UGLAN

Print Friendly, PDF & Email

Uglan har ett av de største sammenhengende innmarksvaldene i Selbu. Som en mektig «hvalrygg» skyter grenda fram i nesten rett linje sør-nord, mellom den østligste delen av sjøen og den bratte skogåsen, Storeggen, i øst. Valdet avtar jevnt mot nord. Det er omgitt av flatland «øy­ene» mol sjøen i vest og moene mol Garbergselva i nord. Dette ble tidli­gere gjerne overfløtt både om våren og ofte høsten med, og var mest kjerrbevokst beite- og slåttland. I dag er dette også oppdyrket, langt på vei.

Grensa mot vest og nord dannes altså av sjøen og elva. Fra Garbergsel­va, omlag en kilometer fra osen, har fra gammelt Almåa vært merket, og det følger denne stort sett i dag også, til på høyde med Almåsen. Her­fra går merket skogleies oppover Storeggen, over Pallene, Høgkjølen og opp på Kalkulåsen – hele veien sekundærgrenser i dag. Lenger nord når merket i Kalkulbekken og følger denne til Kalkulet – hele tida med Aune molstøtende. Nord for det vesle Kalkulvaldet går merket i Garbergsel­va.

I sør-vest, mot Bårset, er merket mer komplisert og følger – i dag – ikke naturlige grenser. Det går ut fra den sørøstligste vika eller løken i sjøen og går så rettlinjet mot sørøst over innmarka til oppunder åsen og følger så denne (Spongdalen). Herfra går merket østlig over Holtet og nordom Stokktjenna (med Øverbygdgårder motstøtende), svinger i en bue rundt Bårsetvaldet og går så nordlig forbi Ingridtjenna og i Garbergselva, her med Evjen som nabo i Øst.

Seter har gårdene i grenda hatt på ulike steder. Alle, unntatt Bortigar’n, hadde høst- og vårvollen på Eggvollen eller Øvre-Eggvollen.

Nordpå-jardet og Ustigar’n hadde også vårvoll på Litjvollen på Hol­tet, som de vekslet med å bruke annet-hvert år. Bortigar’n hadde vårvoll på Litjmoen (like nord for Kalkulet). Bortigar’n var også alene om å ha sommervoll på Tuva. Svendgar’n, Nordpå-jardet og Ustigar’n hadde sommervollen på Stråsjøvollen, mens Jensgar’n hadde sin på Svartås-vollen, rett øst for Stråsjøen. Denne var den første som ble nedlagt, i slutten av trettiåra. Resten av gårdene opprettholdt seiringa til like etter siste krig. 1 gammel tid hadde Uglangårdene flere setre, men ingen sær­lig langt unna heimegrenda, så seterveien var overkommelig.

I 1723 ble gårdene karakterisert noe ulikt. Om de nordre, nedre bruke­ne (49-51) het det at de ligger «i baglie, marckegaard, uvis til korn, god til eng, tungvunden». Om de sørlige brukene (52-53) : «Marckegaard, uvis (s) til korn, og frostnemt, skarp og slet til eng, tungvunden. Kand icke svare sit leie» (dvs. har for høy landskyld). Alle brukene hadde (part i) bekkekvern, og alle hadde seter, samt hustømmer og ellers skog til «gaardsbehov».

De enkelte gårdstun har i lang tid ligget slik som idag, i alle fall fra len­ge før utskiftninga i 1876. Husene på nedre Uglan (49-51) ligger bra samlet i øverkant av lia i ca. 200 meters høyde (over havet), mens de øv­rige ligger lenger sør, øverst på ryggen.

Matrikkelnavnet Uglan er et forsøk på normalisering av selbygguttalen med sin spesielle ø-lyd først i ordet og palatalisert flertalls-n i slutten, og med uttalt g-lyd og tykk 1 mellom. Familienavnet skrives og uttales kon­sekvent Uglem, og det er en skrivemåte som i alle fall har 350-års hevd (1620).

Skrivemåten har ellers variert atskillig gjennom tidene, et bevis på at uttalen var vanskelig å fange for skriverne. Noen varianter: «Ogle» (1520), «Awglenn» (1540-åra), «Ugellim» og «Uglom» (1548), «Ecklin» og «Ocklin» (1557), «Uglenn» (1590), «Uglemb» (1620) og «Yglen» (1701).

Navnet vil navneforskeren Oluf Rygh forklare med at det kommer av et elvenavn Ugla. Det kan vel være forklaring god nok, i mangel av no­en sikrere. Svakheten er at bortsett fra småbekker er det bare Almåa som renner over valdet, og den må i så fall ha skiftet navn, noe som er tenkelig, men uvanlig. Det er faktisk mer rimelig at Uglan er det opprin­nelige navnet på selve Garbergselva, som opplagt er et sekundærnavn. Uglansvaldet har jo den mest dominerende posisjonen ved elveutløpet og kan meget vel ha fått navn etter elva. Ugla betydde ule på gno., og det er vanlig at elver får lydmalende navn. Det forskerne avviser be­stemt, er at det har med fuglen ugle å gjøre. Påfallende er det at navnet finnes både i Klæbu, Strinda og Verdal, men i entall. Det er vel tryggest å regne navnet som uforklart.

Arkeologiske funn er ikke gjort på Uglan, og forresten ikke i resten av Innbygda heller, noe som er litt merkelig. Det er likevel ingen tvil om at gården er meget gammel og opphavsgården i Innbygda, i hvert fall sør for Garbergselva. Om det vitner beliggenhet og høy landskyld – 4 spann på hele gården. Hvor gammel er umulig å si sikkert, men en har en peke­pinn i nabogårdene Bårset og Volset. Som set-gårder blir jo de regnet å

stamme fra vikingetid omlag, altså hundreåra før år 1000. Og Uglan er altså eldre.

Uglan var trolig aldri helt øde i tida etter Svartedøden. Gården hadde i alle fall to brukere og en husmann i 1520 – mot slutten av den verste øde-tida. I 1548 var det tre brukere og fire ti år senere.

De gamle matrikkelnummrene (før 1838) var for gnr. 49761, med land­skyld på 2 øre, omgjort til løbenr. 54 med en skyld på 2 daler 4 ort og 3 skilling, i 1888 omgjort til 7,66 skyldmark. Gnr. 50 hadde «nabonummeret» 762 og like stor landskyld – 2 øre. Det fikk løbenummer 55 og samme martikkelskyld – 2 – 4 – 3 daler, i 1888 7,66 skyldmark. Gnr. 51 hadde laveste nr. 702, og en landskyld på 1 spann 1/2 øre omgjort til løbenr., 56 med 3-3-20 skylddaler fra 1888 7,85 skyldmark. De to siste brukene hadde igjen nabonummer, 719 for gnr. 52 og 718 for 53. Land­skyld var 1 spann for hvert av bruka. De fikk løbenr. 57 og 58, med skylden 1-1-17 daler, omgjort til 5,92 skyldmark (gnr. 52) og 2 – 3 -11 daler, omgjort til 6,57 skyldmark (gnr. 53). Samlet var skylda av Uglan opphavelig 4 1/2 spann, omgjort til 14-3-23 skylddaler (1838-1888), og senere 34,59 skyldmark.

Leidangsskatten var gjennom hundreår 35 mark smør og 60 mark mel på

hele Uglansgården samlet.

Husdyrbestanden:

hester storfe småfe

griser

1657 6 64 53

2

1723 8 46 55

1802 5 44

50

1866 10 76

193

5

Korntienden er oppgitt til 12 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 26 1/2  tønner, i 1802 til 18 tønner og i 1866 til 57 tønner.

Høyavlinga var på 274 lass i 1723, 560 lass i 1866.

Folketallet var 74 i 1801, 145 i 1855.

Eiere Uglansvaldet har fra gammelt vært delt mellom flere eiere slik at inn­marka har vært delt «reint og steint» i tre parter, dvs. de enkelte hadde sine jordparter atskilt fra de andres og kunne disponere dem uavhengig av grannegårdene. Nøyaktig oversikt over eiendomsfordelingen får vi ikke før i 1647, men ettersom det fantes både kloster og prebendegods her, må eiendomsstrukturen sikkert være eldre enn reformasjonen (1537), og høyst sannsynlig fra svartedøden (1350). Det kan være at ei-

erforholdene er ennå ett eller to hundre år eldre enn det. Hvordan de uli­ke eiere opphavelig kom til sine parter, er umulig å si i dag.

For to av de tre opphavsbruka er eierforholdet enkelt, for det tredje litt mer komplisert. Det er den nordligste delen av Uglan, gnr. 49 og 50. Her eide prestebolet i Selbu 2 øre, eller halve gården. Som største eier var sogneprestens bygselrådig og bestemte altså hvem som skulle bli ny leier ved brukerskifte. Reinsklostret eide 1 øre, forøvrig det eneste «godset» klostret i Rissa hadde i Selbu. Som alt klostergods ble dette underlagt kronen ved reformasjonen, men ble senere «forlenet» ut særskilt og rent bokføringsmessig ført som klostergods i hundreåra senere. Den siste øren eller tredjeparten av gården var Bjelkegods i følge en odelsjorde-bok fra 1624, da Margrete Tott, enken etter Ove Bjerke satt med denne parten. Etter fogdens odelsbøker var det oppsitteren selv, Esten Uglem som eide denne parten. Sannsynligvis var sammenhengen den at dette var opphavelig Bjelkegods, men at Bjelkene tidlig på 1600-tallet pant­satte slike små jordeboksparter og stod formelt som eier ennå en tid, inntil bonden selv overtok pantet som eiendom.

Da denne delen av Uglan ble delt i to bruk i 1640-åra, ble hver av eien-domspartene halvert slik at det innbyrdes forholdet mellom eierne ble uendret i de to bruka resten av hundreåret. I 1668 fikk Baro Jonsen (49) dom for at han eide selv den 1/2 øre. Sannsynligvis hadde han ført sak mot medarvinger. I 1723 eide bergskriver ved Selbu kopperverk, Peter Lermche denne parten, men den gikk tilbake til oppsitteren igjen som også fikk kjøpt Reinskloster-parten, noe senere. Prestebolet satt imid­lertid som vanlig med sin part til loven om salg av det benefiserte gods kom i 1821, og gjorde brukeren til selveier helt ut i 1847. Slik var utvik­lingen også på det andre bruket, brotsett fra at Schøller sikret seg først bondeodelen (i 1722) og senere Reinsklostrets 1/2 øre, til oppsitteren kjøpte dette godset tilbake i 1780-åra.

Bortigar’n Uglan (gnr. 51) var i mellomalderen i hovedsak eid av Holm eller Munkholmen kloster, dvs. det eide 1 spann mens bonden selv eide 1/2 øre. Dette klostergodset ble etter reformasjonen betraktet som ordi­nært kronegods, slik at det var fogden som til enhver tid var bygselrå­dig. Da gården ble delt i to i 1649, ble kronens spann halvert, men den 1/2 øre bondeodel ble lagt på det ene (51 vestre). Krongodset ble i 1728 solgt til kaptein Mangelsen i Trondheim, som etter få år solgte videre til sin (ste)svigersønn, Peter Suhm, som igjen solgte til konas onkel, Tho­mas Angell. Bruka lå senere under stiftelsene til 1910.

«Sørvaldet» (gnr. 52 og 53) har en enkel eiendomshistorie. I middelal­deren var det lagt til St. Bartolomi i prebende skriftfestet i 1558. (Dom-

kapitlets jordebok). Prebendegodset ble brukt til å avlønne medlemme­ne av domskapitlet på den måten at godset ble lagt under ett bestemt al­ter i domkirken i Trondheim som vedkommende medlem eller kannik

betjente – i dette tilfelle det som var viet helgenen Bartolomeus. Godset ble konfiskert av kronen i 1537 og senere gjennom 200 år brukt til av­lønning av regnskapsføreren for Trondhjem len (Skriverstuen eller Stif-tamtstuen). I år 1800 fikk oppsitterne på begge bruka tilbud om kongsskjøte på sine bruk. Leilendingstida var over.

Brukere

Brukerhistorien på Uglan er svært komplisert, som på alle mangebølte gårder. Allerede omkring midten av 1600-tallet var det seks bruk her, og fordi bruka to og to hadde samme eier(e), blir forholdet ytterligere vanskelig å rede ut av. Det følgende må derfor tas med forbehold.

Uglan hadde to brukere i 1520 – «Tosten pa Ogle» som betalte 1 1/2 mark og 1/2 mark for jordegods – en betydelig sum – samt 4 skilling for barnepenger, dvs. av eiendom han disponerte trolig for sine stebarn. Peder betalte 1/2 mark og 1/2 lodd sølv i barnepenger, og dessuten svarte Jon husmann 4 skilling i tiendepenningsskatt.

De to brukerne Torsten og Peder finner vi også igjen i 1548, da de hver betalte 16 mark smør og 24 mark (1 pund) smør i leidang – tilsvarende to spann landskyld hver. Dette var betydelig mer enn hva leidangen på Ug­lan senere ble når vi regner med at det nå var også en tredje bruker, Gunder, som svarte leidang for en spannsgård. Det er rimelig å tro at det ene bruket er prebendegodset, men hvilket er umulig å avgjøre.

Ti år senere, i 1557 står fremdeles Peder og Gunder som brukere, mens Karin og Ola er kommet i tillegg. Alle betaler en daler i skatt. Det er vel rimelig å mene at Karin er Torstens enke.

Så følger som vanlig et langt sprang i kildene, der kontinuiteten i bru-kerrekken definitivt blir brutt. Uglan nevnes som andre gårder i 1590, men bare med leidangsytelsen for tre bruk, ingen navn. Dessuten svarer «Bardor Wglenn» landbohold, som viser at han har vært bruker i minst tre år tidligere. Det sies videre at han skylder 1 spann til «Holm» eller Munkholmen kloster, noe som sier at dette må være (det senere) preben­degodset. Med dette som utgangspunkt kan vi heretter sette opp noen­lunde sammenhengende brukerrekke.

Det er påfallende få varige husmenn å finne registrert i Uglangrenda på 1600-tallet – ingen f.eks. i manntallet fra 1665 – 1666 som er den mest pålitelige kilden nå det gjelder personer. I 1701 finner vi én husmann Mons Jensen, 75 år, «av alder blind», og én huskone, Ingri, med sønnen

Ola Pålsen, 6 år. Det er ikke angitt hvilke bruk de hørte til på. Av inderster er det flere. Jon Barosen, 56 år, som holdt til hos sønnen Ola Jensen i Ustigar’n. Andre inderster var Ola Jonsen, 70 år, Erik Bersvendsen, 60 år, Daniel Hansen, 28 år, født sønnafjelds og nylig tjent i «Militien» og enken Beret. Hun hadde sønnene Jon Jonsen, 30 år og «svak» Per Per­sen, 25 år og soldat for Berge-legdet Even, 14 år, «for armod bort Reist*, Erik, 10 år, Anders 7 år og Ola Lassesen, 6 år. De tre siste var hjemme.

UGLAN NORDRE GNR 49 (SVENDGARDEN)

Esten brukte hele nordre delen av Uglan som prestebolet og Reinskloster eide. Selv eide han også 1/2 spann landskyld. Noe av det må være en annen gård. Han må ha dødd noe før 1620, for fra det året føres enken som bruker. Senest i 1629 er Ola Jonsen enebruker og eier av det halve spann. Men i 1646 eller 1647 ble gården delt i to med Ola Estensen som den andre brukeren. I 1645 var han ennå ført som husmann. Begge 01a’ene hadde da kone, men er ikke ført med barn.

I 1656 kom en ny bruker, Baro Jonsen, født sist i 1590-åra. Han hadde sønnen Jon Barosen, født ca. 1645, som overtok bruket etter faren i 1680. Jon levde ennå i 1702.

Svend Eriksen «Skomager» født ca. 1650, fikk i 1691 bygsel pa dette bruket som senere fikk navn etter ham. Han fikk også eiendomsretten til den 1/2 øre bondeodel som lå i gården. Svend som var jemte, kom hit fra Nykkelmoen.

BARRO UGLEM 1665

BARRO UGLEM 1665

Det gamle eierforholdet rådde på Svenngarden til omkring 1722, da de 12 marklag sjøleierjord, uten bygselrett, ble solgt av Sven Eriksen eller sønnen Erik til bergskriver Peder Lemche, med brukeren fikk igjen skjøte på dette i 1726.

Fra 1765 var Svenngarden drevet som to bruk, hvert på 1 øre. Det var den unge enkemannen Sven Eriksen som ga avkall på halve bruket, til broren Torsten og kona. Offisiell ble det også behandlet som to bruk, også etter at Erik og Ola Torstenssønner tok over hver sin halvpart. Re­elt var det to bruk til i 1801, da Ola og kona tok over Ustigarden Uglan.

Svenngardsfolket satt på bygsel til i 1829, da Torsten Eriksen fikk kon-geskjøte for 400 spd. Under handelen ble det gitt en pantobligasjon til Oplysningsvæsenets Fond for 266 spd. og ei årlig kornrente. Fem år se­nere fikk Tomas Olsen Volset en pantobligasjon i Svenngarden for 100 spd. 1 1884 fikk husmannen Per Ingebriktsen på Øveråsen en pantobli­gasjon i Svenngarden for 140 spd. og Ola Haldorsen Uglem en for 200 spd. Senere stod eiendommen pantsatt med tredje og fjerde prioritet til Per Ingebriktsen. I 1863 skulle Erik Torstensen gi hele 740 spd. for bru­ket. Familien slet også med handelsgjeld til Hans Brun i Trondheim og lil Hans Hatle på Marienborg. Dette endte med at Hatle tok over Svenn­garden.

Det var ei gammel slekt her som i 1867 måtte flytte og rydde husmanns­plassen Trøa. Tjue år senere bar det til Amerika. Den første Sven, han bruket fikk navn etter, skal ha vært jemte, men kona, Ragnhild Eriksdt., var trulig her fra bygda. Eriknavn var det før her på Uglan. Slekta satt her i seks generasjoner, før den måtte vike for pantobligasjo­nene. Som nevnt var bruket i mye av siste halvparten av 1700-åra drevet som to. Senere fikk flere av barna jord til husmannsplasser. Grindhau­gen, Svenngardshaugen og Sandan var alle ryddet av barn fra Svenngar­den, mens en av Moa-plassene og Kvennåsen var ryddet av slektninger.

1 1895 solgte kurator for Tomas Hanssen Hatle Svenngarden til brø­drene Lars og Ole Anderssønner Kvelloaune for 9 420 kroner og jordav-gifter til presten. Fra 1899 drev Ole bruket, da broren flyttet tilbake til heimplassen. I 1932 delte enka Sigrid Jonsdt. Kvelloaune bruket mellom to av sønnene.

Etter matrikkelforslaget fra 1723 var utsæden på Svenngarden 3/4 t. bygg og 3 1/2 t. havre, høyavlinga 50 lass. Og krøttera 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter. Det er ikke store avvik fra talla vi finner i skriftebrevet fra sommeren 1741, da Erik Svensen var død: 1 grahest på 9 år, 1 grahest på 12 år, 4 kyr (Salgas, Flekke, Fagerlin og Dannemark), 5 okser, 1 kvige, 3 geiter og 4 sauer, og utsæden 6 skjepper bygg og 4 t. havre.

I 1866 var det 130 mål dyrkajord og 60 mål naturlig eng på Svenngar­den. Av de sytti lassemne myrslått som lå til bruket, ble halvparten slått hvert år. Dessuten fóret de 10 lass på setervollene, 6 lass øyslått og 3 lass

Jordkoje brukt i skogsarbeid ved Fossan i 1935. Fra v. Lars Svendgård og Olai Almås.

Jordkoje brukt i skogsarbeid ved Fossan i 1935. Fra v. Lars Svendgård og Olai Almås.

«vasseng» nede ved sjøen hvert år. Årlig avling på innmarka ble satt til å være 15 t. bygg, 115 t. havre, 125 t. poteter og 58 lass høy. Buskapen ble gitt opp til å være 2 hester, 17 storfe, 42 småfe og 1 gris. Skogen kunne årlig gi 6 tylfter sagtømmer uten å ta skade. Det var den gangen to setre i bruk. Under utmarksskiftet i 1830 ble det opplyst at bruket også hadde del i Litlmovollen. Etter nytt skifte i 1906 skulle Svenngarden flytte husa sine fra denne vollen. De andre setrene som hørte bruket til, var Eggin og Stråsjøvollen.

I 1875 hadde Hatle 1 hest, 2 kyr, 3 ungnaut, 11 sauer, 2 geiter og 1 gris, sådde 1/2 t. blandkorn og 4 1/2 t. havre og satte 7 t. poteter og sådde i 1/8 mål med rotvekstfrø. Bruket ble altså ikke drevet for fullt. På den redu­serte Svenngarden var det omkring 1955 70 da dyrkajord, 2 hester, 7 kyr, 6 ungnaut, 10 sauer, 4 geiter og 1 gris. Produktiv skogvidde er 820 da og årlig tilvekst 112 kbm.

Fra Svenngarden er utskilt: Moan vestre 49/2 i 1891 til Ola P. Garberg, Avelsgard. Moan østre 49/3 s.å. til husmannen Lars Kristensen. Svennøya 49/4 i 1874 til Ingebrikt A. Kjeldstad, som sønnen Kristen senere tok over og la til Langlismoan. Bakken 49/5 i 1901 til husmannen Peder Olsen. Fletten 49/6 i 1903 til Kristen L. Uglem. Grindhaugen 49/7 i 1904 til husmannen Severin Olsen. Trøa 49/8 i 1904 til husmannen Ole

L. Aas. Garbergselva 49/9 og Stråsjøen 49/10 i 1914 til Trondheim E.verk. Mona 49/11 i 1919 til Lars O. Uglemsmo, Midtimoen. Kvennåsen 49/12 s.å. til husmannen Kristen J. Kvennås. Nygård 49/13 i 1920 til husmannen Ingebrigt O. Uglem. Granlund 49/14 s.å. til Anders M. Lund. Granhaugen 49/15 i 1921 til Sigrid P. Uglemshaug. Moeng 49/16 i 1927 til Ingeborg O. Eidem. Ryggen øvre 49/17 s.å. til Ole O. Rygg og lagt til Ryggen 50/7. Svenngård nedre 49/18 i 1932 til Sigrid J. Svend-gård. Ingridtjernet 49/19 s.å. til Peder G. Langseth. Nordli østre 49/20 s.å. til Alfred O. Uglem og slått sammen med Nordli 50/9 under Jens-garden. Stråsjøen 49/30 i 1971 til Kari og Alf Nykkelmo.

Brukere

1691-1722 Sven Eriksen fra Jämtland i Sverige, f. ca. 1650, d. 1723. G. m. Ragnhild Eriksdt., f. ca. 1659, d. 1742. De skal først ha bodd på Nykkelmoen og Sven drev som skomaker.

Barn:

 1. Erik, f. ca. 1688, tok over bruket.
 2. Pål, f. ca. 1693, g. m. Ingeborg Bjørnsdt. Berge, Nordigarden, og kom dit.
 3. ?
 4. Ola, f. ca. 1697, bodde heime, død ugift 1764.
 5. Ingrid, f. 1701, g. m. Ola Sjurdsen Alset d. e.

1723-1764 Erik Svensen, f. ca. 1688, d. 1741. G. 1723 m. Goro Tor-stensdt. Berge fra Ustigarden, f. ca. 1698, d. 1783.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1724, g.I m. Ola Sjurdsen Alset d. y., II m. Håvard Pålsen Rønsberg, Dersto.
 2. Brynhild, f. 1727, g. m. Bersven Persen Slind, Nedpå-Garden.
 3. Sven, f. 1730, d. 1800, g. 1729 m. Gunhild Haftordsdt., f. ca, 1732, d.      1760, drev bruket sammen med bror hans og kona. Barnlaust. Torsten, f. 1733, tok over bruket.
 4. Anne, f. 1732, g.I m. Renald Persen Slind, Nedpå-Garden, II m.
 5. Torsten Olsen Slind, Testinngarden.
 6.  Marit, f. ca. 1739, g. m. Anders Jenssen Uglem, Jensgarden.

1765-1797 Torsten Eriksen, f.  1733, d. 1797. G. 1765 m. Kari Renaldsdt. Bell fra Botn, f. ca. 1737, d. 1822. De drev bruket sammen med Sven, den eldre bror hans.

Barn:

 1. Erik, f. 1766, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1770, g.m. Marit Jørnsdt. Slind, se Ustigarden Uglan.

1798-1829 Erik Torstensen, f. 1766, d. 1829. G. 1792 m. Mali Kri-stensdt. Øver-Lien fra Norsdto, f. 1769, d. 1813.

Barn:

 1. Torsten, f. 1793, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 1796, g. m. Gunnar Jonsen Moen, se Eidemsbrennan.
 3. Kristen, f. 1799, g. m. Ingeborg Jonsdt. Øver-Lien, se Svenngards-haugen nedafor.
 4. Kari, f. 1802, g. m. Ola Estensen Langli, se Gunnagarden Langli.
 5. Sven, f. 1805 g.I m. enke Brynhild Jensdt. Eidemsbotn, Ysterbotn, og kom dit. II m. Ragnhild Eriksdt. Eidem.
 6. Jon, f. 1808, g. m. Berit Estensdt. Rolset, se Brumoen under Rolset.
 7. Ola, f. 1811, g. m. Ingeborg Eriksdt. Kallarstrøen og kom dit.

1819-1850 Torsten Eriksen, f. 1793, d. 1872. G. 1819 m. Helke Jonsdt.

Øver-Lien, f. 1788, d. 1867, som kom til Uglan som taus søster til Ragn­hild Almåen, Jon Ustigarden Uglem og Ingeborg Svenngardshaugen.

Barn:

 1. Erik, f. 1820, tok over bruket.
 2. Jon, f. 1831, g. m. Brynhild Haftorsdt. Uglemseggen, se plassen Sandan nedafor.

1851-1867 Erik Torstensen, f. 1820, d. 1909. G.1851 m. Marit Jonsdt. Eidem fra Framistoggo Yster-Eidem, f. 1823, d. 1897. Familen flyttet til plassen Trøa på Jensgarden Uglan i 1868, der den levde som fattigun-derstøttet. 1 1887 bar det til Amerika, der Erik og Marit bodde hos dat­tera Sigrid.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1851, reiste til Amerika i 1883, g. m. Per Pettersen Svinas, Oppigarden, bodde i Minnesota.
 2. Sigrid, f. 1854, reiste til Amerika sammen med Brynhild, g. m. Sivert Anderssen Dragsten, Jardet, bodde i Minnesota.
 3. Torsten, f. 1859, død som spedbarn.
 4. Jon, tvilling, f. 1859, d. 1861.
 5. Torsten, f. 1861, d. 1940, g. 1887 m. Johanna Persdt. Almåsen, f. 1864, d. 1928, reiste til Amerika i 1887, bodde i Sør-Dakota.
  Barn: Johan Magnus, f. 1887, Peter Anton, f. 1888, Emil Theodor, f. 1889, Calmer Parelius, f. 1891, Julius Herman, f. 1893, Thina Josephine, f. 1896, Sylvia Mathilde, f. 1897, Anna Marie, f. 1899, Bentena Anora, f. 1901, Mabel Lusie, f. 1904, Hilma Petrine, f. 1906, Esther Rosalie, f. 1908.
 6. Helke, f. 1865, reiste til Amerika, g. m. Henry Price, bodde i Montana.

 

1868-1892 Hans Knutsen Halle fra Eid i Romsdalen, f. 1834 i Grytten prestegjeld, d. 1892, kom til bygda som handelsmann og losjerte først på Eidemsbakken. G.I 1865 m. Mali Pedersdt. Norbye fra Kvello, f. 1831, død på barselsseng 1886. G.II 1867 m. Petternille Tomasdt. Østby fra Sjursgarden i Tydalen, f. 1845, d. 1891.

Barn:

 1. Kaja Berntine, f. 1868, bodde i Trondheim, død ugift 1931.
 2. Knut Magnus, f. 1870, d. 1908, reiste til Amerika i 1891, gift og bodde i Minnesota.
 3. Hanna Serine, f. 1872, g. m. Kristen Gunnarsen Slind, Jetvadet, reiste til Amerika i 1892.
 4. Tomas Kristian, f. 1873, død ugift 1964, reiste til Amerika i 1898, men kom tilbake, reiste på nytt i 1900, bodde i Washington.
 5. Håkon, f. 1876, reiste til Amerika i 1897, gift og bodde i Portland.
  Barn: Harald og Harriet.
 6. Edvard, f. 1877, d. 1962, Hyttet til Romsdalen i 1893, da foreldra var døde, g. 1911 m. Oline Bø fra Romsdalen, f. 1887, bodde i Roms­dalen, senere i Kirkenes.
  Barn: Harald, f. 1912, Beate, f. 1913, Jacob f. 1915, Per Østbye, f. 1917, Oddmar, f. 1922, Knut, f. 1924, Jan, f. 1927.
 7. Oluf, f. 1879, d. 1960, reiste til Amerika i 1903, kom tilbake, g. i Ålen 1912 m. Gjertrud Ingebriktsdt. Reitan fra Ålen, f. 1875 og reiste over igjen, bodde i Nord-Dakota.
  Barn: Hermann, f. 1912, Ingvald, f. 1914, Palmer, f. 1915, Nellie, f. 1916, Clara Henrikke, f. 1918.
 8. Henrikke, f. 1882, reiste til Amerika, g. m. E.K. Gjeldsvik fra Roms­dalen, bodde i Washington.

1893-1894 Tomas Hanssen Halle.

1895-1931 Ole Anderssen Kvelloaunet fra Kårået på Knekteunet, f. 1858, d. 24.5. 1930. G.I 1896 m. Kari Evensdt. Uglem fra Bortigarden, f. 1868, d. 7.6. 1905. G.II 1909 m. Sigrid Jonsdt. Uglem fra plassen Sni­pen på Jensgarden, f. 1881, d. 19    .

Barn i 1. ekteskap:

 1. Marit, f. 1896, g. m. Halvor Arntsen Nykkelmo.
 2. Gjertrud, f. 1899, g. m. Alfred Hammerhaug, se Uggelberg 52/6.
 3. Anders, f. 1902, tok over bruket.
  Barn i 2. ekteskap:Kristian, f. 1908, g. m. Anne Larsdt. Garberg, se Ner Svenngarden nedafor.
 4. Bjarne, f. 2.10. 1909, g. 1937 m. Petra Ingstad fra Hegra, f. 1908, bor i Sondalen i Hegra.
Barn: Norunn Synnøve, f. 1938., Olav, f. 21.8. 1939, Per Ingstad, f. 1941.

 1. Lars, f. 1911, g. m. Sofie Amalie Andersdt. Uglem, se Solhaug 49/21 nedafor.
 2. Peder, f. 21.10. 1912, bodde på Ner Svenngarden, død ugift 20.6. 1980.
 3. Sigurd, f. 1916, g. m. Gunbjørg Bjørnsdt. Fuglem, se Svendstad 49/24 nedafor.

