ØVER HARSTAD

Print Friendly, PDF & Email

Helt umulig er det å finne en sammenheng mellom de to 1600-talls bru­ka på Øver Hårstad og dagens bruk. I en 120 års periode etter 1682 var det bare én bruker her, og dette bryter sammenhengen fullstendig. Nav­net øver tyder på at begge bruka lå høyt i terrenget den gang – og kan­skje med jorda i sameie eller blandet. Vi må derfor behandle dem sam­men nedenfor.

Av de tre brukerne som er nevnt under Hårstad i 1548, er det Gunder som brukte Øver Hårstad – han betalte den leidangsskatten som alltid senere lå på bruket: 24 mark smør og 36 mark mel, tilsvarende 3 spann landskyld. Ti år senere betalte han skipsskatt og var da «legsmann», dvs. ansvarlig for de øvrige bøndene i grenda. Navnet er riktignok skre­vet «Gumer», men det er vel helst en feilskrift.

I 1571 makeskiftet Ola Gundersen med Ola Bjørnsen Alset, slik at Ola Gundersen fikk 1/2 spann i «hennemoer», mens Ola Alset fikk Nedrefossen og 2 daler i mellomlag. Ut fra navnet er det jo nærliggende å tenke på Henmo i Tydal, men det virker lite trolig at denne gården var i bruk og i hevd så tidlig etter svartedøden. Om skrivemåten er svært ulik, kan det vel og gjelde Hilmo, men dette er og blir usikkert.

I 1589 har vi kjennskap til en ny eiendomstransaksjon her på Øver Hårstad. Det er Sjur Guttormsen som selger til broren Jon Guttormsen den gården på to tønner han eide i Hede i Herjedalen, Aunegården ved prestegården. Hvordan Sjur var kommet til denne gården, vet en ikke. Det var vel helst ved arv. Sjur betalte en daler i landbohold året etter dette, og må derfor ha brukt gården siden senest 1587. Det er vel hans sønn, Lars Sjursen som i 1620 blir bøtelagt for å ha «beligget» Magnhild Aslaksdatter Vølset.

Senest i 1606 har Einar overtatt som enebruker på Øver Hårstad, og han satt med bruket til 1632. Enken styrte gården i et par år før den ble delt i 1634.

Jon Einarsen fikk i 1634 bygsel på 1 spann i Øver Hårstad som stemora hans, Einars enke, opplot, og senere samme år på ytterligere 1/2 spann og altså halve gården. Samtidig fikk Jon Pedersen bygsel på den andre halvparten. Han var født i ca. 1595-1600, og hadde sønnene Peder, født ca. 1635, Einar født ca. 1640 og Ola født 1645. Navnene tyder på opp­kalling slik at det er grunn til å tro at Jon Pedersen var Einars sviger­sønn. Han drev bruket til etter 1666, mens Jon Einarsen forsvinner fra kildene etter 1664. Et par tre år senere er Guttorm ført som bruker av 1/2 av hans bruk, men bare for kort tid. (Han var soldat i 1655). Senere på

1600-tallet er Jon Hovarsen, født mellom 1615 og 1630, brukeren her. Han er i 1666 ført med «sønnen» Einar Guttormsen, født 1659, noe som tyder på at han har giftet seg med Guttorms enke.

I 1663 skjer det en viktig endring på gården. I forbindelse med en om­organisering av militærvesenet blir Øver Hårstad lagt ut til offisergård -selvfølgelig fordi gården var en av de få som helt ut var krongods. Fire år senere rykket fenrik Anders Tomassen Falch inn på sin «åsetesgård». Han var født omkring 1620 og levde ennå i 1701, da som husmann un­der gården. Han hadde sønnen Jens Falch, født i 1665, i 1701 kaptein ved arméen sønnafjells.

Fenrik, senere løytnant Nils Jensen Halch, født 1645, fikk Øver Hår­stad som sitt kvarter fra 1680 og ble her til sin død i 1702. Nils bygslet ved århundreskiftet Botn og senere fikk familien også hånd på Ner Bell. Nils Jensen Halch etterlot seg en stor etterslekt i Selbu.

De senere offiserene, fenrik Jocum Jurgens, løytnant Petter Øksen-dorp, løytnant Lehm og andre satt med gården i bare få år hver, og det er tvilsomt om de selv drev gården.

Den siste løytnanten som bodde på Øver-Hårstad, var Anders Lehm, svigersønnen til soknepresten. I 1728 ble bruket med i det store krongodssalget og Stie Tonsberg Schøller ble eier av Øver-Hårstad for 217 rdr. Løytnanten måtte da ut og Schøller bygslet bort eiendommen, visst­nok på vanlige vilkår, til Erik Olsen og Ingeborg Olsdt. Kleset.

Etter matrikkelforslaget fra 1723 å dømme, brukte Anders Lehm bru­ket for «avgift», da den var for «dyrleit», slik at ingen ville svare «full skatt og rettighet». Løytnanten satt altså ikke lenger fri her, men måtte svare ei avgift han sjøl hadde tilbudt. Grunnen til at eieren ikke hadde fått inn full landskyld fra Øver-Hårstad, skulle være at husa var forfal­ne og «dels opraadnede». Løytnanten erklærte han ville forplikte seg til å bygge opp hus og sette jorda i stand, dersom det ble gjort avtak på skylda med 2 øre. Matrikkelkommisjonen satte fram forslag om dette avtaket, men matrikkelen kom aldri i bruk og Øver-Hårstad ble stående i 3 spann som før.

Det ble dårlig stell hos det nye bygselfolket, Erik og Ingeborg. I 1723 ble det reknet med at bruket kunne fø 2 hester, 7 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 8 geiter, som visstnok er realistiske tall. Under skiftet etter Erik Ol­sen i 1742 ble det registrert 2 hester, 5 kyr, 2 okser, 3 kviger og 2 fjorkalver, mens småfeet var «befengt med Skab og styrte-ferdig»! Utsæden er i 1723 gitt opp til 11. bygg og 61. havre. Det var seter på bruket. I skiftet fra 1742 nevnes Storvollen, der det iallfall var slåtteng.

Erik Olsen etterlot seg et forholdsvis stort bu da han i 1742 døde, men familien var så gjeldsatt at alt ble solgt og den måtte flytte fra bruket. Det kom nå en familien her som drev Øver-Hårstad iallfall til i slutten av 1770-åra. Ola Jonsen, oppfostret på Ner-Hårstad, og Kirsti Olsdt. kom fra Kvello og drev bruket i et kvart hundreår, da Kirsti døde. De hadde mange barn og de fleste bodde heime også etter at de giftet seg. Det var altså en storfamilie som drev her da Schøllerarvingen von Krogh solgte bruket. Både Jon, Pål og Per bosatte seg på husmanns­plasser under Øver-Hårstad.

Sjersant Sevat Bergersen kjøpte Øver-Hårstad av von Krogh i 1787 for 1100 rdr. Trulig tok han over drifta sjøl, men bodde på Hove, der han drev gjestgiveri. Enka etter ham, Anne Kristina Bredal, ble gift igjen med overstiger Ole Andreas Zeier. Han fikk skjøte i 1802 og lånte pen­ger av rittmester Wentzel med første og andre prioritets pant i bruket. Under skiftet etter madamen i 1806 ble Øver-Hårstad og 6 marklag i Skogsvollen verdsatt til 1600 rdr., men gjelda til rittmesteren var 1000 rdr. og i tillegg kom 200 rdr. i pantelån til Tomas Nilssen Bell, noe som senere førte til at Zeier måtte avstå jordeiendom til Bell. Zeier satt med

Det brygget altså opp til økonomisk krise hos Zeier på Øver-Hårstad. I 1811 døde overstigeren og eldste sønnen, Hans Andreas, tok over. Han var neppe rette mannen til å ta ovet et gjeldtyngt gardsbruk. To år sene­re kom første reduksjonen av bruket, da 4 marklag på Havernesset ble solgt til husmannen der, Anders Anderssen, en jordpart som snart kom under Bell. I 1822 ble 8 marklag, Havernessengan, utskilt til Nils To-massen Bell for penger som Zeier var skyldig Bells-folket. Samtidig ble Øver-Hårstad halvert og ene parten solgt til Esten Persen Setsås. Hvert bruk ble 1 spann 6 marklag. De 6 marklag Øver-Hårstad eide i Skogsvhalvert og ene parten solgt til Esten Persen Setsås. Hvert bruk ble 1 spann 6 marklag. De 6 marklag Øver-Hårstad eide i Skogsvollen, ble og­så halvert mellom de to bruka.

Øver-Hårstad og Bell hadde utmarka nede ved sjøen som sameie. Den ble delt i 1798, i Hårstadhåggån og Bellshåggån. Det ble dratt ei merkeline fra Hetthaugen til plassen til Heidemark på Havernesset og følgte grensa for Havernessplassen og endte i ytterste odde på Havernesset. Denne lina ble omlagt ute på Havernesset i 1822, da Nils Bell ble eier av mer jord her.

Da Sevat Bergersen i 1787 kjøpte Øver-Hårstad av Schøllerfamilien, følgte også halvparten av ødegarden Skogsvollen med i handelen. Brø­drene Nils Tomassen Bell d.e. og d.y. fikk s.å. skjøte på 6 marklag fra

Bergersen for 230 rdr. Denne fireparten i Skogsvollen ble senere delt mellom Ner-Bell og Botn, mens andre fireparten, som nevnt, ble delt mellom de to Øver-Hårstadbruka.

Brukere

-1647-1666 – Jon Persen, f. ca. 1598, satt med halve Øver-Hårstad. Sønn: Per, f. ca. 1630, heime i 1666.

-1647-1666 – Jon Einarsen, f. ca. 1600, hadde andre halvparten. Sønner:

1. Einar, f. ca. 1635, død på Hove 1709, losjerte på Hårstad. Sønner: I. Einar, f. ca. 1676, tjente på Nesta i 1701. II. Eskil, f. ca. 1677, «tunghørt» og tjente på Ner-Hårstad i 1701. Han hadde dattera Gunhild, f. 1714 (mor: Ingeborg Olsdt.), tjente på Mølnhus i 1762, død på Kyllo 1798, og sønnen Jon, f. 1715 (mor: Berit Kristensdt).

-1700-1712 Nils Jenssen Halen og Johanna Torstensdt., se Bell.

-1704-1708 – Ola Anderssen fra Litlstoggo Moslett, f. 1661, og Marit Bjørnsdt., drev visstnok bruket, eller en part av det, for Halck.

Barn: 1. Anders, f. 1704. 2. Halvard, f. 1708.

1713-1720 løytnant Lind og madam Maria og tre barn født her: Cesilie i 1713, død som spedbarn, Fredrick i 1715, og Cesilie i 1718.

1721-1726 – løytnant Anders Lehm og Maren Margrethe Bloch, datter til presten. De var gift i 1719 og hadde fem barn født her: Christen, f. 1721, Erik Andreas, f. 1722, Hans Iver, f. 1723, Casper Fredrick, f. 1725, Sophie Bredahl, f. 1726.

1729-1742 Erik Olsen fra Ustigarden Eidem og Ingeborg Olsdt. fra Kleset, se Ustigarden Kleset.

1743-1767 Ola Jonsen fra Nordigarden Grøtem, f. 1707, d. 1777, var oppfostret hos morfolket sitt på Ner-Hårstad. G. 1733 m. Kirsti Olsdt. fra Nordigarden Berge, f. 1711, d. 1767. De bygslet først Kvello sam­men med bror hans, Tomas, og kona, og der er de fire eldste barna født.

Barn:

 1. Helke, f. 1735, d. 1786, g. 1757 m. Tomas Torgersen Langset, f. 1728, losjerte her på Øver-Hårstad.Barn: I. Torger, f. 1758, g. 1783 m. Berit Persdt. Stubbhaugen, f. 1757, flyttet visstnok ut.Barn: Helke, f. 1783, Tomas, f. 1786. II. Ingeborg, f. 1761, d. 1773. III. Ola, f. 1764, d. 1765. IV. Agnis, f. 1766, tjente i grenda, død ugift 1833. V. Ola, f. 1770, d. 1772. VI. Ola, f. 1773, flyttet ut? VII. Ingeborg, f. 1776, tjente på Setsås, død i båten på veg heim fra kirka hausten 1796, 20 år gl.
 2. Ingeborg, f. 1736, død ung.
 3. Ola, f. 1738, tok over bruket.
 4. Jon d.e., f. 1741, g.m. Ingeborg Persdt. Håkegård, Øver Håggå-bakken, og kom dit.
 5. Pål, f. 1744, g.m. Marit Estensdt. Slindmoen, se Stormyråsen.
 6. Per, f. 1748, g.m. Marit Olsdt. Solem, se Nystoggoplassen nedafor.
 7. Jon d.y., f. 1751, g.m. Kari Jonsdt. Sesseng og kom dit.
  1768-1774 Ola Olsen, f. 1738, d. 1820. G.I. 1763 m. Goro Persdt.

Stamnes fra Ustigarden, f. 1728, d. 1774. II m. enke Anne Svensdt. Eidem, Negarden, og flyttet dit.
Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Kirsti, f. 1764, tjente hos Bergersen, Norbye og Zeier her på Øver-Hårstad, d. 1830, g. 1805 m. Sjurd Jonsen Hoemsengan, Svartmoen, som døde i 1809, da hun flyttet til far sin på Eidemsnesset, men kom til sist igjen til Hårstad.
 2. Brynhild, f. 1767, levde i 1774.
 3. Ola, f. 1770, tjente på Kvello i 1792?

-1786 Helke Olsdt. og Tomas Torgersen bodde på bruket og drev det sammen med foreldra og brødrene hennes. De døde begge i 1786.

1787-1792 Sevat Bergersen, f. ca. 1758, d. 1792, 33/2 år, var østerdøl, visstnok fra Elverum. Han kom til Selbu som sjersant, og bodde på Ho­ve fra først av. G.I 17 m. Ingeborg Mathisen, d. 1788. G.II 1790 m. Anne Kristina Andreasdt. Bredal fra Sørkil i Stjørdalen, f. 1762, d. 1806, som var g.II m. O.A. Zeier. Familien drev gjestgiveri på Hove, se bind 1, side 364. Skiftet, både etter Ingeborg i 1788 og Sevat i 1792, ble holdt på Hove, men han døde på Øver-Hårstad. Barn i 1. ekteskap: 1. Bendix Mathisen, f. 1784. 2. Tale Marie, f. 1786, heime i 1801.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Andreas Bredahl, f. 1790, levde i 1806.
 2. Ingeborg Anna, f. 1792, g.m. Anders Nilssen Avlsgården, se Garbergssvean.

1793-1806 Anne Kristine Bredahl, enke etter Sevat Bergersen. G.II 1793 m. Ole Andreas Zeier, f. på Kongsberg 1748, d. 1811, som var overstiger, se bind 1, side 365, som ble g.II m. Sara Sophia.

Barn:

 1. Hans Andreas, f. 1794, tok over bruket.
 2. Sara Kristina, f. 1797, g.m. Per Gunnarsen Balstadtrøen, Skultrøa.
 3. Andreas Zeier, f. 1799, død på Lillehammer 1869, sorenskriver, byfut i Lillehammer, stortingsmann, g. 1830 m. Margrethe Petra Christine Jensdt. Gram, f. i Nes i Hallingdal 1812, d. på Hamar 1881.
  Barn: Johan, Oline.
 4. Anne Kristina, f. 1801, d. 1813.
 5. Sevat Bergersen, f. 1803, død som spedbarn.
 6. Ole, f. 1805, død som spedbarn.

1797-1802 Joris Chr. Norbye og Anna Elisabeth Graae, se Negarden Eidem, hadde halve Øver-Hårstad. I disse åra var bruket lensmannsgard.

1807-1811 Ole Andreas Zeier, enkmann etter Anne Kristine Bredahl. G.II 1808 m. Sara Sophia fra Stjørdalen, f. ca. 1763, d. 1846.

1812-1821 Hans Andreas Olsen Zeier, f. 1794, satt fra 1822 med halve bruket.

Barn: Agnis, f. 1817, død på Eidem 1819 (mor: Johanna Haldorsdt. Hovsbrennen).

HARSTAD ØVRE GNR 64/1 (HARSTADLIA)

Esten Persen som i 1822 kjøpte denne halvparten av Øver-Hårstad var husmannsgutt fra Såsbakkan. Kona Anne Knutsdt. var nordøsterdøl, men hadde tjent på Setsås. Zeier fikk ikke penger da han solgte, men pantobligasjoner. Senere pantsatte Esten bruket sitt til Per Bjørn­sen Kallar og flere, for å løse ut den gamle eieren. Esten tok broren Per og kona Marit Halvardsdt. med på gardsbruket. Esten flyttet snart ut med familien sin, da økonomien ble ffor problematisk. Det ble den også for Per og Marit, som fortsatte her. De må flytte snart ut med familien sin, da økonomien ble for problematisk. Det ble den også for Per og Marit, som fortsatte her. De måtte ty til en plass nede på Stormyråsen.

Anders Anderssen Havernesset kjøpte bruket i 1846, med hjelp av pen­ger lånt fra Norges Bank, men etter få år måtte han flytte tilbake til plassen på Havernesset. I 1851 flyttet Arn Nilssen og Kari Fredriksdt. hit. Slik som brukerne før dem, hadde også de prøvd husmannslivet, sjøl om han var fra gardsbruk. Men denne familien klorte seg fast og i dag sitter sjette generasjonen med Hårstadli.

I 1866 er det gitt opp at Arn Nilssen på Hårstadlia hadde 111 mål dyrkajord, 29 mål naturlig eng, 2 hester, 12 kyr, 45 småfe og 1 gris og ei av­ling på 15 t. bygg, 95 t. havre, 160 t. poteter og 60 lass høy og 50 lass utmarkhøy årlig. Det kunne avvirkes 2 tylfter tømmer årlig. Bruket hadde to setrer, sammen med Øver-Hårstad og Bell. Det er her siktet til Stor­vollen og Trøinn på Selbuskogen eller Skogsvollskogen. Det ble holdt jordskifte der i 1889, slik at etter den tid hadde de to Øver-Hårstad-

bruka Trøinn, mens Ner-Bell og Botn setret på Storvollen. Mens talla fra 1866 er fra et matrikkelarbeid, så har vi eksakte tall fra

tellinga i 1875, det året Kari Fredriksdt. ble gift med Gunnar Persen Bergsnesset og tok over: 1 hest, 10 kyr, 5 ungnaut, 19 sauer og 2 griser. Ut­sæden er gitt opp til å være 1 åtting rug, 11. bygg, nær 41. havre, 1 kvar­ter havre til grønfor, 3 kvarter erter til for og 6 t. poteter. Omkring 1955 var det 137 da dyrkajord, 1 hest, 9 kyr, 6 ungnaut, 16 sauer og 2 griser. Det er nå 118 da dyrkajord og 977 da produktiv skog med 91 kbm årlig tilvekst.

