RØSSET ØSTRE GNR 78/1 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bersvend styrte med Ustigarn Røsset fra vi får årlige kilder, altså i 1609 og like til 1657, minst i 48 år. Det er lenge, men ikke umulig for en bruker, men to med navn Bersvend kan også ha fulgt hverandre. I 1645 ble Bersvend skattelagt for en sønn og tre døtre, men ingen kone. Sønnen Esten Bersvend-sen var utskrevet til arbeid i kopperverket på Innset til påsken i 1643, men rømte og måtte betale bot. Gruvearbeid var for fremmed for bondefolket ennå. Året etter ble Esten utskrevet som soldat.

Fra 1657 til 1678 satt Ingebrigt med odelen. Han var f. 1605 og føres med to sønner, Peder 1635, og Ola, f. 1653. Ingebrigt må ha hatt flere sønner enn de to i manntallet. En Peder omkom på Selbusjøen i 1673, en annen Peder ble husmann i Røssethaugen, senest i 1687. Bersvend Ingebrigtsen, f. 1647, var også sønn og antagelig eldst. Han tok over etter faren, men ikke før i 1683. I 1711 førte han en rettsak mot Litjev- og Mebost-menn om engeslettet «Eggen» på 6 marklag, som han da hadde brukt i 28 år og betalt skatt av. Han vant saken, men hvor Egga var, vet en ikke.

image11 image10

Det var ei gammel slekt på Ustigarden som måtte forlate bruket etter at enka Kirsti Jonsdt. i 1742 døde. Høsten året etter ble eiendommen solgt på auk­sjon og Lars Tomassen Kallar kjøpte den for 300 rdr. Han overlot den til den eldre broren Ola, som fikk skjøte i 1744. Ola Tomassen og Soffi Olsdt. fra Kyllo flyttet hit bare noen få måneder etter de giftet seg. Disse to satt som kårfolk her da sønnen Kristen i 1783 døde, bare tjuefem år gammel og nå måtte de på ny styre gardsdrifta. Ola Tomassen døde som en velholden mann i 1793 og etterlot seg en formue på 570 rdr. Av heimgarden Kallar hadde han fått hand om Kallarsnesset, som helt til i 1857 hørte her til.

Samme året som Ola Tomassen døde, ble det ordnet slik at svigerdattera, enka Gjertrud Renaldsdt., ble gift med svigersønnen på bruket, Per Olsen, som nå var enkmann. Det var blitt en broket familie på Ustigarden, men verre var det at den økonomiske stillingen ble en helt annen, mer og mer skrøpelig. Da odelsgutten Tomas Kristensen ved hundreårsskiftet fikk skjøte, ble bruket pantsatt til Knut Knutsen Tuset for et lån på 400 rdr. Tomas hadde ennå bruket bare i navnet. Først i 1812 tok han over drifta og mora Gjertrud Renaldsdt. og stefaren Per Olsen gikk over på kåret.

Det ble mye pantegjeld å stri med. Under skiftet etter Tomas Kristensen i 1836 ble Ustigarden verdsatt til 600 spd. og utlagt som pantegods med 370 spd. til Norges Bank og 200 spd. til Tomas Olsen Volset, som fungerte som en bank for gardmennene i grenda her den tid. Det hele endte med at Ustigarden i 1840 ble solgt til Halvard Sjurdsen Berge, Nordigarden, for takstsummen. Pengene til kjøpet ble lånt i Trondhjems Sparebank og Halvard satte sønnen Bersven her som driver og han skulle også ordne opp i økonomien. Dette var en håpløs oppgave og etter et par års drift ble bruket igjen solgt, men tinglyst heimel til Lars Jonsen er ikke gitt før i 1845. Ustigarden gikk på ny i handel og i 1847 fikk Anders Bersvensen skjøte. Dette året ble Røssetmoen løpenr. 96a2 utskilt og solgt til odelsmannen Per Tomassen for 150 spd. Han hadde fire år tidligere fått utvist og bygslet husmannsplass på Røsetmoan. Men fortsatt hadde eieren av Ustigarden en vaklende økonomi og Per Tomassen og søskena klarte å komme seg til gards igjen. 1 1891 over­drog Marit og Per d.y. Ustigarden med Røssetmoen, som nå var ett bruk ig­jen, til fostersønnen Peder Hanssen Velve for 4 000 kroner. De holdt tilbake Røssetrønningen, som året etter ble utskilt.

I 1723 er som nevnt under Nordigarden, se der, de to Røsset-bruka jamstilt i matrikkelfbrslaget. I 1866 var det 102 mål dyrkajord og 25 mål naturlig eng på Ustigarden og årlig avling ble satt til 11 t. bygg, 72 t. havre, 68 t. poteter og 42 lass høy. I tillegg kom markahøyet – 88 lass. Foret skulle vinterfø 2 hester, 16 storfe og 28 sauer. Her som for Nordigarden plusset matrikkelkommisjonen på 10 lass høy fra øyene nede ved elva.

I 1875 var det 3 hester, 10 kyr, 7 ungnaut, 15 sauer og 13 geiter på Ustigarden og utsæden t. bygg,  3/4 t. blandkorn, 1 3/4 t. havre og 6 t. poteter. Omkring 1955 var det 100 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 5 ungnaut, 10 sauer og 1 gris på bruket.

Under jordskiftet på Stor-Evja i 1872 ble grensene mot Røsset justert, og i 1900 under jordskiftet på Berge mot den garden. I 1911 ble det holdt utmarksskifte på Røsset og i 1920-åra ble innmarka skiftet.

Det er nå 142 da dyrkajord på bruket og 320 da produktiv skog.

Fra Ustigarden Røset er utskilt: Røssetrønningen 78/1 i 1892 til søskena Per T. og Marit T. Røsset. Rørstad 78/4 i 1898 til husmannen Peder A. Børstad. Røsethaugen 78/5 i 1910 til husmannen Fredrik Jonsen. Moheim 78/6 i 1920 til husmannen Erik A. Tjernvold. Røssetmoen 78/7 i 1925 til husmannen John Persen. Røssmo 78/8 s.å. og slått sammen med 78/5. Sandmo 78/9 s.å. til husmannen Erik Olsen. Øymoen 78/10 i 1929 til John J. Evjemo, og lagt til Moheim 83/9. Moholt 78/11 i 1942 til Oddvar H.O. Berggård. Bresnipen 78/13 i 1947 til Gunnar O. Røsset. Myreng 78/14 i 1950 til Johan Rolseth. Moholt II 78/15 i 1952 og slått sammen med 78/11. Heimtun 78/16 s.å. til dat­tera her, Gunelie H. Røseth. Røsseng 78/17 s.å. til Olav P. Møllenhus. Røstad 78/18 til Anna G. Røseth. Heggtun 78/19 i 1963 til Oddvar Berggård.