1932-1967 Anders Olsen Svendgård, f. 13.7. 1902. G. 1932 m. Serine Nilsdt. Sesseng fra Ustigarden, 137/2, f. 11.3. 1906.

Barn:

 1. Ola, f. 1932, tok over bruket.
 2. Kari, f. 1934, g. m. Alf Nykkelmo, se Solstad 50/23 under Jensgarden Uglan.

1968- Ola Svendgård, f. 22.12. 1932, og Ingeborg, f. Stokke i Me­råker 38.5. 1941.

Barn: Siri, f. 1970, Magne, f. 1973.

SVENDGÅRD NEDRE GNR 49/18 (NER SVENNGARDEN)
Da Svenngarden Uglan i 1932 ble delt, flyttet enka Sigrid Jonsdt. sam­men med barna hit til ny bustad. Det ble bygd her dette året. Omkring 1955 var det 75 da dyrkajord og 1 hest, 8 kyr, 2 ungnaut, 10 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 120 da dyrket. Skogen er 700 da produktivt med 70 kbm årlig tilvekst. Fra bruket er utskilt: Solhaug 49/21 i 1937 til Lars O. Svendgård. Skogly 49/22 i 1941 til Sigurd P. Alsethaug. Nordheim 49/23 i 1942 til Alfred O. Uglem. Svendstad 49/24 i 1947 til Sigurd O. Svendgård. Midttun 49/28 i 1960 til Kåre L. Garberg. Lunden 49/29 til Kristian O. Svendgård.

Brukere

1932-1937 Sigrid Jonsdt., enke etter Ole Anderssen Kvelloaunet, se Svenngarden ovafor.

1938-1964 Kristian Olsen Svendgård, f. 18.7. 1908, d. 24.4. 1971. G. 1936 m. AnneLarsdt. Garberg fra Utstoggo, f. 17.11. 1908. Etter å ha gitt fra seg bruket, bygde de Lunden 49/29 på tomt utskilt herifra.

Barn:

 1. Ola, f. 1937, tok over bruket.
 2. Lars, f. 26.6. 1939, g. m. Solbjørg Olsen fra Steinsdalen i Osen, f. 1941, bor i Trondheim.
  Barn: Sverre Kristian, f. 1965.
 3. Svanhild, f. 12.8. 1942, g. m. Gunnar Alkanger fra Nesodden, f. 1937, bor på Eidsvoll.
  Barn: Marit, f. 1968.
 4. Alfhild Kristine, f. 31.1. 1944, g. m. Erling Boll i Eide på Nord­møre, f. 1932.
  Barn: Turid Anette, f. 1965, Ragnhild Marie, f. 1967, Vigdis, f. 1969, Arild Erling, f. 1971.
 5. Bjørg, f. 15.7. 1946, g. m. Rolf Fløy fra Flatanger, f. 1942, bor på Ranheim.
  Barn: Inger Lise, f. 1969, Unni, f. 1972.

1965-         Ola Svendgård, f. 15.3. 1937. G. m. Una Rafaelsen fra Bjørnevatn i Kirkenes, f. 19.9. 1938. Barn: Hanne, f. 1966, Torunn, f. 1967.

SOLHAUG GNR 49/21

Tomta her ble utskilt fra Ner Svenngarden i 1937 og det ble bygd her året etter.

Brukere

1937-1955 Lars Olsen Svendgård, f. 23.5. 1911. G. 1935 m. Sofie Ama­lie Andersdt. Uglem fra Granlien 56/19 på Yster-Eidem, f. 28.8. 1911, flyttet senere til Orkanger.

Barn:

 1. Lise, f. 19.5. 1940, g. m. Brage Stølhaug, bor på Orkanger.
 2. Åge Olav Malvin, f. 20.9. 1947, g. m. Kari Ingeborg Hoston, bor på Orkanger.

1956-         Hilmar Estensen Kulseth fra Kolsetjardet 130/3, f.  1.1. 1919. G. 1949 m. Ragna Johansdt. Kulseth fra Ustigarden Kolset 129/1, f. 11.7. 1918. Barn: Ingeborg, f. 7.1. 1950, Grete, f. 7.4. 1953, Ruth He­len, f. 3.1. 1956.

SKOGLY GNR 49/22 Tomta er utskilt fra Ner Svenngarden i 1941 til Sigurd Pedersen Alset-haug fra Alsethaugen 45/3, f. 2.7. 1897, d. 24.4. 1971, og kona Ragn­hild Estensdt. Guldseth fra Andersgarden 147/1, f. 16.5. 1898, som had­de bygd her et par år tidligere. De ble gift i 1929 og hadde bodd på Lauv­haugen i Lanke.

Barn:

 1. Kristen Guldseth, f. 1919, g. m. Elisif Voldsdal, se Gullheim 54/20 under Bårset.
 2. Peder, f. 1929, g. m. Bjørg Kulseth, se Ustlia 65/59 under Ner-Hårstad, tok over eiendommen her i 1967.
 3. Jorun, f. 1935, d. 1955.

NORHEIM GNR 49/23

I 1932 fikk Alfred Olsen Uglem utskilt denne eiendommen fra Ner Svenngarden. Ti år senere skjøtet han den bort til fosterbroren AIf Ug­lem (se Løvheim 54/14 under Bårset), f. 19.10. 1908, og kona Ingeborg Otsdt. Kallar fra Uglemsåsen 53/2, f. 3.11. 1913, og de bygde her i 1944.

SVENDSTAD GNR 49/24

Tomta er utskilt fra Ner Svenngarden i 1947 til Sigurd Olsen Svendgård, f. 30.7. 1916, og kona Gunbjørg Bjørnsdt. Fuglem fra Uglemsfletten 50/2, f. 1.9. 1914, som bygde her året etter. De er gifte i 1944 og har to barn:

 1. Oddbjørn, f. 2.10. 1944, g. m. Olaug Pedersdt. Moen fra Hommel­vik, f. 1946, og bor der.Barn: Roar, f. 1970, Ståle, f. 1972.
 2. Gerd Solfrid, f. 31.7. 1949, g. m. Per Magnar Pedersen Nervik, Evsjø 115/14 i Flora.

MIDTTUN GNR 49/28

Tomta er utskilt fra Ner Svenngarden i 1960 til Kåre Larssen Garberg fra Utstoggo 35/1, f.  12.9. 1931, og kona Borghild Annie Johnsdt. Kvennås fra gnr. 49/12, f. 17.10. 1933.

Barn: Heidi, f. 1962, Kristin, f. 1964, Randi, f. 1969.

UGLEMSMEOEN VESTRE GNR 49/2 (MIDTIMOEN)

Ola Olsen Sletnbrennan og kona Litl-Marit Uglem fikk bygselbrev på Midtimoen fra Hans Hatle på Svenngarden i 1870. Men bureisere på plassen hadde søster hennes, Stor-Marit, og mannen Jon Olsen vært no­en år tidligere. Denne Moen ble utskilt fra Svenngarden i 1891 og solgt

til Ola Persen Garberg, Avelsgarden, for 450 kroner. Da han var død, ga enka Anne Haldorsdt. skjøte til sønnen på plassen, Ole Olsen, for

samme pris som de sjøl hadde gitt sju år tidligere.

I 1875 var det 1 ku, 5 sauer og 4 geiter i plassfjøset, og utsæden 1 åtting bygg 2 åttinger blandkorn, 3 åttinger havre og 5/4 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 21 da og krøttera 2 kyr, 5 sauer og 1 gris.

Brukere

1863-1869 Jon Olsen fra Såsodden og Marit Olsdt. d. e. fra Nordpå-Jardet Uglan flyttet til Utstoggo Garberg, se der.

1870-1897 Ola Olsen fra Høgbrennan på Sletnan, f. 1839, d.             . G.

1863 m. Marit Olsdt. d. y. fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1837, d. 1897, losjerte hos Ingeborg Larsdt. Uglemsmoen før de flyttet hit.

Barn:

 1. Marit, f. 1866, reiste til Amerika i 1891.
 2. Ole, f. 1872, g. m. Anne Persdt. Størset, se Ryggen 50/7 under Jens-garden Uglan.
 3. Lars, f. 1877, tok over bruket.

1898-1907 Ole Olsen og Anne Persdt. flyttet hausten 1907 til Ryggen.

1908-1950 Lars Olsen, f. 1877, d. 11.11. 1933. G.I 1903 m. Helga Jonsdt. Uglemsbakken, gnr. 50/8, f. 1871, d. 31.7. 1909. G.II 1915 m. Sigrid Gresset fra Hegra, f. 1886, d. 18.3. 1968. Før de tok over, bodde Lars og Helga på Nylandet på Størset.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Oskar, f. i Meråker 13.12. 1903, g. 1932 m. Serine Olsdt. Kallar, Uglemsåsen 53/2, f. 5.12. 1908, bor på Ryggen 50/7.
  Barn: Leif, 1933, se Haugtun 49/31 ovafor, Arnold, f. 1934, se Ryggen 50/7. Harald, f. 1938, se Lyngstad 50/52. Audhild Peggy, f. 7.11. 1950, g.  m. Jostein Ertsgård i Stjørdalen.
 2. Gurine, f. 1908, g. m. John Estensen Hårstad, Bellslia 63/22.
Barn i 2. ekteskap:

 1. Hermann, f. 1915, tok over bruket.
 2. Marit Gurine, f. 9.10. 1921, g. m. Erik Johnsen Hvitmyhr, se Gran-tun 63/74 under Grandby.
 3. Ragna, f. 23.6. 1925, g. m. Asbjørn Johansen Overvik, Solberg 135/10 under Overvik.
 4. Signe Lovise, f. 1929, d. 1930.
 5. Signe, f. 21.1. 1932, g. m. Alf Havdal fra Lanke, bor på Trofors i Grane i Nordland.
  Barn: Anne Marie, f. 1950, Helge, f. 1952, Leif Steinar, f. 1957, Aud Sissel, f. 1958, Geir, f. 1965.
På tur til markaslåtten i 1927 eller 1928. Fra venstre: Marta Uglem, Peder Uglemshaug, Birger Moen, Lars Moen, Olai Almås, Hans, Lars og Anne Garberg, Anne Moen, Lars Garberg d.e. og John Moen.

På tur til markaslåtten i 1927 eller 1928. Fra venstre: Marta Uglem, Peder Uglemshaug, Birger Moen, Lars Moen, Olai Almås, Hans, Lars og Anne Garberg, Anne Moen, Lars Garberg d.e. og John Moen.

1951-        Hermann Larssen Uglemsmo, f. 17.6. 1915. G. 1948 m. An­na Ingebrigtsdt. Aas fra Gresslihaugen i Tydalen (se Uglemstrøa 49/8), f. 6.7. 1925.

Barn:

 1. Solveig Ingunn, f. 19.4. 1948, g. m. Kolbein Stene, se Røsmo 40/2.
 2. Lars, f. 25.11. 1950, g. m. Vigdis Persdt. Eidem, Solas 64/76, f. 15.2. 1951, under Øver-Hårstad, bor i Hegra.
  Barn: Frode, f. 1975. Elin, f. 1979.
 3. Inger, f. 8.4. 1953, g. m. Jarle Bjørdal i Ørsta.
  Barn: Anita, f. 1972, Jan Idar, f. 1975.
 4. Aud Helen, f. 23.2. 1959.
 5. Morten, f. 19.4. 1961.
 6. Toril, f. 21.8. 1967.

MOEN GNR 49/3

Denne Uglemsmoen blir kalt kort og godt Moen, som også nyttes som

familienavn. Under skylddelinga i 1891 fikk den flertallsformen Moene

østre, mens Midtimoen fikk navnet Moene vestre. Dette viser at til sam­men ble Uglems-moene kalt «Moænn». Både østre og vestre ble utskilt fra Svenngarden under buoppgjøret etter Petronille Hatle, og østre ble solgt til husmannen Severin Olsen på Grindhaugen for 390 kroner, men han ga den fra seg til handelsmannen Renald Krogstad på Garberg, som i 1900 solgte til husmannen her, Lars Kristensen, som satt på bygselbrev fra 1881. Lars ga 600 kroner.

1 1875 var det 1 ku, 1 kalv, 5 sauer og 3 geiter på Moen. Utsæden va 1/2 t. havre og 1 1/4 t. poteter. Omkring 1955 var det 21 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er 130 da produk­tiv skog.

Fra bruket er utskilt Garbergselva 49/25-26 i 1922 til Trondheim E.verk.

Brukere

1853-1879 Kristen Kristensen fra Nordsto Øver-Lia, f. 1827, d. 1861, var i slekt med Svenngardsfolket, og kom til gards som dreng. G. 1851 m. Ingeborg Larsdt. fra Kårået på Knektaunet, f. 1829, som ble g.II 1880 m. enkmann Jon Olsen Garberg, Utstoggo.

Barn:

 1. Marit, f. 1847 (mor: Anne Olsdt. Moslettkvitlen).
 2. Berit, f. 1851, g. m. Jon Torgersen Skjerve fra Jensgarden Uglan, bodde i Stjørdalen.
 3. Lars, f. 1854, tok over bruket.
 4. Mali, f. 1857, g. m. Hans Kristian Schrøder, se Hans-Malirommet, under Jensgarden Uglan.
 5. Marit, f. 1860, druknet i Garbergselva 24.2. 1878, fans igjen i april.

1880-1930 Lars Kristensen, f. 1854, d. 11.3. 1931. G. 1879 m. Anne Larsdt. Sletne fra Sletnan østre 39/2, f. i Rennebu 1854, d. 19.5. 1939.

Barn:

 1. Kristen, f. 1880, g. m. Marit Jonsdt. Uthus, se Uglemsfletten 49/6.
 2. Lars, f. 1882, g. m. Hansine Hansdt. Alset, se Utstoggo Garberg 35/1.
 3. Mikal, f. 1885, d. 1968, g.I m. Anna Bergitte Jensdt. Østby, Bers-vendsgården, f. 1888, d. 1921, Il m. Berit Kristine Jonsdt. Unsgård, Stugudalen, f. 1899, begge fra Tydalen, der familien bodde på Sol­haugen. Barn i 1. ekteskap: Leif, f. 1914, Audhild, f. 1916. Barn i 2. ekteskap: Jostein, f.  1922, død som spedbarn, Asbjørg, f. 1923, Jorunn, f. 1926.
 4. Ingeborg, f. 1887, g. m. Ole Jonsen Næss, Bakken 115/3 i Flora.
 5. Gunelie, f. 1888, g. m. Olav Olsen Aas, Uglemstrøa 49/8, bodde i Stjørdalen.
 6. John Anton, f. 1892, tok over bruket.
 7. Anna Lovise, f. 1901, g. m. Olav Olsen Langli, se Åsen 30/21 under Setsås.

1931-1975 John Anton Larssen Moen, f. 23.12. 1892, d. 25.6. 1966. G. 1930 m. Inga Sofie Olsdt. Langlitrø fra Stortrøa 41/10, f. 24.9. 1905.

Barn:

 1. Åsta, f. 1931, tok over bruket.
 2. Lars, f. 1936, g. m. Jenny Lund, se Lundheim 50/44 under Jens-garden Uglan.
 3. Ola Magne, f. 13.8. 1944, g. m. Anne Margrete Martinsdt. Rolseth, Rolsetøya 107/2, f. 9.7. 1950, bor i Trondheim.

1976- Åsta Moen, 23.12. 1931. G. m. Øystein Skurseth fra Litlå-sen 20/8 på Sandvik, f. i Trondheim 1.8. 1933.

Barn: Ingunn, f. 1960, Annveig, f. 1965, Randi, f. 1968.

BAKKEN GNR 49/5

Da bureiserne Halvard Olsen og Marit Arnsdt. i 1853 fikk bygselbrev fra Trosten Eriksen på plassjorda her, er det brukt navnet Bakken, som også brukes som familienavn. I folketellinga 1865 er navnet Almåshau-gen brukt på plassen til Halvard og Marit. Ellers finner vi navnet Uglbakken, som ortografisk er rette navnet.

Bakken ble utskilt fra Svenngarden og solgt til husmannen Peder Olsen for 850 kroner. Han fikk skjøte fra brødrene Lars og Ole Kvelloaune, Svenngarden, hausten 1905. 1 1936 kjøpte Ole Pedersen skog på Eggin og la til bruket. Den hadde hørt Uglemsgrinda til. Eggvollremmet 51/13 er 114 da skog.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 12 sauer og 5 geiter i fjøset på Bakken, mens utsæden var  1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 3/4 t. poteter. Om­kring 1955 var dyrkajorda 35 da og krøttera, 1 hest og 3 kyr.

Brukere

1853-1882 Halvard Olsen fra Nykkelmoen, f. 1828. G. 1852 m. Marit Arnsdt. fra Blesset på Ner-Hårstad, f. 1832. Familien reiste til Amerika i 1882, så nær som sønnen Arnt. De bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1852, død som spedbarn.
 2. Ole, f. 1853, oppfostret på Ustigarden Uglan, reiste til Amerika i 1873, g. 1876 m. Agnis Jonsdt. Renåøyan, f. 1853, bodde i Minne­sota. Barn: Henry, f. 1877, Jon, f. 1879, Marit, f. 1881, Bern­hard, f. 1883, Oleander, f. 1884, Birgitta, f. 1886, Tilla, f. 1889, Oscar, f. 1892, Karen, f. 1894, Rachel, f. 1896. d. 1918.
 3. Arnt, f. 1856, g. m. Kari Persdt. Hårstad, se Nykkelmoen 67/17.
 4. Brynhild, f. 1859, g. m. Ingebrigt Jonsen Stor-Evjtrøen, reiste til Amerika i 1880, bodde i Minnesota, senere i Canada.
 5. Kari, f. 1861.
 6. Pål, f. 1862, død som spedbarn.
 7. John, f. 1864, g.l 1893 m. Anna Svenson, d. 1897, II 1906 m. Minnie Larson, f. i Minnesota 1878, bodde i Washington, senere i Idaho.
  Barn: Manda Marie, f. 1894, Cora Lillian, f. 1896, Alice Margareth, f. 1907, Howard Oliver, f. 1909, Joseph Melwin, f. 1913, Manfred Alwin, f. 1916.
 8. Randi, f. 1867, g. 1889 m. Edward H. Peterson fra Numedalen, f. 1864, bodde i Minnesota.
  Barn: Manfred Henry, Palmer Erwin, Hanna Gurine, Ruth Edith, Olive Carole, Ernest Harold, Kermit Lester, Walborg Lueselle.
 9. Ingeborg, f. 1870, g. m. Christer Lindseth, bodde i Montana.
 10. Berit, f.  1874, g. m. Arthur Kile i Minnesota.Barn: Benlah, Harold, Barbara.
 11. Ole, f. 1877.

1900-1926 Peder Olsen fra Yter Uglemsmoen, f. i Flå 1859, d. 9.2. 1938. G. 1887 m. Guri Olsdt. fra Torkilnesset på Ustigarden Eidem, f. 1862, d. 19    .

Barn:

 1. Marie, f. 1892, g. m. Anton Anderssen Tjernvold, Tjernvollen 46/1.
 2. Ole, f. 1896, tok over bruket.

1927-1964 Ole Pedersen Bakken, f. 7.11. 1896, d. 9.3. 1970. G. 1933 m. Mette Oline Olsdt. Lunnan fra Skatval, f. 11.2. 1903, flyttet som en­ke til Stjørdalen.

Barn: Per, f. 1934, tok over bruket.

1965-        Per Olsen Bakken, f. 20.6. 1934, d. 17.3. 1968. G. m. Odd-laug Sofie Olsen fra Overhalla, f. 6.4. 1927, bor i Trondheim.

Barn: Eva Margrete, f. 25.6. 1960, bor i Trondheim.

UGLEMSFLETTEN NORDRE GNR 49/6

Dette bruket ble utskilt fra Svenngarden i 1903. Det var Lars Fredriksen og Goro Ellevsdt., som hadde hatt Fletten 50/2 på Jensgarden, som nå kjøpte Fletten (nordre) for 720 kroner, sammen med fostersønnen Kristen Larssen Uglemsmoen. Familien hadde bodd på Alset, heimgar­den til Goro, etter at de solgte Fletten 50/2. Fra Fletten 50/2 holdt de igjen en liten part som nå ble slått sammen med gnr. 49/6. Det ble bygd hus her i 1905 og Kristen Larssen tok over eiendommen. Da var Goro død, men Lars levde til i jula 1911.

Omkring 1955 var krøttera på bruket ei ku, et ungnaut, to geiter og en gris og dyrkajorda 20 da.

Brukere

1903-1917 Kristen Larssen Uglem fra Uglemsmoen 49/3, f. 1880, d. 20.3.1973. G. 1906 m. Marit Jonsdt. Uthus fra Skogan i Flora, f. 1884, d. 20.4.1968.

Barn:

 1. Lars, f. 3.3.1907, g.m. Livia Bjørgen, f. i Alta 1903, bor i Trondheim.Barn: Marit, f. 1935, Britt Bjørgen, Kristin.
 2. Borghild, f. 3.6.1909, g.m. Ingvald Movold, f. 1910, bor i Stjørdal.Barn: Kari Margrethe, f. 1941, Kåre Lyder, f. 1943.
 3. Anne, f. 5.6.1911, g.m. Karl Torbjørnsen, bor i Trondheim.
 4. John Lauritz, f. 1913, tok over bruket.
 5. Dagmar Dahl Iversen (fosterdatter), f. 11.6.1925, g.m. Aage Larsen fra Oslo, f. 1909, bor i Uglemsfeltet.

1972- John Lauritz Kristensen Uglem, f. 11.6.1913, d. 24.12.1977. G.m. Ingeborg Johanne Johnsdt. Lien fra Nordsto Øver.Lia 87/1, f. 1.10.1925.

Barn: Inger Johanne, f. 9.9.1959, g.m. John Tørum, Eidemsjardet 56/6.

GRINDHAUGEN GNR 49/7

Til i 1904 var Grindhaugen husmannsplass under Svenngarden. Dette året ble plassen utskilt og husmannen Severin Olsen fikk skjøte for 800 kroner. Skjøtet er datert to år senere. Bureiserkona Brynhild Eriksdt. var fra Svenngarden og hun og mannen, Gunnar Jonsen, fikk komme her etter at de gikk fra Eidemsbrennan. Han døde etter fire år her og Brynhild drev plassen til at sønnen Ole ble gift. I 1875 hadde Ola og Siri 1 okse, 2 kyr, 10 sauer og 1 geit, sådde årlig ei tynne korn og satte to tyn­ner poteter. Omkring 1955 var det 2 kyr, 2 sauer og 1 gris i fjøset. Dyrkajorda var 25 da.

Brukere

1840-1854 Brynhild Eriksdt. fra Svenngarden Uglan, f. 1796, d. 1880, og mannen Gunnar Jonsen fra Moen, f. 1786, d. 1844. Om denne fami­lien se Eidemdbrennan.

1855-1878 Ole Gunnarsen, f. 1826, d. 1898. G. 1855 m. Siri Sefrinsdt. Bakken fra Flora, f. 1828, d. 1901, søster til Malena Langsetspælan. De tok over plassen etter mor hans.

Barn:

 1. Gunder, f. 1856, tok over plassen.
 2. Severin, f. 1859, d. 1862.
 3. Severin (Sefrin), f. 1863, tok over plassen.
 4. Brynhild, f. 1867, g.m. Anders Olsen Uglem, Almåhaugen 50/5. 1879-1883 GunnarOlsen, f. 1856, d. 1883. G.1879m. AnneOlsdt. Mebost fra Sandhaugen, f. 1857, som flyttet tilbake til Sandhaugen etter at hun ble enke, sammen med sønnen deres, Ole, f. 1879, se under Mebost. 1884-1919 Severin Olsen, f. 1863, d. 17.5.1941. G.1885 m. Mali Persdt. Uglemshaugen fra Haugen på Bortigarden, f. 1864, d. 8.2.1940.Barn:
 1. Gunnar, f. 1885, g.m. Inga Andersdt. Uglem, se Granlund 50/17 under Jensgarden, Uglan.
 2. Sigrid, f. 1887, d. 1890.
 3. Sigrid, f. 1890, død ugift 7.9.1970.
 4. Peder, f. 1893, tok over bruket.
 5. Gjertrud, f. 1896, d. 1978, g.I 1918 m. Gunnar Hanssen Ekren i Lanke, f. 1890, d. 1929, II m. Gustav Olsen Langli (se Yster Langlistrøa), f. 18.2.1904.
  Barn: Lorents, f. 1919, Eldbjørg, f. 1923, Margot, f. 1926.
 6. Olga, f. 1900, d. 1920.
 7. Marit Serine, f. 1907, g.m. Ole Estensen Guldseth, se Solvik 50/29 under Jensgarden Uglan.

1920-1966 Peder Severinsen Uglem, f. 1893. G.I 1917 m. Marit Olsdt. Langlitrø fra Stortrøa, f.l.10.1894, d. 26.11.1937. G.II 1941 m. Karen Olsdt. Sølvhaug fra Langlishaugen 43/4, f. 1897, d. 10.7. 1961.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Sverre, f. 1917, d. 1918.
 2. Målfrid, f. 1918, d. 1944.
 3. Sverre, f. 1920, d. 1921.
 4. Ole, f. 1922, rok over bruket.
 5. Marit, f. 1924, g.m. Tormod Torstensen Voldseth, Bårsetmoen 54/11.
 6. Steinar, f. 1926, g.m. Annbjørg Paulsdt. Sesseng. se Grindstad 50/43 under Jensgarden Uglan.
 7. Olga, f. 23.12.1928, g.m. Esten Estensson fra Ånn i Sverige, f. 1926, og bor der.
  Barn: Per Erik, f. 1953, Karl Aksel, f. 1955, Solveig Margaretha, f. 1959.
 8. Per Magne, f. 1932, g.m. Kari Olsdt. Eidem, se Bakkeli 50/42 under Jensgarden Uglan.
 9. Inger Oddveig, f. 1937, g.m. Leif Oskarsen Uglem, se Haugtun 49/31.

1967-1975 Ole Pedersen Uglem, f. 15.3.1922. G.1951 m. Helvi Bordi fra Pasvikdalen i Sør-Varanger, f. 27.11.1927. De bygde Lyngstad 50/41 i Uglemsfeltet i 1963 og bor der.

Barn:

 1. Mary Eline, f. 1950, tok over bruket.
 2. Oddvar, f. 21.9.1956.
 3. Tone Hildegunn, f. 22.5.1966.

1976-         Mary Eline Uglem, f. 4.8.1950. G.m. Helge Overvik fra

Heimtun 123/7 på Moslett, f. 29.6.1949.

Barn: Frode, f. 1971, Elin, f. 1972.

UGLEMSTRØEN GNR 49/8 (TYDALSTRØA) Trøa var husmannsplass under Svenngarden til i 1904, da Ole Larssen Aas fikk skjøte for 550 kroner, samtidig som Grindhaugen ble fradelt. Omkring 1955 var bruket 12 da dyrkajord og krøttera var 1 ku, 1 ungnaut, 14 sauer og 1 gris.

Brukere

1883-1886 Torsten Eriksen (se Svenngarden Uglan), f. 1861, reiste sammen med foreldra til Amerika våren 1887.

1887-1920 Ole Larssen Aas, f. 1851, d. 5.3.1935. G.1879 m. Anne Olsdt. Aunetrøen, f. 1852, d. 23.9.1937, var begge fra Tydalen. Barn (de tre eldste fødte i Tydalen):

 1. Lars, f. 1877, g.m. Karen Tomasdt. Stubbe og kom dit.
 2. Olina, f. 1882, g.1907 m. Ole Petter Hoven i Hegra.
  Barn: Ingeborg, f. 1907, Sivert, f. 1912.
 3. Erik, f. 1885, d. 1967. G.1910 m. Sofie Jørgine Jonsdt. Valli, Nord-på-Jardet Uglan, f. 1890, d. 1977, bodde på Ol-Andersgården Gresli i Tydalen.
  Barn: Ragnvald, f. 1910, død som spedbarn, Ragnar f. 1911, d. 1931, Olav, f. 1913, Karen, f. 1916, John, f. 1918, g.m. Aslaug Pedersdt. Langseth, Ustigarden 38/1, Erling, f. 1919, Ole, f. 1921, Bjarne, f. 1923, g.m. Ingrid Oskarsdt. Rena, Bakketun 14/21 under Lekvoll.
 4. Simon Andreas, f. 1887, tok over bruket.
 5. Oleanna, f. 1890.
 6. Olav Alfred, f. 1892, g. 1913 m. Gunelie Larsdt. Uglemsmoen, gnr. 49/3, f. 1888, bodde i Stjørdalen.
  Barn: Alida, f. 1913, Otto f. 1915, d. 1923, Alise, f. 1918, Otto, f. 1923, Leif, f. 1928.
 7. John, f. 1895, g.1921 m. Signe Sæther, f. i Klæbu 1902, bodde på Strinda.
  Barn: Oddvar, f. 1920, Arnulf, f. 1922, Alvhild, f. 1925, Jomar, f. 1933.
 8. Ingebrigt, f. 1898, g.1925 m. Ingeborg Sivertsdt. Gresli, Greslihaugen i Tydalen, f. 1896, og kom dit.
  Barn: Halldis, f. 1923, Anna, f. 1925, g.m. Hermann Larssen Uglemsmo, Midtimoen 49/2, Aslaug, f. 1926, Sverre, f. 1928, Ola, f. 1930, g.m. Kristine Emilsdt. Garberg, Bårsetrønningen 54/13, Ingrid, f. 1936.

1921-1956 Simon Olsen Aas, f. 1887, d. 18.12.1976. G.1921 m. Gurine Kristensdt. Hårstad fra Bårsethaugen 54/3, f. 1895, d. 20.11.1976.

Barn:

 1. Ole, f. 1921, tok over bruket.
  Kristen, f. 27.5.1926, g.m. Bergljot Olafsdt. Venn fra Mostadmarka, f. 1931, og bor der.
 2. Barn: Guri Kristin, f. 1955, Stig Oddbjørn, f. 1961.
 3. Alfred, f. 1929, g.m. Marit Lien, se Åsheim 50/37 under Jensgarden Uglan.

1957-1974 Ole Simonsen Aas, f. 28.5.1921. G.1944 m. Marit Ingebrigtsdt. Kallar fra Kallarsbakken 92/11, f. 31.5.1919.

Barn:

 1. Sven Georg, f. 13.9.1945, g.m. Ann Mari A. Øhrbom, Marstad 82/3, f. 14.5.1948, bor på Frosta.
  Barn: Stig Atle, f. 1974, Dag Frode, f. 1975.
 2. Inge Gudmund, f. 23.7.1953, g.m. Randi Ingfrid A. Sesseng f. i Oslo 24.07. 1957, bor i Hommelvik.

  I Selbygger på bytur ca. 1916. Fra v. Ole Valli, Peder Uglem, Nils Guldseth og Erik Aas.

