BERGE ØSTRE (Gnr 76) (NORDIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Som nevnt ovenfor er det mest sannsynlig at Asbjørn var bruker her i 1548, og Torger eller Sjur i 1559. Mest trolig er det den siste, for en Sjur Berge er ført med 13 1/2-22 i leidang i jordeboka i 1620 (se under Ustigarn). Da hadde riktignok Haldo vært bruker i minst 11 år, men leidangsjordeboka er en dårlig kilde med »etterslep« på ofte mangfoldige år. Den samme jordeboka har ellers enka Sigri på ett av de andre to bruka, som Marit og Tosten da beviselig hadde brukt siden 1609. Haldo føres kontinuerlig i de ordinære skattelistene fra 1609 t.o.m. 1644. Nordigarn hadde like stor landskyld som de to andre bruka tilsammen, men avkastningen er ikke dobbelt så stor som for hver av de andre. Han skattet for 8 kyr i 1628, Tosten for 5. Nor­digarn betalte 15 1/2 skjeppe korn i 1623, de andre to bruka 12 1/2 skjeppe (= 2 tønner).

Haldo kalles av og til Halvår, men disse to navna, »Halduor« og »Halduar« brukes om hverandre som det er samme navn, liksom forresten også Bård og Baro. Haldo finnes ennå i den trykte matrikkelen fra 1647, men det må være feil. Han var da død.

Allerede i 1645 hadde enka overtatt. Hun skattet for tre voksne sønner og en datter, men ikke for tjenere. I 1652 får vi vite hva hun heter, Beret Tostensdatter, for da opplot hun godvillig bygselen til to av sønnene sine, Tomas og Jon.

Tomas Halvarsen ble innrullert som knekt ved den første soldatutskrivninga i landets historie, i 1644. Han stod i rullen ennå i 1653. Han bygslet 1 øre i bruket allerede i 1652, det var på den måten en sikret arvefølgen på leilendingsbruk. Tomas står som medbruker ennå i 1661, deretter nevnes han ikke mer i kildene.

Jon Halvarsen var født 1611 og hadde sønnen Halvår, født 1651. Han hadde også en dreng, Baro Berge, 13 eller 18 år. Jon styrte med Nordigarn til sist på 1680-tallet, da sønnen overtok bygselen etter ham, senest i 1691.

Halvår Jonsen, f. 1651 (ifølge 1701-manntallet) hadde sønnene Ola f. 1681 og Jon, f. 1684. Ola bygslet halve bruket av Angell allerede 12/1 1703, han var da ikke gamle karen.

 

image4 image3

Kongen og brukerne eide hver sin trepart i Nordigarden Berge, dvs. 1/2 spann hver. Men det var kongen som hadde bygselretten til hele bruket, 1 1/2 spann. Selbu-presten hadde landskyld av 1 øre og Stjørdals-presten av 12 marklag. Krongodset ble utlagt som pant til Henrik Møller og senere solgt til Angell, som dermed fikk bygselretten til hele bruket. I 1774 fikk Ola og Sjurd Halvardssønner bygselbrev fra Th. Angells Stiftelse på hver sin halvpart av Nordigarden, som mor deres, Mali Sjurdsdt., avstod. Heretter får vi to Nordigards-bruk – Nordigarden og Ustpå-Jardet. Fra nå var Berge delt i fireparter, hvert bruk på 2 øre 6 marklag.

I matrikkelforslaget fra 1723 er det reknet med at Nordigarden kunne fø 3 hester, 10 kyr, 3 ungnaut, 10 sauer og 7 geiter. Utsæden er gitt opp til 1 1/2 t. bygg og 8 t. havre og høyavlinga til 130 lass. Bruket hadde seter og svarte 1 ort i engskatt, slik som i 1661. Under skiftet etter Pål Svensen i 1727 er det registrert 3 hester, 11 kyr, 7 kviger, 2 okser, 12 sauer, 21 lam, 5 geiter og 4 killinger. Bergskarene drev alle i kvernfjellet i tillegg til gardsdrifta. I 1727 er det registrert sju kvenhakker, to fjellslegger og jernvegger på Nor­digarden.

Brukere
-1647-         Halvard.

Sønner:

 1. Jon, f. 1611, tok over bruket.
 2. Tomas, delte bruket med broren Jon, med døde ca. 1662. Enka ble g. II m. Bersven Jonsen Mølnhus og flyttet dit sammen med sønnen Halvard Tomassen, f. ca. 1660, som tok over Mølnhus.

-1661-16     Jon Halvardsen, f.  1611, d.  1700, som opphavlig hadde hatt

 

bruket sammen med broren Tomas.

Barn: Halvard, f. ca.  1648, tok over bruket.

-1701-1719 Halvard Jonsen, f. ca. 1648, d. 1719. G.I m. Kirsti, f. ca. 1640. d. 1707. G. Il m. Ingeborg Halvardsdt., f. ca. 1667, d. 1751.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Jon, f. ca. 1678, g.m. enke Ingeborg Estensdt. Uthus på Mosletta og kom dit.
 2. Ola, f. ca. 1681, tok over bruket.
 3. Jon d.y., f. ca.  1684, d.  1706.

-1719 Ola Halvardsen, f. ca. 1681, d. 1719, like før faren døde. G. 1705 m. Ingeborg Bjørnsdt. Aftret fra Ustigarden, f. ca. 1679, d. 1760, som var g. II m. Pål Svensen. Ola og Ingeborg drev bruket sammen med far hans og kona.

Barn:

 1. Halvard, f. 1708, tok over bruket.
 2. Kirsti, f.  1711, g.m. Ola Jonsen Grøtem, se Øver-Hårstad.
 3. Dordi, f.  1714, g.m. Per Olsen Aftret, se Aftretshaugcn.
 4. Kari, f.  1717, d. 1720.

1720-1733 Ingeborg Bjørnsdt., enke etter Ola Halvardsen Berg. G. II 1720 m. Pål Svensen Uglem fra Svenngarden, f. ca. 1693, d. 1727.

Barn: Ola, f. 1721, g.m. Kirsti Pålsdt. Flaknan, se Bergsenan nedafor.

1734-1771 Halvard Olsen, f. 1708, d. 1765. G. 1734 m. Mali Sjurdsdt. Alset, f.  1705, d.  1781.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1735, g.m. Anders Jenssen Eidem, se Gullhaugen nedafor.
 2. Ola, f.  1736, g.m. Marit Sjurdsdt. Vølset, tok over halve bruket, se Ustpå-Jardet nedafor.
 3. Ingeborg, f. ca.  1737, d.  1751.
 4. Kari, f. ca.  1739, død ugift på Røsset 1826.
 5. Sjurd, f. 1741, g.m. Kirsti Tomasdt. Røsset, tok over halve bruket, se Nordigarden nedafor.
 6. Pål, f.  1743, g.m. Brynhild Olsdt. Røsset, se Bergsenan nedafor.
 7. Jon, f.  1745, g. 1774 m. Ingeborg Bardosdt. Bårset, se Bårsethaugen.
 8. Kirsti, f.  1748, g. I m. Bardo Jonsen Stubbhaugen, II m. Ingebrikt Larssen Velvesmoen.