Brukere:

1665-        Ingebrikt Bersvensen, f. ca. 1605. Sønner:

 1. Per, f. ca. 1640, se Røssethaugen.
 2. Bersven, f. ca. 1645, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1653, levde 1666.

-1701-1712 Bersven Ingebriksten, f. ca.  1645, d.  1719, 75 år, og kona Ingeborg, f. ca. 1649, d. 1732.

Sønner:

 1. Ingebrikt, f. ca. 1685, tok over bruket.
 2. Ola, f. ca. 1689.
 3. Bjørn, f. ca. 1695, g.m. Agnis Jonsdt. Hove, se Nygarden Moslett. 1713-1742 Ingebrikt Bersvensen, f. ca.  1685, d.  1726. G. 1713 m. Kirsti

Jonsdt. Langset, f. ca. 1686, d. 1742, datter til Tyri Olsdt. fra Langset.

Barn:

 1. Barn som døde 1711, 1 år gl.
 2. Bersven, f. 1714, døde som spedbarn.
 3. Bersven, f. 1715, bodde heime, døde ugift 1769.
 4. Ingeborg, f. 1717, g.m. enkmann Anders Halvardsen Havernesset. Hun hadde først to barn med Tomas Jonsen: I. Ingebrikt, f. 1741. II. Kirsti, f. 1745, g.I m. Sjurd Halvardsen Berge, Nordigarden, II m. Jon Gunnarsen Overvik.
 5. Jon, f. 1719, død før 1743.
 6. Tyri, f. 1720, g.m. Lars Pettersen, se Velvansmoen.
 7. Ola, f. 1722, d. 1750.
 8. Marit, f. 1724, død ugift 1758.

1743-1793 Ola Tomassen fra Kallar, f. 1708, d. 1793. G. 1743 m. Soffi Olsdt. fra Kyllo, f. 1721, d. 1813.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1744, g.m. Halvard Eriksen Garberg, Nigarden.
 2. Tomas, f. 1746, d. 1773
 3. Ola, f. 1748, druknet i Nea sammen med Ola Persen Klesetglennen 20.11.1775.
 4. Brynhild, f. 1751, g.m. Pål Halvardsen Berge, se Bergsenan.
 5. Kari, f. ca. 1756, g.m. Per Olsen Punde d.y., se Yster Pundsbakken.
 6. Kristen, f. 1757, se nedafor.
 7. Marit, f. 1759, se nedafor.
 8. Ola, f. 1761, død som spedbarn.
 9. Goro, fl. 1764, g.m. enkmann Tomas Jonsen Ner-Lien, Nordigarden.

1781-1783 Kristen Olsen, f. 1757, d. 1783. G. 1781 m. Gjertrud Renaldsdt.

Krokstad fra Nordigarden, f. ca. 1754, d. 1837, som var g.II m. enkmann Per Olsen Røsset, se nedafor. De drev bruket sammen med foreldra hans, og skulle ha Ustigarden, etter at de to eldre brødrene hans var døde, men også Kristen døde ung.

Barn:

 1. Tomas, f. 1781, tok over bruket.
 2. Siri, f. 1783, heime i 1811.

1794-1811 Gjertrud Renaldsdt., enke etter Kristen Olsen Røsset, G.II 1793 m. Per Olsen Røsset, f. 1759, d. 1814, som var fra plassen Almåa på Uglan og hadde tjent på Setsås til han i 1783 ble g.m. Marit Olsdt. Røsset, f. 1759, d. 1790, dattera her på Ustigarden. De satt som husmannsfolk på Røsset-moan, men Per flyttet til gards igjen da han ble g.II m. Gjertrud Renaldsdt.

Barna til Per og Marit:

 1. Kristen, f. 1784, d. 1786.
 2. Soffi, f. 1786, g.m. Hans Haldorsen Liahaugen, se Nordgarden Mebost.

Gjertrud og Per hadde ett barn: Marit, f. 1794, g.I m. Jon Jonsen Mebost d.y., Oppistoggo, II m. Guttorm Gunnarsen Langli, Gunnagarden, III m. Guttorm Estensen Langli. 1812-1839 Tomas Kristensen, f. 1781, d. 1835. G. 1816 m. Marit Persdt. Set-såsbakken, f. 1784, d. 1839.

Barn:

 1. Marit, f. 1816, drev bruket sammen med brødrene, død ugift 3.12.1902.
 2. Kristen, f. 1818, d. 1839.
 3. Per d.e., f. 1823, tok over bruket.
 4. Per d.y., f. 1826, drev bruket sammen med søskena, død ugift i august 1911. (En av Per-ene hadde sønnen Ingebrikt, f. 1852, med Dordi In-gebriktsdt. Marstad).
 5. Ola, f. 1829, død som spedbarn.

1840-1843 Bersven Halvardsen fra Nordigarden Berge og Gjertrud Halvardsdt., se Saurrommet på Stor-Evja.

1844-1846 Lars Jonsen og Marit Larsdt., som hadde et barn mens de bodde her: Per, f. 1846, død som spedbarn. Lars og Marit var ålbygger, han fra Løberg og hun fra Almås. De flyttet herifra til byen.

1847-1849 Anders Bersvensen og Kari Jonsdt., som hadde sønnen Tomas, f. her 1848, g. i Domkirken 1874 m. Anne Hansdt. Løvsetdalen fra Melhus, f. 1844. Tomas brukte navnet Lund og bodde til dels i Hommelvik, men for det meste i Trondheim.

1850-1891 Per Tomassen d.e., f. 1823, død ugift 1875, kjøpte igjen bruket og drev det sammen med søskena Litj-Pe’n og Marit, se også Røssetrønningen.

