NER-HÅRSTAD

Print Friendly, PDF & Email

Alle tre bruka på Ner Hårstad var i et par mannsaldre på 1700-tallet brukt av én bruker – Bjørn Olsen – som også fikk kjøpt det meste. Da gården senere ble splittet i tre selveierbruk, er det ikke mulig med sikker­het å finne sammenhengen mellom 1500-talls-bruka og de nåværende.Gjennom store deler at den eldste perioden er derimot eier­strukturen klar, og fordi den var så forskjellig på de ulike bruk, kan vi da med rimelig grad av sikkerhet holde dem fra hverandre.

 I 1548 betalte Peder 6 mark smør og 1 1/2 vett (å 111 kg.) mel i landskyld til Stigten for 1 spann 18 marklag – akkurat det vi senere finner som Bortigar Hårstad. Peder er ikke ført med leidang, men med en daler i skipsskatt i 1557. Derimot må «Gurrium» i 1548 ut med 16 mark smør og 24 mark mel i leidang, tilsvarende en 2-spanns gård, en sum som kan dekke opp de andre to bruka, eller Peder sitt og ett av de andre. Navnet må en helst tolke som Guri og dette kan være den Gudrid huskone som var nevnt i 1520. I 1557 betalte Nils skipsskatt i tillegg til Peder samt tje­nestedrengen Bjørn. Peder levde ennå i 1571, da han var vitne for Ola Gundersen i grannegården. Kanskje er det samme mann som betaler landbohold for 1 spann i 1606, men brukertida begynner nå å bli lovlig lang – over 58 år. Året etter betaler «børrenn» vel helst Bjørn for 1 1/2 spann landskyld til kronen. Det må være for Bortigarden og kongens eiendomspart i Framigarn. I 1609 er enken bruker her, to år senere Peder igjen, men nå er det en ny mann. I 1629 svarte han leidang på 20 1/2 mark smør og 31 mark mel – det er nøyaktig riktig beløp for Framigar’n og Bortigar’n samlet. Jon Pedersen bygslet i 1611 samtidig med Peder 1/2 spann i Jonasjare. De to Peder og Jon Pedersen er nå brukere i nedre Hårstad til 1620, da enda en Peder blir bruker, de første åra kalt øde-gårdsmann. Dette blir stillingex til 1624.

En tiårs tid er det nå bare de to Pedere – Peder og «Peder klokker» som er brukere, og det er ikke mulig å si hvem som satt med hvilket bruk. I 1632 er en av dem død, og enken bruker, men det er også en ny mann, Jon Ødegårdsmann. Det kan være den samme Jon som er ført som hus­mann fra 1628.

Fra midten av trettiåra begynner vi å få noe sikrere kilder å gå etter og kan splitte opp bruka.

Bruk l

Jon Håvarsen (eller Halvarsen) bygslet i 1635 1 spann 6 marklag i Hår­stad og giftet seg med enken. Selv om skylda er 1/2 øre for liten, må dette være i kronens bruk og enken Peders enke. Han hadde i 1645 kone, dreng og tauser. Samme år opplot han bruket godvillig til Jon Pedersen, som kanskje var gamle Peders sønn. Denne fikk bare kort brukertid. I 1647 har Jon Jonsen, kanskje hans sønn igjen – bruket, men også han bare for et par år.

TomasEstensen, født 1615, fikk bygsel på kronens bruk i 1649. Han er ikke ført med sønner i 1666. I hans tid ble bruket, sammen med Frami­garn, gjort til sorenskrivergård for noen få år etter 1664. Tomas satt med bruket til ca. 1680.

Bind4-1-38 Bind4-1-37

 

Ola er ført som bruker i 1679 og som tiendeyter én gang så tidlig som i 1669, noe som tyder på nært slektskap med Tomas. Han er ført som bruker i matriklene gjennom 1680- og 1690-åra, men mot slutten av pe­rioden må dette ha vært fiktivt, da bruket ble lagt øde sist i 90-åra og lagt under Framigar’n.

Bruk II

I 1644 ga en Jon Jonsen godvillig opp 18 marklag som må være den landskylda kronen eide i dette bruket. Den nye bygsleren er Jon Håvarsen. Det kan godt være samme mann som ga opp Bortigar’n frivillig året etter. I koppskatten dette året er han ført med kone, dreng og to tauser. Her ble han sittende til noe etter 1661. Han eide selv 1/2 øre i bru­ket, men solgte dette til Schøller.

Jon Pedersen, født mellom 1610 og 1615, er bruker her senest i 1664. Han hadde sønnen Peder Jonsen, født 1652. Han satt med bruket til ca. 1680, og så for en kort tid Ola.

I en tiårsperiode står så Peder Evensen som bruker. I 1691 skyldte han 31 daler til Schøller og ble oppsagt. Han døde like før århundreskiftet -«i armod».

Ola Bjørnsen, født 1648, var bruker fra 1692. Han hadde sønnene Pe­der, født 1686 og Bjørn, født 1691. I 1697 bygslet han også Bortigar’n.

Bruk III

Jon Jonsen, født mellom 1585 og 1595 var bygselmann her senest fra 1637, men kanskje også inntil fem år tidligere. Omkring midten av 1650-åra fikk han medbrukeren Peder Pedersen, født 1615. Av prestens manntall i 1665 går det fram at Peder er Jons stesønn. Peder hadde søn­nene Peder Pedersen, født 1656 og Einar Pedersen, født 1659.

I 1670-åra er Jon bruker alene, men at dette skulle være gamle Jon nevnt ovenfor er vel heller tvilsomt. I en kilde er han kalt Jon Helgesen,

og det er vel riktig, sjøl om Helgenavnet er sjeldent i Selbu. Fra 1680 fin­ner vi igjen Peder Pedersen som bruker – sannsynligvis den første Peders Sønn. I 1681 må han betale leiermålsbøter for seg og Beret Halvardsdatter. De giftet seg med hverandre. I 1691 skyldte Peder jorddrotten bor­germester Brix 48 daler og ble utsagt – samtidig med Peder Evensen på odelsbruket, forresten. Peder levde ennå ved århundreskiftet, men «i fattigdomb».

Bjørn Jonsen, født 1657, gikk bygsel her etter Peder i 1692. Han var bruker i nesten 20 år, og enken Siri etter ham.

Gjennom 1600-tallet er det nevnt noen husmenn under Hårstad: Peder, Torkel, Jon, Tomas, men bare for noen få år hver. I 1701 var Einar Jonsen, født 1634, inderst på Ner Hårstad. Han hadde sønnen Eskil, født 1677, tjener på samme bruk, uvisst hvilket.

Fra 1697 satt Ola Bjørnsen med to av Ner-Hårstad-bruka, til sammen 2 1/2 spann. Sønnen Bjørn fikk i 1731 bygsel på 1 spann og 12 marklag fra Stie Tonsberg Schøller, slik at han fra nå satt med hele Ner-Hårstad.

Eierforholda på Ner-Hårstad i de første 1700-åra var slik at Schøller ei­de 1 spann 18 marklag og var bygselrådig til 2 1/2 spann, mens Gregorius Brix hadde rådighet over resten. 1 spann 12 marklag, men var eier bare av 1/2 spann. De som hadde landskyldparter, uten bygselrett, var råd­mann Lauritz Hanssen Holst, 2 øre 18 marklag, og soknepresten, krona og brukeren sjøl, hver 1 øre. Slik er det oppgitt i 1721, men to år senere står presten Bloch som eier av parten til Holst og hevdet også å ha byg­selrett til ett av de tre bruka her. Denne parten skal prestefamilien Bloch ha fått i gave av Schøller, men det var hele tida uklart om den var med eller uten bygselrett. Jens Bloch måtte gi den fra seg av økonomiske år­saker og Tydal kirke ble eier. Så sent som i 1753 bad arvingene til Bloch om henstand med penger, slik at de senere kunne løse ut Tydalskirka, men det ble aldri gjort. I 1755 fikk Tydal kirke også skjøte på krongod­set, 1 øre, i Ner-Hårstad, som var solgt på auksjon.

Rådmann Holst hadde visstnok hatt parten i bruket som pantegods. Det samme var visstnok tilfelle med Brix, der Schøller senere står som eier. Som nevnt eide brukeren sjøl en landskyldpart på 1 øre. I 1771 fikk Ola Bjørnsen skjøte fra Schøller på 1 spann 3 marklag for 400 rdr. Med i handelen var også en husmannsplass, som klokkeren Ole Bjørnør brukte.

Da Bjørn Olsen i 1768 døde, ble bruket igjen delt i tre, men nå i like store parter, hver på 1 spann 16 marklag. 1 1800-åra er skylda på de tre bruka gitt opp med små avvik: Jardet (lnr. 73) og Bortigarden (lnr. 74)

begge 1 spann 15 marklag, mens Framigarden (lnr. 75) var på 1 spann 18 marklag. Ner-Hårstad var i 1769 delt mellom brødrene Ola og Per Bjørnssønner og svogeren Gunnar Sjurdsen.

11723 ble årlig høyavling på Ner-Hårstad satt til 180 lass og utsæden til 3 t. bygg og 18 t. havre. Bruket hadde part i kvern. Det kunne vinterfø 5 hester, 18 kyr, 8 ungnaut, 24 sauer og 20 geiter. Dette er sammenlagt tall for hele Ner-Hårstad, som i matrikkelforslaget ble behandlet som tre bruk, slik det hadde vært i 1600-åra. Nå var det to brukere her. Hvert av de tre bruka var pålagt 12 ski. engeskatt, slik de også var i 1661.

Den gamle oppdelinga av Ner-Hårstad tok som nevnt slutt i 1731, da Ola Bjørnsen og Gunhild Gunnarsdt. bygslet det som vi i brukerlista nedafor har kalt «bruk III». Da hadde den siste brukeren der, Jon Bjørnsen, vært for retten flere ganger for gjeld. Da mor hans, Siri Jonsdt., i 1728 døde, skulle det holdes skifte, men buet viste et under­skott på 150 rdr. Den totale gjelda var 237 rdr. Største gjeldsposten, 135 rdr., var til eieren av bruket, oberstløytnant Weinigel, gift med enkemadam Schøller. Det var altså rett og slett armod som drev Jon Bjørnsen og Sara Fredriksdt. fra Hårstad og til Nykkelmoen som husmannsfolk under Prestgarden. Det var ei vanskelig tid og det står respekt av de to generasjonene Ola Bjørnsen fra Lia og kona Berit Persdt. og sønnen Bjørn og kona Gunhild Gunnarsdt., som klarte å samle de tre bruka på Ner-Hårstad til ett, og med ei så høg skyld som 3 spann 2 øre, som da var enestående i bygda. Embetsmannsgarden Nesta var det eneste bruk med større skyld.

Bruk I og II samlet (2 1/2 spann)

1697-1707 Ola Bjørnsen fra Nordsto Øver-Lia, f. ca. 1644, d. 1707. G.m. Berit Persdt. fra Ustigarden Sandvik, f. ca. 1648, d. 1733.

Barn:

 1. Helke, f. ca. 1678, g.m. Jon Tomassen Grøtem, Nordigarden. De to sønnene deres, Tomas Kvello og Ola Øver-Hårstad, ble oppfostret her på Ner-Hårstad.
 2. Brynhild, f. ca. 1680, d. 1704.
 3. Mali, f. ca. 1684, d. 1706.
 4. Per, f. ca. 1686, d. 1710.
 5. Bjørn, f. ca. 1691, g.m. Gunhild Gunnarsdt. Ner-Hoem, se hele Ner-Hårstad samlet nedafor.

1718-1730 Bjørn Olsen og Gunhild Gunnarsdt. tok over bruka etter foreldra hans og etter tolv år samlet de hele Ner-Hårstad, se nedafor.

Bruk III (1 sp 12 ml) -1647-1666 Jon Jonsen eller Jenssen, f. ca. 1595, var i 1661 og senere bruker sammen med stesønnen Per Persen, f. ca. 1615. Per hadde to sønner:

 1. Per, f. ca. 1656, se Havernesset.
 2. Einar, f. ca. 1659.

1701-1722 Bjørn Jonsen, f. ca. 1657, d. 1719, var kanskje fra Grøtem eller Slindan. G.m. Siri Jonsdt., f. ca. 1666, d. 1728.

Barn:

 1. Gjertrud, f. ca. 1696, g.m. Bjørn Bardosen Mogård, se Nygarden Moslett.
 2. Marit, f. ca. 1698, d. 1706.
 3. Jon d.e., f. 1701, g.m. Sara Fredriksdt. Uglem, se Nykkelmoen.
 4. Siri, f. 1704, død før 1728.
 5. Jon d.y., f.  1709, g.m. Ingeborg Persdt. Øver-Lien, se Nordsto Fuglem.

1723-1730 Jon Bjørnsen d.e. og Sara Fredriksdt. måtte flytte til Nyk­kelmoen.

Hele Ner-Hårstad samlet

1731-1768 Bjørn Olsen, f. ca. 1691, d. 1768. G. 1718 m. Gunhild Gunnarsdt. Ner-Hoem, f. ca. 1695, d. 1771. De hadde før hatt bruka I og II på Ner-Hårstad, som de tok over etter foreldra hans, se ovafor, og bygs­let i 1731 også tredje bruket.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1719, g.m. Bersven Jonsen Lille-Evjen, se Seienget under Litl-Evja.
 2. Siri, f. 1721, g.m. Esten Haldorsen Eidem, Oppigarden.
 3. Berit, f. 1722, g.m. Jon Jonsen Nervik, Ustigarden.
 4. Ola, f. 1723, g.m. Berit Nilsdt. Uglemsdalen, tok over en trepart av bruket, se Jardet nedafor.
 5. Mali, f. 1724, g.m. Jon Sjurdsen Sesseng, se Nordigarden Sesseng.
 6. Jon, f. 1726, død ung.
 7. Gunnar, f. 1728, d. 1760.
 8. Helke, f. 1731, g.m. Gunnar Sjurdsen Sesseng, tok over en trepart av bruket, se Framigarden nedafor.
 9. Kristen, f. 1734, død ung.
 10. Per, f. 1736, d. 1737.
 11. Per, f. ca. 1739, g.m. Ingeborg Larsdt. Kallar, tok over en trepart av bruket, se Bortigarden nedafor.

JARDET PA NER-HARSTAD

Denne treparten av Ner-Hårtstad tok Ola Bjørnsen over etter foreldra i

1769. Han var sjøleier, men det ser ikke ut som det var samme toget i ham som i faren og farenfaren. Han fikk ugift til mor hans døde, da han

Denne treparten av Ner-Hårstad tok Ola Bjørnsen over etter foreldra i 1769. Han var sjøleier, men det ser ikke ut som det var samme toet i ham som i far og farenfaren. Han gikk ugift til mor hans døde, da han nær femti år gammel giftet seg med tausa på garden, Berit Nilsdt., for­resten husmannsdatter. De hadde ikke lykka med seg og ga til sist opp bruket. Det hendte etter at den tjuesju-årige sønnen Bjørn døde i 1798. Av de fem barna levde nå bare tiåringen Gunhild, som senere ble gift med bror til nykona her og fikk utskilt Renin der de ble bureisere. Ola Bjørnsen var sengeliggende de siste åra sine.

Det var Ola Olsen Hovslien som nå kjøpte Hårstadjardet og ga fra seg Hovslia og han og Siri Olsdt. flyttet hit. Skjøte på bruket ble først gitt i 1801, og da til sønnen Pål Olsen Hovslien. Denn Pål-en, som også var gift med husmannsdatter, fikk slite hardt med gjeld. Da bruket ble kjøpt, ble det pantsatt til Petter Nilssen Bell på Grøtem for 370 rdr. Se­nere var bruket pantsatt til Jens Johansen Røa i Stjørdalen for 600 spd. Pål lånte 100 spd. av Tomas Olsen Volset, som fikk andre prioritet. Fra 1829 var bruket pantsatt til Norges Bank for 500 spd. I 1811 ble 6 marklag utskilt fra Jardet. Dette var Renin, som svogeren til Pål, Sjurd Tomassen Hårstadåsen, kjøpte for 100 rdr. Skylda på Jardet var fra nå 1 spann 9 marklag. Da Pål Olsen i 1842 døde, ble bruket verdsatt til 550 spd. og lagt ut til Norges Bank for 355 spd., til Ola Olsen Hovslien for 119 spd. og til Sjurd Tomassen Hårstadrenen for 44 spd. Året etter døde sønnen Stor-Ola under en bytur. For å berge seg økonomisk måtte fami­lien dele bruket og selge halvparten og slik får vi to Jard-Bruk – Jona-sjardet og Innpå Jardet.

Hårstadjardet setret på Langåsen og Nyvollen, som også ble delt i 1844. det samme ble bekk-kverna i Kvennhusdalen på Blesetengan.

Brukere

1769-1798 Ola Bjørnsen, f. 1723, d. 1803. G. 1771 m. Berit Nilsdt. Uglemsdalen, f, 1747, d. 1814, som altså var mye yngre enn han. Berit var husmannsdatter, men søsterdatter til Jon Sesseng, g.m. Mali Bjørnsdt. her på Ner-Hårstad, søster til Ola.

Barn:

 1. Bjørn, f. 1772, d. 1798.
 2. Kristen, f. 1775, d. 1792. 3. Ingeborg, f. 1779, d. 1789.
 3. Gunhild, f. 1782, d. 1783.
 4. Gunhild, f. 1787, g.m. Sjurd Tomassen Hårstadåsen, tok over en part av bruket, se Hårstadrenin (Sivertsborg) nedafor.

1799-1801 Ola Olsen og Siri Olsdt., se Hovslia.

1802-1841 Pål Olsen fra Hove (Hovslia), f. 1774, d. 1842. G. 1798 m. Marit Tomasdt. fra Hårstadåsen, under Ner-Hårstad, f. 1777, d. 1861.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1798, tok over bruket.
 2. Tomas, f. 1800, g.m. Brynhild Mikkelsdt. Velve, tok over halve bruket, se Jonasjardet nedafor.
 3. Siri, f. 1802, oppfostret på Hovslia, g.m. Pål Halvardsen Eidems-myren.
 4. Jon, f. 1804, d. 1807.
 5. Anne, f. 1805, g.m. Sjurd Olsen Volsetsveen.
 6. Jon, f.  1807, g.m.  Berit Jonsdt. Hårstad, se Tangåsen under Flønes.
 7. Ola d.y., f. 1810, g.m. Mali Torkjelsdt. Eidemsnesset, se Baknestrøa under Eidem.
 8. Per, f. 1812, g.m. Ingeborg Bersvensdt. Bårsethaugen, se Teigen under Nesta.
 9. Agnis, f. 1815, g.m. Jon Gunnarsen Lille-Evjtrøen, se Krokmoen under Berge.
 10. Marit, f. 1817, g.m. enkmann Per Tomassen Bårsetplassen, Øverplassen. 1842-1843 Ola Pålsen d.e., f. 1798, druknet i Nidelva ved Brattøra i Trondheim 5.11. 1843. G. 1826 m. Berit Jonasdt. Solem fra Solemshaugen, f. 1801, reiste visstnok til Amerika.