Fra Hårstadlia er utskilt: Marienborg (Håggåbakken) 64/2 i 1874 til Ove Hoff. Neatun 64/6 i 1891 til Ola P. Aas (se Lidarende 65/14 under Ner-Hårstad). Bjørkli 64/7 s.å. til Peder P. Berge. Bjørklund 64/9 i 1906 til Johanna P. Hårstad. Flatheim (Vestre) 64/12 i 1910 til Sivert O. Eggen og slått sammen med Flatheim 63/73. Flatas (Stormyråsen) 64/13 i 1913 til Johannes J. Kvello. Marienborg vestre 64/15 i 1911 til Olaf T. Korsvold og slått sammen med 64/2. Åsvang (Stormyråsen) 64/26 i 1933 til Ingvald P. Eidem. Skogly 64/27 s.å. til Peder A. Ny­heim. Maritun 64/32 i 1937 til Halvdan M. Bjørnstad. Heimtrygd 64/33 i 1938 til Selbu Husflidsentral. Skogrand 64/39 i 1947 til Bjarne T. Ei­dem. Nea 64/40-42 s.å. til Trondheim E.verk. Berg tun 64/53 i 1948 til Karen Sandvik. Solfjell 64/54 s.å. til Ole B. Garberg. Håggåbakken 64/56 i 1950 til Nils Kr. Haarstad. Heimstad 64/57 s.å. til Peder A. Hårstad. Arnstad 64/58 s.å. til Arne Elverum. Gimle 64/59 s.å. til Sel­bu kommune. Einebu 64/60 s.å. til Torbjørg Hårstadli. Haga 64/63 i 1952 til Bodil Hagen Andreassen. Vestly 64/65 i 1953 til Oddvar Ny­heim. Solfjellmoen 64/67 s.å. til Ole B. Garberg og slått sammen med 64/54. Heimly 1164/68 s.å. til Per Storrø. Stensbo 64/69 s.å. til Birger Moen. Bergtun 64/71 i 1956 til Karen Sandvik og slått sammen med 64/53. Rødberg 64/72 s.å. til Bjarne Eidem. Brønn 64/77\ 1957 til Mar­tin Evjen. Fjelltunvegen 64/78. Heimen 64/80 s.å. til Thomas S. Solem. Strandgløtt 64/81 i 1958 til Ingvald Gunnar Sesseng. Sjøgløtt 64/86 i 1961 til Oddmund O. Mogård. Randibo 64/87 s.å. til Reidar Aftret. Kollen 64/91 i 1964 til Bjørn Sivertsen. Flatmyr 64/92 s.å. til Arvid Ny­heim. Skogheim 64/93 i 1965 til Kåre Bævre. Tomasbu 64/95 i 1968 til Per Inge Sandvik. Storbakken 64/98 i 1970 til Selbu kommune. Heimro 64/101 s.å. til Ole Trondseth. Setra 64/122 i 1971 til Odd Røkke. Hår-stadbakken II 64/126-127 (ca. 12 da boliggrunn) i 1973 til Selbu kom­mune.

Brukere 1822-1840 Esten Persen fra Såsbakkan på Setsås, f. 1779, d. 1869. G. 1820 m. Anne Knutsdt. fra Vingelen i Nord-Østerdalen, f. 1794, d. 1870, som kom fra byen til Setsås som taus. De og sønnen Ola flyttet til Sunnland på Strinda i 1841, dit sønnen Per hadde flyttet året før. Senere flyttet familien til Stjørdalen.

Barn:

 1. Marit, f. 1821, død som spedbarn.
 2. Marit, f. 1822, flyttet til Klæbu i 1837, g. 1851 m. Even Andreas Olsen Reppe fra Trondheim, f. ca. 1820.
 3. Sara, f. 1.825, flyttet til Stjørdalen i 1839.
 4. Per, f. 1828, flyttet til byen, og i 1851 til Stjørdalen, g. der 1869 m. Anne Marta Pettersdt. Pretsmoen, Halsen, f. 1846, bodde på Værnesplassen.Barn: Anna, f. 1870.
 5. Ola, f. 1831, g. i Stjørdalen 1864 m. Ingeborg Pettersdt. Værnesmoen, f. 1844, reiste til Amerika i 1869. Bara: Anna, f. 1865, Edvart, f. 1867, Paul, f. 1869.
 6. Esten, f. 1836, d. 1837.
 7. Ellen, f. 1836.

1837-1845 Per Persen, bror til Esten, og Marit Halvardsdt. kom fra Granåsen i Lånke og flyttet senere til Stormyråsen, se der. De drev fra først bruket sammen med Esten og Anne.

1851-1874 Am Nilssen fra Pigard Aunet, f. 1800, d. 1876, var bror til Andreas Ustigarden Uglem, Ellev Flønestrøen og Siri Oppigarden Flønes. G. 1824 m. Kari Fredriksdt. fra Hovsbrottet, f. 1807, d. 1874. De bodde først på Aunet, der Arn var jorddreng og var tjue år husmansfolk på heimplassen hennes. Hit til Hårstadlia kom familien fra Nesta, men hadde også drevet Oppigarden Eidem. Barn (alle så nær som det eldste fødte på Hovsbrottet):

 1. Anne, f. på Aunet 1824, død ugift 1861.
 2. Fredrik, f. 1827, d. 1857, g. 1853 m. Anne Persdt. Aftret, Nordistoggo, f. 1825 (som ble g.II m. Erik Eriksen Samstad, Ustigarden).Barn: Kari, f. 1852, tok over bruket, Arnt, f. 1855, død som sped­barn, Mali, f. 1857, g.m. Ola Haldorsen Sesseng, Negarden Grøtem.
 3. Nils, f. 1830, d. 1861, g. 1860 m. Kirsti Andrsdt. Kjelstad, f. 1838 (som ble g.II m. Per Persen Eidem, Brennan).
 4. Barn: I. Peder, f. 1858 (mor: Ingeborg Olsdt. Aftret, Ustistoggo). II. Arnt, f. 1860, reiste til Amerika i 1880, g.m. Brynhild Jonsdt. Lekvolltrøen, f. 1860.
 5. Ragnhild, f. 1832, d. 1861.
 6. Kari, f. 1836, d. 1837.
 7. Kari, f. 1843, d. 1847.
 8. Jørgen, f. 1848, død på Nesta 1850.

1875-1901 Kari Fredriksdt., f. 1857, d. 1881. G. 1875 m. Gunnar Per­sen Nervik fra Bergsnesset, f. 1853, d. 1909. De tok over bruket etter be­steforeldra hennes.

Barn:

 1. Arnt, f. 1875, tok over bruket.
 2. Helga, f. 1876, g.m. Ole Jonsen Stamnes, gnr. 25/2, bodde i Bærum.
 3. Dødfødt barn i 1878
 4. Dødfødt barn i 1879
 5. Dødfødt barn i 1880
 6. Gurina, f.  1885 (mor: Siri Andersdt. Marstadtrøen), g.m. Esten Pedersen Slind, Ystermoen 143/15.
 7. Ingebjørg, f. 1901, d. 1919 (mor: Anne Nilsdt. Gullset, Orsgarden).

1902-1949 Arnt Gundersen Hårstadlien, f. 1875, d. 27.10. 1963, under­
offiser. G. 1906 m. Anne Gundersdt. Hårstad fra Øver-Hårstad 64/3, f.
1886.

Barn:

 1. Kåre, f. 10.10. 1906, d. 5.7. 1927.
 2. Annbjørg, f. 1908, g.m. Birger Antonsen Tørum, Bjørklund 56/16 under Eidem.
 3. Gudrid, f. 1912, g.m. Halvdan Bjørnstad, se Maritun 64/32 nedafor.
 4. Torbjørg, f. 1914, g.m. Oddbjørn Bragstad i Frol.
 5. Gunnar, f. 1917, tok over bruket.

1950- Gunnar Arntsen Haarstadlien, f. 19.9. 1917. d. G.m. Inge­bjørg Olsdt. Øwre fra Hommelvik, f. 15.6. 1919.

Barn: Arnt, f. 1955, d. 1956, Kåre, f. 1958.

SKOGLY GNR 64/27

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1933 til Peder og Sofie Marie Nyheim, som bygde og bosatte seg her året etter.

Brukere

1933-1957 Peder Anderssen Nyheim fra gnr. 99/4 på Mebost, f. 1898, d. 11.9. 1956. G. 1925 m. Sofie Marie Olsdt. Bjerken fra Langlishaugen 41/5, f. 1899.

Barn:

 1. Arvid Gunstein, f. 1926, tok over eiendommen.
 2. Oddvar Johan, f. 1927, g.m. Ida Egilsdt. Nervik, se Vestly 64/65 nedafor.
 3. Gustav, f. 1929, g.m. Sigrid Thomasdt. Rena, se Skogly II 64/90 nedafor.
 4. Margido, f. 4.10. 1931, g.m. Kari Bernhardsdt. Kjøsnes, Viklund 132/9 under Nervik, f. 23.4. 1938.

1958-        Arvid Pedersen Nyheim, f. 23.7. 1926. G.m. Dagny Johansdt. Grunnan fra Vikna i Nord-Tr.lag, f. 27.6. 1923.

Barn:

 1. Mary Johanne, f. 16.11. 1949, g.m. Oddbjørn Sandvik, bor i Oslo.Barn: Chatrine, f. 1972, Alette, f. 1974.
 2. Else, f. 29.3. 1952, g.m. Kjell Rosvoldaune i Leksvika, f. 1953.Barn: Kim, f. 1972, Erlend, f. 1974.
 3. Grete, f. 6.11. 1959.

Skogly II gnr. 64/90 Gustav Pedersen Nyheim, f. 29.6. 1929, tok over en halvpart av Skogly 64/27 ved skjøte fra broren Arvid i 1964. G.m. Sigrid Thomasdt. Rena fra Solhaug 14/10 under Lekvoll, f. 31.8. 1934.

Barn: Geir, f. 1962, Sis­sel, f. 1969.

MARITUN GNR 64/32 Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1937 til Gudrid Arnsdt. Hårstadli, f. 14.8. 1912, d. 19.1. 1949, og Halvdan Martisen Bjørnstad fra Malvik, f. 29.3. 1905. De var gift i 1933 og hadde dattera Mari, f. 1934, g.m. Rei­dar Strand fra Valsøyfjorden. Halvdan ble g.II m. Margit Olsdt. Kjøs­nes fra Utigarden Grøtem, f. 7.1. 1911, d. 20.1. 1972.

SKOGRAND GNR 64/39

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1947 til Bjarne Torstensen Eidem fra Nyhagen 64/17 under Ner-Hårstad, f. 7.11. 1910, og Margit Nilsdt. En­gan fra Tømra 30/38 under Setsås, f. 19.4. 1911, som bygde her året et­ter. De var gift i 1938 og hadde to barn:

 1. Turid Helga, f. 22.2. 1944, g.m. Ingar Ingesen Kjeldstad, se Rødberg 64/72.
 2. Guri Olive, f. 14.8. 1950, g.m. Per Olsen Brudal, gnr. 120/7 under Stokkan.

BERGTUN GNR 64/53

Tomta her – 3.5 da – ble i 1948 utskilt fra Hårstadlia til Karen Arnsdt. Sandvik, f. Nordsto Fuglem 1894, som året etter bygde og drev pensjo­nat her. Hun var enke etter Olaus Jonsen Sandvik fra Ustpå-Jardet 20/5, f. 1890, d. 1934.

Barn:

 1. John, f. 23.7. 1914, g.m. Ingebjørg Tomasdt. Haave, Hovslia 69/3, f. 3.7. 1916, bor i Kvinnherad i Hordaland.Barn: Odd, Tor, Kjell­aug, Ragnhild, Brynhild.
 2. Jorun, f. 18.12 1916, g.m. Ottar Gunnarsen Kjøsnes, Nordpå 153/1.
 3. Arne, f. 24.2. 1924, g.m. Reidun Jensdt. Overvik, se under Slindan.
 4. Aud, f. 1927, g.m. Odd Olaussen Rygg, se Stormyråsen 64/16.

SOLFJELL GNR 64/54

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1948 til Ole Bjørnsen Garberg, f. 1898, d. 1980, se Garbergsbakken 35/4. Et tillegg til tomta – Solfjellmo-en 64/67 – ble utskilt fra samme bruket i 1953. Ole B. Garberg bygde i 1949.

ARNSTAD GNR 64/58 Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1951 til Arne Johan-Arntsen Elverum fra Lånke, f. 11.2. 1924, og Inga Bergitte Jonasdt. Sørflakne fra Flora, f. 27.6. 1926, men Johan Dyrdal hadde bygd her seks år tidligere. Arne og Inga ble gift i 1949 og har barna: Maren, f. 1959, Sigrid, f. 1961, Be­rit, f. 1962.

EINEBU GNR 64/60

Tomta ble utskilt fra Hårstadlia i 1950 til dattera der, Torbjørg Arntsdt. Hårstadli og solgt fire år senere til Kjell Johnsen, f. 6.8. 1929, som bygde her. I 1963 ble Peder Arntsen Fuglem, Nordsto 131/1, eier og i 1968 Selbu kommune. I 1978 ble eiendommen solgt til Kolbjørn Kristiansen Lien, se Fredheim 30/62 under Setsås, f. 27.9. 1924, og Ma­ry Synnøve Ingvaldsdt. Wold fra Pundsbakken 28/7, f. 12.12. 1925. De var gift i 1946 og har barna:

 1. Terje. f. 18.8. 1947, g.m. Ulla Brith Thalin fra Sverige.
 2. Torild, f. 15.9. 1949, g.m. Loick Kervarec fra Frankrike.

HAGA GNR 64/63

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1952 til Bodil Hagen Adreassen. Eien­dommen ble i 1960 solgt til Per M. Eidem, som tre år senere solgte til Peder Langlo. De to siste hadde eiendommen som feriested. I 1967 ble Selbu kommune eier, som i 1972 solgte til Gunnar G. Ødegård fra Rø­ros, f. 2.10. 1925, d. 1973, og Ragnhild Bardosdt. Krogstadmo fra gnr. 121/12, f. 24.7. 1928. De ble gift i 1949 og barna er:

 1. Maggi, f. 8.9. 1950, g.m. Jostein Løkken på Røsos, f. 1949.Barn: Jan Frode, f. 1972.
 2. Bengt, f. 20.1. 1953, g.m. Ann-Mari Sonflå fra Hegra.
 3. Siv, f. 6.9. 1955, g.m. Martin Sandvik fra Åsenfjorden, f. 1947, bor i Malvik.Barn: Morten, f. 1974.

VESTLY GNR 64/65

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1953 til Oddvar Pedersen Nyheim fra Skogly 64/27, f. 27.9. 1927, og kona Ida Johanne Egilsdt. Nervik fra Raumyra 132/3, f. 3.8. 1934, som bygde her året etter.

Barn: Maj Edith, f. 30.11. 1952, Per Magnar, f. 21.8. 1959, Torill, f. 1968, Rita, f. 1970, Kristin, f. 1972.

STENSBO GNR 64/69

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1953 til Birger Moen, f. 10.10. 1917, og kona Kristine Stokke fra Såmstadtrøa 138/4, f. 10.5. 1925.

Barn: Kjell Bjarne, f. 30.6. 1956.

RØDBERG GNR 64/72

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1956 til Bjarne Eidem, se Skogrand 64/39, og tjue år senere overtatt av dattera Turid Helga, f. 22.2. 1944, og mannen Ingar Ingesen Kjelstad, se Sagtun 54/31 under Bårset, f. 16.11. 1944.

Barn: Mona, f. 1968, Bård Inge, f. 1971, Toril, f. 1973.

HEIMEN GNR 64/80 Tomta ble utskilt fra Hårstadlia i 1957 til Thomas Sivertsen Solem fra

Østby 16/7 på Høyby, f. 2.6. 1909, d. 16.5. 1979, og Turid Johansdt.

Moe fra Trondheim, f. 7.2. 1901. De var gift i 1936 og hadde to barn:

 1. Steinar, f. 20.1. 1941, g.m. Liv Jerimiassen fra Svolvær, f. 1939, d. 1972, II m. Venke Vatn fra Surnadalen, f. 1942, bor på Sunndalsøra, Barn: Marit, f. 1963, Trine, f. 1975, Tone, f. 1976, Siri, f. 1978.
 2. Kristen, f. 18.9. 1945, g.m. Jostein Bolseth i Bratsberg, f. 1944.Barn: Olav, f. 1973, Turid, f. 1975.

STRANDGLØTT GNR 64/81

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1958 til Ingvald Gunnar Sesseng, som to år senere solgte eiendommen til Emma Olsdt. Nydal, f. Mebust 12.10. 1910, se Luddumoen 56/14 på Eidem. Hun var enke etter Jon Jonsen Nydal fra gnr. 119/2 på Stokkan, f. 27.2. 1902, d. 1959. Barna tok over eiendommen i 1971:

 1. Johan Birger, f. 22.12. 1945.
 2. Gunvor, f. 24.1. 1947.

SJØGLØTT GNR 64/86

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1961 til Oddmund Olsen Mogård fra Oppheim 137/11 på Sesseng, f. 31.10. 1929, og kona Oline Evensdt. Fuglås fra Hølonda, f. 7.4. 1930.

Barn: Kjell Olav, f. 1959, Kurt Edvin, f. 1966.

SOLFENG GNR 64/87 (STORBAKKEN)

Tomta er utskilt fra Hårstadlia i 1961 til Reidar Renaldsen aftret som åtte år senere solgte den til Olav Sivertsen Eggen fra Flatheim 64/12, f. 16.1. 1913, og kona Jenny Antonsdt. Tørum fra Bjørklund 56/16 på Ei­dem, f. 26.6. 1917, som bygde i 1970.

MARIENBORG GNR 64/2 (YSTER HÅGGÅBAKKEN)

Det er uklart hvor gammel husmannsplassen som lå her, var og hvem det var som først bosatte seg her. I 1851 kom svensken Andreas Frilån-

der og kona Inger Gurina og bosatte seg på Håggåbakken. De var kom­met til bygda et par år tidligere. Det er mulig at de var bureisere. Fra den dagen de kom her, er iallfall brukerrekka klar.

Helt fra 1860 ble det drevet handel hos Frilånder på Håggåbakken, se­nere av Hatle, Hoff og Christophersen. Lenge har det også vært drevet gjestgiveri. Før 1874 var eiendommen reknet som husmannsplass og handelsmannen ble kalt husmann. Han eide bare hus på plassen. Vi ser at Hans Hatle solgte husa i 1870 til Ove Hoff for 150 spd. Fire år senere fikk Hoff skjøte på plassjorda fra Arn Nilssen Hårstadlien for 300 spd. og den ble utskilt under navnet Marienborg, oppkalt etter kona her.

Det var ikke bare de reisende som tok inn på Marienborg. Mange lo­sjerte her i lengre tid, både doktor, lærer og baker. Lægen Holmboe tok livet sitt her en maidag i 1899. Doktor Fr. Holler losjerte her etter han flyttet fra Eidem. Hans Hatle hadde taus og dreng, Hoff hadde flere innflyttede tjenere – handelsbetjentene Johnsen, Dahl, Nøstvold, Alfred Lund og Paulsen og husjomfruene Martha, Sesilie Kystad og Kristina Husby og lærerinne frøken Dreier. Se også bind 2, side 139-140.

Hoff og Christophersen drev ikke gardsbruk, men satte bort jorda. Da Ovedia Hoff var død, ble eiendommen solgt til Olaf Torstensen Kors­vold for 8 700 kroner. Han fikk skjøte fra skifteretten i 1913. I 1922 ble Marienborg vestre 64/5 utskilt fra Hårstadlia og lagt til det gamle Ma­rienborg. Dette var den nordre, eller fra gammel tid kalt Øver Håggå­bakken, som Jon Haldorsen reiste fra. Forsamlingshuset Gimle er delvis satt opp på denne eiendommen. Korsvoldfamilien fortsatte med gjestgiverdrifta, men drev også jordbruk. Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord, 2 hester, 4 kyr, 2 ungnaut og 3 griser på bruket.

Brukere

1851-1866 Andreas Anderssen Frilånder, f. i Ekeslunde i Vings preste­gjeld i Ålvsborgs lån i Sverige 1818, kom i 1849 til Kvello for å gifte seg. G. 1849 m. Inger Gurina Persdt. Iversen, f. på Røros 1829, som også kom hit til byga i 1849, til mor sin, enka Ane Magrete Olsdt., som lo­sjerte hos Norbye med to av barna sine, Johan Henrik, f. 1827, og Hans Petter, f. 1833. Hun var enke etter Per Iversen på Røros, og flyttet ut igjen sammen med sønnene.

Her på Håggåbakken drev de handel helt til de i 1867 reiste til Ameri­ka. Andreas drev også som handverker, visstnok smed.

Barn:

 1. Berte Maria, f. 1849.
 2. Anna Sofie, f. 1852.
 3. Aksel Magnus, f. 1854, d. 1931, g.m. Ingeborg Andersdt. Dragsten, Jardet, f. 1859, d. 1938.Barn: Ida Mathilde, f. 1877, Adolph Magnus, f. 1879, Minnie Josephine, f. 1880, Nelly Othelia, f. 1882, Alma Georgine, f. 1886, Lillie, f. 1888, Estella, f. 1894.
 4. Pauline, f. 1857, d. 1858.
 5. Peter Andreas, f. 1859.
 6. Lena Pauline, f. 1861, g.m. Peder Ingebriktsen Hovey, Seigenget under Hove.
 7. Peder Olaf, f. 1865.

1867-1868 Hans Knutsen Hatle drev også handel, se Svenngarden Uglan, dit han flyttet.

