BERGE MELLOM GNR 75/1 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Tosten var bruker i Ustigarn fra 1609 eller før og til 1644. Eldstesønnen hans het Pål, og det skulle etter oppkallingsreglene far hans ha hett og, men han er i den generasjonen vi mangler helt før 1609. Tosten betalte skatt av 5 kyr i 1628. Fra 1590 og gjennom hele 1600-tallet var leidangsskatten 10 mark smør og 15 mark mel av dette bruket og Framigarn, mens talla for Nordigarn var 13 1/2 og 22, noe mer enn i 1548.

Tostens sønn, Ola Tostensen hadde tatt over da koppskatten ble krevd i 1645. Ola er da ført med kone og tjenestejente, men må ha hatt sønn(er) også. I de såkalte Titus Bulches tellinger skriver presten i 1665 at Ola er 60 år, fogden sier 68 år, mens presten året etter hevder Ola er 58 år. Prest og fogd er enig om at han har en »knekt«, Pål Olsen, på 32 eller 29 år, men presten oppgir året etter det riktigere, at Pål Olsen er sønn, f. i 1639, Ola hadde også en annen sønn, Haldo Olsen, f. 1650. Under Ustigarn var det i 1665 en husmann, Ola Henriksen Jemte, f. omkring 1605. Alderen tyder på at han er en rømt soldat fra krigen i 1643/45. Han hadde sønnen Henrik Olsen, f. 1650. Husmannen Ola hadde 3 kyr og 4 småfe i 1657, så dette var nærmest et småbruk, trolig Kroken?

Ola Tostensen var bruker til slutten av 70-åra. I 1680 er det enka som svarer tienden, i 1683 er Gunder bruker, kanskje giftet han seg med enka. Fra 1685 er det en ny Tosten, men ikke etterkommer etter Ola. Han het nemlig Tosten Sjursen og var f. i 1651. Han hadde sønnene Sjur, 1691, Haldo 1695 og Ola 1697. Navna viser klart til slektskap med gammelfolket i Berge.

Ustigarden og Framigarden Berge var halvparter av et bruk som ble delt omkring 1600. Hvert bruket var på 2 øre og 6 marklag. Mens Framigarden ble bygselbruk, var brukerne her på Ustigarden hele tida sjøleiere, så nær som av 12 marklag krongods, som Henrich Møller og senere Th. Hammond, og dermed Angell, ble eier av. Eierne av denne parten hadde også bygselretten til den, slik at Ustigardsbrukerne også var bygselfolk. Presten i Stjørdalen hadde som nevnt landskyld av Bergebruka, av 6 marklag i Ustigarden.

I 1761 hendte noe som kunne ha forårsaket en helt annen utvikling for Ustigarden Berge. Haldor Torstensen skjøtet da fra seg bruket, slik at det skulle deles i fire like store parter. De som fikk skjøte, var de tre sønnene Arn, Torsten og Mons og brorsønnen Torsten Sjurdsen. Hver fikk 13 1/2 marklag for 36 rdr. Den sistnevnte fikk fireparten som senere er bruket Haugan, og var utløsning for odelsretten som faren Sjurd hadde i Ustigarden. Men to år etter delinga så døde unge Mons Haldorsen og parten hans ble delt mellom de to eldre brødrene. Den eldste, Arn, syntes nok like vel at delinga hadde redusert mulighetene for sterkt og flyttet i 1765 til Kvello og solgte parten sin til broren Torsten, som nå satt med tre fireparter av Ustigarden. Fra nå var skylda på bruket 1 øre 21 marklag.

Så langt vi kan se tilbake har samme slekta hatt tøylene her på Ustigarden, i minst ti-tolv generasjoner. Det var stor stabilitet i bondesamfunnet i bygda, men Berge er kanskje enestående, både her og på Nordigarden.

Brukerne på Ustigarden var sjøleiere, men økonomien var i eldre tid ikke den beste. Om den sterke oppdelinga i 1761 ikke ble gjennomført, var det trange kår. 11807 måtte Haldor Torstensen låne 575 rdr. – 400 av Tydal kirke og resten av Selbu skolekasse, mot pant i bruket. Ennå i 1839 slet de med ei gjeld på 308 spd. av dette lånet. Bruket ble dette året, under skiftet etter Torsten Haldorsen, verdsatt til 450 spd. og brutto bu til 500, mens det til del­ing på arvingene ikke ble mer enn 65 spd. Omkring tjue år senere krevde Th. Angells Stiftelser å få partene den eide i Berge-bruka utskilt. De 12 marklag i Ustigarden ble nå kjøpt av Haldor Torstensen, som 1857 hadde fått bygselbrev fra Stiftelsen. Haldor var odelsgutt, men det var stefaren Bjørn Jonsen som på denne tida drev sjøleierjorda. Haldor ble senere eier av alt, men dette er årsaken til at eiendommen den dag i dag har to bruksnummer.

