

Brukerskiftene skjedde tett i Garberg østre på denne tida. I 1693 har sønnen Jon Gundersen, f. 1641 tatt over etter faren.

Det var de samme eiere av Ustigarden som av Utstoggo Gar­berg og disse to bruka er nok halvparten av et eldre bruk.

Hvert av Garbergsbruka var på 2 øre 15 marklag og Frukirka hadde 9 marklag landskyld av hvert. Lektoratet ved Kate­dralskolen bygsla bort disse to bruka og hadde landskyld av 2 øre 6 marklag fra hvert. Det var lektoren von Westen som i 1728 ga Per Bjørnsen bygselbrev, da mor til Per ga fra seg. Men de senere bygselbrev er det biskopen som gir, slik som på Utstoggo.

Ustigarden Garberg er et av de eldste slektsbruk i bygda. Minst elleve generasjoner har gått gjennom dørene på Ustigarden,

 

og vi kan kanskje tilbake til 1500-tallet for å finne de første i slekta. De fleste har gått her som bygselfolk. En kan nok si at dette er ei slekt som alltid har levd forholdsvis trygt på tuftene, økonomisk sett, så langt tilbake vi kan se.

Et halvt hundreår var bygselen på Ustigarden halvert, men i realiteten ble nok bruket drevet som ett, men av to generasjo­ner. Pål Persen den første og Marit Guttormsdt. hadde aldri bygselbrev på mer enn halve bruket. De fikk det fra biskop Jo­han Ernst Gunerus i 1765 på 1 øre 7 1/2 marklag som faren døde fra.

Mor til Pål – Goro Pålsdt. – ble bortimot hundre år, og satt med bygselen på andre halvparten helt til i 1793, da biskop Jo­han Christian Schønheider bygslet bort 1 øre 7 1/2 marklag di­rekte til sønnesønnen hennes, Per Pålsen, som året før var gift med Ingeborg Tomasdt. Stor-Evjen. Først i 1814, da Marit Guttormsdt. døde, ga den åttiårige enkmannen Pål Persen fra seg bygselen på halvparten sin til sønnen Per og tok seg kår. Men to år senere døde både Pål og Per, gamlingen åttito år og søn­nen førtisju. Jorddrengen Pål var bare tjue år den gangen, men tok over gardsdrifta i 1818, da mor hans giftet seg igjen. Hjelpa han hadde de første åra, var broren Ingebrigt og tausa Ingeborg Tomasdt. fra Nigarden Garberg, men i 1821 giftet han seg med unge Kari Eriksdt. fra Nygarden Langli.

Etter bygselenka Ingeborg Persdt. var det skifte sommeren 1734. Det var sønnen Per Bjørnsen og andre kona hans, Goro Pålsdt., som da stod for drifta. I buet etter Ingeborg var 5 kyr, 1 kvige, 3 sauer med lam, 3 geiter og 2 små bukker. Hestene var det nok sønnen som eide. I 1723 ble det opplyst at bruket kunne fø 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 8 geiter. Ellers ble både redskap og innbu reglstert i skiftet. Det var 24 rdr. i gjeld til justisråd Schøller og drengen Bersven Nilssen skulle ha 1 1/2 rdr. i lønn. Buet var skyldig Per Røsset halvannen daler for kuleie. Å sette bort kyr på leie var vanlig her i bygda i 1700-åra og første halvparten av neste hundreår. Det totale buet et­ter Ingeborg Persdt. ble verdsatt til 42 rdr. og det var så vidt det rakk til å dekke utgiftene. Men som nevnt hadde en ny ge­nerasjon tatt over gardsdrifta, og den reelle økonomiske til­standen kan vi ikke lese ut fra skiftet.

I lang tid gikk et ektepar her og hjalp sjølfolket med gards­drifta, imot at de fikk mat, klær og husrom. Det var Ingeorikt

 

Persen, bror til gardmannen, og kona Ingeborg Guttormsdt. Begge levde opp i 1800-åra og ble gamle folk og fikk være på Ustigarden så lenge de levde. Han ble i 1803 æret med oppkal­ling, da brorsønnen Per Pålsen kalte sønnen Ingebrikt.

I den tid plasserte Ustigardsfolket seg blant de mest ansette gardmannsslektene i bygda. Kona til Per Pålsen den første var Sauran på Stor-Evja og datter deres ble gift med Jens Karelius Norbye.