Barn:

 1. Pål, f. 1826, død som spedbarn.
 2. Pål, f. 1829, død som spedbarn.
 3. Berit, f.  1830, g.m. Nils Gunnarsen Overviksveen, se Såmstadhaugen.
 4. Pål, f.  1833, g.m. Siri Ingebriktsdt. Marstad, se Emstad under Eidem.
 5. Marit, f. 1836, reiste til Amerika, g.m. Andrew Nelson, bodde i Minneapolis.
 6. Jonas, f. 1841, reiste til Amerika i 1869, bodde i Minnesota.Barn: Arnt og Olaus, begge bodde i Minnesota.
 7. Oline, f. 1843, d. 1844 (oppkalt etter faren som da var død).

HARSTAD NEDRE GNR 65/1 (JONASJARDET)

Slekta på Hårstadjardet holdt igjen denne halvparten av bruket etter delinga våren 1844. Hausten året før hadde Ola Pålsen druknet under en bytur og nå tok broren Tomas over, da enka etter Ole, Berit Jonasdt., satt igjen i armod med fem små barn. Men ni år etter at Ola druknet, gikk det samme vegen med Tomas Pålsen. En senhaustdag i 1852 druk­net han i «Byelven». Det var fortsatt dårlig økonomi her, og den reelle eier av bruket var fra nå av Sjurd Mikkelsen Velve, Oppigarden, bror til enka etter Tomas Pålsen, Brynhild. Men det var hun sammen med søn­nen Pål og Mikkel som skulle drive. I 1861 ble Pål gift og stod nå som bruker fram til 1866, da han med kone og barn reiste til Amerika. Helt fra at farfaren Pål Olsen kom her like etter 1800 hadde brukerne her på Jardet levd i stadig økonomisk krise. Året etter Pål drog, solgte Sjurd Mikkelsen Velve bruket til Jonas Olsen Røset, som han da skrev seg, for 300 spd. og kår til Brynhild Mikkelsdt. Etter nymannen fikk bruket se­nere navn.

I 1866 er bruket gitt opp til å være 41 mål dyrkajord og 27 mål naturlig eng. Årlig avling skulle være 6 t. bygg, 26 t. havre, 241. poteter, 20 lass høy heime og 26 lass fra markaslåtten. Det var seter 1 1/2 mil fra garden. Krøttera kunne være 1 hest, 6 kyr og 20 småfe. I 1875 hadde Jonas Ol­sen og Marit Estensdt. 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 12 sauer, 5 geiter og 1 gris, sådde 1/2 t. bygg og 2 1/2 t. havre og satte 3 t. poteter.

Omkring 1955 var det 100 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 3 griser på Jonasjardet. Det er 70 da dyrkajord og 311 da pro­duktiv skog med 34 kbm årlig tilvekst.

Fra Jonasjardet er utskilt: Hovsmoen østre 65/2 i 1882 til Gunnar O. Hofsmo. Bønnenget 65/3, slåtteng på Hårstadengan, i 1877 til Bersven A. Haugen og slått sammen med Haugen 64/4. Engset (Haftordsan) 65/21 i 1910 til husmannen Ole Haftordsen.

Brukere

1844-1860 Tomas Pålsen, f. 1800, druknet i «Byelven» 1.12. 1852, slik broren Ola hadde gjort ni år tidligere. G. 1833 m. Brynhild Mikkelsdt. Velve fra Oppigarden, f. 1809, d. 1869. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Pål, f. 1833, tok over bruket.
 2. Mikkel, f. 1836, nevnes som husmann under heimbruket i 1862-63.
 3. Marit, f. 1838, d. 1839.
 4. Helke, f. 1841, reiste til Amerika i 1870.
 5. Marit, f. 1843, g.m. Jon Persen Velvesmoen, reiste til Amerika i 1868.
 6. Siri, f. 1846, reiste til Amerika i 1868, g.m. Tomas Jonsen Øver-Lien.

1861-1866 Pål Tomassen, f. 1833. G. 1861 m. Anne Sjurdsdt. Vølsetsveen, f. 1839. Familien reiste til Amerika, visstnok i 1869, bodde i Min­neapolis.

Barn:

 1. Tomas, f. 1861.
 2. Sivert, f. 1865, bodde i California.
 3. Mikkel, f. 1868.
 4. Regine.
 5. Bertha, f. 1872, gift Aurin, bodde i Minneapolis.

1867-1901 Jonas Olsen fra Stamneskamen, f. 1835, d. 28.5. 1913. G. 1866 m. Marit Estensdt. fra Nordigarden Røset, f. 1848, d. 1935. Jonas var dreng i Stjørdalen og senere på Øver-Hårstad, til han giftet seg. Hit til Jardet kom familien fra Røset.

Barn:

 1. Sara, f. 1866, død som spedbarn.
 2. Esten, f. 1867, g.m. Ingeborg Bersvensdt. Gullset, se Bellslia 63/23.
 3. Ingeborg, f. 1869, død i vådeskottulykke 1883.
 4. Ole, f. 1872, tok over bruket.
 5. Sara, f. 1875, d. 1882.
 6. Olaf, f. 1879, g.m. Gurine Berntsdt. Evjen, se Kyllo 93/1.
 7. Ragnhild, f. 1882, g.I m. Ole Jenssen Liahaugen, II m. enkmann John Halvardsen Lien, Nordsto 87/1. Ingebrigt, f. 1885, d. 1921, g. 1908 m. Ingeborg Larsdt. Rolset, Rolsetbakkan, f. 1878, d. 1968, bodde i Strinda, Tiller og Melhus.Barn: Margit, f. 1908, g.m. Andreas Kristiansen Jagtøyen i Melhus, Gudrun, f. 1910, g.m. Nils Johansen Fallmyr i Melhus,
 8. Johanna, f. 1912, g.m. Lars Torstensen Løvseth i Melhus, John Ludvig, f. 1913, g.m. Gudrun Olsdt. Løvseth i Melhus, Lilly Ingeborg, f. 1915, g.m. Kåre Lundberg i Høland, Leif, f. 1918, Ingeborg, f. 1921.
 9. Serina Ingeborg, f. 1888, død ugift 1953.Barn: John, f. 27.3. 1909, d. 24.5. 1933.

1902-1950 Ole Jonassen, f. 1872, d. 28.11. 1949. G. 1897 m. Anna Ma­rie Sivertsdt. Ekli fra Bratsberg i Strinda, f. 1877, d. 5.12. 1951, som vokste opp på Vikaåsen, se 134/9 under Overvik.

Barn:

 1. Johan, f. 1897, g.m. Peolive Margrethe Grande, se Strandheim 24/5 under Fossan.
 2. Bernhard, f. 1900, se nedafor.
 3. Ingebrigt, f. 1903, g.m. Signe Fagerlund, se Bellshåggån 63/31.
 4. Marit, f. 1906, g.m. Edvard Kristensen Stamnes, se Stamnesjardet 25/6.
 5. Arne, f. 1909, g.m. Brynhild Johansdt. Kulset, se Vestli 63/86 under Bell.
 6. Sverre, f. 2.2. 1911, d. 1977, g.m. Eldbjørg Olsdt. Haukdal fra Støren, f. 1924, bodde i Soknedalen, ved Skien og til sist i Strinda.Barn: Dagrun, f. 1955, Anna Marie, f. 1962.
 7. Birger, f. 1915, se Hegglund 63/92 under Bell.
 8. Olav Alfred, f. 2.2. 1918, d. 23.3. 1975, g.m. Ingeborg Grande fra Trondheim, f. 1920, bodde i Fauske, på Hølonda og i Strinda.Barn: Ingvild, f. 1955.
 9. Sigmund, f. 1920, g.m. Sigrid Hugudal fra Tynset, se Bergly 63/75 under Bell.

Bernhard Olsen Haarstad, f. 18.10. 1900, d. 1946. G. 1925 m. Gurina Torstensdt. Furan fra Morsetjardet 71/1, f. 17.6. 1895. De hadde ikke skjøte på bruket. Bernhard døde i ulykke våren 1946.

Barn:

 1. Ola, f. 25.9. 1925, d. 1956.
 2. Anna Marie, f. 9.8. 1927, g.1948 m. Sverre Olsen Bjerkenås fra Budalen, f. 1923, d. 1972, bor i Skaun.Barn: Ola, f. 1948, Gerd Bodil, f. 1949, Brit, f. 1952, Kristin Helene, f. 1961.
 3. Torstein, f. 1931, tok over bruket.
 4. Tora Helene, f. 3.8. 1937, g.m. Kolbjørn Tangvik f. 1937, bor på Støren.Barn: Kirsti Margrethe, f. 1967, død som spedbarn, Gro Ragnhild, f. 1968, Elisabeth, f. 1970.

1951-         Torstein Bernhardsen Haarstad, f. 25.10. 1931. G.m. Gunvor Alf redsdt. Skrødal, se Sollia 63/56 under Bell, f. 6.1. 1935.

Barn: Gunnbjørg, f. 1963.

ENGSET (HAFTORDSAN) GNR 65/21 Denne plassen, som fikk navnet Engset da den ble utskilt, har hatt flere navn. Den er kalt Haftordsplassen i et bygselbrev fra 1877 og Haftordsan, dativ Haftordsåm, var nok det mest brukte navnet i grenda. Et eldre navn var Hårstadengan, og dette var det mest offisielle navnet, der­som en skal snakke om det på en husmannsplass. Den er i 1875 kalt

Besset, Og daglig tale ble den ofte kalt Blessetrena (uttalt Blæshrena, og brukt i bygselbrev fra 1838).

Det var i 1910 at Haftordsplassen ble utskilt fra Jonasjardet under nav­net Engset, og husmannen Ole Haftordsen fikk skjøte for 1.200 kroner. I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 7 sauer og 4 geiter på plassen og utsæden 14 t. bygg, 1/2 t. havre og 2 1/2  t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajord 10 da og krøttera 2 kyr og 5 sauer.

Brukere -1792-1806 Fredrik Haftordsen fra Bortigarden Uglan, f. ca. 1738, d. 1794. G. 1777 m. Siri Olsdt. fra Hårstadåsen, f. 1750, d. 18     (levde 1811).

Barn:

 1. Haftord, f. 1781, tok over plassen.
 2. og 3. to Marit, tvillinger, f. på Flønes 1784, døde som spedbarn.
 3. Marit d.e., f. på Flønes 1786, g.m. Renald Olsen Kolsetplassen.
 4. Marit d.y., f. 1789, g.m. Ola Jonsen Fossgjerdet.

1807-1839 Haftord Fredriksen, f. 1781, d. 1848. G. 1807 m. Ingeborg Pålsdt. Stormyråsen d.e. fra Stor-Marirommet på Øver-Hårstad, f. 1782, d. 1855.

Barn:

 1. Fredrik, f. 1807, g.m. Anne Jonsdt. Røsethaugen og kom dit.
 2. Pål, f. 1811, tok over plassen.
 3. Jon, f. 1821, d. 1839.

1840-1869 Pål Haftordsen, f. 1811, d. 1863. G. 1838 m. Goro Persdt. Kleset, se Seienget på Litl-Evja, f. 1811, d. 5.8. 1902, oppfostret på Nordigarden Kleset.

Barn:

 1. Goro, f. 1838, g.m. Renald Olsen Klesetengan.
 2. Ingeborg, f. 1841, d. 1842.
 3. Siri, f. 1843, g.m. Torsten Pålsen Garberg, Yter Avelsgarden.
 4. Ingeborg, f. 1845, g.m. Jon Olsen Klesetengan.
 5. Haftord, f. 1846, tok over plassen.
 6. Per, f. 1848, d. 1865.
 7. Agneta, f. 1850, g.m. Jens Olsen Liahaugen, søndre.
 8. Johanna, f. 1855, g.m. Tomas Olsen Liahaugen, se Stubbhaugen. 1870-1905 Haftord Pålsen, f. 1846, d. 21.4. 1905, var skinnfellmaker.

G. 1870 m. Kari Olsdt. Stamneskamen, f. 1845, d. 13.12. 1908, søster til

Jonas Ner-Hårstad, Jonasjardet.

Barn:

 1. Gurina, f. 1871, død ugift 1941.Barn: Paul, f. 1892 (far: Bersven Haldosen Aftret, Dalsjardet), f. 8.3. 1943, g.I 1912 m. Brynhild Pålsdt. Kleset, Grimsplassen, f. 1889, d. i juli 1920, II 1929 m. Marit Bersvensdt. Hoemsengan, f. 1888, d. 27.5. 1964, losjerte på Kleset, senere på Espet. Barn, alle i 1. ekteskap: Kristine, f. 11.1. 1913, g.m. Jon Pedersen Kulseth, Grimsplassen 131/7, Paul, f. 1915, se Voldtun 73/6 under Hoem, Hilmar, f. 19   , gift og bor på Hell.
 2. Paul, f. 1874, d. 1882.
 3. Ole, f. 1878, tok over bruket.

1906-1942 Ole Haftordsen Engseth, f. 1878, d. 19    . G. 1903 m. Jo­hanne Pålsdt. Kleset fra Grimsplassen, f. 1879, d. 1928.

Barn:

 1. Haldor, f. 1903, g.m. Bergljot Mathilde Mortensdt. Klefstad, se Birkeli under Nesta.
 2. Ingeborg Kristine, f. 1.7. 1906, g.m. Gunnar Olsen Klegstad, gnr. 131/4.
 3. Berit, f. 22.8. 1909, g. 1933 m. Ivar Ingebrigtsen Berg på Byneset, f. 1905.Barn: Målfrid, f. 1935, Jorunn, f. 1937, Inge Olav, f. 1951.
 4. Pauline, f. 15.8. 1912, g.m. Lars Karlsen Grøtte, Myrplassen 9/4 under Grøtem.
 5. Petrine, f. 24.5. 1915, g.m. John Olsen Dahl på Byneset, f. 1915.Barn: Ruth, f. 1943, Odd, f. 1945.
 6. Paul, f. 1918, tok over bruket.
 7. Brynhild, f. 21.5. 1921, g.m. Haldor Karlsen Dragsten, Dragstbakken 1/7.
 8. Kristine, f. 14.7. 1924, g.m. Peder Olsen Kulseth, Sjurdsøya 134/6.

1943-        Paul Olsen Engseth, f. 20.6. 1918.

HARSTAD NEDRE GNR 65/4 (INNPÅ JARDET) Denne halvparten av Hårstadjardet, ofte kalt Smedtrøjardet, solgt på auksjon i 1844 til husmannssønnen Per Jonsen Smedtrøen for 342 spd. Han tok opp et pantelån på 175 spd. i Norges Bank, men det netthendte Smedtrøfolket hadde lagt seg opp penger på handverket sitt og satt snart gjeldfri på Ner-Hårstad. Med i handelen i 1844 var part i husmannsplassene Moan (Bardoan), Ner Åsbakken og Åsen (Jonsplassen). Den sistnevnte hadde Tomas Pålsen Hårstad bygslet i 1841, men ga av­kall på den da han i 1844 tok over halve Jardet.

Fra Smedtrøjardet omkring 1920. Bakfra v. P.P. Evjen, Oline Haarstad, Kristen Evjen, Berit og John Jenssen Haarstad, Mali og John Øverlien, Anne og Gutorm Haugen, Ingeborg og Anton Jørgensen.

Fra Smedtrøjardet omkring 1920. Bakfra v. P.P. Evjen, Oline Haarstad, Kristen Evjen, Berit og John Jenssen Haarstad, Mali og John Øverlien, Anne og Gutorm Haugen, Ingeborg og Anton Jørgensen.

Smedtrøfolket døde ut her med Jens Jonsen. I 1884 bygslet han bort plassene Åsen og halve Ner Åsbakken til Jens Olsen Dyrdalsgjerdet, men like etter døde Jens Jonsen. Enka Brynhild Jonsdt. tok da inn Jens Olsen og kona Ingeborg Guttormsdt. som sytninger og de fikk skjøte i 1886. I 1933 ble Hårstadhaugan 64/23 lagt til bruket, utskilt fra Øver-Hårstad og solgt av Alfred Langli for 8 000 kroner.

I 1866 var det 48 mål dyrkajord og 191/2 mål naturlig eng på bruket. Årlig avling er gitt opp til 8 t. bygg, 42 t. havre, 48 t. poteter og 32 lass høy og i tillegg 26 lass høy fra markaslåtten. Krøttera var 1 hest, 7 kyr, 25 småfe og 1 gris. I 1875 var det 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 12 sauer, 5 geiter og 1 gris på bruket, og utsæden 2 3/4 t. havre 3/4t. bygg og 5 1/2 t.poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 80 da og krøttera 2 hester, 6 kyr, 5 ungnaut, 10 sauer og 2 griser. Det er nå 136 da dyrkajord og 241 da produktiv skog med 41 kbm årlig tilvekst. Fra bruket er utskilt: Hårstadmo østre 65/25 i 1922 til husmannen Bardo Persen og slått sammen med Hårstadmo 65/19.

Brukere

1844-1865 Per Jonsen fra Smedtrøa på Hove, f. 1815, d. 1866. G. 1852 m. Kari Olsdt. fra Kjøsnesnesset, f. 1824, d. 1859. Per flyttet ikke hit før sist i 1840-åra, da han tok med seg hele Smedtrø-familien.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1853, d. 1873.
 2. Jon, f. 1855, d. 1878, kjent for sjelden anlegg for mekanikk, farfolket hadde vært handverkere. Han konstruerte en symaskin, var klokkermaker og spellmann.Barn: John, f. 1878 (mor: Ingeborg Sivertsdt. Sessengsveen).

1866-1878 Jon Persen.

1879-1885 Jens Jonsen fra Smedtrøa på Hove, f. 1812, d. 1884. G.
1842 m. Brynhild Jonsdt. fra Ustpå-Jardet Uglan, f. 1817, d.               . De

flyttet hit sammen med bror hans og losjerte her til de tok over bruket etter brorsønnen hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1842, d. 1869.
 2. Mali, f. 1851, heime i 1875.

1886-1916 Jens Olsen fra Dyrdalsjardet, f. 1857, d. 1916. G. 1879 m. Ingeborg Guttormsdt. fra Kjelstadlåven, f. 1854, d. 26.3. 1941.

Barn:

 1. Ola, f. 1880, død som spedbarn.
 2. Mali, f. 1882, g.m. Jon Halvardsen Lien, Øverlia.
 3. Ola, f. 1885, død som spedbarn.
 4. John, tvilling, f. 1885, tok over bruket.
 5. Ingeborg, f. 1888, g.m. Anton Jørgensen, se Lågtun 65/26 under Framigarden Ner-Hårstad.
 6. Anne Oline, f. 1890, d. 1970, bestyrer ved Selbu telefonsentral, flyttet senere til Byåsen, g.m. Emil Sandberg fra Høybråten i Oslo, d. 1962.Barn: Solveig, f. 1919, se Lågtun 65/26.
 7. Dødfødt barn i 1895.
 8. Inga Johanna, f. 1896, død som spedbarn.

1917-1947 John Jenssen, f. 1885, d. 5.9. 1967, løytnant. G.I m. Berit Persdt. Evjen fra Nordigarden Evj-jardet 83/2, f. 1889, d. 30.12. 1937.

G.II m. Emma Eriksen fra Åsen, f. 1900.

Barn:

 1. Jens, f. 29.10. 1916, g. 1946 m. Inger Alice Hovik, f. 1918, bor i Namsos.Barn: Berit Elisabeth, f. 1948, Inger Johanne, f. 1950, død som spedbarn, Helge Sigurd, f. 1953.
 2. Per, f. 1919, tok over bruket.
 3. Ingebjørg, f. 18.2. 1923, g. 1949m. Sverre Gunnar Foss, f. 1914, bor i Bærum.