I 1723 er Ustigarden og Framigarden Berge vurdert som like bruk, med lik buskap og utsæd, se Framigarden. Bruka hadde seter og alt i 1661 betalte de 8 ski. hver i engskatt. Under skiftet etter Marit Monsdt. i 1741 ble det registrert 1 hest, 6 kyr (Krone, Havgås, Jylland, Ringgås, Fagerlin, Hav­frue), 3 kviger, 1 bukk, 2 sauer og 2 lam.

I 1866 er det oppgitt at bruket hadde 47 1/2 mål dyrkajord på gamle sjøleier­jorda og 8 1/2 mål på Stiftelsesparten. Naturlig eng var 27 og 3 mål. Tilsammen på de to partene ble avlinga satt til 14 t. bygg, 50 t. havre, 60 t. poteter og 35 lass høy. I tillegg kom 56 lass høy fra utslåttene. Partene kunne til sam­men fø 2 hester, 15 naut og 29 småfe. Ustigarden hadde setrer sammen med andre Berge-bruk. I 1875 hadde brukspartene til sammen 3 hester, 1 okse, 8 kyr, 5 ungnaut, 16 sauer, 6 geiter, 2 griser. Utsæden var ei knapp tynne bygg, 3 t. havre og 2 t. poteter.

Omkring 1955 var det 70 da dyrkajord, 2 hester, 6 kyr, 6 ungnaut, 5 sauer, 4 geiter og 1 gris på bruket. Det er nå 120 da dyrket og 632 da produktiv skog.

Haldor Torstensen fikk Ustigarden utskilt fra sameiet med andre Bergs-bruk i 1828, etter »Opgang, Opmaaling og Ombytning«. Han fikk fra da innmark i to teiger, i tillegg til fem engslætter nede på Øyan, med andre Bergs-bruk Hoem og Røset som tilgrensende. En skogteig nord for heimjorda kom til å grense i nord mot Vølset, i aust mot. Nordigarden Berge, i sør mot Velve og i vest mot Bergshaugan. Videre eide Haldor Torstensen sammen med Framigarden og Haugan to inngjerdte kalvtrøer nord for heimjordet. Disse ble ikke delt, og heller ikke to setervoller og to markaslætter i Elvora og to markaslætter i Vorda, som grenset både mot Kyllo- og Mebost-slåtter.

Fra Ustigarden Berge er utskilt: Haugan 75/3 i 1761 til Torsten Sjurdsen. Kroken 75/5 i 1899 til enka Ingeborg Jonsdt. Bergemoen 75/6 i 1909 til husmannen John Larssen. Løkvang 75/7 i 1921 til Mikal T. Sesseng. Lidarheim 75/8 i 1939 til Trygve Lien. Karlslyst 75/9 s.å. til Karl Kulseth. Berglund 75/10 i 1967 til Kåre Andersen.

Brukere

1685-1721 Torsten Sjurdsen, f. ca. 1652, d. 1722, var trulig bror- eller søster-sønnen til Ola Torstensen. Kona hette Brynhild d.   1719. Fra 1719 bygslet Torsten også Framigarden Berge, som sønnen Ola tok over.

Barn:

 1. Sjurd, f. ca. 1691, g.m. Agnis Jonsdt., se Bergshaugan, som han fikk utskilt fra heimbruket.
 2. Haldor, f. ca.  1694, tok over hovcdbruket.
 3. Ola, f. ca.  1696, g.m. Goro Monsdt. Kyllo, se Framigarden Berge.
 4.  Goro, f. ca.  1698, g.m. Erik Svenscn Uglem, Svenngarden.

1722-1767 Haldor Torstensen, f. ca.   1694, d.   1766. G.I   1722 m. Marit

Monsdt. Kyllo, f. ca. 1695, d. 1740, søster til Goro, g.m. Ola Berge. G.I1 1741 m. Mali Tomasdt. Kallar, f. 1705, d. 1786.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Brynhild, f.  1724, død ugift 1761.
 2. Arn, f.  1727, g.m. Berit Olsdt. Punde. se Kvello.
 3. Torsten, f. 1730, tok over bruket.
 4. Mons, f. 1734, tok over en part av bruket i 1761, men døde i 1763.
 5. Marit d.e., f.  1737, g.m. Per Tomassen Grøtem, Negarden.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Marit d.y., f.   1742, g.I m. enkmann Tomas Nilssen Hammer, II m. enkmann Tomas Olsen Hammer.
 2. Ingeborg, f. 1744, losjerte hos søstera på Øver Bergskroken, død ugift 1820.
 3. Kari, f.  1746, g.m. Per Jonsen Fuglem, Nordsto.
 4. Berit d.e., f.  1749, g.m. Hans Olsen Overvik, Haugen.
 5. Berit d.y., f. 1754, g.m. Nils Olsen Kvello, se Øver Bergskroken under Framigarden Berge.