Første parten som ble utskilt fra Ustigarden, var skogen Bjønnremmet og Hukalremmet 36/2. Den skal være skylddelt i 1864, men skjøte til byfuten John Chr. Grabow er ikke gitt før i 1871, fra Per Pålsen for 370 spd. Denne eiendommen er senere kalt Tømmerremmet. Grabow kjøpte flere skogeiendommer i området her, som trelastfirmaet A. Huitfeldt og Co. fikk skjøte på i 1903. Tømmerremmet ble senere delt og Tomas Monssen Eidem kjøpte halvparten fra Huitfeldts konkursbu i 1933, slik at det igjen ble lagt til Ustigarden. Hukalen 36/13 kjøpte Mag­nus Langseth fra konkursbuet, mens Holmbakkan 36/12 ble solgt i 1934 til Peder Gustav Langseth 3851. Vollstykket 36/4 ble utskilt fra Ustigarden i 1896 og solgte til A. Huitfeldt og Co. Fra konkursbuet ble det i 1935 solgt til Tomas Monssen Eidem og lagt til hovedbruket igjen, så nær som Bjørsjøstykket 36/14, som i 1934 ble utskilt fra Vollstykket og kjøpt av Mikal M. Langseth.

Ustigarden ble i matrikkelarbeidet 1723 vurdert likt med Ni­garden, se der, og Utstoggo. Fra alle fire Garbergsbruka var det like stor landskyld. Også matrikkelen fra 1830-åra opererer med lik skyld på alle. Slik som fra de andre, ble det fra Usti­garden svart 12 skl. engeskatt i 1600-åra. Dette var for markaslått i kongens allmenning, også nevnt i 1723. Ustigarden had­de kvern i Kvennhusdalen, i Kvennbekken. I 1661 ble det ført opp at det var årgangskvern under Nigarden, skattlagt for 12 skl., men i 1723 er denne kverna ført under Oppistoggo. Etter som det var årgangskvern, lå den nok i Børaa. I den hadde tru­lig alle Garbergsbruka sin part.

I 1723 er det nevnt seter på bruket. I 1866 var det tre setrer, alle vistnok i sameie med Oppistoggo og Utstoggo. Dette var trulig Vårvollen, Sommervollen og Krokstan.

I 1866 var dyrkajorda på Ustigarden 64 mål, og 17 mål var na­turlig eng, som til sammen ga 35 lass høy. Det var 45 lasseng

 

markaslått, der halvparten ble slått årlig. Fra setrene fikk de 10 høylass og 17 lass kom fra Øyan nede ved sjøen. Bruket vinterfødde 2 hester, 10 storfe, 20 småfe og 1 gris. Årlig avling var 13 t. bygg, 42 t. havre og 44 t. poteter. I 1875 hadde Per Pålsen og Anne Olsdt. 2 hester, 8 kyr. 7 ungnaut, 18 sauer, 13 geiter og 1 gris, sådde 1 åtting rug, 1 1/8 t. bygg, 1/2 t. blandkorn, 3 t. havre og 6 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajorda på Ustigarden 65 da og krøtte­ra 2 hester, 7 kyr, 4 ungnaut, 17 sauer, 2 geiter og 2 griser. Av den vel 2000 da store skogvidda er 1472 da reknet for produktiv med en årlig tilvekst på 172 kbm. Det er nå omkring 90 da dyr­ka jord.

Vi har nevnt at en del skog er utskilt fra bruket. Videre er ut­skilt fra Ustigarden: Husmannsplassen Avelsgarden 36/3 i 1890 til Ole Persen, sønnen her på Ustigarden. Svean 36/7 i 1916 til husmannen Peder Olsen. Litlremmet 36/11 i 1934 til sønnen her, Peder Ingebriktsen Garberg, men to år senere skjøtet over til broren Ingebrigt. Garbergselva 36/16-20 i 1947-48 til Trondheim E.verk. Børsjøåsen 36/21 ble i 1952 makeskiftet med Garberg 33/9 i Vårvollsremmet 33/37 og Sletnåsen 35/2U-Bakketun 36/22 i 1954 til Innbygda bedehus. Kjeldalsbjørga 36/23 s.å. til Tomas G. Garberg, Oppistoggo 34/1, Bergro 86/24 i 1964 til dattera her Astri Tora Fiske, Børsbu 36/25 til dattera Margot Borseth. Åsheim 36/26 i 1974 til Peder Olav Aune.