BERGE ØSTRE GNR 76/1 (NORDIGARDEN)

Det var Sjurd Halvardsen som tok over denne halvparten av Nordigarden i 1772. Han og den eldre broren Ola fikk bygselbrev på hver sin halvpart to år senere. Sjurd døde i 1790 og den førtifemårige enka, Kirsti Tomasdt., ville gifte seg igjen. Før bryllupet to år senere delte Stiftelsen bygselen slik at Kirsti og nymannen Jon Gunnarsen fikk 18 marklag, dvs. halvparten av bruket. Men dette ble ikke varig deling. I virkeligheten drev Jon Gunnarsen og stesønnen Halvard Sjurdsen i lag. De fem siste åra sine, satt enkmannen Jon Gunnarsen på vanlig kår.

Det var en problematisk økonomi på bruket i første halvparten av 1800-tallet. Det ble tatt opp pantelån i Norges Bank på 100 spd. og like mye ble lånt av Tomas Olsen Volset, med andre prioritet i eiendommen. Fra 1841 var all gjeld, 900 spd., samlet i Trondhjems Sparebank. Også i dette bruket fikk nå Angellske Stiftelser utskilt landskyldparten sin i avmerket eiendom som i 1866 er gitt opp til 15 mål dyrkajord og 11 mål naturlig eng. Brukeren på Nordigarden, som var bygsler av det fraskilte og slik hadde førsteretten til kjøp, klarte å legge dette til hovedbruket igjen. Dermed fikk også dette Berge-bruket to bruksnummer i matrikkelen. Det var Sjurd Halvardsen som kjøpte parten for 190 spd.

I 1866 var det 62 mål dyrkajord og 39 mål naturlig eng på Nordigarden Berge. Årlig avling ble satt til 12 t. bygg, 58 t. havre, 62 t. poteter og 40 lass høy fra heimjorda og 79 lass fra utslåttene. Det kunne fø 2 hester, 17 storfe og 36 småfe. Bruket hadde fire setrer. Til den lengst unna på Roltdalen var det tre mil. I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 8 kyr, 4 ungnaut, 21 sauer, 7 geiter og 1 gris i fjøset og utsæden 1 åtting rug, 1 t. bygg, 3 t. havre og 5 1/2 t. pot­eter. Omkring 1955 var det 90 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut, 8 sauer, 4 geiter og 1 gris på bruket. Det er nå 195 da dyrkajord og 260 da produktiv skog.

Fra Nordigarden Berge er utskilt: Einan 76/5 (delvis) i 1895 til husmannen Ola Pålsen. Gullhaugen 76/8 i 1897 til husmannen Arnt Olsen. Nyheim 76/18 i 1954 til døtrene her, Kristine Ekli og Brynhild Dahl. Sandstad 76/19 i 1970 til sønnen på bruket, Halvard S. Berge.

Brukere

1772-1790 Sjurd Halvardsen, f. 1741, d. 1790. G. 1772 m. Kirsti Tomasdt. Røsset fra Ustigarden, f. 1745, d. 1822, som var g. II m. Jon Gunnarsen. Sjurd og Kirsti tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Dødfødt barn i 1773.
 2. Halvard, f. 1774, tok over bruket.
 3. Bersven, f. 1777, g.m. enke Agnete Olsdt. Lille-Evjen, Seigenget, og kom dit.
 4. Sjurd, f. 1779, død som spedbarn.
 5. Mali, f. 1781, død som spedbarn.
 6. Mali, f. 1782, g.m. enkmann Ola Tomassen Uthus på Mosletta.
 7. Kari, f. 1783, »lagt til døde af Moderen«, 1 mnd. gammel.

1791-1822 Kirsti Tomasdt., enke etter Sjurd Halvardsen Berge. G.II 1792 m.

Jon Gunnarsen Overvik fra Vikaåsen på Nordistoggo Overvik, f. 1765, d. 1828, som hadde tjent på Moen på Stranda.

1795-1827 Halvard Sjurdsen,  f.   1774, d.   1850.  G.   1795 m.  Ingeborg Bersvensdt. Kallarstrøen, f. 1775, d. 1842. De drev i mange år bruket sam­men med mor og stefar hans.

Barn:

 1. Sjurd, f. 1795, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1800, g.m. Tomas Bernsen Stor-Evjen, Saurgarden.
 3. Bersven, f. 1810, g.m. Gjertrud Halvardsdt. Dyrdal, se Saurrommet under Stor-Evja.

1828-1866 Sjurd Halvardsen, f. 1795, d. 1866. G. 1824 m. Soffi Olsdt. Kallar fra Nordigarden, f. 1802, d. 1884.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1824, g.m. Arnt Olsen Aune, se Gullhaugen nedafor.
 2. Halvard, f. 1827, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1831, reiste til Amerika i 1866, d. 1912, gift og bodde i Minne­sota.
 4. Ola, f. 1833, d. 1835.
 5. Kari, f. 1835, g.m. Ola Sjurdsen Velve, Sjurdsjardet.
 6. Ingeborg, f. 1838, d. 1839.
 7. Ingeborg, f. 1939, d. 1858.

1867-1912 Halvard Sjurdsen, f. 1827, d. 3.8.1912. G. 1888 m. Kari Persdt. Hårstad fra Bønnsplassen, f. 1846, d. 3.9.1929, som var g. I m. Jon Olsen Aunhaugen.

Barn:

 1. Peder, f. 1867 (far: Anders Olsen Alsethaugen), g.m. Marit Nilsdt. Evjen, se Mølnhus 94/1.
 2. Sofie, f. i 1. ekteskap 1871, g.m. Ole Gunnarsen Gulset, se Dyrdals-lia 62/3.
 3. Sivert, f. 1890, tok over bruket.

1913-1965 Sivert Halvardsen, f.  1890, d. 8.2.1969. G.  1913 m.  Gurine Johnsdt. Sæter fra Nordigarden 136/1, f. 1889, d. 17.4.1971.

Barn:

 1. Halvard, f. 1918, g.m. Olaug Nilsdt. Engan, se Sandstad 76/19 neda­for.
 2. Kristine, f. 22.12. 1920, g.m. Odd Ekli i Orkdalen.
  Barn: Stein Ingar, f. 1956.
 3. John, f. 1924, tok over bruket.
 4. Brynhild, f. 16.1.1930, g.m. Mathias Dahl fra Smøla, bor i Oslo.
  Barn: May Britt, f. 1957, Gunn Heidi, f. 1958.

1966-        John Sivertsen Berge, f. 4.1.1924. G.m. Marit Ingeborg Johnsdt. Renå fra Seigenget 91/1 på Litl-Evja, f. 7.2.1928.
Barn: Steinar, f. 1956.

SANDSTAD GNR 76/19

Tomta er utskilt fra Nordigarden Berge til sønnen der, John, og kona Marit, som solgte til bror hans, Halvard Sivertsen Berge, f. 8.5.1918, d. 13.7.1988 og kona Olaug Nilsdt. Engan fra Tømra 30/38, f.  14.5.1921.