1768-1775 Torsten Haldorsen, f.   1730, d.   1774. G.   1768 m. Marit Guttormsdt. Langli d.y. fra Ustgarden, f.  1740, d. 1786, som var g. II m. Nils Anderssen.

Barn:

 1. Marit, f. 1770, oppfostret hos slekta si på Langli, g.m. Ingebrigt Olsen Kjelstad.
 2. Haldor, f. 1772, tok over bruket.

1776-1785 Marit Guttormsdt., enke etter Torsten Haldorsen Berge. G.II 1780 m. Nils Anderssen Moslett fra Litjstoggo, f. 1750, d, 1786 tre måneder etter Marit.
Barn: Anne, f. 1781, g.m. Ola Nilssen Langli, Nyhus.

1786-1794 Ola Jonsen fra Mogarden og Berit Arnsdt. fra Nigarden Velve, se Mogarden.

1795-1832 Haldor Torstensen, f. 1772, d. 1854, var slik som søstera, opp­fostret på Langli. G. 1795 m. Goro Olsdt. Uglem fra Almåa, f. 1771, d. 1853, som hadde tjent på Garberg.

Barn:

 1. Marit, f. 1796, g.m. Per Nilssen Langli, se Krokmoan under Framigarden Berge.
 2. Ingeborg, f. 1798, g.m. Grim Persen Rønsbergs-Markåen, Ustpå.
 3. Mali, f. 1800, g.m. Pål Nilssen Avelsgard, Yter Avelsgarden.
 4. Berit, f. 1803, g.m. Bardo Persen Hårstadmoen, Bardoan.
 5. Torsten, f. 1805, d. 1807.
 6. Anne, f. 1808, g.m. Per Sjurdsen Bårdsgardsøyen, Mølnarøya.
 7. Torsten, f. 1811, tok over bruket.

1833-1838 Torsten Haldorsen, f. 1811, d. 1839, G. 1833 m. Marit Jonsdt,. Lekvoll, f. 1801, d. 1877, som var g. II m. Bjørn Jonsen.

Barn:

 1. Haldor, f. 1834, tok over bruket.
 2. Goro, f. 1838, d. 1859.

1839-1876 Marit Jonsdt., enke etter Torsten Haldorsen Berge. G.II 1839 m. Bjørn Jonsen Hårstad fra Bortigarden, f. 1804, d. 1877, da han ble slått til døde av en hest.

Barn:

 1. Torsten, f. 1840, d. 1862.
 2. Jon, f.  1845, g.m. Ingeborg Jonsdt. Ner-Lien, se Ner Bergskroken nedafor.

1855-1883 Haldor Torstensen, f. 1834, d. 1883. G. 1855 m. Ingeborg Jonsdt. Mølnhus, f. 1837, d. 1876.

 1. Marit, f. 1856, tok over bruket.
 2. Guru, f. 1858, g.m. Ola Eriksen Langli, Ustgarden.
 3. Marit, f. 1862, d. 1877.
 4. Johanna, f. 1866, d. 1876.
 5. Berit, f. 1871, d. 1876.
 6. Marit, f. 1878, død som spedbarn.

1884-1895 Marit Haldorsdt., f. 1856, d. 26.7.1940. G.I 1876 m. Per Jonsen Evjen fra Nistoggo Stor-Evja, f.   1854, d.   1878. G.II 1882 m. Haldor Torstensen Berge fra Framigarden, f.  1843, d.  1895, som hadde vært i

Amerika fra 1869.

Barn:

 1. Ingeborg, f. i 1. ekteskap 1877, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. i 2. ekteskap 1882, d. 1883.

1896-1931 Ingeborg Persdt., f. 1877, d. 1971. G. 1895 m. Jørgen Jonsen Ness fra Flora, f. 1872, d. 26.1.1942.

Barn:

 1. Helga, f. 25.10.1896, d. 30.4.1911.
 2. John, f. 1898, tok over bruket.
 3. Peder, f. 9.3.1900, d. 1975. G.I m. Karen Nilsdt. Fuglem, Ustigarden Uglan, f. 1904, d. 1931, II m. Gunda Eike, bodde på Stabekk i Oslo, barnlause ekteksap.
 4. Ragnhild, f. 20.5.1902, g.m. Nils Torstensen Libech, se Moheim 78/6 under Røsset.
 5. Haldor, f. 16.4.1906, reiste til Amerika i 1928, kom igjen og bodde i Stjørdalen, d. 1981.
 6. Marit, f. 11.5.1910, d. 11.6.1931.

1932-1965 John Jørgensen Berge, f. 30.7.1898, d. 23.10.1982. G. 1928 m. Gjertrud Johnsdt. Lien fra Ustigarden Ner-Lia 86/1, f. 28.4.1909.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 5.6.1929, g.m. Mikal Jørgensen Solem, Uststoggo 4/3.
 2. Jørgen, f. 1933, tok over bruket.
 3. Brynhild, f. 15.4.1938, g.m. Bjarne Pedersen Nytrø, se 54/38 under Bårset.
 4. Marit Helene, f. 10.1.1941, g.m. Olav Olsen Gullbrekken fra Tydal, f. 1941, bor på Lundamo i Melhus.
  Barn: Kristin, f. 1961, Arnfinn, f. 1965, Sissel, f. 1967.
 5. Jomar, f. 22.6.1946, bor i Oslo.