Trøa 35/6 ble i 1893 utskilt fra Utstoggo Garberg og kjøpt av Ingebrikt Persen og lagt til Ustigarden.

Brukere

-1670-        Per Jonsen, f. ca. 1744, død før 1700, og enka Goro, d. 1719.
Barn:

 1. Ingeborg, f. ca. 1670, tok over bruket.
  1. Per, f. ca. 1671, g.m. Anne, losjerte her i 1701, men flyttet ut. Barn: Per, ca. 1695, Bjørn, f. ca. 1698, Lars, f. 1702.

1679-1693 Gunder Jonsen

1693-1705 Jon Gunnarsen, f. ca. 1640, d. 1707.

1706-1727 Ingeborg Persdt., f. ca. 1670, d. 1733. G.m. Bjørn Arnsen Uglem, d. ca. 1719

  Barn:

Bryllup på Eidem i 1926, da Tomas Monssen og Anne Ingebrigtsdt. Garberg giftet seg. De to ridende er Jon Olsen Sveen og Jon Monssen Eidem. Den neste er høvedsmannen Ola O. Ei­dem. Sivert Monssen Eidem kjører brudfolket. Videre ser vi Mons, Marit og Bersvend Eidem, Peder Svean Garberg og læ­rer Ingebrigt Garberg, Kari og Ingebrigt Garberg.

Bryllup på Eidem i 1926, da Tomas Monssen og Anne Ingebrigtsdt. Garberg giftet seg. De to ridende er Jon Olsen Sveen og Jon Monssen Eidem. Den neste er høvedsmannen Ola O. Ei­dem. Sivert Monssen Eidem kjører brudfolket. Videre ser vi Mons, Marit og Bersvend Eidem, Peder Svean Garberg og læ­rer Ingebrigt Garberg, Kari og Ingebrigt Garberg.

 1.  Goro, g.m. enkmann Ola Persen Mean.
 2. Per, f. ca. 1698, tok over bruket.
 3. Eli, f. 1707, g.m. Ola Halvardsen, bodde på en husmanns­plass under Elvran  Lånke i 1734.
 4. Anne, f. 1709, g.m. Bardo Sjurdsen Sllndplassen, se Bårset.
 5. Mali, f. 1711, d. 1712.
 6. Dødfødt barn i 1714.

1728-1764 Per Bjørnsen, f. ca. 1698, d. 1765. G. i 1724 m. Goro Estensdt. Mebost fra Nordgarden, f. ca. 1697, d. 1732. G.I 1733 m. Goro Pdlsdt. Punde, f. ca. 1698, (levde 1693). Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1725, g.m. Ola Eriksen Langli, Nygarden, se Almåa under Uglan.
 2. Goro, d.e., f. 1731, g.m. Hans Jonsen Uglemsåsen.
 3. Anne, f. 1728, bodde heime, død ugift 1809.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Pål, f. 1735, tok over bruket.
 2. Goro, d.y., f. ca. 1738, levde i 1765, flyttet ut?
 3. Ingebrikt, f. 1741, d. 18 , g.m. Ingeborg Guttormsdt. Setsåshaugen, f. 1740, d. 18 , drev bruket sammen med Pål og Marit, begge levde i 1816. Barnlaust ekteskap.

1765-1814 Pål Persen, f. 1735, d. 1816. G. 1765 m. Marit Gut­tormsdt. Langli fra Ustgarden, f. ca. 1738, d. 1814.
Barn:

 1. Goro, f. 1766, d. 1773.
 2. Per, f. 1768, tok over bruket.
 3. Goro, f. 1774, g.m. Kristen Ingebriktsen Stor-Evjen, Oppigarden.
 4. Guttorm, f. 1778, g.m. Brynhild Evensdt. Uglem, se Bårsetplassen.

1793-1817 Per Pålsen, f. 1768, d. 1816, samme år som faren. G. 1792 m. Ingeborg Tomasdt. Stor-Evjen fra Sauran, f. 1770, som var g. i 1818 m. enkmann Jon Persen Uglem, Bortigarden, og flyttet herifra, men kom igjen og døde på kåret 1852.