  I Selbygger på bytur ca. 1916. Fra v. Ole Valli, Peder Uglem, Nils Guldseth og Erik Aas.

KVENNÅS GNR 49/12 (KVENNÅSEN)

Denne plassen fikk navn etter kvernbruka i Almåa. Den hørte til Svenngarden til i 1920 , da den ble utskilt og solgt til husmannen Kristen Jonsen.

I 1875 var det 1 ungnaut, 3 sauer og 2 geiter på bureisingsplassen og ut­sæden 3 åttinger havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord på bruket, 2 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 1 gris.

Brukere

1872-1896 Jon Kristensen fra plassen Svenngardshaugen, f. 1832, d. 1896. G.1861 m. Brynhild Olsdt. d.y. fra Almåa på Jensgarden Uglan, f. 1827, d. 15.6.1909. De hadde først hatt heimplassen hans ett tiår. Jon og Brynhild var søskenbarn

Barn:

 1. Kristen, f. 1863, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. 1866, g.m. Bård Torkjelsen Voldseth, se Bårsetmoen 54/5.
 3. Ragnhild, f. 1873, sjukelig, død ugift 26.3.1957, hadde ei stue på Uglan, bygd i 1924.

1897-1931 Kristen Jonsen, f. 1863, d. 9.8.1946, var snekker. G.I 1891

m. Berit Persdt. Nesten fra Stigen, f. 1858, d. 27.8.1906. G.I   1907 m. Anne Nilsdt.  Bell fra  Ryggen på  Jensgarden Uglan,  f.   1863,  d. 26.5.1950.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1892, d. 1909.
 2. Marit, f. 1895, g.m. Bernhard Dragnes i Frol, barnlaust ekteskap.
 3. John, f. 1901, tok over bruket.
 4. Anton Kristian, f. i 2. ekteskap 22.11.1907, g.m. Randi Syrstad fra Meldalen, f. 1905, bodde i Selbu, senere i Trondheim.

1932-1971 John Kristensen Kvennås, f. 9.2.1901. G.1933 m. Karoline Nilsdt. Kjøsnes fra Litlnesset 151/6, f. 13.6.1907.

Barn:

 1. Borghild Annie, f. 1933, g.m. Kåre Larssen Garberg, se Midttun 49/28.
 2. Kåre, f. 1938, tok over bruket.
 3. Nelfrid Johanne, tvilling, f. 18.3.1938, g.m. Ola Thomassen Engan, Ustistoggo 17/2.

1972-        Kåre Kvennås, f. 18.3.1938, og kona Gunvor, f. Evjensvoll i Orkdalen 29.9.1943, bor i Trondheim.

Barn: Ola, f. 1968, Øyvind, f. 1971.

NYGARD GNR 49/13 (ALMÅHAUGEN)

Denne plassen ble kalt Mariahaugen etter bureiserkona, som på en el­ler annen måte må ha markert seg mer enn mannen. Den var plass under Svenngarden til i 1920, da den ble utskilt under navnet Nygård. Det offi­sielle plassnavnet var Almåhaugen. Det var Ingebrigt Olsen som kjøpte plassen av Lars og Ole Kvelloaune på Svenngarden.

I 1875 var plasskrøttera 1 okse, altså kjøreoksen, 3 kyr, 8 sauer og 4 ge­iter, mens utsæden var 1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 3 t. poteter. Det var in­gen liten plass Anders og Maria hadde arbeid opp. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 40 da dyrkajord. Da Anders Persen i 1851 bygslet plassen, var den på 16 mæ­linger.

Fra Nygård er utskilt: Garbergselva 49/12 i 1914 til Trondheim E.verk. Vidsynt 49/31 til Arnold Uglem. Nygård II 49/32 i 1975 til Selbu kom­mune. Grindhaugen II 49/33 i 1976 og slått sammen med Grindhaugen 49/7. Nygård III 49/35 i 1977 til Selbu kommune.

Brukere 1851-1882 Anders Persen fra Skoghaugen på Ustigarden Uglan, f. 1826, d. 1899. G.1849 m. Maria Olsdt. fra plassen Skrabben på Setsås, f. 1824, d. 1904.

Barn:

 1. Mali, f. 1850, heime i 1875.Barn: Andreas, f. 1878 (far: Lars Olsen Nessmelen).
 2. Ola d.e., f. 1853, tok over plassen.
 3. Per, f. 1856, reiste til Amerika.
 4. Andreas, f. 1860, d. 1886, g.1885 m. Sigrid Tomasdt. Bellåsen, se Stortrøa 12/11 under Fuglem.
 5. Olad.y., f. 1864, d. 1894.
 6. Lars, f. 1867, g.m. Ingeborg Tomasdt. Garberg, Nigarden, og kom dit, flyttet senere til Lanke under navnet Garberg.
  Barn: Peder Torvald, f. 1897, Albert, f. 1901.

1883-1915 Ola Anderssen d.e., f. 1853, d. 1927. g.l876m. Brynhild lngebriktsdt. Uthusmyren fra Flora, f. 1847, d. 1924, søster til Ingeborg Roen på Knektaunet.

Barn:

 1. Maria, f. 1876, d. 1896.
 2. Ingebrigt, f. 1880, tok over plassen.
 3. Anders, f. 1883, g.m. Ragnhild Jonsdt. Evjen, se Granlien 56/19 under Eidem.
 4. Bardo, f. 1887, g.m. Anne Jonsdt. Marstad, se Havernesmyra 64/11.
 5. Andreas, f. 1890, g.1926 m. Nora Johansdt. Vatn fra Agdenes, f. 1895, bodde i Trondheim.
  Barn: Johan Olav, f. 1931, Eldbjørg, f. 1933.

1916-1948 Ingebrigt Olsen Uglem, f. 1880, d. 17.12.1951, var i Ameri­ka i tida 1901-1910. G.I 1912 m. Anna Mathilde Johansdt. Hegge fra Bjørnør, f. 1890, d. 14.5.1916. G.II 1918 Hanna Margrete Tangvik fra Snillfjorden, f. 1898, d. 30.8.1975.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Magnus, f. 22.12.1912, d. 28.3.1971, g.m. Inga Starr fra Sverige og bodde der.
  Barn: Mads, Birgitta, Gunille.
 2. Johan Olai, f. 28.7.1914, d. 1968, vokste opp i Bjørnør, g. 1938 m. Magnhild Sivertsdt. Lothe fra Bjørnør, f. 1919.
  Barn: Mathilde Johanne, f. 1938, Emma Synnøve, f. 1939, John Magnus, f. 1945, Ivar, f. 1947, May Birgit, f. 1951.
 3. Ingmar, f. 12.12.1915, g.m. Gunhild Elstad, se Dalen 31/8 under Siran.

 Barn i 2. ekteskap:

 1. Jenny Mathilde, f. 21.4.1918, g.m. John Johansen Hegseth, Øver-Heggset 114/8 i Flora, bor i Stjørdalen.
 2. Brynjulf, f. 1924, tok over bruket.
 3. Idar, f. 19.10.1929, gift og bor i Funesdalen i Sverige.

1949-        Brynjulf Ingebrigtsen Ugelm, f. 10.1.1924. G.1947 m. Sol­veig Aasheim fra Lånke, f. 1.4.1924.

Barn:

 1. Jorunn Helene, f. 23.12.1947, tok over bruket i 1969, g.m. Daniel Øfsti i Lånke.
  Barn: Solrunn, f. 1971, Gunnar, f. 1973, d. 1973. Oddveig, f. 1975.
 2. Siv Ingebjørg, f. 17.1.1954. 3. Ingebrikt, f. 4.4.1966.

GRANLUND GNR 49/14

Anders Lund kjøpte jorda her i 1920 for 1500 kroner og det ble bygd her samme året. Bruket ble offisielt utskilt fra Svenngarden året etter. Tre år senere døde Anders og enka Gjertrud satt i tretti år med bureisingsbruket. Hun levde også over sønnen som hadde bruket etter henne og ble ikke langt fra hundre år. Omkring 1955 var det 15 da dyrkajord og 3 naut på Granlund.

Brukere 1920-1953 Anders Mikkelsen Lund fra Rennebu, f. 1872, d. 1923. G. 1912 m. Gjertrud Andersdt. Uglemshaugen fra Nordli 50/9 på Jensgarden, f. 1877, d. 20.5.1975.

Barn:

 1. Alfred Magnus, f. 1898 (far: Ola Persen Garberg), g.m. Emma Strand, se Nordli 50/9.
 2. Petra Berntine, f. 1902 (far: Ole Jonsen Moen fra Orkdalen), g.m. Anders Simensen Warmbo fra Melhus, f. 1902, bodde i Hommelvik.
  Barn: Inger, f. 1924, Gerd, f. 1927, g.m. Emil P. Moen, Mobakken 27/11, Steinar, f. 1934.
 3. Georg, f. i Malvik 1906 (far: Ingvald Haugen), g.m. Anna Henriksdt. Valseth, se Solstad 66/17 under Kvello.
 4. Kristian, f. 1912, d. 1925.
 5. Jenny, f. 1914, d. 1932.
 6. Marit, f. 1916, d. 1949.
  Barn: Jenny, f. 1938, g.I m. Lars Johnsen Moen, se Lundheim 50/44, II m. Ingebrigt Anderssen Kjeldstad.
 7. Mikal, f. 1919, tok over bruket.

1954-        Mikal Anderssen Lund, f. 14.1. 1919, d. 14.9. 1973. G. 1944 m. Inger Marie Vaaden fra Levangernesset, f. 1.4. 1925.

Barn:

 1. Anders, f. 22.1. 1945, g.m. Brit Flatas fra Verdalen, f. 1946, og bor der.Barn: Stein Vegard, f. 1972, Bo Erlend, f. 1976.
 2. Knut Ivan, f. 28.8. 1960. 3. Gjermund, f. 22.8. 1963.

GRANHAUG GNR 49/15

Tomta ble utskilt fra Svenngarden i 1922 til Sigrid Persdt. Uglemshaug fra en plass under Bortigarden, f. 1862, død ugift 7.2. 1950, som bygde her s.å. Tomteprisen var 50 kroner. Brordatter til Sigrid – Inger Oline Olsdt. Uglemshaug – tok over eiendommen i 1942, men bodde ikke her. Husa ble leid bort og da hun døde i 1960, kjøpte Ole Pedersen Uglem (se Lystad 50/41). Fra 1963 ble eiendommen brukt som feriested for Trondheimsfamilien Danielsen, som i 1976 solgt til Egil Jønland fra Sølvhaugen 49/3 på Langli, f. 5.8. 1953, og kona Sissel Anne Mosleth fra Litjstoggo Moslett 131/1, f. 13.4. 1956.

Barn: Petter Mosleth, f. 1975, Magnar, f. 1977, Kristian, f. 1979.

MOENG GNR 49/16

Ingeborg Olsdt. Eidem fra Ol-Malistoggo på Ustigarden Eidem, f. 1880, død ugift 23.12. 1967, bygde her i 1925, på tomta som to år senere ble utskilt fra Svenngarden Uglan. Tomteprisen her var 212 kroner.

Oddmund Jentoft Sandøy fra Nærøy i Nord-Tr.lag, f. 7.12. 1913, og kona Bergljot Prytz fra Bjørgan i Haltdalen, f. 29.11. 1921, kjøpte eien­dommen i 1969.

Barn:

 1. Brit Grete, f. 2.2. 1945, g.m. Birger Jan Fuglem, Ustigarden Uglan 53/1, bor i Trondheim.
 2. Jorid Anne, f. 23.6. 1955, g.m. Harry Pedersen fra Røros, f. 1951, bor i Trondheim.Barn: Gøril, f. 1973, Dan Roger, f. 1975
 3. Ove Martin, f. 3.3. 1957.

HAUGTUN GNR 49/34

Denne tomta er utskilt fra gnr. 49/17, en part av Svenngarden som ble lagt til Ryggen og som Leif Oskarsen Uglem (se Uglemsmoen 49/2), f. 9.4. 1933. og kona Inger Oddveig Pedersdt. Uglem fra Grindhaugen 49/7, f. 22.7. 1934, fikk skjøte på av bror hans på Ryggen. De bygde her i 1978.

Barn: Bente, f. 1965.

SANDAN

Plassen Sandan lå på øversida til vegen mellom Svenngarden og Grin­da. Det ble igjen da familien her drog til Amerika. I 1875 hadde plass­folket 1 ku, 1 ungnaut, og 7 sauer, sådde 1/8 t. bygg og 1/2 t. havre og satte 2 t. poteter. Det var sønnen på Svenngarden, Jon Torstensen, f. 1831, og kona Brynhild Haftorsdatter fra Uglemsegga, f. 1838, som var bureisere her, fra 1861, det året de giftet seg. I 1881 reiste familien til Amerika, der den bosatte seg i Iowa.

Barn:

 1. Torsten, f. 1863, død som spedbarn.
 2. Helke, f. 1865, tok i Amerika navnet Hilda, g.I m. Ole Sveen (Swain) fra Hallingdalen, II 1895 m. enkmann Erik Olsen Leiran, fra plassen Trøhaugen på Sandvik.
  Barn: Oscar, f. 1885, Julius, f. 1888, Hjal­mar, f. 1891, Freda Grant, f. i 2. ekteskap.
 3. Torsten, f. 1868, død ugift 1944.
 4. Haftor, f. 1878, d. 1957, g.m. Alice Deremo f. 1886, d. 1916.
  Barn: Archiel, f. 1902, Helmer, f. 1905, Milton, f. 1908, Bonlag, f. 1910, Walter, f. 1913, Alfred, f. 1916.

SVENNGARDSHAUGEN

Dette er også nedlagt husmannsplass som hørte Svenngarden til. Den lå rett opp for Sandan, mellom Grindhaugen og Solskjennet. Da Jon Kristensen skulle bygsle plassen, krevde Hatle på Svenngarden så høg bygselavgift at husmannsfolket så seg ikke råd for å fortsettd her. Men de fikk tilbud på plassjord i Kvennåsen og familien flyttet dit. Jon fikk med seg en låve av husa på Haugen. De andre tok gardmannen.

Brukere 1825-1860 Kristen Eriksen fra Svenngarden, f. 1799, d. 1850. G. 1829

m. Ingeborg Jonsdt. fra Øver-Lia, f. 1798, d. 18    , søster til Jon Uglem, Ustigarden, der hun hadde vært taus.

Barn:

 1. Erik, f. 1829, død ugift 1865.
 2. Jon, f. 1832, g.m. Brynhild Olsdt. Almåen, se Kvennåsen ovafor. 1861-1871 Jon Kristensen og Brynhild Olsdt. flyttet til Kvennåsen.

UGLAN ØVRE GNR 50 (JENSGARDEN)
Ola Estensen overtok det nyutskilte bruket omkring 1646. Han satt med bruket til 1657, da Anders overtok for noen få år. Senest i 1665 hadde Even Eriksen, født ca. 1630 overtatt, men han døde dette eller ne­ste år, da enken er ført som bruker. Fra 1668 var Ole Ørgesen bruker noen år (gift med enken?). I 1679 finner vi Arn Bjørnson her, han døde omkring 1690 «i armod». I 1689 ble han saksøkt av presten, Christen Bloch, som på grunn av resterende jordavgift mente han hadde «for­brutt sitt feste». Lagrettemennene avviste saken da de visste at Arn had­de bygd på gården for minst 30 daler. Naboen, Svend Eriksen brukte gården noen år i 90 åra, men kort før århundreskiftet kom Jon Larsen født 1656 som bruker her.

Samtidig som sjøleierparten i Svenngarden ble solgt av brukeren der, solgte også Anders Fredriksen sjøleierparten sin, 12 marklag uten bygselrett. Det var Peder Lemche som ble eier, men seksten år senere, i 1738 solgte han de 12 marklag til bygselmannen Anders Fredriksen igjen. An­ders solgte to år senere til Stie Tonsberg Schøller. I Schøllerfamilien var denne landskyldparten til i 1790, da Georg von Krogh solgte til bygsel­mannen Anders Jenssen for 4 rdr.

Det var fjerde generasjon av Jensfolket som satt med bruket da staten solgte i 1847. Sven Jenssen fikk kongeskjøte for 450 spd., men lånte hele summen fra Oplysningsvæsenets Fond. Utgangspunktet for den nye sjø­leieren var altså ikke godt. Det ble pålagt bruket, som hadde vært prestegods, ei årlig jordavgift på 2 t., 3 skjepper og 1½ fjerdingskar såbygg. Det gikk her som på Svenngarden, nedover økonomisk, men med større fart. Sven døde tre år etter handelen og det ble stiftet gjeld til Per Ingebriktsen Uglemsåsen og Kristen Setsås. Ti år etter gardhandelen, solgte enka Ingeborg en part av eiendommen, Fletten, for 215 spd. Men gjelda auket. Da bruket ble solgt, var det gjeld til de to førnevnte, til kaptein Schultz, lensmann Schive og Ingebrigt Flønes. Eldste sønnen,

Jens Svensen, hadde fått bygsel på husmannsplass under bruket, Spelan, men i 1867 reiste han nordover. Andre sønnen, Per, fikk bygsel på

Nytrøa, men etter to år kom broren Jens heim en tur og hele Jensgardsfamilien ble med til Lofoten.

Det var rennbygger som nå kom hit. De hadde ikke heimel, og ble heller ikke mer enn trefire år. 1 1874 kjøpte skolemesteren Ole Olsen Henmo bruket på auksjon for 650 spd. Denne familien satt med bruket helt til i 1967, men hadde de siste femti åra forpaktere til å ta seg av gards­drifta.

Det var seterdrifta på Uglan så tidlig som i 1723 og kanskje lenge før den tid. Markaslåtten vet vi var i bruk så tidlig som i 1661, da brukerne svarte skatt av «engeslet», og alle, også husmennene, har alt til i nyere tid hatt sine markaslætte. Det låg «slåttøyer» nede ved sjøen og ved Garbergselva, men storparten av utslåtten låg lenger inne på marka. Jensgarden hadde Yterøya inne ved Garbergselva og inne i setermarka slo de i Varghaugen, Almåbogen, på Småslættkjølen ved Almåa og hal­ve Slipstensmyra ved Vekta. To lassemne hadde de ved Stråelva. I 1866 skal Jensgarden ha hatt fem setrer, som var det meste på et enkelt bruk her i grenda. Svartåsvollen aust for Stråsjøen låg lengst unna. Ellers setret de på Ingridtjennvollen, Eggvollen, Litlmovollen og på Hoøyvollen, der de måtte flytte husa fra etter utmarksskiftet i 1906.

I 1723 er utsæden og krøttertall gitt opp her som på tvillingbruket Svenngarden. 1 1857 ble som nevnt, bruket redusert. Om lag en fem­part, Fletten, ble utskilt og solgt. I 1866 var det 77 mål dyrkajord og 43 mål naturlig eng på Jensgarden, som ennå enka Ingeborg Persdt. rådde over. Avlinga var 15 t. bygg, 90 t. havre, 100 t. poteter og 35 lass høy. I tillegg kunne de fore 39 lass årlig i marka. Bruket kunne fø 2 hester, 14 storfe, 36 småfe og 1 gris. Årlig uttak fra skogen ble satt til knapt 2 tylf­ter sagtømmer.

I 1875 var det 1 hest, 12 kyr, 3 ungnaut, 17 sauer, 5 geiter og 1 gris i fjøset hos Ole og Mali Henmo, som drev Jensgarden sammen med forel­dra hans, Ola Olsen og Ingeborg Jonsdt., og søstera Ragnhild og man­nen, Rasmus Persen Storrønning fra Ålen. Ragnhild og Rasmus flyttet til Henmo igjen. Utsæden i 1875 var 5/8 t. bygg, 7/8 t. havre og 4 t. po­teter.

Omkring 1955 var dyrkajorda 70 da. Vanlig buskap var 2 hester, 7 kyr, noen ungnaut, 6 sauer og 2 griser. Senere er det dyrket over 90 da på Uglemsmoan. Det totale dyrkajordsarealet er i dag 160 da. Det er 1054 da produktiv skog 141 kbm årlig tilvekst.

Fra Jensgarden er utskilt: Uglsletten (Fletten) 50/2 i 1857 til Lars Fre­driksen. Almåhaugen 50/5 i 1899 til husmannen Anders Olsen. Bakken 50/6 s.å. til husmannen Nils Jonsen. Bakken nedre 50/8 i 1912 til Nils Jonsen og slått sammen med Bakken 50/6. Nordli 50/9 s.å. til husman­nen Anders Tomassen. Almåa 50/10 til husmannen Ola Olsen. (Herifra er Garbergselva 50/12 utskilt i 1914 til Trondheim E.verk). Stråsjøen 50/13 i 1914 til Trondheim e.verk. Svartåslia 50/15 i 1915 til Erik Næsvold Henmo. Granlund søndre 50/19 i 1920 til Gunnar S. Uglem. Moheim nordre 50/20 i 1922 til Bardo T. Garberg. Bakken søndre 50/21 s.å. til Ole P. Bakken og slått sammen med Bakken 49/5 under Svendgarden. Skogan 50/22 i 1928 til husmannen Ole Anderssen. Myrvang 50/24 i 1936 til Olav P. Fuglem. Garbergselva 50/26-27 \ 1922 til Trond­heim e.verk. Solvik 50/29 i 1954 til Ole E. Guldseth. Uglemsfeltet 50/31 (boligfelt) s.å. til Selbu kommune. Jensplassen 50/46 i 1969 til Ingeborg Kavli. Karikollen 50/47 i 19 . Moheim søndre 50/48 i 1971 til Ul. Hå­pet. Trekanten 50/49 s.å. til John Valli.

Brukere -1701-1713 Jon Larssen fra Nordpå-Jardet Uglan, f. ca. 1656, d. 1732, og kona Anne flyttet til Mosletta, men dattera Berit kom igjen hit til Ug­lan.

Barn:

 1. Berit, f. ca. 1686, g.m. Jon Anderssen Moslett, se Nordpå-Jardet Uglan.
 2. døde unge og uten etterkommere.
 3. døde unge og uten etterkommere.
 4. døde unge og uten etterkommere.
 5. døde unge og uten etterkommere.
 6. Sjurd, f. 1699, g.I m. Anne Tomasdt. Aftret, II m. Brynhild Olsdt. Aunet, se Sæther. 
 7. Marit, f. 1702, g.m. Erik Estensen Krogstad, se Litlstoggo Mosletta.

1720-1747 Anders Fredriksen fra Bortigarden Uglan, f. ca. 1694, d.

1762, fikk Ugltrøa som kår da han ga fra seg bruket. G. 1718 m. Anne Tomasdt. Flønes.

1748-1768 Jens Anderssen fra Ustistoggo Overvik f. 1713, d. 1765. G. 1734 m. Anne Torkjelsdt. fra Moen på Selbustranda, f. 1712, d. 1789.

Barn:

 1. Anders, f. 1734, død som spedbarn.
 2. Anders, f. ca. 1738, tok over bruket.
 3. Torkjel, f. på Slindan 1741, g.m. Mali Jonsdt. Langli se Roa under Knektaunet.
 4. Helke, f. 1751, levde 1766.

Selbu –   4

5. Brynhild, f. 1755, d. 1765. 1769-1797 Anders Jenssen, f. ca. 1738, d. 1797. G. 1769 m. Marit Eriksdt. Uglem fra Svenngarden, f. ca. 1739, d. 1806.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1769, g.m. Bersven Bårdsen Kolsetmoen, se Haugen på Øver-Hårstad.
 2. Jens, f. 1772, tok over bruket.
 3. Erik, f. 1775, g.m. Mali Hansdt. Overvik, se plassen Solskjennet nedafor.
 4. Helke, f. 1777, død som spedbarn.
 5. Ola, f. 1778, g.m. Ingeborg Hansdt. Overvik, se Vikaåsen på Over­vik.
 6. Per, f. 1780, g.I m. Gjertrud Olsdt. Sletnebrennan, Nerbrennan, og kom dit. II m. Ingeborg Sjursdt. Langsetpælan.

1796-1834 Jens Anderssen, f. 1772, d. 1846. G. 1796 m. Anne Olsdt. Dyrdalsplassen, f. 1772, d. 1848, som kom til gards som taus.

Barn:

 1. Anders, f. 1796, død som spedbarn.
 2. Anders, f. 1797, d. 1822.
 3. Helke, f. 1799, g.I m. Per Jonsen Uglem, se Ustpå-Jardet under Ustigarden. II m. Ola Olsen Mebost.
 4. Ola, d.e., f. 1802, g.m. Kari Bardosdt. Flønes, se Nordpå-Jardet Uglan.
 5. Sven, f. 1804, tok over bruket.
 6. Jon, f. 1808, g.m. Marit Bardosdt. Mogård, se Vølset.
 7. Marit, f. 1810, g.m. Per Mikkelsen Veive, se Velvesrena.
 8. Ola d.y., f. 1814, g. 1845 m. Brynhild Jonsdt. Ner.Lien, Ustigarden f. 1817, husmannsfolk på Vølsetsvea, reiste til Amerika i 1857. Barn: Anne, f. 1847, d. 1849, Jon, f. 1848, Anne, f. 1851, d. 1854, Sofie, f. 1853, Jens, f. 1856, Anne, f. 1857.
 9. Kari, f. 1817, g.m. Ola Olsen Stubbhaugen, se Liahaugen. 1835-1868 Sven Jenssen, f. 1804, d. 1850. G. 1835 m. Ingeborg Persdt.

Garberg fra Ustigarden, f. 1814, død på Tårstad i Evenes 1883.

Barn:

 1. Jens, f. 1836, reiste til Lødingen i Nordland i 1867, kom heim to år senere og tok med seg de andre i familien. Tok Svendsen som fam­ilienavn. Jens døde ugift.
 2. Per, f. 1838, g. 1865 m. Marit Olsdt. Bårset, f. 1837, flyttet til Lød­ingen i 1869, bodde i Tårstad i Evenes.
  Barn: Mali, f. 1860 (mor: Berit Eriksdt.  Røssetsveen, Yster Garbergshaugen), Ingeborg, f. 1865, g. i Lødingen 1883 m. Hans Martin Olsen Tørrestad, f. 1858, Svend, f. 1867, Ole Tobias, f. 1868, Mikal, f. 1871, Petrine Marie, f. 1872, Anna, f. 1874, Peder, f. 1875, Einar, f. 1879.
 3. Anders, f. 1840, d. 1841.
 4. Anders, f. 1841, nyttet til Ofoten i 1868.
 5. Ingebrikt, f. 1844, d. 1851.
 6. Per, f. 1847, d. 1855.
 7. Andreas, f. 1849, flyttet til Lødingen, g. 1882 m. Emmerentse Pareline Gregussen, f. 1856.
 8. Ingeborg, f. 1859 (far: Fredrik Torstensen Bergeshaugan), flyttet med til Lødingen i 1869.

1870-1873 Torger Stenersen og kom fra Skjerve i Rennebu, men flyttet ut igjen. Det var mange rennbygger som kom til Innbygda i denne tida, eller litt før.

Barn:

 1. Jon, f. 1850, g. 1874 m. Berit Kristensdt. Uglemsmoen, f. 1851, bodde i Stjørdalen.
 2. Gjertrud, f. ca. 1856, d. 1872.

1874-1967 Ole Olsen Henmo fra Tydalen, f. 1843, d. 17.10. 1927, var lærer ordfører, se bind 2, side 175 og 301. G.m. Mali Eriksdt. Næsvold fra Fossan i Tydalen, f. 1845, d. 4.5. 1916.

Barn:

 1. Olav, f. 1874, d. 1938, g. 1913 m. Olava Lysestøl, f. 1882, bodde i Trondheim.Barn: Ingeborg, f. 1914, Ola, f. 1920.
 2. Ingeborg, f. 1877, g.m. Tomas Tomassen Garberg, nordre 33/9.
 3. Erik Næsvold, f. 1880, d. 1969, g. 1933 m. Åshild Mørkved, f. 1901, bodde i Trondheim.
  Barn: Anne Louise, Eva.
 4. John, f. 1883, d. 1954, g.m. Gro Kalleg, bodde i Valdres.
 5. Brynhild, f. 1886, bodde i Trondheim, død ugift 1959.

1968-1970 Hjalmar Johansen Vanvik, f. 8.6. 1902, d. 15.5. 1971, kom
fra Flatåsen på Leinstranda.

1971-        Johan Karlsen Vanvik fra Leinstranda, f. 29.5. 1927. Hus­holder: Gunvor Johanne Selvåg, f. 28.7. 1913.

Forpaktere

1917-1919 Renald Jonsen og Anne Olsdt., se Uglemsåsen 52/2.

1919-1947 Esten Estensen og Kari Olsdt. Guldseth, se Uglemsegga 52/4.

1948-1967 Ivar Knudsen fra Lensvika, f. 14.6. 1905. G. 1939 m. Olga Hansdt. Saksvik fra Malvik, f. 22.1. 1905. Familien flyttet til Hommel­vik.

Barn: Olise, f. 22.5. 1940, Helga Oline, f. 13.6. 1945.

UGLEMSFLETTEN GNR 50/2

I tunge økonomiske tider på Jensgarden ble Fletten utskilt og solgt av enka Ingeborg Persdt. til Lars Fredriksen for 215 spd. Dette var i 1857. Til denne eiendommen hørte opphavlig også husmannsplassen Ryggen og halvparten av plassene Litlmoen og Almåa og en skogteig som i 1875 ble solgt til Ove Hoff på Marienborg, som i 1880 solgte til Th. Angells Stiftelser for 1 000 kroner. Skogen ble utskilt under navnet Litlmoen, men husmannsplassen med samme navn, fikk ingen rettigheter i den, ble det understreket. I 1897 solgte Lars Fredriksen bruket sitt til Ola Olsen Hovsmoen for 5 000 kroner, men tok igjen en bit som han senere slo sammen med Uglemsfletten 49/6. I 1901 kjøpte Bjørn Persen Fuglem bruket av Ola for 6 500 kroner.

I 1866 var Fletten 28 1/2 mål dyrkajord og 11 mål naturlig eng. Det ble foret 8 lass årlig i marka og på innmarka 12 lass høy. Kornavlinga er oppgitt til å være 2 t. bygg, 15 t. havre og potetene til 25 t. Bruket kunne fø 3 kyr og 6 småfe og hadde to setrer, Hovsvollen og Svartåsen. I 1875 var det 1 hest, 4 kyr, 5 sauer og 6 geiter på bruket og utsæden 3/8 t. bygg, 3/4 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer og 2 griser. Det er 52 da dyrkajord. Til bruket hører Skardølsskogen 55/5, utskilt fra Vinster Vølset, som er 202 da med årlig produksjon på 35 kbm.