1966-        Jørgen Johnsen Berge, f. 16.1.1933.

LIDARHEIM GNR 75/8

Det var her Ustigards-husa stod før nedflyttinga i 1902. Tomta ble utskilt til Trygve Johnsen Lien, se Øver-Kyllo 93/5, f. i Sør-Dakota i Amerika 19.1.1906, og kona Ingebjørg Olafsdt. Røset fra Børstad 78/4, f. 26.1.1907, som bygde her samme året.

Barn:

 1. John Ingvald, f. 5.3.1929, g.m. Martha Olsdt. Smidesang fra Ringebu, f. 1927, og bor der.
  Barn: Ingrid, f. 1955, Oddrun f. 1957, Tordis, f. 1960.
 2. Ingeborg, f. 4.4.1930, død som spedbarn.
 3. Olav, f.  13.6.1931, d. 26.11.1931.
 4. Marit, f.  1935, g.m. Ola Olsen Aftret, Solfeng 77/11 under Røsset.
 5. Olav Trygveson, f. 21.4.1942, g.m. Anlaug Olsdt. Ås fra Tydal, f. 1945. bor i Trondheim.
  Barn: Rolf, f. 1966, Geir, f. 1968, Roar, f. 1972.

KARSLYST GNR 75/9 Tomta er utskilt fra Ustigarden Berge i 1939 til Karl Ingebrigtsen Kulseth fra Kolsetmoen 129/20, f. 26.6.1913, og kona Mali Elise Hansdt. Sørensen, se Storodden, f. 1.4.1912, som bygde her s.å. Pleiesønn: Hans Henrik Sørensen, f. 1938, reiste til Canada i 1962. Karl og Mali kjøpte i 1981 Hovtun 68/19 og der døde Karl 20.8.1985. Åge Kulseth, f. 23.3.1947, kjøpte Karlslyst.

BERGLUND GNR 75/10

Tomta er utskilt fra Ustigarden Berge i 1967 til Kåre Andersen, f. 2.3.1927, d. 11.10.1974, og kona Jenny Irene Johansdt. Berge fra Bergsmoen 75/6, f. 18.11.1925, som bygde her.

Barn:

 1. Randulf Jarle, f. 3.10.1951, g.m. Solfrid Græsli, f. 1956.
  Barn: Merete, f. 1975, Heidi, f. 1977.
 2. Jostein, f. 1953, g.m. Ulla Bakken, se Moheim 78/6 under Røsset.
 3. Terje, f. 12.10.1957, samboer med Jorunn Opland, f. 1956 og
  barn Karin, f. 1984.
 4. Sølvi, f. 21.1.1962.
  Barn: Joakim, f. 1983.

KROKEN GNR 75/5 (NER-KROKEN)

Dette var plass under Ustigarden og brukerne der eide 3/4 i den, mens Th. Angells Stiftelser eide resten, slik eierforholda også var på garden. Nils Halvardsen og Kirsti Sjurdsdt., er i manntallet 1762 ført under Framigarden

Berge og det er mulig at dattera på Ustigarden, Berit Haldorsdt., og mannen Nils Olsen var bureisere her på Ner-Kroken.

Siste dagen i året 1873 underskrev Bjørn Jonsen Berge bygselbrev på husmannsplassen Kroken til sønnen Jon. Stesønnen Haldor Torstensen skrev under på at han vedtok bygselen. Husa på plassen skulle Jon Bjørnsen få for 25 spd. Men ennå i 1875 var Jon i brød med foreldra på Ustigarden. I 1899 ble plassen med en del jord i tillegg utskilt fra Ustigarden Berge og enka In­geborg Jonsdt. fikk skjøte for 725 kroner.

Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut og 3 sauer. Det er nå 36 da dyrkajord, mens skogarealet er 158 da.

Brukere

-1751-1767 Nils Halvardsen, f. på Kvelloringen 1708, d. 1767, var sønnen til Halvard Olsen Morset og kona Siri Nilsdt. G. 1741 m. Kirsti Sjurdsdt. fra Nordigarden Velve, f. 1713, d. 1766.

Barn:

 1. Siri, f. på Velve 1743, g.m. Jon Jonsen Amdal, se Velvansmoen under Oppigard Velve.
 2. Ingeborg, f. 1745, g.m. Ola Persen, flyttet ut.
  Barn: Goro, f. på Siran 1771.
 3. Halvard, f. 1748, tok over plassen, men losjerte senere hos søstera Siri, død ugift 1820.
 4. Berit, f. 1748, g.m. Ola Sjurdsen Seter.
 5. Eli, f. 1751, drev plassen sammen med broren, tjente senere på Garberg og losjerte til sist hos søstera Goro, død ugift 18
 6. Goro, f. 1757, g.m. Haftord Evensen, Uglem, se Bårsetplassen (Ner-).