1869-1900 Ove Hoff fra Ørlandet, f. 1838, d. 1900. G.m. Marie Dort­hea Krognes fra Trondheim, f. 1819, d. 1892. De drev skyssstasjon og gjestgiveri her.

Barn: Ovedie, f. 1863, tok over eiendommen.

1901-1912 Ovedie Hoff, f. 1863, død ugift 27.12. 1912.

1875-1877 Gustav Christophersen drev handel her i disse åra, men flyt­tet til Hove sammen med husholderne sine, søstera Helene og Sisislie Myhre og handelsbetjent Ole Olsen Kuras.

1913-1952 Olaf Torstensen Korsvold fra Ysterbakkann på Litl-Evja, 91/2, f. 1880, d. 15.8. 1960. G. 1901 m. Ingeborg Henriksdt. Morset fra gnr. 70/1, f. 1877, d. 11.2. 1956.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 6.1. 1902, g.m. Erling Ingolf Olsen Voldseth, se Granly 63/47 under Bell.
 2. Brynhild, f. 1903, g.m. Olaus Olsen Rygg, se Stormyråsen 64/16.
 3. Torstein, f. 1905, tok over eiendommen.
 4. Henrik, f. 1907, g.m. Brynhild Thomasdt. Kulvik, se Skogholt 63/39 under Bell.

1953-         Torstein Olafsen Korsvold, f. 10.5. 1905, d. 7.1. 1969. G.

1931 m. Tora Jorun Arntsdt. Kvello fra gnr. 66/1, f. 18.12. 1903. De drev også Ysterbakkan på Litl-Evja, se der.

Barn:

 1. Olav, f. 1932, g.m. Bodil Arntsdt. Øverøyen, se Utsikten 64/15 nedafor.
 2. Ingeborg, f. 14.7. 1934, g.m. Sverre Renaldsen Aftret, 67/1, bor i Malvik.
 3. Arne Georg, f. 27.11. 1936, g.m. Eva Dompen fra Svatsum i Vestre Gausdal, bor i Fåberg i Lillehammer.Barn: Kristen, f. 1967, Torstein, f. 1969.
 4. Tor Jostein, f. 25.5. 1942, g.m. Aslaug Olsdt. Haave, Brattlia 67/38, se Ysterbakkan på Litl-Evja 91/2.

UTSIKTEN GNR 64/15

Denne tomta er utskilt fra Marienborg vestre, parten som i 1922 ble ut­skilt fra Hårstadlia og lagt til Marienborg 64/2. Den ble overtatt av Olav Torsteimen Korsvold, f. 4.10. 1932, i 1968, og kona Bodil Arntsdt. Øverøyen fra Meldalen, f. 4.2. 1938, som bygde her.

Barn: Tor-Stein, f. 1965, Ann-Magritt, f. 20.4. 1969.

ØVER HÅGGABÅKKEN

Denne husmannsplassen hørte også Hårstadlia til. Den lå omlag der forsamlingshuset Gimle nå er bygd opp, på jord som er lagt til Marien­borg. Dette er eldste Håggåbakkplassen, men ble lagt øde like før 1875.

Brukere

-1755- Per Persen Håkegård, f. ca. 1697, trulig fra Håkkågarden i Brekken, og kona Ingeborg Jonsdt., kanskje fra Øverbygda eller Flora, bodde visstnok her. Det var skifte etter Per i 1755, men kona var død før. Per var året før funnet ihelfrossen i ei «Seter Madstue» i Kjurrudalen og gravlagt i Ålen.

Barn:

 1. Per, f. ca. 1742, g.I m. Anne Larsdt. (Bårdsgård?), II m. Gjertrud Einarsdt. Marstad, se Uthusplassen i Flora.
 2. Jon, f. 1743, død som barn.
 3. Jon, f. 1745, levde i 1755.
 4. Ingeborg, tvilling, f. 1745, tok over plassen.

1756-1801 barna etter Per Håkegård. Av dem ble det til sist Ingeborg Persdt., f. 1745, d. 1832, som fortsatte her. G. 1774 m. Jon Olsen d.e. fra Øver-Hårstad, f. 1741, død før 1814.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1774, d. 1788.
 2. Marit, f. 1781, tok over plassen.

1802-1833 Marit Jonsdt., f. 1771, d. 1857. G. 1802 m. HaldorEstensen Gullset fra Andersgarden, f. 1771, d. 1843, som var g.I 1794 m. Anne Persdt. Uthusplassen fra Flora, f. 1770, død på Gullset 1799, søsken-

barnet til Marit, oppfostret på Oppigarden Kjøsnes, og hadde med hen­ne to barn:

 1. Esten, f. 1794, død som spedbarn.
 2. Esten, f. 1796, flyttet til Trondheim i 1819. Barn i 2. ekteskap
 3. Anne, f. 1803, g.m. Kristen Kristensen Hove, se Ner Håggåbakken.
 4. Jon, f. 1806, d. 1807.
 5. Jon, f. 1809, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1819, død som spedbarn.

1834-1866 Jon Haldorsen, f. 1809. G. 1831 m. Berit Olsdt. Svinåsbakkan, f. 1810. Familien reiste til Amerika i 1867, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Marit, f. 1832, reiste til Amerika sammen med foreldra.Barn: Jon, f. 1865 (far: enten Pål Persen Mostadmarken eller Ole Antoniussen Hartz på Havernesset).
 2. Haldor, f. 1834, flyttet til Bjørnør i 1852, g. der 1863 m. Ingeborg Hansdt. Guttelvik, f. ca. 1841.Barn: Hanna Kristine, f. 1°62, Anna Bergitte, f. 1866.
 3. Ola, f. 1837, død som spedbarn.
 4. Ola, f. 1838, g. 1866 m. Ingeborg Persdt. Bergesmoen, f. 1842, reiste til Amerika sammen med foreldra hans, bodde i Minnesota.
  Barn: Berit, f. 1866, Sina Petrine, f. 1868, Jonette, f. 1872, Ole Johan, f. 1874, Johanna, f. 1876, Henry, f. 1879, Hannah Ingemine, f. 1885.
 5. Esten, f. 1841, g. i Stjørdalen 1868 m. Randi Pettersdt. Lersplassen, f. ca. 1846, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 6. Per, f. 1843, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 7. Soffi, f. 1846, bodde i Minnesota.
 8. Ingeborg, f. 1847, g. i Amerika m. Anton Andersson, bodde i Canada.
 9. Barn: Daniel, Anna, Bergitte, Elizabeth, Henriette, Inga, Anders, Johan, Alma.
 10. Marit, f. 1850, død som barn.
 11. Anne, f. 1853, sinnsjuk og hadde fallesjuka.
  1868-1873 Torsten Gunnarsen og Goro Bårdsdt. og barna Bård og Kari losjerte her på plassen etter at husmannsfamilien reiste til Amerika. Torsten døde her i 1870 og familien flyttet til Eidemsnesset. Om denne familien se Nordigarden Kleset.

HAGEBAKKEN NEDRE GNR 64/56 (NER HÅGGÅBAKKEN)

Kristen Kristensen og Anne Haldorsdt. var visstnok bureisere her. Et­ter at denne familien var reist til Amerika, lå visstnok plassen øde helt til Kristen Nilssen og Gunhild Jonsdt. flyttet hit fra Nystoggoplassen, en annen plass under Hårstadlia.

Fra 1895 holdt Selbu telefonsentral til på loftet på Ner Håggåbakken. Det skal være dette året Kristen og Gunhild flyttet hit.

Plassen ble utskilt fra Hårstadlia i 1950 til Nils Kristensen Haarstad, som fikk skjøte fra Arnt Gundersen Hårstadlien for 6 000 kroner.

Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på bruket, og 4 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 2 griser i fjøset.

Fra bruket er utskilt: Håggåbakken 64/121 i 1971 til Nils Kr. Haar­stad, Sjøvoll. Ellers er ca. 10 dekar solgt til kommunen og utdelt til byg­getomter – gnr. 64/101.

Brukere

1837-1866 Kristen Kristensen fra Pe-Hovigarden på Hove, f. 1809. G. 1832 m. Anne Haldorsdt. fra Øver Håggåbakken, f. 1803. De bodde før på heimplassen hennes. I 1866 reiste de til Amerika.

Barn:

 1. Kari, f. 1833, g. 1859 m. Nils Eliassen Aunet, Pigarden, reiste til Amerika i 1868.
 2. Kristen, f. 1837, g. 1859 m. Kirsti Jonsdt. Stor-Evjmoan, f. 1838, reiste til Amerika sammen med foreldra hans i 1866.Barn: Johanne, f. 1858 (mor: Marit Halvardsdt. Stokktrøen), Anne Kristine, f. 1863.
 3. Haldor, tvilling, f. 1837, d. 1862.

1867-1868 Kari Kristensdt. og Nils Eliassen drev plassen et par år, men reiste så etter til Amerika.

1895-1924 Kristen Nilssen fra Nirsgarden Gullset, f. 1847, d. 25.8. 1912. G. 1877 m. Gunhild Jonsdt. fra Skarodden på Bell, f. 1852, d. 9.3. 1930. Familien flyttet hit fra Nystoggoplassen, en annen plass un­der Hårstadlia.

Barn:

 1. Marit, f. 1877, g.m. Einar Nilssen Flønes, Tangtrøa 61/15.
 2. Anne, f. 1879, d. 26.8. 1906.
 3. Nils, f. 1886, d. 1887.
 4. Berit, f. 1888.
 5. Nils, f. 1890, tok over plassen.
 6. Brynhild, f. 1892.
 7. Johanna, f. 1895, død som spedbarn.

1925-1958 Nils Kristensen Haarstad, f. 1890, d. 3.5. 1965. G. 1919 m. Guru Persdt. Kulset fra Kolsethaugen, f. 1888, d. 23.5. 1969.

Barn:

 1. Kristen, f. 1920, g.m. Jenny Jonasdt. Sørflakne, se Sjøvoll 65/13 under Ner-Hårstad.
 2. Peder, f. 1921, tok over bruket.
 3. Gunhild, f. 7.8. 1924, g.m. Edvin Gjønnes, f. i Børsa 1921, bor på Heimdal.Barn: Nils, f. 1946, Magne, f. 1951.

1959-        Peder Nilssen Haarstad, f. 24.12. 1921.

HÅGGÅBAKKEN NORDRE GNR 64/121

Tomta er utskilt fra Håggåbakken 64/56 i 1971 til Nils Kristensen Haarstad fra Sjøvollen 65/13, f. 25.4. 1947, og kona Solveig Karin Bjarnesdt. Langseth fra Granly 30/61 under Setsås, f. 15.12. 1949.

Barn: Kristin, f. 1971, Nils Petter, f. 1975.

SOLBAKKEN GNR 64/120

Tomta er utskilt fra boligfeltet Håggåbakken til Magnus Lang Ree, f. i Stange 29.3. 1926, og Aase Braanaas, f. i Nordre Land 10.8. 1936.

Barn: Eli, f. 1958, Jo Sigurd, f. 1960.

SOLBAKKEN GNR

Tomta er utskilt fra boligfeltet Håggåbakken til Per Morten Vaadal, f. på Røra i Nord-Trøndelag 25.12. 1933, og Oddbjørg Ranveig Aune, f. i Åfjorden 17.4. 1934. Barn (begge født i Hammerfest): Geir, f. 1959, Ei­rik, f. 1961.

FLATHEIM GNR 64/12 (LUNDBEKKPLASSEN) Like etter 1830 slo den svenske smeden Peter Lundbåck og Brynhild Hårstadåsen seg ned som bureisere inne ved Havernesset. Husmanns­plassen låg i sameiet til Hårstadlia og Øver-Hårstad og folket her svarte husmannsplikter til brukerne på begge. I 1875 var krøttera på plassen 2 kyr, 4 sauer og 2 geiter og utsæden 1/4 t. bygg, 1/8 t. havre og 1 t. pote­ter.

Sivert og Ingeborg Eggen som brurfolk.

Sivert og Ingeborg Eggen som brurfolk.

Da plassen ble lagt øde, kjøpte Sivert Olsen Eggen jord fra Hårstadlia her, som i 1910 ble utskilt under navnet Flatheim. Han ga 1 100 kroner. Senere kjøpte han en part av Havernesmyra av Selbu Tuberkuloseforening, som fikk matrikkelnavnet Flatmyr 63/73, og la til bruket. Skjøte ble gitt i 1946 og prisen ble satt til 450 kroner. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut og 1 gris på bruket.

Ola Persen Lundbekk kjøpte Sandviksenget 20/2 på Årsøya i 1885 av Sven Olsen Sandvik for 140 kroner. Eiendommen hørte til her til i 1908, da den ble solgt til Sivert Olsen Flønestangen.

Brukere

-1834-1853 Peter Lundback fra Sverige, f. ca. 1787, d. 1864, drev som smed. G. i Lade 1826 m. Brynhild Tomasdt. fra plassen Asen på Ner-Hårstad, f. 1792, d. 1867, som i 1817 hadde reist til Sverige, der hun traff smeden. Hun kom heim igjen og fikk dattera, men flyttet samme året til byen der hun og Peter ble gifte. De kom igjen hit til Selbu senest i 1830, da de losjerte på Ner-Hårstad. De fikk bare ett barn, Anne Katri­ne, som tok over plassen.

1854-1909 Anne Katrine Petersdt. Lundback, f. 1826, d. 19    . G. 1854 m. Ola Persen Setsås d.e. fra plassen Grindråa på Yster-Såsen, f. 1828, d. 27.4. 1910, som var smed, slik som svigerfaren. Familien brukte nav­net Lundbekk.

Barn:

 1. Petter, f. 1854, heime ennå i 1878.
 2. Per, f. 1856, d. 1865.
 3. Brynhild, f. 1859, g.m. enkmann Peder Persen Berge, se Bjørkli 64/7.
 4. Sigrid, f. 1861, død som barn?
 5. Katrina, f. 1863, d. 1866.
 6. Katrina, f. 1866, heime ennå i 1900.

1910-1946 Sivert Olsen Eggen fra Eggavollen 158/2 i Sjøbygda, f. 1877, d. 22.11. 1958. G. 1902 m. Ingeborg Olsdt. Slindmoen fra Nordmoen 143/13, f. 1883, d. 21.4. 1965. De bodde først på en plass på Ha­vernesmyra.

Barn:

 1. Brynhild, f. 5.7. 1904, g. 1935 m. Haldor Nilssen Grendstad i Klæbu, f. 1892, d. 1962.
  Barn: Marta, f. 1938, Ingeborg, f. 1939, Sigrid, f. 1942.
 2. Sigrid, f. 26.10. 1905, g.m. Thomas Ledang fra Otterøy i Namsos, f. 1904, bor på Ranheim.
 3. Olga, f. 1.11. 1909.
 4. Ole, f. 1907, d. 1908.
 5. Ola, f. 1911, tok over bruket.
 6. Olav, f. 1913, g.m. Jenny Antonsdt. Tørum, se Solfeng 64/87 under Øver-Hårstad.
 7. Pål. f. 11.10. 1914.
 8. Alfred, f. 22.9. 1916, d. 12.4. 1976, g.m. Jorunn Stav fra Stjørdalen.
  Barn: Sverre, f. 19    , Guri, f. 1954.
 9. Sigmund, f. 1.2. 1919, g.m. Ingrid Skletnes fra Grong, f. 1921, bor i Bodø.
  Barn: Ragnhild, f. 1956.
 10. Målfrid, f. 9.11. 1920, g.m. Odd Kløvjan fra Frol, f. 1918, bor i Steinkjer.Barn: Guri, f. 1957, Oddbjørn Sivert, f. 1960.
 11. Ivar, f. 10.1. 1922, g.m. Liv Olafssen fra Meløy, f. 1932, bor i Bodø.Barn: Jorunn, f. 1956, Sissel, f. 1958, Ivar, f. 1961, Gro.
 12. Solveig, f. 3.9. 1924, g.m. Michal Erik Lunde i Melhus, f. 1921.Barn: Sverre, f. 1952, Inger Marie, f. 1955.
 13. Harald, f. 27.6. 1926, g.m. Edel Marie Tevik fra Melhus, f. 1928, bor i Trondheim.Barn: Ingeborg, f. 19    , Svein, f. 19    .

1947-        Ola Sivertsen Eggen, f. 1.1.1911. G.m. Bodil Rasmussen, f. i Danmark 13.4. 1929.

Barn: Svend, f. 10.11. 1960.

NYSTOGGOPLASSEN

Plassen Nystoggo lå mellom Håggåbakken (Marienborg) og husa på Hårstadlia og hørte Hårstadlia til. Enka Marit Kristensdt. hadde i 1875 ei ku, ett ungnaut og seks sauer, mens utsæden var 3/8 t. bygg, 3/4 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Marit hadde alt den gangen satt inn søstersønnen Kristen Nilssen Gullset som testamentarisk arving. Tjue år senere flyttet han til Ner Håggåbakken. Grunnen til dette er trulig at gardman­nen ikke ville ha en husmannsplass på flatjorda like ved husa sin.e. Ny-stoggoplassen ble nå lagt øde.

Brukere

-1792-1812 Per Olsen fra Øver-Hårstad, f. 1748, d. 1812. G. 1780 m. Marit Olsdt. fra Nordigarden Solem, f. 1752, d. 1821, datter til Ola Guttormsen Grøtem, Ivarsgarden, se der. Hun var taus på Bell da Per ble kjent med henne. De satte seg ned her som husmannsfolk under heimbruket hans.

Barn: Kirsti, f. 1781, tok over plassen.

1813-1839 Kirsti Persdt., f. 1781, d. 1851. G. 1801 m. Kristen Svensen Mogårdsmoen, d. på Hårstad 1773, d. 1830, som kom til Øver-Hårstad som dreng, der også hun tjente.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1801, g.m. Ola Olsen Punde, se Mobakken (Utiåsen).
 2. Marit, f. 1805, d. 1806.
 3. Marit, f. 1807, tok over plassen.
 4. Sven, f. 1810, g.m. Ingeborg Jonsdt. Hårstadåsen, se Stormyråsen.
 5. Brynhild, f. 1819, g.m. Nils Gunnarsen Gullset, Nirsgarden. Sønnen Kristen tok over her på Nystoggoplassen.

1840-1893 Marit Kristensdt., f. 1807, d. 1893. G. 1836 m. Ola Jonsen Nesten fra Øver Brattlia, f. 1809, d. 1857.

Barn: Anne, f. 1837, d. 1849, Anne, f. 1850, d. 1869.

1877-1894 Kristen Nilssen fra Nirsgarden Gullset, f. 1847, arvet morsøstera Marit Kristensdt. og flyttet til Håggåbakken, som nevnt. G. 1877 m. Gunhild Jonsdt. Bell fra Skarodden, f. 1852.

FLATAS GNR 64/13 (STORMYRÅSEN)

Dette var en av de eldste av de seks Stormyråsplassene. Den lå ved grensa mot Kvelloteigen. Det er vanlig å finne de eldste plassen ved grense mot naboeiendom. Også denne plassen lå i sameie, og ble under jordeskifte i 1875 lagt til Hårstadlia og fra det bruket ble den i 1913 ut­skilt til Johannes Johansen Kvello, som fikk skjøte fra Arnt Hårstadlien for 1 380 kroner.

I 1875 hadde plassfolket 1 ku, 7 sauer og 3 geiter, sådde 1/8 t. bygg og 3/4 t. havre og satte 2 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 4 sauer og 2 gri­ser i fjøset, og dyrkajorda var 20 da.

Bruket var opphavlig mye større, men flere parter er utskilt: Bjørklund nordre 64/21 i 1929 og lagt til Bjørklund 64/9. Åsvang 64/22 i 1933 til Bernhard Nykkelmo. Strandheim 64/30 i 1937 til Håkon Rolseth. Styk­ket 64/34 i 1939 til Mebondens idrettslag. Solheim 64/55 i 1948 til Gun­nar Kvello.

Brukere

-1792-1806 Tomas Tomassen fra Kvello, f. 1743, f. 1804, hadde tjent på Bell og Prestgarden før han giftet seg. G. 1787 m. Lisbet Nilsdt. fra Bønnsplassen på Ner-Hårstad, f. 1744, d. 1806, som var g.I m. Anders Jonsen Sessengsveen og hadde med ham åtte barn, mellom disse var Nils Anderssen Eidemsnesset. Om disse barna se Sessengsvea. Etter hun ble gift med Tomas, flyttet de hit til heimgrenda deres igjen. De fikk et barn: Kirsti, f. på Sessengsvea 1788, død som barn.