1948-        Per Johnsen Haarstad, f. 18.3. 1919. G. 1950 m. Inger Ma­rie Johnsdt. Ofstad fra Skaun, f. 11.9. 1917.

Barn:

 1. John, f. 1951, død som spedbarn.
 2. Birgit, f. 16.2. 1953, g.m. Jan Lennart Hegre i Hegra, f. 1952.Barn: Ingrid, f. 1973, Katrine, f. 1979.
 3. Mildrid, f. 16.2. 1953.
 4. John Erik, f. 30.1. 1956.
 5. Ingrid Johanne, f. 24.10. 1960.

HARSTADÅSEN

Her oppe i Åsen lå den eldste av husmannsplassene som hørte Ner-Hårstad til. Senere kom det flere husmannsfamilier her og tre-fire Ås-plasser til ble ryddet, men et par fikk bare kort tid som bustader. Her på sjølve Åsen satt fem generasjoner etter hverandre, til opp i 1880-åra, da gjetordet fra slekt og venner i Vesten førte til at Gunnar og Kari satte stauren på døra og drog.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut og 7 sauer i plassfjøset og utsæden var 1/4. bygg, 1/2 t. havre og 2 1/2 t. poteter.

Brukere

-1718-1753 Jon Jonsen, f. ca. 1691, død senest 1754, da det var skifte etter ham og kona. I 1701 losjerte mor hans, Marit, som enke på Kvello sammen med de tre guttene sine: Pål, f. ca. 1688, se Øybakken under Moen, Jon, som kom hit til Åsen, og Sjurd, f. ca. 1695, som kanskje døde ung. Marit døde hos sønnen på Moen i 1715, 69 år gl. Jon tjente på Rena før han ble gift.

Jon Jonsen var g. 1714 m. Marit Bersvensdt., visstnok fra Aftret, død senest 1754. Skifte etter dem ble holdt på februar dette året.

Barn:

 1. Jon, f. på Aftret 1714, g.m. Berit Halvardsdt., se Velvesmoan.
 2. Bersven, f. 1718, g.m. Maria Greisdt., se Eidemsnesset (Gunna-plassen).
 3. Marit, f. 1722, tok over plassen.
 4. Ola, f. 1724, g. 1744 m. Marit Tomasdt. Grøtem, Jensgarden, f. 1717, losjerte her, men begge døde 1.5. 1766.Barn: Jon, f. 1745, d. 1746, Jon, f. 1747, losjerte på Hårstad, død ugift 1818, Siri, f. på Velve 1750, g.m .Fredrik Haftordsen Uglem, se Hårstadmoen, Marit, f. 1758, d. 1794.
 5. Sjurd, f. 1727, levde 1754.
 6. Brynhild, tvilling, f. 1727, død som spedbarn.
 7. Pål, f. 1730, g.m. Gjertrud Ivarsdt. Bårset, se Havernesset.
 8. Nils, f. 1834, død som spedbarn.
 9. Nils, f. 1737, g.m. Marit Torstensdt., se Dyrdalsåsen.

1754-1782 Marit Jonsdt., f. 1722, d. 1786. G. 1745 m. Anders Jenssen

Lunden, f. 1716, d. 1767.

Barn:

 1. Jens, f. 1744, d. 1752.
 2. Marit, f. 1746, bodde heime, død ugift 1803.
 3. Jon, f. 1747, d. 1781.
 4. Jon d.y., f. 1748, tok over plassen.
 5. Anne, f. 1751, g.m. Tomas Olsen Hårstadåsen, Åsbakken.
 6. Jens, f. ca. 1753, g.I m. Ingeborg Olsdt. Flønesaunet, II m. Ingrid Jonsdt. Garbergsbjørgen, III m. Berit Jonsdt. Garbergsbjørgen, se Dyrdalsåsen.
 7. Sessil, f. 1757, g.m. Ola Bardosen Uglemsskogan.
 8. Sjurd, f. 1759, d. 1766.
 9. Brynhild, f. 1762, g.m. Jon Olsen Hårstadåsen (Mann).

1783-1824 Jon Anderssen, f. 1748, d. 1833. G. 1783 m. Marit Nilsdt.

Gullset fra Nirsgarden, f. 1760, d. 1837, som var taus på Flønes.

Barn:

 1. Anders, f. 1784, heime ennå i 1811, men flyttet trulig ut.
 2. Dordi, f. 1786, bodde heime på Åsen, død ugift 1861.Barn: Marit, f. 1819 (far: Johan Anderssen Aunet fra Meråker), flyttet til Stjørdalen, g.m. Anders Nilssen Stamnesåsen, Øveråsen, bodde i Lanke.
 3. Nils, f. 1791, tok over plassen.
 4. Jon, f. 1795, d. 1803.
 5. Marit, f. 1800, g.m. Jon Mikkelsen Uthusplassen d.y.
 6. Ingeborg, f. 1802, g.m. Sven Kristensen Nystuplassen, se Stormyråsen (Pe-Sjurdsrommet). 1825-1857 Nils Jonsen, f. 1791, druknet på Selbusjøen 15.2. 1852. G. 1820 m. Brynhild Gunnarsdt. Aunmoen fra Øvermoen, f. 1794, d. ca. 1859.

Barn:

 1. Jon, f. 1821, g.m. Berit Sjurdsdt. Hårstadrenen, se Skardodden under Bell.
 2. Marit, f. 1823, g.I m. Halvard Sjurdsen Pundshaugen, II m. Jon Olsen Garbergsbjørgen, se Putten under Bell.
 3. Gunnar, f. 1831, tok over plassen.

1858-1883 Gunnar Nilssen, f. 1831, var tømmermann. G.I 1858 m. Ragnhild Olsdt. Nykkelmoen fra Nermoen, f. 1834, d. 1865. G.II 1869 m. Kari Ivarsdt. Renåbjørgen, f. 1846, søster til Anders Ivarsen Stor-myråsen. Familien på Åsen reiste til Amerika i 1883 og bosatte se i Min­neapolis. Gunnar kom igjen og bodde da hos søstera i Putten. Barn i 1. ekteskap:

 1. Brynhild d.e., f. 1858, g.m. Lars Eliassen Slindmoen, Reiermoen.
 2. Brynhild d.y., f. 1860, d. 1867.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Nils, f. 1870, gift i Amerika 1893 med Gurine Estensdt. Dragsten, Gluggen, f. 1872, bodde i Minneapolis.Barn: Christine, f. 1894, Mabel, f. 1896, Georg, f. 1898.
 2. Ingebrigt, f. 1872.
 3. Jon (James), f. 1875.
 4. Martin, f. 1877.
 5. Dødfødt barn 1881.

NER ÅSBAKKEN

Denne plassen hørte de to Jard-bruka til. Det var en av sønnene på gamle Åsbakk-plassen, som hørte Framigarden til, som slo seg ned her det året han giftet seg. Plassen ble lagt øde da sønnen til bureiserne tok familien med seg til Amerika. Slik ble denne bustaden bare knapt et halvt hundreår. I 1875 hadde husmannsfolket 1 ku og 4 sauer, sådde 1/2 t. korn og satte 1 1/2 t. poteter. Det fins tinglyst bygselbrev på plassen fra 1855, gitt av Per Jonsen til Nils Persen.

Brukere

1819-1854 Per Tomassen fra plassen Åsbakken på Framigarden Ner-Hårstad, f. 1789, d. 1868, hadde tjent på Litl-Evja fra han var guttunge. G. 1819 m. Kari Nilsdt. fra Aunmoen (Ølløv-rommet), f. 1798, d. 1871.

Barn:

 1. Anne, f. 1820, flyttet til Mostadmarka i 1844, skal senere ha reist til Amerika og være død ugift.
 2. Nils, f. 1823, tok over plassen.
 3. Sara, f. 1826.
 4. Tomas, f. 1828, d. 1851.
 5. Ola, f. 1831, g.m. Marit Guttormsdt. Kjelstadlåven, se Bellshåggån.
 6. Ellev, f. 1834, d. 1837.
 7. Ellev, f. 1838, reiste til Amerika i 1870, g. 1872 m. Berit Nilsdt. Lekvoll, Fuglemsmoen, f. 1850, bodde i Nord-Dakota under navnet Bakke, som Ellev tok etter Åsbakken.Barn: Peder, f. 1873, Christ­ine, f. 1876, datter, f. 1881, Nils, f. 1883, datter f. 1885, Sarah, f. 1887, Thomas, f. 1889, Bina Elfine, f. 1893.

1855-1976 Nils Persen, f. 1823. G. 1854 m. Soffi Tomasdt. Moslett fra Tåmmås-Kariplassen, f. 1830. Familien reiste til Amerika i 1876, bodde i Sør-Dakota.

Barn: 1. Peder, f. 1856. 2. Tomas, f. 1857, d. 1865. 3. Nils, f. 1859, d. 1860. 4. Nils, f. 1861. 5. Kari, f. 1863. 6. Tomas, f. 1866. 7. Ole, f. 1869.

HARSTADRENIN (SIVERTSBORG)

Sjurd Tomassen hadde søstera Marit som kone på Jardet på Ner-Hårstad, og i 1811 fikk han utskilt Renin fra dette bruket, under navnet Sivertsborg lnr. 76. Renin var 7 mælinger mellom Hovibekken og Fram­igarden og i tillegg en part på Hårstadengan. Kjøpesummen var 100 rdr. Da sønnen til bureiserne reiste til Amerika, ble Sivertsborg solgt og lagt til Framigarden og både namn og løpenummer kom bort. Det var Ingebrikt Ingebriktsen Flønes d.e. som kjøpte for 210 spd. Sivertsborgenget 65/9 på Engan ble senere solgt til Ingebrikt Persen Nervik, Bergsnesset, men hører nå Nistoggo Aunet til.

I 1866 er eiendommen gitt opp til 8 1/2 mål dyrkajord og 1/2 mål naturlig eng og avlinga til 1 1/2 t. bygg, 6 t. havre, 18 t. poteter, 5 lass høy og 5 lass årlig i markaslåtten. Bruket kunne fø ei ku og 6 småfe.

Brukere 1811-1857 Sjurd Tomassen fra Hårstadåsen, f. 1782, d. 1851, drev i til­legg til gardsbruket to så ulike yrke som tømmermannsarbeid og skreddering. G. 1808 m. Gunhild Olsdt. fra Jardet på Ner-Hårstad, f. 1787, d. 1863. Det er mulig at Renin var kåret som mor hennes, Berit Nilsdt., hadde av Jardet.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1809, g.I m. Bersven Persen Solem d.e., Nordigarden, se der. II m. Ola Kristensen Lien, se Fuglemsbjørga i Sjøbygda.
 2. Anne, f. 1811, g.m. Jon Bernsen Stamnes, se Motrøa.
 3. Berit, f. 1815, g.m. Jon Nilssen Hårstadåsen, se Skarodden under Bell.
 4. Marit, f. 1817, g.m. Jon Estensen Stokkgjerdet.
 5. Ola, f. 1820, d. 1821.
 6. Gunhild, f. 1822, g.m. Tomas Jonsen Enghaugen d.e.Barn: I. Ole, f. 1846 (far: Ingebrikt Larssen Kvelloaunet, se Lekåa på Hove), reiste til Amerika i 1868, g. 1869 m. Kari Andersdt. Eidem, Nordi-stoggo, f. 1842, bodde i Minnesota, tolv barn. II Ola, f. 1852 (far: Ola Torstensen Bergeshaugan), reiste til Amerika i 1866, sammen med mor og stefar sin, g.m. Marit Jonsdt. Solemstrøen, Hesttrøa, bodde i Minnesota.
 7. Brynhild, f. 1825, heime ennå i 1844.
 8. Siri, f. 1828, d. 1829.
 9. Ola, f. 1831, tok over bruket.

1858-1867 Ola Sjurdsen, f. 1831. G. 1858 m. Marit Jonsdt. Enghau­gen, f. 1832, d. 1900. Familien reiste til Amerika i 1867, bodde i Minne­sota.

Barn: 1. Gunhild, f. 1858, d. 1859. 2. Berit, f. 1860. 3. Gunhild, f. 1861, død som spedbarn. 4. Sivert, f. 1862, d. 1865. 5. Gunhild, f. 1864, d. 1865. 6. Sivert, f. 1866. 7. Gurine, f. 1868, gift Sogge. 8. To­mas, f. 1871. 9. Johanna, f. 1873, d. 1902. 10. Anna, f. 1875, g.m. Pe­der G. Scheie.

HÅRSTAD NEDRE GNR. 65/5 (BORTIGARDEN ELLER KLOKKARGARDEN)

Det var de nygifte Per Bjørnsen og Ingeborg Larsdt. som omkring 1770 tok over denne treparten av Ner-Hårstad, etter foreldra hans. Skylda på bruket var 1 spann 15 marklag, men Tydal kirke hadde land­skyld av 12 marklag.

Her som på Jardet gikk det ut med det gamle Ner-Hårstad-folket. Per Bjørnsen og Ingeborg, som var fra Kallar, klarte seg godt, men for et­terkommerne gikk det skralt. De to døtrene som ikke flyttet fra bygda, ble gift med husmannssønner. Stor-Kari og Jon Jenssen tok over drifta, men klarte seg ikke økonomisk og da far hennes døde, måtte de ty til en husmannsplass, den senere Råa.

Arn Jonsen Velve kjøpte Bortigarden på auksjon, men skjøtet den fra seg alt et par år senere, 1810, til broren Jon Jonsen. Hos ham og Siri Torkjelsdt. var det bra velstand og han – Jo Håstå – var en aktet mann og medhjelper ved kirka. Like vel åt det på seg med gjeld utover mot midten av hundreåret og bruket stod pantsatt til Norges Bank.

Da Jon Jonsen den andre tok over, fikk både foreldra og søstera Brynhild kår. Denne Jon kom i gjeld til handelsmann Hatle og i 1867 måtte Jon den tredje og Anne Larsdt., som nå drev bruket, flytte til fastskolen på Nesta som lossementsfolk. De satt da med 500 spd. i gjeld til Norges Bank og i tillegg smågjeld til flere, m.a. til lensmann Schive. Året før var Hårstadråa frasolgt for 190 spd.

Jon Jonsen byttet nå bustad med svogeren Peter Bersvensen Furan. De var gift med tvillingsøstre fra Hofstad i Stjørdalen. Peter Furan bod­de fra den tid han kom her som skolemester på en husmannsplass på Kvello og etter at fastsskolen ble bygd, bodde han der. I 1867 gjorde han og sersjant M. Hofstad kjøpekontrakt med Jon Jonsen om Bortigarden. I 1874 gikk bruket til auksjon, men Peter Furan fikk skjøte s.å. for 1230 spd. og kår til de to eldste sønnene til Jon og Anne Hårstad. Furan var nå eneeier.

I 1866, det siste året gamle Bortigards-folket drev, var det 84 mål dyr­kajord og 63 mål naturlig eng på bruket. Høy avlinga er gitt opp til 90 lass heime og 74 lass utslått. Avlinga ellers var 15 t. bygg, 48 t. havre og 80 t. poteter og krøttera 2 hester, 15 kyr og 45 småfe. I skogen kunne det årlig tas ut 4 tylfter tømmer. Det var den gangen ei seter i bruk, men se­nere var det vanlig med to setrer, Tjennvollen og Gråvassåsen. Bortigar­den hadde altså ikke setrer felles med andre Ner-Hårstad-bruk.

I 1875 hadde Peter og Gurina Furan 2 hester, 1 okse, 11 kyr, 4 ungnaut, 20 sauer, 10 geiter og 2 griser, sådde 1 1/2 t. bygg og 5 t. havre og satte 7 t. poteter. Omkring 1955 var det 105 da dyrkajord, 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 8 sauer og 2 griser. Skogvidda er 2100 da og av dette er 900 da produktivt med 54 kbm årlig tilvekst. I 1894 ble Dragsjøbjørga, ca. 1500 da skogmark, solgt til A. Huitfeldt og Co., en eiendom som i 1932 ble kjøpt av I. Kjeldstad.

Fra Klokkargarden Ner-Hårstad er utskilt: Hårstadråa 65/7 i 1866 til Jon Jonsen Evjen. Jehanplassen (Hovsmo vestre) 65/6i 1882 til Gunnar

0.    Hofsmo. Sørlia 65/20 i  1908 til sønnen her, Lars P. Furan.
Garbergselva 65/32 i 1914 til Trondheim E.verk.

Brukere

1769-1798 Per Bjørnsen, f. ca. 1739, d. 1808. G. 1767 m. Ingeborg Larssdt. Kallar fra Ustigarden, f. 1746, d. 1787. De tok over denne par­ten av Ner-Hårstad etter foreldra hans.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1767, d. ugift 1802.
 2. Kari d.e., f. 1769, tok over bruket.
 3. Mali, f. 1773, bodde heime til i 1819 da hun flyttet til Strinda.Barn: Brynhild f. 1811 (far: Tore Håkonsen Geitmoen fra Sunndalen).
 4. Gjertrud, f. 1775, g.m. Jon Andersssen Størsetmoen.
 5. Bjørn, f. 1779, d. 1789, vanfør og sengeliggende.
 6. Kari d.y., f. 1783, levde under skiftet etter mora i 1787.

1799-1809 Kari Persdt. d.e., f. 1769, d. 1830. G. 1799 m. Jon Jenssen, f. på Rolsetgrubba 1768, d. 1846, som ble g. II 1832 m. enke Ingeborg Persdt. Uglemshallen. Kari og Jon gikk fra bruket, men tok igjen plas­sen Råa som kår.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1799, levde 1811.
 2. Siri, f. 1801, levde 1811.
 3. Gunhild, f. 1803, bodde heime på Råa, død ugift på Bergsråa 1882.Barn: Lars f. 1831 (Jon Larssen Mebost, Utsto), se Bergsråa.
 4. Bjørn, f. 1805, g.m. enke Marit Jonsdt. Berge, Ustigarden, og kom dit.
 5. Per, f. 1807, g.m. Mali Olsdt. Moslett, se Bårsetmoen.

1810-1837 Jon Jonsen fra Nigarden Velve, f. 1780, d. 1867. G. 1805 m.

Siri Torkjelsdt. fra Ustigarden Eidem, f. 1780, d. 1865.

Barn:

 1. Fredrik, f. 1806, død som spedbarn.
 2. Jon, f. 1808, tok over bruket.
 3. Torkjel, f. 1812, g.m. Mali Olsdt. Moslett, se Dalsjardet på Aftret.
 4. Berit, f. 1815, g.m. Jon Pålsen Hårstad, se Tangåsen på Flønes.
 5. Per, f. 1818, g.m. Berit Kristensdt. Hårstadbakken, se Stormyråsen under Øver-Hårstad.
 6. Brynhild, f. 1822, klenhelsig, fikk kår men døde 1847.

1838-1863 Jon Jonsen, f. 1808, d. 1863. G. 1838 m. Mali Jonsdt. Øver-Hoem, f. 1808, d. 1863.

Barn:

John, f. 1840, tok over bruket.

1864-1867 John Jonsen, f. 1840, d. 1899, var utdannet seminarist, og var kontorfullmektig og drev handel. G. 1864 m. Anne Larsdt. Hofstad fra Hus i Lånke, f. 1842, d. 1921. Etter at de solgte bruket, bodde de i skolebygninga på Nesta. Familien reiste til Amerika i 1880.

Barn:

 1. John, f. 1865, d. 1898.Barn: Alta Constance, f. 1888, gift Friis.
 2. Lars Johan, f. 1867, d. 1943.
 3. Martin Theodor, f. 1868, d. 1905.
 4. Alfred, f. i Amerika 1883, d. 1884.
 5. Alfred f. i Amerika 1886, d. 1946.