Barn: Solveig Gurine, f. 14.3.1948, Signar, f. 10.3.1951.

BERGE ØSTRE GNR 76/3 (USTPA-JARDET)

Nordigarden Berge ble drevet som to bruk fra det året nesteldste sønnen på garden, Sjurd Halvardsen, giftet seg. To år senere, i 1774, fikk brødrene Ola og Sjurd tinglyst hver sitt bygselbrev fra Th. Angells Stiftelse og det ble den eldste, Ola Halvardsen, og kona Marit Sjurdsdt. som tok over denne halvparten. Etter at brukerne her flyttet husa til nye tufter »ustpå« Jardet, ble dette det lokale bruksnavnet.

Brødrene Ola og Sjurd ble ikke gammel. Ingen av enkene gikk lenge før de giftet seg igjen. Og samtidig som nymannen Jon Gunnarsen på Nor­digarden fikk også nymannen her Ustpå-Jardet – Pål Jonsen – bygselbrev fra forstander Christian Fredrich Meier for Stiftelsen på 18 marklag i 1790.

Utviklinga senere er også mye lik for de to bruka. I begge hadde Tomas Olsen Volset en pantobligasjon på 100 spd. Også her Ustpå-Jardet slet de tungt økonomisk i 1830-40-åra og det var i tillegg til den før nevnte, pante­gjeld til madam Dahl i Trondheim og til landhandler Brun samme sted. All gjeld ble så samlet i Norges Bank. Som nevnt under de andre Berge-bruka fikk Angellske Stiftelser i midten av hundreåret utskilt partene sine i garden. Parten i Ustpå-Jardet ble også kjøpt av brukeren og lagt til hovedbruket, men med særskilt bruksnummer. Tinglyst heimel ble ikke ordnet før i slutten av hundreåret, men kjøpesummen var visstnok 170 spd.

Den gamle slekta her fortsatte på bruket til i 1930, da Bjørn Olsen solgte til Einar Sivertsen Eidem for 4 700 kroner og kår til 1 250 kroner i femårlig verdi.

I 1866 var det på hovedparten 46 1/2 mål dyrkajord og på Stiftelsesparten, som kårenka Sessil Renaldsdt. da stod som eier av, 13 mål dyrkajord og 8 mål naturlig eng. Det kunne til sammen avles 10 t. bygg, 38 t. havre, 48 t. poteter, og 29 lass høy på bruket og utmarkshøyet var 72 lass. Krøttertallet ble satt til 2 hester, 9 storfe og 14 småfe. Setervollene var felles med Nor-digarden Berge.

I 1875 var det 1 hest, 1 kjøreokse, 1 okse, 6 kyr, 4 ungnaut, 13 sauer, 10 geiter og 1 gris på bruket. Utsæden var 1/2 t. bygg, 3 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 30 da dyrkjajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 62 da dyrkjajord og 107 da produktiv skog.

Utskilt fra Ustpå-Jardet Berge er: Einan 76/5 (delvis) i 1895 til husmannen Ola Pålsen. Gullhaugen 76/7 \ 1897 til husmannen Ole Arntsen. Bergshaugen 76/9 i 1909 til husmannen Ola Jonsen. Bergemo 76/10 i 1913 til husmannen Ole Olsen. Bergsholman 76/11 i 1914 til Nils P. Fuglem, 310 da produktiv skog, som året etter solgte til Trondheim e.verk. Magerøya 76/12 i 1916 til Ole R. Klegseth, Klegstad 131/4. Bergslia 76/13 i 1917 til Arnt B. Hoem. Bergemoen vestre 76/14 i 1919 til husmannen Peder Pålsen. Bergshaugen 76/15 i 1923 til husmannen Ole Jonsen. Livollremmet 76/16 i 1928 til Sivert H. Berge, gnr. 76/1. Bergheim 76/17 i 1949 til Ole B. Berge.

Brukere 1772-1786 Ola Hallvardsen, f. 1736, d. 1786. G. 1770 m. Marit Sjurdsdt. Vølset, f. 1745, d. 1830, som var g. II m. Pål Jonsen. Ola og Marit tok over denne halvparten av heimbruket hans, Nordigarden Berge.

Barn:

 1. Halvard, f. 1771, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1774, d. 1789.
 3. Sjurd, f. 1776, tok over bruket, g.m. Ingeborg Torkjelsdt. Stor-Evjen, se Sletnan.
 4. Ola, f. 1780, g.m. Ingeborg Persdt. Fossan, se Bergshaugen.
 5. Goro, f. 1782, død før 1815 uten etterkommere.
 6. Jon, f. 1783, g.m. Siri Gunnarsdt. Eidem, Oppigarden, og kom dit.
 7. Ola, f. 1787, d. 1789.

1787-1811- Marit Sjurdsdt., enke etter Ola Hallvardsen Berge. G.II 1790 m.

Minnestøtta i Holman, her Bjørn Olsen fraus ihel vinteren 1893. (Birger Ev-jemo t.v. og Tomas J. Velve).

Minnestøtta i Holman, her Bjørn Olsen fraus ihel vinteren 1893. (Birger Ev-jemo t.v. og Tomas J. Velve).

Pål Jonsen Mebost fra Nygarden, f. 1757, d. 1825, som var g. I 1786 m. Kari Olsdt., f. ca. 1757, d. 1787, taus i Lia.

Barnlaust ekteskap, men Pål hadde i 1. ekteskap sønnen Jon, f. på Mebost 1787, g.m. Ingeborg Tomasdt. Kallar, Ustigarden, og kom dit.

-1816- Sjurd Olsen tok over bruket etter mora og stefaren, og ble g. 1817 m. Ingeborg Torkjellsdt. fra Sauran på Stor-Evja. De byttet bruk med bror hans og flyttet til Sletnan.

1817-1830 Halvard Olsen, f. 1771, d. 1857, var g. 1796 m. Ingrid Svensdt. Sletne, f. 1787, d. 1815, men flyttet hit igjen som enkmann, etter å ha byttet gardsbruk med broren Sjurd.

1831-1842 Ola Halvardsen, f. på Sletnan 1795, d.  1841. G. 1821 m. Sessil Renaldsdt. Hårstad fra Skulbakken, f. 1798, d. 1891. De tok over bruket etter far hans.

Barn:

 1. Ingrid, f. 1822, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1826, g.m. Gunnar Olsen Uglem, Ryggen.
 3. Marit, f. 1834, g.m. Ola Persen Bårsetmoen.