Per og Ingeborg drev bruket sammen med foreldra hans.
Barn:

 1. Marit, f. 1793, g.m. Jens Karelius Jorissen Norbye, se Ustigarden Nervik.
 2. Pål, f. 1796, tok over bruket.
 3. Tomas, f. 1801, g.m. Marit Olsdt. Balstad, se Grubba på Slindan.
 4. Ingebrikt, f. 1803, d. 1828.
 5. Goro, f. 1806, levde 1817.
 6. Mali, f. 1811, d. 1820.
 7. Ingeborg, f. 1814, g.m. Sven Jenssen Uglem, Jensgarden.

1818-1867 Pål Persen, f. 1796, d. 1870. G. 1821 m. Kari Eriksdt.

Langli fra Nygarden, f. 1800, d. 1877. Barn:

 1. Ingeborg, f. 1821, d. 1851, g. 1850 m. Jon Olsen Rønsberg, Dersto (som ble g. I m. Gjertrud, søster til Ingeborg).
 2. Per, f. 1824, tok over bruket.
 3. Gjertrud, f. 1826, g. 1852 m. enkmann Jon Olsen Rønsberg, Dersto (som var g.I m. Ingeborg, søster til Gjertrud).
 4. Mali, f. 1829, g.m. Tomas Larssen Langset, se Langsettrøa.
 5. Kari, f. 1831, d. 1837 byen.
 6. Erik, f. 1833, g.m. Mali Halvardsdt. Øyberget, se Avelsgarden nedafor.
 7. Ingebrikt, f. 1837, g.m. enke Ingeborg Mlkkelsdt. Langset, se Størset.
 8. Kari, f. 1843, g.m. Pål Gunnarsen Bellet.
 9. Pål, f. 1846, reiste til Amerika?

1868-1889 Per Pålsen, f. 1824, d. 1897. G. 1854 m. Anne Olsdt. Uglem Nordpå-Jardet, f. 1830, d. 1889.

Per Pålsen,  f.  1824, fotografert  omkring 1890 av Stinnessen i

Per Pålsen, f. 1824, fotografert omkring
1890 av Stinnessen i

Barn:

 1. Paul, f. 1855, g.m. Gurine Jonsdt. Langset. Ustigarden, se Nordpå-Jardet Aftret 150/3.
 2. Ole, f. 1857, g.m. Anne Haldorsdt. Eidemsnesset, se Avelsgarden nedafor.
 3. Ingebrikt, f. 1859, tok over bruket.
 4. Kari, f. 1865, d. 1886.
 5. Peder, f. 1867, g.m. Johanna Olsdt. Langli, Gunnagarden, se Sjøvollen under Ner-Hårstad.
 6. Kristen,  f.   1870,   g.m.   Ingeborg Tomasdt.   Garberg,   se Granby 63/6.
 7. Andreas, f. 1873, reiste til Amerika, d. 1912.
 8. Marit, f. 1876, blind fra nittenårsalderen, bodde heime, d. 1942.

1890-1933 Ingebrigt Persen, f. 1859, d. 15.1.1936. G. 1888 m. Ka­ri Ingebriktsdt. Kjelstad, f. 1868, d. 4.2.1953.
Barn:

 1. Peder, f. 1888, d. 1891.
 2. Peder, f. 1891, d. 1896.
 3. Ingebrigt, f. 1895, g.m. Kari Monsdt. Eidem, se Liheim 63/51 under Bell.
 4. Peder, f. 1898, reiste til Amerika i 1917, g.m. Brynhild Olsdt. Kjøsnes, Oppigarden, f. 1894. Barn: Clara, f. 1922, Irwin, f. 1925, Sadie, f. 1928, Phyllis, f. 1935.
 5. Anne, f. 1902, tok over bruket.
 6. Arne, f. 1904, d. 1918.

1934-1965 Anne Ingebriktsdt., f. 1.1.1902. G. 1926 m. Tomas Monssen Eidem fra Nordistoggo Yster-Eidem 56/1 f. 5.4.1896, d. 13.5.1968.
Barn:

 1. Margot, f. 10.8.1927, g.m. Arne Johnsen Borseth, se Flatmo 54/17 under Bårset.
 2. Kari Annie, f. 1.9.1930, g.m. Ole Pedersen Avelsgård, Avelsgarden 36/3.
 3. Astrid Tora, f. 8.9.1934, g.m. Ola Fiske, f. 1928, bor i Trond­heim. Barn: Jorunn, f. 1963, Anne, f. 1965, Kari, f. 1971.
 4. Ingebrigt, f. 1936, tok over bruket.

1966-       Ingebrigt Tomassen Garberg, f. 24.9.1936.  G.m.