1892-1928 Peder Hanssen fra Velvesmoen plass under Bortistoggo, f. 1862, d. 18.7.1929, var oppfostret hos Røsset-søskena og tok over bruket etter dem. G. 1893 m. Sofie Nilsdt. Mebost fra Nygarden, f. 1870, d. 31.1.1909. Peder var noen år i Amerika, dit han reiste i 1884.

Barn:

 1. Ole, f.  1882, d.  1885 (mor: Ingeborg Olsdt. Mebost, Nedpå-Jardet).
 2. Haldor, f.  1894, tok over bruket.
 3. Nils, f.  1897, d.  1.1. 1904.
 4. Ole Bernhard, f. 1900, d. 3.12.1917.
 5. Marie, f. 1902, g.m. John Johnsen Evjemo, Moheim 83/9.
 6. Marit, f. 1905, død ugift 1941.

1929-1951 Haldor Pedersen Røsseth, f. 1894, d. 8.9.1951. G. 1920 m. Anna Grimsdt. Murstad, f. i Flekkefjord 1899, d. 1982, som flyttet som enke til Røstad 78/18.

Barn:

 1. Sofie, f. 1920, g.m. Gunnar Tomassen Rønsberg, Rønsbergsjardet 103/1.
 2. Gunelie,   f.   1924  g.m.   Kristian Johnsen Rolset,  se Heimtun 78/16 nedafor.
 3. Petra f. 1931, se Røstad 78/18 nedafor.

1952-1987 Johan Johnsen Hegge fra Dygva i Lånke, f. 7.9.1922, er sønnen til Gurine Olsdt. (se Øver Kolsetåsen) og mannen John Hegge. G. 1945 m. Aslaug Helene Arnesdt. Steen fra Hegra, f. i Nes i Hedmark, 24.2.1925.

Barn: 1.   Arne, f.  10.7.1946, g.m. Mari Kristiansdt. Setsåsbakk, Åsheim 64/10 under Øver-Hårstad, f. 28.8.1947.

Barn:

 1. Jan Kåre, Ann Mari, Nina. Familien bor på Vårheim 30/51 under Setsås, se der.
 2. Gerd Johanne, f. 29.8.1951, g.m. Steinar Brandseg i Vassbygda i Stjørdalen, f. 1949.
  Barn: Therese, Trude, Rune.
 3. Arild f. 20.5.1957, tok over bruket.
 4. Jim Asle, f. 3.2.1966.

1988-        Arild Hegge, f. 20.5.1957, og kona Kari Krogstad fra Bønnsbak-

ken 101/4 på Rønsberg, f. 1963.
Barn: Espen, f. 1985, Morten, f. 1988.

MOHOLT GNR 78/11

Tomta er utskilt fra Ustigarden Røsset i 1942 til Oddvar Henry Olsen Berg-gård fra Tydal, f. 31.7.1914, som bygde her dette året. G.I 1942 m. Berit Pedersdt. Evjen fra Evjmoen 84/7, f. 1913, d. 1952. G.II m. Kjersti Johannesdt. Lien fra Storås 90/11 på Litj-Evja, f. 5.7.1923.

Barn, begge i 2. ekteskap: 1.   Berit, f. 1958, g.m. Torbjørn Moe på Byåsen og bor der.

Barn:

 1. Hans Erik, f. 1979, Ole Kristian, f. 1980, Lars Kristoffer og Inger Lise, f. 1988.
 2. May Brit, f. 1960, g.m. Alf Olsen, f. 1955, se Dagali 65/62 under Hårstad.

Barn: Kai Arne, f. 1979, Annette, f. 1982.

HEGGTUN GNR 78/19

Kjersti Berggård, se Moholt ovafor, drev pleieheim for psykiatriske pasi­enter i en tiårsperiode fra 1955. Da den ble lagt ned, og pasientene overført til Havernesstoggo, solgte Berggård hus og tomt her i 1975 til Harald Lien, Øverlia 87/1. Senere ble Tove Stageberg og mannen eier, se Stageberg 64/82 under Hårstad. Hun og samboer Ove Gjærevold fra Holtålen bygde senere i Mebonden.

Barn: Thomas, f. 1982. Torstein Libeck fra Libekk 90/3 på Litj-Evja, f. 1924, og kona Eina Isaksen fra Alta, f. 1927, kom hit fra Mo i Rana og ble eiere av Heggtun i 1987.

Barn:

 1. Tor, f. 1949, g.m. Brigit Janne Dyvik, bor i Tingvoll.
  Barn: Janne, f. 1972, Torstein, f. 1981, Solveig, f. 1982.
 2. Hilde, f. 1955, g.m. Alf Mathiesen fra Oslo, f. 1948, bor i Mo i Rana.
  Barn: Morten André, f. 1982, Tommy, f. 1987.

HEIMTUN GNR 78/16

Tomta er utskilt fra Ustigarden Røsset i 1952 til dattera der, Gunelie Haldorsdt. Røsseth, f. 11.4.1924, og mannen Kristian Johnsen Rolseth fra Myrmoen 106/3, f. 12.9.1912, som bygde her.

Barn:

 1. Aud Helene, f. 24.10.1951, g.m. Steinar Johnsen i Trondheim, f. 1952.
 2. Anne Jorunn, f. 24.3.1957, g.m. Bjørn Kjøsnes fra Malvik, f. 1953, bor i Hommelvik.
  Barn: Rune Christian, f. 1981, Lisbeth, f. 1983.

RØSSENG GNR 78/17

Tomta er utskilt fra Ustigarden Røsset i 1952 til Olav Pedersen Møllenhus fra Mølnhus 94/1, f. 5.8.1915, og kona Ingeborg Larsdt. Bårdsgård fra Bårds-garden 100/2, f. 3.12.1917, som bygde her dette året. De var gift i 1941 og har to barn:

 1. Mari Anlaug, f. 14.11.1942, g.m. Asbjørn Birger Olsen Opphaug fra Tydal, f. 1946.
  Barn: Ane Marthe, f. 1977, Ingvild, f. 1980.
 2. Gunnar, f.  18.10.1948, se Mølnhus 94/1.