1807-1839 Helke Andersdt., f. på Sessengsvea 1781, var datter til Lis­bet Nilsdt. i første ekteskapet og ble med mora og stefaren hit da de flyt­tet. G.I 1803 m. Gunnar Bårdsen Røssethaugen, f. 1780, d. 1813. G.II 1825 m. Ola Olsen Berg fra Strinda, f. ca. 1786, som også skrev seg for Ust. Helke og Gunnar tjente begge på Prestgarden til de giftet seg. De tok over plassen etter mor og stefar hennes.

Barn:

 1. Anne, f. 1804, d. 1889, g. i Stjørdalen 1835 m. Ola Håkonsen Gjevingplassen fra Lånke, f. 1811, bodde på Hjelset i Lånke.Barn: Johan, f. 1841.
 2. Anders, f. 1808, tok over plassen.
 3. Bård, f. 1811, oppfostret på Vølsethaugen, se der, g.m. Marit Olsdt. Svinåsbakken.
 4.  Kari, f. 1822, d. 1823 (far: Knut Hanssen Telebond fra Røros).

1830-1873 Anders Gunnarsen, f. 1808, d. 1873. G. 1829 m. Gjertrud

Olsdt. Overvik fra Vikaplassen, f. 1808. De drev fra først plassen sam­men med mor og stefar hans. Gjertrud følgte med til Amerika i 1883.

Barn:

 1. Mali, f. på Overvik 1829, g.m. Ola Nilssen Åsan, se Hoøya under Kjøsnes.
 2. Gunnar, f. 1832, d. 18    .
 3. Helke, f. 1835, g.m. Per Jonsen Sandvik, se Røssetmoan.
 4. Ola, f. 1839, tok over plassen.
 5. Dødfødt jente 1842.
 6. Anne, f. 1843, d. 1870. Hun hadde to barn med Ola Tomassen Bell, se der.
 7. Kari, f. 1846, d. 1861.
 8. Brynhild, f. 1850, g.m. Peder Persen Berge, se Bjørkli 64/7.
 9. Andreas Andreassen, f. i Hegra 1859 (fostersønn), tjente hos Birch på Havernesset, g. 1879 m. Marit Jonsdt. Garberg, Utstoggo, f. 1861, taus på Prestgarden, senere på Kvello, reiste til Amerika i 1882, bodde i Minnesota.

Barn: John, f. 1880, Anton, f. 1882, Mikal f. 1884, Bernhard, f. 1888, Ingeborg Bertine, f. 1890, Nils, f. 1892,

Guider, f. 1894, Paul, f. 1898, Emma Ellemine, f. 1899, Martin, f.

1902. 1862-1883 Ola Anderssen, f. 1839. G. 1862 m. Mali Jonsdt. Nykkel-moen fra Øvermoen, f. 1836. De drev fra først plassen sammen med foreldra hans, så nær som i åra 1870-1873, da de bodde på Kvelloteigen. Familien reiste til Amerika i 1883.

Barn:

 1. Anders, f. 1863.
 2. Sigrid, f. 1865.
 3. Gjertrud, f. 1867.
 4. Johanna, f. 1869, g.m. Nils Persen Kjøsnes, Hoøya.
 5. John, f. 1871.
 6. Anne, f. 1874.
 7. Gurine, f. 1877, d. 1878.
 8. Oline, tvilling, f. 1877.
 9. Ole Gunerius, f. 1881.
 10. Johan, f. 1870 (fostersønn), se Teigen under Nesta.

1884-1901 Endre Jonsen, d. her 1901, og Haldis Jørnsdt. var hus­mannsfolk her etter at de flyttet fra Oppigarden Eidem, se der.

1914-1959 Johannes Johansen Kvello fra Kvelloteigen, f.  1883, d. 17.11. 1956. G.m. Jenny Alfine Andersdt. Klefstad fra Tømmerdalen i Bymarka, f. 1899, d. 10.2. 1962. (Johannes var g.I m. Kari Estensdt. Overvik, se Kvelloteigen).

Barn:

 1. Ivar Jørgen, f. 1925, tok over bruket.
 2. Gunnar, f. 1926, g.m. Margit T. Klegseth, se Solheim 64/55 nedafor.
 3. Kåre, f. 1.7. 1928.
 4. Inger, f. 7.12. 1930, g.m. Einar Gjønnes, bor i Trondheim.Barn: Jan, Ann-Mari, Eva, Tor, Roar.
 5. Arne, f. 8.9. 1933, g.m. Maren Sognli fra Orkdalen, Barn: Roar, f. 1957, May, f. 1964.
 6. Irene Olsen, f. 10.2. 1921, g.m. Ingvar Jensvold i Tydalen, f. 1919.
 7. Barn: Solveig, f. 1943, Anita, f. 1950.

1960-        Ivar Jørgen Johannessen Kvello, f. 25.7. 1925, d. 19.1 1971. G.m. Olga Sofie Reimers fra Byåsen, f. 3.9. 1919.

Barn:

 1. Bjørn, f. 28.2. 1953.
 2. Turid, f. 5.7. 1957.

STRANDHEIM GNR 64/30

Tomta ble utskilt fra Stormyråsen 64/13 i 1937 til Tomas Håkon Tho­massen Rolseth fra Yster Rolsetbakken 106/5, f. 4.5. 1913, og Bergljot Regine Olsdt. Kulseth fra Kolstad 129/17, f. 17.1. 1915, som bygde her to år senere. De ble gift i 1934 og hadde barna:

 1. Målfrid, f. 1.8. 1934, g.m. Hans Michalsen i Fevåg i Stjørna, f. 1929.Barn: Hans Morten, f. 1954, Anne-Britt, f. 1963.
 2. Thomas, f. 9.2. 1936, g.m. Solbjørg Rognerust, f. 1935, bor på Ørlandet.Barn: Tone, f. 1957, Bente, f. 1962.
 3. Brit, f. 22.5. 1944, g.m. Harald Stav i Stjørdalen.Barn: Gunn Berit, f. 1965.

SOLHEIM GNR 64/55

I 1949 bygde brødrene Ivar og Gunnar Johannessønner Kvello her på tomt fra heimbruket Stormyråsen 64/13. Den eldste tok senere over heimbruket.

Brukere

1949-         Gunnar Johannessen Kvello, f. 31.12. 1926. G.m. Margit

Theodorsdt. Klegseth fra Asplund 66/18 under Kvello, f. 5.1. 1928.

Barn: Tove, f. 12.11. 1955. Familien flyttet til Trondheim.

1965- Ole Egilsen Nervik fra Rødmyr 132/3 under Nervik, f. 20.4. 1936, og Ann Mari, f. Reklev i Stjørdalen.

Barn: Egil Morten, f. 1963, Knut Georg, f. 1965.

BJØRKLUND GNR 64/9

Enka Johanna Pettersdt. kjøpte stua på Stormyråsen (Bæretrommet) og flyttet den til tomt utskilt fra Hårstadlia og Stormyråsen 64/13. Bjørklund 64/9 ble utskilt fra Hårstadlia i 1906, men gnr. 64/21 ble ut­skilt fra Stormyråsen så sent som i 1929.

Brukere

1907-1946 Johanna Pettersdt. Hårstad, f. Lassen på Nesshaugen på Eidem 1870, d. 16.5. 1950, som var halvsøster til Johannes Kvello på Stor­myråsen. Hun var enke etter Ole Jonsen Hårstad og de hadde hatt plas­sen Blesset på Hårstadengan, men Ole døde en vårdag i 1900. Johanna satt igjen med tre døtre, se Blesset under Ner-Hårstad.

1947-1976 Gurine Olsdt. Hårstad, f. 1894, og mannen Martin Eggen tok over eiendommen etter mor hennes, men bodde i Trondheim.

Stua til Johanna Pettersdt. Hårstad på Stormyråsen. Johanna sjøl til høgre, Anna Nervik til venstre.

Stua til Johanna Pettersdt. Hårstad på Stormyråsen. Johanna sjøl til høgre, Anna Nervik til venstre.

Barn: Alfhild, f. 1920, Ingeborg, f. 1923, Ingvar, f. 1924, Ole, f. 1926, Mål­frid, f. 1927. Disse tok over eiendommen i 1977.

ÅSVANG GNR 64/22

Tomta ble utskilt fra Stormyråsen 64/13 i 1933 til Bernhard Arntsen Nykkelmo, f. 3.8. 1902, og Magnhild Guttormsdt. Haugen fra gnr. 64/4, f. 5.6. 1905. De var gift i 1927 og hadde barna:

 1. Arnt, f. 17.10. 1927, g.m. Astrid Karine Aas fra Børsa, f. 1932, bor i Trondheim.Barn: Ann Margrete, f. 1952, Karen, f. 1958.
 2. Anne, f. 1.12. 1931, d. 14.2. 1932.

STORMYRÅSEN GNR 64/26 (PE-SJURDSROMMET)

Opphavet til denne plassen finner vi i bygselbrevet fra Esten Persen Hårstadlien til Sven Kristensen og Ingeborg Jonsdt. i 1843. Eldre er plassen visstnok ikke. Den ble utskilt fra Hårstadlia i 1933 til Ingvald P. Eidem, som fikk skjøte for 1 200 kroner.

Da Ola Haldorsen og Brynhild Bardosdt. flyttet fra plassen, skal det ha vært Anders Ivarsen på en annen Stormyrplass, som også tok over denne, men ga den fra seg til Per Sjurdsen Eidem.

I 1875 var det 1 ku og 2 sauer på plassen her, og utsæden 1/2 åtting bygg, 1 åtting havre og 2 t. poteter. Stormyr-plassene var små og hus­mannsfolket hadde alltid arbeid utenom, handverk, skogs- eller jord­bruksarbeid.

Fra dette bruket er Elvheim 64/61 utskilt i 1951 til datter her, Randi Guldseth, og Solas 64/76 i 1957 til sønnen Per Eidem.

Brukere

1843-1869 Sven Kristensen fra Nystoggoplassen på Hårstadlia, f. 1810. G. 1830 m. Ingeborg Jonsdt. fra plassen Åsen på Ner-Hårstad, f. 1802, d. 1876. De reiste til Amerika i 1869, etter at sønnen med familie hadde reist året før.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1830, reiste til Amerika i 1867.
 2. Kristen, f. 1839, g.I 1864 m. Kirsti Persdt. Velvesmoen, f. 1841, reiste til Amerika i 1868, bodde i Minneapolis. G.II 1882 m. Gjertrud Olsdt. Siran, f. 1844, som også kom til Minnesota i 1868.Barn: Johanna, f. 1863 (mor: Gjertrud Jonsdt. Eidemstrøen, Ytertrøa), reiste til Amerika sammen med mor sin i 1880, g.m. Bersven Haldor­sen Høyby. Ingeborg, f. 1869, Svend, f. 1873.

1870-1886 Ola Haldorsen og Brynhild Bardosdt. flyttet til Vølset. 1887-1900 – Per Sjurdsen Eidem fra Jardet på Yster-Eidem, f. 1853. G. 1880 m. Kari Torstensdt. fra Nordigarden Kleset, f. 1851,d. 1938, som hadde vært husholder hos bror sin på Eidemsnesset. Broren Bård Torstensen og Anders Ivarsen Stormyråsen var svogrer, og det var av An­ders de fikk tak på plassen her. Før Kari flyttet til Eidemsneseet, hadde hun bodd på Øver Håggåbakken. Mor hennes, Goro Bårdsdt., flyttet også med hit til Stormyråsen.

Barn: 1. Sivert, f. på Eidemsnesset 1880, g.m. Ida Nilsen fra Bindalen, bodde i Trondheim.  Barn:  Jenny, Kristian, Sverre,  Johan, Trygve og Aslaug.

 1. Torsten, f. 1887, g.m. Jørgine Johansen fra Sunndalsøra.Barn: Kåre, Mary, Per, Gurine, Torleif, Rut og Astrid.
 2. Peder Kristian, f. 1889, g.m. Sofie fra Mosjøen.Barn: Gudrun og Peder.
 3. Jørgen Ingvald, f. 1891, tok over eiendommen.
 4. Anne Gurine, f. 1895.

-1933-1976 Ingvald Persen Eidem, f. 1891, d. 14.9. 1954. G. 1915 m. Oline Ivarsdt. Tangen fra Sunndalen, f. 1895.

Barn:

 1. Randi, f. 16.2. 1916, g.m. Olav Olsen Guldseth, Elvehaug 147/27.
 2. Ivar, f. 29.5. 1918, d. 11.5. 1970, g.m. Inger Petra Pedersdt. Nervik, Asplund 132/10 under Nervik, f. 27.8. 1921.
 3. Inger Marie, f. 18.3. 1922, tok over bruket i 1977.
 4. Per, f. 7.1. 1928, g.m. Oddny Olsdt. Aftret, se Solas 64/76 nedafor.
 5. Odd Inge, f. 14.10. 1938, g.m. Eva Gunilla Gunnarsdt. Lager fra Gøteborg, f. 1944, og bor der.Barn: Ola, f. 1967, Line, f. 1970.

ELVHEIM GNR 64/61

Tomta ble utskilt fra Stormyråsen 64/26 i 1951 til dattera der, Randi Ingvaldsdt. Eidem, f. i Sunndalen 16.2. 1916 og mannen Olav Peder Ol­sen Guldseth fra Elvehaug 147/27 på Guliset, f. 13.9. 1915, som bygde her dette året. De var gift i 1940 og barna er:

 1. Jorunn Othelie, f. 30.8. 1940, g.m. Ole Hårsaker på Heimdal, f. 1921.Barn: Jan Olav, f. 1965, Else, f. 1967, Gunhild, f. 1969.
 2. Oddbjørg Irene, f. 30.8. 1940, g.m. Bjarne Jensen, f. 2.7. 1932.Barn: Astrid, f. 1961, Randi, f. 1964, Berit, f. 1966.
 3. Laila Margrete, f. 5.4. 1944, g.m. Tor Dahle fra Balsfjord i Troms, f. 1942, bor på Valen i Sunnhordland.Barn: Kai, f. 1965, Stig, f. 1966, Linda, f. 1968, Unni, f. 1970.
 4. Roar, f. 28.7. 1951.

SOLAS GNR 64/76 Tomta ble utskilt fra Stormyråsen 64/26 i 1957 til sønnen der, Per Ingvaldsen Eidem, f. 7.1. 1928, og Oddny Olsdt. Aftret, se Solfeng 77/11 under Røsset, f. 2.1. 1930. De ble gift i 1949 og barna er: 1. Vigdis, f. 1951, g.m. Lars Hernmansen Uglemsmo, gnr. 49/2, bor i Hegra.

 1. Bjørn, f. 1957, g.m. Berit Øwre fra Hommelvik, f. 1957.
 2. Hilde, f. 1971.

STORMYRÅSEN (ANDERS-IVERSROMMET)

Dette var tredje Stormyrplassen, reknet fra sør, og hørte Hårstadlia til. I 1875 hadde plassfolket 1 ku, 3 sauer og 1 geit, og utsæden var 1/2 åt­ting bygg, 1/4 t. havre og 1 t. poteter. Plassen ble lagt øde da familien her flyttet ut og Guttorm Haugen kjøpte jorda, men solgte igjen til Mebondens idr.lag.

Brukere

1828-1867 Even Ivarsen fra Skulplassen på Kleset, f. 1790. G.11816 m. Anne Olsdt. fra Kvelloplassen, f. 1789, d. 1830. G.1I 1831 m. Ingeborg Persdi. Rena, f. på Renåøyan 1797, død etter fall i ei trapp i 1867, som før hun ble gift tjente på Sesseng. Mor hennes, Agnis, var søskenbarnet lil Even, fra Langset til.

Even og Anne losjerte på Øver-Hårstad til de omkring 1820 bosatte seg på heimplassen hennes.  Den drev de til de flyttet over grensa til Stormyråsen. Even reiste til Amerika sammen med sønnen i 1869. Barn i 1. ekteskap:

 1. Brynhild, f. 1817, g.m. Nils Pålsen Avelsgarden, se Sirmoen.
 2. Mali, f. 1820, g.m. Ingebrikt Larssen Nessmelen i Flora.
 3. Ola, f. 1823, død som barn.
 4. Ivar, f. 1826, g.m. Marit Jonsdt. Dyrdal, se Øyberget under Garberg.
 5. Ola, f. 1829, d. 1831.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Anne, f. 1831, død som spedbarn.
 2. Agnis, f. 1833, g. 1860 m. Ola Johansen Engan fra Orkdalen, f. ca. 1832, flyttet til Stor-Veiset i Lånke i 1860, bodde senere på Grønlia i Malvik.
 3. Barn: Ingeborg Anna, f. 1861, Serina, f. 1863, Johannes, f. 1868.
 4. Anne, f. 1837, reiste til Amerika i 1867, g. 1869 m. Ole Iversen fra Hedmarken, bodde i Minnesota.
 5. Barn: Ingeborg-Anna, f. 1864 (far: Ola Olsen Kjøsnes), Iver, f. 1870, Betzy, f. 1872, Edward, f. 1874, Emma, f. 1876, Mathilde, f. 1878.
 6. Sessil, f. 1844, reiste til Amerika i 1867 sammen med søstera Anne, g.m. Ole Hanssen fra Ringerike, bodde i Minnesota.

1869-1908 Anders Ivarsen fra Renåøyan, f. 1844, var tømmermann. G. 1864 m. Ingeborg Persdt. d.e. fra Nesta, f. 1836, d. 13.4. 1909. Anders flyttet sammen med sønnen Peder til Byåsen.

Barn: (de to eldste født på Nesta):

 1. Per, f. 1865, d. 1874.
 2. Marit, f. 1867, d. 1883.
 3. Mali, f. 1872, g. i Stjørdalen 1892 m. Henrik Håkonsen Resve, f. 1870, d. 1922.
  Barn: Håkon, f. 1893, Gudrun, f. 1895, død som spedbarn, Gudrun, f. 1896, d. 1911, Alfred, f. 1899, Ingmar, f. 1902, Magne, f. 1905, Gunvald, f. 1908, Henry, f. 1910, død som spedbarn, Henry, f. 1917.
 4. Ingeborg, f. 1876.
 5. Peder, tvilling, f. 1876, g. 1908 m. Johanna Iveranna Nilsdt. Lien fra Strinda, f. 1876, bodde på Byåsen.
  Barn: Aksel, f. 1908.

ØVER-HÅRSTAD GNR 64/3

Hans Andreas Zeier satt igjen med denne halvparten av Øver-Hårstad etter delinga. Etter ti år måtte han gi seg som gardbruker og bruket ble solgt på auksjon i 1833 til Ingebrikt Olsen Setsås. Zeier, som var helt økonomisk utarmet, fikk kår av den nye eieren. Ingebrikt var egentlig fra Kvello og hadde fått en part av Kvellohaugen i arv, men solgte og flyttet til Yster-Såsen. Han var ugift og hadde mor sin med til hjelp. Hun fikk kår i Øver-Hårstad og ble boende her også etter at sønnen i 1841 døde, bare trettiåtte år gammel. Fra dødsbuet ble bruket solgt til Torkjel Sjurdsen, gift med dattera på Bell, Johanna Nilsdt. De losjerte på Bell og vant så vidt å flytte hit før Torkjel døde, trettitre år gammel. Familien satt svært trangt i det, bruket var pantsatt til Norges Bank for 600 spd., og Johanna giftet seg igjen med drengen sin, Even Svensen. Ved årsskiftet 1845/46 fikk Anders Bersvensen Haugen, husmann un­der Øver-Hårstad, skjøte fra Johanna og Even, på m.a. det vilkåret at familien på Øver-Hårstad skulle få flytte ned på husmannsplassen Hau­gen. Men like etter at Anders fikk skjøte, solgte han igjen, til klokkeren Ole Ingebrigtsen Sesseng. Vi kjenner ikke årsaken til denne utviklinga, men trulig er den økonnomisk. Nå måtte Anders Bersvensen sjøl ha plassen og avtalen med Johanna og Even ble sagt opp. Av den nye eie­ren på Øver-Hårstad fikk de en annen plass, Skulbakken.

