VELVE VESTRE (Gnr 80) (NORDIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

VELVE VESTRE (NORDIGARDEN)

Fra 1548 og en hundre år framover er det greit å holde brukerne atskilt, for da var det bare to bruk i Velve. I 1548 betalte Ola 9-16 mark i leidang, tem­melig nær det som senere lå på bruket med prestebolsskyld, grannen Bård betalte 14-24. Ti år senere er det Iver som utreder skipsskatten av Nordigarn.

Herfra er det et tidssprang i brukerrekken, til Jon kommer inn i skattelisten i 1609 og står sammenhengende t.o.m. 1644. I 1626 ytte han 9-14 mark leidang. Han ble skattlagt for 9 kyr i 1628, grannen Arne for 12 kyr og 3 ungnaut, noe som er sjelden mye i denne upålitelige feskattelista. Jon må ha dødd i 1644, for året etter og ennå i 1656 var enka bruker. I 1645 ble hun skattlagt for to sønner og to døtre. En av sønnene var Jon Jonsen, i 1644 ut­skrevet som soldat.

Da enka forsvinner fra listene i 1657, kommer Gutorm og Jon inn som brukere. Guttorm er nok andre mannen hennes, Jon sønnen. Noen reell del­ing er det ikke, sønnen overtar det hele sist på 1650-tallet.

Jon Jonsen var f. 1605 etter prestens telling, 1620 etter fogdens. Det siste samsvarer best med at han var soldat i 1644. I 1665/66 er han ikke ført med sønner, men en knekt, Jens Olsen f. 1640. Jon nevnes ennå i 1678. Etter ham er enka bruker. Senest fra 1685 har Mikkel overtatt eiendommen.

Mikkel døde i 1692, og på skiftet etter ham hadde Mogens klokker sikret seg 12 marklag som ble lagt ut av boet for gjeld.

I 1691 hadde Mogens eller Mons Jonsen f. 1644 bygslet kirkebolets øresleie i Nordigarn, og ble slik bygselrådig over hele bruket. Mons var fra Kyllo og var klokker fra 1681. Han var gift med Marit Guttormsdt. fra Dragsten. I 1701 er Mons ført med én sønn, Kristen, f. år 1700. Denne ble klokker etter faren.

Mikkels sønn, Sivert Mikkelsen, gikk i 1715 til odelssøksmål mot Marit Guttormsdtr. som da var enke. Han tapte saken fordi hun hadde mer enn 20 års hevd, som var grensen for å ha odelsrett. Gamle Mikkels sønnesønn Mik­kel Sivertsen fikk kjøpt gården i 1735 av Henning Irgens, bergskriveren.

I noen år omkring 1720 var Nordigarden Velve halvert, slik den igjen ble etter 1767, da den ble delt mellom brødre, men neppe etter grenser fra første delinga. Mens Bortistoggo og Nigarden var fireparter av hele Velve, så var Nordigarden halvparten, der brukerne sjøl eide 1/2 spann og av det andre halvspannet hadde soknepresten i bygda landskyld av 1 øre. Resten, en land-skyldpart på 12 marklag, hørte arvingene etter herr Povel Pedersen på Stubbe til. Da Henning Irgens fra Røros i 1719 kom til Verket, bare tjue år gammel, kjøpte han landskyldparten på 12 marklag og bygslet kirkegodset og bosatte seg på Nordigarden. I 1723 er han ført opp med halve Nordigarden – seter og 6 ski. engskatt, en buskap på 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 6 geiter. Han hadde tatt over halvparten av bruket etter ei enke. I 1719 døde en Ola Velve, som kanskje var mannen. Enka er kanskje den Gjertrud Velve som døde i 1727, 56 år gl.

Henning Irgens var hytteskriver og proviantskriver ved kopperverket. Søn­nen Paul Holst ble født her i 1725. Irgens flyttet til Røros igjen, der han i 1731 ble hyttemester og senere hytteskriver. Halvparten han drev i bruket, overlot han til den gamle bygselfamilien her, som fortsatt satt med andre Nordigards-parten. Men denne episoden førte til at Nordigarden i den gamle matrikkelen har to nummer, som langt oppover tida går igjen. I 1733 fikk Mikkel Sjurdsen Velve skjøte fra Irgens på de 12 marklag han eide, for 36 rdr.

På halvparten til Sjurd Mikkelsen er det i 1723 ført opp seter og engskatt som for bruket til Irgens, men her var 40 lass høy, utsæden 6 skjepper bygg og 4 t. havre og krøttera 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 6 geiter.

Fra Mikkel Sjurdsen i 1767 døde, er Nordigarden igjen delt, med 1/2 spann på hver av to sønner og Velve er delt i fireparter.

Brukere -1692 Mikkel Kjellsen fra Stor-Evja, f. ca. 1648, død senest 1693, da det var skifte etter ham.

Barn:

 1. Sjurd, f. ca. 1670, tok over bruket.
 2. Erik, f. ca. 1674, g.m. Berit Bjørnsdt., se Velvansmoen, plass under bruket.
 3. Helke, f. ca. 1676, g.m. Anders Persen Nervik, se Overvik.
 4. Eli, f. ca. 1684, bodde heime, d. 1769.
 5. Nils, f. ca. 1688, tjente heime, senere på Prestgarden, der han døde i 1707.

1693-1704 Mons Jonsen og Marit Guttormsdt., se Kyllo. 1705-1737 Sjurd Mikkelsen, f. ca.  1670, d.  1742. G.  1708 m. Ingeborg Svensdt., død 1745.