1868-1907 Peter Bersvensen Furan fra Furåsen i Lånke, f. 1833, d. 3.7.1913, var klokker og skolemester, se bind 2, side 168 og 209. G. 1863 m. Gurina Larsdt. Hofstad ha Hus i Lanke, f. 1842, d. 17.4.1907, tvillingsøster til Anne Larsdt. Hårstad, se ovafor.

Barn:

 1. Ingeborg Berntine, f. 1864, g.m. Ola Henriksen Morset, gnr. 70/1.
 2. Lars, f. 1865, d. 1867.
 3. Lars, f. 1867, g.m. Sigrid Henriksdt. Morset, se Sørli 65/20 nedafor.
 4. Bersvend, f. 1869, tok over bruket.
 5. Torsten, f. 1871, g.m. Helene Nilsdt. Morsetgjerdet, gnr. 71/1 og kom dit.
 6. Ingeborg, f. 1873, jordmor, d. 1949, g. 1899 m. Øivind Martinus Eidsvåg fra Nesset i Romsdal, f. 1873, d. 1947, bodde i Hammervik på Frøya.Barn: Ole, f. 1899, Peter, f. 1901, Ivar, f. 1903, Marit, f. 1904, Ørger, f. 1906, Gudlaug, f. 1907.
 7. Marie Oline, f. 1875, g.m. Peder Olsen Haave, Lekåa 69/2.
 8. Johan Peter, f. 1877, d. 1878.
 9. Johan Peter, f. 1879, d. 1969, lærer, g.I m. Eli Fasteraunet fra Skatval, f. 1884, d. 1922, II m. Anna Johansen fra Hvaler, f. 1906, bodde m.a. i Klæbu, Tydalen, Kirkenes og Fredrikstad.Barn: Peder, f. 1909, Petter, f. 1912, Malm, f. 1914, Anna Eina, f. 1925, Liv Jorunn, f. 1926, Guri, f. 1930, Ragnhild, f. 1932, død som spedbarn, Johan, f. 1944.
 10. Berit Martha, f. 1881, d. 1883.
 11. Petrine Gurine, f. 1883, d. 1885.
 12. Berit Martha, f.  1885, d. 1945, reiste til Amerika i 1914, g.m. slektningen sin, Bernt Johansen Furan, f. i Minnesota 1885.Barn:
Gurina og Bersvend Furan.

Gurina Furan.

Gurina og Bersvend Furan.

Bersvend Furan.

 

Normann Wilfred, f. 1921, Richard Milton, f. 1922. 1908-1935 Bersvend Petersen Furan, f. 1869, d. 1943. G. 1907 m. Guri­na Ingebrigtsdt. Røsetmoen, f. 1881, d. 10.1. 1975.

Barn:

 1. Gudrun, f. 1907, g.m. Alfred Simonsen Skrødal, se Sollia 63/56 under Bell.
 2. Peter, f. 16.3.1911, tok over bruket.
 3. Borgny,  f.  1914, g.m. Henrik Nilssen Setsaas, Se Hovly 68/17 under Hove.
 4. Inger, f. 5.4. 1916, g.m. Henrik Olsen Vasli i Oppdal, f. 1909.
 5.   Arne, f. 1922, tok over bruket.

1936-1970 Peter Bersvendsen Furan.

1970- Arne Bersvendsen Furan, f. 28.1.1922. G. 1949 m. Johanna Tømmerås fra Grong, f. 16.12.1927.

Barn:

1. Guri, f. 5.5.1950, g.m. Odd Sandtrø, se Skarstuggu 63/82 under Bell, f. 1950, bor i Stjørdalen.

Barn: Bård, f. 1975, Ane, f. 1979.

 1. Marit, f.  1952, g.m. Einar Schei, fra Hemne og bor der.Barn: Jorunn, f. 1979.
 2. Bjørn, f. 25.11.1954, g.m. Astrid Pedersen fra Rissa.
 3. Steinar, f. 5.2.1963.
Sigrid og Lars Furan.

Sigrid og Lars Furan.


SØRLI GNR. 65/20 (LIA)

Bruket ble utskilt fra Bortigarden (Klokkargarden) i 1908 til eldste søn­nen der, Lars Petersen Furan. Med til eiendommen hørte husmanns­plassene Brottet, som under jordskiftet i 1950 igjen ble lagt til Klokkar­garden i bytte med annen jord. Det var bygd på Lia så tidlig som i 1903. Til bruket hører også Bønndalsremmet 136/3, som Sigrid Henriksdt. Furan fikk av far sin. Denne skogteigen på 60 da er opphavlig utskilt fra Sæter i Vikvarvet. Omkring 1955 var dyrkajorda 12 da og krøttera 2 kyr, 2 sauer og 1 gris. Senere er eiendommen delt og består nå bare av gårdshus med tomter.

 

Brukere

1903-1949 Lars Petersen Furan fra Bortigarden Ner-Hårstad, f. 1867, d. 12.9. 1935. G. 1897 m. Sigrid Henriksdt. Morseth fra gnr. 70/1, f. 1872, d. 1950.

Barn:

 1. Peter, f. 16.5.1897, reiste til Amerika i 1921, g. 1928 m. Mary Paulson, bodde i Washington.Barn: Allan, Joan og Sharon.
 2. Gunnbjørg, f. 1.12.1898, d. 1977, g. 1927 m. Peder Hammerstad i Barmanfjorden på Hitra, f. 1887, d. 1969.Barn: Hans Inge, f. 1928, Sigrid, f. 1930.
 3. Brynhild, f. 1901, d. 1902.
 4. Henrik, f. 1903, druknet i Hovibekken 14.4.1906.
 5. Borghild, tvilling, f. 8.1.1903, bodde heime, død ugift 23.12.1937.
 6. Torbjørn, f. 10.12. 1904, tok over bruket i 1950.
 7. Asbjørg, f. 9.1.1907.Barn: Henrik, f. 29.6.1930, g.m. Kristine Trondseth, Tronsetmoen 128/4, f. 31.1.1938, bor i Stjørdalen.
 8. Ingrid, f. 1908, g.m. Mons Nilssen Kallar, se Sletten 70/3 under Morset.
 9. Gunnvor, f. 18.6.1911.
 10. Hjørdis, f. 1915, g.m. Egil Olsen Sveen, Flønesaunet 61/10.

Einar Kristoffer Heiberg Jensen fra Vega i Nordland, f. 22.9.1897, d. 25.1.1973, og kona Borghild Aune fra Olagården Aunet i Tydalen, f. 30.5.1905, d. 16.6.1954, losjerte på Hårstad, gnr. 65/20 og 65/8.

Barn:

 1. Jorunn, f. 15.12.1929.
 2. Bjarne, f. 2.7.1932, g.m. Oddbjørg Irene Gullseth, f. 30.8.1940, se Elvheim 64/61 under Øver-Hårstad.
  Barn: I Astrid, f. 1961. II Randi, f. 1964. (Barn med Per Magnar Langseth: Siri, f. 1984, Morten, f. 1986). III Berit, f. 1966. (Barn med Roger Overvik: Even, f. 1989).
 3. Aslaug, f. 26.2.1938. Barn: John Ragnar, f. 1965.
 4. Elisabeth Helene, f. 8.3.1940, g.m. Jostein Haugen, f. 1930. Barn: Brit Mari, f. 1964, Gunhild, f. 1969.
  Leif, f. 13.4.1947, g.m. Solfrid Martine Rømuld, f. 1945. Barn: Kjersti, f. 1975, Knut Erik, f. 1981.

HÅRSTADRÅEN GNR. 65/7 (RÅÅ ELLER FARGARN)
Omkring 1810, da Jon Jenssen og Kari Persdt. gikk fra Bortigarden Ner-Hårstad, flyttet de hit til husmannsplassen, som de tok igjen som kår. Hun døde i 1830 og to år senere ble Jon gift med enke på Uglhalla, men ble visstnok ikke boende der lenge. Han var nå en mann i sekstiåra. Dattera Gunhild og sønnen Bjørn var heime på Råa ennå, men da han ble gift til Berge og hun flyttet ut, ble plassen trulig lagt øde. Iallfall er det uklart om det har bodd folk her før i 1866, da 12 mål jord i Råa ble utskilt sammen med Odden på Hårstadengan, omkring 10 mål, og solgt til Jon Jonsen Stor-Evjen for 190 spd. Jorda på Odden ble senere byttet med en teig ved Hårstadliremmet på Engan. Skjøtet til Jon, eller Fargarn, som han ble kalt, ble senere underkjent av madam Schive på Sjø­voll, og Jon måtte få nytt skjøte av henne, i 1883. Råa ble tidlig en sentral plass. Det var ferdastall på bruket. Lasskjørere fra Tydalen overnattet her og kirkefolk kvilte her vinters tid. Også utabygds folk tok inn her, handverkere, og fotografer som satte opp tel­tet sitt på gardstunet.

Jon Jonsen og Sofie Jonsdt. drev farging av ty, slik som heime hos ham på Stor-Evja. Her som der, fikk bruket navn etter dette arbeidet. Råa ble kalt «me Fargara». Jon hadde gått i byen og lært yrket. I tillegg til farging av ty, ble det også drevet persing og trykk. I Fargarstoggo lo­sjerte senere folk helt til den omkring 1950 ble solgt og flyttet.

I 1875 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 12 sauer og 5 geiter på bruket og utsæden 1/4 t. bygg, like mye havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 10 da og krøttera 2 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris.

Fra bruket er utskilt: Hårstadråen østre 65/16 i 1887 til Selbu Dampmeieri. Blikstad 65/24 i 1914 til Berit Blikstad. Lillevoll 65/29 i 1932 til Petrine O. Haave. Hegtun 65/30 i 1934 til John Sørensen.

Brukere -1797- Kristen Jonsen fra Ustigarden Nervik, f. 1760, tjente hos morbroren Per Bjørnsen på Ner-Hårstad til han giftet seg. G. 1786 m. Ingeborg Jonsdt. fra Nessmoen i Flora, f. 1760, taus på Prestgarden. De bodde omkring 1790 på Sør-Flaknan i Flora, men kom senere hit til Ner-Hårstad som husmannsfolk. De flyttet visstnok ut av bygda.

Barn: 1. Berit, f. 1786. 2. Jon, f. 1791. 3. Jon, f. 1797.

1810-1832 Jon Jensen og Kari Persdt., se Bortigarden Ner-Hårstad.

1833- Gunhild Jonsdt. tok over plassen etter foreldra, men flytta til Berge.

1866-1912 Jon Jonsen fra Fargargarden Stor-Evja, f. 1838, d. 1917, flyttet visstnok hit i 1867. G. 1869 m. Sofie Jonsdt. fra Mølnhus, f. 1847, d. 22.2.1931.

Barn:

 1. Anne, f. 1869, reiste til Amerika i 1894, g. 1898 m. Nils Andersson fra Hyllestad i Sogn, f. 1872, bodde i Minneapolis.Barn: Alta Sophie, f. 1899, John Arthur, f. 1906.
 2. Marit, f. 1874, g.m. Tomas Jonsen Marstad, gnr. 82/1.
 3. John, f. 1879, tok over bruket.
 4. Ragnhild, f. 1884, g.m. Anders Olsen Uglem, se Granlien 56/19 under Yster-Eidem.
 5. Mali, f. 1888, d. 1909.

1913-1945 John Jonsen, f. 1879, d. 8.6.1934. G. 1910 m. Berit Marta Kristensdt. Evjen fra Nistoggo Stor-Evja 84/3 f. 1890, d. 19.10.1967. Se også Fargargarden Stor-Evja 83/5.

Utafor Fargarhuset omkring 1895. Stående fra v. to av barna her, Ragnhild og John, Peder Nilssen Guldseth, urmaker Johansen, Andreas Nypen, kona her, Sofie Jonsdt., og Karen Olsdt. Kjøsnes (Dyrdals-plassen). Sittende fra v. John Larssen Bårdsgård, Fargar'n sjøl - Jon Jonsen - med dattera Mali på fanget, Ola Aas og John Valli.

Utafor Fargarhuset omkring 1895. Stående fra v. to av barna her, Ragnhild og John, Peder Nilssen Guldseth, urmaker Johansen, Andreas Nypen, kona her, Sofie Jonsdt., og Karen Olsdt. Kjøsnes (Dyrdals-plassen). Sittende fra v. John Larssen Bårdsgård, Fargar’n sjøl – Jon Jonsen – med dattera Mali på fanget, Ola Aas og John Valli.

Barn:

 1. John, f. 26.3.1911, død som spedbarn.
 2. Sofie, f. 1919, tok over bruket.
 3. John, f. 15.12.1928, g.m. Kristine Johnsdt. Dragsten, se Negarden Stor-Evja 83/5.

1946-         Sofie Johnsdt. Evjen, f. 11.3.1919. G. 1935 m. Ingebrigt

Tomassen Marstad fra gnr. 82/1, f. i Trondheim 3.12.1907.

Barn:

 1. Jorunn, f. 1936, g.m. Odd Skrødal, se Jørgensbakken 65/64 under Framigarden Ner-Hårstad.
 2. Magna, f. 25.12.1938, g.m. Bjarne Aftret, Kolvika 154/1, bor i Malvik.
 3. Tomas, f. 16.10.1940, g.m. Laila Elisabeth Storvik fra Trondheim, f. 1942.Barn: Jan Erik, f. 1969, Anne, f. 1972.
 4. Jon Magnar, f. 13.5.1944.
 5. Svein Ivar, f. 22.4.1948.
 6. Harald   Jarle,   f.   23.12.1950,   g.m.   Marie   Johanne  Engen  fra Viggja i Skaun.

HÅRSTADRÅEN ØSTRE GNR. 65/16 I grensa mellom Hårstadråa og Hove ble tomt til Selbu dampmeieri ut­skilt og meieri bygd i 1887. Da meieridrifta opphørte, ble eiendommen kjøpt av Selbu kristelig Ungdomsforening og eiendommen, som først ble kalt Meieriet, fikk nå navnet Salem, men ble helst kalt Bedehuset. I 1979 ble eiendommen solgt til Selbu kommune og bygningen revet.

BLIKSTAD GNR. 65/24

Berit Blikstad solgte huset sitt på Nesta i 1914 til Selbu Telefonsamlag og byttet en del av tomta der med John J. Evjen i tomt fra Hårstadråa, og kalte eiendommen Blikstad. Hun hadde vært g.m. Ola Olsen Hofsmo og bodd på Greslimoen i Tydalen og på Fletten på Uglan. Senere bygde de på Nesta, men skilte lag og Ola flyttet til folket sitt på Hofsmo.

Brukere

1914-1942 Berit Persdt. Blikstad, f. Torsvollen i Brekken 1860, d. 1945, se Fletten 50/2 Uglan.

1943- Tomas Olsen Rygg fra Ryggen 50/7 på Uglan, f. 1/1.1913. G. 1939 m. Ingebjørg Olsdt. Aas fra Lidarende 65/14, f. 2.10.1912.

LILLEVOLL GNR. 65/29

Tomta er utskilt fra Hårstadråa i 1932 til Petrine Olsdt. Haave fra Lekåa 69/2, f. 1889, død ugift 8.10.1961, som bygde her ti år senere. Hun hadde utenbygds i lang tid, men flyttet hit til Lillevoll i 1950-åra. Slekt­ningene Solveig Reidun og Kari Haave tok over eiendommen etter hen­ne. I 1979 kjøpte kommunen den og solgte til Hans Olav Sørensen som la den til hotelltomta og huset ble revet.

HØGTUN GNR. 65/30

Den opphavelige tomta her ble utskilt fra Hårstadråa i 1934 til John Sørensen. Han satte opp bygning for bakeri og kafé. Tomtesum var 1 000 kroner. Senere er eiendommen mye utvidet, både tomt og bygning. Det ble i 1974 bygd nytt bakeri på helt ny tomt. Høgtun er ombygd til Selbu Turisthotell.

Brukere

1934-        John Sørensen, f. 12.6.1908 (sønnen til baker Hans Søren­sen og kona Brynhild Jonsdt., se Storodden 156/1), drev bakeri i Selbu fra  1927.  G.   1939 m.  Ingfrid Olsdt. Fuglem fra Nesto  12/1,  f. 20.5.1912.

Barn:

 1. Hans Olav, f. 1942, g.m. Eli Groven, se Høgtun IV 65/44.
 2. John Inge, f. 6.10.1951.

HARSTADBROTTET (ØVER-BROTTET)

Ordet brott her uttalt brætt, tyder bratt bakke og de to plassene i bratt­lendet opp for Hovslia bar navnet med rette. Den øvre hørte Ner-Hårstad til, mens Ner-Brottet var plass under Hove.

Øver-Brottet eksisterte til opp i 1900-åra og var plass under Klokkar­garden (Bortigarden). Det er noe uklart hvem som først satte seg ned her. Den ble også kalt Gammel-Ola-plassen. Gammel-Ola-plassen var en plass for seg, omkring 300-400 m. nord for husa på plassen Brættet, og tuftene synes. De to Ola bodde på hver sin. Gammel-Ola må være han som i 1806 ble gift med enka Kirsti Olsdt., som først var gift med Per Jonsen, som i 1802 virkelig ble kalt Per Jonsen «Brotte». Ellers er «Braatte» og «Brot­te» nyttet i flere lokale kilder utover 1800-tallet. Med Per Jonsen kom­mer vi tilbake til 1700-åra og trulig var foreldra, Jon Persen og Goro Sjurdsdt., bureisere her, trass i at hun i tingboka i 1762 er kalt Goro Hovstrøen. I skattmanntallet dette året er hun og sønnen Per ført som husmannsfolk under Ner-Hårstad.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter i fjøset hos Anders og Ingeborg Brottet og utsæden ei knapp tynne korn og et par tynner poteter. Anders ble siste husmannen under Klokkargarden og de siste kyrne hans skal ha hett Salaborg og Annaros.

Brukere -1759-1789 Jon Persen fra Hove, f. 1709, d. 1759. G. 1744 m. Guro

Sjurdsdt., f. ca. 1718, d. 1790, visstnok fra Slindplassen og søster til

Bardo Bårset.

Barn:

 1. Per, f. Hove 1745, tok over plassen.
 2. Sjurd, f. Hove 1747.
 3. Ola, f. Hove 1749, g.m. Ingeborg Tomasdt. Kvello, se Hovstrøa (Ol-Enerstrøa).
 4. Ingeborg, f. Hove 1751, g.m. Ola Tomassen Flønes, Negarden.
 5. Jon, f.ca. 1754, d. 1781.
 6. Brynhild, f. ca. 1756, g. I m. Jon Jonsen Mebost d.e., Oppistoggo, II m. enkmann Ivar Knutsen Kyllohaugen.
 7. Marit, f. 1759, g.m. Ola Persen Eidem, Negarden.

1790-1805 Per Jonsen, f. 1745, d. 1805, var røstvender ved Kopparver­ket. G. 1793 m. Kirsti Olsdt. Klesetglennan, f. 1760, d. 1830, taus på Røsset. Hun var g. II m. Ola Olsen. Per og Kirsti var barnlause.

1806-1827 Kirsti Olsdt., enke etter Per Jonsen Hårstadbrottet. G. II 1806 m. Ola Olsen Stubbhaugen, f. ca. 1757, som var g.I m. Goro Andersdt. fra Litlbergsodden på Setsås, se Stubbhaugen. Kirsti og Ola had­de ikke barn sammen. Ola døde en gang i åra 1815-1819.