1843-1884 Ingrid Olsdt., f. 1822, d. 1884. G. 1842 m. Bjørn Olsen Kallar fra Nordigarden, f.   1823, som fraus ihel under høykjøring fra Holman 27.2.1893.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1843, g.m. Jon Fredriksen Røsethaugen.
 2. Ola d.e., f. 1846, tok over bruket.
 3. Kari, f.  1853, g.m. Jon Tomassen Velve, Nigarden.
 4. Ola d.y., f. 1858, g. 1882 m. Mali Halvardsdt. Marstad, østre, f. 1858, reiste til Amerika i 1882.
  Barn: Brynhild, f. 1877 (mor: Soffi Kristensdt. Stor-Evjen, Utsigarden 84/2), g.m. enkmann Arnt Olsen Aune, Gullhaugen 76/7 på Berge.
 5. Sessil, f. 1862, død som spedbarn.
 6. Halvard, f. 1867, reiste til Amerika i 1885, d. 1950, g. 1891 m. Gurina (Julia) Monsdt. Fuglem, Mongstrøa, f. 1872, d. 1953, bodde i Min­nesota, til sist i Canada.Barn: Bennie, f. 1892, Clara Bertha, f. 1893, Ida Sophie, f. 1895, Milo, f. 1897, Hilma Josephine, f. 1906.

1885-1905  Ola Bjørnsen d.e.,  f.   1846, d.  26.6.1906.  G.I  1874 m.  Kari Svensdt. Eidemsbotn fra Ysterbotn, f.  1849, d.  1886. G.II 1887 m. Maren Bersvensdt. Slind, se Morsetjardet, f. 1859, d. 18.2.1919.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingrid, f. 1875, død som spedbarn.
 2. Ingrid, f. 1876, d. 1950.
  Barn: Karen Oline, f. 1.10.1906 (far: Peder Jonsen Berge), g.m. Karl Paulsen Almås, gnr. 51/4.
 3. Bjørn, f. 1879, tok over bruket.
 4. Ragnhild, f. 1881, d. 1960, g.m. Lorents Vestrum i Ekne i Skogn.
  Barn: Kari.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Kari, f. 1887, d. 23.4.1901.
 2. Nils, f. 1889, g. 1920 m. Berntine Olsdt. Flakne, Nytrøa fra Flora, f. 1883, bodde i Stjørdalen.
  Barn: Olaf, Vilhelm, Maren.
 3. Johanna, f. 1891, død som spedbarn.
 4. Johanna, f.  1893, død ugift 1955.
 5. Ingeborg, f.  1895, g.m. Bernhard Johnsen Røkke på Skatval i Stjørdalen, f.  1894.
  Barn: Eldbjørg, f.  1920, Olav f. 1923, Johan, f. 1926, Magne, f.  1928, Kari, f. 1931, Bjørn, f. 1933, Ivar, f. 1941.
 6. Sigrid, f. 1898, død ugift 1974, bodde i Ekne i Skogn.
 7. Helga, f. 1899, g.m. Olaf Morken, bodde i Orkdalen.
 8. Maren Bersvensdt. hadde først dattera Berit, f. 1877 (far: Jon Isaksen Klevan i Lånke), g. 1909 m. Hagen Hågensen Julset i Lånke, f. 1883. (Barn: Hagen, f. 1909).

1906-1929 Bjørn Olsen, f.   1879, d.   1933. G.   1907 m. Marit Renaldsdt. Klesetengan fra Bårdsan, f. 1881, d. 12.5.1912.

Barn:

 1. Ole, f. 1907, g.m. Petra Pauline Pedersdt. Marstad, se Bergheim 76/17 nedafor.
 2. Kari, f. 5.9.1909, d. 28.10.1981.
 3. Gunnar, f. 26.6.1910, d. 4.3.1979, dreng på Evjen i vel førti år.
 4. Marit, f. 1.6.1913.

1930-1959 Einar Sivertsen Eidem  fra Eidemsjardet  56/12,   f.   1888,  d. 29.10.1973. G. 1926 m. Marie Arntsdt. Overvik fra Overviksvea 135/5, f. 1890, d. 10.4.1933.

Barn:

 1. Johanne, f. 22.8.1926, g.m. Peder Gunnarsen Marstad, bor i Gudå i Meråker.
 2. Karen, f. 3.1,1928, g.m. Peder Pettersen Steinvikaune, Sirmoen 31/3.
 3. Sverre, f. 1929, tok over bruket.
 4. Arnt, f. 17.1.1932, g.m. Bjørg Alfredsdt. Marstad (Nydal).

1960-        Sverre Einarssen Eidem, f. 14.11.1929, og kona Ingrid Haugskott

fra Frol, f. 17.3.1938.
Barn: Svein Inge, f. 1964, Inger Marie, f. 1967, Tove, f. 1969.

BERGHEIM GNR 76/17

Tomta er utskilt fra Ustpå-Jardet Berge i 1949 til Ole Bjørnsen Berge fra Ustpå-Jardet, f. 5.6.1907, d. 1979, og kona Petra Pauline Pedersdt. Marstad fra gnr. 82/2, f. 13.12.1919, som bygde her et par år senere.

Barn:

 1. Marit, f. 12.6.1945, g.m. Johan Martin Hoas, se Fjellheim 64/110 under Hårstad.
 2. Pauline, f. 24.3.1947, g.m. Åge Moen i Stjørdalen. Pleiedatter: Eva Lill Sletvold, f. 1980.
 3. Bjørg Petrine, f. 28.2.1952, g.m. Tor Einar Røberg i Trondheim.
  Barn: Toril, f. 1972, Kåre f. 1976.

BERGEHAUGEN GNR 76/9 (BERGSHAUGEN)

Høsten 1817 fikk Ola Olsen og Ingeborg Perdt. bygselbrev fra bror hans, Halvard, på Jeltrøa, som ble grunnlaget for plassen Bergshaugen. Halvard hadde nettopp tatt over Ustpå-Jardet Berge. I bygselbrevet er det slått fast at barn og barnebarn skullle få bygsle plassen etter dem. Bureiseren Ola døde tidlig og eldste sønnen tok over, men ble heller ikke gammel. Enka og barna flyttet herifra og yngste sønnen på plassen, Per Olsen, tok over. Neste generasjonen, den tredje, fikk i 1909 plassen utskilt fra Ustpå-Jardet og Ola Jonsen fikk skjøte fra Bjørn Olsen for 700 kroner. I 1923 ble et tillegg, Bergshaugen nordre 76/15, utskilt fra samme bruket. Kjøpesummen var 600 kroner.

I 1875 hadde Per Olsen og Brynhild Eriksdt. 1 kjøreokse, 1 ku, 4 sauer og 6 geiter på plassen, sådde 1 åtting bygg, 1 1/2 skjeppe havre og satte 1 t. poteter. Omkring 1955 var husdyra 4 kyr og 4 sauer og dyrkajorda 16 da. Senere er dyrkajorda utvidet til 27 da.

Brukere

1817-1837 Ola Olsen fra Ustpå-Jardet Berge, f. 1780, d. 1824. G. 1815 m. Ingeborg Persdt. fra Fossan, f. 1790, d. 1861.

Barn:

 1. Ola, f. 1815, tok over plassen.
 2. Per, f. 1818, flyttet til Trondheim i 1845, tok senere over plassen. 1838-1857 Ola Olsen, f. 1815, d. 1857. G. 1838 m. Goro Olsdt. Hårstad fra Stormyråsen, f. 1812, som flyttet til Stormyråsen igjen som enke.