Vivi-Ann Lund fra Trondheim, f. 3.6.1936.
Barn:
1. Torgrim, f. 1962, 2. Anne Helene, f. 1966.

ÅSHEIM GNR 36/26

Tomta er utskilt fra Ustigarden Garberg i 1974 til Per Olav Gunnarsen Aune, se Aunbakken 139/3.

AVELSGARDEN GNR 36/3

Avelsgarden var husmannsplass til i 1890, da Ola Persen fikk skjøte fra bror sin, Pål Persen Garberg, for 400 kroner. Sam­me året ble den utskilt fra Ustigarden. Avelsgarden var da ba­re et småbruk, men Ola utvidet den. I 1884 hadde han kjøpt husmannsplassen Garbergstrøa 33/4-5 og den ble nå slått sammen

 

med Avelsgarden. Ene parten – gnr.33/4 – var utskilt fra Nigarden og kjøpt av husmannsfolket på plassen Trøa på Oppistoggo Garberg, og Ola kjøpte den av Haldor Sivertsen. Andre parten av Garbergstrøa – gnr. 33/5 – kjøpte han av Per Tomassen Garberg, Nigarden. Tilsammen betalte Ola 400 kroner, samme sum som han senere ga for Avelsgarden.

Ola og Anne hadde visstnok flyttet hit alt i 1884, da de kjøpte Garbergstrøa. De fortsatte med å utvide bruket. I 1893 la Ola til med å kjøpe Utstoggo Garberg, en eiendom som han delte med flere. Sjøl tok han over søndre parten – gnr. 35/3 – og Kal­kulet 35/2. Også Uglemsmoen hørte ei tid Avelsgarden til. Fra Kalkulet ble i 1914 utskilt Garbergselva 35/13 til Tr.heim E.verk. Det er også mange parter utskilt fra Avelsgarden, men ingen store: Børsjøbekkremmet 36/5 i 1896 til Huitfeldt og Co. og i 1934 kjøpt av Magnus Langseth, senere tatt over av sønnen Mikal. Kaldvellremmet 36/6 i 1913 til Ole Estensen Hår­stad og lagt til Flønesaunet 61/10. Fredheim 36/8 i 1925 til Inn­bygdens bedehus. Kalkullia 36/9 i 1927, men solgt fire år tidli­gere til Tomas T. Langsetmo og lagt til bruket hans, gnr. 38/7. Solheim 36/10 i 1932 til Brynhild O. Langlitrø. Fra Utstoggoeiendommen er utskilt: Kvennåsremmet 35/8 i 1897 til Huit­feldt og Co. som Magnus Langseth kjøpte i 1935. Heggstad 35/18 i 1940 til Olaus Melan. Garbergselva 35/19-20 i 1947 til Tr.heim E.verk. Erikodden 35/25 i 1957 og Krokø 35/26 i 1963 til Paul P. Avelsgaard. Derimot fikk Peder Olsen Avelsgaard i 1935 skjøte på Langkjølremmet 35/17 fra konkursboet etter Hu­itfeldt og la skogen til Avelsgarden. Den er utskilt fra Utstoggo Garberg.

Tullmoen 35/7 fulgte parten som Ola Persen kjøpte i 1893, men ble utskilt og solgt til Huitfeldt og Co. for 1 000 kroner. Nikolay Setsaas kjøpte den fra Huitfeldts konkursbo i 1934. I 1967 ble John Kr. Flønes eier, som ga den bort til Kristian og Tor Flønes. Tømra 35/14 ble i 1929 utskilt fra den til Tr.heim E.verk.

På husmannsplassen Yster Avelsgarden var det i 1875 2 naut, 6 sauer og 3 geiter, og utsæden 1 t. korn og 5/4 t. poteter. Om­kring 1955 var det på bruket Avelsgarden 2 hester, 5 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer, 3 geiter og 2 griser. Det er 70 da dyrkajord på bruket. Det er omkring 650 da produktiv skog her, med om­kring 80 kbm årlig tilvekst.