1816-1821 Ola Olsen, f. på Stubbhaugen 1789, d. 1821, G. 1816 m. An­ne Larsdt. Heggsetbrautan fra Flora, f. 1792, som ble g. II1822 m. Ola Jonsen Stubbhaugen og III m. Tomas Jonsen Liahaugen. Ola og Anne drev plassen sammen med far og stemor hans. Barn (begge følgte mora til Stubbhaugen):

 1. Ola, f. 1816, g.m. Kari Jensdt. Uglem, Jensgarden, se Liahaugen.
 2. Marit, f. 1819, g.m. Per Larssen Garberg, se Yster Garbergshaugen. 1828-1868 Per Anderssen fra Havernesset, f. 1792, d. 1869. G. 1824m.

Anne Fredriksdt. fra Hovsbrottet, f. 1800, d. 1874. De losjerte på Ner-Brottet, heimplassen hennes, før de kom her som sytninger for enka Kirsti Olsdt.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1824, død ugift 1884, drev plassen sammen med broren.
 2. Anders, f. 1834, tok over plassen.
 3. Ragnhild, f. 1837, d. 1850.

1870-1910 Anders Persen, f. 1834, død ugift 18.4.1910, drev plassen sammen med søstera Ingeborg.

HOFSMO GNR 65/2 (JEHANPLASSEN)

Husa på Jehanplassen lå oppe i bakken søraust for husa på det senere bruket her, Hofsmo. Den hørte Bortigarden og Jardet (til sist Jonasjardet) til og må være en av de aller eldste husmannsplassene på Ner-Hårstad. Trulig er det denne plassen som klokkeren Ole Anderssen Bjørnør fikk bygsel på av Stie Tonsberg Schøller sommeren 1753, en plass klokkeren sjøl hadde «oppryddet». Det var i 1882 at plassjorda ble utskilt fra Jonasjardet under navnet Hovsmoen østre 65/2, og Gunnar Olsen fikk skjøte på plassen. Hovsmoen vestre 65/6 ble utskilt fra Klokkargarden s.å. Men fire-fem år før hadde husmannen Gunnar kjøpt to parter utskilt fra Bell (Botn). I 1950 ble alle disse fire bruksnumra sam­menføyd i matrikkelen under navnet Hovsmoen gnr. 65/2. Det var nå et større bruk og i 1895 ble øyslåtten i Eidemsøyan 58/7 utskilt fra Ustigarden Eidem, og kjøpt av Gunnar for 500 kroner. I 1902 ble øyslåtten Storøya 66/5 kjøpt fra Kvellohaugen og i 1903 Granbybakkremmet 35/10 fra Garbergsbakken. I 1945 ble Skogsvollskogen østre 63/9 og 46 og Botnslåtten 63/45 kjøpt av konkursboet etter Huitfeldt og Co. og lagt til bruket her. Dette var eiendom som hadde hørt Bell til.

Navnet Hofsmo eller Hovsmoen på bruket her, er unaturlig, men da det var mange Hårstad-bruk tok familien som kom her fra Hovsmoen igjen det navnet som familienavn, etter å ha brukt Hårstad noen år.

I 1875 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 12 sauer og 6 geiter på Jehanplassen og utsæden 3/8 t. bygg, 1/2 t. havre og 2 1/2 t. poteter. Omkring 1955 er krøttera på bruket gitt opp til 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 8 sauer og 1 gris. Det var 52 da dyrkajord og 30 da øyslått. Skogen er 810 da.

Fra bruket er utskilt Amundåsen 65/39 i 1951 til Ingolf Sundal og slått sammen med Åsbardet 62/7.

Brukere

-1753-1798 Ole Anderssen (Jonsen) Bjørnør, f. ca. 1714, d. 1795, var klokker i Selbu fra 1737, se bind 1, side 345. G.I 1737 m. Anne Cathrine Schmideknegt, som tjente hos presten. G.II 1765 m. Ellen Hansdt. Lynx fra Hestvollen i Børsa, f. ca. 1739, d. 1809.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Sofie, f. ca. 1738, d. 1760.
 2. Jørgen Andreas, f. 1744, død ung.

Barn i 2. ekteskap:

 1.  Hans Andreas, f. 1766, d. 1786.
 2. Anne Cathrine, f. 1767, d. 1772.
 3. Maren Sofie, f. 1770, g. 1798 m. Amund Amundsen, f. ca. 1764, dreng på Hårstad. De satt i 1801 i ei stue oppe på Hårstadåsen, senere kalt Amundåsen, på tomt under Ner-Hårstad, her han drev som mesingsmed. De flyttet snart ut av bygda.
 4. Johan Jørgen, f. 1773, død som spedbarn.
 5. Johan Jørgen, f. 1776, tok over plassen.
 6. Anne Cathrine, f. 1782, heime i 1801.

1799-1834 Johan Jørgen Olsen (Bjørnør), f. 1776, død ca. 1838. G. 1799 m. Dordi Olsdt. Dyrdal fra Åsbardet, f. 1775, d. 1848.

Barn:

 1. Ellen Johanna, f. 1799, g. i Stjørdalen 1822 m. Tomas Tomassen Forbord, se Manntrøa på Grøtem.
 2. Hans, f. 1801, g.m. Ingeborg Tomasdt. Solemshagen, se Øvermelen på Grøtem.
 3. Kari, f. 1804, flyttet til Stjørdalen i 1823, g. 1830 m. Knut Persen Tillermarken i Tiller.Barn: Jonas, f. 1824 (far: Per Jonsen Kilnesset i Stjørdalen), Jon, f. 1829 (far: Ola Korsmo i Klæbu), Dortea, f. 1838, Johan, f. 1841, Anne Gurine, f. 1844, Hans, f. 1847.
 4. Ola d.e., f. 1807, tok over plassen.
 5. Ola d.y., f. 1809, g.I 1831 m. Kirsti Olsdt. Moslettmoen, Brurgom­moen, f. 1807, g.II 1843 m. Eli Persdt. Høgåssanden og kom dit.Barn: Johan, f. 1831.
 6. Soffi, f. 1812, g.m. Jon Olsen Moslettmoen, Brurgommoen. Mellom barna var Elias Bårsethaugen og Jonas Eidemsbotn.
 7. Jonas, f.1815, d.1835.
 8. Berit, f. 1817, heime i 1835.

1835-1863 Ola Johansen d.e., f. 1807. G. m. Gjertrud Sjurdsdt. f. ca. 1811. De flyttet sammen med de to yngste barna til Lade i Trondheim i 1864.

Barn:

 1. Johan, f. 1834, død som spedbarn.
 2. Johan, f. 1835, tok over plassen.
 3. Anne, f. 1840, g.m. Ola Eriksen Aunet, Kongdalen.
 4. Dordi, f. 1843, heime i 1860.
 5. Gjertrud, f. 1846, g.m. Haldor Mikkelsen Samstad, Ustigarden.
 6. Ole, f. 1850.
 7. Sigrid, f. 1853.

1864-1867 Johan Olsen, f. 1835, d. 1890. G.I 1861 m. Ingeborg Olsdt. Siråsen, f. 1839, d. 1864. Han reiste til Amerika i 1868 og ble der g.II m. Gjertrud Fredriksdt. Mogårdsmoen, Frerekmoen, f. ca. 1846, som kom til Amerika i 1866. Gjertrud ble g.II m. John Persen Hoemsbergan. Jo­han hadde i andre ekteskap ti barn: Jennie, Ole, g.m. Hannah Paulson (Eidemsmyren), Gurine, Ingeborg, Alfred, Lina, Anton, Oluf, Johan, Emma.

1868-1881 Ola Olsen fra Jetvadet på Slindan, f. 1825, d. 1916. G. 1853 m. Marit Gunnarsdt. fra Overviksveen, f. 1828, d. 1921. De hadde først hatt Hovsmoen, og tok med seg navnet Hofsmo derifra.

 1. Ole, f. 1853, g.m. Berit Persdt. Torsvoll, se Uglemsfletten.
 2. Gunnar, f. 1856, tok over bruket.

1882-1916 Gunnar Olsen Hofsmo, f. 1856, d. 1917. G. 1880 m. Anne Persdt. Evjmoen, f. 1855, d. 13.5. 1939.

Barn:

 1. Ole, f. 1882, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1890, g.m. Einar Olsen Haave, Hovslia 69/3, bor i Trond­heim.
Mali Halvorsdt. og Ole Gunnarsen Hofsmo var tredje generasjon på bruket.

Mali Halvorsdt. og Ole Gunnarsen Hofsmo var tredje generasjon på bruket.

1917-1946 Ole Gunnarsen Hofsmo, f. 1882, død i motorsykkelulykke i Malvik 1937. G. 1915 m. Mali Halvorsdt. Lien fra Øver-Lia 88/1, f. 1892, d. 1970.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1916, tok over bruket.
 2. Anne, f. 15.6. 1921, g.m. Johan Jonassen Overvik, Jardet 135/2.
 3. Sigrid, f. 24.5. 1926, g.m. Per Johansen Berge, Bjørkli 64/7 under Øver-Hårstad.

1947-         Gunnar Olsen Hofsmo, f. 7.10. 1916. G. 1943 m. Eline

Jonasdt. Overvik fra Jardet 135/2, f. 23.3. 1915.

Barn:

 1. Målfrid, f. 12.12. 1943.Barn: Bjørn Jarle, f. 1964, Torgeir, f. 1971.
 2. Karen, f. 8.4. 1946, g.m. Sverre Svendsen, f. 1946, d. 1979, bor på Vinstra i Gudbrandsdalen.Barn: Geir Egil, f. 1975, Svend Helge, f. 1979.
 3. Oddny, f. 4.5. 1951.

HÅRSTAD NEDRE GNR 65/8 (FRAMIGARDEN)

Det var denne parten av Ner-Hårstad som hørte Tydal kirke til, 1 spann 18 marklag. Framigarden var bygselbruk til i 1821, da Hans Estensen, som satt med bygselbrev fra 1803, kjøpte. Han tok opp lån i Norges Bank og lånte også 100 spd. av Ola Olsen Avelsgård i Stjørdalen. Etter at Hans døde, gikk det tilbake økonomisk og da neste bruke­ren, Pål Olsen Siran, var død, satt to enker igjen, Marit Kristensdt. og mora Marit Tomasdt. I 1846 var gamle Ner-Hårstad-folket ferdig her, slik det var på Bortigarden og Jardet. Marit Tomasdt. døde og Ingebrikt Olsen Sesseng d.e. kjøpte bruket, men også han ble sittende i stor gjeld. Seks år senere døde han, og Framigarden ble utlagt til kreditorene Trondhjems Sparebank og Stjørdalens Sparebank for til sammen 700 spd. Like etter han kom her, solgte Ingebrikt Olsen Sesseng en vesentlig part av bruket. Kjøper var lensmann J.A. Sand og det frasolgte er det senere bruket Sjøvoll.

Enka etter Ingebrikt Olsen Sesseng, Gjertrud Larsdt., ble gift med Stor-Tomas Tomassen Bell. De fikk en ordning med kreditorene, og klarte seg her til i 1867, da de drog til Amerika. Før de reiste, ble det på nytt utskilt og solgt en større part av bruket. Det var Bersven Anderssen Haugen som kjøpte den for 450 spd. Hovedparten av dette var flat jord nede på Hårstadslættan, men Bersven fikk også med halvparten Frami-garden eide i setervollene Langåsen og Nyvollen og eiendom i Haugan og nede på Moan. Alt dette ble slått sammen med husmannsplassen Haugen under Øver-Hårstad, som fra nå ble et stort bruk.

Den nå sterkt reduserte Framigarden ble Ingebrigt Ingebrigtsen Flønes eier av da Tomas Tomassen Bell reiste til Amerika. Han kjøpte også Renin (Sivertsborg), utskilt fra Hårstadjardet, og la denne eiendommen til Framigarden. Fra Renin ble Sivertsborgenget utskilt, og solgt til Ingebrikt Persen Nervik for 90 spd. Ingebrigt Flønes solgte i 1874 Framigar­den til Jørgen Jørgensen Slind for 845 spd.

I 1972 kjøpte Selbu kommune bruket, unntatt setervollene på Lang­åsen og Nyvollen, som læge Ivar Haarstad tok igjen. Odd Skrødal, som i flere år var forpakter her, kjøpte hovedlåna, mens Einar Jørum kjøpte den andre stuebygninga. Jorda ble lagt til Øver-Hårstad 64/3, i bytte med tomteareal der.

I 1866 var det 52 mål dyrkajorda og 24 1/2 lass naturlig eng på Frami­garden, hos Tomas Tomassen. Årlig avling ble gitt opp til 8 t. bygg, 40 t. havre, 50 t. poteter, 45 lass høy og i tillegg 37 lass høy fra utslåttene. Bruket kunne vinterfø 1 hest, 10 kyr og 25 småfe. Det setret sammen med Jard-bruka. Den tid eide Bern Bardosen Kolset, Ustigarden, en part av Hårstadengan som han hadde kjøpt i 1863 av Tomas Tomassen. Dette var Bønnenget lnr. 75a2, her husmannsplassen Blesset (Jo-Arnsan) låg. Dette var også noe Tomas og Gjertrud for armod måtte selge, men som Ingebrigt Flønes kjøpte igjen og delte med Ola Gunnarsen Nervik, Ekra, som tok over storparten, Blesset 65/12.

I 1866 ble det oppgitt at dette Bønnenget var 8 mål dyrkajord og 3 mål naturlig eng og kunne årlig gi ei avling på 2 t. bygg, 61. havre, 8 t. pote­ter og 16 lass høy.

I 1875 hadde skolelærer Jørgen Jørgensen og kona Brynhild 4 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer, 2 geiter og 1 gris, mens leieboeren, distriktslæge Fre­drik E. Holler hadde hest og ku. Omkring 1955 er dyrkajorda gitt opp til 68 da. Det er 345. da produktiv skog og 34 kbm årlig tilvekst.

Fra Framigarden er utskilt: Sjøvoll 65/13 i 1847 til J.A. Sand. Hår­stadslættan 65/10 i 1865 til Bersven A. Haugen og lagt til Haugen 64/4. Lidarende 65/14 i 1891 til Jon Aas. Blesset 65/11 i 1901 til husmannen Peder Jonsen. Hårstad nordre (Bønnsplassen) 65/18 i 1903 til husman­nen Ole Persen. Lågtun 65/26 i 1922 til sønnen her, Anton Jørgensen. Nesta Bilstasjon 65/35 i 1939 til Selburuten. Stasjonsbygninga ble ferdig i 1953. Høgtun 65/44 i 1967 til Hans Olav Sørensen.

Brukere

1769-1792 Helke Bjørnsdt., f. 1731, d. 1803. G.  1761 m. Gunnar Sjurdsen Sesseng, f. 1729, d. 1798. De tok over denne treparten av Ner-Hårstad etter foreldra hennes.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1761, død spedbarn. (Oppkalt   etter   morbroren    som nettopp var død.
 2. Gunnar, f. 1762.
 3. Kristen, tvilling, f. 1762, d. 1764.
 4. Kari, f. 1765, g.m. Per Larssen Kallar, se Utigarden Langset.
 5. Kristen, f. 1766, tok over bruket.
 6. Bjørn, f. 1775, g.m. Marit Olsdt. Siran, se Bønnsplassen nedafor.

1793-1802 Kristen Gunnarsen, f. 1766, d. 1802. G. 1793 m. Marit Tomasdt. Bell, f. 1770, d. 1846, som var g.II m. Hans Estensen.

Barn:

 1. Helke, f. 1793, g.m. Gunnar Olsen Setsås, Yster-Såsen lnr. 35.
 2. Marit, f. 1796, tok over bruket.
 3. Gunhild, f. 1799, g.m. Ola Olsen Hove, Hovslia.
 4. Berit, f. 1801, d. 1803.

1803-1846 Marit Tomasdt., enke etter Kristen Gunnarsen Ner-Hårstad. G.II 1803 m. Hans Estensen Hove, nordre, f. på Ustigarden Rønsberg 1771, d. 1832, som var g.I m. Agnis Tomasdt. Hove, se der. Marit og Hans hadde ikke barn sammen.

1832-1839 Marit Kristensdt., f. 1796, d. 1867. G. 1816 m. Pål Olsen Siran, f. 1787, d. 1838. De drev bruket sammen med mor hennes. Pål drev også som skredder og familien satt ei tid som husmannsfolk på Ner Siråsen. De losjerte på Bønnsplassen to-tre år før de flyttet til Framigarden. Marit ble g.II 1840 m. enkmann Gunnar Persen Garberg, Oppistoggo, og flyttet dit, men i 1865 losjerte hun på plassen Bellsråa og hadde «lø-bet fra sin Mand unden lovlig skilsmisse».

Barn: Kari, f. 1818, g.m. Per Olsen Ner-Hoem, se Hove (Pe-Håvigarden).

1847-1852 Ingebrigt Olsen Sesseng d.e., se Øver-Hårstad, f. på Nordi-garden Såmstad 1822, d. 1852, var skolemester. G. 1846 m. Gjertrud Larsdt. Krokstad, f. 1825, d. 1908, som var g.II m. Tomas Tomassen. Hun var søster til Kari Norbye på kvello» og Brynhild Negarden Flønes. Barn (alle følgte mora og stefaren til Amerika):

 1. Ole, f. 1846, g. 1869 m. Kari Andersdt. Eidem, Nordistoggo, f. 1842.Barn: Olaf, Thomas, Carl Bortinus, Ella, Milla.
 2. Brynhild, f. 1849, gift og bodde i Minneapolis.
 3. Lars, f. 1851, død i Amerika 1913. 1853-1867 Gjertrud Larsdt., enke etter Ingebrikt Olsen Sesseng. G.II 1853 m. Tomas Tomassen Bell d.e., f. 1826, d. 1907. Familien reiste til Amerika i 1868.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 1853.
 2. Sigrid, f. 1855.
 3. Hans, f. 1858, d. 1859.
 4. Gjertrud, f. 1860.
 5. Tomas, f. 1862, bodde i Minnesota.
 6. Tomas, f. 1865, død som spedbarn.
 7. Tomas, f. 1867.

1873-1905 Jørgen Jørgensen fra Jørngarden Slindan, f. 1847, d. 5.6. 1903, var lærer, se bind 2, side 176. G. 1873 m. Brynhild Ingebriktsdt. Hårstad fra Øver-Hårstad, f. 1850, d. 26.6. 1931. De brukte Jørgensen som familienavn.

Barn:

 1. Jørgen, f. 1874, d. 1952, lensmann, g. 1906 m. Agnes Azora Bordoe, f. i Røyken i Buskerud 1877, bodde forskjellige steder, m.a. i Nitte­dal og Oslo.Barn: Jahn Jørgen, f. 1913, Gunnar, f. 1916.
 2. Ingebrigt, f. 1876, tok over bruket.
 3. Anton Bernhard, f. 1880, g.m. Ingeborg Jensdt. Hårstad, se Lågtun 65/526 nedafor.

1906-1963 Ingebrigt Jørgensen, f. 1876, d. 1963, var hjulmaker og smed. G. 1904 m. Eli Sørensdt. Engen fra Seienget 91/5 på Litl-Evja, f. 1879, d. 1968, organist.