RØSSETSØNNINGEN GNR 78/3

Rønningen ble holdt tilbake av søskena Per Tomassen d.y. og Marit da de i 1892 ga fra seg Ustigarden Røsset. Per Hanssen, som da tok over Ustigarden, fikk forkjøpsrett til Rønningen, om den skulle bli til salgs. Men det ble fostersønnen til Litj-Pe en og Marit – Jon Olsen – som tok over bruket etter dem. Per og broren Stor-Pe hadde for et halvt hundreår sia drevet handel på Røssetmoan og de to gamle husa fra den tid ble nå flyttet til Rønn­ingen og satt opp her.

Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr. 2 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket. Det er 40 da dyrkajord. I 1976 ble skogteigen Rydningen 2 utskilt fra Moheim 78/6 og lagt til bruket. Den produktive skogen er omkring 40 da.

Brukere

1892-1910 Per Tomassen d.y., f. 1826, d. 1911, og søstera Marit, f. 1816, d. 1902, flyttet hit etter å ha gitt fra seg heimbruket Ustigarden Røsset. Begge døde ugift, men fostret opp John Olsen, som tok over bruket.

1911-1936 John Olsen, se plassen Kroken under Framigarden Berge, f. 1869, d. 1939, var oppfostret på Ustigarden og ble med hit til Rønningen. G. 1895 m. Ingeborg Jonsdt. Gullset fra Jardet 148/8, f. 1866, d. 1949.

Barn: Peder Martin, f.  1896, tok over bruket.

1937-1968 Peder Martin Johnsen Røssetrønning, f. 1896, d. 1984. G. 1926 m. Sofie Halvardsdt. Evjen fra Flætten på Stor-Evja 84/1, f. 1898, d. 1983.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 13.3.1927, d. 4.11.1948.
 2. John, f. 27.7.1928, tok over bruket i 1968.
 3. Marit, f. 17.11.1934, g.m. Halvdan Johnsen Renå, Seienget på Litj-Evja 91/1.
 4. Halvard, f. 28.10.1944.

RØSSETHAUGEN GNR 78/5 I en enkelt kilde, skattelista fra 1630, nevnes ved sida av Ola og Bersvend Røsset «Enchen Hougend». Dette må være Røssethaugen, husmannsplassen. Det er uhyre sjelden at husmannsplasser navngis så tidlig. En husmann, Ingebrigt, finnes også i koppskatten av 1645. Han hadde kone, men er ikke ført med barn. I 1657 hadde husmannen Gulbrand en hest, tre kyr og fire geiter, som er mye til husmannsplass å være. I manntallet i 1665/66 nevnes ingen husmann i Røsset i det hele tatt. Peder Ingebrigtsen, f. 1631, føres som husmann under Røsset fra 1687. Han var også sønn av Ingebrigt Ustigarn. I 1699 gikk husbonden Bersvend, altså broren, til sak mot Peder fordi han ikke ville betale leie av plassen. Saken ble henvist til neste ting, men kom ikke opp. De ble trolig forlikte, for han satt der ennå i 1701.

Dette var en av de eldste husmannsplassene i bygda, og samme slekta, den gamle Ustigards-slekta, har hatt tilhold her helt opp i nåtida, gjennom ni generasjoner. Plassen ble utskilt fra Ustigarden Røsset i 1910 til husmannen Fredrik Jonsen, som fikk skjøte for 1 000 kroner. I 1947 ble Røssmo 78/8, en eiendom som i 1925 var utskilt fra Ustigarden, kjøpt og lagt til Røssethaugen.

I 1723 blir det opplyst at husmannen under Ustigarden årlig sådde 1 våg korn. I 1875 var det stor buskap på plassen – 2 okser, 3 kyr, 2 ungnaut, 11 sauer og 12 geiter – og utsæden var 1 t. bygg, 14 t. blandkorn,  1/4 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord og 1 hest, 5 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket. Dyrkajorda er senere utvidet til 42 da. Skogarealet er 130 da.

Brukere

-1680-1704 Per Ingebriktsen fra Ustigarden Røsset, f. ca. 1640, d. 1718, og kona Siri, f. ca. 1643, d. 1719, hadde kanskje flere barn, men kjent er bare Anne, som tok over plassen.

1705-1745 Anne Persdt., f. ca. 1674, d. 1750. G. 1705 m. Gunnar Bjørnsen, f. ca. 1668, visstnok død ca. 1738, som hadde tjent på Kyllo. Han var søsken­barnet til Marit Olsdt. Solemstrøen.

Barn:

 1. Per, f. 1707, tok over plassen.
 2. Jens (eller Jon), g. 1732 m. Ingeborg Halvardsdt., flyttet trulig ut.
  Barn: Kirsti, f. 1733, Ola, f. 1735.
 3. Siri, f. 1711.
 4. Per, f. 1711.

1746-1768 Per Gunnarsen, f. 1707, d. 1781. G. 1746 m. Brynhild Torkjelsdt. Rønsbergs-Markåen, f. 1723, d. 1800.

Barn: Anne, f. 1747, tok over plassen.

1769-1808 Anne Persdt, f. 1747, d. 1813. G. 1769 m. Bård Jonsen Røsset, se Nordigarden Kleset, f. 1736, d. 1806, dreng på Velve. Han var sønnen til

Anne Olsdt. fra Nordigarden Røsset.

Barn:

 1. Jon, f. 1770, tok over plassen.
 2. Per, f. 1771, bodde heime, død ugift 1828.
 3. Ola, f. 1775, g.m. Berit Svensdt. Velve, Nordigarden, og kom dit.
 4. Torkjel, f. 1777, g.m. Kirsti Andersdt. Langlishaugen, se Vølsetsvea.
 5. Gunnar, f. 1780, g.m. Helke Andersdt. Stormyråsen (Flatas) under Øver-Hårstad, og kom dit.
 6. Brynhild, f. 1783, g.m. Rolv Jonsen Moslett, Nygarden. Sønnen Esten kom til Nordigarden Røsset.
 7. Haldor, f. 1788, g.m. enke Randi Tomasdt. Berge, Gullhaugen, og kom dit.

1809-1828 Jon Bårdsen f. 1770, d. 1828, tjente lenge på Morset før han giftet seg og tok over plassen. G. 1809 m. Berit Erlendsdt. Rolsetmoen fra Elendan, f. 1782, d. 1838.