Da Anders Bersvensen ga Ola Ingebriktsen skjøte, ønsket han å fa kjø­pe plassen sin og i 1848 ble Haugen utskilt fra Øver-Hårstad i tillegg til en del jord, verdsatt til en nipart av hovedbruket. Etter den tid var det stabile forhold på Øver-Hårstad. Bortsett fra åra 1930-1933, da Alfred Langli var eier, har seks generasjoner rådd etter hverandre, fra 1847. Alfred Langli var også etterkommer til klokker Sesseng. Da han solgte, tok Alfred igjen Hårstadhåggån og Hovsengan. Han solgte fra en part av utmarka, Hårstadhaugen, til John Jenssen på Ner-Hårstad.

I 1970-åra ble ca. 20 da dyrkajord tatt til kommunale byggetomter, men bruket fikk igjen et tilsvarende areal fra Ner-Hårstad.

I 1866 var det 95 1/2 mål dyrkajord og 33 1/2 mål naturlig eng. Avlinga er gitt opp til å være 15 t. bygg, 65 t. havre, 1101. poteter og 60 lass høy. I tillegg kom årlig 51 lass fra markaslåtten. Krøttera ble gitt opp til 2 he­ster, 10 kyr. 40 småfe og 1 gris. Det kunne hogges 2 tylfter tømmer årlig. Bruket hadde setrer sammen med Hårstadlia. Ola Ingebriktsen Sesseng som kom til Øver-Hårstad, hadde hatt Nordigarden Såmstad, og holdt igjen slått på Vikaengan, Såmstadenget 138/2, som hørte Øver-Hårstad til i nær nitti år, da det ble solgt til Ole J. Aftret, Nygård 150/13.

I 1875 hadde Ingebrikt Olsen og Anne Gunnarsdt. 2 hester, 10 kyr, 7 ungnaut, 23 sauer, 11 geiter og 3 griser, sådde 1 1/2 t. bygg og 4 t. havre og satte 5 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 65 da og krøttera 1 hest, 6 kyr, 3 ungnaut, 10 sauer og 2 griser. Det er 942 da produktiv skog og 82 kbm årlig tilvekst.

Fra Øver-Hårstad er utskilt: Haugen 64/4 i 1848 til husmannen Anders Bersvensen. Skulbakken 64/8 i 1905 til Peder P. Berge og slått sammen med Bjørkli 64/7. Stormyråsen (Åsheim) 64/10 i 1910 til Marie A. Hår­stad. Svea 64/14 i 1921 til Bjarne G. Hårstad. Stormyråsen 64/16 i 1922 til Olaus O. Rygg. Hårstadhaugan 64/23 i 1933 til John J. Hårstad og slått sammen med Ner-Hårstad 65/4. Hårstadhagen 64/24 og Hovsengen 64/25 s.å. til Alfred Langli og slått sammen til ett bruk. Lundheim 64/29 i 1938 til Sigurd P. Korsvold. Nea 64/42-43 i 1947 til Trondheim E.verk. Skulbakken (Heimstad) 64/57i 1950 til Peder A. Hårstad. Hårstadbakken IV 64/128 (ca. 20 da boliggrunn) til Selbu kommune.

Brukere

1822-1833 Hans Andreas Zeier, se Øver-Hårstad ovafor.

1834-1841 Ingebrikt Olsen fra Framigarden Kvello, f. 1803, død ugift 1841, kom fra Yster-Såsen lnr. 35. Både der og her på Øver-Hårstad drev han med hjelp av mor sin, Marit Ingebriktsdt., død her 1848, 78 år gl., som kårenke.

1842-1845 Johanna Nilsdt. fra Bell, f. 1814. G.I 1840 m. Torkjel Sjurdsen fra Nordigarden Sæter, f. 1809, som døde like etter de flyttet hit i 1842. G.II 1845 m. drengen sin, Even Svensen Stor-Evjen, og flyttet til Skulbakken på Øver-Hårstad som husmannsfolk.

Barn: Sivert, f. på Bell 1841. For denne gutten ble det svært fattigslig. I skoleprotokollen finner vi at han manglet klær slik at han var borte mye fra skolen. I 1856 opplyses det at han var i Mostadmarka, men var heime da han året etter ble konfirmert og flyttet så ut.

1846-1847 Ola Ingebriktsen Sesseng fra Nordigarden, f. 1791, d. 1864, var underoffiser, skolemester, klokker, og med mange offentlige verv, se bind 1, side 353 og bind 2, side 94 og 208. G. 1813 m. Brynhild Jonsdt. Moen fra Selbustrand, f. 1789, d. 1867. De bodde på Nordigar­den Såmstad helt til i 1835 og der ble alle barna født. Hit til Hårstad kom de fra Oppigarden Kjøsnes, men de to eldste døtrene var nå gifte, to barn døde og de eldste sønnene, tvillinger, tok over hvert sitt gards­bruk. De fem yngste barna var med hit.

 1. Goro, f. 1814, g.I m. Jon Jonsen Kyllo, II m. Henrik Pålsen Beilet.
 2. Siri, f. 1816, g.m. Kristen Mikkelsen Sandvik, se Setsås.
 3. Gunhild, tvilling, f. 1816, d. 1817.
 4. Gunhild, f. 1819, d. 1822.
 5. Ingebrikt d.e., f. 1822, g.m. Gjertrud Larsdt. Krokstad, se Frami-garden Ner-Hårstad.
 6. Jon, tvilling, f. 1822, g.I m. Ragnhild Olsdt. Slind, II m. enke Ragnhild Gunnarsdt. Kolset, tok over Oppigarden Kjøsnes etter foreldra hans, se der.
 7. Ingebrikt d.y., f. 1825, tok over bruket.
 8. Gunhild, f. 1828, g.m. Ola Olsen Slind, Gullhaugen.
 9. Brynhild, f. 1831, g.m. Esten Olsen Langli, Gunnagarden.
 10. Katrina, f. 1834, g.m. Jon Olsen Langli, se Nyhus på Langli.
 11. Johanna, f. 1837, g.m. Ola Olsen Langli, se Gullhaugen på Langli.

1848-1888 Ingebrigt Olsen d.y., f. på Nordigarden Såmstad 1825, d.

3.6. 1915. G. 1847 m. Anne Gunnarsdt. Aunet fra Pistoggo, f. 1825, d.

1892.

Barn:

 1. Ole, f. 1847, g.m. Marit Eriksdt. Langli, Nygarden, og kom dit.
 2. Brynhild, f. 1850, g.m. Jørgen Jørnsen Slind, se Framigarden Ner-Hårstad.
 3. Berit, f. 1852, d. 1872.
 4. Gurina, f. 1854, g.m. John Olsen Aftret, Nordigarden.
 5. Gunnar, f. 1859, tok over bruket.
 6. Anne, f. 1864, g.m. Anders Ingebriktsen Kjeldstad.
 7. Johanna, f. 1867, g.m. Petter Torstensen Korsvold, Ysterbakkan på Litl-Evja, bodde på Græslivollen i Tydalen.

1889-1916 Gunnar Ingebriktsen, f. 1859, d. 3.2. 1919, underoffiser. G. 1886 m. Anne Haldorsdt. Kvello fra Nordigarden, f. 1865, d. 24.7. 1956.

Barn:

 1. Anne, f. 1886, g.m. Arnt Gunnarsen Hårstadlien, gnr. 64/1.
 2. Ingebrigt, f. 1889, tok over bruket.
 3. Haldor, f. 1891, d. 1894.
 4. Sofie Johanne, f. 1895, g. 1917 m. Lars Isaksen Høyem fra Byneset, f. 1895.
 5. Barn:Ingulf, f. 1918, Birgit, f. 1920, Annbjørg, f. 1924, Torleif, f. 1929.
 6. Halfrid, f. 1899, g.m. Peder Arntsen Fuglem, Nordsto 13/1.
 7. Bjarne, f. 1901, d. 1970, reiste til Amerika i 1928, g. 1931 m. Hedvig Nicolaisen fra Mandal.Barn: Gunnar Arnold, f. 1932, Ann Cesil, f. 1941, Karen.
 8. Torleif, f. 1904, d. 1914.
 9. Gudrun, f. 1907, g.m. Sivert Monssen Eidem, se Bakkgjerdet 56/18 under Yster-Eidem.

1917-1966 Ingebrigt Gundersen Haarstad, f.  1889, d. 5.2. 1967. G. 1913 m. Brynhild Olsdt. Morseth fra gnr. 70/1, f. 1889.

Gunnar Ingebrigtsen og Anne Haldorsdt. Haarstad med barna, ca. 1910.

Gunnar Ingebrigtsen og Anne Haldorsdt. Haarstad med barna, ca. 1910.

Barn:

 1. Astrid, f. 9.5. 1913, d. 23.2. 1958.Barn: I. Asbjørn, f. 2.6. 1936, g.m. Olaug Hoff fra Ørlandet, f. 1937, bor i Steinkjer.Barn: Håvard og Halvor. II. Lisbeth Inghild, f. 23.3. 1957.
 2. Gunnar, f. 1914, tok over bruket.
 3. Ola Morseth, f. 1916, g.m. Inger Tomasdt. Haave, se Svea 64/14 under Øver-Hårstad.
 4. Torleif, f. 12.8. 1918, bor på Øver-Hårstad.
 5. Ottar, f. 2.4. 1920, g. 1947 m. Gunvor Græsli, Sjersjantgården, i Tydalen, f. 1924, og bor der.
  Barn: Bodil Gullaug, f. 1949, død som spedbarn, John Ingebrigt, f. 1951, d. 1952, Bodil Gullaug, f. 1953, John Ingebrigt, f. 1955, Kari og Anne, tvillinger, f. 1959.
 6. Trygve, f. 1922, g.m. Brynhild Eliasdt. Mebust, se Svetun 64/70.
 7. Inger Berntine, f. 18.9. 1924, g.m. Kristen Johnsen Rolset Møllenhus, se Breidablikk 101/3 under Rønsberg, bor i Trondheim.
 8. Harald, f. 25.5. 1926, g.m. Jenny Ingebrigtsdt. Nordaune fra Halt­dalen, f. 1929, bor i Trondheim.
  Barn: Ivar, f. 1954, Anne Beate, f. 1959.
 9. Liv, f. 19.3. 1931, g.m. Gunnar Jarle Bardosen Lien, Soltun 84/11 under Stor-Evja.
 10. Kjell Steinar, f. 28.5. 1935, g.m. Margrethe Oskarsdt. Fuglem, Hove nordre 68/2, f. 1.7. 1937, bor i Trondheim.

Barn: Bente, f
1956, Ketil, f. 1957.
1967-          Gunnar Ingebrigtsen Hårstad, f. 5.10. 1914. G. 1948 m.

Målfrid Olsdt. Kvelloaune fra Skogheim 63/57 under Bell, f. 4.9. 1924.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 24.2. 1949, g.m. Beathe Hjulstad fra Viggja i Børsa.
 2. Ola Morten, f. 7.3. 1952.
 3. Sissel, f. 7.2. 1955, g.m. Uve Linne, Bremen i Vest-Tyskland.

HARSTADHAGEN GNR 64/24

Da Alfred Langli i 1933 ga fra seg Øver-Hårstad, holdt han igjen 64 da her nede i Håggån. Kjøpesummen ble satt til 6 000 kroner. Eiendommen ble utskilt med to matrikkelnummer: Hårstadhagen 64/24 og Hovsengene 64/25. Alfred og Anne var bureisere her. Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord, 2 hester, 4 kyr, 2 ungnaut, 9 sauer og 2 griser på bruket. Til bruket hører også skogteigen Bønnvollbjørga 41/13, utskilt fra heim-bruket til Alfred i 1935. Fra Hårstadhagen er utskilt Rødberget 64/36 til Alfred Lundemo.

Brukere

1933- Alfred Olaus Olsen Langli fra Gunnagarden 41/3, f. 1891, d. 28.12. 1959. G. 1924 m. Anne Kristensdt. Flønes fra Oppigarden 61/1, f. 1894.

Barn: Mali, f. 28.11. 1925.

RØDBERGET GNR 64/36

Tomta ble utskilt fra Hårstadhagen i 1944 til Alfred Ottosen Lunde­mo, f. 27.7. 1913, og Solveig Olafsdt. Furunes, f. 28.10. 1913, begge fra Stjørdalen. De bygde her samme året. Alfred og Solveig ble gift i 1934, og har barna:

 1. Harry, f. 14.9. 1934, g.m. Bjørg Gunlaug Ragnarsdt. Lunden i Tydalen, f. 1935, og bor der.Barn: Ann Mari, f. 1953, Ruth Magda, f. 1958, Bjørg Herlaug, f. 1963.
 2. Odd Georg, f. 3.3. 1940, g.m. Margrete Estensdt. Kjølset (Nyheim, se Evjsvean 84/13).
 3. Alf Sigurd, f. 4.1. 1946, g.m. Åse Olsdt. Nygård i Lånke, f. 1950, og bor der.

HAUGEN GNR 64/4

Dette var første husmannsplassen som ble utskilt fra Øver-Hårstad, i 1848, det året Ingebrikt Olsen tok over på Øver-Hårstad. Det var andre generasjon husmannsfolk på Haugen – skomakeren Anders Bersvensen og Kirsti Estendt. – som tok seg rett til å kjøpe plassen med en del jord i tillegg da de et par åt før hadde solgt Øver-Hårstad til Ola Ingebriktsen Sesseng. Husmannsfolket her på Haugen hadde i 1846 gjort en handel med Even Svensen og Johanna Nilsdt., slik at de kom hit som hus

mannsfolk, mens Anders og Kirsti tok over Øver-Hårstad. Det ble nok for tungt økonomisk for Anders og Kirsti, slik at de måtte selge storpar­ten, men satt igjen med plassen sin som sjøleierbruk. Haugen ble verd­satt til 130 spd. og skulle være niparten av hovedbruket. Til det utskilte hørte også markaslått på Skogsvollen.

 

Ved eldhuset på Haugen i 1897: Bersven Anderssen og Sigrid Gutt-ormsdt. med ettårige Arnt på fanget. Til høgre sitter Marit Kjeldstad, brordatter til Sigrid, og ved sida eldste gutten på Haugen, to år gamle Anton Bernhard.

Ved eldhuset på Haugen i 1897: Bersven Anderssen og Sigrid Guttormsdt. med ettårige Arnt på fanget. Til høgre sitter Marit Kjeldstad, brordatter til Sigrid, og ved sida eldste gutten på Haugen, to år gamle Anton Bernhard.

Disse første sjøleierne på Haugen utvidet bruket da de i 1865 kjøpte en stor part av Framigarden Ner-Hårstad av Tomas Tomassen Bell for 450 spd. Dette var 28 da ned for der Nesta rutebilstasjon senere ble bygd, Hårstadslættan, som etter jordskiftet i 1952 ble lagt til Hårstadlia. Eien­dommen fikk matrikkelnavnet Hårstadsletten 65/10, men med i hande­len var også parter av setrene Langåsen og Nyvollen og av Hårstadhaugan og Hårstadmoan.

11866 var det 10 mål dyrkajord og 5 mål naturlig eng på Haugen og av­linga 2 t. bygg, 12 t. havre, 32 t. poteter, 8 lass høy og 7 lass årlig fra markaslåtten. Bruket kunne fø 3 kyr, 4 småfe. I 1875 var det 1 hest, 5 kyr, 1 ungnaut, 13 sauer, 6 geiter og 1 gris og utsæden 1/2 t. bygg og 6 t. poteter. Neste utviding av bruket kom i 1877, da Bersven Anderssen kjøpte Bønnenget 65/3 på Hårstadengan fra Jonasjardet for 480 kro­ner. I 1890 ble Storsanden 67/2 kjøpt fra Nesta. Denne eiendommen i Storøya eide Haugen sammen med Framigarden Ner-Hårstad og ble i 1905 delt mellom disse bruka.

Omkring 1955 var det ca. 100 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut og 2 griser på bruket. Det er nå 125 da dyrkajord og 244 da produktiv skog (Langåsskogen 65/10) med 31 kbm i årlig tilvekst.

Fra Haugen er utskilt: Hårstadkjølen 64/18 i 1924, Haugly 64/62 i 1951 til Arne S. Eidem. Åsheim nordre 64/64 i 1951 til Mebond idretts­lag. Haugmoen 64/74 i 1957 til Ole Kr. Garberg.

Brukere

1795-1835 Bersven Bårdsen fra Nistoggo Kolsetmoen, f. 1762, druknet i Nea 9.4. 1836, kom til Øver-Hårstad som dreng til Bergersen. G. 1795 m. Brynhild Andersdt. fra Jensgarden Uglan, f. 1769, d. 1820.

Barn:

 1. Bård, f. 1796, g.m. Ragnhild Olsdt. Engan, se Kvellohaugen.
 2. Anders, f. 1797, d. 1803.
 3. Brynhild, f. 1801, g.m. Torsten Sjurdsen Sessengsveen.
 4. Anders, f. 1805, tok over plassen.

1836-1872 Anders Bersvensen, f. 1805, d. 1895, var skomaker. G. 1833 m. Kirsti Estensdt. Slindmoen fra Nordmoen, f. 1810, d. 1872.

Barn:

 1. Bersven, f. 1833, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1837, død som spedbarn.
 3. Ola, f. 1838, flyttet til Trondheim i 1854, g. 1867 m. Brynhild Sjurdsdt. Kolsethaugen, f. ca. 1837, skal senere ha reist til Amerika.

1873-1908 Bersven Anderssen, f. 1833, d. 25.9. 1913, drev som garver. G. 1871 m. Sigrid Guttormsdt. Kjelstadlåven, f. 1847, d. 22.11. 1930. Barnlaust ekteskap, men Bersven hadde sønnen John, f. 1867 (mor: Go­ro Jonsdt. Sessengsveen).

1909-1944 Guttorm Persen Haugen, f. 1874, d. 2.11. 1962, var sønnen til Ingeborg Guttormsdt. Kjelstadlåven, se Innpå Jardet på Ner-Hårstad, og Per Olsen Flønes, Aunhaugen. Han var oppfostret her. G. 1895 m.AnneArntsdt. Gressli, Kristoffersgarden, fra Tyd alen, f. 1876, d. 11.10. 1968.

Sigrid og Bersven Haugen og fostersønnen Guttorm

Sigrid og Bersven Haugen og fostersønnen Guttorm

Barn:

 1. Anton Bernhard, f. 1895, d. 3.4. 1924.
 2. Arnt, f. 1896, tok over bruket.
 3. Sigrid, f. 1900, g.m. Ole Olsen Haave, se Brattlia 67/38 under Nesta.
 4. Magnhild, f. 1905, g.m. Bernhard Arntsen Nykkelmo, se Åsvang 64/22.
 5. Olav, f. 28.5. 1910, g. 1939 m. Ingrid Øyen, bor i Trondheim.

1945-1970 Arnt Guttormsen Haugen, f. 23.5. 1896. G. 1926 m. Maren Kjerstine Jensdt. Gjære fra Ålen, f. 3.2. 1900.

Barn: Anton Bernhard, f. 1927, tok over bruket.

1971 –        Anton Bernhard Haugen, f. 12.4. 1927. G.m. Siri Ræder fra Levanger, f. 1931.

Barn:

 1. Liv Ragni, f. 1953.
 2. Kirsti Margrete, f. 1954, g.m. Idar Meli fra Os, f. 1953.

HAUGLY GNR 64/62

Tomta er utskilt fra Haugen i 1951 til Arne Sivertsen Eidem fra Eidemsjardet 56/12, f. 24.7. 1919, og Signe Olsdt. Nykkelmo fra Nerum 65/28 på Ner-Hårstad, f. 14.9. 1924, som bygde her året etter. De var gift i 1949 og barna er:

 1. Ingunn Mari, f. 7.9. 1953, g.m. Ingar Olsen, bor i Uglemsfeltet.
 2. Svein Ove, f. 29.7. 1956

HAUGMOEN GNR 64/74-75

Tomta er utskilt fra Haugen og Haugly i 1958 til Ole Kristensen Garberg fra Meheim 18/3 under Mean, f. 31.8. 1918, og kona Alma Gunelie Gunnarsdt. Balstad fra Skultrøa 19/4, som bygde her året før. I 1971 ble part av det kommunale boligfeltet i Solbakken lagt til tomta.