Barn:

 1. Jørgen Haarstad, f. 24.6. 1905, d. 1968, g.m. Synnøve Grønn fra Røros og bodde der, senere ved Piteå i Sverige.Barn: Ragnhild, Tor.
 2. Sverre Haarstad, f. 19.9. 1909, død i trafikkulykke 1945, g.m. Elisa­beth Rønning fra Trondheim, f. 1917, og bodde der. (Hun ble g.II 1948 m. Mikal Setsaas, gnr. 30/2).Barn: Ivar, f. 1944, tok over bruket, Sverre, f. 1946.

Leieboere

Anders O. Andenæs fra Gloppen i Sogn og Fjordane, f. 1867, d. 14.11. 1942, var dyrlæge i Selbu omkring trettifem år. G. 1905 m. Berit Pålsdt. Børsøren fra Børsa, f. 1877, d. 5.6. 1959.

Barn:

 1. Odd, f. 12.1. 1907, d. 1977, g.m. Bergliot Kulvik fra Trondheim, bodde i Asker.
  Barn: Arild, Einar, Olav, Brit og Anne.
 2. Marie, f. 21.8. 1908, bor på Evjjardet.

SOLBAKKEN GNR 65/63

I 1972 kjøpte Einar Jørum, f. i Grong 3.1. 1899, og Mardis, f. Kvam­me i Trondheim 24.9. 1910, den ene stua på Jørgensgarden av Selbu kommune. Familien, som i lang tid hadde bodd i Selbu, flyttet i 1979 til Trondheim. Einar og Mardis ble gifte i 1937 og hadde tre barn:

 1. Else Marie, f. 22.5. 1938, g.m. Amund Bjørnhaug i Lillehammer.Barn: Svein Erik, f. 1959, Kjell Tore, f. 1964, Åge, f. 1966.
 2. Arne Magnar, f. 17.9. 1940, d. 1971, g.m. Elin Sand.
 3. Elinor May, f. 10.10. 1945, g.m. Odd Edvard Wisnievski, bor i Tromsø.Barn: Aniela, f. 1974, Arne Magnus, f. 1978.

JØRGENSBAKKEN GNR 65/64

Stua på Jørgensgarden med tomt ble i 1973 solgt av Selbu kommune til Odd Alfredsen Skrødal, se Sollia 63/56 på Bell, f. 17.10. 1931, og Jo­runn Ingebrigsdt. Marstad fra Hårstadråa 65/7, f. 9.1. 1936, som hadde forpaktet bruket fra 1966.

Barn: Alf Inge, f. 1956, Berit, f. 1960, Gu­drun Sofie, f. 1969.

LIDARENDE GNR 65/14

I 1891 ble ei tomt utskilt fra Framigarden Ner-Hårstad og ei fra Hår-stadlia til brødrene John og Ola Aas. Det fortelles at de kjøpte for å få matrikulert jord, slik at de fikk stemmerett. Brødrene, som var både boksprengte og nasjonale, ga jordpartene navn fra norrønlitteraturen. John tok over Lidarende 65/14, mens parten fra Hårstadlia – Noatun 64/6 -ble tatt over av Ola. Kjøpesummen var 137 kroner hver. Senere er partene slått sammen under ett matrikkelnummer. Da John Aas døde, tok broren over parten hans. Ola hadde bygd i 1891. Sønnen Sverre byg­de seg nytt hus omkring 1970 og broren Jon tok over det gamle. Han hadde i 1926 kjøpt en part av Hårstadslættan, som hørte Haugen 64/4 til, for 600 kroner, som ble matrikulert som Lidarende søndre 65/27 og det var her Sverre bygde.

Redaktør av lokalbladet Selbyggen, Ole Aas, og kona Gina og barna Jon og Ragnhild.

Redaktør av lokalbladet Selbyggen, Ole Aas, og kona Gina og barna Jon og Ragnhild.

Brukere Per Jonsen fra Nordstuggu Tronsaunet i Haltdalen, f. 1826, d. 6.3. 1912, som var bror til Per Hoemsbergan, og begge var malere, Målar-Pe’ænn. G. 1854 m. Ingeborg Olsdt. fra Ol-Orsjardet på Ås i Tydalen, f. Dalanes i Meråker 1827, d. 1913. Familien bodde i Aungrenda i Halt­dalen, i Tydalen, der den hadde navnet Aas fra, og fra 1882 i lærerboli­gen på Nesta. Da sønnen Ola bygde her, flyttet foreldra med hit.

Barn:

 1. John, f. på Tronsaunet 1856, lærer, d. 1903, g.m. Jonetta Tøfte, bodde i Klæbu.Barn: Peder, f. 1899, oppfostret på Høyby.
 2. Ola, f. i Tydalen 1865, se nedafor.

1890-1913 Ola Persen Aas, f. 1865, d. 10.11. 1947, startet sammen med broren John lokalbladet Selbyggen i 1889 og var redaktør for dette i lang tid. Ola drev som maler, slik faren hadde gjort. Han var også trygdekasserer. G. 1900 m. Gina Simonsdt. Langsveen fra Tretten i Gud­brandsdalen, f. 1872, d. 1962.

Barn:

 1. Ingvald, f. 1901, død i vådeskottulykke 2.6. 1908.
 2. Jon, f. 1904, se nedafor.
 3. Ragnhild, f. 20.11. 1909, g.m. Peder Olsen Sveen, se Elveglimt 84/15 under Stor-Evja.
 4. Sverre, f. 1912, se nedafor.
 5. Ingebjørg, tvilling, f. 1912, g.m. Tomas Olsen Rygg, se Blikstad 65/24 under Klokkargarden Ner-Hårstad.

1926- Jon Olsen Aas, f. 4.8. 1904, d. 7.1. 1978. G. 1929 m. Ruth Hildegard Olsen, f. i Almø i Norrland i Sverige 17.9. 1903, vokste opp i Hegra. De bodde lenge i Trondheim, men flyttet hit i 1973.

Barn: Kari, f. 5.4. 1929, g.m. Knut Winum, f. 1927, bori Trondheim.

Barn: Astrid, f. 1955, g.m. Lars Bårdsgård, Ruth, f. 1959, Hanne, f. 1961, Grete, f. 1964.

1944- Sverre Olsen Aas, f. 2.10. 1912. G.m. Kristine Jørgensdt. Flaten fra Tolga, f. 22.12. 1914.

Barn: Ola, f. 11.1. 1947, g.m. Anne Hagene fra Reinli i Valdres og bor der.

Barn: Søvli Anette, f. 1970, Mo­na Gunn, f. 1974, Morten Steinar, f. 1975.

NYHAGEN GNR 65/17

Tomta ble utskilt fra Hårstadslættan 65/10 i 1897 og det ble bygd her samme året. Andreas Nypen solgte eiendommen i 1923 til Helga Norbye

Eidem for 5 500 kroner. Den ble i 1968 solgt til Kristen Setsås og slått sammen med Lågtun 65/26.

Brukere

1897-1913 Sivert Olsen Nypen, f. i Trondheim 1828, d. 3.11. 1913, var snekker. G.m. Siri Ivarsdt., f. i Melhus pgj. 1836, visstnok fra Flå og søster eller halvsøster til Sivert Kristiansen på Eidemskleva. Familien kom fra Leinstranda og hadde navnet med fra Nypan. De bodde først på Bårdsgardsøya.

Barn:

 1. Anne, f. 1867.
 2. Ole Andreas, f. 1868, reiste til Amerika i 1887.
 3. Iver Andreas, f. 1870.
 4. Serine Sofie, f. 1872, g. i Tr.heim Domkirke 1902 m. Alfred Bern­hard Albertsen Sæther fra Levanger, f. 1874.
 5. John Anton, f. 1875, reiste til Amerika i 1897.Barn: Ivar Fuglem, f. 1898, se Solstrand 12/4 under Fuglem.
 6. Andreas, f. 1877, tok over eiendommen.
 7. Berit Marta, f. 1880, bodde på Kystad på Byåsen.

1914-1922 Andreas Sivertsen Nypen, f. 1877, var også snekker. G. 1914 m. Anne Olsdt. Guldset, se Gullsetbrua, f. 1879. Familien flyttet til Kystadtrøa på Byåsen, der de kalte den nye heimen sin Nyhagen.

Barn: Sigrun, f. 25.8. 1915, Sverre, f. 11.10. 1916, Karl, f. 16.5. 1919, Asbjørn, f. 3.1. 1922.

1923-1967 Helga Regina Pedersdt. Norbye fra Kvello 66/2, f. 1886, d. 10.3. 1967, var enke etter Torsten Bårdsen Eidem fra Eidemsnesset 58/3, f. 1883, d. 9.6. 1912, gift 1908.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 25.1. 1909, bodde i Hakadal, senere i Trondheim.
 2. Bjarne, f. 1910, g.m. Margit Nilsdt. Engan, se Skogrand 64/39 under Øver-Hårstad.
 3. Torstein Halvdan, f. 25.8. 1912, g. 1945 m. Hjørdis Johanne Peder­sen fra Drammen, bor i Nærbø i Rogaland.Barn: Helga, f. 1946, Halldis, f. 1948, Kari, f. 1950, Astrid, f. 1952.

LÅGTUN GNR 65/26

Tomta ble utskilt fra Jørgensgarden i 1922 til sønnen der, Anton Jør­gensen. Han bygde forretningsbygg og åpnet landhandel i 1924. Selbu-ruten holdt også til i bygningen til at Nesta stasjon ble fullført i 1953. I 1968 ble naboeiendommen Nyhagen 65/17 kjøpt og lagt til Lågtun.

Brukere

1922-         Anton Jørgensen fra Framigarden Ner-Hårstad 65/8, f.

1880, d. 1949. G. 1909 m. Ingeborg Jensdt. Hårstad fra Innpå Jardet 65/4, f. 1888, d. 19    .

19    –        Solveig Haarstad, f. 15.2. 1919, er søsterdatter til Ingeborg

Jørgensen og vokste opp her. G. 1942 m. Kristen Nilssen Setsaas fra gnr. 30/4, f. 21.9. 1916.

Barn:

 1. Sofie, f. 1.1. 1942, bor i Trondheim.Barn: Eva, f. 1967.
 2. Åge, f. 1.4. 1943, bor i Trondheim.
 3. Ingunn, f. 27.3. 1944, bor i Oslo.
 4. Narve, f. 7.8. 1954.

HØGTUN GNR 65/44 I 1967 ble tre-fire dekar jord utskilt fra Jørgensgarden og solgt til Hans Olav Sørensen, se Høgtun 65/30, f. 16.11. 1942, og Eli Groven fra Trondheim, f. 2.1. 1943, som bygde her året etter.

Barn: Hans Erik, f. 1966, Karin, f. 1968, Marius, f. 1978.

BLESSET GNR 65/11 (JO-ARNSAN) På Hårstadengan lå alt fra 1700-åra to husmannsplasser på Blesset. Den ene hørte Framigarden Ner-Hårstad til, og ble kalt Jo-Arnsan etter husmannen her, mens den andre, Haftordsplassen, hørte Jardet, senere Jonasjardet, til og ble utskilt under navnet Engseth. Jo-Arnsan ble ut­skilt fra Framigarden i 1900 og kjøpt av sønnen her, Peder Jonsen, for 750 kroner. Det totale arealet på eiendommen var 20 da, mens halvpar­ten var dyrket. I 1875 var det 2 kyr, 9 sauer og 4 geiter på plassen og ut­sæden 3/8 t. bygg, 1/2 t. havre og 3 t. poteter.

Brukere

1772-1805 Arn Jonsen fra Sesseng, f. 1742, d. 1807. G. 1770 m. Mali Gunnarsdt. fra Høgåsen, f. ca. 1739, d. 1813.

Barn:

 1. Jon, f. på Sesseng 1770, død som spedbarn.
 2. Jon, f. 1772, tok over plassen.
 3. Gunnar, f. 1776, g.I m. Marit Jonsdt. Svinas, Oppigarden, II m. Gunhild Haldorsdt. Svinåsplassen, III m. Brynhild Jonsdt. Samstad, se Litl-Evjtrøa.

1806-1841 Jon Anrsen, f. 1772, d. 1855. G. 1802 m. Ingeborg Hal­dorsdt. Garberg fra Oppistoggo, f. 1775, d. 1826.

Barn:

 1. Arn, f. 1803, tok over plassen.
 2. Anne, f. 1805, g.m. Jon Anderssen Kolset, se Klesethaugen.
 3. Haldor, f. 1810, d. 1821.
 4. Mali, f. 1815, d. 1830.

1842-1855 Arn Jonsen, f. 1803, d. 1876. G.I 1825 m. Kari Olsdt. Aftret fra Ustigarden, f. 1794, d. 1850. G.II 1856 m. Kari Jonsdt. Hoemsengan, f. 1833, og flyttet dit. Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1825, død som spedbarn.
 2. Jon, f. 1827, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1830.
 4. Marit, f. 1832, g.m. Halvard Olsen Nykkelmoen, se Bakken under Svenngarden Uglan.
 5. Mali, f. 1834, g.m. Haldor Halvardsen Velvesmoen.

Barn i 2. ekteskap se Hoemsengan.

1856-1892 Jon Arnsen, f. 1827, d. 1898. G. 1852 m. Goro Olsdt. Kjøsnesodden, f. 1829, d. 19    .

Barn:

 1. Kari, f. 1853, g.m. Bersven Jonsen Hoemstrøen.
 2. Anne, f. 1854, bodde heime, død ugift 19    .
 3. Arnt, f. 1856, d. 1881, g. 1880 m. Marit Bersvensdt. Overvik, Haugen, f. 1856.
 4. Ingeborg, f. 1860, g.m. Halvard Ingebriktsen Kolseteggen.
 5. Ole, f. 1862, tok over plassen.
 6. og
 7. Per, f. 1865, og Per, f. 1868, begge døde som spedbarn.
 8. Peder, f. 1871, tok over plassen.
 9. Johanna, f. 1875.

1893-1899 Ole Jonsen, f. 1862, d. 26.5. 1900, var skredder. G. 1893 m. Johanna Pettersdt. Lassen fra Nesshaugen på Eidem, f. 1870, d. 16.5. 1950, flyttet som enke til Stormyråsen, se Bjørklund 64/9 under Øver-Hårstad.

Barn:

 1. Gurine, f. 1894, g.m. Martin Eggen i Trondheim, se Bjørklund 64/9.
 2. Ingeborg, f. 1896, d. 27.1. 1906.
 3. Johanna, f. 1899, d. 4.1. 1916.

1900-1960 Peder Jonsen Bleset, f. 1871, d. 18.7. 1903, var sagbruksarbeider. G. 1897 m. Oline Persdt. Nesten fra Stigen, f. 1870, d. 1960.

Barn: Johanna, f. 1898.

1961-        Per I. Hårstad.

HÅRSTAD NORDRE GNR 65/18 (BØNNSPLASSEN)

Da denne eiendommen i 1903 ble utskilt fra Framigarden Ner-Hårstad, fikk den navnet Hårstad nordre, men i grenda ble den gamle husmanns­plassen her kalt Bønna’an etter husmannen Bjørn Gunnarsen. Før Bjørn (Bønn) kom her, ble den alltid kalt Nirsplassen, etter Nils (Nirs) Anderssen, som trulig var bureiser. Nilsplassen står det så sent som i 1845, da Per Olsen fikk bygselbrev og da han fire år senere gikk inn på fledføring med Bjørn, men i 1875 er det Bønnsplassen. 11875 var krøttera her 2 kyr, 8 sauer og 2 geiter og utsæden 1/4 t. bygg, 3/8 t. havre og 2 t. poteter. Til plassen hørte et slåtteng på Blesset på Hårstadengan. Omkring 1955 var det 28 da dyrkajord, 3 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på bruket.

Brukere -1742-1799 Nils Anderssen, f. ca. 1712, d. 1789, var visstnok innflyt­ter. G.I m. Ingeborg Andersdt. fra Flora, f. 1712, levde 1762. G.II m. Ingeborg Olsdt. Siran d.y., f. 1730, d. 1800. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Anne, f. ca. 1739, g.m. Nils Olsen Åsan.
 2. Lisbet, f. 1742, d. 1743.
 3. Lisbet, f. 1744, g.I m. Anders Jonsen Sessengsveen, II m. Tomas Tomassen Kvello, se Stormyråsen (Flatas) under Øver-Hårstad.
 4. Goro, f. 1746, g.m. Per Bardosen Garbergsplassen, se Hårstadmoen (Bardoan).
 5. Per, f. 1749, levde i 1762, men døde ung.
 6. Kari, f. 1751, tjente hos Ola Sorte i Stjørdalen i 1789, heime i 1792.

1800-1844 Bjørn Gunnarsen fra Framigarden Ner-Hårstad, f. 1775, d. 1856. G. 1800 m. Marit Olsdt. fra Siran, f. 1776, d. 1862, som var bror­datter til Ingeborg Olsdt. her på Nirsplassen. Barnlaust ekteskap.

1845-1884 Per Olsen fra Kjøsnesnesset, f. 1820, d. 1883, var brorsøn­nen til Marit Olsdt. og kom som sytning for henne og Bjørn. G. 1846 m. Berit Estensdt. Stokkgjerdet d.y., f. 1824, d. 1903.

Barn:

 1. Kari d.e., f. 1846, g.I m. Jon Olsen Flønesaunet, Aunhaugen, II m. Halvard Sjurdsen Berge, Nordigarden.
 2. Marit, f. 1848, g.m. Peder Olsen Stamnes, Ustigarden.
 3. Anne, f. 1851, g.m. Peder Jonsen Mølnhus.
 4. Kari d.y., f. 1855, g.m. Arnt Halvardsen Nykkelmo.
 5. Ola, f. 1858, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1861, d. 1865.
 7. Ingeborg, f. 1865, død som spedbarn.
 8. Ingebrikt, f. 1867, d. 1886.

1885-1932 Ola Persen, f. 1858, d. 1915. G.I 1885 m. Helke Olsdt. Rolsetmoen, f. 1862, d. 1893, datter til Ola Nilssen fra Bell. G.II 1900 m. Gjertrud Olsdt. Røsetsveen, f. 1873, d. 21.5. 1961.

Barn:

 1. Berit, f. 1886, d. 1917, g.m. Mikal Ingebrigtsen Krogstad, Ekra 121/11.
 2. Ingeborg, f. 1888, d. 1889.
 3. Ingeborg, f. 1889, g.m. John Olsen Bjerken, Langlishaugen 41/5.
 4. Peder, f. 1892, g.m. Marit Pedersdt. Kulseth, se Ner-Brattlia 67/39.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Berit, f. 1.6. 1902, g. 1931 m. Tarald Tomassen Rønning, Berget i Tydalen, f. 1894.Barn: Torbjørg, f. 1931, Odd, f. 1932, Ingalf, f. 1935, Tora, f. 1937.
 2. Ingebrigt, f. 1903, tok over bruket.
 3. Ole, f. 1907, tok over bruket.
 4. Olav, f. 19.8. 1909, g.m. Dagmar Hansen fra Vesterålen, bor i Trondheim.Barn: Dag Olav, Bengt Hans, May Irene.
 5. Helga, f. 17.10. 1911, d. 27.1. 1954.
 6. Olive, f. 9.9. 1915, g.m. Ole Waage i Trondheim.Barn: Kjell og Randi.

1933-19 Ingebrigt Olsen Hårstad, f. 10.12. 1903. G. 1933 m. Berit Petrine Bjørnsdt. Eggen fra Egga 158/2 i Sjøbygda, f. 28.5. 1909.

Barn: Ola, f. 1933, tok over bruket.