Fra Fletten er utskilt: Litlmoen 50/3 i 1875 til Ove Hoff. Nydalen 50/4 i 1897 til Kristen L. Uglem, og slått sammen med Fletten nordre 49/6. Ryggen 50/7 i 1907 til Ole O. Uglemsmoen. Stråsjøen 50/11 i 1914 og Garbergselva 50/14 (utskilt fra 50/3) i 1915, begge til Tr. heim E.verk. Almåa vestre 50/16 i 1916 til Ole O. Almåen og slått sammen med 50/10. Granlund nordre 50/17 i 1917 til Gunnar S. Uglem. Moheim 50/18 i 1918 til Haldor Langseth. Granlund søndre 50/19 i 1920 til Gun­nar S. Uglem og slått sammen med 50/17. Moheim nordre 50/20 i 1922 til Bardo T. Garberg, som året etter skjøtet eiendommen over til Ung­domsforeningen Haabet. Solstad 50/23 i 1930 til Marit B. Nykkelmo, dattera her på Fletten. Garbergbru bilstasjon 50/25 i 1950 til Norges Statsbaner. Innbygda skole 50/54 til Selbu kommune.

Brukere

1857-1896 Lars Fredriksen fra Bolland i Flå, f. 1833, d. 24.12. 1911, gikk under navnet Stor-Lars. Han kom til Selbu som vognmaker. G. 1851 m. Goro Ellevsdt. fra Alset, f. i Singsås 1831, d. 15.2. 1903. De flyttet hit til bureisingsbruket i 1860. Da de solgte Fletten, flyttet de til Alset, men Lars kom til sist igjen til andre Flettbruket. Barnlaust ektes

kap, men de fostret opp Kristen Larssen, f. 1880, se Fletten 49/6.

1897-1900 Ola Olsen fra Hovsmoen, f. 1853, d. 1939. C. 1881 m. Berit Persdt. Torsvoll fra Brekken, f. 1860, d. 1945, søster til Lisabet Alset. Barnlaust ekteskap.

1901-1939 Bjørn Persen Fuglem fra Nesto, f. 1874, d. 16.7. 1951. G. 1896 m. Gurina Olsdt. Setseng fra Nygarden Langli, f. 1874, d. 2.5. 1945.

Barn:

 1. Olav, f. 1897, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1898, g.m. Anlaug Elisabeth Pedersdt. Norbye, se Som­merro 63/2 (Putten) under Bell.
 3. Ingebrigt, f. 1900, g.m. Johanne Jonsdt. Tuset, se Velvang 80/4 under Velve.
 4. Kristian, f, 1902, d. 1976, reiste til Amerika i 1926, g.m. Dorthea, bodde i Chicago.
  Barn: Sandra.
 5. Marit, f. 1904, g.m. Olaus Arntsen Nykkelmo, se Solstad 50/23.
 6. Oskar, f. 1909, g.m. Borghild Johansdt. Vikan, se Pe-Håvigarden 68/2 på Hove.
 7. Kari, f. 1912, g.m. Bardo Haldorsen Langseth, Moheim 50/18.
 8. Gunbjørg, f.  1914, g.m. Sigurd Olsen Svendgård, se Svendstad 49/24 under Svenngarden.

1940-1968 Olav Bjørnsen Fuglem, f. 1897. G. 1917 m. Karen Arntsdt. Nykkelmo, f. 1894, d. 28.4. 1969.

Barn:

 1. Bjarne, f. 1919, tok over bruket.
 2. Arnold, f. 2.6. 1923, g.m. Ella Langø fra Trondheim, bor i Malvik.

1969-        Bjarne Olavsen Fuglem, f. 2.3. 1919. G. 1946 m. Ingeborg

Olsdt. Rygg fra Ryggen 50/7, f. 24.9. 1918.

Barn:

 1. Olav Kåre, f. 23.10. 1947, g.m. Kjellaug Fredrikke Berbu fra Meldalen, f. 1945, bor i Trondheim.
  Barn: Bjørn, f. 1977.
 2. Odd Arve, f. 26.8. 1953, g.m. Grethe Fløttum fra Stjørdalen, f. 1957, bor i Trondheim.Barn: Håvard, f. 1978.

GRANLUND GNR 50/17

I 1916 fikk Gunnar Severinsen Uglem kjøp ei utmarkstomt i Uglemsmoan av Bjørn Persen Fuglem for 100 kroner. Fire år senere ble en part –

gnr. 50/19 – utskilt fra sameiet til Jensgarden og Fletten og kjøpt for 850 kroner, slik at Granlund ble et småbruk på omkring 17 dekar. Om­kring 1955 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 2 griser på bruket.

Brukere

1916-1958 Gunnar Severinsen Uglem fra Grindhaugen 49/7, f. 1885 d. 28.12.1972. G. 1918 m. Inga Andersdt. Uglem fra Skoghaugen 53/3, f. 1897. De var bureisere her fra 1919.

Barn:

 1. Sverre, f. 12.8.1918, g.m. Helene Forbord fra Stjørdalen, f. 1921, og bor der.Barn: Gunnar, f. 1958.
 2. Bertha, f. 12.1.1920, g.m. Ole P. Hårstad, se Leikvang 67/58 under Nesta.
 3. Anders, f. 19.12.1921, g.m. Marit B. Evjen, se Brinken 84/21 under Stor-Evja.
 4. Mikal, tvilling, f. 1921, tok over bruket.
 5. Olga, f. 1923, g.m. Odd S. Olsen, se Granmo 50/32 nedafor.
 6. Albert, f. 1925, g.m. Astrid Hansen, se Skoghaugen 53/3 under Ustigarden Uglan.
 7. Gunnar Ingolf, f. 1933, g.m. Magnhild Sakshaug, se Løkka 63/68 under Bell.

1959-        Mikal Gunnarsen Uglem, f. 19.12.1921.

MOHEIM GNR 50/18

Moheim er omkring 20 da utskilt fra Fletten i 1918 og kjøpt for 600 kroner. Det var Haldor Mikalsen Langseth som kjøpte. Familien hadde bygd og flyttet hit et år tidligere. Også denne eiendommen ble drevet som gardsbruk, men hovedyrket til brukerne har hele tida vært handel, se bind 2, s. 285. Den første Haldor drev handel ved Avelsgarden før han flyttet hit. Fra bruket er utskilt Garbergselva 50/28 til Trondheim e.verk. Heimly 50/35 i 1964 til Anna og Milda Langseth. Bensintomta 50/40.

Brukere

1917-1947 Haldor Mikalsen Langseth fra Ustigarden 38/4, f. 1876, d. 29.10.1955. G. 1903 m. Anne Bardosdt. Hegset fra Flora, f. 1875, d. 8.1.1963.

Barn;

 1. Mikal, f. 1904, druknet i Selbusjøen ved Nessøra på Flønestangen 11.1.1919, sammen med Ola Almåhaugen.
 2. Anna, f. 29.9.1906, se Solvang 63/80 under Granby.
 3. Bardo, f. 1908, tok over eiendommen.
 4. Milda, f. 5.2.1910, se Solvang 63/80 under Granby.
 5. Haldor Arnt, f. 1911, d. 1920.

1948-1975 Bardo Haldorsen Langseth, f. 7.5.1908. G. 1939 m. Kari Bjørnsdt. Fuglem fra Fletten 50/2, f. 31.5.1912.

Barn: Haldor Arnt, f. 1947, tok over eiendommen.

1976-        Haldor Arnt Langseth, f. 23.1.1947. G.m. Ragnhild Solum fra Bangdalen i Namsos, f. 22.8.1947. Barn: Frode.f. 1971.

SOLSTAD GNR 50/23

Denne eiendommen ble utskilt fra Fletten i 1930 til dattera der. Hun og mannen bygde her samme året. Den ble drevet som gardsbruk og det ble holdt både ku og gris.

Brukere

1930-1972 Marit Bjørnsdt. Fuglem fra Fletten 50/2, f. 21.9.1904, d. 2.10.1965. G. 1929 m. Olaus Amlsen Nykkelmo, f. 8.7.1899.

Barn: Alf Kristian, f. 1931, tok over bruket.

1973-        Alf Kristian Olaussen Nykkelmo, f. 27.6.1931. G.m. Kari Andersdt. Svendgård fra Svenngarden 49/1, f. 14.12.1934.

Barn: May Sissel, f. 14.4.1954, Grete Ingeborg, f. 25.12.1961.

RYGGEN GNR 50/7

Ryggen var husmannsplass på 16 mælinger under Fletten og ble i 1907 utskilt fra det bruket. Det var Ole Olsen Uglemsmoen som kjøpte for 530 kroner. Etter at Ola flyttet hit med familien sin, tok de navnet Rygg. Da Lars Fredriksen i 1873 ga Nils Tomassen Bell bygselbrev på plassen, er den kalt Almåhaugen, men navnet Ryggen er nyttet i folketellingene både i 1865 og 1875.

I 1875 var det 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut og 6 sauer på plassen, og utsæ­den 1 t. korn og 2 t. poteter. Det er 32 da dyrkajord på bruket.

I 1927 kjøpte Ole O. Rygg en jordbit fra Svenngarden, Rygg øvre 49/17, som Haugtun 49/34 ble utskilt fra i 1977 til Leif Uglem.

Brukere 1858-1870 Gunnar Olsen, f. 1828, d. 1869, var sønnen til Brynhild

Persdt. Alsethaugen. G. 1852 m. Berit Olsdt. fra Ustpå-Jardet Berge, f. 1826 Gunnar fikk bygselbrev i 1852, men flyttet ikke hit før i 1858.

Barn:

 1. Ola, f. 1852, d. 1855.
 2. Ola, f. 1858, d. 1869.
 3. Ola, f. 1861, oppfostret på Oppigarden Eidem, reiste til Amerika i 1883 under navnet Eidem.

1873-1906 Nils Tomassen fra Bell, d. 9.9. 1906, og Marit Mikkelsdt. fra Nordigarden Sandvik, d. 8.7. 1906, hadde først hatt Bell, se der, men kom hit til Ryggen fra Fletten.

1907-1926 Ole Olsen Rygg fra Uglemsmoen 49/2, f. 1872, d. 5.6. 1921. G. 1895 m. Anne Persdt. fra Langhaugen på Størset, f. 1874, d. 21.7. 1954. De hadde først hatt heimbruket hans.

Barn:

 1. Ole Magnus, f. 1895, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1897, d. 1976, g. 1924 m. Ingeborg Meisterlin Kvellohaugen 66/3, bodde i Trondheim.
  Barn: Ole Kristian, f. 1926, Gunvor, f. 1928.
 3. Marit, f. 1899, g.m. Peder Gustav Larssen Langseth, Ustigarden 38/2.
 4. Bernt Olaus, f. 1900, g.m. Brynhild Olafsdt. Korsvold, se Stormyråsen 64/16 under Øver-Hårstad.
 5. Bergitte, f. 1903, d. 1937, g.m. Arne Nervik, Trondheim.
 6. Kristen, f. 1906, g.m. Kristine Estensdt. Guldseth, se Rabben 56/20 under Yster-Eidem.
 7. Anna Olive, f. 1908, g.I m. Olaus Gunnarsen Alseth, se Alsetkleva 45/7, II m. John Olafsen Øverbø, se Oppheim 52/8 under Nordpå-Jardet Uglan.
 8. Ingeborg, f. 1911, d. 1913.
 9. Tomas, f. 1913, g.m. Ingebjørg Olsdt. Aas, se Blikstad 65/24 under Ner-Hårstad.
 10. Ingemar, f. 1914, g.m. Jenny Marie Olsdt. Dyrdalsli, se Liborg 62/13 under Dyrdal.
 11. Ingeborg, f. 1918, g.m. Bjarne Olavsen Fuglem, Uglemsfletten 50/2.

1927-1964 Ole Magnus Olsen Rygg, f, 1895, d. 7.3. 1965. G.m. Gurine Jonsdt. Lekvoll fra Lekvolltrøa 14/9, f. 1891, d. 10.5. 1969. De bodde i Strinda.

1965- Arnold Ugletn (se Uglemsmoen 49/2), f. 18.11. 1934, og kona Else, f. Lerånd i Buvika 28.12. 1935, bor i Melhus.

HANS-MALI-ROMMET

På tomt leid av Lars Fredriksen på Fletten bygde Hans Kristian Schrø­der, f. i Orkdalen 1855, d. 1882, og kona Mali Kristensdt. fra Uglemsmoen 49/2, f. 1857, d. 23.10.1911, seg hus, men Hans døde etter kort tid. Enka og barna ble boende her til opp imot hundreårsskiftet, da de flyttet til byen. Der startet brødrene Schrøder Vollabakken Auto. Hans og Mali ble gift i 1878 og fikk tre sønner:

 1. John Andreas, f. 1878, d. 1967, g. 1912 m. Marie Kristine Johansdt. Solem, f. 1891, bodde i Trondheim.
  Barn: Solveig Johanne, f. 1913. Ruth Magnhild, f. 1915, Hans Christian, f. 1916, Anna Marie, f. 1918, Eva Margrethe, f. 1921, Rigmor, f. 1922, Elisabeth, f. 1929.
 2. Christian Magnus, f. 1879, d. 1970, g. 1912 m. Marie Olla Olsdt. Rogshaug fra Rissa, f. 1886, bodde i Trondheim.
  Barn: Målfrid, f. 1912, Oddbjørg, f. 1914, Gerd Inger Johanne, f. 1916, Haldis Chri­stine, f. 1917, Finn Christian, f. 1921.
 3. Lars, f. 1882, d. 1883.
 4. Laurits, f. i Trondheim 1897.

ALMÅHAUGEN GNR 50/5

Da Ola Anderssen i 1850 fikk bygselbrev på «Almåplassen», var den på 24 mælinger. Dette var husmannsplass under Jensgarden til i 1899, da den ble utskilt og solgt av Ole Henmo til bygselmannen Anders Olsen for 900 kroner. Det var foreldra hans som var bureisere her. De hadde bygselbrev fra enka Ingeborg Presdt. dattert hausten 1851.1 1875 hadde Ola og Anne 1 okse, sjølsagt kjøreoksen, 2 kyr, 1 ungnaut og 5 sauer, sådde 1/4 t. bygg og 1 t. havre og satte 3 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera I ku, 7 sauer og 1 gris. Det er 15 da dyrkajord på bruket.

Brukere

1851-1898 Ola Anderssen fra plassen Uglemstrøa (Nytrøa), f. 1826, d. 16.10. 1907. G. 1849 m. Anne Olsdt. fra Almåa, f. 1823, d. 15.12. 1911.

Barn:

 1. Kari, f. 1851, g.m. Ingebrikt Halvardsen Garberg, Øyberget 32/1.
 2. Ole, f. 1855, g. i Trondheim 1890 m. Lise Bolette Olsdt. Skei fra Tingvoll, f. 1866, bodde i Trondheim.
  Barn: Dora, f. 1892.
 3. Ragnhild, f. 1859, bodde heime, død ugift 1.11. 1927.
 4. Anders, f. 1868, tok over bruket.

1899-1945 Anders Olsen Almåhaug, f, 1868, d. 14.1. 1950. G. 1894 m.

Brynhild Olsdt. Uglemshaugen fra Grindhaugen på Svenngarden, f.

1867, d. 2.1. 1939.

Barn:

 1. Ole, f. 1895, død som spedbarn.
 2. Olive, f. 1896, g. 1921 m. Jørgen Kristoffersen Hegstad f. 1888, bodde på Heimdal.
  Barn: Olaug, f. 1923, Kåre Olav, f. 1925.
 3. Anne, f. 1898, g.m. Bernt Jonsen Lien, se Liheim 86/11 under Ner-Lia.
 4. Ole, f. 1899, druknet i Selbusjøen ved Nessøra 11.1. 1919, sammen med Mikal Haldorsen Langseth. De kom på skeiser over fra Stranda.

1946-         Ola Berntsen Atmåhaugen Lien, f. 1.7. 1919. G. 1944 m.

Rebekka Larsdt. Stugudal fra Stuguvollen i Tydalen, f. 23.4. 1921. De tok over bruket etter morforeldra hans.

Barn:

 1. Anne Marie, f. 15.12. 1945, g.m. Leif Arne Aashaug, Jenshaugjardet i Tydalen, f. 1944.
  Barn: Elisabeth, f. 1970, Margrete, f. 1973, Bergljot, f. 1977.
 2. Reidun, f. 25.7. 1948, g.m. Roald Huseth fra Kr.sand, f. 1947, bor på Inderøya.
  Barn: Jo, f. 1974, Åse, f. 1976, Ola, f. 1978.

BAKKEN GNR 50/6 (LITLMOEN)

Det bruket som senere ble Bakken var opphavlig husmannsplass un­der Jensgarden og Fletten og er i folketellinga 1865 kalt Uglemsmoen, mens den i folketellinga fra ti år senere er uten navn. Det var kjenninger av Lars Fredriksen på Fletten – flåbygger – som i 1861 kom her som bu­reisere på sameiejord til Jensgarden og Fletten. Lars Anderssen og Ma­rit Persdt. ordnet seg med bygselbrev fra begge grunneiere. I 1899 ble plassjorda utskilt fra Jensgarden og Nils Jonsen fikk skjøte for 480 kro­ner. Etter jordskifte hørte plassjorda nå bare Jensgarden til. I 1912 fikk Nils et tillegg fra samme bruket – Bakken nedre 50/8. Kjøpesummen var 200 kroner.

1 1875 var plasskrøttera I ku, 3 sauer og 1 geit og utsæden 1 åtting bygg og 1 kvarter havre. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord og 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på Bakken.

Brukere

1861-1871 Lars Anderssen fra Skardhaugen på Bolland i Flå, f. 1824. G. 1858 m. Marit Persdt., f. i Flå 1824. Familien reiste til Amerika.

Barn (begge f. i Flå): Anders, f. 1859, d. 1865, Peder, f. 1861.

1872-1897 Jon Gunnarsen fra Grindhaugen på Svenngarden Uglan (se Eidemsbrennan), f. 1835, d. 1873. G. 1864 m. Goro Nilsdt. fra Bell, f. 1842, d. 1898. De losjerte på Fletten til at Lars og Marit flyttet fra plas­sen her, men hadde også hatt Uglemsegga.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1864, død som barn.
 2. Brynhild, f. 1867, d. 1885.
 3. Nils, f. 1868, tok over bruket.
 4. Gunnar, f. 1870, død som spedbarn.
 5. Helke, f. 1871, g.m. Lars Olsen Uglemsmoen, gnr. 49/2.

1898-1935 Nils Jonsen, f. 1867, d. 24.10. 1931. g. 1898 m. Sigrid Andersdt. Kvelloaunet fra Roa, f. 1872, d. 12.1. 1936.

Barn:

 1. Berntine, f.   1898, g.m.  Ingebrigt Anderssen Uglem, se Elvermo 48/16 under Kvelloaunet.
 2. Ingeborg, f. 1905, tok over bruket.

1936-1960 Ingeborg Nilsdt., f. 27.4. 1905, d. 27.4. 1961. G. 1922 m. Lauritz Eriksen Langseth (se Ustigarden Langset 38/1), f. 9.5. 1900, d. 1940.

Barn:

 1. Sigrid, f. 7.9. 1922, d. 1947, g. 1942 m. Olav Kvål fra Lanke.
  Barn: Laila, f. 1942, Magnar, f. 1944, Leif Inge, f. 1946.
 2. Leonard, f. 1925, tok over bruket.
 3. Nils Johan, f. 19.5. 1930, g.m. EvaGraftåsmo fra Meråker, f, 1935, bor i Stjørdalen.
  Barn: Laila, f. 1955, Yvonne, f. 1962.

1961-        Leonard L. Langseth, f. 20.11. 1925. G. 1946 m. Gjertrud Pedersdt. Røsseth fra Almåa 50/10, f. 1.9. 1924. De bygde i 1954 på tomta utskilt fra bruket – Bakketun 50/20.

Barn:

 1. Solfrid, f. 17.11. 1946, bor i Trondheim.
 2. Liv Ingunn, f. 4.12. 1947, g.m. Knut Johansen i Trondheim, f. 1949, Barn: Kai, f. 1971, Rune, f. 1972.
 3. Per Palmer, f. 16.3. 1957.

AASHEIM GNR 50/37

Tomta er utskilt fra Bakken 50/8 i 1956 til Alfred Simensen Aas fra Tydalstrøa 49/8 under Svenngarden Uglan, f. 27.9. 1927, og kona Marit

Lien, f. på Hammarøy i Nordland 23.2. 1931, d. 24.8. 1977, som bygde her i 1959.

Barn:

 1. Grete Pauline, f. 20.2. 1953, g.m. Helge Børseth fra Meråker bor i Malvik.
  Barn: Hilde.
 2. Oddstein, f. 1956, d. 1957.
 3. Aud Mari, f. 8.8. 1960, g.m. Ivar Østby i Tydalen, f. 1952.
 4. Torkjell, f. 26.2. 1964.
 5. Oddrun Synnøve, f. 9.12. 1966.

NORDLI GNR 50/9 (UGLMOEN)

Denne husmannsplassen er i bygselbrevet til Tomas Anderssen fra 1855 og i folketellinga 1875 merkelig nok kalt Halvardhaugen. I 1865 er den nevnt som Uglemsmoen, men da plassen i 1912 ble utskilt fra Jensgarden, ble den døpt Nordli. Det var husmannen Anders Tomassen som da ble sjøleier, etter å ha fått skjøte for 900 kroner.

I 1875 var det kjøreokse, ei ku, 6 sauer og 2 geiter i plassfjøset, og ut­sæden var ei halv tynne korn og ei tynne poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 20 da, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris.

Brukere

1854-1873  Tomas Anderssen fra Hårstadåsen på Ner-Hårstad, f. 1818, d. 1866. G. 1851 m. Berit Olsdt. fra Nykkelmoen, f. 1831, som ble g. II 1874 m. Per Tomassen Langset, Nytrøa, og flyttet dit.

Barn:

 1. Jon, f. 1845 (mor: Helke Jonsdt. Eidemsjerdet, Nytrøa på Uglem), flyttet ut.
 2. Anders, f. 1851, tok over plassen.
 3. Ole, f. 1853, reiste til Amerika, g.I 1878 m. Anne Kristensdt. Bergeskroken, f. 1856, II m. ei fra Minnesota, bodde i Canada.
  Barn: Christen, f. 1878.

1874-1919 Anders Tomassen, f. 1851, d. 1933. G.I 1874 m. Marit Olsdt. Kyllohaugen, f. 1854, d. 1895. G.II 1899 m. MaliEriksdt. Uglem fraEnan 53/5, f. 1850, d. 19

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. 1875, d. 1902.
 2. Gjertrud, f. 1877, g.m. Anders Mikkelsen Lund, se Granlund 49/14 under Svenngarden Uglan.
 3. Tomas, f. 1878, g. i Lade 1904 m. Lina Agnetta Andersdt. Presthusdal fra Strinda, f. 1878.
  Barn: Amalie Marie, f. 1904.
 4. Olina, f. 1880, g.m. Otte Johansen Velve på Skatval, f. 1878.
  Barn: Dagny, f. 1802, Magda, f. 1903, Mary, f. 1906, Johan, f. 1907, død som spedbarn, Jenny, f. 1908, Alma, f. 1910, Ove, f. 1912, Torleif, f. 1914, Olga, f. 1916, Birger, f. 1917, Julian, f. 1921.
 5. Ole, f. 1882, d. 1888.
 6. Peder, f. 1884, død i Trondheim.
 7. Marit, f. 1887, d. 1904.
 8. Johanna, f. 1888, g.m. Ole Hanssen Lian, se Løvheim 54/14 under Bårset.
 9. Ole, f. 1889, reiste til Amerika i 1910.
 10. Ane Marie, f. 1891, reiste til Amerika 1909, g.m. Bersvend Larssen Uglem, Snipen under Jensgarden.

1920-1977 Alfred Magnus Olsen Uglem (se Granlund 49/14 under Svenngarden), f. 2.6. 1898, d. 7.12. 1961. G 1930 m. Emma Henriksdt. Strand fra Osen, f. 29.4. 1905. Alfred tok over bruket etter morfaren.

Barn: Arne, f. 1931,tok over bruket.

1978-        Arne A. Uglem, f. 6.3. 1931.

LUNDHEIM GNR 50/44

Tomta er utskilt fra Nordli 50/9 i 1968 til Lars Johansen Moen fra Uglemsmoen 49/3, f. 2.9. 1936, død ved ei ulykke 17.6. 1970, og kona Jenny Lund (se Granlund 49/14), f. 20.1. 1938, som bygde her året et­ter.

ALMÅA GNR 50/10

Da presten Frugaard i 1786 bygslet bort husmannsplassen Almåa på Jensgarden Uglan til Ola Olsen, skulle den årlige leia til gardmannen være 1 rdr. 2 ort. Plassen lå like over for Knektaunet, ble det opplyst. Dette var en av de eldste husmannsplassene på Uglan. Arn Arnsen Samstad fikk i 1854 tinglyst bygselbrev på «nogle Myrsletter» i Vekta og En­gan, dvs. markaslått, som plassfolket nyttet. Slætta hørte Jensgarden til.

Da Fletten ble utskilt fra Jensgarden, ble halvparten av Almåplassen lagt til det bruket. Halvparten som hørte Jensgarden til ble utskilt i 1912

– gnr. 50/10 – og kjøpt av husmannen Ole Olsen Alma for 400 kroner, mens andre halvparten ble utskilt fra Fletten fire år senere og betalt med

500 kroner. I 1921 kjøpte Peder Olsen Røsseth bruket på auksjon for

4000 kroner. Sønnen Ole kjøpte i 1965 nabobruket Kårået 48/20 av Kvello, slik at Almåa og det ble slått sammen.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut og 5 sauer på plassen, og utsæden 1 t. korn og 1  1/4 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 20 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 11 sauer og 1 gris. Det er nå 65 da dyrkajord.

Brukere

1771-1780 Ola Eriksen d.e. fra Nygarden Langli, f. 1729, d. 1771. G. ca. 1756 m. Ingeborg Persdt. fra Ustigarden Garberg f. 1725, d. 1811. Familien losjerte på Garberg før den flyttet hit.

Barn:

 1. Erik, f. ca. 1756, g.I m. enke Brynhild Jonsdt. Langset, Ustigarden, og kom dit. II m. Kari Sjurdsdt. Alset.
 2. Per, f. 1759. g.I m. Marit Olsdt. Røsset, Ustigarden, og kom dit. II m. enke Gjertrud Renaldsdt. Røsset.
 3. Ola, f. 1761, tok over plassen.
 4. Haldor, f. 1764, tjente hos broren på Langset i 1792.
 5. Berit, f. 1768, g.m. Ola Olsen Nykkelmoen.
 6. Goro, f. 1771, g.m. Haldor Torstensen Langli, se Ustigarden Berge.

1781-1785 Erik Olsen.

1786-1826 Ola Olsen, f. 1761, d. 1826, tok over plassen etter broren. G. 1788 m. Anne Eriksdt. Sletne, f. 1761, d. 1839.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1788, g.m. Jon Pålsen Meviken, se Skomakerhaugen under Garberg.
 2. Brynhild, f. 1791, g.m. Halvard Tomassen Garberg, se Trøhaugen under Garberg.
 3. Gjertrud, f. 1793, g.m. enkmann Per Nilssen Bergesmoan. (Hun hadde i 1823 dødfødt barn med Jens Karelius Norbye).
 4. Ola, f. 1795, tok over plassen.
 5. Berit, f. 1779, d. 1800.
 6. Erik, f. 1801, d. 1803.
 7. Erik, f. 1804, d. 1805.

1827-1833 Ola Olsen, f. 1795, d. 1833, var skomaker. G. 1821 m. Ragnhild Jonsdt. Øver-Lien, f. 1796, d. 1869, søster til Jon Ustigarden Uglem og Helke Svenngarden. Hun var g.II m. Arn Arnsen.

Barn:

 1. Ola, f. 1821, d. 1822.
 2. Anne, f. 1823, g.m. Anders Olsen Uglemstrøen, se Almåhaugen ova­for.
 3. Brynhild d.e., f. 1825, g.m. Jon Jonsen Uglem, Ustpå-Jardet.
 4. Brynhild d.y., f. 1827, g.m. Jon Kristensen Uglemshaugen, se Kvennåsen under Svenngarden Uglan.
 5. Berit, f. 1830, g.m. Erik Anderssen Eidem, Nordistoggo.

1834-1862 Ragnhild Jonsdt., enke etter Ola Olsen Almåen. G.I1 1834

m. ArnArnsen Samstad fra Ustigarden, f. 1803, d. 1861, som var skole­mester i Innbygda – Almåskulin – se bind 1, side 352 fr.

Barn:

 1. Anne, f. 1834, død som spedbarn.
 2. Anne, f. 1835, tok over plassen.
 3. Kari, f. 1839, heime ennå i 1870.

1862-1900 Anne Arnsdt., f. 1835, d. 27.3. 1908. G 1863 m. Ola Nilsen fra Slindrønningen, f. 1835, d. 26.8. 1911.

Barn:

 1. Kari, f. 1861, levde i 1875.
 2. Nils, f. 1863, d. 1885.
 3. Ragnhild, f. 1866, g.m. Ola Kjønnas i Mostadmarka. Dattera Anne, f. 1890, g.m. John Jonsen Leikvoll, Leikvolltrøa 14/9.
 4. Anne, f. 1869, g. 1899 m. Anton Ludvig Andreassen Åsvang på Skatval, f. i Malvik 1873.
  Barn: Arne, f. 1899, Klara, f. 1901, Anna, f. 1903, Olga, f. 1904, Magne, f. 1906, Anton, f. 1908, Ragnar, f. 1912. Anne hadde først sønnen Ole, f. 1891, d. 11.2. 1975, med Ola Ingebriktsen Langli, Nylandet 37/2.
 5. Arnt, f. 1871, bodde på Nygarden Langli, død ugift.
 6. Ola d.e., f. 1874, tok over bruket.
 7. Ola, f. 1875, d. 1877.
 8. Ole d.y., f. 1878.

1901-1920 Ola Olsen, f. 1874, død ugift 17.5. 1921.

1921-1959 Peder Olsen Røsseth fra Røssetsvea, f. 1892, d. 3.5. 1979. G. 1921 m. Pauline Krislensdt. Rolset fra Breidablikk 101/3 på Rønsberg, f. 1888, d. 9.6. 1967.

Barn:

 1. Ole, f. 1921, tok over bruket.
 2. Berit, f. 3.1. 1923, g.m. Anders Olsen Vigdal fra Buvika, f. 1925.
  Barn: May Perly, f. 1957.
 3. Gjertrud,  f.   1924, g.m.  Leonard Laurtizsen Langseth,  Uglemsbakken 50/8.
 4. Kristen, f. 1926, g.m. Margot Pettersdt. Steinvikaune, se Granum

under Knektaunet.

1960-          Ole Pedersen Røsseth,   f.   16.7.   1921.  G.m.  Ingeborg

Johnsdt. Langseth fra Ustigarden 38/6, f. 6.6. 1923.

Barn: Per, f. 26.2. 1956.