Barn:

 1. Kristen Ingar, f. 12.11. 1954.
 2. Gunnar, f. 24.5. 1957.
 3. Olav Arne, f. 22.7. 1964.

BJØRKLI GNR 64/7 (SKULBAKKEN)

I 1898 fikk Peder P. Berge utskilt tomt her fra Hårstadlia. Eiendom­men fikk navnet Bjørkli og Peder og Brynhild bygde her. I 1905 ble Skulbakken 64/8 utskilt fra Øver-Hårstad og kjøpt av Peder Berge for 2 000 kroner. Av husa på plassen var bare en høylåve med i handelen. Det ble nå drevet gardsbruk med hest og fire naut i fjøset. I 1911 ble Bjørkli østre 63/25 utskilt fra Havernesset og kjøpt fra Paul Birch for 690 kroner og slått sammen med bruket her. I 1894 var Kutrøa 67/7 kjøpt av Ove Hoff for 300 kroner, en eiendom som handelsmann O. Hoff hadde drevet sammen med Marienborg.

Storparten av bruket ble solgt til kommunen og utlagt til byggetomter, Solbakken 64/94.

Brukere

1898-1917 Peder Persen Berge fra Bergsmoan, f, 1849, d. 1918, drev først som anleggsarbeider på Rørosbanen, men fikk senere arbeid som rekneskapsfører og herredskasserer i heimbygda, se bind 2, side 319. G.I 1870 m. Brynhild Andersdt. fra Stormyråsen (Flatas), f. 1850, d. 1884. G.II 1886 m. Brynhild Olsdt. Lundbekk fra Lundbekkplassen på Hårstadlia, f. 1859, d. 19 . Denne familien losjerte på forskjellige hus­mannsplassen på Øver-Hårstad og i Bellshåggån før den flyttet til Bjørkli. Barn i 1. ekteskap:

 1. Anne Serina, f. 1871, reiste til Amerika i 1890, g.m. Peder J. Gran.
 2. Peder. f. i Singsås 1875, g.m. Marie Fjeldstad fra Oslo.
 3. Gjertrud, f. i Singsås 1878, g.m. Ole Sivertsen Langset, Spælen, bodde i Nittedal i Akershus.
 4. Anders, f. 1881, d. 1885.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Andreas, f. 1886, g.m. Bergitte Sæterhaug fra Leinstranda.
 2. Brynhild, f. 1888, d. 1966, g.m. Per Arnesen fra Oslo.
 3. Petter, f. 1890, g.m. Petra Pettersen fra Frøya.
 4. Aksel, f. 1892, d. 2.7. 1912.
 5. Johan, f. 1895, tok over bruket.

1918-19 Johan Pedersen Berge, f. 1895, se bind 2, side 318. G. 1922 m. Anna Johanna Pedersdt. Norbye fra Kvello 66/2, f. 1891, d. 1963.

Barn:

 1. Per, f. 1923, tok over eiendommen.
 2. Per Johannes, f. 2.6. 1926, g.m. Mery Johansen fra Foldereid, bor i Oslo.Barn: Kato, f. 1959, Anita, f. 1961.
 3. Aksel Ragnar, tvilling, f. 1926, g.m. Solveig Sundelius fra Røyken i Buskerud og bor der.

Barn: Olav Johannes.

Per Johansen Berge, f. 5.6. 1923. G.m. Sigrid Olsdt. Hofsmo fra Hovsmoen 65/2, f. 24.5. 1926. Familien bor på Stjørdalen.

Barn:

 1. Aslaug, f. 1950, g.m. Oddvar Vigdenes i Hegra.
 2. Jarl, f. 1952, g.m. Gro Aasen Gulseth fra Ås i Akershus.

SKULBAKKEN GNR 64/8

Det var opphavlig en husmannsplass på Skulbakken. Det var Skulin sjøl, Renald Persen, og Berit Evensdt. som delte med dattersønnen Per Kristensen. Fra 1845 er den to plasser. Da Anders Bersvensen Haugen skjøtet fra seg Øver-Hårstad, ble det ordnet slik at Johanna Nilsdt. og andre mannen hennes, Even Svensen, som gikk fra Øver-Hårstad, fikk Skulbakken som husmannsplass, og her bodde senere dattera og datter-dattera deres. I 1875 hadde enka Johanna Nilsdt. 1 ku og 5 sauer på plassen, sådde 1 åtting bygg og 1/2 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter.

I 1905 ble plassen utskilt fra Øver-Hårstad og solgt for 2000 kroner til Peder Pedersen Berge og slått sammen med eiendommen Bjørkli 64/7. Skulbakkfamilien satt igjen med husa. Jorda er senere kjøpt av kommu­nen og utlagt til tomter – Solbakken 64/94.

Brukere

-1792-1801 Jon Persen fra Hove (Lekåa), f. 1768, d. 22.12. 1794, 27 år gl., «død af at en Timmerstok faldt paa hans Hoved og Bryst, da han var paa Arbeide ved Mostadmarkens Jernværk». G. 1789 m. Brynhild Jensdt. fra Flaknan i Flora, f. 1764, som ble g.II 1801 m. enkmann To­mas Jonsen Marstadtrøen og flyttet dit.

Jon og Brynhild var bureisere på Hårstadbakken, som plassen ble kalt den gangen.

Barn:

 1. Johanna, f. på Hove 1789, tjente hos morsøstera på Solemshaugen i 1801.
 2. Ola, f. 1792, tjente på Solemshaugen i 1811.
 3. Jonetta, f. 1795 (oppkalt etter far sin som da var død), tjente på Vølset til i 1826, flyttet senere ut, g. i Åsen i Nord-Trøndelag m. Esten Eriksen Solemshagen, Nerhåggån.

1802-1845 Renald Persen fra Hove, f. 1770, d. 1841, var skolemester,

se bind 1, side 350. G. 1794 m. Berit Evensdt., f. på Uglan 1764, d. 1850, datter til Even Ivarsen Bårset, se der. Hun var taus på Øver-Hårstad, men hun og Renald losjerte på Jehanplassen 1 et par år før de giftet seg. Hit til Hårstadbakken kom de da bror hans døde og enka flyt­tet. De hadde før bodd på Klesetplassen, som etter Renald ble kalt Skulplassen, mens Hårstadbakken fikk navnet Skulbakken etter ham.

Barn:

 1. Johanna, f. 1795, g.m. Kristen Anderssen Amdalsgrubben, se Stormyråsen.
 2. Sesil, f. 1798, g.m. Ola Halvardsen Sletne, se Ustpå-Jardet Berge.
 3. Gunhild, f. 1801, g.m. Nils Haftordsen Bårsetplassen, Fiskar-plassen.
 4. Per, f. 1804, død som spedbarn.

1846-1880 Even Svensen fra Ustigarden Evj-jardet på Stor-Evja, f. 1812, d. 1869. G. 1845 m. Johanna Nilsdt., f. Bell 1814, d. 1894, som var g.I m. Torkjel Sjurdsen Sæter, se Øver-Hårstad.

Barn:

 1. Nils, f. 1845, død som spedbarn.
 2. Sigrid, f. 1849, tok over plassen.
 3. Guri, f. 1852, d. 1853.
 4. Nils, f. 1854, heime i 1877.

1881-1942 Sigrid Evensdt., f. 1849, død ugift 28.3. 1942. 1943-1968 Johanna Hårstad, f. 1878 (far: Bernt Estensen Hårstadsveen), død ugift 11.7. 1968, tok over eiendommen etter mor sin.

SOLBAKKEN II GNR 64/97

Denne eiendommen fikk Kjell Selboe fra Orkanger, f. 12.4. 1928, og kona Borgny Anette Indergård fra Lensvika, f. 18.9. 1937, skjøte på fra Selbu kommune i 1970.

Barn: Jan Ove, f. 1959, Sverre, f. 1961, Ståle, f. 1964.

SOLBAKKEN IV GNR 64/100

Tomta er utskilt fra Bjørkli i 1970 til Selbu kommune og solgt til Bjørn Wagnild fra Heimdal, f. 7.6. 1953, og kona Carole Ann Wadley fra Port Talbot i Sør-Wales i England, f. 6.12. 1952.

Barn: Mai-Britt, f. 1979

BAKKSTUGGU GNR 64/107

Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1970 og solgt av Selbu kommune til Ola Ludvik Martinsen Rolseth fra Rolsetøya 107/2, f. 3.8. 1937, og kona Ingebjørg Einarsdt. Gjellien fra Gjema 85/3, f. 16.11. 1935.

Barn: Aud Karin, f. 1958, Magnar Edvin, f. 1961, Inger Oddveig, f. 1962, d. 1975, Randi Kristin, f. 1965, Liv Toril, f. 1967.

ASLY GNR 64/108 Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1970 og solgt av Selbu kommune til Peder Johnsen Evjemo fra Moheim 83/9 på Stor-Evja, f. 28.1. 1930, og kona Karen Olsdt. Aune fra Kongdalen 140/2 på Aunet, f. 21.10. 1935.

Barn: Jan Ove, f. 1955, Hans Morten, f. 1959, Heidi, f. 1962.

FJELLHEIM GNR 64/110

Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1970 og solgt av Selbu kommune i 1970 til Johan Martin Hoas fra Lånke, f. 26.5. 1938, og kona Marit Olsdt. Berge fra Bergheim 76/17, f. på Berge, 12.6. 1945.

Barn: May Peggy, f. 1963, Olav Jarle, f. 1965, Bente, f. 1968.

MOHEIM GNR 64/112 Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1970 og solgt av Selbu kommune til Ingeborg Torstensdt. Moen, f. Voldseth 17.4. 1916, enke etter Gun­nar Olsen Moen, se Mobakken 27/4.

HELGATUN GNR 64/113

Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1970 og solgt av Selbu kommune til Georg O. Trondseth fra Heimro 65/31 på Ner-Hårstad, f. 22.7. 1937, og kona Helga Solem fra Bjugn, f. 3.8. 1940.

Barn: Ole, f. 1961. I 1976 ble Helgatun II64/129 utskilt fra samme feltet og lagt til eiendommen.

BAKKETUN GNR 64/114 Tomta er utskilt fra Solbakken lll i 1970 og solgt av Selbu kommune

til Karl Ivar Stuedal fra Tangen 67/60 på Nesta, f. 6.2. 1917, og Jenny

Fandin fra Melhus, f. 23.9. 1921. De var gift i 1941 og barna er:

 1. Asbjørg, f. 23.2. 1942, g.m. Per J. Rønsberg, Listo 101/2.
 2. Aud, f. 8.11. 1945, g.m. Otto Kringen i Stjørdalen, f. 1942.Barn: Toril, f. 1964, Anne, f. 1966.
 3. Kari, f. 31.7. 1948, g.m. Trond Helland i Trondheim, f. 1947.
 4. Barn: Rune, f. 1967, Edvin, f. 1970.
 5. Kjell, f. 23.7. 1953.
 6. Jorid, f. 11.1. 1959.

SNIPPEN GNR 64/123

Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1971 og solgt av Selbu kommune til Johan Rikardsen Kulseth fra Moslett 122/1, f. 29.9. 1933, og kona Inger Oline Oliversdt. Rotvold fra Tydalen, f. 27.10. 1930.

Barn:

 1. Grete, f. 19.6. 1952, g.m. Einar Møller i Hommelvik.
 2. Laila, f. 29.3. 1958.
 3. Roar Oskar, f. 11.6. 1959.
 4. Mona, f. 4.10. 1964.

SJØBLIKK GNR 64/124

Tomta er utskilt fra Solbakken III i 1971 og solgt av Selbu kommune til Harald Bjarne Olsen Aune fra Granli 137/10 på Sesseng, f. 27.8. 1945, og kona Inger Andersdt. Uglem fra Brinken 84/21 på Stor-Evja, f. 8.7. 1947.

Barn: Per Anders, f. 1972, Morten, f. 1976.

HEIMSTAD GNR 64/57 (SKULBAKKEN ELLER HÅGGÅN) Som nevnt var det to plasser på Skulbakken, den ene under Øver-Hårstad, men den andre lå i sameie. Det var ei konsentrert plassgrend her inne. I sør grenset Skulbakken til Ner Håggåbakken og rett opp for disse lå Øver og Yster Håggåbakken og Nystoggo, alle plasser under Hårstadlia. Haugen og Sjøvollen var også husmannsplasser. Nedafor lå de mange Stormyrås-plassene.

Det var dattersønnen på gamle Skulbakken og kona som bygde her. Men den nye plassen lå på sameiet til de to Øver-Hårstad-bruka. Per Kristensen fikk i 1845 bygselbrev fra Even Svensen Øver-Hårstad og Esten Persen Hårstadlien. Den ble utskilt fra disse to bruka i 1950, sam­tidig som Ner Håggåbakken ble utskilt. Peder Anderssen Hårstad fikk skjøte fra Ingebrigt G. Haarstad og Arnt Hårstadlien for 1 800 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut og 6 sauer i plassfjøset her på Skulbak­ken, eller Håggån, som plassen i eldre tid ble kalt. Utsæden var 1/4 t. bygg og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 6 da dyrkajord, 1 ku, 2 sauer og 1 gris på bruket.

Fra Heimstad er utskilt: Tuvlia 64/73 i 1957 til Peder Solem. Stageberg 64/82 (fra Tuvlia i 1959) til Odd Stageberg. Stageberg 64/83 i 1959 til Odd Stageberg. Tuvlia II64/84 i 1959 til Peder Solem. Bergheim 64/88 i 1961 til Inga og Arnt Langli. Solbakken 64/102 til Selbu kommune og lagt til byggefeltet Solbakken.

Brukere 1845-1900 Per Kristensen fra Stormyråsen, f. 1820, d. 2.7. 1903. G. 1843 m. Mali Larsdt. fra Kårået på Kvelloaunet, f. 1824, d. 14.5. 1911. Per var dattersønnen til Renald og Berit på den gamle Skulbakk-plassen.

Barn:

 1. Kristen, f. 1844, g.I m. Marit Andersdt. Uglem, Solskjennet, og flyttet dit, II m. Sofie Eliasdt. Bårsethaugen og kom dit.
 2. Marit, f. 1846, g.m. Per Persen Lekvoll, Oksdalen, reiste til Amerika, bodde i Oregon.Barn: Peder, f. 1870 (far: Sivert Anders­sen Dyrdalsplassen).
 3. Lars, f. 1849, reiste til Amerika i 1882?
 4. Johanna, f. 1852, d. 1924, g. 1884 m. Ingebrigt Ingvaldsen Bjørgen, Gresli i Tydalen, f. 1866, d. 1950.
  Barn: Sivert Gresli, f. 1876 (far: Per Reiersen Kolsetmoen, Yter), Ingebrigt, f. 1887, g.m. Gurine Pedersdt. Krogstad, Rønning 121/10 og kom dit, Inga Marie, f. 1892, Kristian, f. 1895, se Holtlia 52/7 under Uglan.
 5. Tomas, f. 1855, heime ennå i 1876.
 6. Mali, f. 1858, reiste til Amerika i 1880.
 7. Ingebrikt, f. 1861, d. 1862.
 8. Ingebrikt, f. 1864, d. 1868.
 9. Anne, f. 1867, tok over plassen.

1901-1948 AnnePersdt., f. 1867, d. 1950. G. 1897 m. Anders Pettersen Sørkilflå fra Hegra, f. 1869, d. 1951, som kom til Selbu i 1897.

Barn:

 1. Marie Gurine, f. 4.5. 1899, g. 1927 m. Ole Kastor Ringfoss i Åsen i Nord-Trøndelag, f. 1894.Barn: Annfrid, f. 1928, Jorid, f. 1936, Gunnbjørg, f. 1940.
 2. Petra Gunelie, f. 14.5. 1902, g.m. Fridjof Severin Ringfoss i Åsen.
 3. Peder, f. 1905, tok over bruket.

1949-        Peder Anderssen Hårstad, f. 5.8. 1905. G. 1947 m. Bertha Leonora Skjelstad, f. i Verran 28.4. 1913.

Barn:

 1. Aud Brigit, f. 5.5. 1948, g.m. Ivar Rønning fra Lånke, f. 1944, bor på Skatval.Barn: Liv Ingunn, f. 1965, Nina, f. 1968, Rune, f. 1975.
 2. Leif Annar, f. 7.4. 1953.
 3. Åsmund, f. 13.8. 1954.

TUVLIA GNR 64/73 Tomta er utskilt fra Skulbakken i 1957, og i 1959 en part -gnr. 64/84-i 1959, til Peder Solem fra Nordigarden 4/2, f. 12.4. 1918, og Marie Siras fra gnr. 31/6, f. 24.2. 1921. De var gift i 1947 og har barna:

 1. Mari, f. 30.1. 1949, g.m. Aksel Berg i Mosjøen, f. 1949.Barn: Mats André, f. 1977.
 2. Per, f. 15.6. 1952.
 3. Solveig, f. 24.4. 1960.

STAGEBERG GNR 64/82

Også denne tomta har to bruksnummer – 64/82 og 83 – utskilt fra Tuvlia og Skulbakken i 1959 til Odd Stageberg fra Stjørdalen, f. 29.11. 1931, og kona Karen Overvik fra Vikly 133/11 under Nervik, f. 23.2. 1935.

Barn:

 1. Tove, f. 8.4. 1956, g.m. Henning Nygård, Soltun i Tydalen, f. 1953.Barn: Lillian, f. 1974.
 2. Unni, f. 11.5. 1957, g.m. Asbjørn Nygård, Soltun i Tydalen, f. 1953.
 3. Turid, f. 24.3. 1958.
 4. Rune, f. 26.5. 1962.

BERGHEIM GNR 64/88

Tomta er utskilt fra Skulbakken i 1961 til Inga Langli og sønnen Arnt. Inga Hansdt., f. Alset 1890, var enke etter Anton Olaus Arntsen Langli, Nyhus 41/1, f. 1889, d. 1958, og hadde to barn: Arnt, se nedafor, og Selma, f. 4.12. 1929.

Arnt A. Langli, f. 23.4. 1927, og kona Karin Hjelseth fra Romsdalen, f. 11.5. 1934, har barna: Audun, f. 1957, Per Inge, f. 1959, Kristin, f. 1967, Espen, f. 1969.

ÅSHEIM GNR 64/10 (STORMYRÅSEN)

Dette var stormyrås-plass nummer to sørafra og ble til sist kalt Stor-Maritrommet etter husmannsenka Marit Persdt. Den er en av de eldste plassene på Stormyråsen. Det er visstnok slik at enka, madam Zeier fikk den som en del av kåret sitt. Hun bodde her hos Erik Henningsen og sønnen Henning, som var de virkelige plassbrukere. I 1825 bodde det i alt ni personer her. Hit flyttet også Per Persen med familien da han måt­te selge Hårstadlia. Plassen lå i sameie til i 1873, da den ble lagt til Øver-Hårstad 64/3. Den ble utskilt i 1910 og Maria Andreasdt. fikk skjøte av Gunder Ingebrigtsen Hårstad for 1 200 kroner. Hun solgte i 1922 til Mebondens Idrettslag for 4 300 kroner.

I 1875 var det 2 kyr og 7 sauer på plassen og utsæden 1/2 t. korn og 2 t. poteter.

Fra Åsheim er utskilt: Nidarvold 64/20 i 1926 til A/S Nea Bruk, som i 1951 ble solgt til Arnt B. Nykkelmo, men igjen kjøpt av idrettslaget i 1958. Da idrettslaget kjøpte i 1922, ble hus og ei større tomt solgt til John B. Voldseth under matrikkelnavnet Åsheim østre 64/17. Den ble senere delt og Sandstad 64/31 og 37 utskilt, se nedafor.

Brukere -1792-1810 Pål Olsen fra Øver-Hårstad, f. 1744, d. 1810. G. 1774 m. Marit Estensdt. fra Slindmoen, f. 1747, d. 1824, som flyttet til svogeren Per Olsen og Marit på Nystoggoplassen da hun ble enke.

Barn:

 1. Ola, f. 1775, død ca. 1790.
 2. Agnis, f. 1777, g.m. enkmann Jon Torgersen Klesetplassen.
 3. Kirsti, f. 1779, d. 1807.
 4. Ingeborg d.e., f.  1782, g.m. Haftord Fredriksen Hårstadengan, Haftordplassen på Ner-Hårstad.
 5. Esten, f. 1784, d. 1785.
 6. Esten, f. 1786, død som barn.
 7. Ingeborg d.y., f. 1787, g.m. Tomas Olsen Hove, se Luddumoen under Yster-Eidem.