19   –        Ola Ingebrigtsen Hårstad, f. 20.12. 1933. G.m. Klara Edvardsdt. Uthus fra gnr. 126/3 på Mosletta, f. 14.2. 1936.

Barn: Berit, f. 1961, Ingvar, f. 1963, Linda, f. 1975.

SJØVOLL GNR 65/13

I 1847 ble Kalvtrøa til Framigarden Ner-Hårstad utskilt og solgt av Ingebrikt Olsen Sesseng d.e. til lensmann Anton J. Sand, og på denne ei­endommen ble Sjøvoll bygd opp med hus i herregårdsstil. Kalvtrøa var forresten bare en liten part av eiendommen som lensmannen kjøpte. Med i handelen var også husmannsplassene Blesset, Hårstadmoan og en Åsbakk-plass og utmark og seter. Den prektige stua ble ferdig først i lensmann Schives tid. Det var også drengstue her. Her holdt bygdetinget til noen år. I 1891 ble bruket utvidet av Einar Jenssen med Kvellohaugen 66/4, der Ol-Bårdsækra strakte seg helt inn til Sjøvoll-husa.

A.J. Sand ga 1000 spd. for eiendommen og solgte tre år senere til den nye lensmannen, Schive, for 1250 spd. Da lensmann Schive døde kjøpte dampbåteier Laurits Nicolaisen bruket, men hadde aldri skjøte. Han solgte både båt og bruk i 1880 til Einar Jenssen for 24 000 kroner, og han fikk skjøte direkte fra enkefru Schive. I 1912 ga P.P. Garberg 1 300 kroner for Sjøvoll, som da var utvidet med Kvellohaugen.

I 1866 er eiendommen gitt opp til å være 50 1/2 mål dyrkajord, 4 1/2 mål naturlig eng og utslått som årlig kunne gi 8 lass høy. Årlig avling ble satt til 6 t. bygg, 24 t. havre, 48 t. poteter og 20 lass høy, markahøyet ikke reknet med. Dette skulle være for til 1 hest, 4 kyr og 5 småfe. I 1875 hadde dampbåteieren Laurits Nicolaisen på Sjøvoll bare 2 kyr, 1 ungnaut og 2 griser, sådde 1 t. korn og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 58 da dyrkajord, 1 hest, 6 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 3 griser på bru­ket.

Fra Sjøvoll er utskilt: Hårstadmoen 65/19 i 1907 til husmannen Bardo Persen. Åsbakken 65/22 i 1912 til John O. Dyrdal og lagt til Åsbardet 62/7. Nerum 65/28 i 1933 til Ole A. Nykkelmo. Heimro 65/31 i 1937 til Ole Trondseth.

Brukere

1847-1847 Anton J. Sand var lensmann i Selbu, men flyttet til Strinda i 1850.

1850-1874 Johan Christian Reinholtsen Vogelsang Schive, f. i Trond­heim 1812, d. 1874, var lensmann i Selbu et kvart århundre, se bind 2 side 244. G. 1836 m. Kirsten Fredrikke Hågensdt. Nilson, f. i Moss 1813,

som flyttet ut da mannen døde.

Barn:

 1. Reinholdt, f. 1837, d. 1841.
 2. Hagen Nils Petter, f. 1838, død som spedbarn.
 3. Conrad, f. 1841, død som spedbarn.
 4. Caja Martine Dorothea Anker, f. i Kristiania 1842, g.m. Fredrik R. Birch, se Havernesset under Øver-Hårstad.
 5. Albert Christian, f. i Kristiania 1844, agronom, stasjonsmester ved NSB, g.m. Berit Persdt. Krokstadtrøen, f. 1849, bodde på Reitan i Ålen, men reiste til Amerika i 1910, bodde i Montanta.Barn: Peder, f. 1867 (mor: Anne Persdt. Øver-Hoem, se Stormyråsen, Åsheim). Alette Birgite, f. i Tydalen 1869, Johan Fredrik, f. på Såmstad 1871, Håkon, f. på Såmstad 1872, Peder, f. på Såmstad 1874, Kirstin Fredrikke, f. på Såmstad 1876, Christian, f. 1877, Olaf, f. 1879, Konrad, f. 1881, Aksel, f. 1884, Albert Bernhard, f. 1886, g. 1906 m. Berit Tomasdt. Lilleevjen (Libeck), Emma Dagny, f. 1888, d. 1904, Harald, f. 1889, d. 1907, Henrik Fredrik Finch, f. 1891.
 6. Valborg, f. i Kristiania 1846, g. 1866 m. Georg Fredrik Jenssen Rønning, f. 1834, d. 1890, bodde i Strinda.Barn: Johan, f. 1867, d. 1885, Georg Waldemar, f. 1869, Gudrun, f. 1871, Ågyt, f. 1873, Christiane Jacobine, f. 1875, Trygve, f. 1875 (dattera Elisabeth, g.m. Mikal N. Setsaas, gnr. 30/2), Sverre, f. 1880, d. 1915, Val­borg, f. 1882, Eigil, f. 1884, Ingrid, f. 1886.
 7. Aksel Thorleif, f. i Kristiania 1848, reiste til Amerika.
 8. Hedevig Sophie, f. 1851, g. 1885 m. Bertram Martinus C. Petersen, f. i Trondheim 1847.Barn: Fredrikke Sofie, f. 1884, d. 1901, Einar Schive, f. 1885, Aslaug, f. 1887, Sigrid, f. 1889.
 9. Johan Frederik, f. 1852, g.m. Nicoline Huseby, bodde i Chicago.Barn: Olga, Martin, Caja.
 10. Adelgunde Christiane, f. 1854, g. 1882 m. Carl Edvard Johannes­sen Berg, f. i Kristiania 1857.Barn: Hildur, f. 1883, Valborg, f. 1886, Olaf Schive, f. 1890, Halvdan, f. 1893.
 11. Olaf, f. 1856, g.m. Elisabeth Aas fra Røros, bodde i Victoria i Amerika.Barn: Fredrik Ingvard, f. 1881 (mor: Randi Fredriksdt. Mosletthaugen), se Mosletthaugen 123/3.

1875-1880 Laurits Nicolaisen, f. i Kristiania 1836. G.m. Petra Andrea Olsen, f. i Jevnaker i Oppland 1844. Mor hennes, enkefru Fredrikke Marie Olsen, f. Bredrup i Ryfylke 1809, døde på Sjøvoll i 1879. Nicolaisen drev dampbåttrafikk på Selbusjøen, se bind 2, side 130.

Barn: Ruth, f. i Kolvereid 1870, Laura f. i Klæbu 1874, Alfred, f. 1880. 1881-1911 Einar Jenssen, f. i Strinda 1851, d. 1925. G.I. 1881 m. Marie Elisabeth Wetlesen, f. 1848, d. 1893. G.II 1894 m. Mariane Domaas, f. i Kristiania 1857, d. 8.1. 1933. Jenssen var også dampbåteier, se bind 2, side 132.

Barn:

 1. Lauritz Dorenfeldt, f. 1882, g. 1911 m. Anna Høie fra Sulitjelma, f. 1891, bodde på Løkken.
 2. Wilhelmine Elisabeth, f. 1887, g. 1913 m. Jens Westby fra Stav­anger, f. 1892.

1912-1948 Peder Persen Garberg fra Ustigarden, f. 1867, d. 13.5.1942, reiste til Amerika i 1889 og var der i mange år. G. 1907 m. Johanna Olsdt. Langli fra Gunnagarden, f. 1883, d. 4.1.1957. Enka Johanna og dattera Anna Pedersdt. Garberg, f. 30.10.1907, bygde Sjøvold østre 65/38 i 1949, på tomt fra Sjøvoll.

1949-1973 Kristen Nilssen Haarstad fra Ner Håggåbakken 64/56 på Øver-Hårstad, f. 6.10.1920. G. 1946 m. Jenny Sofie Jonasdt, Sørflakne fra Flora, f. 18.3.1924.

Barn:

 1. Nils, f. 1947, g.m. Solveig Karin Langseth, se Håggåbakken nordre 64/121 under Øver-Hårstad.
 2. Jonas, f. 1948, tok over bruket.
 3. Guri Sissel, f. 26.5.1952, 9.m. Bernt Eiler Kvarme, f. 1944, bor i Levanger.Barn: Ianna, f. 1972, Knut, f. 1977.
 4. Kirsten Jorunn, f. 26.7.1954, g.m. Kjell Jostein Stokke, se Bettebo 143/91 under Slindan.
 5. Per Jarle, f. 10.10.1963.

1974- Jonas Kr. Haarstad, f. 1.9.1948, og kona Randi Storø fra Lysøysund, f. 9.2.1950.

Barn: Hans Christian, f. 1977.

NERUM GNR 65/28

Bruket, omkring 15 da, ble utskilt fra Sjøvoll i 1933 til Ole A. Nykkelmo, som ga 3 000 kroner for eiendommen. Det ble satt i gang husbyg­ging samme året. Fra bruket er utskilt Nertun 65/41 til sønnen her, Arnt Nykkelmo.

Brukere

1933-1971 Ole Arntsen Nykkelmo fra Nykkelmoen 67/17, f. 5.2. 1889, d. 1951, var i Amerika i tida 1911-1922. G. 1922 m. Inga Olsdt. Sølvhaug fra Sølvhaugen 43/4, f. 17.8.1901, d. 21.12. 1971.

Barn:

 1. Arnt, f. 1923, g.m. Signe Pedersdt. Klegseth, se Nertun 65/41 neda­for.
 2. Signe, f. 1924, g.m. Arne Sivertsen Eidem, se Haugly 64/62 under Øver-Hårstad.
 3. Kristine, f. 12.7.1926, g.m. Ole Pedersen Klegseth i Lånke, d. 1974.Barn: Peder, f. 1952, bor i Lånke. Ola, Arne, Inge.
 4. Ola, f. 11.7.1930, g.m. Alfhild Kristin Edvinsdt. Lervik, se Vei­skillet 63/65 under Bell, f. 11.10.1931, bor i Trondheim.Barn: Anne Lise, Ingrid, Odd Erik og Grete.

1972- Olav Arntsen Nykkelmo, f. 9.8. 1948, tok over bruket etter farmor sin. G.m. Inger Mari Persdt. Stugudal fra Stuguvollen i Tydalen, f. 1954.

Barn: Arnt Petter, f. 1974, Siv Iren, f. 1978.

NERTUN GNR 65/41

Tomta er utskilt fra Nerum i 1956 til sønnen der, Arnt Olsen Nykkel­mo, f. 22.2. 1923, og kona Signe Pedersdt. Klegseth fra Leren i Lanke, f. 10.6.1925, som bygde her. De var gifte i 1948 og har barna:

 1. Olav, f. 1948, g.m. Inger Mari Stugudal, se Nerum 65/28.
 2. Anne, f. 27.11.1949, g.m. Svein H. Jensen fra Stjørdalen.Barn: Frode, f. 1968.
 3. Per, f. 1956, bor i Trondheim.

HEIMRO GNR 65/31

Den opphavlige tomta her ble utskilt fra Sjøvoll i 1937 og det ble bygd her året etter. I 1970 ble den utvidet med Heimro II64/104, utskilt fra Hårstadlia.

Brukere 1937-1971 Ole Johnsen Trondseth fra Tronsetmoen 128/4, f. 8.7.1901,

d.   12.5.   1972.  G.m.  Reidun Martinsdt.  Nøstberg fra Malvik,  f. 5.12.1903. Ole Trondseth var handelsbestyrer, men startet senere rørleggerforretning her.

Barn:

 1. Kristine,   f.   1.8.1926,   g.m.   Modulf Håve  på  Ørlandet.   Barn: Kirsten, Marit, Ingrid og Kari.
 2. Astrid, f. 9.6.1930, g.m. Eivind Aasheim, bor på Grorud i Oslo.Barn: Inga-Britt og Sigbjørn.
 3. John, f. 1932, tok over eiendommen.
 4. Georg, f. 1937, g.m. Helga Solem, se Helgatun 64/113 under Øver-Hårstad.
 5. Randi Oline, f. 23.3.1939, g.m. Reidar Aftret, se under Nesta, bor i Malvik.

1972- John Olsen Trondseth, f. 26.2.1932, G.m. Solveig Helene Johnsdt. Bellsli fra gnr. 63/23, f. 1.7.1933.

Barn: Stein, f. 19 , Grethe Kristin, f. 19   , Ole Roar, f. 19    .

SJØVOLD ØSTRE GNR 65/38

Tomta ble holdt tilbake fra Sjøvoll da Johanna Garbarg solgte i 1948 og det ble bygd her året etter. Dattera Anna Pedersdt. Garberg, f. 30.10.1907, død ugift 1976, tok over eiendommen etter mor si, som dø­de i 1957. Eier etter henne ble Aase Moxness, som vokste opp på Sjø­voll.

HÅRSTADMO GNR 65/19 (BARDOAN)

Husmannsplassen Hårstadmoan på Engan hørte Jonasjardet, Innpå Jardet og Framigarden til. Da Sjøvoll i 1847 ble utskilt som sjølstendig bruk, ble plassen på Engan, som til daglig ble kalt Bardoan, lagt til det nye bruket. Fra dette tidspunktet skriver prest og klokker for det meste Sjøvoll i stedet for Hårstad, som familienavn på husmannsfolket her på Moan. Merkelig nok er bureiseren kalt Per Bardosen Hårstad valdet i 1789, trulig etter han bosatte seg her. Plassen ble utskilt fra Sjøvoll i 1907 og husmannen Bardo Persen fikk skjøte fra Einar Jenssen for 2000 kroner og i 1922 ble en part utskilt fra Innpå Jardet – Hårstadmo østre 65/25, som dattera her, Sigrid, senere tok over.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 5 geiter i fjøset på Hårstadmoan og utsæden var 1/4 t. bygg, 1 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer, 3 geiter og 1 gris. Det er 50 da dyrkajord og 50 da produktiv skog på bruket.

Brukere -1792-1824 Per Bardosen fra Garbergsplassen, f. 1747, d. 1814. G.I 1770 m. Goro Nilsdt. fra Nirsplassen (Bønna’an) på Ner-Hårstad, f. 1746, d. 1773. Begge to tjente på Hove før de giftet seg. G.II 1777 m. Si­ri Persdt. Markåen fra Bårdsgards-Markåa, f. ca. 1754, d. 1842.

Barn:

 1. Goro d.e., f. i I.ekteskap på Hove 1770, g.I m. Ola Olsen II m. Ola Sjurdsen Velve, se Balktrøa under Nesta.
 2. Per, f. på Hove 1778, død som spedbarn.
 3. Per, f. 1779, død ugift 1814.
 4. Goro d.y., f. 1783, tjente i lang tid på Prestgarden, bodde ellers heime på plassen, død ugift hos dattera på Nertangen i 1861.Barn: Gjertrud, f. 1813 (far: Tomas Jonsen Kvellohaugen), g.m. Sjurd Olsen Flønestangen, Nertangen.
 5. Ingeborg, f. 1786, g.m. Per Reiersen Kolset, se Kolsetmoen, Yter.
 6. Gjertrud, f. 1790, død ugift 1856.Barn: Gjertrud, f. 1805 (far: Bersven Anderssen Langlishaugen, Johaugen, som da barnet ble født var arrestert for «Hestetyveri»), oppfostret her, g.m. Ola Gunnarsen Bergsnesset, se Slindmoen under Jørngarden.
 7. Bardo, f. 1793, tok over plassen.

1825-1858 Bardo Persen, f. 1793, d. 1878. G. 1825 m. Berit Haldorsdt. Berge fra Ustigarden, f. ca. 1802, d. 1850.

Barn:

 1. Siri, f. 1826, g.m. Haldor Jonsen Hovsbrennen, se Sjurdsøya under Overvik.
 2. Goro, f. 1827, g.m. Ola Bersvensen Hoemsengan, Vollen.
 3. Ingeborg, f. 1830, g.m. Ola Persen Grøtem, Bekken 9/11.
 4. Per, f. 1833, tok over plassen.

1859-1899 Per Bardosen, f. 1833, d. 10.10. 1913, var skinnfellmaker. G. 1859 m. Siri Einarsdt. Grøtem fra Utigarden, f. 1837, d. 1921.

Barn:

 1. Berit, f. 1860, d. 1866.
 2. Brynhild, f. 1862, bodde heime, død ugift 1939.
 3. Bardo, f. 1865, tok over plassen.
 4. Berit, f. 1869, g.m. Halvard Olsen Gullsetbakken.
 5. Ingeborg, f. 1871 g.m. Bersvend Haldorsen Aftret, se Aftretsåsen (Åstun).
 6. Marit, f. 1874, bodde heime, død ugift 1941.

1900-1940 Bardo Persen, f. 1865, d. 1947, var skomaker. G.I 1890 m. Anne Olsdt. Aftretsåsen, f. 1866, d.1893. G.II 1900 m. Anne Olsdt. GulIsetbruen, f. 1878, d. 1961.

Barn:

 1. Peder, f. i I. ekteskap 1891, d. 1892.
 2. Arne, f. 1901, tok over bruket.
 3. Peder, f. 7.12. 1902, d. 1918.
 4. Ole, f. 8.6. 1905, tjente lenge på Hove, d. 1972.
 5. Sigrid, f. 10.9. 1907, drev bruket sammen med broren.
 6. Gunder, f. 6.4. 1911, d. 6.6. 1967.
 7. Anna Bendikte, f. 1914.
 8. Mikal, f. 1916.
 9. Petrine, f. 1919.

1941 –        Arne Bardosen Hårstadmo, f. 18.10. 1901.

HÅRSTÅDÅSEN (ÅSBAKKEN) GNR 65/22

Det er fortalt at det var klokkeren Ole Bjørnør som først ryddet på Ås­bakken, se Jehanplassen under Bortigarden Ner-Hårstad. det må i så fall har vært denne plassen, som i de eldste kildene er kalt Åsen, slik som naboplassen lenger oppe, der Anne Andersdt. her på Åsbakken var ifra. Men helst er det slik at det var hun og Tomas Olsen som først plas­serte novstener oppe i Asbakken og at klokkeren alt fra først av bodde på Jehanplassen, lenger nede.

Også fra denne Åsbakk-plassen reiste folket til Amerika og bustaden ble lagt øde. 11875 hadde plassfolket 1 ku, 1 ungnaut, 12 sauer og 5 gei­ter, sådde 5 åttinger korn og satte 2 1/2  t. poteter. Plassen hørte Frami-garden Ner-Hårstad til, senere til Sjøvoll.

Brukere

1781-1816 Tomas Olsen, f. 1748, d. 1816, var sønnen til Anne Persdt. fra Yster-Såsen, og tjente på Hove før han giftet seg og flyttet opp på Ås-plassene. G. 1773 m. Anne Andersdt. fra Hårstadåsen, f. 1751, d. 1832.