Barn:

 1. Anne, f. 1810, tok over plassen.
 2. Bård, f. 1815, d. 1817.
 3. Bård, f. 1818, d. 1820.
 4. Ola, f. 1823, bodde heime, død ugift 1874.

1829-1869 Anne Jonsdt., f. 1810, var den tredje Anne som tok over plassen. G. 1829 m. Fredrik Haftordsen Hårstadengan fra Haftordsan, f. 1807. Begge tjente på Prestgarden da de giftet seg. I 1869 reiste de til Amerika.

Barn:

 1. Berit, f. 1829, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1830, tok over plassen.
 3. Berit, f. 1832, g.m. Per Gunnarsen Bergskroken.
 4. Anne, f. 1835, g.m. Jon Jonsen Ner-Lien, Ustigarden, bodde i Min­nesota.
 5. Siri, f. 1837, g.m. Jon Haldorsen Slind, se Hesttrøa på Solem.
 6. Jon, f. 1841, g. 1867 m. Ingeborg Bjørnsdt. Berge, Ustpå-Jardet, f. 1843, reiste til Amerika i 1869, sammen med foreldra hans, bodde i Windom i Minnesota.
  Barn: Marit, f. 1862 (mor: Berit Eriksdt. Røsetsveen), g.m. Jon Ingebriktsen Evjemoen, Fredrik f. 1868.
 7. Haftord, f. 1845, d. 1846.
 8. Brynhild, f. 1847, reiste til Amerika i 1867, g.m. Jon Pålsen Garbergshaugen.

1870-1893 Ingeborg Fredriksdt., f. 1830, d. 1886. G. 1852 m. Jon Knutsen Øråsvollen fra Flora, f. 1817, d. 1893, som i 1875 nevnes som bibelbud i den

Norske Lutherstiftelsen. De drev også Øråsvollen.

Barn:

 1. Knut, f. 1854, g.m. Mali Persdt. Heggsetbrautan, tok over Øråsvollen, se der.
 2. Anne, f. 1856, g.m. Per Persen Hegset, Brautan.
 3. Marit, f. 1861, reiste til Amerika i 1897, gift der med enkmann Gunder Jonsen Drivvoll, Nordigarden, men barnlaust ekteskap.
 4. Ingeborg, f. 1864, g.m. Ingebrikt Olsen Tuset, se Fredmo 116/11 under Nesset i Flora.
 5. Fredrik, f. 1867, tok over plassen.
 6. Johanna, f. 1873, g.m. Peder Olsen Evjemo, se Øibakken 83/17 under Stor-Evja.
 7. Ole, tvilling, f. 1873, død som spedbarn.

1894-1947 Fredrik Jonsen, f. 1867, d. 1952, var skomaker. G. 1896 m. Gjer­trud Olsdt. Velvesmoen, f. 1870, d. 1960.

Barn:

 1. John, f. 28.8.1896, d. 1971, reiste til Amerika i 1923, gift, men barnlaus.
 2. Ole, f. 29.9.1899, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 24.8.1901.

1948-1988 Ole Fredriksen Røsseth, f. 1899, d. 1984, drev bruket sammen med søstera Ingeborg, f. 1901. Hun ga fra seg eiendommen i 1988 til Halvor J. Evjen, Fletten 84/1.

RØSTAD GNR 78/18 (RØSSETMOAN)

Det var Andreas Persen og Johanna Persdt. som var bureisere her, flyttet hit visstnok i 1863. Plassen ble utskilt fra Ustigarden Røsset i 1952, da hoved-bruket ble solgt til Hegge. Det gamle Ustigards-folket fortsatte her på Røstad, som var navnet bruket fikk ved matrikuleringa.

I 1875 hadde Andreas og Johanna 1 okse, 1 ku, 7 sauer og 4 geiter på plassen, sådde 14 t. bygg og 1/2 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 12 da dyrkajord på bruket, 3 naut, 2 sauer og 1 gris.

Brukere

1863-1881 Andreas Persen fra Skultrøa på Balstad, f. 1837, druknet på ham­na i Trondheim i 1880, da han var med sønnen Peder d.e., som da reiste til Amerika. G. 1859 m. Johanna Persdt. fra plassen Bergan på Hoem, f. 1832, reiste til Amerika i 1882 sammen med de yngre sønnene, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Peder d.e., f. på Bergan 1859, reiste til Amerika i 1880, g. 1887 m. Gurina Persdt. Lekvoll, Oksdalen, f. 1868, d. 1944, bodde i Min­neapolis og hadde åtte barn fire gutter og fire jenter.
 2. Sara, f. 1863, d. 1865.
 3. Peder d.y., f. 1867, reiste til Amerika i 1882, g.m. Anna L. Tanem fra Klæbu, drev forretning i Minneapolis.
  Barn: Adolf, Clara og Lillian.
 4. Ole, f. 1871, reiste til Amerika i 1882, g.m. Lina og drev forretning sam­men med broren.
  Barn: Alice, f. 1900, Blanche, f. 1901, Arthur, f. 1905.
 5. Johan, f. 1875.

1882-1948 Ole Olsen Kirkvold, se Evjmoen på Fargargarden, f. 1855, d. 30.1.1918, vart kalla Skul-Ola, da far hans var «skule», skolemester. G. 1881 m. Ingeborg Persdt. fra Kallarstrøa, f. 1862 d. 1948.

Barn:

 1. Kari, f. 1882, tok over plassen.
 2. Petrine, f. 1883, bodde hos moster sin på Kallarstrøa, død ugift 19
 3. Kari d.y., f. 1891, bodde heime, død ugift 1948.
 4. Olaf, f. 1895, død ugift 7.12.1923.

1949-1951 Kari Olsdt. d.e., f. 1882, død ugift 1971.
1952-1975 Anna Grimsdt. Røsseth holdt igjen dette bruket da hun solgte
Ustigarden Røset. Om denne familien se der.
1976-        Petra Haldorsdt. Røsset, f. 26.11.1931.