1768-        . Søskena Halvard og Eli.

-1792-1820 Berit Haldorsdt. d.y. fra Ustigarden Berge, f. 1751, d. 1826. G. 1782 m. Nils Olsen, f. 1757, d. 1807, sønnen til Ola Guttormsen Grøtem, Ivarsgarden, og kona Gunhild Nilsdt. Solem.

Barn:

 1. Ola, f. 1783, død som spedbarn.
 2. Kari, f. 1797 (fosterdatter), tok over plassen.

1821-1842 Kari Jonsdt. fra Amdalsåsen, f. 1797, d. 1843, var altså oppfostret her på Bergskroken. G. 1821 m. Pål Persen fra Pundsbakken (Kong-Pe-rommet), f. 1787, død 8.10.1839, da han fikk en sten over seg. Både Pål og den eldre husmannen her, Nils, kom fra Kvello, der de i lang tid hadde tjent.

image2

Ingeborg Jonsdt. Kroken tok vare på brurdrakten sin fra 1880 og den ble senere grunnlag for Selbu-bunaden.

Barn:

 1. Berit, f. 1821, g.m. Kristen Bersvensen Borsethaugen, se Øver-Kroken 74/2.
 2. Malena, f.  1824, tjeneste hos svogeren på Øver-Hoem, kom senere i legd, død ugift 18    .
 3. Mali, f. 1827, g.m. Tomas Jonsen Øver-Hoem.
 4. Nils, f. 1831, d. 1832.

1843-1851 Berit Pålsdt. og Kristen Bersvensen, flyttet til Øver Bergskroken.

1852-1867  Per  Gunnarsen  fra  Liagrinda,   f.   1829.   G.   1852   m.   Berit Fredriksdt. fra Røssethaugen, f. 1832, d. 1901. Familien reiste til Amerika i 1867, bodde i Windom i Minnesota.

Barn:

 1. Gunnar, f. på Liagrinda 1852, d. 1860.
 2. Anne, f. 1855.
 3. Kari, f. 1857.
 4. Dødfødt jente 27.1.1860.
 5. Gunder, f. 29.12.1860, g. 1881 m. Berit Persdt. Stokke, Yster-Stokkan, f. 1860, som kom til Amerika i 1880, bodde i Windom.
  Barn: Berntine, Mina, Christine, Peder, Ingemann, Julie.
 6. Berit, f. 1863.
 7. Ingeborg, f. 1865.

1877-1934 Jon Bjørnsen fra Ustigarden Berge, f. 1845, d. 1893. G. 1880 m. Ingeborg Jonsdt. Ner-Lien fra Ustigarden, f. 1851, d. 18.3.1940.

Barn:

 1. Torstein, f. 1881, reiste til Amerika i 1902, død ugift i 1967.
 2. John, f.  1884, tok over bruket.

1935-1969 John Jonsen, f. 1884, d. 8.1.1965. G. 1915 m. Karen Bersvendsdt. Hoem fra Trøa 73/4 på Hoemsengan, f. 1891, d. 25.2.1970.

Barn:

 1. John, f. 1916, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 19.10.1921, g.m. Asbjørn Qvenild på Leinstranda.
  Barn: Kåre og Asbjørn.

1970-        John Johnsen Berge, f. 17.4.1916. G. 1946 m. Berntine Olafsdt. Kyllo fra Ner-Kyllo 93/1, f. 30/1 1916.

Barn:

 1. John, f. 12.10.1947, g.m. Inger Aglen fra Trondheim, f. 27.6.1947.
  Barn: John Reidar, f. 1973, Bjørn f. 1979.
 2. Kari, f. 25.6.1951, g.m. Modulv Husby i Åsen, f. 1944.
  Barn: Jo Martin, f. 1972, Borgny, f. 1975, Torgeir, f. 1978.
 3. Guri, f. 17.12.1956.

BERGSMOEN GNR 75/6 (BERGSRAA)

Et anna navn på denne husmannsplassen under Ustigarden Berge var Yster Krokmoen. Det skal være Lars Jonsen Hårstadråen som er opphavet til det lokale navnet på bruket, Råa, dativ Råen. Lars kom som dreng til morbroren Bjørn på Ustigarden Berge, og fikk bygselbrev på plassjorda her siste leveåret til gamle Haldor Torstensen Berge, i 1854. I 1909 ble plassen utskilt fra Ustigarden og husmannen John Larssen fikk skjøte for 800 kroner.

I 1875 var husdyra på plassen 1 kjøreokse, 1 ku, 1 ungnaut, 4 sauer og 3 geiter og utsæden 1 åtting bygg, 3 kvarter havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord på bruket og husdyra tre naut.