UGLEMSMOEN GNR 50/21 (MARIMOEN)

Denne plassen ble utskilt fra Jensgarden i 1921 under navnet Moen søndre og kjøpt av sønnen her, Per Olsen Bakken, for 1 200 kroner. Han la det nye bruket til Bakken 49/5 og eiendommene har sia hatt sam­me eier. I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut og 5 sauer i plassfjøset, mens ut­sæden var 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og 1 1/4t. poteter.

Brukere

1863-1920 Ola Evensen fra Bybotsløkkja i Flå, f. 1833, d. 11.6. 1911, var tømmermann, var bror til Per som ei tid hadde Vølset. G. 1858 m. Mari Persdt. fra Bollandssåttån i Flå, f. 1834, d. 19    .De kom til Selbu i 1862, som kjenninger til Lars Fredriksen på Fletten.

Barn:

 1. Peder, f. i Flå 1859, g.m. Guru Olsdt. Eidemsnesset, se Uglemsbakken 49/5.
 2. Even, f. i Flå 1860, g.m. Maria Svensdt. Stokkmoen, se Øver Kåråhaugen under Knektaunet.
 3. Ingeborg, f. 1864, d. 1868.

SKOGAN GNR 50/22

Skogplassen hørte opphavlig Bortigarden til, men ble under jordskif­tet i 1876 byttet i Uglemsgrinda og lagt til Jensgarden. Fra den ble plas­sen utskilt i 1928, da Ole Anderssen Skogan fikk skjøte fra Ole Henmo for 1 500 kroner. Omkring 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut og 2 sauer på plassen og utsæden ei tynne korn. Omkring 1955 var krøttera 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er 18 da dyrkajord. Opphavlig hadde plassen et markaslætte ved grensa mot Stor-Evja. Dette gikk under navnet Ol-Baroslåtten.

Brukere

1762-1779 Bardo Jonsen, f. ca. 1699, d. 1786, er trulig av gamle Bardoslekta på Uglan, kanskje sønnen til Jon Bardosen på Bortigarden. G. 1730 m. Randi Persdt. fra Flaknan i Flora f. 1709, d. 1779.

Barn:

 1. Jon, f. 1731.
 2. Per, f. 1735, d. 1765, g. 1762 m. Gunhild Olsdt. Mean, f. ca. 1738, bodde som enke hos dattera på Sandvik og senere på Hammer, d. 18    .
  Barn: I. Randi, f. 1762, g.I m. Henrik Pålsen Beilet, II m. Haldor Olsen Sandvik, se Hammer. II. Per, f. 1765.
 3. Ingeborg d.e., f. 1742, g.m. Jon Hanssen Okstad.
 4. Anders, f. 1746.
 5. Ola, f. 1750, tok over plassen.
 6. Ingeborg d.y., f. ca. 1755, losjerte hos søstera på Okstås, sjukelig, død ugift 1802.

1780-1803 Ola Bardosen, f. 1750, d. 18    . g. 1782 m. Sessil Andersdt. Hårstadåsen fra Ner-Hårstad, f. 1757, d. 1803.

Barn:

 1. Randi, f. 1782, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1784, d. 1789.
 3. Bardo, f. 1787, g.m. Gjertrud Persdt. Uthusplassen se Nøvelbakken under Stor-Evja.
 4. Anders, f. 1790, oppholdt seg hos broren på Stor-Evja som allmisselem i 1825, gikk senere som sinnssjuk legdslem her i Innbygda, død ugift på Størset 1885.
 5. Per, f. 1793, g. i Lade 1827 m. Marta Jensdt. fra Trondheim, f. ca. 1799.
 6. Marit, tvilling, f. 1793, d. 1795.
 7. Marit, f. 1797, d, 1800.
 8. Mali, f. 1799.

1804-1847 Randi Olsdt., f. 1782, d. 1862. G. 1802 m. Anders Persen Mogårdsplassen, f. 1773, d. 1845.

Barn:

 1. Per, f. 1803, g.I m. Mali Larsdt. Knektaunet, II m. Brynhild Jonsdt. Eidemsbotn, III m. Gjertrud Haldorstdt. Garbergstrøen, se Skog­haugen under Ustigarden Uglem.
 2. Ola, f. 1807, d. 1810.
 3. Bardo, f. 1810, d. 1813.
 4. Ola, f. 1814, d. 1817.
 5. Eli. f. 1817. d. 1824
 6. Ola, f. 1820, d. 1824.
 7. Sessil, f. 1823, tok over plassen.

1848-1878 Sessil Andersdt., f. 1823, d. 1898. G 1848 m. Ola Eriksen

Langset fra Ustigarden, f. 1811, d. 1878.

Barn:

 1. Randi, f. 1850, død som spedbarn.
 2. Kari, f. 1853, d. 1856.
 3. Anders, f. 1855, tok over plassen.

1879-1927 Anders Olsen, f. 1855, d. 1930. G. 1892 m. Ingeborg Olsdt. Mebost fra Nedpå-Jardet, f. 1858, d. 14.9. 1925.

Barn:

 1. Ole, f. 1893, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1894, drev bruket sammen med broren, død ugift.
 3. Serine, f. 1896, død ugift 1960.
 4. Olav, f. 1898, ugift, bodde heime, til dels i Trondheim.
 5. Andreas Ingvald, f. 1902, d. 1926.

1928-        Ole Anderssen Skogan, f. 1893.

SNIPEN (BEKKHUSET)

På tomta fra Jensgarden bygde Brynhild Pålsdt. fra Bortigarden Uglan, f. 1846, død ugift 19    , en gang i 1880-åra. Hun var i flere år budeie på Ustigarden og tok ellers tilfeldig arbeid i grenda.

Barn:

 1. Bersven, f. 1867 (far: Lars Olsen Bårset), reiste til Amerika, der også faren var. G.m. Anne Andersdt. Uglemsmoen, Nordli 50/9.
 2. Sigrid, f. 1881 (far: Jon Jonsen Stenen fra Strinda), g.m. enkmann Ole Anderssen Kvelloaune, Svenngarden Uglan 49/1.

SOLSKJENNET

Mellom plassen Skogan og Svenngardshaugen på åskanten opp for husa på Jensgarden, lå en husmannsplass som offisielt er kalt Pladsen eller Solskinspladsen. Her skinte sola både tidlig og sent og i grenda var navnet alltid Solskjennet. Den hørte Jensgarden til og eksisterte som bu­stad helt opp i 1900-åra. I 1875 hadde husmannsfolket kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris, sådde 1 åtting bygg og 3/4t. havre og satte 2 t. poteter.

Brukere 1800-1842 Erik Anderssen fra Jensgarden Uglan, f. 1775, d. 1852. G.

1800 m. Mali Hansdt. fra Haugen på Overvik, f. 1773, d. 1842.

Barn:

 1. Anders, f. 1801, død som spedbarn.
 2. Anders, f. 1806, tok over plassen.
 3. Hans, f. 1810, død ugift 1848.
 4. Marit, f. 1814, g.m. Sven Bersvensen Bårsethaugen, se Nordlistoggo Yster-Eidem.

1843-1871, 1888-        Anders Eriksen, f. 1806, d. 1869. G. 1837 m. Kari Bardosdt. Flønes d.y. fra Øvergarden, f. 1813, d. 1895.

Barn:

 1. Mali, f. 1838, g.m. Erik Olsen Kallarstrøen.
 2. Marit, f. 1841, tok over plassen.
 3. Erik, f. 1844, tok over plassen.
 4. Bardo, f. 1848, reiste til Amerika i 1870, bodde i Minneapolis.
 5. Marit d.y., f. 1853, heime i 1876.

1872-1887 Marit Andersdt. d.e., f. 1841 død på barselseng 1878. G. 1872 m. Kristen Persen Hårstad fra Skulbakken på Øver-Hårstad, f. 1844, som ble g.II 1888 m. Sofie Eliasdt. Bårsethaugen og kom dit.

Barn:

1.   Kari, f. 1873, død ugift 25.12. 1955, hadde ei stue opp for Solskjennet, på tomt fra Bortigarden Uglan.
Barn: Kristian Margido, f.
1908, se Vollheim 55/22 under Vølset.
se Vollheim 55/22 under Vølset.
2.   Peder, f. 1875, g.m. Gurine Pålsdt. Bårset, se Asplia 54/9 under
Bårset.

1900- Erik Anderssen, f. 1844, død ugift 19 , reiste til Amerika i 1870, men kom heim igjen etter omkring tjuefem år i Minneapolis. Han ble den siste som bodde på plassen.

NYTRØA (JO-ARNSPLASSEN)

Denn plassen hørte Jensgarden til, og lå i vest for gårdshusa. Av den gamle familien her ble enka Helke Jonsdt. og sønnen Jon Tomassen til sist igjen alene og flyttet da ut. De siste som bodde her, var Erik Torstensen med familie, etter at de gikk fra Svenngarden. De flyttet snart til Svenngardstrøa og senere til Amerika. Det var meningen at Per Svensen, sønnen på Jensgarden, skulle slå seg til her som husmann, men det bar nord i landet med ham. Han fikk bygselbrev fra mor sin så tidlig som i 1853 og skulle ta over når Anders Jonsen og kona fall fra. Bygsel

brevet til Anders Jonsen er fra 1823. I 1853 fikk Per Svensen bygselbrev på Nytrøa, men han kom aldri til å busette seg her.

Brukere

-1801-1820 Jon Arnsen fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1761, døde i mar­ka mellom Selbu og Mostadmarka i 1814. G.I 1790 m. Siri Tøllevsdt. fra Tøllevhaugen på Hoem, f. ca. 1747, d. 1799, taus på Bårset. G.II 1800 m. Gunhild Jonsdt. Sesseng fra Nordigarden, f. 1759, d. 1806, som losjerte på Ner-Hårstad da hun giftet seg. G.III 1807 m. Berit Halvarsdt. Varmdal, f. 1757, d. 1828, som hadde med seg en gutt: Anders, f. på Varmdal 1795 (far: Jon Anderssen Sessengsveen), tok over plas­sen. Jon og Siri losjerte på Jensgarden før de flyttet hit. Jon drev som gruvearbeider. Han skulle ha hatt Nordpå-Jardet, men ble foreldrelaus i tjueårsalderen og økonomien heime var skral.

1821-1868 Anders Jonsen, f. 1795, d. 1868. G.I 1821 m. Kari Olsdt. Kolsetplassen, f. 1790, d. 1853, taus på Hove. G.II 1853 m. Helke Jonsdt. Eidem fra Nordjardet på Yster-Eidem, f. 1815. Anders og Kari tok over plassen etter mor hans.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. 1821, flyttet til Stjørdalen i 1842, g. der 1845 m. Jon Persen Brattåsen fra Hegra, f. 1810, bodde på Bjørgøra på Sonbjørga i Hegra.
  Barn: Berit, f. 1845, Peder, f. 1848, Karen, f. 1851, Inge­borg, f. 1852, Anders, f. 1855, Andreas, f. 1857, Ola, f. 1863.
 2. Jon, f. 1823, d. 1832.
 3. Ola, f. 1826, g.m. Anne Olsdt. Almåen, se Almåhaugen framafor.
 4. Renald, f. 1829, død som spedbarn.
 5. Ingeborg, f. 1831, tjente på Uglem ennå i 1852.
 6. Brynhild, f. 1834, g.m. Esten Fredriksen Mogårdsmoen, se Kolsetåsen.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Jon, f. 1854, flyttet til Herøy i Helgeland i 1873.
 2. Dessuten hadde Helke sønnen Jon, f. 1845 (far: Tomas Anderssen Hårstadåsen, Uglmoen), g. på Leka i Nord-Trøndelag 1871 m. Hanna Marie Johansdt. Horten, f. 1847.

MYRVANG GNR 50/24

Tomta er utskilt fra Jensgarden Uglan. I 1936 bygde Olaf og Anna Fuglem her. Etter at kommunen tok Uglemsmoan til bustadbygging

fikk Myrvang et tillegg til den gamle tomta – Myrvang II 50/31.

Brukere

1936-1974 Olaf Pedersen Fuglem fra Brennan 13/2, f. 7.7. 1901. G. 1926 m. Anna Estensdt. Guldseth fra Uglemsegga 52/3, f. 30.4. 1906.

Barn:

 1. Kari, f. 1926, tok over eiendommer.
 2. Odd Arne, f. 8.2. 1929, død ved ulykke i Trondheim 15.9. 1957.
  1975-         Kari O. Fuglem, f. 18.5. 1926. G.m. Gunnar O. Alseth (se
  Alsetkleva 45/7), f. 26.11. 1927.

Barn:

 1. Anne Lise, f. 14.2. 1953, g.m. Bjørn Dahlbakk fra Tynset, f. 1852, bor i Trondheim.
  Barn: Kathrine, f. 1974, Gretha, f. 1975.
 2. Odd Olav, f. 4.10. 1955, g.m. Janne Tove Mosleth, fra Litlstoggo 123/1, f. 11.12. 1857, bor i Molia.

SOLVIK GNR 50/29

Tomta er utskilt fra Jensgarden Uglan i 1948 til Ole Estensen Guldseth fra Uglemsegga 52/3, f. 8.9. 1908, og kona Marit Serine Severinsdt. Uglem fra Grindhaugen 49/7, f. 18.5. 1907, som bygde her i åra etter.

Barn: Eystein, f. 29.9. 1931, g.m. Gunvor Pedersdt. Langseth, f. 17.1 1926, tok over eiendommen i 1973, men har også bustad på Tømra og bor der, se Tømmerøy 30/47 under Setsås.

GRANMO GNR 50/32

Tomta er utskilt fra det kommunale Uglemsfeltet i 1955 til Odd Sig­bjørn Olsen, f. i Flatanger 1.6. 1920, og kona Olga G. Uglem fra Gran­lund 50/17, f. 22.2. 1923, som bygde her. De ble gifte i 1944 og har tre barn:

 1. Stein Gisle, f. 16.6 1948, g.m. Inga Margrete Wennberg, se Haugtun 12/10 under Fuglem.
 2. Ingar, f. 30.6. 1952, g.m. Ingunn Mari Eidem fra Haugly 64/62 underØver-Hårstad, f. 7.9. 1953, bor i Molia.
  Barn: Kim, f. 1972, Camilla, f. 1976.
 3. Åge, f. 20.10. 1960.

MYRHEIM GNR 50/33

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1955 til Ingvald Anderssen Uglem

fra Skoghaugen 53/3, f. 24.3.1904, d. 29.1.1962, og kona Berntine Serine Nilsdt. Sesseng fra Ustigarden 137/3, f. 15.11. 1902, som bygde her.

MOLUND GNR 50/34
Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1955 til Paul Olsen sesseng, f, 28.10. 1906 (sønnen til Ane Jonsdt. Sesseng, Svea, og Ole Jonsen Eg­gen, Nordigarden Sæter), og kona Gunvor Estensdt. Overvik fra Svea 135/5, f. 4.2. 1908, som bygde her d.å. De ble gifte i 1928 og har to

Barn:

 1. Brynjulv, f. 21.7. 1926, g.m. Åse Marie Løkken, f. Jakobsnes i Sør-Varanger 1936, bor i Kirkenes.
  Barn: Torild, f. 1959, Anne, f. 1963, Monika, f. 1975.
 2. Annbjørg, f. 1928, g.m. Steinar Uglem, se Grindstad 50/43 nedafor.

PYNTEN GNR 50/36

Tomta ble utskilt fra Uglemsfeltet i 1957 til Jon Olsen Sesseng fra Røsmo40/2, f. 27.6. 1905, d. 20.1. 1974, og kona Laura Gurine Larsdt. Langli (se Langlishaugen) fra Røet 40/1, f. 14.10. 1912, som bygde her i 1968. De var gifte i 1941 og hadde tre barn:

 1. Ragnhild Gurine, f. 17.6. 1943, g.m. Gunnar Sundem, f. 1942, bor på Heimdal.
  Barn: Trond Jarle, f. 1964, Dag Frode, f. 1967, Lise, f. 1972.
 2. Odd Leif, f. 26.6. 1946, bor på Levanger.
 3. Liv Jorid, f. 23.6. 1949, bor i Trondheim.

RUI GNR 50/38

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1958 til Olai Paulsen Almås fra Almåsen 51/4, f. 28.1. 1911, og kona Sigrid Nilsdt. Sesseng fra Ustigar­den, f. 16.6. 1909, som bygde her s.å. De ble gifte i 1944 og har sønnen Per, f. 10.5. 1947, bor i Trondheim.

LYSTAD GNR 50/41

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1962 til Ole P. og Helvi Uglem som bygde her året etter. Om denne familien se Grindhaugen 49/7 under Svenngarden Uglan.

BAKKELI GNR 50/42

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1964 til Per Magne Pedersen Uglem fra Grindhaugen 49/7, f. 24.4 1932, og kona Kari Petrine Olsdt. Eidem fra Motrøa 27/8, f. 31.8. 1940, som bygde her to år senere.

Barn: Marit, f. 4.4. 1961, Magnar, f. 6.10. 1969.

GRINDSTAD GNR 50/43

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1968 til Steinar Pedersen Uglem fra Grindhaugen 49/7 under Svenngarden, f. 19.6. 1926, og kona Annbjørg Paulsdt. Sesseng, se Molund 50/34 framafor, f. 29.8. 1928, som bygde her året etter.

Barn: Margrete, f. 20.6. 1956, Paul Petter, f. 7.11. 1957, Tove, f. 27.2. 1965.

HAUGTUN GNR 50/45

Tomta er utskilt fra Ugelmsfeltet i 1970 til Oddbjørn Paulsen Sesseng fra Dalberg 137/15 på Sesseng, f. 11.2. 1937, og kona Mari Pedersdt. Garberg fra Kvelloaunet 48/13, f. 1.12. 1943, som bygde her s.å.

Barn: Odd og Tove, f. 1965, døde som spedbarn, Oddmar, f. 1967, Per Kristi­an, f. 1968, Arvid, f. 1969.

HUSFRED GNR 50/50

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1970 til Aage Jul Larsen, f. i Oslo 24.9. 1909, og kona Dagmar Augusta Dahl Iversen, f. i Trondheim 2.11. 1925, som bygde her året etter. Dagmar vokste opp hos Marit og Kristen L. Uglem på Uglemsfletten 49/6.

LYNGSTAD GNR 50/52

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1972 til Harald Uglem, se Uglemsmoen 49/2, f. 13.7. 1938 og kona Bente Helen Mosleth fra Litlstoggo

123/1, f. 16.9. 1949, som bygde her s.å.

Barn: Lasse, f. 1970, Fred, f. 1971, død som spedbarn.

GRINDVEIEN GNR 50/53

Tomta er utskilt fra Uglemsfeltet i 1972 til Alf Inge Guldseth fra Glen­na 147/22, f. 30.5. 1937, d. 5.7. 1975, som bygde her s.å. Han var g.m. Brynhild Stavsøyen fra Singsås, f. 11.4. 1942, og hadde to barn: Ann Bente, f. 1961, Terje, f. 1962.

BJØRKLI GNR 50/55

Tomta er utskilt fra byggefeltet Molia I i 1977 til Olav Hammer fra Solli 7/9 på Solem, f. 1.4. 1949, og kona Arna Granerud fra Fjellheim 37/7 på Størset, f. 10.1. 1954.

UGLAN VESTRE GNR 51 (BORTIGARDEN)

Ola var bruker i Uglan vestre i 1609. Det er uklart hvor lenge han ble sittende med gården, men det ser ut som han tok Pål som medbruker se­nest i 1615. Det er mulig at Pål ryddet seg et nytt bruk, for det heter i 1623 om hans bruk at det ikke fantes leidang på hans bruk «Thill fornn». Pål ble enebruker noe senere. I 1645 ble han skattelagt bare for kone. Året etter døde han.

OLLE UGLUM 1683

OLLE UGLUM 1683

 

 

Pål hadde minst to sønner. Den ene Bardo Pålsen, født 1615, fikk bygsel på halvparten av gården i 1649, som mora avsto frivillig. Året før var han blitt bøtelagt for leiermål med Gjertrud Olsdatter, som han lo­vet ekteskap, så det hastet jo med å skaffe seg levebrød. Han hadde bar­na Pål Barosen, født, 1652, Jon Barosen, født 1663 og Beret Barosdatter, gift med Ola Jonsen Stor-Evjen. I 1653 fikk broren Jon Pålsen, født ca. 1620, bygsel på den andre halvparten av bruket. Han var sønneløs i 1666. I 1658 ble Jon utskrevet til soldat av svenskene og skulle sendes til Østersjølandene, men han rømte underveis og berget seg.

Om de to brødrene drev gården sammen, eller hadde adskilte bruk, vet en ikke. Det første er kanskje mest trolig, for da de to forsvinner fra matriklene i 1683, blir hele gården overtatt av én, Ola Evensen, født 1644. Det opplyses senere at Baro Pålsen bodde og døde på gården hos Ola Evensen, men om det var slekt eller svogerskap inne i bildet, er uvisst. Ola var gift med Mali Haftorsdatter og sønnene Even Olsen, født 1686 og Haftor Olsen, født 1700 som overtok bruket etter stefaren, Fre­drik Andersen, i 1728. Ola måtte i 1695 by fra seg gården «for fattig­dom». 1690-åra var harde – to nabogårder, Kvelloaunet og Uglan øvre lå nå øde, og ingen maktet å bygsle Bortigar’n. Den lå øde tre – fire år mens jorda ble brukt av Jon Hove og Bjørn Hårstad. Men Ola kom til­bake ved århundreskiftet og satt så med bruket til han døde i 1703.

 

Bind4-1-7

FREDERICH UGLEM 1723

Slik som brukerne på Svenngarden og Jensgarden, eide også brukerne her på Bortigarden 12 marklag, uten bygselrett. Slik med Bardo Pålsen i sin tid, som senere dattera Berit Stor-Evjen satt med skjøte på helt til i 1734, da Haftord Olsen, mannen her på Bortigarden, fikk det. Men bru­kerne her hadde hele tida reknet seg som reelle eiere av parten. Fredrik Anderssen står som eier i 1721 og 1723.

Under krongodsauksjonen i 1728 ble Bortigarden kjøpt av Lorentz Angell for 214 rdr., med landskyld av 1 spann og bygselrett til hele bru­ket. Svigersønnen Peter Fredrik Suhm var senere eier, til i 1764, da jord­godset hans ble lagt til Th. Angells Stiftelser. Helt til i 1910 satt bruker­ne som bygselfolk under Stiftelsen, men da fikk Peder Tomassen Stubbe skjøte for 5 500 kroner. Den nye sjøleieren var gift til gards. Første kona døde i 1911, og hun var etterkommer av Per og Brynhild som i 1768 bygslet Bortigarden, etter at svogeren hans, Ola Haftordsen, var død året før.

Det var jordskifte på Uglan i 1830, mellom Bortigarden, Jensgarden og Svenngarden. Brukeren på Brotigarden fikk da innmarka samlet i to teiger og skogmarka i fire og i tillegg kom slåtteteigen Reppen nede ved sjøen og setermarka med slåtteng.

I 1723 skal utsæden på Bortigarden Uglan ha vært 1  1/4 t. bygg og 6 t. havre og krøttera 2 hester, 8 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 6 geiter og høyavlinga 70 lass. 1 tillegg hadde bruket markaslått og seter. I 1866 var det fire setervoller. De siste setrene som var i bruk, var heimvollen Litlvollen og langsetra Tuva nord for Garbergselva, innom Vektmyran. I eldre tid var det også setret på Eggvollen og Litlmovollen. Under utmarksskiftet i 1906 ble brukeren på Bortigarden pålagt å flytte seterhusa sine fra den gamle Eggvollen, der han nå ikke lenger hadde eiendom.

I 1866 var det 88 mål dyrkajord og 61 lass naturlig eng på bruket. Av­linga var 14 t. bygg, 65 t. havre, 60 t. poteter og 50 lass høy. I tillegg kom 61 lass årlig fra markaslåtten. Krøttera var 2 hester, 15 kyr, 40 småfe og 1 gris. Fra skogen kunne de årlig ta 6 tylfter tømmer og 5 fav­ner stokkved. I 1875 var det 1 hest, 2 okser, 9 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 13 geiter og 1 gris på bruket og utsæden 3/4t. bygg 1/2 t. blandkorn, 3 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 5 kyr, 3 ung­naut, 10 sauer, 2 geiter og 2 griser. Det er 80 da dyrkajord på bruket og 300 da produktiv skog og 25 kbm. årlig tilvekst. Uglanskogen som Th. Angells Stiftelser holdt igjen av Bortigarden, er 1700 da produktiv vid­de. Fra Bortigarden er utskilt: Uglhaugen 51/2 i 1910 til husmannen Ola Persen. Uglgrinda 51/3 s.å. til husmannen Ingeborg Persdt. Almåsen 51/4 s.å. til husmannen Paul Persen. Uglanskogen 51/5 s.å. til Th. An­gells Stiftelser. (Fra den er to parseller utskilt, 51/12 og 14, og lagt til Almåsen 51/4). Stråsjøen 51/6 og Garbergselva 51/7 i 1914 til Trond­heim e.verk. Skoghaugen nordre 51/8 i 1920 til Anders Jonsen og slått sammen med Skoghaugen 53/3. Ugelli 51/9 i 1921 til Thomas P. Uglem. Ugeltrøa 51/10 i 1927 til Lauritz Langseth. Dammyra 51/11 s.å. til John Kr. Kvennås. Almås søndre 51/12 i 1931 til Paul P. Almås og slått sammen med 51/4. Ugelli nordre 51/15 i 1942 til Thomas P. Uglem og slått sammen med 51/9. Lyngtuva 51/16 s.å. til G. Asmundsson. Stråsjøstua 51/17 i 1952 til Einar Bjørvik. Lille-Stubben 51/19 i 1963 til Trygve Stubbe. Vektarstoggo 51/20 i 1961 til Sigurd Svendgård. Troll­haugen 51/21 i 1971 til Kjell Fuglem. Dugurdshaugen 51/22 i 1972 til Alf Uglem. Tuvheim 51/23 i 1968 til Per T. Uglem.

Brukere -1701-1703 Ola Evensen fra Vølset, f. ca. 1644, d. 1703, og kona Mali

Haftordsdt. fra Utstoggo Garberg, f. ca. 1662, d. 1712, som var g.II m.

Fredrik Anderssen.

Barn:

 1. Marit, f. ca. 1683, g.m. Nils Eriksen, se Knektaunet.
 2. Even, f. ca. 1685, g. 1710 m. Gjertrud Halvardsdt. Volset, flyttet ut? Barn: Ola, f. 1710.
 3. Brynhild, f. ca. 1694, d. 1763, g.m. Ola Tomassen, f. ca. 1680, tjente på Kvello i 1701. Brynhild levde de siste åra sine som fattig enke her på Bortigarden.
  Barn: Dødfødt barn på Bårset i 1721, Tomas, f. 1730, g.I m. Eli Arnsdt. Nervik, se Høgåsen, II m. enke Marit Haldorsdt. Hammer og kom dit.
 4. Haftord, f. 1700, tok over bruket.

1704-1727 Mali Haftordsdt., enke etter Ola Evensen Uglem. G.II 1707 m. Fredrik Anderssen Sagmester, f. ca. 1649, d. 1751, som var g.I m. Kari og losjerte på Knektaunet. Mali og Fredrik hadde ikke barn sam­men, men han hadde barn i 1. ekteskap:

 1. Siri, f. ca. 1689, g.I m. Per Persen Sæter, II m. Anders Jonsen, se Sæterssvea.
 2. Eva, f. ca. 1693, g.m. Ola Ingebriktsen Kolset, Bortigarden.
 3. Anders, f. ca. 1694, g.m. Anne Tomasdt. Flønes, se Jensgarden Uglan
 4. Barbro, f. ca. 1696, g.m. Per Olsen Moslett, se Klesetglenna.
 5. Sara, f. 1703, g.m. Jon Bjørnsen Ner-Hårstad, se Nykkelmoen.

1728-1754 Haftord Olsen, f. 1700, d. 1758. G. 1724 m. Marit Olsdt.

Engan, f. ca. 1698, d. 1754.

Barn:

 1. Ola, f. 1725, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1728, g.m. Per Evensen Avelsgard, se nedafor.
 3. Sessil, f. 1730, g.m. Even Ivarsen Bårset.
 4. Kari, f. 1734, g.m. Jon Anderssen Størset.
 5. Fredrik, f. ca. 1738, g.m. Siri Olsdt. Hårstadåsen, se Haftordsplassen under Ner-Hårstad.

1755-1768 Ola Haftordsen, f. 1725, d. 1767, G. ca. 1753 m. Gunhild Bardosdt. Lille-Evjen, f. 1722, d. 1774.

Barn:

 1. Haftord, f. ca. 1753, g.m. enke Ingeborg Halvardsdt. Nervik, Bergsnesset, og kom dit.
 2. Bardo, f. 1757, d. 1774.
 3. Ola d.e., f. 1759 g.m. Goro Persdt. Hårstadmoen, se Balktrøa under Nesta.
 4. Ola d.y., f. 1763, tjente på Langli i 1796 og på Eidem i 1801?

1769-1791 Per Evensen fra Avelsgarden på Garberg, f. 1726, d. 1812, hadde vært g.m. Mali Haftordsdt. her fra Bortigarden, f. 1728, men

hun døde barnlaus på Avelsgarden ca. 1756. G.1I 1758 m. Brynhild Eriksdt. d.e. fra Nygarden Langli, f. 1726, d. 1800.

Barn:

 1. Even, f. 1759, tok over bruket.
 2. Erik, f. 1761, g.m. Gjertrud Olsdt. Siran, se Nygarden Langli.
 3. Mali, f. 1764, g.m. Bern Tomassen Stor-Evjen, Saurgarden.
 4. Jon, f. 1769, g.I m. enke Eli Bardosdt. Slind, Nedpå-Garden, og kom dit. II m. enke Ingeborg Tomasdt. Garberg, Ustigarden.
 5. Barn: Per, f. 1806 (mor: Kari Olsdt. Prestgarden, Smedrommet).

1792-1814 Even Persen, f. 1759, d. 1812, samme år som faren. G. 1784 m. Kari Pålsdt. Garberg fra Utstoggo, f. 1758, d. 1843.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1786, død som spedbarn.
 2. Brynhild, f. 1787, g.m. Guttorm Pålsen Garberg, se Bårsetplassen.
 3. Per, f. 1790, bodde heime, død ugift 1853.
 4. Gjertrud, f. 1792, g.m. Ola Nilssen Langli, se Uglemshaugen neda­for.
 5. Pål, f. 1795, død som spedbarn.
 6. Mali, f. 1796, g.m. enkmann Per Bersvensen Eidemshaugen, Brenn­haugen.
 7. Pål, f. 1799, tok over bruket.
 8. Per, f. 1802, d. 1813.

1815-1853 Per Evensen drev bruket sammen med broren Pål, mens bygselbrevet var i navnet til Per.

1823-1862 Pål Evensen, f. 1799, d. 1886. G. 1823 m. Siri Bersvensdt. Dragsten d.y. fra Nigarden, f. 1800, d. 1877, taus på Eidem. De drev bruket sammen med den eldre broren hans og senere sammen med søn­nen Even og kona.