BØRSTAD GNR 78/4 (RØSSETMOAN) Den første som bygslet jord til plass på Røsetmoan var Per Olsen, som i 1788 fikk bygselbrev fra svigerfaren Ola Tomassen Røset, Ustigarden. Per tok på seg ei arbeidsplikt på garden på 14 dagers arbeid i slåttonna og i tillegg 8 dager når det ellers høvde gardmannen. Alt i 1790 døde Marit Olsdt., kona til Per, bare 31 år gl., og han ble tre år senere gift med enka på Ustigarden og flyttet til gards. Etter den tid finner vi ikke fastbuende på Røsetmoan før i 1830-åra, da Ivar Jonsen og Kari Persdt. kom her som husmannsfolk under Ustigarden. Denne husmannsplassen ble i 1898 utskilt til Peder Anderssen Børstad, som ga den sitt eget familienavn, som fortsatt er det offisielle. Peder hadde kjøpt plassen et par år før, av Peder Hanssen Røsset for 500 kroner. Etter Peder og Mali Børstad arvet sønnen hennes, skreddermester John Andreas Flønes i Trondheim plassen og fra ham fikk Marit Jonsdt. Røsset skjøte i 1938 for 3 000 kroner.

I 1875 var det 2 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter på plassen til Valdemar Steffensen og Marit Jonsdt. og utsæden 1/2 t. bygg, 1/2  t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord og 4 naut på bruket. I 1950 ble Børstad 77/10 utskilt fra Nordigarden og Ustigarden Røset og kjøpt av John O. Røsset og lagt til bruket hans, Børstad 78/4.

Brukere

1833-1868 Ivar Jonsen, f. på Stubbe 1794, d. 1866, var sønnen til Marit Andersdt. Tronset, taus på Stubbe, og Jon Olsen Skogan i Flora, dreng på Velve. G. 1831 m. Kari Persdt. d.e. fra Okståstrøa, f. 1803, d. 1869. Da de giftet seg var han dreng på Moslett, mens hun tjente på Litj-Evja.

Barn:

 1. Marit, f. på Mebost 1831, tok over plassen.
 2. Brynhild, f. 1835, d. 1850.
 3. Jon, f. 1842, død som spedbarn.
 4. Dødfødt barn i 1844.

1869-1873 Marit Ivarsdt., f. 1832, død ugift på Lit-Evjtrøa 30.12.1919, drev plassen sammen med foreldra og noen år sjøl til hun flyttet til Ustigarden Røsset og tjente på begge Røsset-bruka.

Barn: Brynhild, f. 1858 (far: An­dreas Persen Hånnå), g.m. Bersven Halvardsen Lille-Evjtrøen, Stenset 90/6.

1874-1881 Valdemar Steffensen, f. på Lade i Strinda 1829, d. 1877, var av folk som var kommet fra Elverum. G. 1866 m. Marit Jonsdt. fra Stamnes 25/2, f. 1843, som ble g.II m. Mons Olsen Røssetmoan.

Barn:

 1. Hans, f. 1852 (mor: Kari Hansdt. Dragstsjøen), g.m. søstrene Marit og Anne Iversdt. Varmdal og kom dit.
 2. Anne Katrine, f. 1866, g.m. Iver Johansen Jøsås i Mostadmarka, f. 1863.
  Barn: Hanna, f. 1891, se Oppheim 12/6 under Fuglem, Johan f. 1895, Martin, f. 1898, Olaf, 1900, se Granheim 15/5 under Bellet, Marie, f. 1903. John, f. 1908, se Gilheim 10/5 under Grøtem, Ingrid, f. 1911.
 3. Johan f. på Kleset 1869, skomaker, d. 1940, g. 1890 m. Gunhild Johansdt. Jøsås fra Mostadmarka, f. 1866, d. 1936, bodde på Brubakken i Mostadmarka, senere ved Jonsvatnet og på Heimdal, der han drev m.a. trelasthandel.
  Barn: Vilhelm, f. 1887, d. 1891 (mor: Kari Olsdt. Velves-moen), Martin Oliver, f. 1891, Johan, f. 1892, Olga Mari, 1894, alle født i Selbu. Av de yngre barna var Gunhild, f. 1905, g.m. John Sæther Nybakken 136/18.
 4. Ingeborg, f. 1873, bodde på Brubakken i Mostadmarka, død ugift.

1882-1894 Johan Valdemarsen og Gunhild Johansdt.

1895-1912 Peder Anderssen Børstad, f. i Hegra 1828, d. 2.11.1914, var i Amerika i flere år før han kom til Selbu. Han drev som maler. G. 1897 m. Mali Jonsdt. fra Nessøra på Flønes, f. 1854, d. 24.4.1912.

Barnlaust ekteskap, men Mali hadde sønnen John, se Nessøra, og han tok over eien­dommen etter henne.

1934-1945 Olaf Olsen Røsset fra Nordigarden, f. 1876, d. 1934. G. 1906 m. Marit Johnsdt. Velve fra Nigarden 81/1, f. 1882, d. 1980. Familien losjerte her før Marit kjøpte.

Barn:

 1. Ingebjørg Gunvor, f. 1907, g.m. Trygve Johnsen Lien, se Lidarheim 75/8 under Berge.
 2. Ole, f. 3.11.1909, reiste til Alberta i Cananda i 1927, g.m. Karoline Hagen og har barna Anna, Olaf, Mona og Edna.
 3. Kari, f. 1912, g.m. Tomas Pedersen Stokke, se Myran 90/9 under Litj-Evja.
 4. John, f. 1913, tok over bruket.
 5. Gunnar, f. 1916, g.m. Ingeborg Johnsdt. Nergård, se Midttun 77/5 under Nordigarden Røsset.
 6. Eystein, f. 28.12.1918, g.m. Helene Haldorsdt. Sesseng, se Solhaug 59/3 under Eidem.
 7. Trygve, f. 1921, g. 1949 m. Margot Eldbjørg Folde fra Ålen, f. 1928, bor i Hamar.
  Barn: Olaf, d. 1950, g.m. Solveig Ness fra Tinn, Ragnhild, f. 1954, g.m. Øyvind Lande i Lillehammer, Modulf, f. 1956, g.m. Maud Vibeke Rom fra Hamar.
 8. Oddmund, f. 1924, g.m. Anna Olsdt. Rønsberg, se Nordigarden Ner-Lia 85/1.
 9. Ingulv, f. 1927, tok over bruket.

1946-1971 John Olafsen Røset, f. 9.12.1913, død ugift 1971.
1972-         Ingulv Røset, f. 1927, og kona Sigrid Juul Bjørgan fra Stads-

bygda, f. 1932.