Brukere

1859-1882 Lars Jonsen fra Hårstadråa, f. 1831, d. 1880, var sønnen til Gunhild Jonsdt. Hårstad, se Bortigarden Ner-Hårstad, og Jon Larssen Mebost, Uststo. Gunhild flyttet med hit til Råa og fikk kår av bureiserne. Hun overlevde sønnen og døde i 1882, 80 år gammel.

Lars ble g. 1859 m. Goro Svensdt. Østby fra Ås østre i Tydal, f. 1834, d. 8.7.1912.

Barn:

 1. John, f. 1860, tok over plassen.
 2. Svend, tvilling, f. 1860, flyttet som tiåring til Vallersund i Bjugn.
 3. Kari, f. 1863, reiste til Amerika i 1882.
 4. Gunhild, f. 1870, g. 1895 m. Petter Persen Fosstrøen i Hegra, f. 1871.
  Barn: Marie Petrine, f. 1895, Gyda, f. 1896, Petra, f. 1901.
 5. Ingeborg, f. 1874, reiste til Amerika i 1902.

1883-1932 John Larssen Bergemo, f. 1860, d. 14.7.1931. G. 1883 m. Johanna Persdt. Hoemsbergan, f. 1856, d. 27.1.1942.

Barn:

 1. Peder, f. 1882, g. 1911 m. Laura Gunnarsdt. Okkelberg i Stjørdalen, f. 1888, og bodde der.
  Barn: Johanne, f. 1911, Gunnar, f. 1912, Marie, f. 1914, Gunelie, f. 1923, Signe, f. 1926.
 2. Gurina, f. 1884, g.m. Lars Myran, bodde i Hommelvik.
  Barn: Liva, f. 1905, Helga, f. 1908, John, f. 1910, Johan, f. 1913, Sverre, f. 1918, Gerd, f. 1925.
 3. Lars, f. 1886, g. 1922 m. Anne Svee, f. i Orkdalen 1901, bodde på Løk­ken i Meldal.
  Barn: Jorun, f. 1923, Olav f. 1925.
 4. Gjertrud, f. 1888, g. 1907 m. Severin Iversen Rønsåsbjørg i Hegra, f. 1886.
  Barn: Ivar Bernhard, f. 1908, Johan, f. 1909, Konrad Adolf, f. 1911, Julian, f. 1913, Georg, f. 1914, Gustav Sverre, f. 1916, Leif, f. 1918, Palmer, f. 1920, Harry, f. 1922, Margido, f. 1924, Tom, f. 1928.
 5. Serine, f. 1890, g.m. Arnt Bersvensen Hoem, se Bergslia 76/13.
 6. Karoline, f. 1892, d. 20.2.1977.
 7. Petrine, f. 1895, g.m. enkmann Arnt Bersvensen Hoem, Bergslia 76/13.
 8. Gunelie, f. 1898, d. 1899.
 9. Gunelie, f. 1899, d. 14.8.1921.
 10. Johan, f. 1902, tok over bruket.

1933-1975 Johan Johnsen Berge, f. 21.12.1902, d. 21.12.1981. G.  1925 m. Jorun Hansine Kristoffersdt. Mittet, f. i Molde 8.3.1904, d. 8.9.1987.

Barn:

 1. Jenny Irene, f. 1925, g.m. Kåre Andersen, se Berglund 75/10.
 2. Klaus Georg, f. 6.12.1942, g.m. Brynhild Mary Paulsdt. Hårstad, f. 5.11.1945.
  Barn: Jan, f. 1967, Siv, f. 1969. Tok over bruket i 1976.

LØKVANG GNR 75/7

Opphavlig var dette en husmannsplass, Krokmoan, i sameiet til Framigarden og Ustigarden Berge. De siste åra til Nils Persen var plassen delt mellom ham og Gunnar Torstensen. I 1921 ble jorda utskilt fra Ustigarden, som da var eneeier av plassen, til Mikal Torstensen Sesseng, som kjøpte den av Jørgen Jonsen for 1150 kroner. Kristian Lien kjøpte bruket i 1949, men solgte samme året til Ottar Røstvold.

I 1875 hadde Nils Persen 1 ku og 8 sauer og en utsæd på 1 åtting bygg, 1 kvarter havre og 3 kvarter poteter, mens Gunnar Torstensen hadde 1 ku, sådde 1 åtting bygg og satte 3 kvarter poteter. Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord, 2 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris på bruket.

Brukere

1827-1855 Per Nilssen fra Nyhus på Langli, f. 1792, druknet under tøm­merfløting 16.6.1855, sammen med Jon Gunnarsen Bergsmoan, naboen på Krokmoan. G.I 1819 m. Marit Haldorsdt. fra Ustigarden Berge, f. 1796, d. 1831, slik at de satt som husmannsfolk til dels under heimbruket hennes. Før de flyttet hit, losjerte de på plassen Kroken hos Pål Persen. G.II 1832 m. Gjertrud Olsdt. Uglem fra Almåa, f. 1793, d. 1880, søster til Goro Berge, Ustigarden.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Goro, f. 1822, d. 1839.
 2. Goro, f. 1828, død som spedbarn.
 3. Nils, f. 1830, tok over plassen.
  1856-1876 Nils Persen, f. 1830, død ugift 1876.