Barn:

 1. Even, f. 1824, tok over bruket.
 2. Kari, f. 1825, g.m. Anders Jonsen Eidem, se Vokken under Yster-Eidem.
 3. Bersven, f. 1827, d. 1829.
 4. Marit, f. 1828, g.m. Anders Anderssen Uglemsåsen, Neråsen.
 5. Bersven, f. 1830, drept ved arbeidsulykke i kvernfjellet 26.11. 1852.
 6. Per d.e., f. 1832, g.m. Gjertrud Persdt. Eidemshaugen, se Uglems­haugen nedafor.
 7. Per d.y., f. 1836, g.m. Anne Larsdt. Kvelloaunet, se Almåsen neda­for.
 8. Jon, f. 1838, g.m. Ingeborg Jonsdt. Eidemstrøen, se Vokka under Yster-Eidem.
 9. Sivert, f. 1841, reiste til Amerika’i 1869, g.m. Helke Olsdt. Siran.
 10. Brynhild, f. 1846, se Snipen under Jensgarden Uglan.

1854-1890 Even Pålsen, f. 1824, d. 11.11. 1904. G. 1851 m. Marit Olsdt. Flønestangen fra Øvertangen, f. 1829, d. 22.2. 1907.

Barn:

 1. Pål, f. 1853, d. 1857.
 2. Sigrid, f. 1856, tok over bruket.
 3. Pål, f. 1859, d. 1867.
 4. Kari, f.  1868, g.m. Ole Anderssen Kvelloaunet, se Svenngarden Uglan.
 5. Ingeborg, f. 1871, g.m. Ole Anderssen Brobakk, Roa på Knektaunet.
 6. Gjertrud, f. 1874, g.m. Lars Anderssen Kvelloaunet, Kårået.

1891-1911 Sigrid Evensdt., f. 1856, d. 11.2. 1911. G. 1891 m. Peder

Tomassen Stubbe, f. 1862, d. 26.9. 1941. bror til Mons på Nordistoggo

Yster-Eidem. Peder var g.II m. Marit Torkjelsdt.

Barn:

 1. Tomas, f. 1892, g.m. Kristine Evensdt. Kvelloaunet, se Ugelli 51/9 nedafor.
 2. Ingeborg-Anna, f. 1897, g.m. Gunnar Pedersen Krogstad, Krogstadmoen 121/8.

1912-1941 Peder Tomassen Stubbe, enkmann etter Sigrid Evensdt. Uglem. G.II 1916 m. Marit Torkjelsdt. Volset fra Vølsethaugen, f. 1877, d. 10.11.1965.

Barn:

 1. Sigurd, f. 1916, tok over bruket.
 2. Helga, f. 1918, g.m. Peder Olsen Aunehaugen, se Åstun 61/16 under Flønes.
 3. Bergitte, f. 13.4. 1920, g.m. Ole Larssen Stubbe, se Lunheim 89/10 under Stubbe.
 4. Trygve, f. 1922, g.m. Brit Michelsen, se Sandkanten 54/21 under Bårset.

1942-        Sigurd Pedersen Stubbe, f. 22.7. 1916. G. 1944 m. Berit Kri­stine Hansdt. Aftret fra Kolvika 154/1, f. 13.12. 1920.

Barn:

 1. Per Magnar, f. 8.8. 1945, bor i Trondheim.
 2. Hans Morten, f. 3.9.1951, g.m. Lidveig Eskilsdt. Bostad fra Klæbu, f. 1949, bor i Leksvika, Barn: Mari, f. 1975, Tom Helge, f. 1977.

UGELMSHAUGEN GNR 51/2 (UGLHAUGEN)

Husa på plassen Haugen under Bortigarden lå opphavlig der Solhaug 49/21 senere ble bygd opp. De ble flyttet etter jordskiftet i 1876, da den gamle plassjorda ble lagt til Svenngarden. Plassen ble utskilt fra Borti­garden i 1910 og solgt av Th. Angells Stiftelser til husmannen Ola Per­sen for 700 kroner og kår til mora, verdsatt til 150 kroner årlig.

I 1875 var det kjøreokse, 3 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 7 geiter på plas­sen, som var altså mer som et småbruk. Utsæden var 1/4 t. bygg, like mye blnadkorn, 1/2 t. havre og’ 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 22 da og krøttera 1 hest, 3 kyr, 7 sauer og 1 gris. Fra 1902 hørte Vokka 56/13 på Yster-Eidem til bruket her, etter at Ole Persen da hadde kjøpt den. På Uglhaugen er det 100 da produktiv skog.

Brukere

1823-1859 Gjertrud Evensdt. fra Bortigarden Uglan, f. 1792, d. 1867. G. 1820 m. OlaNilssen d.y. fra Nyhus på Langli, f. 1790, d. 1854. Barn­laust ekteskap.

1860-1882 Pål Pålsen d.e. fra Bortigarden Uglan, f. 1832, d. 19.11. 1904. G.1852 m. Gjertrud Persdt. fra plassen Haugen på Eidemsbrennan, f. 1830, d. 17.1. 1919. De tok over plassen etter farsøster hans.

Barn:

 1. Ola, f. 1853, tok over plassen.
 2. Pål, f. 1856, g.m. Mali Tomasdt. Bårset,se Bårsetplassen 54/12.
 3. Sigrid, f. 1862, se Granhaug 49/15 under Svenngarden Uglan.
 4. Mali, f. 1864, g.m. Severin Olsen Uglem, Grindhaugen 49/7.
 5. Gjertrud, f. 1866, d. 1868.

1883-1928 Ola Persen, f. 1853, d. 24.3. 1939. G. 1876 m. Ingeborg Olsdt. Sletne, f. 1851, d. 2.6. 1923.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1876, g.m. enkmann Paul Persen Almås, gnr. 51/4.
 2. Peder, f. 1879, tok over bruket.
 3. Berit, f. 1881, g.m. Nikolaus Vold i Stjørdalen.
  Barn: Olaf, f. 1912, g.m. Gudrun Overvik, Østvik 135/6, Inga, f. 1920, g.m. Ole Overvik, Østvik 135/6, Anna, f. 1920.
  Ola P. Uglemshaug med barna Peder, f. 1879, Gurine, f. 1886, og In­ga, f. 1894.
 4.  Ole, f. 1883, g.m. Martha Våbenø, bodde i Trondheim.
  Barn: Olav, f. 1919, tok over bruket, Bjarne, f. 1923, se Vokka under Eidem.
 5. Gurine, f. 1886, drev bruket sammen med broren Peder, død ugift 2.3. 1978.
 6. Bernt, f. 1889, d. 19.10. 1918.
 7. Serine, f. 1891, g.m. Johan Estensen Guldseth, se Brubakk 143/40 under Slindan.
 8. Inga Oline, f. 1894, død ugift 30.3. 1960.
 9. Anne, f. 1896, død som spedbarn.
 10. Anne, f. 1897, d. 1898.

1929-1977 Peder Olsen Uglemshaug, f. 1879, død ugift 6.1. 1981, 102 år gl., drev bruket sammen med søstera Gurine.

1978-         Olav Olsen Uglem, f. 13.7. 1919, og Ragnhild, f. Tangvik 4.2. 1920, tok over eiendommen etter farbror hans.

UGLEMSGRINDEN GNR 51/3 (UGLGRINDA)

Denne husmannsplassen hørte Jensgarden til, men ble under jordskif­tet i 1876 byttet med Bortigarden i plassen Skogan. Fra Bortigarden ble Grinda utskilt i 1910 og solgt av Th. Angells Stiftelser til dattera her, In­geborg Persdt., for 600 kroner og kår til mor hennes, verdsatt til 150 kroner årlig. Etter brukertida til Petrine Olsdt. kjøpte Selbu kommune eiendommer og la den ut til byggefelt, Molia II.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut og 6 sauer på plassen og utsæden  1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 2 t . poteter. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord.

Fra eiendommen er utskilt: Grindstad 51/24 og slått sammen med 50/43. Haugtun 51/25 og slått sammen med 50/45. Pynten 51/26 og slått sammen med 50/36, og flere byggetomter. Det er solgt omkring 20 da skog på Egginn, Eggvollremmet 51/13, i 1935 og lagt til Bakken 50/6.

Fra eiendommen er utskilt: Grindstad 51/24 og slått sammen med 50/43. Haugtun 51/25 og slått sammen med 50/45. Pynten 51/26 og slått sammen med 50/36, og flere byggetomter. Det er solgt omkring 20 da skog på Egginn, Eggvollremmet 51/13, i 1935 og lagt til Bakken 50/6.

Brukere 1852-1909 Per Olsen fra Nordihaugen på Slindan f. 1820, d. 11.12. 1906. G.1849 m. Gunhild Olsdt. fra plassen Snusholdalen på Ustigarden Eidem, f. 1820, d. 29.2. 1912.

Barn:

 1. Ola d.e., f. på Eidem 1851 g.m. Johanna Jonsdt. Evjmoen, se Evjsvea under Stor-Evja.
 2. Ingeborg, f. 1857, d. 1865.
 3. Ola d.y., f. 1861, g. 1886 m. Marit Haldorsdt. Røsetmoan, f. Selbu 1862, bodde i Trondheim.
  Barn: Gunhild, f. 1886, Mali, f. 1890, Peder, f. 1893, Helma, f. 1895.
 4. Ingeborg, f. 1868, tok over bruket.

1910-1932 Ingeborg Persdt., f. 1868, død ugift 1948.

Barn: Petrine, f. 1896 (far: Ola Olsen Langlismoen), tok over bruket.

1933-        Petrine Olsdt. Uglemsgrind, f. 1896.

KNOTTEN GNR 51/28

Tomta her er kjøpt i 1978 av Edvin Dahlø, se Palma 30/101 under Setsås, f. 11.3. 1949, og kona Marit Grøtte, f. i Oslo 22.9. 1953, datter til

Magnus Haldorsen Grøtte, se Enarhaugen 9/6 på Grøtem, og kona Jo­hanne Ingebrigtsdt. Kjeldstad. De bygde der i 1979.

Barn: Eva, f. 1974, Morten, f. 1978.

UGLEBAKK GNR 51/29

Denne tomta er utskilt til Olav E. Langli fra Gunnagarden 41/3, f. 28.5. 1923.

SKRENTEN GNR 51/30
Tomta er kjøpt i 1977 av Anna Elisabeth Grøtte, f, 28.6. 1918, se Bårsethaugen 54/3.

BRINKEN GNR 51/31
Tomta er utskilt til Hilmar Emil Martin Garberg, f. 13.6. 1922.

ALMÅS GNR 51/4 (ALMÅSEN)

Det egentlige navnet på denne bustaden er Almå-åsen, etter bekken Almåa. Den var husmannsplass under Bortigarden Uglan til i 1910, da Th. Angells Stiftelser delte fra fire parter fra bruket – der iblant Almåsen -og solgte. Det var husmannen her, Paul Persen, som kjøpte plassen for 800 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 4 sauer og 3 geiter i plassfjøset, mens utsæden var 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 35 da og krøttera 5 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er 100 da skog på bruket.

To skogteiger fra Uglanskogen – 51/12 og 14 – ble kjøpt fra Th. Angells Stiftelser i 1931 og 1936. I 1935 ble Lilleaunet 48/15 utskilt fra Kvelloaunet og lagt til Almåsen.

Brukere 1860-1894 PerPålsen d.y. fra Bortigarden Uglan, f. 1836, d. 1877. G. 1856 m. Anne Larsdt. fra Kårået på Knektaunet, f. 1835, d. 1898.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1856, g.m. Bernt Estensen Hårstadsveen, se Kvellomyra.
 2. Mali, f. 1859, g.m. Ole Gunnarsen Eidemstrøen, se Ol-Malistoggo under Ustigarden Eidem.
 3. Brynhild, f. 1861, se Rojardet under Knektaunet.
 4. Johanna, f. 1864, g.m. Torsten Eriksen Uglem, Svenngarden, reiste til Amerika i 1887.
 5. Paul, f. 1867, død som spedbarn.
 6. Paul, f. 1868, tok over plassen.
 7. Lars, f. 1871, reiste til Amerika i 1911, kom igjen og bosatte seg i Malvik, gift og ett barn: Signe.
 8. Kari, f. 1874, d. 1884.
 9. Petrine, f. 1877 (oppkalt etter far sin, som da var død), g.m. John Rolstadmo, Rognåsen i Mostadmarka, f. 1866. Barn: Gudrun, f. 1900, John, f. 1902, Anna, f. 1905, Karen, f. 1907, Helga, f. 1911, Peder, f. 1914, Håkon, f. 1917.

1895-1947 Paul Persen Almås, f. 1868, d. 23.8. 1947. G.l 1895 m. Ka­ren Olsdt. Marstad fra gnr. 82/2, f. 1869, d. 15.6. 1908. G.II 1909 m. Gjertrud Olsdt. Uglemshaug, f. 1876, d. 9.4. 1964.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Kari, f. 1894, d. 2.5. 1908.
 2. Per, f. 8.3. 1898, skoeinspektør og ordfører i Strinda, skoledirektør, stortingsmann, g.m. Sigrun Nordli, bor i Trondheim.
 3. Anne, f. 7.4. 1900, d. 8.11. 1908.
 4. Ole, f. 18.2. 1902, bor heime.
 5. Jørgine Sofie, f. 10.6. 1904, g.m. Sverre Saugen, bor i Malvik.
 6. Karen Petrine, f. 9.9. 1906, bor i Trofors i Vefsn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Karl Arne, f. 1909, tok over bruket.
 2. Olai, f. 1911, g.m. Sigrid Nilsdt. Sesseng, se Rui 50/38 under Jensgarden.
 3. Konrad, f. 25.7. 1913, bor heime.
 4. Ingvar, f. 1916, g.m. Ingeborg Johnsdt. Borseth, se Løvdal 54/7 under Bårset.

1948-        Karl Paulsen Almås, f. 5.8. 1909. G.1935 m. Karen Oline Pedersdt. Berge fra Ustpå-Jardet 76/3, f. 1.10. 1906, d. 27.6. 1977.

Barn:

 1. Pål, f. 3.8. 1935, g.m. Paula Strand fra Sortland i Vesterålen, bor i Trondheim.
  Barn: Per Gunnar, f. 1957, Trond, f. 1959, Bård, f. 1964.
 2. Gjertrud, f. 15.12. 1936, g.m. Ragnar Ek fra Sverige, bor i Trond­heim.
 3. Ivar, f. 2.2. 1938, g.m. Borghild Eriksdt. Nervik, se Tjernvoll 63/53, bor i Trondheim.
 4. Ingrid, f. 28.8. 1944, g.m. Harald Nordvik fra Bergen, bor i Trond­heim.
  Barn: Geir, f. 1967, Tone, f. 1969.

UGELLI GNR 51/9

Bruket ble utskilt fra Bortigarden Uglan i 1921 til sønnen der, Thomas Pedersen Uglem. Han og kona ble bureisere her. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 3 naut, 2 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket.Brukere1921-1965 Thomas Pedersen Uglem fra Bortigarden, f. 1892. G.m. Kristine Evensdt. Kvelloaune fra Kåråhaugen 48/13, f. 1892.
Barn:
 1. Sigrid, f. 4.3. 1918, g. 1940 m. Aksel Pedersen i Meråker, f. 1915, d. 1972.Barn: Kjell Georg, f. 1941, Tore Fridtjof, tvilling, f. 1941, Asbjørn Sigmund, f. 1951.
 2. Marie, tvilling, f. 1918, g.m. Aksel Auran i Hommelvik. II m. John G. Amdal, se Amdalshaugen 3/9.
 3. Ella, f. 22.10. 1923, g.m. Leif Langseth, gnr 38/1.
 4. Per, tvilling, f. 1923, tok over bruket.

1966-        Per Uglem, f. 22.10. 1923, og kona Margit, f. Langseth

18.6. 1932 (se Langset 38/6).

Barn: Tomas, f. 22.8. 1957, Johanne Ka­rin, f. 5.6. 1961, Per, f. 17.4. 1966.

UGLAN MELLOM GNR 52 (NORDPÅ-JARDET)

Bardo (eller Bård) var altså bruker av et spann av prebendegodset se­nest i 1587, kanskje brukte han det hele. Han var sikkert bruker ennå i 1611, men trolig ikke mange år etter, skjønt han er ført i den upålitelige leidangslista langt ut i 1620-åra. I skattelista kommer enken Ingeborg inn i 1620, og i 1627 bygsler Jon Rolfsen 1 spann som Ingeborg opplot godvillig – det sies ikke noe om slektskap. Senest fra dette året er preben­degodset delt for godt (52 og 53).

Jon Rolfsen fikk en meget lang brukertid på Uglan – til etter 1661. Fire år senere er Laurits Jonsen bruker. Han var bare ungdommen, født ca. 1632, og hadde sønnen Jon, født 1663. I midten av 1690-åra overtok Jon Larsen bruket etter faren. Et par år drev han begge prebendebruka.

I 1699 bygslet han Jensgar’n og Am Andersen, født 1671, overtok dette bruket.

Både Nordpå-Jardet og Ustigarden Uglan ble bydd fram til salgs i 1800. Bruka var krongods og landskylda var betalt til Stiftamtstuen i byen, eller til Stiftamtskrivercn. Ingen av bygselfolka på de to bruka klarte gardhandelen. På Ustigarden ble det heller ikke prøvd. Den gam­le bygselfamilien der tok seg kår i en husmannsplass, mens Per Ingebriktsen Nordpå-Jardet kjøpte, men etter få år flyttet familien til hus­mannsplassen Halla og overlot skjøtet til horgbyggen Anders Anderssen Gyllan, som fikk skjøtet i 1809. Både han og kona døde alt i 1813, men da stod neste generasjon, Anders Anderssen junior, klar til å gifte seg, og dermed ta fatt på gardsdrifta.

Horgbyggene slet også hardt med gjeld. Da Anders senior kjøpte, tok han over et statslån på 472 rdr. Utover 1820-åra ble bruket pantsatt med fjerde prioritet, men det skal ha vært som kausjonist for Haldor Arnsen Kvello at Anders fikk knekken. Han lånte penger på Ustigarden Uglan, men måtte i 1829 avstå halve bruket til sønnen der, Jørn Olsen. I over tjue år ble Nordpå-Jardet drevet som to sjølstendige bruk. Da Anders og Ingeborg i 1834 måtte gå fra resten av bruket, var største gjeldspo­sten 200 spd. til Strinden Sparebank. Mens Per Ingebriktsen hadde tatt igjen Halla som kårjord da han måtte gå fra bruket, så tok Anders og Ingeborg seg kårjord i Holet. Begge kårbustadene ble senere vanlige husmannsplasser. Ellers satt også tre av brødrene til Anders som hus­menn under bruket. Hele horgbyggfamilien kom i husmannsstanden og de fleste av slekta reiste ut fra bygda.

Den nye eieren av halvparten Anders Anderssen til sist satt med, var Ola Jenssen. Han var fra Jensgarden Uglan og kona Kari Bardosdt. fra Oppigarden Flønes. Hverken de eller Jørn Olsen og Soffi Nilsdt. satt trygt økonomisk. Verst ble det for Ola og Kari. De drog i 1850 ut fra bygda og han døde på Hitra få år senere. Jørn og Soffi var også plaget av gjeld, men klarte i 1850 å samle Nordpå-Jardet igjen, slik at de fra da satt med hele bruket. Det var Jon Jenssen Volset som hadde tatt over halvparten etter Ola Jenssen, men overlot den til Jørn.

I 1877 solgte Jørn og Soffi bruket til slektningene hans, Ola Jørnsen Slind, og kona Kari Olsdt. for 2 800 kroner og kår til 336 kroner i årlig verdi.

Tvillingbruka Nordpå-Jardet og Ustigarden Uglan ble vurdert som like i matrikkelforslaget 1723. Utsæden er gitt opp til 6 skjepper bygg og 5 t. havre og høyavlinga til 54 lass på hvert bruket. Hvert kunne vinterfø 1 hest, 5 kyr, 4 ungnaut, 5 sauer og 6 geiter. Bruka hadde seter og svarte 10 skl. engskatt hver. «aff et Engeslet» svarte de alt i 1661 20 ski. i skatt.

 

Fra Nordpå-Jardet omkring 1910. Fra v. John J. Valli, Kari Slind, Berg it te Guldseth, Ole Valli, Sofie og Erik Aas.

Fra Nordpå-Jardet omkring 1910. Fra v. John J. Valli, Kari Slind, Berg it te Guldseth, Ole Valli, Sofie og Erik Aas.

Jørn Olsen satt med bruket under matrikkelarbeidet 1866. Da skal Nordpå-Jardet ha hatt fire setrer, slik som Bortigarden. De senere setre­ne her var Litlvollen på Holtet, Eggvollen og Stråsjøvollen. I 1866 var det 101 mål dyrkajord og 38 mål naturlig eng på bruket og avlinga er gitt opp til å være 15 t. bygg, 90 t. havre, 100 t. poteter og 70 lass høy. I til­legg kom 49 lass høy årlig fra utslåttene. Bruket kunne fø 2 hester, 14 storfe, 36 småfe og 1 gris. Fra skogen kunne årlig avvirkes 1 1/2 tylft tøm­mer. I 1875 hadde Jørn og Soffie 2 hester, 11 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer, 10 geiter og 1 gris, sådde 7/8 t. bygg 3/8 t. blandkorn og 3 t. havre og satte 5 t. poteter. Ved årsskiftet 1946-47 brann gårdshusa ned, med hus­dyr og redskap. Omkring 1955 var det 100 da dyrkajord, 2 hester, 12 kyr, 4 ungnaut, 15 sauer og 2 griser på bruket. Det er nå 115 da dyrka­jord og 1855 da produktiv skog med 127 kbm tilvekst.

Fra Nordpå-Jardet er utskilt: Ner Uglåsen 52/2 i 1900 til husmannen Renald Jonsen. Uglegga 52/3 i 1907 til husmannen Esten E. Guldseth. Garbergselva 52/4 og Stråsjøen 52/5 i 1914 til Trondheim e. verk. Ugelberg 52/6 i 1915 til husmannen Sivert Jonsen. Holtlia52/7 i 1931 til husmannen Peder J. Uglem, se Ustpå-Jardet under Ustigarden. Oppheim 52/8 i 1935 til John O. Øverbø. Bekketun 52/9 i 1951 til Egil Valli. Ugeldammen 52/10 i 1953 til Trøndermeieriet.

Brukere.

1699-1729 Arn Anderssen fra Litlstoggo Mosletta, f. ca. 1670, d. 1729. G. 1700 m. Anne Eriksdt. Arn var bror til Jon som senere kom til Uglan.

En annen bror, Nils, tjente her i 1701 og karene var nok av den gamle slekta.

Barn:

 1. Anne, f. 1701.
 2. Berit, f. 1704, g.m. Per Jonsen, visstnok fra Amdal og f. 1701, losjerte her og på Stranda, i 1762 på Engan.
  Barn: I. Ingeborg, f. 1741, g.I m. Mikkel Tomassen Flønes, Sandvik, II m. Torkjel Haldorsen Hårstadgrindan, se Litltrøa under Nordigarden Sandvik. II. Anne, f. 1745. III. Arn, f. 1746, g.m. Goro Jonsdt. Dragsten, se Halldoplassen under Nordigarden Sandvik.
 3. Anders, f. 1705, g.m. Anne Persdt. Mebost, se Litlstoggo Mosletta.
 4. Mali, f. 1708, g.I m. Gunnar Jonsen Langli, II m. Jens Persen se Enan under Ner-Hoem.

1730-1737 Anders Arnsen og Anne Persdt. flyttet til Litlstoggo på Mosletta da de byttet gardsbruk med farbror hans.

1744- Jon Anderssen fra Litlstoggo på Mosletta, d. 1744, og kona Berit Jonsdt. fra Jensgarden Uglan, d. 1771, byttet bruk med brorsøn­nen hans. Og familien se Litlstoggo.

1745-1761 Nils Jonsen og Ingeborg Sjursdt. tok over bruket etter forel­dra hans, men måtte flytte til plassen Ugldalen, se nedafor.

1762-1782 Arn Jonsen, f. på Mosletta 1732, d. 1782. G. 1758 m. Goro Pålsdt. Flakne fra Flora, f. 1721, d. 1783. De tok over bruket etter bror hans.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1759, g.m. Halvard Anderssen Havernesset, se Setsåshaugen.
 2. Jon, f. 1761, g.I m. Siri Tøllevsdt. Hoemshaugen, II m. Gunhild Jonsdt. Sesseng, III m. Berit Halvardsdt. Varmdal, se Nytrøa under Jensgarden Uglan.
 3. Pål, f. 1764, d. 1766.

1783-1808 Per Ingebriktsen fra Kjelstad, f. 1747, d. 1828, tjente hos broren på Kallar til han giftet seg. G. 1783 m. Goro Jonsdt. fra Kyllo, f. 1759, d. 1804. Da kona var død, flyttet Per og barna til plassen Halla, se nedafor.

Barn:

 1. Kari, f. 1784, g.I m. Per Olsen Uglemsåsen, Øveråsen, II m. Ingebrikt Hanssen Bårset.
 2. Jon, f. 1787, d. 1813.
 3. Ingeborg, f. 1791, g.I m. Ola Persen se plassen Halla nedafor. II m. enkmann Jon Jenssen Ner-Hårstad.
 4. Brynhild, f. 1795, død som spedbarn.
 5. Brynhild, f. 1796, bodde heime på Halla, død ugift 1871.

1809-1813 Anders Anderssen fra Gyllan (Teigen) i Horg, f. 1756, d. 1813, og kona Ingeborg Andersdt. fra Nordtømme i samme bygda, f. 1759, d. 1813, døde med to-tre vekers mellomrom. De var gifte i 1783 og hadde barna (alle fødte i Horg):

 1. Anders d.e., f. 1784, tok over bruket.
 2. Lars, f. 1787, død før 1811.
 3. Anders, f. 1789, d. 1791.
 4. Anders d.y., f. 1792, g.m. Agnis Nilsdt. Langli, se Uglemsåsen neda­for.
 5. Jens, f. 1795, g.I m. Ellen Eriksdt. Eidem, II m. Helke Olsdt. Hovstrøen, se plassen Hålået nedafor.
 6. Haftord, f. 1797, g.m. Marit Bersvensdt. Eidemsnesset, se Egga nedafor.
 7. Randi, f. 1800, g.m. Bardo Nilssen Liatrøen.

1814-1833 Anders Anderssen d.e., f. 1784, d. 1857. G. 1814 m. Inge­borg Eriksdt. Langset fra Ustigarden, f. 1791, d. 1870. Da de måtte gi opp bruket, tok de igjen kårjord der de ryddet seg en plass, se Holet nedafor.

Barn:

 1. Dødfødt barn i 1809.
 2. Ingeborg d.e., f. 1816, nyttet ut.
 3. Anders, f. 1817, flyttet ut.
 4. Brynhild, f. 1818, tjente i grenda, død ugift 1892.
 5. Lars, f. 1821, d. 1837.
 6. Ingeborg d.y., f. 1823, g.m. enkmann Bardo Pålsen Slindhaugen, Nordihaugen.
 7. Erik, f. 1825, flyttet til «Nummedalen» i 1839, 13’zi år gl., senere til Åsen i Nord-Trøndelag, g. 1851 m. Berit Larsdt. Stokkmoen fra Stjørdalen, f. 1828.
 8. Jon, f. 1830, g.m. Ingeborg Sjursdt. Alsetkleven, se plassen Holet nedafor.

 1834-1849 Ola Jenssen d.e. fra Jensgarden Uglan, f. 1802, d. på Hitra 1854. G. 1828 m. Kari Bardosdt. Flønes fra Øvergarden, f. 1806, d. 1895. Familien flyttet til Dolmøya på Hitra i 1850, men Kari og barna kom senere igjen. Kari hadde ei tid tilhold hos dattera Marit på Uglemsmoen, men kom så i legd. Til sist døde hun hos dattersønnen Ingebrigt Persen Garberg på Aftret.

Barn:

 1. Anders, f. 1830, død som spedbarn.
 2. Anne, f. 1830, g.m. Per Pålsen Garberg, Ustigarden.
 3. Marit d.e., f. 1833, g.m. Jon Olsen Setsåsodden, se Utstoggo Gar­berg.
 4. Marit d.y., f. 1836, g.m. Ola Olsen Sletnebrennan, se Uglemsmoen (Midtimoen).
 5. Jens, f. 1839, nyttet til Hitra 1856, g. der 1873 m. Ellen Svensdt. Tøften, f. ca. 1847.
  Barn: Jørgen Olaus, f. 1874.
 6. Ingeborg, f. 1842, g.m. enkmann Jonas Persen Hilmo fra Tydalen, f. i Haltdalen 1807, d. 1906, reiste til Amerika i 1868, bodde i Sør-Dakota.
  Barn: Caroline, f. 1870, Jonetta Gurine (Julie), f. 1872, John Edward, f. 1875, Oliver, f. 1877, Sina Andrina, f. 1879.
 7. Bardo, f. 1846, død som spedbarn.
 8. Karoline, f. 1850, d. 1947, g.m. Haldor Hovde, bodde på Gudå i Meråker.
  Barn: Kari, f. 1873, død ung (far: Pål Tomassen Bellåsen).

1828-1876 Jørn Olsen fra Ustigarden Uglan, f. 1804, d. 1894. G. 1832 m. Soffi Nilsdt. Melan, f. 1812, d. 1904. De hadde før 1850 halve bru­ket, senere det hele. Jørn og Soffi var haugianere. Barnlaust ekteskap, men fostret opp Kari, f. 1836, g.I m. Per Bjørnsen Langsethaugen, II m. Ola Olsen Liahaugen, se Marstad.

1877-1913 OlaJørnsen fra Jørngarden Slindan, f. 1836, d. 16.6. 1914, var av slekta til Jørn. Ola var bruksbestyrer for Huitfeldt og Co. G. 1868 m. Kari Oisdt. Engan d.y. fra Utistoggo, f. 1847, d. 23.5. 1935.

Barn: Ragnhild, f. 1869, se nedafor.

1890-1910 Ragnhild Olsdt., f. 1869, d. 24.4. 1910. G. 1890 m. John Jonsen Valli fra Asphaugen 143/23 på Slindan, f. 1869, d. 19 , som ble g.II 1912 m. Marit Serine Olsdt. Setseng fra Nygarden Langli og flyttet til Asphaugen. John Valli drev som karttegner for Huitfeldt og Co. og han og Ragnhild drev bruket sammen med foreldra hennes.

Folket på Nordpå-Jardet i 1905. Fremst sitter Ole, Sofie og Bergitte, i midten Ola og Kari Slind og John og Ragnhild Valli og bak står John og Esten Guldseth, Helga Aune og Gjertrud AImås.