Barn:

 1. Anne, f. 1773, d. 1774.
 2. Anne, f. 1775, d. 1847, g.I 1798 m. Tomas Jonsen Samstad d.e., Nordigarden, f. 1770, d. 1805, begge tjente på Prestgarden. II 1811 m. Ola Tomassen Åsbakken i Meråker, f. 1770, d. 1841. Barn i I. ekteskap: I. Siri, f. 1798, oppfostret her på Åsbakken, flyttet til til Meråker, d. 1870, g. 1829 m. Johannes Eriksen Færen, f. 1800 fraus ihel på fjellet 1846. II. Tomas, f. 1800. III. Jon, f. 1803, d. 1804. IV. Jon, f. 1804, oppfostret her på Åsbakken, d. 1818. Barn i 3. ekteskap: Per, f. 1812, Tomas, f. 1814, se Oppigarden Eidem.
 3. Marit, f. 1777, g.m. Pål Olsen Hove, se Jardet på Ner-Hårstad.
 4. Ola, f. 1779, g.m. Tru Mortensdt., se Yster Eidemsnesset.
 5. Brynhild, f. 1781, død som spedbarn.
 6. Sjurd, f. 1782, g.m. Gunhild Olsdt. Ner-Hårstad, se Hårstadrenin (Sivertsborg).
 7. Jon, f. 1785, d. 1794.
 8. Anders, f. 1787, tok over plassen.
 9. Per, f. 1789, g.m. Kari Nilsdt. Aunmoen, se Åsbakken under Innpå Jardet på Ner-Hårstad.
 10. Brynhild, f. 1792, g.m. Petter Anderssen Lundbekk, se Lundbekk-plassen under Øver-Hårstad.
 11. Berit, f. 1794, g.m. Bern Bernsen Østbyrønningen, se Overviksvea (Bernan). Bern var bror til Jon Meløkken på Stranda.

1817-1858 Anders Tomassen, f. 1787, d. 1867. G.I 1817 m. Johanna Olsdt. Hove fra Lekåa, f. 1788, d. 1825. G.II 1826 m. Marit Olsdt. Solemstrøen, f. 1797, levde 1875. Barn i 1. ekteskap:

 1. Tomas,   f.   1818,  g.m.   Berit  Olsdt.   Nykkelmoen,   se  Uglmoen (Nordli).
 2. Berit, f. 1821, g.m. Anders Jonsen Lekvoll, se Lekvolltrøa.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ola d.e., f. 1828, tok over plassen.
 2. Ola d.y., f. 1831, nyttet til Lofoten i 1862, og i 1867 til Amerika. 1859-1882 Ola Anderssen d.e., f. 1828, d. 1876. G. 1856 m. Ingeborg

Jonsdt. Garbergstrøen, se Garli, f. 1835. Som enke reiste Ingeborg til Amerika sammen med barna, i 1881, og bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Marit,  f.   1859,  g.m.   Ole  Jonsen  Rønsberg,   Dersto,  reiste  til Amerika.
 2. Jon, f. 1861, bodde i Minnesota, g. 1903 m. Brynhild Torgersdt.

Rolsetjerdet, f. 1862.

Barn: Inga Serine, f. 1905, Tina Otelia, f. 1908.

 1. Anders, f. 1864, g. 1892 m. Marta Halvardsdt. Tuset, Øråsvollen, bodde i Minnesota.Barn: Ida Othelie, f. 1894, Alma Helene, f. 1898, Mabel Amanda, f. 1901, Olga Emelie, f. 1903, Otto Ingemann, f. 1909, Thelma Victoria, f. 1913.
 2. Ole, f. 1868, g. 1897 m. Sigrid Pålsdt. Kjøsnesnesset, f. 1867, (som kom til Amerika i 1889 og var g.I m. Jon Renaldsen Stor-Evjen, Fargargarden), bodde i Minnesota.Barn: Rudolph, f. 1893, John, f. 1895, Ingvald, f. 1898, Clara, f. 1900, Olga, f. 1903, Josephine, f. 1905, Otto, f. 1908, Esther, f. 1910.
 3. Oline, f. 1876, oppkalt etter faren som da var død, gift Weidemann.

HÅRSTADPLASSEN (MANN)

Det blir i folketellinga 1801 opplyst at Jon Olsen er nyrydder på en plass under Framigarden Ner-Hårstad. Denne mannen er ellers kalt Jon Olsen Mann. Trulig ble plassen lagt øde da Jon og Brynhild Andersdt. som gamle flyttet til en plass på Dyrdal. En annen som bodde på Ner-Hårstad den tid, var Tomas Olsen Mann, men denne familien er falt ut fra folketellinga 1801. Det er mulig de var losjerende, sjøl om Tomas er kalt husmann da han døde. Det er trulig at iallfall Jon Mann hadde plas­sen sin på Åsbakken eller Åsen.

Brukere -1801-1825 Jon Olsen Mann fra Ustigarden Sandvik, f. 1759, d. 1829, tjente på Hårstad før han giftet seg. G. 1794 m. Brynhild Andersdt. Hårstadåsen, f. 1762, d. 1829, taus på Eidem. Begge døde på Dyrdals-jardet, trulig var det hos bror hennes på Jenshaugen de losjerte de siste åra sine.

Barn:

 1. Marit, f. 1784, tjente på eidem i 1801, flyttet senere ut og oppholdt seg i 1865 som enke i legd på Viggja i Børsa.
 2. Marit, f. 1795, g.m. Ole Eriksen Sandvik, se Balstaddalen. Hun hadde først to barn: I. Jon, f. 1815 (far: Tomas Jonsen Kvello-haugen). II. Anders, f. på Sandvik 1820 (far: Ola Jonsen Svinas, Oppigarden), se Dyrdalsplassen.
 3. Marit, f. 1796 (mor: Goro Persdt. Balstadtrøen), følgte mor sin til Moslett da hun ble gift dit.
 4. Ola, f. 1797, g. 1817 m. Marit Jørnsdt. Tronsetåsan, men døde like etter. Dattera Olnetta (se Godlibjørja under Øver-Hårstad) ble opp­kalt etter ham.
 5. Anders, f. 1806, g. i Lade 1836 m. Marit Jonsdt. Moholt, f. i Klæbu ca. 1790, bodde i Trondheim under navnet Hårstad.

-1794-1816 Tomas Olsen Mann, f. ca. 1755, d. 1816, var oppfostret på Hårstad. G. 1787 m. Anne Estensdt., f. ca. 1756, død hos dattera på Klesetplassen 1844. Begge er trulig døpt i tidsrommet det ikke fins kirke­bok for, og det er vanskelig å si noe sikkert om hvor de var ifra. Anne var taus på Hove før hun giftet seg. Fadrene til barna er både fra Over­bygda, Vikvarvet, Stranda og her fra Hårstad. 11811 var Tomas Olsen Mann og kona «til huse» på Jehanplassen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. ca. 1787, tjente på Eidemsbrennan fra 1815 og til først i tjueåra.
 2. Anne, f. ca. 1789, oppfostret på Berge, tjente senere på Eidem, død ugift.Barn: Soffi, f. på Eidem 1819 (far: Jon Jonsen Aunbakken, som året etter ble g.m. Marit, søster til Anne), se Eidemsmyra.
 3. Esten, f. 1791, g.I m. enke Ingeborg Andersdt. Hoemsengan, II m. Marit Andersdt. Samstadhaugen, se Ystinnplassen på Hoemsengan.
 4. Marit, f. 1794, g.m. Jon Jonsen Aunbakken, se Joplassen under Kleset.
 5. Kari, f. 1796, g.m. Nils Olsen Sæter, Ustigarden, se Slindrønningen.
 6. Soffi, f. 1798, d. 1801.
 7. Jon, f. 1801.

INGSTAD GNR 65/50

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Ingvald Kristian Ingebrigtsen Sesseng fra Sessengsvea 137/22, f. 22.5. 1922, og Borghild Johnsdt. Dragsten fra Rena 162/1, f. 18.10. 1924, som bygde her.

Barn:

 1. Jorunn Paula, f. 18.2. 1944, g.m. Olav Winge fra Trondheim, f. 1943.Barn: Wigdis, f. 1966.
 2. Idun Karin, f. 12.2. 1949, g.m. Johnny Widar Sørlie, f. 1949, bor i Våler i Hedmark.Barn: Heidi, f. 1969, Widar, f. 1972.

SOLLIA GNR 65/51

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Johan Johnsen Stokke fra Grøndal 119/5, f. 16.5. 1903, og Randi Varmbo fra Melhus, f. 20.2. 1904, som bygde her i 1972. Johan hadde vært borte fra heimbyg­da i lang tid. I mange år bodde de i Snåsa.

SOLHALLA GNR 65/52

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Ola Haldorsen Overvik fra Ustistoggo 135/1, f. 1927, og Liv Edvardsdt. Uthus fra gnr. 126/3, f. 2.3. 1942, som bygde her.

Barn: Trond Hogne, f. 1964, Er­lend, f. 1968, Karsten Arnt, f. 1970.

DAGTUN GNR 65/53

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Thomas Inge Arne­sen Eggen fra Granli 157/4 i Sjøbygda, f. 31 A. 1935, og Dagrun Othelie Olsdt. Renå fra Renåøyan 161/2, f. 12.2. 1936, som bygde her.

Barn: Annveig, f. 1959, Arne Olav, f. 1961.

HALSTAD GNR 65/54

Tomta er utskilt fra boligfeltet i Hårstadbakkan til Ole Johnsen Drag­sten fra Renå 162/1, f. 12.12. 1918, og Halfrid Olsdt. Eggen fra Nord­heim 158/2 i Sjøbygda, f. 15.4. 1924, som bygde her. De ble gift i 1945 og har dattera Paula Jorid, f. 2.1. 1946, g.m. Olav Birger Evensen Øst-byhaug i Tydalen, f. 1939.

BAKKEBO GNR 65/55

Tomta er utskilt fra boligfeltet i Hårstadbakkan til Birger Berntsen Kulseth fra Utsikten 129/8 på Kolset, f. 16.3. 1940, og Henny Brit Arnesdt. Eggen fra Granli 157/4 i Sjøbygda, f. 1.3. 1944, som bygde her.

Barn: Mari Ann, f. 1963, Bente Helen, f. 1967, Bernt Arne, f. 1969.

HELGESTAD GNR 65/56

Tomta er utskilt fra boligfeltet i Hårstadbakkan til Per Pedersen Hår­stad fra Ner Brattlia 67/39, f. 4.11. 1924, og Ingfrid Sverresdt. Lien, f. 23.7. 1931, se Ingstad 53/79 under Bell.

Barn: Helge, f. 1967.

USTLIA GNR 65/59 Tomta er utskilt fra boligfeltet i Hårstadbakkan til Bjørg Johnsdt. Alsethaug, f. Kulseth (Grimsplassen 131/7) 12.8. 1939, som bygde her.

Barn: Jorunn, f. 1966, Sigurd, f. 1967, John Kristian, f. 1975.

SOLTUN GNR 65/60

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Kjell Magnar Olavsen Bjørling fra Bakketun 31/9 under Siran, f. 3.1. 1943, og GerdKjellfrid Georgsdt. Berg fra Snillfjord, f. 25.10. 1948, som bygde her.

Barn: Kjersti Merete, f. 1974.

PELLESTOVA GNR 65/61

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Per Inge Olavsen Aftret fra Aftretstrøa 149/7, f. 1.3. 1949, og Else Marie Johansdt. Geving fra Stjørdalen, f. 25.3. 1949, som bygde her.

DAGALI GNR 65/62

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Bjørg Johanne Olsdt., f. Rena 29.1. 1930 (se Renåøyan 161/2), g.m. Oddvar Olsen fra Stange i Hedmark, f. 1922, d. 1974, som før hadde bodd på Verdalsøra. Bjørg bygde her i 1975.

Barn:

 1. Olav, f. 30.9. 1951, g.m. Annfrid Nøstmo fra Meråker, f. 1950.Barn: Kathrine.
 2. Randi, f. 1953, død som spedbarn.
 3. Alf, f. 16.1. 1955, g.m. May-Brit Berggård, f. 1960.Barn: Kai Arne, f. 1979.
 4. Dagny Randi, f. 13.3. 1962.
 5. Anne, f. 27.11. 1966.

VALHALLA GNR 65/66

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Olav Johnsen Valli fra Asphaugen 143/23 på Slindan, f. 30.11. 1913.

BAKKHEIM GNR 65/69

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Arnt Tomassen Slind fra Jørngarden 143/4, f. 13.1. 1917. Her bor også søster hans, An­na T. Slind, f. 14.11. 1908.

BORGHEIM GNR 65/70

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Borghild Nilsdt. Fol­den, f. Kjøsnes 17.12. 1911, se Litlnesset 151/6 på Kjøsnes. Hun var g.m. Magne Pettersen Folden fra Stjørdalen, f. 14.4. 1917, d. 10.12. 1973, og bodde da på Steinkjer.

BAKKETUN GNR 65/71

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan og eier er Ola Johnsen Aftreth fra Testinngarden Slindan 143/5, f. 5.4. 1943.

TOPPEN GNR 65/74 Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Bjørnar Schei, f. i Mosjøen, og Gerd, f. i Trondheim 1928.

Barn:

 1. Torbjørn, f. 1952, g.m. Guri Overvik.
 2. Randi, f. 1956.
 3. Eva, f. 1960.

FRIDHEIM GNR 65/75

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Inge Johannessen, f. i Gulen i Sogn 1943, og Aud Østbye, f. i Leksvika 1943, som bygde her.

Barn: Håkon, f. 1971.

BELLSRO GNR 65/76

Tomta er utskilt fra boligeltet Hårstadbakkan til Kåre Pedersen Hilmo fra Tydalen, f. 1940, og Mari Torlafsdt. Kjeldstad fra Flaten 54/56 un­der Bårset, f. 1950.

Barn: Arnfinn, f. 1972, Marita, f. 1975, Elisabeth, f. 1976.

STEINLIA GNR 65/77

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Harald Nilssen Kjøsnes fra Ospli 143/60 på Slindan, f. 1914, og Anna Haldorsdt. Overvik fra Ustistoggo 135/1, f. 1916.

Barn: Jorid, f. 1942, d. 1944, Helge, f. 1945, Nils Jarle, f. 1953.

SUNDHEIM GNR 65/78

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Tomas Marstad og Laila Elisabeth Storvik, se Hårstadråen 65/7.

KNAUSEN GNR 65/80

Tomta er utskilt fra boligefeltet Hårstadbakkan til Oddvar Sand fra Lensvika, f. 1923, og Brit Hellån fra Frosta, f. 1924.

Barn:

 1. Knut, f. 1948.
 2. Olav, f. 1953, g.m. Jorunn Anne Myhren fra Hell.
 3. Øyvind, f. 1958.
 4. og 5. Bjørn og Berit, tvillinger, f. 1964.

TETTLI GNR 65/81 Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Jardar Sandstad fra Ytterøya, f. 1939, og Åsta Oddan fra Heim i Snillfjorden, f. 1945.

Barn: Gro, f. 1968, Hanne, f. 1970.

BELLSRO GNR 65/82

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Inge Johan Johnsen Tuseth fra Tuset 112/2, f. 26.9. 1941, og Johanna Olsdt. Flakne fra Flaknan 109/1, f. 16.8. 1947.

LYKKEBO GNR 65/83

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Svein Bernhard Ut­hus fra Uthusdalen 126/6, f. 6.7. 1945, og Marit Johansen, f, i Trond­heim 10.11. 1948.

Barn: Janniche, f. 1975, Christer, f. 1978.

KRINGSJÅ GNR 65/84

Tomta er utskilt fra boligfeltet i Hårstadbakkan til Kjell Sandtrø fra Lånke, f. 1942, og Kari Kløver fra Halden, f. 1943.

Barn: Nils Kjetil, f. 1965, Katrine, f. 1968.

HAWAII GNR 65/85

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Terje Flack fra Trondheim, f. 5.5. 1943, og Anne Thale Tronhus fra Inderøy, f. 15.1. 1945.

Barn: Bjørn Åsmund, f. 1964, Heidi Elisabeth, f. 1968, Janne Kristin, f. 1977.

GARLI GNR 65/86

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Ole Gunnar Peder­sen Aune fra Kongdalen 140/2 på Aunet i Vikvarvet, f. 30.10. 1909, og Helene Thomasdt. Overvik fra Granheim 134/15 på Overvik, f. 22.1. 1911.

Barn: Karen, f. 21.10. 1935.

VESTLI GNR 65/87 Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Jostein Husby fra Åsen i Nørd-Trøndelag 24.1. 1946, og Kari Sivertsen fra Åsen, f. 17.8. 1949.

Barn: Kristin, f. 1969, Øystein, f. 1971.

PANORAMA GNR 65/88 Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Arvid Grutsæther, f. 3.10. 1945, og Anni Storeng, f. 7.3. 1951, begge fra Meldalen.

Barn: May Britt, f. 1970, Monica, f. 1972, Trond André, f. 1974.

BELLEVUE GNR 65/89 Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Svein Halvar Jens­sen, f, i Trodnheim 16.4. 1948, og Anne Nykkelmo, f. i Trondheim 27.11. 1949, se Nertun 65/41.

Barn: Frode, f. 1968.

LUNHEIM GNR 65/90

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Mebonden avløserring og boligen nyttes som bustad for avløsere i landbruk.

CANARI GNR 65/91 Tomta er utskilt fra boligfeltet i Håstadbakkan til Ingebrigt Momsen Eidem fra Negarden 60/1, f. 11.5. 1905, og Olga Olsdt. Engan fra Usti-stoggo 17/1, f. 19.5. 1912, d. 1979. De ble gift i 1946 og har tre barn:

 1. Modulf, f. 27.11. 1947, se Liheim 63/51 under Bell.
 2. Oddbjørn, f. 14.6. 1950.
 3. Kjellfrid, f. 5.5. 1957.

UTSIKTEN GNR 65/92

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Hans A. Moen fra Trondheim, f. 26.3. 1948, og Bjørg Ødegård fra Toten, f. 4.9. 1951.

SOLBORG GNR 65/93

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Tina Olaug Olafsdt. Guldseth fra Dalheim 150/21 på Gullset, f. 30.12. 1925.

Barn: Toril, f. 10.11. 1954.

UTSYN GNR 65/94

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Kjell Olav Overvik fra Sørhaug 134/37 på Overvik, f. 5.6. 1949, og Lisbeth Ingebrigtsen fra Sandnessjøen, f. 25.9. 1948.

Barn: Grethe, f. 1972, Kjetil, f. 1975.

BERGLY GNR 65/97

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Bengt Ødegård, f. 20.1. 1953, og Ann-Mari Sonflå, f. 12.3. 1952.

Barn: Kim Roger, f. 1974, Jan Gunnar, f. 1978.

BJØRNLI GNR 65/98

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Bjørn Ove Andersen fra Bjørgvang 134/24 på Overvik, f. 14.12. 1947, og Gunvor Johanne Bellsli fra gnr. 63/22, f. 1.10. 1941.

Barn: Hege, f. 1972.

BJØRGTUN GNR 65/102

Tomta er utskilt fra boligfeltet Hårstadbakkan til Ola Georg Vollan fra gnr. 94/2 på Mølhus, f. 13.8. 1932, og Gunnbjørg Aftret fra Bjør­gen 157/3 i Sjøbygda, f. 4.12. 1935.

Barn: Ingfrid, f. 1962.

HEIMSTAD II GNR 67/56

I 1950 fikk Bjarne Estensen Bellsli fra gnr. 63/23, f. 29.7. 1912, d. 26.6. 1973, utskilt fra tomt fra eiendommen foreldra eide på Kvellomyra 67/14, men etter utskifting ble det bygd i Hårstadbakkan i 1950. Bjarne var g. 1941 m. Jenny Karoline Jacobsen fra Nesna, f. 21.8. 1910, og hadde sønnen Eystein, f. 27.2. 1942, som bor i Trondheim. G.m. Mai Olsen fra Ranheim, f. 1947.

Barn: Tom Eystein, f. 1968, Hilde Ka­rin, f. 1973.