4. Husmannsenka Gjertrud Halvardsdt. På Saurrommet på Stor-Evja flyttet hit sammen med dattera Stor-Ingeborg og sønnen hennes, Per Tomassen, som i 1889 reiste til Amerika. Senere bodde Gjertrud og Ingeborg i ei stue på Enan.

-1871-1920 Gunnar Torstensen fra Nordigarden Kleset, f. 1832, d. 24.3.1924.

G. 1860 m. Maren Halvardsdt. fra Bergsnesset (Ninesset) på Nervik, f. 1836, d. 24.11.1916.

Barn:

 1. Guru, f. 1861, d. 1868.
 2. Gutt død som spedbarn 1864.
 3. Guru, f. 1866, død som barn.
 4. Guru, f. 1868, d. 1895.
 5. Brynhild, f. 1871, g.m. Esten Jenssen Overvik, Svea.
 6. Torstein, f. 1873, g. 1911 m. Lovise Sivertsdt. Hegset fra Tiller, f. 1883, bodde i Malvik.
  Barn: Marie, f. 1916.
 7. Marit, f. 1875, d. 1959, g. 1908 m. Esten Jonsen Snustad i Mostadmarka, f. 1877, d. 1928.
  Barn: Johan, f. 1909, Gunnar, f. 1911, Kirsti, f. 1913.
 8. Anne, f. 1882, tok over bruket.

1921-1947 Anne Gunnarsdt,.  f.   1882, d.   1947. G.m. Mikal Torstensen
Sesseng 
fra Svea, f. 1882, d.           .

Barnlaust eksteskap.

1948-1979  Solveig Haldis Sivertsdt.   Sesseng  fra Espbakken 30/25,  f. 16.8.1926, var brordatter til Mikal. G. 1948 m. Ottar Røstvold fra Pundsåsen 28/5, f. 17.4.1924.

Barn:

 1. Else Iren, f. 30.4.1951, g.I. m. Ole Hermann Tønne, II m. Odd Einar Myren.
  Barn: Lillian, f. 1971, Heidi, f. 1981.
 2. Hjørdis Synnøve, f. 1957, tok over bruket.

1980-         Hjørdis Synnøve Røstvold, f. 23.4.1957, og Olav Torsten Uthus fra Solstad 87/4 på Lia, f. 11.1.1955.
Barn: Stine Sisilie, f. 1980, Janne Oddveig, f. 1983, Ole Stian, f. 1984.

HAUGAN GNR 75/3 (BERGSHAUGAN)

Bureisaren her, Sjurd Torstensen, var eldste sønnen på Ustigarden Berge. Mens de to yngre brødrene, Haldor og Ola, tok over hver sitt Bergs-bruk som faren satt med bygsel på, ble Sjurd sittende som husmann. Årsaken vet vi ikke, men han eller sønnen fikk senere utskilt 9 marklag fra Ustigarden, som Torsten fikk skjøte på fra farbroren Haldor Torstensen Berge i 1761 for 36 rdr. Dette er det senere bruket Haugan, her etterkommere til Sjurd Torstensen og Agnis Jonsdt. nå sitter i sjuende generasjonen.

Jon Torstensen Bergeshaugan og sønnen Torsten hadde store vansker med å holde på bruket i trange tider som første halvparten av 1800-tallet var. Jon lånte penger på Øver-Hoem og fra 1811 var bruket pantsatt til mannen på Bjørngard i Hegra for 350 rdr. Nils Torstensen Tuset, som var herifra, hadde mye penger stående i Bergshaugan omkring midten av hundreåret, men Fredrik Torstensen og Kari Torstensdt. fikk igjen skikk på økonomien. Og det var det få som klarte i 1860-åra.

I 1866 er bruket 12 1/2 mål dyrkajord og 5 mål naturlig eng. Det ble årlig foret 25 lass høy i utmark og fjell. Årlig avling er gitt opp til 2 t. bygg, 10 t. havre, 20 t. poteter og 12 lass høy på innmarka, og krøttera til 4 kyr og 8 småfe. I 1875 var det 1 kjøreokse, 3 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 2 geiter i fjøset og utsæden var 3 åttinger bygg, 1/2 t. havre og.2 t. poteter. I 1884 ble øyslåtten Bergsøyan 75/4 utskilt og solgt til Ola Sjurdsen Velve for 1 000 kroner. Denne eiendommen har senere hørt Sjurdsjardet Velve 80/2 til.

Omkring 1955 var det 23 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer. Det er 200 da produktiv skog.

Brukere 1725-1760 Sjurd Torstensen fra Ustigarden Berge, f. ca. 1691, d. 1768, G. 17     m. Agnis Jonsdt., f. ca. 1689, d. 1744.