-1820-1826 Erik Henningsen, f. 1765, d. 1835, og Gjertrud Persdt., f. 1754, d. 1828, kom fra Nessmoen i Flora, se der. Hun hadde tjent på Prestgarden før hun ble gift og flyttet til Flora. Mellom barna var Per Hoemsbergan og Henning, som tok over her på Stormyråsen.

1821-1845 Henning Eriksen, f. på Nessmoen 1801, d. 1844. G. 1821 m. Agnis Haldorsdt. Hovsbrennan fra TøUøvhaugen, f. 1795, d. 1867. De drev fra først plassen sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Siri, f. 1817 (far: Herman Arnt Norbye, Negarden Eidem), flyttet til Elvran i Lånke i 1838, gift to ganger, sist med Ola Olsen og bodde i Hegra.
 2. Gjertrud, f. 1821, flyttet til Strinda i 1840, g. på Leinstranda 1864 m. enkmann Johan Iversen Flatås, f. ca. 1807.
 3. Agnis, f. 1824, flyttet til Stjørdalen i 1844, g. 1857 m. Johan Bernt Gulbrandsen Rønning i Mostadmarka.
 4. Mali, f. 1827, flyttet til Stjørdalen i 1849.
 5. Erik, f. 1830, g. 1855 m. Brynhild Halvardsdt. Reinas, Ekle, fra Bratsberg, f. ca. 1826.
 6. Berit, f. 1832.
 7. Marit, tvilling, f. 1832, død som spedbarn.
 8. Haldor, f. 1834, flyttet til Hitra i 1852.

1846-1850 Per Persen fra Såsbakken på Setsås, f. 1787, d. 18     (før 1850). G. i Stjørdalen 1827 m Marit Halvardsdt. fra Granåsen i Lånke, f. 1798, d. 1873. De hadde hatt Hårstadlia. Marit flyttet til Øver-Hoem sammen med de fleste barna: Barn (de tre eldste født i Lånke):

 1. Per, f. 1830, g.m. Ingeborg Gunnarsdt. Morsetplassen, se Øver-Hoem.
 2. Marit d.e., f. 1831, tok over plassen.
 3. Halvard, f. 1832, drev Øver-Hoem sammen med broren.
 4. Anne, f. 1835, heime på Øver-Hoem til i 1883, da hun og sønnen reiste til Amerika.
 5. Barn: Peder, f. 1867 (far: Albert Johansen Schive, Sjøvoll).
 6. Marit d.y., f. 1843, flyttet med til Øver-Hoem, reiste til Amerika i 1881.
 7. Maria, f. 1843, g.m. Ingebrikt Guttormsen Kjelstadlåven.

1851-1862 Søskena Per, Halvard og Anne sammen med mora Marit Halvardsdt.

1863-1909 Marit Persdt. d.e., f. 1831, d. 19    , Stor-Marit. G. 1856 m. Tomas Nilssen Okståstrøen, f. 1825, d. 18    .

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1855, g.m. Arnt Eriksen Sletnebrennan, Nerbrennan.
 2. Marit, f. 1858, Litj-Marit, bodde heime, død ugift 23.7. 1907.
 3. Brynhild, f. 1861, g.m. enkmann Ola Guttormsen Kjelstadlåven.
 4. Barn: Marie, f. 1888 (far: Andreas Jonsen Uglem, Ustpå-Jardet), tok over plassen.
 5. Peder, f. 1867, reiste til Amerika i 1889, g.m. Marit Persdt. Siråsen, f. 1871.
 6. Barn: Thomas, f. 1893.
 7. Nils, f. 1870, reiste til Amerika i 1891.
 8. Ole, f. 1783, reiste til Amerika i 1893, g. 1905 m. Hulda Amalie Petterson fra Wisconsin og bodde der.
 9. Barn: Arthur, f. 1907, Hagel, f. 1909.

1910-1922 Marie Andreasdt. Hårstad, f. 1888, reiste til Amerika i 1922, sammen med sønnen Olaf, f. 8.7. 1913.

1923-1936 John Bårdsen Voldseth fra Bårsetmoen 54/5, f. 1896. G.m. Margit Gundersdt. Aune fra Pistoggo, f. 11891. De bygde senere Sand­stad, se nedafor. Barnlaust ekteskap.

1937-         Kristian Haldorsen Setsåsbakken fra gnr. 30/5, f.  18.3.

1911. G.m. Margit Nilsdt. Aune fra Pistoggo, f. 3.2. 1915, som var brordatter til Brynhild Voldseth.

Barn:

 1. Borgny, f. 28.12. 1938.
 2. Aud, f. 6.2. 1944, g.m. Gudmund Larsen fra Sortland i Nordland, f. 1948, bor i Trondheim.Barn: Geir, f. 1974, Heidi, f. 1977.
 3. Mari, f. 28.8. 1947, g.m. Arne Hegge, Ustigarden Røsset 78/1.

SANDSTAD GNR 64/31

Denne tomta tok Jon og Brynhild Voldseth igjen da de solgte Stormyr-åsen (Åsheim østre 64/17) og bygde her i 1937. I 1945 ble Sandstad 64/37 utskilt fra samme eiendommen og slått sammen med gnr. 64/31. Brorsønnen hans, Tormod Voldseth, tok over eiendommen i 1970.

STORMYRASEN GNR 64/16

Den fjerde Stormyrås-plassen sørfra, som ved århundreskiftet ble kalt Bæretrommel etter husmannskona Berit Kristensdt. hørte Øver-Hårstad til. Det må ha vært foreldra til Berit – Kristen Anderssen og Jo­hanna Renaldsdt. – som var bureisere her. Etter henne ble plassen øde til at Olaus og Brynhild Rygg i 1933 fikk skjøte på den av far hennes, Olaf Torstensen Korsvold, som hadde kjøpt den fra Øver-Hårstad i 1924 for 1 300 kroner. Olaus Rygg bygde opp nye hus her i åra 1932-33. Det var omkring 10 da dyrkajord på bruket.

Brukere 1832-1850 Kristen Anderssen fra Amdalsgrubba, f. 1782, d. 1850. G. 1819 m. Johanna Renaldsdt. fra Skulbakken, en annen plass på Øver-Hårstad, f. 1795, d. 18     (levde 1865). De drev først Skulbakken sam­men med foreldra hennes.

Barn:

 1. Per, f. 1820, g.m. Mali Larsdt. Knektaunet, se Skulbakken på Øver-Hårstad.
 2. Berit, f. 1821, tok over plassen.
 3. Anders, f. 1829, flyttet til Trondheim i 1858, der han var klokkerdreng, g. i Domkirka 1865 m. Kristine Jonsdi. Grønningen fra Lensvika, f. 1835.

1851-1910 Berit Kristensdt., f. 1821, d. 1910. G. 1846 m. Per Jonsen Hårstad fra Bortigarden, f. 1818, d. 1894. Denne familien gikk delvis i oppløysing og Berit tok seg arbeid som husholder hos Anders Anderssen på Havernesset, mens Per holdt hus hos Bülow på Eidem. Til sist fikk Berit kår hos dattera Johanna og mannen John Dahl.

Barn:

 1. Berit, f. 1843 (mor: Brynhild Persdt. Mogårdstrøen, Nytrøa).
 2. Jon, f. 1847, død som spedbarn.
 3. Sigrid, f. 1849, konfirmert i 1865.
 4. Johanna, f. 1851, reiste til Amerika i 1880, g.m. John Dahl, se Kors­veien 67/18 under Nesta.
 5. Jon, f. 1854, d. 1855.
 6. Brynhild, f. 1856, g.m. Gunnar Jonsen Berge, Krokmoen.
 7. Kristine, f. 1859, g.m. Gunnar Olsen Tuset, Ustigarden.
 8. Jon, f. 1862.

1932-19 Bernt Olaus Olsen Rygg fra Ryggen 50/7 på Uglan, f. 30.9. 1901, d. 10.1. 1970. G.m. Brynhild Olafsdt. Korsvold, se Marienborg 64/2, f. 27.2. 1903.

Barn: Odd, f. 12.7. 1927, se nedafor.

Odd Olaussen Rygg, f. 12.7. 1927. G.m. Aud Olausdt. Sand­vik, se Bergtun 64/53, f. 8.12. 1928.

Barn:

 1. Bodil, f. 2.10. 1950, g.m. Bjarne Kristian Johnsen Uthus, 126/5, bor i Tydalen.
 2. Oddstein, f. 10.8. 1957.

STORMYRASEN (GOROASPLASSEN)

Dette var den Stormyrås-plassen som lå lengst nord, og var en av de eldste plassene her. Den ble lagt øde da familien her flyttet til Kvellomyra. Den hørte sambeitet i Hårstadhåggån til. I 1875 var utsæden 1/4 t. poteter, ellers ble ikke jordbruk drevet. Goro Olsdt. satt med plassen, mens sønnene var borte på arbeid. Plassjorda hører nå dels Hårstadhåg­gån, men noe ble med i teigen som Marienborg fikk tildelt under jord­skiftet i 1920.

Brukere -1792-1810 Halvard Olsen, f. ca. 1753, d. 1813, og Goro Jonsdt., f. ca. 1845, d. 1813, var innflyttere. Halvard var visstnok av en familie som bodde på Løvøya i Tydalen i midten av 1700-tallet, og de var ellers slekt på Almås i Ålen og dermed med Ingeborg Jonsdt. Tuset, Nordigarden, i Flora. De var gift før de kom til Selbu, og hadde sønnen Ola, f. ca. 1781, som tok over plassen. Halvard er trulig den Halvard Mann som i 1797 nevnes som tjener hos gjestgiver Zeier på Øver-Hårstad.

1811-1860 Ola Halvardsen, f. ca. 1781, d. 1852, var skomaker. G. 1811 m. Ingeborg Pålsdt. Meviken, f. 1782, d. 1861.

Barn:

 1. Goro, f. 1812, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. 1816, bodde heime, død ugift 1868.

1861-1880 Goro Olsdt., f. 1812, d. 1893, enke etter Ola Olsen Berges-haugen, d. 1857, 41 år. Om barna se Bergshaugen.

1881- Pål Olsen, og Mali Jonsdt. tok over plassen etter mor hans, men flyttet senere til Kvellomyra.

SVEA GNR 64/14 (GODLIBJØRGA) Det gamle lokale navnet på denne plassen var Kolibjørga, men skulle

nok være Godlibjørga. Navnet Svea ser ut for å ha følgt med fra plassen

Evjsvea, da Esten og Anne kom hit. Plassen lå før 1873 i sameie til Øver-Hårstad, men ble da lagt til Øver-Hårstad 64/3. I 1875 hadde hus­mannsfolket 1 ku, 2 ungnaut, 7 sauer og 2 geiter, sådde  1/4 t. bygg og satte 2 t. poteter.

Plassen ble lagt øde i 1911 og ti år senere utskilt fra Øver-Hårstad til sønnen der, Bjarne, som senere reiste til Amerika. I 1942 fikk brorsøn­nen Ola Morseth Haarstad skjøte.

Fra Svea er utskilt Lundheim 64/29 i 1938 til Sigurd Korsvold. Svestu 64/35 i 1943 til Magne Schanke. Heimly 64/66\ 1953 til Per Storrø. Svetun 64/70 i 1954 til Trygve I. Haarstad. Svestu II 64/85 i 1960.

Brukere 1840-1846 Kristen Olsen fra Framigarden Kvello, f. 1797, d. 1867. G. 1825 m. Marit Olsdt. fra Uthus på Mosletta, f. 1798, d. 1859, som var g.I 1821 m. Per Bårdsen Kolset, Ustigarden, d. 1823. Kristen og Marit hadde hatt Kvellobakken, en part av heimbruket hans. Kristen følgte sønnen til Amerika, men døde året etter.

Barn:

 1. Marit Persdt., f. i 1. ekteskap på Kolset 1822, g.m. Gunnar Olsen Stamnes, se Yterhaugen på Stamnes.
 2. Per, f. på Kvello 1825, tok over plassen.

1847-1866 Per Kristensen, f. 1825, d. 1894. G. 1847 m. Olnetta Olsdt. Tronsetåsan, f. 1818, d. 1893, datter til Ola Jonsen fra plassen Åsen på Ner-Hårstad som døde før Olnetta ble født, slik at hun ble oppkalt etter ham. Familien reiste til Amerika i 1866 og bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Marit, f. 1848, g. 1869 m. Lars Andersson fra Valdres, bodde i Minnesota.
 2. Kristen, f. 1851, d. 1910, g. 1878 m. Marie Andersson, f. i Eiker i Buskerud 1855, d. 1925, bodde i Minnesota.Barn: Peder, f. 1878, d. 1952, Mathilda, f. 1881, Olaf, f. 1884, d. 1938, Clara, f. 1889, d. 1908, Emma, f. 1891, d. 1965, g.m. Arnt Gunnarsen Alset, Kleven, Mabel, f. 1898, d. 1910, Christian, f. 1900, d. 1961.
 3. Ola, f. 1854, d. 1855.
 4. Marit, f. 1857, d. 1862.
 5. Brynhild, f. 1860, d. 1862.

1867-1910 Esten Arnsen fra Evjsvea på Stor-Evja, f. 1826, d. 30.9. 1912. G. 1852 m. Anne Bernsdt. fra Overviksvea (Brenan), f. 1832. Før de kom hit, bodde de på Kvellohaugen. I 1911 flyttet familien til Teigen på Nesta. Mor til Anne var Berit Tomasdt. Åsbakken.

Barn:

 1. Marit, f. 1851, g.I m. Jon Jonsen Overvikbakken, II m. Jon Olsen Flønesaunet, gnr. 61/10.
 2. Arnt, f. 1855, g.m. Anne Jonsdt. Brattlien, se Teigen under Nesta.
 3. Bernt, f. 1857, g.m. Sigrid Persdt. Almås, se Botn 63/32.
 4. Tomas, f. 1863, død ugift 16.4. 1944.
 5. Jens, f. 1867.

7. Ole, f. 1876, g.m. Johanna Pedersdt. Flønes, se Flønesaunet 61/10.

1921-1941 Bjarne Gundersen Haarstad, se Øver-Hårstad 64/3.

1942-        Ola Ingebrigtsen Morseth Haarstad fra Øver-Hårstad 64/3, f. 14.9. 1916. G. 1941 m. Inger Thomasdt. Haave fra Hovslia 69/3, f. 20.6. 1918.

Barn:

 1. Brit Randi, f. 26.12. 1941, g.m. Morten Hammer i Trondheim, f. 1940.Barn: Hege, f. 1965, Marianne, f. 1969.
 2. Anne Ingeborg, f. 10.8. 1946, g.m. Jan Erik Dyrdal i Trondheim, f. 1947.Barn: Marit, f. 1974.
 3. Toril, f. 5.2. 1949, g.m. Geir Leinslie i Trondheim, f. 1946.Barn: Rune, f. 1969, Tone, f. 1974.
 4. Tor Inge, f. 22.4. 1954.
 5. Dagfinn, f. 29.6. 1957.
 6. Solveig, f. 15.2. 1959.
 7. Olav, f. 20.8. 1961.

LUNDHEIM GNR 64/29

Tomta er utskilt fra Hårstadsvea i 1938 til Sigurd Pettersen Korsvold fra Gresli vollen i Tydalen, f. 2.1. 1908 (se Ysterbakkan på Litl-Evja 91/2), og kona Olga Bergitte Olausdt. Aune, Olagården, fra samme bygda, f. 2.4. 1908.

Barn:

 1. Sverre, f. 1928, g.m. Kjellrun Overvik, se Lundheim II 63/98 under Bell.
 2. Johanna, f. 24.12. 1936, g.m. Asbjørn Eliassen i Levanger, f. 1935.
 3. Barn: Torbjørn, f. 1959, Kari, f. 1965.
 4. Solveig, f. 14.3. 1939, g.I m. Hans Henrik Sørensen, II m. Harald

Fuglem, f. 1933.

Barn: Randi, f. i 1. ekt. 1960, Marte Helen, f. 1976.

SVESTU GNR 64/35

Tomta er utskilt fra Hårstadsvea i 1943 til Magne Thorvaldsen Schanke, f. i Hegra31.10. 1914, og Jorunn Johnsdt. Berge, f. 21.1. 1917, som bygde her året etter. De var gift i 1939 og har barna:

 1. Jan Torbjørn, f. 26.4. 1940, g.m. Bjørg Nordsæther fra Stjørna, f. 1942, bor i Trondheim.Barn: Arve, f. 1966, Siv, f. 1969.
 2. Bjørn Magnar, f. 21.11. 1943, g.m. Inger Gjærevoll fra Trondheim.Barn: Kjersti, f. 1967, Øyvind, f. 1968. G.II m. Inger Lise Anholt fra Sandefjord, f. 1949, bor i Trondheim. Barn i 2. ekt.: Sigbjørn Anholt, f. 1980.

HEIMLY GNR 64/66

Tomta er utskilt fra Hårstadsvea i 1953 til Per Storrø fra Budalen, f. 1.3. 1909, og kona Borna Elleonora Smørsgård fra Rennebu, f. 25.12. 1914.

Barn: Hans, f. 1.5. 1935. Tre år senere ble et tillegg utskilt fra Hårstadlia, Heimly II 64/68.

Eiendommen ble i 1968 solgt til Leif Småland, f. 16.9. 1931, og kona Brynhild Anbjørg Berntsdt. Lien fra Liheim på Lia, f. 18.10. 1930. De flyttet senere til Frosta.

Barn: Karl, f. 1962, Astrid, f. 1964, Randi, f. 1967.

SVETUN GNR 64/70

Tomta er utskilt fra Hårstadsvea i 1954 til Trygve Ingebrigtsen Haarstad fra Øver-Hårstad 64/3, f. 30.6. 1922, og kona Brynhild Eliasdt. Mebust fra Ustpå-Jardet 98/2, f. 28.1. 1927.

Barn:

 1. Bjørgunn, f. 22.11. 1949, g.m. John Marius Hegge, Bakken i Lånke, f. 1945.Barn: John Trygve, f. 1973, Arnstein, f. 1976.
 2. Ingar, f. 22.9. 1951, g.m. Unni Margrete Mathisen fra Trondheim, f. 1954, bor i Tydalen.Barn: Thomas, f. 1977.
 3. Karen Elisabeth, f. 10.12. 1958, g.m. Per Einar Sesseng, f. 2.2. 1957, se Tangtrøa 61/15.Barn: Linda, f. 1976.

GRINDAN

Mali «Grinnan» losjerte hos dattera på Grøtem i 1762, og der døde hun en knapt tiår senere. Navnet Grindan hadde hun nok fra Hårstad, der hun og mannen hadde vært plassfolk, iallfall hatt en slags bustad. Navnet forteller at den låg ved vegen, og ved grensa mot en nabogard, ved grinda. Mannen Haldor Olsen, f. ca. 1694, var oppfostret på Aunet i Vikvarvet. Han døde i 1742 og året etter måtte enka Mali Pålsdt., som var fra Vølset og f. 1710, d. 1771, få 1 rdr. 1 ort i fattigpenger, da hun satt igjen med tre små barn:

 1. Ola, f. 1734, kanskje død ung.
 2. Kari, f. 1736, g.m. Erik Tomassen Grøtem, Tåmmåsgarden.
 3. Torkjel, f. 1741, g.m. enke Ingeborg Persdt. Sandvik, se Sandvikstrøa (Litltrøa).

HAVERNESSET GNR 63/11

Før 1798 var området langs sjøen mellom Dyrdalsplassen og grensa mel­lom Hårstad og Kvello et sameie som hørte Bell og Øver-Hårstad til. Dette ble da delt, slik at to av husmannsplassene på Havernesset kom til å ligge på Øver-Hårstad, og den lengst nord på Bellsgrunn. Opphavlig var det to plasser her, og ordninga var visstnok slik at det fra den nordre ble svart leie og husmannsplikter til Bell og fra den søn­dre til Øver-Hårstad. For plassene betydde delinga ingen ting. De to husmennene under Øver-Hårstad på Havernesset – skyss-skafferen An­ders Anderssen og»‘ gammellensmannen Carsten Heidemark – kjøpte plassene sine, visstnok i 1805. Dette året satte Anders husa på plassen i pant til lensmann Norbye imot å få et lån på 50 rdr., mens Heidemark lånte 100 rdr. av Norbye mot pant i sine hus. Anders tok over 5/8 av

Paul Birch på jakt i Kvernfjellet.