Barn:

 1. Ola, f. 1838, d. 1920, g.m. Guruanna Leirfalltrøen f. 1840, d. 1922, og bodde på Hembreshaugen i Hegra.
 2. Ingeborg, f. 1841, tjente på Lade i Trondheim, g. i Bakke kirke 1898 m. Karl Anderssen Håggquist, f. i Ålfsborg län i Sverige 1845.
 3. Ola, f. 1843, d. 1857.
 4. Per, f. 1847, død som spedbarn.
 5. Per, f. 1849, g.m. Kari Persdt. Bårsetmoen og kom dit.
 6. Pål, f. 1852, g. I m. Mali Jonsdt. Liagrinden, II m. Brynhild Olsdt. Flønesaunet, se Kvellomyra.
 7. Sivert, f. 1855, tjente i Melhus, drev i 1877-80 plassen Stormyråsen sam­men med mor sin, g.m. ? Berntsdt. Svean fra Malvik og flyttet ut.

1858-1897 Per Olsen, f., 1818, d. 1898. G. 1858 m. Brynhild Eriksdt. Nesten fra plassen Seiget, f. 1833, d. 1897, søster til Gunhild Stortrøen på Berge.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1859, d. 1865.
 2. Sigrid, f. 1862, g.m. Sivert Gunnarsen Nervik, Tåmmåshaugen.
 3. Ingeborg, f. 1865, tok over plassen.

1898-1935 Ingeborg Persdt, f. 1865, d. 24.11.1939. G. 1888 m. Ole Jonsen Hoemstrøen d.y. f. 1863, d. 8.8.1936.

Barn:

 1. Peder, f. 1887, d. 15.9.1908.
 2. Brynhild, f. 1890, d. 7.10.1907.
 3. Ingeborg Berntine, f. 1892, d. 11.9.1983, tok over bruket.
  Barn: Peder Birger, f. 30.1.1912, d. 22.1.1938.
 4. John, f. 1894, g.m. Ingeborg Olsdt. Klegsetmo, se Tømmerås 30/36 under Espet.
 5. Gjertrud, f. 1897, d. 5.11.1980, tok over bruket.
  Barn: Sverre, f. 1920, bor her.
 6. Jente, f. 26.11.1900.

1936-1979 Berntine og Gjertrud Olsdt. Bergehaug.
1980-         Sverre Bergehaug, f. 28.2.1920.

EINAN GNR 76/5 (BERGSENAN)

Da Ola og Sjurd Halvardssønner tok over hver sin halvpart av Nordigarden Berge, fikk tredje broren, Pål, husmannsplassen Enan, som Nordigarden og Ustpå-Jardet heretter skulle ha det halve hver i. I kontrakten fra 1777 står at Pål skal ha »Huuse Bygninger, Ager og Eng og fornøden Brændeveed tilligemed een Ager østenfor Plassen og 2de Reener, den eene i Hoemsøyen og den anden imod Pladsen og Marken ved Stoer Bekken og 4 Vinterlæss Høe aarlig. »I Aandens Tiid« skulle han komme brødrene Ola og Sjurd til hjelp med to vekers arbeid i slåttonna og skjære 4 mælinger åker årlig, alt uten betaling, men slippe andre »aarlige Contributioner«. Etter Pål skulle ar­vingene nyte plassen til »Ejendom og Beboelse«. Og etterkommere har sia bodd her.

Plassen Enan ble utskilt fra Nordigarden og Ustpå-Jardet i 1895 til Ola Pålsen, som fikk skjøte fra Halvard Sjurdsen og Ola Bjørnsen Berge for 1 000 kroner og kår til far sin, Pål Olsen. Begge disse generasjonene drev garveri på Enan, et skinngarveri som var vidt kjent.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 4 kyr, 1 ungnaut, 13 sauer og 1 gris på plassen og utsæden litt rug, 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 18 da dyrkajord, 3 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket. Det er nå 25 da dyrkajord.

Brukere

-1740-1773 Mikkel Anderssen fra Utistoggo Overvik, f. 1708, d. 1771. G.m. Ingeborg Svensdt. fra Litj-Evja, f. 1707, d. 1773.

Barn:

 1. Anders, f. 1740, g.m. Gjertrud Bersvensdt. Langlishaugen (Johaugen) og kom dit.
 2. Ingeborg, f. 1741, d. 1743.
 3. Sven, f. 1743.
 4. Ingeborg, f. 1745, g.m. Per Gunnarsen Setsås, Yster-Såsen lnr. 35.

1774-1816 Pål Halvardsen fra Nordigarden Berge, f. 1743, d. 1820, G. 1777 m. Brynhild Olsdt. fra Ustigarden Røsset, f. 1751, d. 1818.

Barn:

 1. Ola, f. 1777, d. 1778.
 2. Mali, f. 1779, d. 1788.
 3. Soffi, f. 1780, g.m. Per Pålsen Stamnes, se Stamnesåsen.
 4. Halvard, f. 1782, d. 1784.
 5. Ola, f. 1786, død som spedbarn.
 6. Ola, f. 1793, tok over plassen.

1817-1855 Ola Pålsen, f. 1793, d. 1855. G. 1817 m. Gjertrud Halvardsdt. Bergeshaugen d.y. fra Gullhaugen, f. 1791, d. 1880.

Barn:

 1. Pål, f. 1817, d. 1818.
 2. Pål, f. 1820, tok over plassen.
 3. Halvard, f. 1823, g.m. Soffi Jonsdt. Ner-Lien, se Ner-Hoem.
 4. Brynhild, f. 1827, d. 1829.
  1. Brynhild, f. 1830, g. I. m. Jon Bersvensen Hoemstrøen, II m. Ola Olsen Kjøsnesnesset.

1856-1884 Pål Olsen, f. 1820, d. 3.12.1905, drev garveri på Enan sammen med broren Halvard og senere sønnen Ola. G. 1852 m. Brynhild Tomasdt. Eidemsmoen fra Luddumoen, f. 1826, d. 1895.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1852, g.m. Kristen Bardosen Rolset, se Breidablikk under Rønsberg.
 2. Ingeborg, f. 1854, g.m. Hans Larssen Bårdsgård, Oppigarden.
 3. Ola, f. 1858, tok over plassen.
 4. Marit, f. 1863, g.m. Ola Jonsen Uthus, Skogan, i Flora.
 5. Tomas, f. 1866, død som spedbarn.
 6. Tomas, f. 1869, d. 1892.
Enan var en sentral plass den tid det var garverivlrksomhet her. Dette bildet er fra 2.7.1906, tatt under bryllupet til Brynhild Elnan og Mikal Kulset.

Enan var en sentral plass den tid det var garverivlrksomhet her. Dette bildet er fra 2.7.1906, tatt under bryllupet til Brynhild Elnan og Mikal Kulset.