Barn:

 1. Gunhild, f. 1725.
 2. Torsten, f. 1728, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1731, d. 1741.

1761-1792 Torsten Sjurdsen, f. 1728, d. 1793. G. 1757 m. Kari Andersdt. Sessengsveen, f. 1727, d. 1803.

Barn:

 1. Kirsti, f. ca. 1755, g.m. Bersven Persen Liatrøen, se Brennhaugen under Eidemsbrennan.
 2. Sjurd, f. 1758, g.m. Marit Olsdt. Hovstrøen, se Nordigarden Sesseng.
 3. Anders, f. 1759, g.m. Dordi Jonsdt. Samstad, Kjøsnesnesset. II m. enke Marit Persdt. Klesetmoen.
 4. Jon, f. 1762, tok over bruket.
 5. Agnis, f. 1764, g.m. Gunnar Eriksen Aunet, Pigarden, se Aunmoen.

6.   Fredrik, f. 1770, g.m. Ragnhild Jørnsdt. Hovsbrettet og kom dit.
1793-1821 Jon Torstensen, f. 1762, d. 1830. G. 1792 m. Gjertrud Andersdt.

Langset d.y., f. 1759, d. 1845.

Barn:

 1. Torsten, f. 1793, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1796, g.m. Bård Persen Kolsettrøen.
 3. Anders, f. 1798, g.m. Clara Marie Jorisdt. Norbye, Negarden Eidem, og kom dit.
 4. Kari, f. 1802, d. 1803.

1822-1866 Torsten Jonsen, f. 1793, d. 1860. G. 1817 m. Anne Nilsdt. Aunet fra Pigarden, f. 1799, d. 1883 hos sønnen på Libekk. Torsten og Anne var slektninger, fra Sæterssvea til.

Barn:

 1. Jon, f. 1818, heime ennå i 1850, død før 1883 uten etterkommere.
 2. Nils, f. 1820, g.m. Anne Jonsdt. Tuset, Nordigarden, og kom dit.
 3. Fredrik, f. 1824, tok over bruket.
 4. Gjertrud, f. 1827, g.i Stjørdalen 1857 m. Olaus Larssen Gotaas fra Skogn, f. på Ytterøya 1826, bodde i Trondheim.
  Barn: Anna, f. 1865, Marta, f. 1867, Johanna, f. 1871, Eleseus, f. 1873.
 5. Anne, f. 1830, g.m. Hans Olsen Øver-Solem, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 6. Ola, f. 1833, g. 1861 m. Mali Jonsdt. Kyllotrøen, f. 1825, bodde på Hyttbakken til sist i 1860-åra, senere i Trondheim.
  Barn: Torstein, f. 1862, Johan, f., 1864, Anton, f. 1865. (Ola og Mali hadde barn før ekteskap; han to og hun ett: I. Ingeborg, 1847 (far: Tomas Mikkelsen Velve, Hovs-lia). II. Ola, f. 1852 (mor: Gunhild Sjurdsdt. Hårstadrenen), reiste til Amerika, g.m. Marit Jonsdt. Solemstrøen, III. Anders, f. 1854 (mor: Ingeborg Jensdt. Uglem, Hålået), reiste til Amerika, se Hålået.
 7. Torsten, f. 1838, g.m. Berit Haldorsdt. Lille-Evjen, se Libekk under Litj-Evja
 8.  Karenf. 1841, reiste til Amerika i 1867, d. ca. 1880, g.m. John Lesby. Hun hadde før ekteskap dattera Albertine Olson, f. 1867.

1867-1904 Fredrik Torstensen, f.   1824, d.   19.12.1904. G.   1864 m. Kari Torstensdt. Berge fra Framigarden, f. 1835, d. 23.4.1904. Barn:

 1. Brynhild, f. 1858 (mor: Berit Olsdt. Almåen, se Nordistoggo Eidem), reiste til Amerika og gift der.
 2. Ingeborg, f. 1859 (mor: enke Ingeborg Persdt. Uglem, Jensgarden), fulgte mor sin til Lødingen i Nordland.
 3. Torsten, f. 1864, d. 1865.
 4. Anne, f. 1866, d. 1883.
 5. Marit, f. 1869, tok over bruket.
 6. Tina, f. 1874, d. 1888.

1905-1958 Marit Fredriksdt., f. 1869, d. 13.10.1940. G. 1910 m. Ole Olsen Røsetsveen, f. 1886, d. 27.8.1958.

Barn:

 1. Anna Torine, f. 1902 (far: Torvald Torstensen Korsvold), g.m. Johan Johnsen Lien, se Bakketun 91/9 under Litj-Evja.
 2. Fredrik, f. 1910, tok over bruket.
 3. Olav, f. 1913, g.m. Ulrikke Olsdat. Flønes, se Bakkheim 74/4 under Framigarden Berge.

1959-         Fredrik Olsen Haugan, f. 27.6.1910.