Folket på Nordpå-Jardet i 1905. Fremst sitter Ole, Sofie og Bergitte, i midten Ola og Kari Slind og John og Ragnhild Valli og bak står John og Esten Guldseth, Helga Aune og Gjertrud AImås.

Barn:

 1. Sofie Jørgine, f. 1890, g.m. Erik Olsen Aas, Uglemstrøa 49/8, bodde på Gressli i Tydalen.
 2. Bergitte, f. 1892, g.m. Nils Estensen Guldseth, Andersgarden 147/1.
 3. Ole, f. 1896, tok over bruket.
 4. Karen, f. 1906, d. 1907.
 5. John, f. 1908, bor på Asphaugen 143/23.

1914-1950 Ole Johnsen Valli, f. 1896, død i ulykke under elgjakt 26.9. 1939. G. 1916 m. Helga Estensdt. Guldseth fra Andersgarden 147/1, f. 1895, d. 6.1. 1972.

Barn:

 1. Jon, f. 1917, tok over bruket.
 2. Ragnhild Kristine, f. 19.4. 1923, g.m. Kristen Magnussen Langseth, Utigarden 38/4.
 3. Egil, f. 6.5. 1930, g.m. Gerd Karin Gunnarsdt. Punde, Nylandet 37/2 på Størset, f. 1944, bor i Trondheim.
  Barn: Lena, f. 1969, Nina, f. 1976.

1951- Jon Olsen Valli, f. 22.5. 1917. G. 1948 m. Gudlaug Blengsli fra Osen, f. 25.3. 1926.

Barn:

 1. Audhild, f. 15.4. 1949, g.m. Odd Viggo Larsen fra Ski, bor i Oslo.
 2. Ole, f. 17.4. 1952, g.m. Grete Sollien fra Tydalen, f. 6.1. 1955.
  Barn: Jo Ketil, f. 1975, Gry Åse, f. 1977.

OPPHEIM GNR 52/8

Tomta er utskilt fra Nordpå-Jardet Uglan i 1935 til John Olafsen Øverbø fra Uggelberg 52/6, f. 10.9. 1908, d. 30.6. 1971, som bygde her s.å. Han ble g. 1938 m. Anna Olsdt. Alseth, f. på Ryggen 50/7 på Uglan 2.11. 1908 (som var g.I m. Olaus Gunnarsen Alseth, Kleva 45/7).

Barn: Ivar Arne, f. 3.7. 1938, g.m. Karin Mari Eidem, f. 9.6. 1943, som tok over eiendommen i 1969, se ellers Øytun 59/16 under Tømmerstranda i bind 3.

UGLEMSÅSEN GNR 52/2 (NER UGLÅSEN)

Både Neråsen og Øveråsen er av de eldste husmannsplassene på Uglan. Her på Neråsen var det en av sønnene på Nordpå-Jardet som like etter midten av 1700-åra begynte som bureiser, visstnok sammen med forel­dra. Hans Jonsen var den yngste i en søskenflokk på tretten. Han fikk bygselbrev på plassen fra Mathias Ramshardt i 1762 imot m.a. å svare 2 riksort i årlig grunnleie og arbeidsplikt til broren Arn på Nordpå-Jardet. Plassen ble utskilt i 1900 og husmannen Renald Jonsen fikk skjøte fra Ola Jørnsen for 1 000 kroner.

I 1875 var det kjøreokse, 2 naut, 6 sauer og 6 geiter på plassen og utsæ­den 3/4 t. korn, 1 1/2 t. poteter og litt rotvekstfrø. Omkring 1955 var dyrkajorda 15 da og krøttera 1 hest, 2 kyr, 3 sauer og 1 gris.

Brukere
1762-1789 Hans Jonsen fra Nordpå-Jardet, f. på Litlstoggo Moslett 1734, d. 1786. G. 1761 m. Goro Persdt. d.e. fra Ustigarden Garberg, f. 1731, d. 1813.

Barn:

 1. Jon, f. 1762, tok over plassen.
 2. Goro, f. 1765, g.m. enkmann Sjurd Bjørnsen Eidem, Brennan.
 3. Berit, f. 1770, d. 1771.
 4. Per, f. 1775, druknet i Garbergselva vinteren 1786, to måneder etter at faren døde.

1790-1816 Jon Hanssen, f. 1762, d. 1814. G. 1790 m. Berit Eriksdt. Sletne, f. 1763, som flyttet til Mostadmark etter at hun ble enke.

Barn:

 1. Hans, f. 1791, g. 1815 m. Gjertrud Andersdt. Venn, f. 1793, bodde på Vennaberget i Mostadmarka. Barn: Anders, f. 1816, Jonetta, f. 1817, g.m. Anders Olsen Setsåsbergan, Lars, f. 1821, Mali, f. 1825, Johan, f. 1828, Berit, f. 1831, Marta, f. 1835.
 2. Brynhild, f. 1794, g.m. Ivar Haftordsen, Fiskarplassen, bodde i Mostadmarka.
 3. Berit, f. 1797, gikk i gardene som tjener, død ugift i legd i Flora 1881.
 4. Per, f. 1802, g. i Malvik 1832 m. Marit Sjursdt. Skjenstadplassen.
 5. Erik, f. 1810, g. i Lade 1838 m. Siri Mattisdt. Venn, f. 1814, bodde på Jøsåsen (Brandåsen) i Mostadmarka.
  Barn: Karen, f. 1838, Berit, f. 1841, d. 1854, Berit, f. 1843, Ane Marta, f. 1846, Marit, f. 1850, Berit, f. 1852, Edvart, f. 1854, Johan, f. 1857, Magnus, f. 1859, d. 1865.

1820-1851 Anders Anderssen d.y. fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1792, d. 1851. G. 1820 m. Agnis Nilsdt. fra Nyhus på Langli, f. 1795, d. 1877.

Barn:

 1. Anders d.e, f. 1820, tok over plassen.
 2. Nils, f. 1822, g. 1847 m. Siri Hembreshaugen i Hegra, f. 1824, og kom dit.
  Barn: Anne, f. 1848, Anders, f. 1859.
 3. Lars d.e., f. 1825, druknet under tømmerfløting i Sona i 1866, g. 1848 m. Siri Olsdt. Ingstad fra Hegra, f. 1822, bodde på Ulstadhaugen i Hegra.
  Barn: Anne, f. 1849, Ole, f. 1850, Ingeborg Anna, f. 1852, Anders, f. 1854, Sivert, f. 1857, Lorents, f. 1859, Gunder, f. 1862, Lars, f. 1866.
 4. Ola, f. 1829, d. 1854.
 5. Anders d.y., f. 1832, flyttet til Åsen i Nord-Trøndelag i 1854.
 6. Ingeborg, f. 1835, g. 1858 m. Ola Tøllevsen Sletnan fra Lanke bodde i Åsen.
 7. Lars d.y., f. 1841, flyttet til Åsen i 1856, g. 1869 m. Karen Eliasdt. Årvikvollen, f. ca. 1851. 1852-1881 Anders Anderssen d.e., f. 1820, d. 1901, tjente i Stjørdalen før han tok over plassen. G. 1852 m. Marit Pålsdt. Uglem fra Bortigarden, f. 1828, d. 1881. De fleste av familien reiste til Amerika i 1883.

Barn:

 1. Anders, f. 1852, d. 1926, g.I 1882 m. Marta Eriksdt. Lille-Veiset fra Lånke, f. 1852, d. 1898, bodde på Stokkmoen i Stjørdalen. II 1899 m. enka etter morbror Jon Pålsen Vokken på Yster-Eidem – Inge­borg Jonsdt., f. 1847.
  Barn: Marie, f. 1882, Ellen Anna, f. 1885, Albert, f. 1890, Ingeborg, f. 1892, Marta Andrea, f. 1898.
 2. Anne, f. 1854, reiste til Amerika i 1883, g.m. John Anderssen Eidem, Vokken under Yster-Eidem, bodde i Nord-Dakota.
 3. Sigrid, f. 1857, d. 1860.
 4. Paul, f. 1859, d. 1922, g. 1887 m. Berit (Betzy) Bersvensdt. Dragstmoen, f. 1857, d. 1929.
  Barn: Millie, f. 1887, Ben Clarence, f. 1890, Alvin Bennet, f. 1889, d. 1890, Arthur, f. 1893, d. 1910, Myrtle Katura, f. 1895, Alvin Haldor, f. 1898, død som spedbarn.
 5. Sivert, f. 1862, d. 1940, g. 1889 m. Ragnhild Persdt. Lekvoll, Oksdalen, f. 1872, d. 1939, bodde i Minneapolis. Han hadde først to barn med Marit Jonsdt. Gullsetgjerdet: Johanna, f. 1880 og Anne, f. 1883. Barn i ektesk.: Minnie Albertina, f. 1890, Peter Melvin, f. 1892, Alta Evrina f. 1896, d. 1917, Arthur Sigvald, f. 1898, Sigurd Raymond, f. 1904, død som spedbarn, Mildred Ruth, f. 1906, Sylvia Olena, f. 1908.
 6. Sigrid, f. 1864, d. 1867.
 7. Ingeborg, f. 1866, d. 1882.
 8. Sigrid, f. 1871, d. 1943, g. 1895 m. Peder Eidem, f. 1873, d. 1955.
  Barn: May Ingmora, f. 1895, Arthur Miller, f. 1897, Stacey Pauline, f. 1899, Orville Meidel, f. 1902, Manda Constance, f. 1904, Stanley Clarice, f. 1906, Perry Richard, f. 1909, Agnes Kathleen, f. 1912.

-1900-1937 Renald Jonsen fra plassen Ustpå-Jardet på Ustigarden Uglan,f. 1862, d. 30.7. 1934. G.I 1895 m. Anne Olsdt. fra Gullhaugen på Slindan, f. 1857, d. 30.6. 1910. G.II 1911 m. Brynhild Eliasdt. Bårsethaugen, f. 1869, d. 19    . Barnlause ekteskap.

1938-1969 John Johnsen Storodd, f. 25.1. 1904, sønnen til Brynhild Jonsdt. Storodd og John Olsen Rugeldal. G. 1843 m. Brynhild Larsdt. Voldset fra Vølsetsvea 55/11, f. 29.6. 1899, d. 13.10. 1971.

Barn: Leif Sigvart Voldseth, f. 18.5. 1926, g.m. Margot Johanne Pedersdt. Moen fra Lånke, f. 1924, bor i Stjørdalen.

Barn: Jan Perry, f. 1954, Britt Ma­ri, f. 1965.

1970-        Nils Margido Fuglem, se Ustigarden Uglan 53/1.

UGLEMSEGGEN GNR 52/3 (UGLEGGA)

Dette var husmannsplass under Nordpå-Jardet og det var sønnen der som var bureiser. Haftord Anderssen fikk bygselbrev fra broren Anders i 1827, men han og Marit Bersvensdt. flyttet visstnok ikke hit før sekssju år senere. Plassen ble utskilt i 1907 og Esten Estensen Guldseth fikk skjøte for 700 kroner.

I 1875 var det 1 hest, 2 kyr, 7 sauer og 1 gris på plassen og utsæden ei knapp halvtynne korn og et par tynner poteter. Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord på bruket, 3 naut, 6 sauer og 1 gris.

Brukere 1827-1864 Haftord Anderssen fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1797. G. 1828 m. Marit Bersvensdt. fra Gunnaplassen på Eidemsnesset på Nergarden Eidem, f. 1798. De reiste til Amerika våren 1865 sammen med sønnen Bersven og familien hans. Bodde i Iowa.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1829, g.m. Ola Persen Setsås, Grindråa.
 2. Bersven, f. 1832, d. 1833.
 3. Bersven, f. 1834, d. 1912, g. 1858 m. Anne Eriksdt. Bålstad, f. 1828, d. 1913.
  Barn: Haftor, f. 1860, d. 1956, g.I m. søskenbarnet Sigrid Olsdt. Setsås, f. 1858, d. 1893, II m. søster til første kona, Ingeborg, f. 1868, d. 1945. Marit (May), f. 1861, d. 1939, g.m. Gunder K. Gulleksen, f. 1851. Sissel, f. 1864. Eleseus, f. 1866, g.m. søskenbarnet Marit Olsdt. Setsås. Albert, f. 1870, d. 1958, g.m. Amelia Hanson, Louis, f. 1874, d. 1944, g.m. Julia Carlsen, f. 1874, d. 1936.
 4. Brynhild, f. 1838, g.m. Jon Torstensen Uglem, se plassen Sandan under Svenngarden.
 5. Marit, f. 1843, d. 1847.

1865-1869 Jon Gunnarsen fra Grindhaugen på Svenngarden og Goro Nilsdt. fra Bell, se Uglemsbakken 50/6.

1870-1888 Ole Mikkelsen fra Berkåksmoen i Rennebu, f. 1815, d. 1888, var smed og etter ham ble plassen ofte kalt Smed-Egga. G.1861m. Kari Persdl. fra Brattset i Rennebu, f. 1828, d. 1929, 101 1/2 år gl.

Barn (begge f. i Rennebu): 1. Marit, f. 1861, d. 1885. 2. Kari, f. 1863, tok over plassen.

1889-1905 Kari Olsdt., f. 1863, d. 19 .

Barn: Karen, f. 1884 (far: Ole Larssen Gresli, Jensgarden, i Tydalen), tok over bruket.

1906-1967 Karen Olsdt., f. 1884, d. 26.1. 1970. G. 1906 m. Esten Estensen Guldseth fra Bjørgaglenna 147/27, f. 1883, d. 12.3. 1970. De forpaktet Jensgarden Uglan i tida 1919-1947.

Barn:

 1. Anna, f. 1906, g.m. Olaf Pedersen Fuglem, se Myrvang 50/24 under Jensgarden Uglan.
 2. Ole, f. 1908, g.m. Marit Serine Severinsdt. Uglem, se Solvik 50/29 under Jensgarden.
 3. Kristine, f. 1911, g.m. Kristen Olsen Rygg, se Rabben 56/2 under Yster-Eidem.

1968-        Arvingene til Karen og Esten Guldseth.

UGELBERG GNR 52/6 (HOLET)

Plassen Holet, 12 mælinger var egentlig kårjord som Anders Anders­sen og Ingeborg Eriksdt. tok igjen da de måtte gi opp Nordpå-Jardet. Slik opphav har også plassene Dalen og Halla. De som gikk fra bruket, tok plassene igjen som kårjord, men etterkommerne satt senere på disse plassene som vanlige husmannsfolk. I 1849 fikk Jon Anderssen bygselbrev fra Ola Jenssen på plassjorda. Horgbyggene som kom til gards like etter 1800, satt fra midten av 1830-åra på fire husmannsplasser under bruket, på Neråsen, Egga, Hålået og Holet.

I 1915 ble plassen utkilt under navnet Ugelberg og sønnesønnen til bu­reiserne, Sivert Jonsen, fikk skjøte fra Ole Jonsen Valli for 700 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 5 sauer og 1 gris i plassfjøset. Holet var altså ingen stor plass. Utsæden var bortimot ei halv tynne korn og vél ei tynne pote­ter. Omkring 1955 var det 15 da dyrkajord på bruket, 3 naut, 3 sauer og 1 gris.

Brukere

1834-1857 Anders Anderssen, d. 1857, 73 år, og Ingeborg Eriksdt., d. 1870, 79 år, se Nordpå-Jardet Uglan.

1858-1889 Jon Anderssen fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1830, d. 18    . G. 1857 m. Ingeborg Sjursdt. fra Alsetkleva, f. 1832, d. 1898.

Barn:

 1. Sivert, f. 1857, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1859, g.m. Berte Jonsdt. Østby, se Skoghaugen under Ustigarden Uglan.
 3. Ingebrikt, f. 1861, d. 1865.
 4. Andreas, f. 1864, tjente i Trondheim i 1900, skal senere ha reist til Amerika.
  Barn: Edvart, f. 1885 (mor: Ellen Katrine Eriksdt. Rundhaug fra Tiller, f. 1859, senere gift Dragåshaug i Singsås), bodde på Forsetlund i Singsås, reiste senere til Amerika.
 5. Ingebrikt, f. 1867, reiste til Amerika i 1891, der han døde i ei ulykke i 1908.
 6. Ingeborg Anna, f. 1874, d. 7.9. 1943, g. 1908 m. Olaf Øverbø fra Trondheim, f. 1874, d. 19    , bodde her på Uglan.
  Barn: John, f. 1908, tok over bruket.

1890-1904 Anders Jonsen og Berte Jonsdt., se Skoghaugen 53/3 under Ustigarden Uglan.

1905-1929 Sivert Jonsen, f. 1857, død ugift 19 , hadde vært i Ameri­ka, men kom heim og tok over plassen etter broren. Han drev bruket sammen med søstera Ingeborg Anna og mannen.

1930-1934 John Olafsen Øverbø tok over bruket etter morbroren, men flyttet til Oppheim 52/8.

1935-1969 Alfred Hammerhaug fra Skatval, f. 16.8. 1901. G.II 1930 m. Gjertrud Olsdt. Uglem fra Svenngarden 49/1, f. 27.2. 1899, d. 17.6. 1967. (Han var g.I m. Petrine Emelie Paulsdt. Sirmo, f. 1902, d. 1923).

Barn:

 1. Kari, f. 1.4. 1930, tok over eiendommen i 1940, g.m. Kjell Davidsson i Brunflo i Sverige, f. 1929.
  Barn: Tor Reinholt, f. 1955, Gjertrud Rigmor, f. 1963.
 2. Ola, f. 11.6. 1932, d. 4.7. 1970.
 3. Anbjørg, f. 20.11. 1934, g.m. John Bardosen Hegseth, Bergstad 19/17 under Bålstad.

UGLDALEN Mellom der vi nå finner Ustigardshusa og Hotlia lå husmannsplassene Hålået og Dalen, i hver sin side av Ugldalen. Dalsplassen var det Nils Jonsen og Ingeborg Sjurdsdt. som tok igjen som kårbruk da de måtte forlate Nordpå-Jardet, og her hadde de alt etablert seg da skattemann­tallet ble tatt opp i 1762. Til sist ble det igjen tre ugifte brødre på plassen som ble lagt øde i de første 1900-åra. I 1875 hadde de 3 naut på plassen og en utsæd på 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og 2 t. poteter.

Brukere -1762-1780 Nils Jonsen, f. på Litlstoggo Mosletta 1715, d. 1766. G.m.

Ingeborg Sjurdsdt. Sesseng, f. 1716, d. 1786. De hadde hatt Nordpå-Jardet etter foreldra hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1745, g.m. Ola Persen, se Marstadplassen.
 2. Berit, f. 1747, g.m. Ole Bjørnsen Ner-Hårstad, Jardet.
 3. Kari, f. 1749, g.m. Bardo Jonsen Øver-Lien, se Liatrøa.
 4. Jon, f. ca. 1754, tok over plassen.

1781-1820 Jon Nilssen,  f. ca.  1754, d.   1833. G.   1781  m. Dordi Sjurdsdt. Markåen, f. ca. 1754, d. 1827, som var oppfostret på Stor-Evja. Det var svært fattigsleg for denne familien og barna måtte alt i ti­årsalderen ut på gardene i tjeneste.

Barn:

 1. Berit, f. 1782, g.m. enkmann Per Anderssen Mogårdstrøen, Nytrøa.
 2. Nils, f. 1785, tok over plassen.
 3. Sjurd, f. 1790, heime i 1811, men flyttet senere ut.
 4. Jon, f. 1793, d. 1846, g. i Stjørdalen 1822 m. Eli Olsdt. Fallåsen (Elverplassen) på Elvran i Lanke, f. 1794, d. 1845.
  Barn: Johan, f. 1822, Marit, f. 1824, Ola, f. 1826, Petter f. 1829, Jon, f. 1831.
 5. Ingeborg, f. 1796, g.m. Nils Jonsen Stokkfætten.

1821-1864 Nils Jonsen, f. 1785, d. 1865, tjente på Stubbe helt fra han var guttunge. G. 1821 m. Berit Nilsdt. Avelsgarden, f. 1796, d. 1858.

Barn:

 1. Jon, f. 1821, tok over plassen, død ugift 1891.
 2. Nils, f. 1822, jaktmann, død ugift 18.7. 1902.
 3. Jon, f. 1824, d. 1826.
 4. Jon, f. 1827, d. 1830.
 5. Gjertrud, f. 1829, død som spedbarn.
 6. Gjertrud f, 1831, d. 1833.
 7. Anders, f. 1834 , hjulmaker, drev plassen sammen med brødrene, død ugift 19    .

1865-1900 Jon og Anders Nilssønner fikk bygselbrev på Dalen og Almåtrøa i 1865. De og broren Nils drev i lag.

UGLHALLA

Husmannsplassen Halla, opphavlig kårbruk, lå i bekkdalen sørvest for der Holtlia senere er bygd opp. Den hørte Nordpå-Jardet til og ble lagt øde da Gjertrud og Anders ikke klarte seg lenger her. I 1875 var det 2 kyr og 7 sauer på plassen og utsæden 1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 2 t. pote­ter.

Brukere

1809-1828 Per Ingebriktsen, d. 1828, 82 år, se Nordpå-Jardet, tok igjen plassjorda her som kår da han måtte gi opp bruket.

1817-1836 Ingeborg Persdt., f. 1791, d. 1863. G.I 1817 m. Ola Persen Uthusplassen fra Flora, f. 1784, d. 1828, oppfostret på Stokkan. G.II 1832 m. enkmann Jon Jenssen Ner-Hårstad, Bortigarden.

Ingeborg og Ola drev kårbruket for faren, og hun satt senere her som vanlig husmann, etter at faren og mannen døde i 1828. Ola døde som allmisselem. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1818, død som spedbarn.
 2. Gjertrud, f. 1819, tok over plassen.
 3. Goro, f. 1823, g.m. Ola Jonsen Nykkelmoen.
 4. Brynhild, f. 1826, død som barn?

1837-1881 Gjertrud Olsdt., f. 1819, d. 1901. G. 1841 m. Anders An­derssen Moslettkamen, f. 1815, d. 1902, som kom til Uglan som dreng. De flyttet til Øver Uglåsen på sine gamle dager og døde der.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1842, g. 1866 m. Tomas Olsen Renåøyan, f. 1838, død ung (se Renåøyan). Ingeborg flyttet som enke til Lødingen i Nordland, der folket på Jensgarden bodde, men sønnen Anders, f. 1869, ble igjen her på Halla ei tid.
 2. Ingeborg d.y., f. 1844, g.m. Ola Persen Flønesberget, Finnberget.
 3. Siri, f. 1846, g. i Stjørdalen 1877 m. Petter Andreassen Velvangsgjerdet, f. 1853.
 4. Brynhild, f. 1849, g. i Stjørdalen 1872 m. Per Jonassen Svebukt på Skatval, f. ca. 1849.
  Barn: Eline, f. 1872, Gjertrud, f. 1874, Anna, f. 1876, Petter, f. 1880.
 5. Anne, f. 1852, tjente i Stjørdalen, kom så heim og bodde hos for­eldra, d. 1899.

HÅLÅET

Denne plassen lå like sør for husa på Ustigarden, men hørte Nordpå-Jardet til. Sønnen der, Jens Anderssen, f. i Horg 1795, d. 1858, var bu­reiser her og flyttet hit ennå mens han var ungkar. Da enka Helke Olsdt. var død, ble plassen lagt til bruket igjen. G.I 1827 m. Ellen Eriksdt. fra Eidemsbrennan, f. 1801, død i barselsseng 1835. G.II 1836 m. Helke Olsdt. fra Hovstrøa, f. 1789, d. 1868, taus på Lia.

Barn, begge i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1827, g. 1856 m. På! Anderssen Høybytrøen fra Nytrøa, f. 1819. og de fikk bygselbrev på plassen i 1857 og drev den til i 1865, da de reiste til Amerika.
  Barn: Anders, f. på ei seter sommeren 1854 (far: Ola Torstensen Bergeshaugan), g. i Minnesota m. Brita Pedersdt. Lønå fra Voss. (Barn: Ida Josephine, f. 1874, Peder Johan, f. 1875, Ivar Gildert, f. 1880, Randal, d. 1884.
 2. Ingeborg d.y., f. 1831, d. 1907, g. 1860 m. Ola Halvardsen Dyva, Lånkmoen, f. 1826, bodde på Kleivsvea i Lanke.Barn: Halvard, f. 1860, Ellen Johanna, f. 1863, Jon, f. 1865, Johan, f. 1868.
 3. Erik, f. 1835, d. 1848.

UGLAN SØNDRE GNR 53 (USTIGARDEN)

Jon Jonsen ble bruker i Uglan søndre med sikkerhet fra 1631, og mest trolig allerede fra 1615 – skjønt det kan ha vært den andre Jon’en, (Rolfsen). I 1645 er han ført bare med kone, men han hadde en sønn Ola Jonsen, født 1615, som er ført som medbruker i 1657 og medbruker få år senere. Ola hadde sønnen Gunder Olsen, født 1650 og Jon Olsen, født 1659. Å si nøyaktig hvor lenge Ola satt som bruker, er umulig, for også den neste brukeren het Ola Jonsen, og bygselsedler er ikke bevart. Men ettersom den senere Ola var født i 1673, må brukerskiftet ha skjedd mot slutten av århundreskiftet.

Eierforhold og skyld på Ustigarden og Nordpå-Jardet var like. Erik og Ola Torstensen på Svenngarden kjøpte Ustigarden i 1800, imot m.a. å gi kår til det gamle bygselfolket, Jon Persen og Brynhild Jonsdt. og til for­eldra hans, Per Olsen og Mali Jonsdt. De sistnevnte døde tre år senere her på garden, men Jon og Brynhild flyttet til Ustpå-Jardet. Dette var kårjorda deres, som sønnene senere fikk arvefeste på.

Ola Torstensen ble etter kort tid eneeier av Ustigarden, men døde alt i 1811. Enka Marit Jørnsdt. ble gift igjen med Haldor Jonsen Langset, som døde etter seks år her. Året etter han døde, giftet Marit seg med drengen sin, Jon Jonsen Øver-Lien. Fra 1830 drev Jon og Marit ene halvparten av bruket, mens sønnen hennes fra første ekteskap, Torsten Olsen, og Ingeborg Persdt. drev den andre. I tjue år var det reelt to bruk her og de hadde jamvel hver sine husmannsplasser. Sønnen fra andre ekteskap, Ola Haldorsen, tok over etter Marit og Jon, men døde ugift i

1850. Fra da var igjen Ustigarden samlet, drevet av Ingeborg Persdt. og andre mannen hennes, Andreas Nilssen. Både Jon Jonssen og Torsten Olsen hadde hatt obligasjonsgjeld, som Andreas også tok over, men han ble velstandsmann. Dette hadde nok sitt å si da han i 1879, sekstiseks år gammel ble gift med tjuefireårige Brynhild Persdt. fra Eidemsbrennan. Det hadde vært mye oppattgifting på bruket, og det ble etterkommerne til Andreas og Brynhild som fortsatte her. Den gamle slekta fortsatte med Jørn Olsen på Nordpå-Jardet.

Som nevnt under Nordpå-Jardet ble det bruket og Ustigarden verdsatt som like bruk. Slik i 1723, se Nordpå-Jardet. Dette året nevnes at disse to bruka hadde skog til «saugtømmer», mens de andre tre Uglbruka bare hadde til husbehov. I 1866 ble det årlige kvantumet som kunne taes ut av skogen, satt til 3 tylfter tømmer. Det har stått sagbruk i Almåa, der alle bruka hadde kvern. Navna Sagbakken og Kvennhusdalen er minne om dette. Ustigarden hadde tre setrer: Litlvollen, Øver Eggvollen og Stråsjøvollen.

I 1866 var det 101 1/2 mål dyrkajord og 42 1/2 mål naturlig eng på Usti­garden. Avlinga ble fastslått til 14 t. bygg, 60 t. havre, 92 t. poteter og 52 lass høy. I tillegg kom 30 høylass årlig fra marka. I 1875 hadde An­dreas Nilssen, som da drev bruket med hjelp av tjenere, 2 hester, 14 kyr, 5 ungnaut, 19 sauer, 16 geiter og 1 gris og en utsæd på2 1/2  t. bygg, 3/8 t. blandkorn, 1/2 t. havre, 5 1/2 t. poteter og litt rotvekstfrø. Omkring 1955 var det 175 da dyrkajord, 3 hester, 12 kyr, 7 ungnaut, 27 sauer, 6 geiter og 3 griser på bruket. Det er nå 190 da dyrkajord. Produktiv skogvidde er omkring 1700 da med 116 kbm årlig tilvekst.

Husa på Ustigarden er brent ned tre ganger, i september 1895, i mars 1931 og skutt i brann under slaget ved Garbergsbrua 4.5. 1940, da også husdyra brann inne. Tradisjonen sier at ei finntøkje en gang i brukertida til Torsten og Ingeborg spådde disse brannene. Hun ble beskyldt for stulder og hevnet seg med gand.

Fra Ustigarden er utskilt: Øveråsen 53/2 i 1902 til husmannen Per Eli­assen. Skoghaugen 53/3 i 1905 til husmannen Anders Jonsen. Litlegga 53/4 s.å. til husmannsenka Marit Haldorsdt. Enan 53/5 i 1913 til husmannssønnen John A. J. Einang. Garbergselva 53/6 i 1914 til Trond­heim e.verk. Listad53/71 1914 til Bernt Nytrø. Holtlia II 53/8 i 1971 til Harald Wesche og slått sammen med Holtlia 52/7 (Ustpå-Jardet).

Brukere

1701 – Ola Jonsen fra Bortigarden Uglan og Brynhild Eriksdt. flyt­tet herifra til Knektaunet og senere til Nygarden Langli, se der.

-1712-        Nils , som hadde en sønn som hette Lars, f. ca. 1691, som i 1728 nevnes som soldat.

1713-1747 Ola Einarsen fra Marstad og Anne Persdt. fra Sletnan flyt­tet til Marstad, se der, og drev Uglan som avlsbruk.

1748-1784 Per Olsen fra Marstad, f. her på Uglan 1720, d. 1803. G. 1748 m. Mali Jonsdt. Uglem fra Nordpå-Jardet, f. på Moslett 1719, d. 1803. De tok over bruket etter foreldra hans.

Barn:

 1. Anne, f. 1747, g.m. Lars Ingebriktsen Knektaunet, Kårået.
 2. Berit d.e., f. 1748, heime i 1762, men døde ung eller flyttet ut.
 3. Ola, f. 1750, g.m. Goro Larsdt. Langlismoen, se Øveråsen nedafor.
 4. Jon, f. 1752, tok over bruket.
 5. Ingeborg, f. ca. 1754, g.m. Anders Anderssen Havernesset.
 6. Mali, f. 1757.
 7. Berit d.y., f. 1760.
 8. Marit, f. 1763, død som spedbarn.

1785-1800 Jon Persen, f. 1752, d. 1804. G. 1785 m. Brynhild Jonsdt. Prestgarden, f. 1761, d. 1813, g.II m. Reier Anderssen. De måtte gå fra bruket, men tok Ustpå-Jardet igjen som kårbruk og flyttet dit.