Barn: Olav, f. 1963, Johan, f. 1964, Ingrid, f. 1965.

MOHEIM GNR 78/6 (RØSSETMOAN)

Per Jonsen og Helke Andersdt. bygslet plassjord her hausten 1860, det året de giftet seg, og de ble bureisere på det senere bruket Moheim. Dette navnet fikk det i 1920, da det ble utskilt fra Ustigarden. Det var Erik Anderssen Tjernvoll som dette året kjøpte plassen for 1 000 kroner. Ni år senere kjøpte Nils Libech bruket. I 1949 kjøpte han Storøya 77/9 fra Nordigarden Røsset og la til Moheim. Etter han ble brorsønnen Hans Reidar Libech eier, og han solgte Moheim i 1978 til Egil Ingebrigtsen Tjernvoll. Storparten av jorda var nå solgt og lagt til nabobruket Sandmo 78/9. Storøya var solgt tilbake til Nordigarden Røset i 1975. I 1983 kjøpte Jostein Andersen bruket og bosatte seg her.

I 1875 hadde husmannsfolket 5 sauer og 5 geiter, sådde 1 kvarter bygg og 3 åttinger havre og satte ei tynne poteter. Omkring 1955 var husdyra 3 naut og 3 sauer. Det var da 30 da dyrkajord på Moheim.

Fra eiendommen er utskilt Sandmo II 78/22 i 1976 og slått sammen med Sandmo 78/9.

Brukere 1860-1884 Per Jonsen fra Ustpå-Jardet Sandvik, f. 1832, d. 1879, tjente på Ner-Hoem og bodde der til han giftet seg. Mor hans, Soffi Persdt. fra Mølnhus, flyttet også med hit til Moan og døde her i 1884, 77 år gl. Per ble g. 1860 m. Helke Andersdt. fra Stormyråsen (Flatas) på Hårstad, f. 1834, d. 1878.

Barn:

 1. Sofie, f. 1861, død som spedbarn.
 2. Sofie, f. 1862, reiste til Minnesota i Amerika i 1884, sammen med søskena Gjertrud og John, alle under navnet Hårstad. Sofie ble gift, s.å. med Ole M. Ottesen fra Danmark og bodde i Nord-Dakota.
  Barn: Otto, f. 1885, Henry, f. 1886, Georg, f. 1888, ei jente i 1891, Clarence, f. 1893, ei jente i 1896, Mabel, f. 1900, Esther, f. 1901.
 3. Gjertrud, f. 1865, død som spedbarn.
 4. Gjertrud, f. 1867, fulgte søskena Sofie og John til Amerika, g. 1886 m. Charles Andersson fra Ørebro i Sverige, f. 1853, bodde i Minnesota.
  Barn: Wiliam Edwin, f. 1887, Herman Adolph, f. 1890, Nellie Elisa­beth, f. 1891, Alma Isabel, f. 1894, Allen Oliver, f. 1897, Vernon Clarence, f. 1900, Carl Johan, f. 1902.
 5. John, f. 1871, fulgte søstrene til Amerika i 1884, bodde i Alberta i Canada.
 6. Anne, f. 1876, kom til Per og Marit Ustigarden Røset da foreldra døde, og de ville hun skulle ha Jon Olsen, som også ble oppfostret der, men i 1893, sytten år gl., reiste hun til broren i Alberta i Canada. G. 1899 m. Iver Torgersen Havdal fra Melhus, f. 1867, bodde i Minnesota.
  Barn: Alfred, f. 1900, Ida f. 1903, Helen, f. 1905, John, f. 1910, Clouda, f. 1912, Clarence, tvilling, f. 1912, Robert, f. 1919. 1885-1917 Brynhild Bernsdt., f. på Morset 1856. G. 1881 m. Ingebrikt Arnsen fra Litj-Evja (Bakkan), f. 1856, d. 1915, som i 1890 reiste til Amerika og bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Gurine, f.  1881, g.m. Bersvend Pettersen Furan, Klokkargarden Ner-Hårstad.
 2. Sigrid, f. 1884, g.m. Ingvald Olafsen Mosleth, Haugen 123/3.
 3. Kari, f. 1887, g.m. Erik Anderssen Tjernvold, Tjernvollen østre.
 4. Berntine, f. 1890, bestyrer på telefonsentralen i Mebonden, død ugift 25.4.1932.

1918-1928 Kari Ingebriktsdt. og Erik Anderssen Tjernvold.

1929-1976 Nils Torstensen Libech fra gnr. 90/4 på Litj-Evja, f. 1896, d. 1977. G.I 19 m. Ragnhild Jørgensdt. Berge fra Ustigarden, f. 1902, d. 1938. G.II 1941 m. Anna Tomasdt. Østby fra Tydal, f. 1894.

Barnlaust ekteskap, men to pleiebarn: Kåre Andersen, f. i Trondheim 1927, se Berglund 75/10 under Berge, Borghild Gjærvan, f. 1933, bor i Orkdalen.

1977-1982 Brukt som feriested, først av Hans Reidar Libech og så av Egil Tjernvoll.

1983- Jostein Andersen, se Berglund 75/10 under Berge, f. 7.2.1953, og kona Ulla Bakken fra Trondheim, f. 1960.

Barn: Eva Lotte, f. 1980, Markus, f. 1982, Andreas, f. 1986.

RØSSETMO GNR 78/7 (RØSSETMOAN)

Denne husmannsplassen ble utskilt fra Ustigarden Røsset i 1925 til John Persen, som fikk skjøte fra Peder Hanssen for 1 600 kroner. Det eldste bygselbrevet på plassen er fra 1860, fra Per Tomassen til skomakeren Mons Olsen.

I 1875 var det 1 ku og 7 sauer i plassfjøset og utsæden var 1/4 t. bygg, 1 t. havre og 11. poteter. Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord på bruket, 3 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris.

Fra bruket er utskilt tomta Bjørklund 78/12 i 1943 til Petter T. Rønning.

Brukere

1860-1881 Mons Kristian Olsen, f. i Ringsaker 1815, d. 1894, var skomaker som først hadde drevet yrket i Trondheim og senere i Mebonden, på Nesta, der han også drev etter han bygslet og bygde i Røssetmoan. Omkring 1880 losjerte han igjen på Nesta. G.I m. Olava Markusdt., f. ca. 1815, d. 1875. G.II 1882 m. enke Marit Jonsdt. Røssetmoan, se Børstad.