Paul Birch på jakt i Kvernfjellet.

Havernesset, mens Heidemark fikk 3/8. Men offentlig deling ble ikke holdt før i 1813, da 4 marklag her ble solgt til Bell. Nils Tomassen Bell fikk nå skjøte av Hans Andreas Zeier. Husmennene hadde ikke hatt det. Av de fire marklag hadde 2 1/2 hørt Anders til og 1/2 til Heidemark. I den nye matrikkelen 1838 ble dette tatt inn i skylda på Bell lnr. 70 og 71 – 2 marklag på hvert – og fikk aldri egne nummer.

I 1822 ble 8 marklag utskilt fra Øver-Hårstad og lagt til Bell. Dette fikk i den nye matrikkelen lnr. 72c og d, da også den var delt med en halvpart på hvert av de to Bells-bruka. Lnr. 72c og d gikk i matriklene under nav­net «Havernæset og Engen», også kalt Hårstadengan. Nils Tomassen Bell hadde så tidlig som i 1820 fått skjøte på eiendommen, altså to år før offentlig deling.

I 1852 solgte Tomas Nilssen Bell en av plassene her til Fr. Birch for 159 spd. Han drev som handelsmann og bygde hus der året etter. 11854 fikk han auksjonsskjøte på resten av Havernesset for 210 spd. og kjøpte en husmannsplass på Øver-Hoem, lnr. 87b, av Tomas Jonsen for 215 spd.

På Havernesset i 1902: Paul Birch med familie og tilsatte.

På Havernesset i 1902: Paul Birch med familie og tilsatte.

 

som senere følgte med Havernesset. I åra som kom forandret mangt seg på Havernesset, se bind 2, side 151-154. Paul Birch solgte eiendommen i 1915 til Selbu Tuberkuloseforening for 18 000 kroner. I 1958 ble Selbu kommune eier for 150 000 kroner. Om Havernesset som syke- og alders­heim se bind 2, side 216-219

Brukere 1852-1905 Fredrik Paulsen Reichenwald Birch, f. iTrondheim 1826, d. 1894, handelsmann, se bind 2, side 151 fr. G. 1861 m. Kaja Martine Dorthea Anker Johansdt. Schive fra Sjøvoll på Ner-Hårstad, f. i Kristi­ania 1842, d. 19.4. 1905.

Barn:

 1. Fredrikke Pauline, f. 1863, g. 1886 m. Hans Jørgen Hanssen Bauch fra Trondheim, f. 1861.Barn: Bjarne, f. 1888, Thorleif, f. 1889, Sverre, f. 1891, Stig, f. 1893, Hans Fredrik Birch, f. 1894, Solveig, f. 1896, Kaare, f. 1898, Elin, f. 1899, Inger, f. 1903.
 2. Paul Hansen, f. 1865, tok over eiendommen.
 3. Emelie Benedicte, f. 1867, d. 1886.
 4. Anna Catharina Hoffmann Stenersen, f. 1869, g. 1891 m. Eyvind Isaachsen Kraft, f. på Toten 1854, bodde i Orkdalen.
 5. Helga, f. 1871, g. 1895 m. Joachim Joachimsen Sveder Bang fra Ar­stad ved Bergen, f. 1868, som ei tid var lege her i Selbu, men flyttet til Trondheim.
 6. Barn: Rakel Fredrikke Reichenwald Birch, f. 1896, Eina, f. 1898, Frithjof Birch, f. 1904, Skjalg Helge, f. 1907, Dagny Hvide, f. 1909, Joakim Sveder, f. 1911, Anna Margrethe, f. 1913, Helga Birch, f. 1916.
 7. Inga, f. 1874, g. 1902 m. Olaf Tobiassen Brodtkorb, f. i Trondheim 1871.
 8. Aagot, f. 1878, g. 1898 m. John Leonard Aune, f. 1869, bodde i Kristiania.
 9. Barn: Asbjørg, f. 1899, Ragnar Birch, f. 1902, Mar­grethe, f. 1904, Erling Birch, f. 1906.

1906-1915 Paul Hansen Birch, f. 1865, d. 1937, tok over forretninga etter faren. G. 1889 m. Ivara Ovedie Gunnarsdt. Sandberg fra Ustigarden Eidem, f. i Trondheim 1862, d. 1938.

Barn:

 1. Emilie, f. 1889, d. 1977, g.m. Bjarne Corwin, f. 1889, d. 1975.
 2. Ovidie, f. 1891, g.m. Edvin Forsberg fra Gøteborg, f. 1892, reiste til Amerika i 1917.
 3. Fredrik Reichenwald, f. 1892, d. 1969.
 4. Gunnar Sandberg, f. 1894, g.m. Ingrid Johansdt. Vikan, se Sommer­ro 63/2 under Bell. På Havernesset var Ole Antonsen Hartz fra Røros, f. ca. 1839, han­delsbetjent og dreng fra midten av 1850-åra. Han ble g. 1865 m. Johan­na Andersdt. Rishagen, f. på Østre Toten ca. 1842, taus på Kvello. De hadde sønnen Erik Anton, f. 1862. Familien drog til Amerika i 1866.

HAVERNESSET

Dette var den nordre av de to husmannsplassene på Havernesset som hørte Øver-Hårstad til, men som i 1812 ble solgt og lagt til Bell. Dette var en sentral plass, da det omkring 1800 var skyss-skafferi her, drevet både av Anders den andre og Anders den tredje, se bind 1, side 364. Et­ter 1854 var det Birch som var eier av plassen, men Anders den fjerde fortsatte som husmann her, helt til i 1880-åra, da plassen ble lagt ned. I 1875 hadde han 2 kyr og 10 sauer, sådde knapt ei tynne korn og satte 21. poteter. Det blir da opplyst at han forpaktet to plasser. Han var gammelungkar, men hadde for det meste kvinnfolkhjelp i huset. Berit Kristensdt. Stormyråsen var her som husholder i flere år.

Brukere Anders var en innflytter som visstnok kom til kåppårverket senest i 1718. Kona hette kanskje Berit. Familien bosatte seg visstnok her på Havernesset. Anders var kanskje den Anders Jonsen Hårstad som døde i 1742, 74 år. De skal ha hatt fire barn, men vi kjenner navnet bare til tre:

 1. Anders, f. ca. 1714, se nedafor.
 2. Marit, g.m. Bersven Nilssen Knektaunet.
 3. Daniel, f. 1718, d. 1796, korporal, g.I 1745 m. Kirsti Larsdt., II i Meråker 1759 m. enke Marit Jonsdt. Dalamo, f. 1714, d. 1797, bodde i Meråker.Barn: Anders, f. 1745.

-1745-1778 Anders Anderssen, f. ca. 1714, d. 1778, var underoffiser, til dels kalt korporal Nesta og senere sersjant Nesta, men om han har bodd på Nesta, vet vi ikke. G. 1743 m. Ingeborg Bersvensdt. Berge fra Framigarden, f. 1712, d. 1768.

Barn:

 1. Anders, f. 1745, d. 1752.
 2. Eli, f. 1747, g.m. Per Olsen Kolset, se Mogardsplassen.
 3. Ingeborg, f. 1749.
 4. Anders, f. ca. 1755, tok over plassen.

1779-1823 Anders Anderssen, f. ca. 1755, d. 1823, var sersjant og skyss-skaffer, og nevnes i 1801 som «tilsynsmand». G. 1779 m. Inge­borg Persdt. Uglem fra Ustigarden, f. ca. 1754, d. 1813.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1780, g.m. Gunnar Sjurdsen Alset.
 2. Anders, f. 1782, død som spedbarn.
 3. Berit, f. 1783, losjerte ugift på Kvellohaugen ennå i 1832.
 4. Mali d.e., tvilling, f. 1783, bodde ugift heime ennå i 1834.
 5. Anders, f. 1786, tok over plassen.
 6. Marit, f. 1790, g.m. Jon Tomassen Uthus d.e., se plassen Uthuslia.
 7. Per, f. 1792, g.m. Anne Fredriksdt. Hovsbrottet, se plassen Brottet under Ner-Hårstad.
 8. Daniel, f. 1795, g.m. Anne Olsdt. Setsåsbakken, se plassen Skrabbskaftet under Setsås.
 9. Mali d.y., f. 1798, g.m. Ola Larssen Mebost, se Mebostplassen.

1824-1854 Anders Anderssen,  f.  1786, d.  1853. G.I 1816 m. Kari

Sjurdsdt. Sesseng d.e. fra Nordigarden, f. 1783, d.18    . G.II 1840 m. Mali Jonsdt. Overvik, f. på Oppigarden Svinas 1786, d. 1865, som var g.I 1822 m. Ola Sjurdsen Sesseng, bror til Kari her på Havernesset.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1817, heime ennå i 1839.
 2. Anders, f. 1819, tok over plassen.

1855-1881 Anders Anderssen, f. 1819, d. 1899, hadde hatt Hårstadlia i åra 1846-1850.

HAVERNESSET

Det var to husmannsplasser som hørte Øver-Hårstad til her på Haver­nesset. Dette var søndre plassen, den som Birch kjøpte i 1852. Den had­de da hørt Bell til sia 1812. Det er usikkert hvor gammel den er. Det er sagt at det var Carsten Heidemark som først ryddet og bygde her, men vi vet at det lenge før den tid var to plasser her under Øver-Hårstad. Den uttjente offiseren Anders Falch var husmann på Havernesset til han dø­de i 1703, og senere Per, Halvard og Anders, generasjoner etter hveran­dre. Da Anne Maria Heidemark døde, ble plassen snart lagt øde og jor-

da drevet av naboen Anders Anderssen Havernesset. I 1723 er det opp­lyst at husmannen under Øver-Hårstad årlig sådde 6 skjepper korn.

Brukere

-1701-1703 Anders Tomassen Falch, f. ca. 1621, d. 1703, hadde «til­forn været Fænrik» og hatt Øver-Hårstad. Han hadde en sønn: Jens Falch, f. ca. 1665, «kaptein des Armes under hans høi Exellences Regi­ment Søndenfjelds» (1701).

-1712-1723 Per Persen fra Ner-Hårstad, f. ca. 1656, d. 1729, nevnes i 1701 som fattig losjerende på Hove.

1724-1753 Ingeborg Persdt., levde 1762, var kanskje datter til Per Per­sen. G. 1724 m. Halvard Anderssen Viken, f. ca. 1685, død senest 1753, da det var skifte etter ham. Han tjente på Kolset i 1701, men var av slek­ta til Renald eller Ingeborg Kleset. Han ble gift under navnet Viken og måtte da komme fra Ner- eller Overvik. Den Berit Halvardsdt. som i 1733 døde her på Havernesset, 90 år gl., var kanskje mor til Halvard.

Barn:

 1. Anders, f. 1725, tok over plassen.
 2. Haldor, f. 1728, d. 1757.
 3. Per, f. 1731, g.m. Dordi Jonsdt. Aftret, se Havernesset under Bell.
 4. Mali, f. 1734, d. 1757.

1754-1777 Anders Halvardsen, f. 1725, d. 1776. G.I 1747 m. Dordi Bersvensdt. Nervik fra Ustigarden, f. 1713, d. ca. 1756. G.II 1759 m. Ingeborg Ingebriktsdt. Røset fra Ustigarden, f. 1717, d. 1777. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1747, g.m. Sven Kristensen Kallarstrøen, se Mogardsmoen. Kristen Nystoggo på Hårstadlia var sønnen.
 2. Bersven, f. 1749, g. 1780 m. Ingeborg Olsdt. Morset, flyttet til Strinda før 1790.Barn: Anders, f. 1780, g.I m.?, II i Bakke kirke 1843 m. Marie Catrine Andersdt. Holmen, f. i Strøm i Sverige ca. 1805.
 3. Berit, f. 1751, d. 1771.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Halvard, f. 1760, g.m. Gunhild Arnsdt. Uglem, se Setsåshaugen.
 2. Per, f. 1763, levde i 1777.

(Dessuten hadde Ingeborg Ingebrikstdt. tre barn før hun giftet seg, se Ustigarden Røset).

1778-1780 – Bersven Anderssen og Ingeborg Olsdt.

-1792-1829 Carsten Heidemark, f. ca. 1744, d. 1822, hadde vært lensmann, se bind 1, side 314. G.I 1779 m. Anne Catrina Muller, f. ca.

1750, d. 1786. G.II 1787 m. Anna Catrina Lynx fra Hestvoll i Børsa, f. 1757, d. 1794. G.III 1795 m. Anne Maria Thode, f. ca. 1755, d. 1831, som til sist døde som almisselem. Barnlaust ekteskap.

1831-1836 Tomas Nilssen og Siri Tomasdt. tok over halve heimgarden hans, se Bell.

HAVERNESMYRA NORDRE GNR 64/11 Dette var 10 da jord som Paul Birch fikk utskilt fra Øver-Hårstad i 1910. Han solgte til Mali Jonsdt. Renåbjørgen, f. 1882, som reiste til Amerika i 1923. Det skal ha blitt bygd hus her i 1913. Før hun reiste, ga Mali skjøte til Bardo Olsen Uglem fra Nygård 49/13 på Uglan, f. 1887, d. 3.12. 1974, for 8 000 kroner. Han var g. 1919 m. Anne Jonsdt. Marstad fra gnr. 82/1, f. 1887, d. 17.12. 1975. De var barnlause og brorsøn­nen hans, Brynjulf Uglem, tok over eiendommen i 1974, se Nygård 49/13. Fra bruket er utskilt Havernesmyra 64/19 i 1926 til Sigrid H. Eidem.

HAVERNESMYRA SØNDRE GNR 64/19

Havernesmyra er det eldste bustadfeltet i Mebonden. Det var Paul Birch på Havernesset som bygslet bort tomtene og senere solgte dem.

Sigrid Andersdt. Marstadtrøen hadde ei stue her og bodde her sammen med barna sine til hun flyttet til Meldalen.

I 1926 ble stuetomta utskilt fra Havernesmyra 64/11. I 1931 ble Karl Olsen Bjerken fra Langlishaugen 41/5, f. 11.1. 1902, eier, og fikk skjøte for 2 000 kroner. Han skjøtet fra seg i 1977 til brordattera Gunveig Astrid Larsen.

MIDTSTAD GNR 63/15 (HAVERNESMYRA) Peder Hoem kom her en gang i 1890-åra og i 1930 fikk han utskilt tom­ta fra Bell (Havernesset), samtidig som åtte andre tomter ble utskilt. Det var Paul Birch som solgte. I 1911 solgte Peder Hoem til «Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet» for 750 kroner. Midtstad skulle brukes til omstreiferbustad? Eiendommen ble i 1911, da familien flyttet ut, kjøpt av Kristen Jonsen Lien, svogeren til Peder Hoem, se Flatheim nedafor.

Brukere -1900-1911 Peder Persen fra Hoemsbergan, f. 1869, drev som maler, slik faren hadde gjort og ble som han kalt Pe Målar. G. 1893 m. Mali Jonsdt. fra Liatrøa, f. 1865, søster til Kristen Jonsen Lien. Mali var g.I m. Kristen Jonsen Krokstadøyen. Familien flyttet til Hegra i 1911.

Barn:

 1. Anna Berntine, f. 1892 (mor: Sigrid Jonsdt. Gullsetvelten), reiste til Amerika i 1901?
 2. Peder, f. 1893, g. 1926 m. Jonetta Jonsdt. Fordal fra Hegra, f. 1907, og bodde der.Barn: Margot, f. 1926, Paul Jorulf, f. 1930.
 3. Ingeborg Kristine, f. 1895, d. 1916.
 4. Gurina, f. 1897, g.m. Rådmann Krognes i Trondheim.
 5. Pauline, f. 1900, g.m. Bernt Ingebrigtsen Øien fra Innset, bodde i Trondheim.
 6. Marianne, tvilling, f. 1900, g.m. Trygve Olsen Voldseth fra Hell (se Vølsethaugen).
 7. Johanne, f. 1903, d. 1941.
 8. Bernt Kristian, f. 1906, bodde i Oslo.

FLATHEIM (BELLSMYRA) GNR 63/16 (HAVERNESMYRA) Ungkar og skomaker Sivert Olsen Eggen bosatte seg på Havernesmyra før 1900. Han ble så gift og i 1903 kjøpte han og Ingeborg Olsdt. tomta her av Paul Birch for 60 kroner. Husa eide de sjøl. I 1913 flyttet de stua hel til Lundbekkplassen og bosatte seg der. Tomta her på Havernesmyra solgte de til Kristen Jonsen for 100 kroner. Kristen Jonsen kjøpte også huset som svogeren Per Persen Hoem had­de hatt. Senere ble eiendommen delt igjen, i Bellsmyr og Flatheim.

Brukere

-1900-1912 Sivert Olsen og Ingeborg Olsdt., se Flatheim 64/12 under Øver-Hårstad.

1913-1949 Kristen Johnsen fra Liatrøen, f. 1877, d. 3.1. 1946. G.m. Berit Nilsdt. Mebost fra Nygarden, f. 1879, d. 1975. Kristen drev som skredder slik som far sin. Adoptivbarn:

 1. Odd, f. 1922, tok over eiendommen, se Bellsmyr nedafor.
 2. Bjørg, f. 1925, g.m. Oddmund M. Hellberg, se Granly 63/17 neda­for.

Bellsmyr

1950- Odd Johnsen, f. 26.1. 1922. G.m. Synneve Liv Kjelkenes fra Bremanger i Sogn og Fjordane, f. 1919.

Barn: Idun, Synneve, f. 1954, Geir Odd, f. 1956.

Flatheim 1950-        Anna Henningsdt. Stuedal fra Tangen på Nesta, f. 23.12. 1907. G. 1936 m. Ørnulf I. Endresen, f. i Trondheim 5.8. 1908, vokste opp på Dyrdalslia.

Barn:

 1. Harald, f. 29.11. 1937, g.m. Edna May Hansen, f. i Oslo 24.5. 1945, bor i Botnlia (Kveldsol 63/135).Barn: Ragnhild, f. 1980.
 2. Ragna, f. 1939, d. 1941.
 3. Astrid, f. 25.12. 1940, g.m. Erling Stangnes fra Senja i Troms, f. 1939, og bor der.
  Barn: Elin, f. 1965, Øyvin, f. 1968, Bjørn, f. 1972, Eirik, f. 1973.
 4. Ragna Sofie, f. 12.5. 1942, g.m. Hans Oosterhof fra Nederland, f. 1939, og bor der.Barn: Henk, f. 1969, Ervin, f. 1972, Roald, f. 1980.
 5. Ivar Ove, f. 4.11. 1943, g.m. Elsa Evensen fra Trondheim, f. 1942, og bor der.
  Barn: Tore, f. 1967, Heidi, f. 1970.
 6. Aase Øyvor, f. 15.5. 1947, g.m. Ole Rønning fra Svarstad i Vestfold, f. 1944, bor i Lier i Buskerud.Barn: Kjetil, f. 1970, Øystein, f. 1974.
 7. Øyalf, f. 25.8. 1948, bor i Trondheim.

GRANLY GNR 63/17 (HAVERNESSMYRA)

Kristen Persen og Sofie Eliasdt. bodde på denne plassen fra 1890-åra til de flyttet til Bårsethaugen, se der.

Tomta kjøpte Kristen Johnsen, se Flatheim 63/16 ovafor, fra Paul Birch i 1918 for 160 kroner. Enka Berit Johnsen ga den bort til adoptiv-dattera Bjørg, f. i Trondheim 25.10. 1925, og mannen Oddmund Hell­berg, f. på Byneset 23.2. 1925. De fikk skjøte i 1949 og bygde her sam­me året. Han hadde to barn i 1. ekteskap:

 1. Olav Inge, f. 18.3. 1944, g.m. Sonja Haraldsen fra Oslo.
 2. Harry, f. 2.11. 1945, g.m. Turid Horrigmo fra Trondheim. Barn i 2. ekteskap:
 1. Knut Malvin, f. 16.1. 1948, g.m. Torild Moe fra Trondheim.
 2. Anne Bente, f. 14.3. 1949.
Fra Hårstad i Mebonden.

Fra Hårstad i Mebonden.

 1. Oddmund, f. 5.11. 1950, g.m. Solveig Fuglem.
 2. Rune, f. 20.10. 1951, g.m. Inger Henden fra Heimdal.
 3. Tore, f. 1956.