1885-1907 Ola Pålsen, f. 1858, garver. G. 1883 m. Johanna Haldorsdt. Bårset, f. 1861. Han reiste til Amerika i 1900 og kom senere heim og hentet familien og reiste for godt i 1907, så nær som eldste dattera. De bosatte seg i Minneapolis.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1883, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1885, død ugift, 30.11.1966.
 3. Gjertrud, f. 1888, g.m. Ole Nilssen Aftret, bodde i Minneapolis.
 4. Paul, f. 1890, d. 1892.
 5. Pauline, f. 1892, død ugift.
 6. Paul Theodor, f. 1894, gift og bodde i Minnesota, d. 1986.
 7. og
 8. Olaf Helmer og Johan Martin, tvillinger, f. 1897, d. 1898.
 9. Olga Johanne, f. 1899, død ugift 26.10.1959.
 10.  Johan Magne, f. 1905.

1908-1962 Brynhild Olsdt., f. 1883, d. 16.6.1971. G. 1906 m. Mikal Estensen Kulset fra plassen Djuphølet, f. 1880, d. 18.7.1915, sersjant og handelsbetjent.

Barn:

 1. Hjørdis, f. 9.1.1907, g. 1927 m. Torstein Pettersen Korsvold, Greslivollen i Tydal, se Litl-Evja 91/2, f. 1909.
  Barn: Per, f. 1929, Magne, f. 1931, d. 1945, Jarle, f. 1933, Brynhild, f. 1939, Målfrid, f. 1946.
 2. Målfrid, f. i Hegra 12.3.1908, g.m. Olav Pedersen Overvik, Brenna 135/11.
 3. Eystein, f. 10.9.1909, g.m. Kari Olsen, bor i Oslo.
  Barn: Stein, f. 1949.
 4. Ola, f. 1911, tok over bruket.
 5. Sverre, f. 4.11.1913, d. 1966, g.m. Reidun Brevik fra Frosta, f. 1929, bor på Glåmos i Røros.
  Barn: Stig, f. 1950, Aslaug, f. 1953, Brynjar, f. 1958.
 6. Jorunn Østby, f. 28.1.1925 (pleiedatter)

1963-1982 Ola Mikalsen Kulset Einan, f. 8.10.1911, d. 2.3. 1985. G.m. Kari Nilsdt. Engan fra Tømra 30/38, f. 22.5.1917.

Barn:

 1. Mikal, f. 17.2.1947, tok over bruket i 1982.
 2. Nils, f. 19.3.1954, g.m. Wenche Hals, f. 1956.
  Barn: Morten, f. 1986.

BERGSENAN ØSTRE

På Enan stod det omkring 1900 to stuer som det hørte fem-seks mål jord til. I den ene bodde Ingeborg Bersvensdt. fra Saur-rommet på Stor-Evja -Saura de kalte – sammen med mor sin, Gjertrud Halvardsdt. Om denne familien se Saur-rommet.

På andre plassen her bodde Ingebrikt Larssen Stokke, se Larsrommet på Nessmelan i Flora, f. 1823, d. 7.7.1905, som fikk bygselbrev fra Halvard Sjurdsen Berge i 1890. Han var g.I m. Mali Evensdt. Hårstad, Stormyråsen, og reiste til Amerika, etter å ha vært husmannsfolk på Stokkan. Han ble g. II m. Ingeborg Jonsdt. Klesethaugen, f. 1841, død ca. 1938. De hadde ikke barn sammen, men hun hadde sønnen Esten, f. 1870, reiste til Amerika i 1887 (far: Esten Olsen Kolset, Djuphølet).

Olaus B. Hoem og Kari E. Overvik kom her som sytninger til Ingeborg Jonsdt., men de flyttet til Bergslia 76/13 og plassen her ble lagt ned. Senere fikk Halvard S. Berge utskilt jord her og bygde hus.

BERGSENAN

Nordigarden hadde to husmannsplasser nede på Enan. Da enka Anne Sjurdsdt. ble gift til Vølset, flyttet også de to barna hennes, Sjurd og Mali, senere gift til Kvello, med mora dit. Plassen, som vanligvis ble ført under Ustpå-Jardet, ble nå lagt øde.

Brukere 1749-1778 Ola Pålsen fra Nordigarden Berge, f. 1721, d. 1778. G. 1749 m. Kirsti Pålsdt. fra Flaknan i Flora, f. 1725, d. 1803, taus på Tuset.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1750, død som barn.
 2. Gunhild, f. ca. 1753, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f.  1757, g. I m. Tomas Tomassen Flønes, se Flønesaunet mellom, II m. Per Jonsen Hoemsengan, III m. Ola Persen Balstadtrøen.
 4. Brynhild, f. 1760, død som spedbarn.
 5. Dordi, f. 1761, g.m. Jon Ingebriktsen Stormoen, se Marstad.
 6. Pål, f. 1770, d. 1773.

1779-1806 Gunhild Olsdt., f. ca. 1753, d. 1815. G. 1777 m. Sjurd Reiersen Kolsettrøen, f. 1741, d. 1807.

Barn: Anne, f. 1781, tok over plassen.

1807-1824 Anne Sjurdsdt., f. 1781. G. I 1806 m. Mons Torstensen Berge fra Framigarden, f. 1778, d. 1820. II 1824 m. enkmann Tomas Olsen Volset og flyttet dit.

Barn:

 1. Mali, f. 1807, g. I m. Arn Haldorsen Kvello, Nordigarden, II m. Tomas Bardosen Flønes.
 2. Sjurd, f. 1810, g.m. Ragnhild Haldorsdt. Svinas, se Vølsetsvea.

GULLHAUGEN GNR 76/6-8

Etter delinga av Nordigarden Berge i 1772 hørte denne plassen med en halvpart til hver av de to nye bruka. 11829 ble den delt mellom Haldor Bårdsen og stesønnen Anders Halvardsen, slik at Haldor skulle ha parten som var bygslet av Stiftelsens part i Nordigarden Berge, mens Anders fikk bygselbrev fra Halvard Olsen Berge. Men Haldor døde og Anders tok over hele den plassen foreldra hadde hatt.

Gullhaugen ble utskilt fra Nordigards-bruka til husmannen Arnt Olsen, som fikk skjøte fra Th.Angells Stiftelser på bnr. 6 i 1897 for 150 kroner og på bnr. 7 fra Ola Bjørnsen Berge året etter for 350 kroner og på bnr. 8 i 1900 fra Halvard Sivertsen Berge for 250 kroner.

I 1875 var utsæden på Gullhaugen 1 åtting bygg, 3 åttinger havre og 1 1/2 t. poteter og buskapen 2 kyr, 4 sauer, 4 geiter og 1 gris. Plassen var på ca. 10 da dyrkajord. Bruket har i dag 22 da dyrkajord.

Brukere

-1792-1797 Gjertrud Halvardsdt. fra Nordigarden Berge, f. 1735, d. 1804. G. 1759 m. Anders Jenssen fra Yster-Eidem, f. 1730, d. 1797. De var bu­reisere her under heimbruket hennes, men bodde på Nordigarden Berge ennå i 1765. Barm:

 1. Halvard, f. 1763, død som spedbarn.
 2. Ragnhild, f. 1764, d. 1765.
 3. Halvard, f. 1766, tok over plassen.
 4. Ragnhild, f.   1768, g.   1793 m. Jon Eriksson Aunet, se Ustigarden Sesseng.
 5. Ola, f. 1771, g.m. Berit Bersvensdt. Kallarstrøen og kom dit.
 6. Mali, f.  1777, g.I m. Ola Gunnarsen Overvik, Vikabakkan, II m. Ingebrikt Ellevsen Aunmoen.