Brukere

-1721-1751 Even Eriksen, f. 1673-81, d. 1751, tjente på Berge i 1701, 20 år gl. I 1749 gir han opp å være 73 år og født på «Beile», men døde i 1751, 78 år. Han var gift under navnet Kvello. G. i 1712 m. Gjertrud Ivarsdt. fra Stubbe, f. ca. 1675, d. 1728. G.I m. Anne Matsdt. Garberg, se Oppistoggo, f. ca. 1683, d. 1765. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Goro, f. på Stubbe 1712, levde i 1731.
 2. Ivar, f. på Lia i 1716, g.I m. Berit Andersdt., I m. enke Anne Persdt. Bårset og kom dit.
 3. Erik, f. 1721, g.m. Brynhild Olsdt. Sletne og kom dit.
 4. Per, f. 1726, g.I m. Mali Haftordsdt. Uglem, I m. Brynhild Eriksdt. Langli, se Bortigarden Uglan.

1752-1768 Per Evensen og Mali Haftordsdt. tok over plassen etter far hans, men senere flyttet Per til Uglan.

1865-1883 Erik Pålsen fra Ustigarden Garberg, f. 1833. G.1863 m. Mali Halvardsdt. fra Øyberget på Oppistoggo Gar­berg, f. 1836.

Familien reiste til Amerika i 1884, bodde i Washington.
Barn:

 1. Paul, f. 1863, g.1895 m. Annie J. Ness, bodde i Minnesota. Barn:Eimer, f. 1897.
 2. Anne, f. 1866, g.1886 m. Emanuel Johnsson fra Sverige.
 3. Halvard, f. 1868, g.1895 m. Ingeborg Kristensdt. Sessengsveen, f. 1862.
 4. Kristen, f. 1871.
 5. Ingebrigt, f. 1874.
 6. Kari, f. 1879.

1884-1914 Ola Persen fra Ustigarden Garberg, f. 1857, d. 1898. G.1880 m. Anne Elisabeth Haldorsdt. fra Baknesset på Negarden Eidem, f. 1857, d. 30.1.1951.

Ane Elisabeth og Ola P. Avelsgård og barna Karen, Peder, Kristen og Anne (bak).

Ane Elisabeth og Ola P. Avelsgård og barna Karen, Peder, Kristen og Anne (bak).

 

Barn:

 1. Anne, f. 1880, d. 1884.
 2. Kari, f. 1882, d. 1885.
 3. Anne, f. 1885, d. 1911.
 4. Peder, f. 1887, tok over bruket.
 5. Karen, f. 1891, g.m. Peder Bjørnsen Langset, Larsan 38/2.
 6. Haldor, f. 1889, g.m. Emelie Marie Pedersdt. Norbye, se Ekerheim 36/15 nedafor.
 7. Kristen, f. 1893, g.m. Inga Olsdt. Meium, se Meiheim 18/3 under Mean.
 8. Olive Amalie, f. 1896, d. 1897.

1915-1956 Peder Olsen Avelsgård, f. 1887, d. 21.5.1971. G.1916 m. Marit Paulsdt. Sirmo, f. 1890, d. 3.8.1977.
Barn:

 1. Anna Elisabeth, f. 28.6.1918, g.m. Haldor Haftorsen Grøtte, Bårsethaugen 54/3.
 2. Magna, f. 16.3.1920, g.1942 m. Anton Bernt Gustav Åsmul fra Sogn, f. 1916, bor på Ranheim. Barn: Øystein, f. 1943, Mar­grete, f. 1949, Vidar, f. 1962.
 3. Annie, f. 1922, d. 1929.
 4. Ole, f. 1923, tok over bruket.
 5. Paul, f. 1925, g.m. Nelly Christoffersen, se Krokø 35/26 un­der Utstoggo Garberg.
 6. Nelly, f. 8.8.1928, g.m. Olaf Johnsen Stokke, Grøndal 119/5.
 7. Peder Martin, f. 1930, d. 1937.
 8. Annie, f. 1934, g.m. Bjørn Johnsen Grøtte, se Bjørnebo 30/70 under Setsås.
 9. Marthe, f. 7.8.1937, g.m. Halvor Johnsen Evjen, Flætten 84/1 på Stor-Evja.

1957-       Ole Pedersen Avelsgård, f. 24.12.1923. G.m. Kari

Annie Tomasdt. Eidem fra Ustigarden Garberg 36/1 f. 1.9.1930. Barn: Per, f. 1961, Anne Marit, f. 1963, Terje, f. 1965.