Barn:

 1. Maria, f. i Trondheim 1844, heime ennå i 1877, flytta senere til Leksvika.
 2. Olina Mathilde, f. i Trondheim 1846, heime ennå i 1881.
 3. Lovise Sesilie, f. ca. 1850, konfirmert i 1866 og flyttet visstnok ut like etter.

1882-1936 John Persen fra Sjurdsøya, plass under Overvik, f.  1848, d. 25.12.1944. G. 1881 m. Marit Persdt. fra Eidemsnesset (Yster), f. 1849, d. 27.7. 1911. John dreiv som gråstensmurer.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1883, død ugift 26.3.1929.
 2. Marit, f. 1887, tok over bruket.
 3. Per, f. 1890, d. 1891.

1937-1946 Marit Johnsdt., f. 1887, død ugift 1949.

1947-        Haldor Ingebrigtsen Kulseth fra Kolsetmoen 130/25, f. 18.2.1907, d. 1980. G. 1929 m. Borghild Sivertsdt. Sesseng fra Espbakken 30/25 på Espet, f. 3.7.1911.

Barn:

 1. Ingfrid Sofie, f. 29.12.1929, g.m. John Ingebrigtsen Evjen Kallar, Kallarsbakken 92/11.
 2. Sigmund Harald, f. 21.1.1932, g.m. Karoline Blindheim, f. 1933, bor i Sykkylven på Sunnmøre.
  Barn: Bodil Hildegunn, Mona Karin, Eli Jane, Haldor og Odd Kristian.
 3. Bjørn Haldis, f. 23.11.1933, g.m. Leif Magne Odden, f. 1930, bor på Narjordet i Os i Østerdalen.
  Barn: Helge, Ingveig, Berit, Kari og Øygunn.
 4. Sollaug Hjørdis, f. 14.12.1944, g.I m. Leif Georg Størseth fra Stads­bygda, f. 1935, d. 1975, bor i Trondheim.
  Barn: Johnny, Geir og Sissel. G.II m. Knut Aas fra Harøya i Møre og Romsdal, f. 1946.

BJØRKLUND GNR 78/12

Tomta er utskilt fra Røssetmoen 78/7 i 1943 til Petter Tomassen Rønning fra Tydal, f. 6.7. 1912, og kona Torbjørg Torsteinsdt. Furan fra Morsetjardet 71/1, f. 8.11.1905, som bygde her året før. De ble gift i 1941 og hadde dattera Britt Helen, f. 7.3.1947, g.m. Kjell Vestnes fra Romsdalen, f. 1946, bor på Øybergkammen.
Barn: Stig Petter, f. 1978.

SANDMO GNR 78/9 (RØSSETMOAN)

Plassen ble utskilt fra Ustigarden Røsset i 1925 til Erik Olsen Røsseth, som kjøpte den for 1 400 kroner. Det var Haldor Halvardsen og Mali Arnsdt. som var bureisere her og flyttet med seg stua fra heimplassen hans, Velvansmoen, som de til da hadde drevet. Dette var i de første 1870-åra og til i 1875 var de kommet så langt her på Røssetmoan at de hadde 3 geiter og ei jordkoje, fjøs bygde de først senere, og en utsæd på 1 åtting bygg, 1 åtting blandkorn, og 1 kvarter poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris og 15 da dyrkajord på bruket.

Brukere

-1872-1892 Haldor Halvardsen fra Velvansmoen, plass under Oppigard Velve,  f.   1827, d.   15.11.1913.  G.   1862 m. Mali Arnsdt.  fra Blesset på Hårstadengan, f. 1834, d. 11.3.1908.

Barn:

 1. Jon, f. 1853, oppfostret hos far sin.
 2. Brynhild, f. 1856, g.m. Ola Jonsen Klesethaugen, se Asbardet under Dyrdal. (Far for disse to barna var Ingebrikt Sjurdsen Kolsethaugen, Ustpåhaugen).
 3. Marit, f. 1862, g.m. Ola Persen Uglemsgrinden d.y., bodde i Trondheim
 4. Kari, f. 1865, reiste til Amerika i 1884, g.m. Erik Jonsen Gullset, Velta.
 5. Halvard, f. 1868, g.m. Mali Olsdt. Flønesaunet og flyttet dit.
 6. Ingeborg, f. 1872, reiste til Amerika i 1896.
 7. Arnt, f. 1874, d. 1878.
 8. Anna, f. 1878, bodde i Trondheim, gift Wilmann.

1893-1905 Halvard Haldorsen og Mali Olsdt. tok over plassen etter foreldra hans, men flyttet senere til heimen hennes, Flønesaunet. De fleste barna deres er født her på Røssetmoan.

1918-1952 Erik Olsen fra Røssetsvea, f. 1875 ,d. 1963. G.I 1899 m. Ingeborg Mikkelsdt. Velverenen, f. 1870, d. 23.7.1916. G.II 1918 m. Gurina Jonsdt. Liahaugen, f. 1879, d. 1965.

Barn, begge i 2. ekteskap:

 1. Ole, f. 24.11.1918, tok over bruket i 1953.
 2. John Alfred, f. 31.7.1921, driv bruket sammen med broren.

RØSSETMOEN Denne plassen under Ustigarden Røsset ble ryddet av Jon Sjurdsen fra Litj-bergsodden på Setsås, f. 1833, d. 1887, og Ingeborg Persdt. fra Ustvollan på Kyllo, f.  1828, d. 1906, som flyttet hit senest i 1861. De var gift i 1857 og hadde to barn:

 1. Kari, f. 1861, g.m. Gunnar Eriksen Kjeldstad, Haugen.
 2. Peder, f. 1865, reiste til Amerika i 1883.

Ingeborg ble igjen for seg sjøl på plassen og flytta mellom den og Kjedstadhaugcn, der dattera var gift. De siste åra gikk hun på legd og døde i Øver-Lia 11.11.1906.

I 1875 hadde Jon og Ingeborg ei ku og åtte sauer på plassen, sådde ei kvart tynne korn og satte halvanna tynne poteter.