1798-1826 Halvard Anderssen, f. 1766, d. 1826. G. 11791 m. Brynhild Olsdt. Svinas fra Negarden, f. på Stamnes 1766, d. 1796. G.II 1799 m. Randi Tomasdt.   Uthus fra Mosletta, f.  1781, d.  1838, som var g.II m. Haldor Bårdsen.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Gjertrud d.e., f. 1791, g.m. Ola Pålsen Bergsenan.
 2. Mali, f. 1794, død som barn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Brynhild, f. 1802, g.m. Ola Olsen Nykkelmoen, se Ner Nykkelmoen.
 2. Gjertrud d.y., f. 1806, g.m. Per Jonsen Stokkmoen, Persan.
 3. Anders, f. 1811, tok over plassen.
 4. Tomas, f. 1819, d. 1822.

1827-1837 Randi Tomasdt., enke etter Halvard Anderssen Gullhaugen. G.II 1829 m. Haldor Bårdsen Røsethaugen, f. 1788, d. 1833, som i mange år hadde tjent på Røset.

Barnlaust ekteskap, men Haldor hadde hatt et barn med Kari Persdt., taus på Røset: Per, f. 1817, d. 1819.

1830-1870 Anders Halvardsen, f. 1811, d. 1873. G. 1838 m. Helke Jonsdt. Kallar fra Ustigarden, f. 1817, d. 1863. Familien flyttet til Ustigarden Kallar.

Arnt Olsen Berge og andre kona, Brynhild Olsdt.

Arnt Olsen Berge og andre kona, Brynhild Olsdt.

Barn:

 1. Randi, f. 1839, g.m. Tomas Larssen Krokstad, se Krokstadmoen 121/12.
 2. Halvard, f. 1843, g.m. Ingeborg Persdt. Rolset, se Ustigarden Kallar.
 3. Ingeborg, f. 1856, g.m. Halvard Jonsen Lien, Nordsto Øver-Lia.
 4. Jon, f. 1858, reiste til Amerika i 1887.
 5. Tomas, f. 1862, død som spedbarn.

1870-1964 Arnt Olsen Berge, fra Aunbakken, f. 1848, d. 7.2.1929, var handelsbestyrer og poståpner. G.I 1871 m. Ingeborg Sjurdsdt. Berge fra Nor-digarden, f. 1824, d. 27.3.1913. G.II 1915 m. Brynhild Olsdt. Evjen fra Ustigarden Evjjardet, f. 1877, d. 27.9.1964.

Barnlause ekteskap.

1965- Alfred Sørmo arvet bruket etter Brynhild Olsdt., se Sørmo 127/3 under Mogarden.

BERGEMO GNR 76/10

Denne Bergsmo-plassen er i 1875 kalt Krokmoen. Den hørte Ustpå-Jardet til og ble i 1913 utskilt til husmannen her, Ole Olsen, som fikk skjøte fra Bjørn Olsen Berge for 600 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 7 sauer og 2 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og l1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 20 da dyrkjajord på bruket, 3 kyr, 3 ungnaut og 2 sauer. Det er 36 da produktiv skog på bruket. Brukere

-1850-1875 Jon Gunnarsen fra Litj-Evjtrøa, f. 1813, druknet i Nea under tømmerfløting 16.6.1855, sammen med Per Nilssen Bergsmoan. G. 1839 m. Agnis Pålsdt. fra Jardet på Ner-Hårstad, f. 1815, reiste til Amerika i 1893, død i Minnesota 1903. De drev først heimplassen hans, men flyttet til Jardet på Ner-Hårstad og losjerte der til de flyttet til Bergsmoan.

Barn:

 1. Gunnar, f. på Litl-Evjtrøa 1839, tok over plassen.
 2. Marit, f. på Litl-Evjtrøa 1842.
 3. Marit,  f.  på Hårstad   1846,   reiste til  Amerika  i   1869,  g.m.   Nils Haagensen, bodde i Minnesota.
  Barn: Anne Johanne, Hermann, John, Alfred, Helen Amalie, Nicolai Martin.
 4. Mali, f. 1850, reiste til Amerika i 1885, g.m. Bernt Foss, bodde i Minne­sota.

Barn: John, f.   1877 (far: Knut Jonsen Røsethaugen, Øråsen), Martha. 1876-1894 Gunnar Jonsen, f. 1839, d. 3.8.1894. G. 1883 m. Brynhild Persdt. Hårstad fra Stormyråsen, f. 1856, d. 19.8.1894.

Barn:

 1. Jon, f. 1882, død som spedbarn.
 2. John, f. 1888, reiste til Amerika i 1911 under navnet Tuseth, da han var oppfostret på Ustigarden Tuset i Flora, hos morsøstera.
 3. Marit, f. 1891, d. 1893.
 4. Petter, f. 1894.

1895-1934 Ole Olsen fra Tusetåsen i Flora, f. 1860, d. 1935. G. 1887 m. In­geborg Jonsdt. fra Jo-Agnisplassen på Evjmoan, f. 1864, d. 26.7.1947.

Barn (de fire eldste født på Evjmoan):

 1. John, f. 1887, d. 1.7.1916.
 2. Marit, f. 1890, g.m. Karl Magnus Bjørling, se Kjelstadlåven 44/4.
 3. Ole, f. 1891, d. 1894.
 4. Anne, f. 1894, d. 7.8.1972.
 5. Marit, f. 1895, død før 1900.
 6. Ole, f. 1896, død ugift 9.9.1928.
 7. Peder, f. 1898, handelsbetjent, d. 30.11.1925, g. 19 m. Anna Marie Johan-Arntsdt. Alset, Kleven 45/7, f. 1900, d. 1.6.1926.
  Barn: Olav, f. 1924, d. 1925.
 8. Inga, f. 1901 g.m. Alfred Johnsen Evjemo, Evjebakken 83/16 under Stor-Evja.
 9. Olaf Ingvar, f. 1904, tok over bruket.
 10. Magne, f. 1908, d. 25.9.1930.

1935-1972 Olaf Olsen Bergemo, f. 29.1.1904, d. 13.5.1984. G. 1929 m. In­geborg Pedersdt. Evjen fra Evjmoen 84/7, f. 23.1. 1906, d. 16.11.1955.

Barn:

 1. Ole, f. 1929, tok over bruket.
 2. Ingebjørg, f. 1939, g.m. Olav Halvardsen Lien, se Midtli 87/5 under Øverlia.

1973-         Ole Olaf sen Bergemo, f. 11.7.1929, og kona Kirsten Hilmarsdt.

Mogård fra Movoll 125/2, f. 28.8.1935.
Barn: Olav Helge, f. 1964, Bjørn Ivar, f. 1968.