Barn:

 1. Jon, f. 1786, g.m. Mali Jensdt. Eidemsbotn, se Ustpå-Jardet neda­for.
 2. Per, f. 1789, d. 1790.
 3. Mali, f. 1792, d. 1793.
 4. Per, f. 1794, d. 1795.
 5. Per, f. 1796, g.m. Helke Jensdt. Uglem, se Ustpå-Jardet nedafor.
 6. Einar, f. 1798, d. 1800.

1801-1811 Ola Torstensen fra Svenngarden Uglan, f. 1770, d. 1811. G. 1798 m. Marit Jørnsdt. fra Jørngarden Slindan, f. 1775, d. 1842, som var g.II m. Haldor Jonsen.

Barn:

 1. Torsten, f. 1799, tok over bruket.
 2. og 3. Ingeborg og Kari, tvillinger, f. 1802, d. 1803.
 3. Jørn, f. 1804, g.m. Soffi Nilsdt. Mean, se Nordpå-Jardet Uglan.

1812-1829 Marit Jørnsdt., enke etter Ola Torstensen Uglem. G.II 1812 m. Haldor Jonsen Langset fra Ustigarden, f. 1784, d. 1818. G.III 1819 m. Jon Jonsen Øver-Lien, f. 1793, d. 1871, som kom her som dreng. Han ble senere g.m. Marit Larsdt. Mebost, se Kårbakken nedafor.

Barn:

 1. Ola, f. 1813, bodde heime, død ugift 1850.
 2. Jon, f. 1815, d. 1819.
 3. Haldor, f. 1818, død som spedbarn.
 4. Ingeborg, f. i 3. ekteskap 1820, d. 1822.

1830-1846 Torsten Olsen, f. 1799, d. 1846. G. 1830 m. Ingeborg Persdt. Bårdsgård fra Nergarden, f. 1808, d. 1873, som var g.II m. An­ders Nilssen. Barnlaust ekteskap, men Ingeborg hadde sønnen Jon, f. 1827 (far: Jon Haldorsen Svinas, Nergarden, som døde før gutten ble født), oppfostret her, men omkom i marka ved Ol-Tåmmåsmyra da han fikk et lass over seg 5.12. 1843.

1847-1873 Ingeborg Persdt., enke etter Torsten Olsen, G.II 1847 m. Andreas Nilssen Aunet fra Pigarden, f. 1813, d. 1.7. 1903, som var g.II m. Brynhild Persdt. Ingeborg og Andreas hadde ikke barn sammen.

1874-1900 Andreas Nilssen, enkmann etter Ingeborg Persdt. G.II 1879 m. Brynhild Persdt. Eidem fra Brennan, f. 1855, d. 14.12. 1937, som var førtito år yngre enn han.

Barn:

 1. og –
 2. Torsten, f. 1880 og 1881, døde som spedbarn.
 3. Ingeborg Anna, f. 1883, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1886, g.m. Ingebrigt Anderssen Kjeldstad.

1901-1928 Ingeborg Anna Andreasdt., f. 1883, d. 16.3. 1928. G. 1901 m. Nils Persen Fuglem fra Nesto 12/1, f. 1879. d. 28.7. 1977, som ble g.II m. Marit Johanne Voldseth.

Barn:

 1. Bergitte, f. 1902, g.m. Bernt Tomassen Nytrø, se Listad 53/7 neda­for.
 2. Karen, f. 13.10. 1904, d. 1931, g.m. Peder Jørgensen Berge, Ustigarden 75/1.
 3. Anna Tora, f. 18.4. 1907, bor i Selbu.
 4. Paula, f. 1909, g.m. Asbjørn Arntsen Fuglem, se Skoglund 56/23 under Yster-Eidem.
 5. Marit, f. 21.12. 1910, g.m. Haldor Olsen Sølvhaug, gnr. 43/3 under Langli.
 6. Inga, f. 1913, g.m. Peder Paulsen Borseth, Bårsetplassen 54/12.
 7. Olga, f. 24.5. 1916, bor i Selbu.
 8. Asbjørg, f. 13.9. 1919, g. 1946 m. Sverre Berntsen Tronsmo i Mer­åker, f. 1918.
 9. Barn: Geir Narve, f. 1948, Bård Inge, f. 1951, Wenche, f. 1952.
 10. Ruth Nora, f. 5.2. 1925, d. 1946.

1929-1954 Nils Persen Fuglem, enkmann etter Ingeborg Anne Uglem.

G.II   1937   rn.   Marit   Johanne   Voldseth   (se   plassen   Ustpå-Jardet nedafor), f. 8.5. 1909, d. 25.12. 1966.

Barn:

 1. Nils Margido, f. 1938, tok over bruket.
 2. Ivar Kristian, f. 5.5. 1941, g.m. Tone Berg Johansen, se Svendsås (Oppigarden Svinas) 22/1.
 3. Birger Jan, f. 17.8. 1943, g.m. Brit Grete Sandøy, Moeng 49/16 under Svenngarden, f. 1945, bor i Trondheim.
  Barn: Bård Birger, f. 1969, Børt Erik, f. 1971.

1955- Nils Margido Fuglem, f. 6.3. 1938. G.m. Olga Irene Bustnes fra Rana, f. 24.3. 1939.

Barn: Nils-Even, f. 1969, John Olav, f. 1970, Marit Irene, f. 1971, Tord, f. 1972, Ingvild, f. 1974, Christian, f. 1975.

LISTAD GNR 53/7

Bruket, omkring 9 da, ble utskilt fra Ustigarden Uglan i 1941 til datte­ra der, Bergitte Nilsdt. Fuglem, f. 12.7. 1902, og mannen Bernt Tomassen Nytrø fra Nytrøa 38/10 på Størset, f. 19.9. 1900, d. 10.6. 1966, som dette året begynte å rydde og bygge her. De drev eiendommen som gardsbruk og hadde sauer. De var gifte i 1927 og hadde tre barn:

 1. Arne, f. 9.4. 1927, drept i ulykke på et sagbruk på Toskurrumoen 4.2. 1935.
 2. Tormod Ingmar, f. 22.11. 1928, g.m. Jorunn Bremseth fra Skatval, f. 8.7. 1937, og bor der. Tok over Listad i 1973.
  Barn: Bente Oddbjørg, f. 1960, Bjørn Johan, f. 1962.
 3. Astrid Ingeborg Kristine, f. 27.8. 1932, g.m. Arnfinn Hafsmo, f. 1928, bor i Trondheim.
  Barn: Bodil Lisbet, f. 1960, Anne Margrete, f. 1966.

UGLEMSÅSEN GNR 53/2 (ØVERÅSEN) De som var bureisere i Øveråsen, skulle ha hatt Ustigarden, men ble altså husmannsfolk under den. Det er trulig at det var økonomien som drev Ola Persen og Goro Larsdt. hit omkring 1780. Plassjorda ble ut­skilt fra Ustigarden i 1902 til husmannen Per Eliassen, men skjøte ble al­dri ordnet. Da Per var død, ble jorda igjen kjøpt av Ustigardsfolket, mens hus og tomter ble solgt til Ole Kallar.

I 1875 var det kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 3 geiter på plas­sen og utsæden 1 t. korn og 2 t. poteter. Fra 1845 bygslet Per Ingebriktsen ei trø som hørte Nordpå-Jardet til og drev sammen med Øveråsen.

Brukere

1792-1815 Ola Persen fra Ustigarden Uglan, f. 1750, d. 1827. G. 1779 m. Goro Larsdt. fra Øver Langlismoen, f. ca. 1753, d. 1829.

Barn:

 1. Mali d.e., f. 1779, g.m. Per Halvardsen Garberg, se Øyberget.
 2. Marit, f. 1781, g.m. Gunnar Jonsen Overvik, se Hoemsengan.
 3. Berit, f. 1783, tok over plassen.
 4. Mali d.y., f. 1787, tok over plassen.
 5. Per, f. 1791, gikk seg vill på heimtur fra kvernfjellet i februar 1812 og omkom, 23 år gl. G. 1811 m. Kari Persdt. Uglem, Nordpå-Jardet (som var g.II m. Ingebrikt Hanssen Bårset).
  Barn: Goro, f. 1811, død på Bårset 1819.
 6. Ingeborg, f. 1793, heime i 1811.
 7. Marit, f. 1795, død som spedbarn.
 8. Lars, f. 1797, d. 1798.
 9. Marit, f. 1800, d. 1804.

1816-1820 Mali Olsdt. d.y., f. 1787. G. 1816 m. Ola Jonsen Evjhaugen fra Stor-Evja, f. 1780, sønnen til Jon Olsen Langli, Nygarden. Familien flyttet til heimplassen hans.

1825-1860 Berit Olsdt., f. 1783, d. 1860. G. 1831 m. Per Ingebriktsen Knektaunet fra Ner Kåråhaugen, f. 1803. Barnlaust ekteskap, men de fostret opp Ola Jonsen, f. 1842, se Framistoggo Yster-Eidem. Da Berit døde, giftet Per seg med mor til gutten, Malena Olsdt.

1861-1870 Per Ingebriktsen, enkmann etter Berit Olsdt. Uglemsåsen. G.II 1861 m. Malena Olsdt. Langsetspælan (se Pundsåsen), f. 1814. Barnlaust ekteskap. De flyttet til Framistoggo Yster-Eidem.

1872-1911 Per Eliassen fra Pigarden Aunet, f. 1836, d. 5.3. 1911, som hadde vært dreng hos farbroren Andreas på Ustigarden Uglan. G. 1870 m. Ingeborg Bersvensdt. fra Krokmoen på Berge, f. 1850, d. 1882.

Barn:

 1. Gurine, f. 1871, død ugift 1947, bodde i ei stue på Bårset, der vi nå finner Løvdal 54/7.
  Barn: Peder, f. 1900. se Leirmyr 115/21 under Bakken i Flora, (far: svensken Karl Johan Martinson).
 2. Gjertrud, f. 1873, d. 1878.
 3. Ingeborg, f. 1877, reiste til Amerika i 1904, g.m. Hans Morten Valseth fra Røros.
 4. Elias, f. 1879, d. 1902.

1916-1958 Ole Jonsen Kallar Uglem fra Ustpåjardet (se Holtlia 52/7 nedafor), f. 1881, d. 12.1. 1958. G. 1906 m. Anne Jonsdt. Eidem fra Yter Vokkodden, f. 1876, d. 5.1. 1935.

Barn:

 1. Peder Bernhard, f. 1906, d. 1920.
 2. Serine, f. 1908, g.m. Oskar Larssen Uglem, Uglemsmoen 49/2.
 3. John, f. 4.5.  1911, g.m. Otelie Olsdt. Skogan, se Åsheim 30/48 under Setsås.
 4. Ingeborg, f. 1913, g.m. Alf Uglem, se Nordheim 49/23 under Svenngarden.
 5. Gudrun, f. 7.12. 1916, bor på Nordheim 49/23.

SKOGHAUGEN GNR 53/3

Dette var husmannsplass under Ustigarden til i 1905, da både Skog­haugen og plassen Litlegga ble utskilt. Samme året fikk husmannen her, Anders Jonsen, skjøte fra Nils P. Fuglem for 500 kroner. Familien her er etterkommere fra horgbyggene som kom til gards like etter 1800.

I 1875 hadde plassfolket 2 naut, 4 sauer og 2 geiter, sådde 1 åtting bygg og 1 kvarter havre og satte 3 kvarter poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 18 da og krøttera 3 kyr og 2 sauer.

I 1920 ble Skoghaugen nordre 51/8 utskilt fra Bortigarden Uglan og lagt til bruket. Fra den er Skogstua 51/18 utskilt til Ole Uthuslien.

Brukere

1828-1865 Per Anderssen fra Skogan på Jensgarden, f. 1803. G.I 1826 m. Mali Larsdt. fra Kårået på Knektaunet, f. 1787, d. 1847. G.II 1848 m. Brynhild Jonsdt. Eidemsbotn fra Ysterbotn, f. 1815, d. 1852. G.II I 1853 m. Gjertrud Haldorsdt. Garbergstrøen fra Spæltrøa, f. 1820. Fa­milien reiste til Amerika i 1865, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Anders, f. i 1. ekteskap 1826, g.m. Maria Olsdt. Setsåsbakken, se Almåhaugen under Svenngarden Uglan.
 2. Mali, f. i 2. ekteskap 1849, d. 1852.
 3. Mali, f. i 3. ekteskap 1853, g.m. John Olson, Minnesota.
 4. Sigrid, f. 1855, g.m. John Ericson, Minnesota.
 5. Haldor, f. 1857, bodde i Minneapolis.
 6. Brynhild, f. 1860, g.m. Odin Restan, Minnesota. 1866-1873 øde.

1874-1881 Peder Hahardsen fra Øyberget på Garberg, f. 1838, d. 1880. G. 1862 m. EliEriksdt. fra Kjelstadhaugen, f. 1839, d. 16.8. 1904. De drev Øyberget sammen med foreldra hans i tolv år før de flyttet hit. Enka Eli reiste til Amerika i 1898, etter at barna hadde reist.

Barn: 1. Halvard, f. 1862. 2. Anne, f. 1867. 3. Erik, f. 1869. 4. Ingeborg, f. 1872. 5. Mali, f. 1875, g. 1898 m. John Gaustad, f. i Levanger landsokn 1868. 6. Peder, f. 1877.

1905-1931 Anders Jonsen Uglem fra plassen Holet på Nordpå-Jardet, f. 1859, d. 30.4. 1945. G. 1887 m. Berte Jonsdt. Østby, Smedjardet, fra Tydalen, f. 1862, d. 9.11. 1947. Anders og Berte hadde fordrevet heim­plassen hans.

Barn:

 1. John, f. 1888, g.m. Åsta, bodde i Bø i Telemark.
  Barn: Anders, Sig­urd, Jon, Ingeborg, Åsta, Sivert, Johan, Bernhard, Albert, Anne Marie.
 2. Johan, f. 1889, g. 1918 m. Anne Eline Margrete Mansæterbakk fra Meråker, f. 1888, d. 1946, og bodde der.
  Barn: Mary Birgitte, f.

1919, g.m. Leif Grindberg, f. i Trondheim 1923 (se Jonashåggån 7/4 under Solem), bor i Meråker. (Barn: Anne Lise, f. 1953, Tove Jorunn f. 1956). Arne Edvin, f. 1921, Else Linnea, f. 1926.

 1. Sivert, f. 1891, bodde i Torndheim, død ugift 22.5. 1977.
 2. Ingebrigt, f. 1893, g.m. Berntine Nilsdt. Uglem, se Elvermo 48/16 under Knektaunet.
 3. Olaus, f. 1895, g.I m. Inga Jonsdt. Hauggjerdet, f. 1900, d. 1929. II m. Helga Johanne Vold, f. 1903, begge fra Meråker, og familien bodde der.
  Barn: Asbjørg, f. 1924, d. 1926, Odd Hermann, f. 1939.
 4. Inga, f. 1897, g.m. Gunnar Severinsen Uglem, se Granlund 50/17 under Jensgarden.
 5. Bernhard, f. 1898, tok over bruket.
 6. Albert, f. 1900, d. 20.4. 1925.
  Ingvald Gunerius, f. 1904, g.m. Berntine Nilsdt. Sesseng, se Myrheim 50/33 under Jensgarden.

1932-1933 Ingebrigt Anderssen og Berntine Nilsdt. Uglem.
1934-1965 Bernhard Anderssen Uglem, f. 1898, død ugift 12.12.
1970. 1966-        Albert Gunnarsen Uglem fra Granlund 50/17, f. 18.8. 1925. G.m. Astrid Hansen fra Lavangen i Nordland, f. 16.7. 1932. De tok over bruket etter morbror hans.

 

Anders Jonsen Uglem ble i 1887 gift med tydalingen Berte Østby.

Anders Jonsen Uglem ble i 1887 gift med tydalingen Berte Østby.

 

Barn: Geir Arne, f. 8.7. 1955, Inger Li­se, f. 24.12. 1957, Brit Karin, f. 27.12. 1960, Lars Andreas, f. 31.12. 1971.

(Ragnhild Uthuslien, f. 1897, d. 5.12. 1965, enke etter Edvard Uthus­lien, f. 1886, d. 12.4. 1936, var husholder på Skoghaugen. De to barna deres vokste opp her: Ole, f. 3.9. 1923, g.m. Sigfrid Johansen, bor i Trondheim. Borghild Emelie, f. 18.4. 1926, g.m. John Pedersen Kjøsnes, Haugen 151/11, bor i Malvik).

LILLE-EGGEN GNR 53/4 (LITLEGGA)
Samtidig som Skoghaugen ble utskilt fra Ustigarden Uglan ble også denne husmannsplassen det, i 1905. Husmannsenka Marit Haldorsdt. fikk skjøte for 400 kroner. I 1875 var det 1 ku, 4 sauer og 2 geiter hos husmannsfolket Berit og Ola på Litlegga og utsæden 1 åtting bygg, 1 kvarter havre og 5 kvarter poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 20 da og krøttera 2 kyr og 2 ungnaut.

Brukere

1844-1857 Jon Olsen fra Bårsetmoen, f. 1809, d. 1853, sønnen til Goro Jonsdt. Bårsetmoen og Ola Haldorsen Liahaugen. G. 1829 m. Ingeborg Olsdt. fra Nykkelmoen, f. 1795, d. 18    (levde 1865), taus på Bårset. De losjerte på Bårsetplassen til de begynte her som bureisere.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1829, død som spedbarn.
 2. Berit, f. 1830, tok over plassen.
 3. Ola, f. 1834, d. 1845.
 4. Gurine, f. 1838, g.m. Ola Olsen Dyvasskogen i Lanke.
  Barn: Oline, f. 1872, som hadde femten barn og av disse var Olga, g.m. Thorvald Høiby, Nytrøa 16/2.

1858-1893 Berit Jonsdt., f. 1830, d. 6.12. 1907. G. 1858 m. Ola An­derssen fra Nytrøa på Høyby, f. 1828, d. på Kyllotrøa 27.9. 1911, bror til Pål Hålået. Ola var skredder, men ble blind på sine gamle dager.

Barn:

 1. Jon, f. 1858, g.m. Ingeborg Sjursdt. Eidemsgjerdet, se Kyllotrøa.
 2. Brynhild, f. 1861, d. 1868.
 3. Andreas, f. 1865, tok over plassen.
 4. Brynhild, f. 1868, d. 6.6. 1882.
 5. Ingeborg, f. 1872, d. 13.6. 1882.

1894-1930 Andreas Olsen, f. 1865, død i difteri 1902 på murerarbeid i Orkdalen og gravlagt der. G. 1894 m. Marit Haldorsdt. Langlishaugen fra Sølvhaugen, f. 1869, d. 3.11. 1952.

Barn:

 1. Ole, f. 1894, tok over bruket.
 2. Haldor, f. 1895, g. 1918 m. Aslaug Rønning fra Ranheim og bodde der.
  Barn: Henry Asbjørn, f. 1915, Rakel Mollik, f. 1918.
 3. Bergitte, f.  1897, reiste til Amerika, g.m. Peder Persen Eidem, Eidemsnesset (Pe-Larsplassen), bodde i Minneapolis.
 4. Karen, f. 1899, g.m. Olaf Olsen Garbergsbjørgen, se Geilvang 31/5 under Siran.
 5. Bernhard, f. 1901, d. 1973, g. 1937 m. Berit Olsdt. Dyrdal, f. 1909, bodde på Ranheim.
  Barn: Marit, f. 1937, Arne, f. 1943.

1931-        Ole Andreassen Uglan, f. 28.5. 1894, d. 1.9. 1962. G. 1940 m. Jenny P. Pedersen fra Strinda, f. 27.6. 1908.

Barn:

 1. Arne, f. 12.5. 1941.
 2. Ingrid Marit, f. 25.8. 1942, g.m. Karl Nordvik fra Kristiansund, f. 1935.
 3. Jorunn Oline, f. 9.5. 1944, g.m. Oddbjørn Skjærvik fra Budalen, bor i Trondheim.

EINAN GNR 53/3 (ENAN)

Da drengen på Ustigarden, Erik Jonsen, i 1850 fikk bygselbrev fra hus­bonden Andreas Nilssen på denne plassen, er den kalt Dugurdshaugen, etter åsen ovafor, men Enan ble det vanlige navnet, som familienavn se­nere forandret til Einang! Plassen ble utskilt fra Ustigarden i 1913 og John Anton J. Uglem fikk skjøte av Nils P. Fuglem året etter for 800 kroner. To år senere fikk han skjøte på hus, løsøre og krøtter fra farmo­ra Magnhild Olsdt. for 300 kroner.

1 1875 hadde Erik og Magnhild Enan kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer, 4 geiter og 1 gris, sådde 1 åtting bygg og 1/2 t. havre og satte 1½ t. poteter.

Brukere

1855-1877 Erik Jonsen fra Lekvolltrøa, f. 1827, d. 1877, var dreng på Ustigarden før han begynte som husmann. G. 1851 m. Magnhild Olsdt. fra Bårset, f. 1830, d. 19    . De losjerte på Bårset ennå i 1852.

Barn:

 1. Mali, f. på Bårset 1850 og oppfostret der, g.m. enkmann Anders Tomassen Uglemsmoen, Nordli 50/9.
  Barn: Anna, f. 1889 (far: Ola Olsen Krokstad, Ekra), oppfostret på Bårsethaugen.
 2. Brynhild, f. 1851, flyttet til Stjørdalen i 1869.
 3. Jon, f. 1853, tok over plassen.
 4. Ole, f. 1860, g.m. Kirsti Persdt. Garberg, se Øyberget 34/13 under Oppistoggo Garberg.
 5. Anders, f. 1863, heime ennå i 1881.

1878-1891 Jon Eriksen, f. 1853, d. 1891. G. 1876 m. Anne Jonsdt. Volset, f. 1854, d. 1891, De døde med to måneders mellomrom.

Barn:

 1. Magnhild, f. 1876, tok over plassen.
 2. Marit, f. 1881, g. 1930 m. Ole Kjøbli på Snåsa.
 3. Eline, f. 1884, d. 1892.
 4. John Anton, f. 1888, g.m. Karen Olsdt. Tronseth, gnr. 128/1, og kom dit.
 5. Anne, f. 1891, d. 1892.

1892-1913 Magnhild Olsdt., tok over plassen igjen da ungfolket var død.

1914-1954 Magnhild Jonsdt. Uglem, f. 1876, død ugift 10.2. 1954.

Barn: Anne, f. 1909, bor i Trondheim’.

1955-        Anne Johnsdt. Trondseth, f. 12.3. 1917, bor i Trondheim.

HOLTLIA GNR 52/7 (USTPÅ-JARDET

Da Jon Persen og Brynhild Jonsdt. i 1801 måtte gi opp Ustigarden tok de igjen jorda «ustpå jardet» som kår. De fikk ordnet arvefestebrev på kårbruket, slik at etterkommere kunne få fortsette her, om de ville det. Det ble trulig bygd og flyttet hit før Jon døde i 1804, femtito år gammel. Knappe ti år senere døde Brynhild i samme alder. Da var eldste sønnen gift og det ble ordnet slik at de to brødrene Jon og Per Jonssønner tok over hver sin halvpart av arveskiftet og måtte fra nå, da kåret var bort­falt, svare årlig bygsel og arbeidsplikt til Ustigardsfolket. Husa på de to Ustpå-Jardaplassene lå så nær hverandre at det så vidt gikk å smyge seg mellom de to fjøsa.

Brukere

1802-1804 Jon Persen, d. 1804, 52 år, og Brynhild Jonsdt., d. 1813, 52 år, se Ustigarden Uglan.

1805-1813 Brynhild Jonsdt., enke etter Jon Persen Uglem. G.I1 1807 m. Reier Anderssen Slind, f. på Framistoggo Kolsetmoen enke 1766, som først var g.m. Marit Olsdt. Nesten, og III 1814 m. enke Gjertrud Halvardsdt. Lille-Evjtrøen og flyttet dit. Reier og Brynhild hadde ikke barn sammen. Marit, første kona til Reier, var halvsøster til Brynhild.

Plass I (Jotrøa) Denne halvparten av arveskiftet tok eldste sønnen over da Brynhild Jonsdt. døde. Etter at familien her flyttet til Vølset, drev de plassen som avlsbruk, til at bygselen gikk ut med Jon Jonsen og Brynhild Olsdt. I 1875 hadde Jon og Brynhild 2 naut, 8 sauer, 3 geiter og 1 gris på plassen, sådde 1 åtting bygg og 1/2 t. havre og satte 2 t. poteter.

Brukere

1814-1854 Jon Jonsen fra Ustigarden Uglan, f. 1786, d. 1866. G. 1812 m. Mali Jensdt. Eidemsbotn fra Ysterbotn, f. 1786, d. 1854, som hadde tjent på Vølset. De tok over plassen etter mor og stefar hans, men delte senere med bror hans.

Barn:

 1. Jon, f. 1814, d. 1818.
 2. Brynhild, f. 1817, g.m. Jens Jonsen Hovstrøen.
 3. Ragnhild, f. 1821, tjente på Ustigarden til i 1847, g.m. Per Jonsen Stor-Evjen, Nøvelbakken.
 4. Jon, f. 1824, tok over plassen.

1855-1890 Jon Jonsen, f. 1824, d. 23.11. 1900. G. 1854 m. Brynhild Olsdt. Uglem d.e. fra Almåa, f. 1825, d. 15.6. 1909. Begge døde hos sønnen på Vølset.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1851 (far: Mikkel Jonsen Moslettkvitlen) oppfostret på Almåa, flyttet til Stjørdalen i 1868.
 2. Jon, f. 1854, g.m. Marit Jonsdt. Sessengsveen, se Vinster Vølset 55/4.
 3. Ole, f. 1866, g. 1898 m. Berit Margrete Berntsdt. Tillermarken fra Tiller, f. 1868.

1880-1889 Jon Jonsen og Marit Jonsdt. drev plassen sammen med for­eldra hans og senere som avlsbruk, se Vinster Vølset.

Plass II (Perstrøa)

Som nevnt låg fra først husa på de to Ustpå-Jardsplassene helt inntil hverandre, men omkring 1900 ble husa på Perstrøa, som denne plassen ble kalt, flyttet opp mot Holtet. Her var alt i 1831 8 mælinger jord bygs­let fra Nordpå-Jardet under navnet Holtlia 52/7, som ble det offisielle navnet på bruket.

I 1875 hadde folket på Perstrøa 2 naut, 7 sauer og 3 geiter, sådde litt bygg og 1/2 t. havre og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera på Holtlia 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer, 3 geiter og 1 gris. Det er 15 da dyrka.

Brukere

1827-1839 Per Jonsen fra Ustigarden Uglan, f. 1796, d. 1839. G. 1827 m. Helke Jensdt. fra Jensgarden Uglan, f. 1799, d. 1876, som var g.II m. Ola Olsen. Per fikk ta over halve arvefestet eller kårbruket Ustpå-Jardet da mor hans døde i 1813, men tok ikke over drifta før han og Helke giftet seg.

Barn:

 1. Jon, f. 1828, d. 1829.
 2. Jon, f. 1830, tok over plassen.

1840-1859 Helke Jensdt., enke etter Per Jonsen. G.II 1843 m. Ola Ol­sen Mebost fra Nedpå-Jardet, f. 1802, d. 1874. Barnlaust ekteskap.

1860-1890 Jon Persen, f. 1830, d. 1890. G. 1860 m. Goro Renaldsdt. Eidemsgjerdet, f. 1832, d. 1902.

Barn:

 1. Peder, f. 1860, tok over plassen.
 2. Renald, f. 1862, g.I m. Anne Olsdt. Slindhaugen, II m. Brynhild Eliasdt. Bårsethaugen, se Neråsen under Nordpå-Jardet Uglan.
 3. Ola, f. 1864, død som spedbarn.
 4. Andreas, f. 1865, trikkfører, g. 1895 m. Marta Pedersdt. Auran fra Stjørdalen, f. 1858, bodde i Trondheim.
  Barn: Marie, f. 1888 (mor: Brynhild Tomasdt. Hårstad, Stormyråsen 64/10 reiste til Amerika)
 5. Mikal, f. 1871, reiste til Amerika i 1893, g. 1906 m. Marit Ingebriktsdt. Evjemoen, f. 1867, bodde i Canada.
  Barn: John Ingemar, f. 1909, Gina Leonora, f. 1911.
 6. Henrik, f. 1874, g.m. Karen Jensdt. Liahaugen, se Eidemsgjerdet 56/6.

1891-1938 Peder Jonsen, f. 1860, d. 28.7. 1948. G. 1895 m. Ingeborg Bersvensdt. Kallarstrøen, f. 1856, d. 1937.

Barn:

 1. Ole Kallar, f. 1881 (far: Jon Sjurdsen Eidemsgjerdet), g.m. Anne Jonsdt. Eidem, se Uglemsåsen 53/2.
 2. Tomas, f. 1891, d. 1892 (mor: Marit Tomasdt. Bårset).
 3. Karen, f. 1892, tok over bruket.
 4. John, f. 1896, g.m. Johanne Pedersdt. Mebust, Nedpå-Jardet 97/1, og kom dit.

1939-1969 Karen Pedersdt. Uglem, f. 1892, d. 2.12. 1973. G. 1937 m. Kristian Ingebrigtsen Bjørgen fra Tydalen, f. 1895, d. 22.10. 1966, søn­nen til Johanna Persdt. fra Skulbakken på Øver-Hårstad. barn: Johan­ne Ingeborg, f. 1938, tok over bruket.

1970-        Johanne Ingeborg Bjørgen, f.  17.1.1938. G.m. Harald Wesche fra Stjørdalen, f. 13.5. 1932.

Barn: Jorunn Helen, f. 1965.

UGLEGGA (KÅRBAKKEN)
Kårmann på Ustigarden Uglan, Jon Jonsen, f. 1793, d. 1871, ble enkmann i 1842, da Marit Jørnsdt. døde og g.II 1844 m. Marit Larsdt. Me­bost fra Utstoggo, f. 1819, d. 1911. Han bygde da på kårjorda si på Eg­ga og han og Marit flyttet hit. Bruket ble senere kalt Kårbakken. Her bodde familien til at Jon var død. Marit flyttet da med sønnene sine til Øverbygda, der de bodde på Mebostøya og senere i ei stue på Mølnhus, Hyttbakken.

Barn:

 1. Jon, f. 1844, d. 1906, g. 1873 m. Mali Håkonsdt. Julset i Lånke, f. 1839, d. 1920, og flyttet dit.
  Barn: Hågen, f. 1873, Anne, f. 1874, John, f. 1877, Mikal, f. 1880.
 2. Lars, f. 1846, død ugift på Hyttbakken 9.1. 1905.
 3. Tomas, f. 1851, g. 1880 m. Marit Jonsdt. Krokstad, f. 1851,se Krokstadøya (Kår-Tåmmåsøya).