EKERHEIM GNR 36/15

I 1906 fikk Haldor Mikalsen Langseth bygselbrev fra enka Anne Elisabeth Garberg, Avelsgarden, på et jordstykke i mot å svare 25 kroner i årlig leie. Det ble bygd hus her, men i 1917 solgte Haldor og kona husa sine til Ingebrigt Kristensen Størseth, men på det vilkåret at selgerne skulle få bo her. I 1919 bygslet Haldor Olsen Garberg tomta av broren Peder Avels­gård og kjøpte husa. Tomta ble utskilt fra Avelsgarden i 1940.

Brukere

1906-1918 Haldor Mikalsen og Anne Bardosdt. Langseth, se Moheim 50/18 under Uglan.

1919-        Haldor Olsen Garberg fra Avelsgarden 36/3, f. 1889, d. 10.4.1944. G.1913 m. Emelie Marie Pedersdt.  Norbye fra Kvello 66/2, f. 17.12.1889.
Barn:

 1. Ole, f. 1913, død som spedbarn.
 2. Anna Elisabeth, f. 25.4.1915, G. i 1949 m. Odd Georg Opheim, f. i Strinda 28.5.1919, d. 1953, bodde på Husbykleiva i Skaun. Barn: Odd Sture, f. 1951. G.I m. Ola Anderssen Skjellum fra Skaun, f. 1913, bor i Børsa.
 3. Ingeborg Margrethe, f. 1.6.1916, g.1946 m. Helge Stamnes fra Hemne, f. 1916, bor i Trondheim. Barn: Ola, f. 1947, Geir, f. 1952, Inger Helen, f. 1956.
 4. Ole, f. 14.12.1918, g.m. Brynhild Ingvardsdt. Mosleth fra Haugen 123/3, f. 28.4.1917, tok over eiendommen.
 5. Peder Johannes, f. 6.6.1920, g.m. Kari Antonsdt. Tjernvold, se Kvelloaunet 48/13.
 6. Hilmar Emil Martin, f. 13.6.1921, bor i Molia der han har bygd seg hus.
 7. Mali Annethe, f. 1923, g.m. Alf Petter Hammerhaug, se Motun 33/15 under Nigarden Garberg.
 8. Rosa Karine, f. 1925, g.m. Arne Ditlev Knutsen, se Granli

32/2 under Oppistoggo Garberg,

SOLHEIM GNR 36/10

Tomta er utskilt fra Avelsgarden 36/3 i 1932 til Brynhild Olsdt. Langlitrø fra Stortrøa 41/10 på Langli, f. 1891, død ugift

1954, som bygde her i 1929. Adoptivbarn: Inger Oddveig, f. 22.7.1934, tok over eiendommen.

SVEAN GNR 36/7

Dette var husmannsplass under Ustigarden Garberg til i 1916, da den ble utskilt til husmannen Peder Olsen, som hadde kjøpt den for 750 kroner.

I 1875 var krøttera på plassen 1 ku, 2 ungnaut, 2 sauer og 2 geiter og utsæden  1/4t. bygg og  3/4t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 4 naut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris i fjøset. Det er 21 da dyrka her og 147 da. produktiv skog som gir 17 kbm årlig til­vekst.

Brukere

1827-1871 Anders Nilssen fra Yter Avelsgarden på Utstoggo Garberg, f. 1802, d. 1872. G.1827 m. Ingeborg-Anna Sevatsdt. Bergersen fra Øver-Hårstad, f. 1792, d. 1868, halvsøster til Sara Skultrøen på Balstad.

Anders og Ingeborg-Anna var bureisere på Svean, men ek­teskapet ble barnlaust.

1872-1900 Ola Persen fra Svlnåsbakkan på Oppigarden Svinås, f. 1830, d. 19   , var skinnfellmaker. G.1865 m. Marit Gunnarsdt. fra Yterhaugen på Ustigarden Stamnes, f. 1843, d. 19 Barn:

 1. Peder, f. 1865, tok over plassen.
 2. Marit, f. 1869, død som spedbarn.
 3. Marit, f. 1872, død som spedbarn.
 4. Gurina, f. 1876, g.m. Ole Guttormsen Langlitrø d.e., bodde på Setnan i Lånke.
 5. Gjertrud, f. 1879, d. 1913.

1901-1934 Peder Olsen, f. 1865, død ugift 1938.

1935- Kristian Olsen Langlitrø fra Stortrøa 41/10 på Lang­li, f. 29.4.1904. G.1931 m. Anne Kristine Arnsdt. Nykkelmo, f. 8.4.1897, d. 12.1.1957. Barnlaust ekteskap.