BERGEMOEN VESTRE GNR 76/14 (SJØRMOEN)

Plassen var sameie til Nordigards-bruka, men jorda som i 1919 ble utskilt under navnet Bergemoen vestre, var fra Ustpå-Jardet. Husmannen Peder Pålsen fikk skjøte fra Bjørn Olsen Berge for 600 kroner. I 1936 ble bruket kjøpt av Ole Pedersen Marstad for 2 000 kroner. Han kjøpte i 1949 Bergsenget 74/3, som da et halvt hundreår hadde hørt Seigenget på Litj-Evja til.

I 1875 var husdyra på Sjørmoen 1 ku, 1 ungnaut, 3 sauer og 3 geiter og utsæden 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 32 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut og 3 griser.

Brukere -1845-1870 Per Persen fra Ustigarden Kolset, f.  1817, reiste til Amerika i 1870. G. 1842 m. SiriJonsdt. fra Nøvelbakken på Evjmoan, plass under Oppigard Stor-Evja, f. 1817, d. 1863.

Barn:

 1. Ingeborg, f. Stor-Evja 1842, heime i 1865, reiste trulig til Amerika.
 2. Anne, f. 1845, reiste til Amerika, g. 1871 m. enkmann Per Bersvensen Overvik, Vikaåsen.
 3. Per, f. 1849, g. I m. Brynhild Andersdt. Stormyråsen, II m. Brynhild Olsdt. Lundbekk, se Skulbakken (Bjørkli) under Øver-Hårstad.
 4. Marit, f. 1853, reiste til Amerika.
 5. Jon, f. 1857, d. 1860.

1871-1900 Pål Persen fra plassen Kalvhushaugen på Pundc, f. 1842, d. 1897. G. 1868 m. Anne Andersdt. fra Marstadtrøa, f.  1845, d. 4.11.1932.

Barn:

 1. Gurina, f. på Punde 1868, reiste til Amerika i 1891.
  Barn: Martin, f. 1887 (far: Nils Jonsen Bell, Putten), reiste til Amerika sammen med mor sin.
 2. Marit, f. på Marstad 1870, heime i 1900.
 3. Peder, f. 1874, tok over plassen.
 4. Anders, f. 1875, reiste til Amerika i 1896.
 5. Ole, f. 1878, d. 1886.
 6. Ole, f. 1881, reiste til Amerika i 1904.
  Barn: Ingvald, f. 1902 (mor: Marit Olsdt. Stamnes), se Stigen 67/24 under Nesta.
 7. Anna, f. 1884, d. 1970, g. 1914 m. Emil Brobak, f. i Sparbu 1896, d. 1931, bodde i Lånke.
  Barn: Signe, f. 1915, Peder Edvin, f. 1919, se Stenhaugen 21/6 under Sandvik, Anna, f. 1920, Einar og Arne, tvill­inger, f. 1922, døde som spedbarn, Einar Arne, f. 1924, Olav, f. 1927.
 8. Oline, f. 1887, g.m. Edvard Olsen Uthus, Uthuslia.
 9. Gurina d.y., f. 1892, g. 1918 m. Nils Nilssen Bjørling fra Sverige, f. 1891, d. 1950, bror til Karl Bjørling, gnr. 44/4. Familien bodde i Selbu, i Meråker og senere på Frøsøn i Sverige.
  Barn: Signe Alida, f. 1919, Nora Pauline, f. 1920, Paul, f. 1921, Gudrun Ninnie, f. 1922, Ottar, f. 1925, Arthur, f.  1927, Edvin, f. 1930, som alle er født i Selbu.

1901-1929 Peder Pålsen Berge, f. 1874. G. 1912 m. Randi Olsdt. Langørgen, Vorsethallet på Byneset, f. 1891, og flyttet dit.

Barn: Paul, f. 1913, tok over Bergsmoen i 1930, men solgte i 1936, Ole, f. 1914, Odd, f. 1919, Konrad, f. 1920.

1930-1936 Paul Pedersen Berge.

1937-         Ole Pedersen Marstad fra gnr. 82/2, f. 21.8.1906. G.  1929 m.

Guru Bersvendsdt. Hoem fra Vollen 73/5 på Hoem, f. 8.1.1887, d. 9.8.1978.

Barnlaust ekteskap, men pleiedatter: Kirsten Jorunn Gjævran, f. 1934, g.m. Kåre Berg, Kroken 74/2.

BERGSLIA GNR 76/13

Bruket ble utskilt fra Ustpå-Jardet Berge i 1917 til Arnt Bersvendsen Hoem, som fikk skjøte fra Bjørn Olsen Berge for 2 000 kroner. I 1938 fikk broren Olaus skjøte for 4 500 kroner. Det ble bygd her i 1917 og omkring 1955 var det 23 da dyrkajord på bruket og 3 kyr, 3 sauer og 1 gris. Bruket ble i 1980 solgt til Staten og lagt til Ustpå-Jardet Berge 76/3 som tilleggsjord, men hus med tomter utskilt til Olav Sand. Det var 54 da skog på bruket.

Brukere 1917-1937 Arnt Bersvendsen Hoem fra Hoemstrøa 73/4, f. 1888, d. 1945. G.I 1909 m. Senne Jonsdt. Berge fra Råa 75/6, f. 1890, d. 29.11.1917. G.II 1919 m. Petrine Jonsdt. Berge, f. 1895, d. 3.1.1945. Familien flytta til Løkken i Meldal.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Kristine, f. 30.7.1909, g.m. Edvin Stavne, f. 1906, d. 1967, bodde på Løkken, og senere på Sunndalsøra.
 2. Bernhard, f. 29.11.1910, bor på Løkken.
 3. John, f. 22.12.1912, g.m. Elise Johanne Fagerli på Løkken, f. 1917, og bor der.
 4. Johan, f. 1914, død som spedbarn.

5.  Johan, f. 23.6.1916, g.m. Reidun Nergård, f. 1929, bor på Løkken.
Barn i 2. ekteskap:

 1. Signe, f. 12.10.1920, g.m. Reidar Økland på Løkken, f. 1920.
 2. Georg, f. 23.3.1922, bor i Mo i Rana.
 3. Bjarne, f. 25.9.1923, d. 1941.
 4. Johanna, f. 15.9.1929, g.m. Reidar Skjerve, f. 1929, og bor på Heimdal. 1938-1968 Olaus Bersvendsen Hoem fra Hoemstrøa 73/4,  f.   1895, d.

9.2.1970. G.m. Marit Estensdt. Overvik fra Svea 135/5, f. 1896, d. 15.2.1959.

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 25.2.1921, g.m. Solveig Sivertsdt. Skjøstad, se Solstua 63/105 under Bell.
 2. Bjarne, f. 5.11.1922, g.m. Anna Lovise Opland, se Kjøsnesodden, 151/4.
 3. Erling, f. 7.1.1926, d. 1971, g.m. Arna Valstad fra Skatval, f. 1930.

1969-1980 Ingebrigt og Solveig Hoem.

1981-        Olav Sand, se Hoem 73/1, f. 14.4.1953, og kona Jorunn Myren

fra Lånke, f. 16.2.1956.
Barn: Lena, f. 1979, Anna Julie, f. 1984.