Barn:

 1. Dødfødt barn i 1708.
 2. Berit, f. 1709, død som spedbarn.
 3. Mikkel, f. 1711, tok over bruket.
 4. Kirsti, f. 1713, g.m. Nils Halvardsen Morset, se Øver Bergskroken.
 5. Dødfødt barn i 1716.
 6. Sven, f. 1717, d. 1718.
 7. Berit, f. 1719, g.m. Ola Torgersen Morset.
 8. Mali, f. 1724, g.m. Fredrik Nilssen Knektaunet, se Dyrdalsplassen. 1738-1766 Mikkel Sjurdsen, f. 1711, d. 1767. G. 1738 m. Brynhild Persdt.

Hegset fra Flora, f. 1714, d. 1785.

Barn:

 1. Sjurd, f. 1739, g.m. Mali Olsdt. Stokkan, tok over halve bruket, se Oppigarden nedafor.
 2. Per, f. 1741, død ugift 1780, tok over halve bruket, som broren Sven senere tok over.
 3. Sven, f. 1743, g.m. Berit Tomasdt. Øver-Lien, se Nordigarden Velve nedafor.
 4. Jon, f. 1745, g.m. Siri Gunnarsdt. Moen på Stranda og kom dit.
 5. Ingeborg, f. 1748, g.m. Bardo Eriksen Stormoen, se Markåa under Usti-garden Rønsberg.
  Barn: Tomas,  f. 1769 (far: Ola Tomassen Flønes), se Vølset.
 6. Berit d.e., f. 1750, g.m. Jon Halvardsen Velve, Bortistoggo.
 7. Berit d.y., f. 1752, g.m. Jon Halvardsen Stor-Evjen, Ustpå-Jardet.
 8. Anne, f. 1756, g.I m. Kristen Monssen Stor-Evjen, II m. Jon Tomassen Stor-Evjen, se Fargargarden på Stor-Evja.

VELVE VESTRE GNR 80/1 (NORDIGARDEN)

Per Mikkelsen som i 1767 tok over denne halvparten av Nordigarden, døde som ungkar i 1780 og broren Sven og kona Berit Tomasdt. flyttet til gards. De satt som husmannsfolk på Velvansmoan før de tok over etter Per. De to sønnene deres, Mikkel og Tomas, døde i ungdoms år og det ble dattera Berit som fortsatte her. Hun ble gift med husmannsgutt, men underoffiser, Ola Bårdsen.

Sven Mikkelsen måtte stifte gjeld for å klare seg. Han lånte 125 rdr. av Tydal kirke og 200 rdr. av Knut Knutsen Tuset. Da Ola Bårdsen i 1810 fikk skjøte på eiendommen, måtte han også ta over gjeldspapira. I tida til Berit og Ola gikk utviklinga i negativ retning. Gjelda til Tydal kirke ble større og i tillegg fikk Norges Bank, Halvard Persen Kvammen i Strinda og husmenn­ene Jon Jonsen Velvesmoen og Lars Larssen Elvransmoen i Lånke pant­obligasjoner i Nordigarden Velve. Det var et av de mest gjeldsatte gardsbruk i bygda som Jon Kristensen Lien tok over etter at han ble gift hit. I 1844 slo en av kreditorene, J.O. Sivertsen, under seg bruket på auksjon. Han hadde en pantobligasjon på 200 spd., prioritert etter andre lån på til sammen 445 spd. Den gamle familien fikk fortsatt drive bruket, men hausten 1846 kom lensmannen og foretok utkastelsesforretning og forseglet inngangsdøra. Familien bodde denne vinteren i eldhuset på Nigarden Velve, og senere på Litj-Evja.

J.O. Sivertsen hadde i 1846 solgt Nordigarden til Einar Persen, som straks fikk problem med kreditorene og måtte la bruket gå fra seg. I 1848 fikk Jon Persen Stigen skjøte for 1 000 spd. og etterkommere av ham og Berit Mikkelsdt. har senere rådd på Nordigarden Velve.

I 1866 ga Mikkel Jonsen opp å ha 66 1/2 mål dyrkajord og 24 1/2 mål naturlig eng. Det ble reknet med at årlig avling var 7 t. bygg, 301. havre, 301. poteter og 30 lass høy, i tillegg kom 28 lass fra markaslåttene, og at bruket kunne vinterfø 2 hester, 8 storfe og 16 sauer. Det var fire setrer på bruket. Velve-bruka setret på Svenskmoen og på Elvådalsvollen.

I 1875 var det 2 hester, 7 kyr, 5 ungnaut, 15 sauer, 8 geiter og 1 gris på bruket og utsæden  3/4 t. bygg, I 1/2 t. havre, 1/8 t. havre til grønfor og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 60 da dyrkajord på Nordigarden, 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 2 griser. Det er nå 82 da dyrkajord og den pro­duktive skogvidda er 1130 da.

Fra bruket er utskilt Velvang 80/4 i 1935 til dattera her, Inga Marie M. Fuglem.

Brukere

1767-1780 Per Mikkelsen tok over denne halvparten av heimbruket, men døde ugift.

1781-1809 Sven Mikkelsen, f. 1743, d. 1817. G. 1770 m. Berit Tomasdt. Øver-Lien, f. 1744, d. 1820. De satt som husmannsfolk da bror hans, Per, døde, og de tok over denne halvparten av Nordigarden.

Barn:

 1. Mikkel, f. 1770, d. 1788.
 2. Berit, f. 1775, tok over bruket.
 3. Brynhild, f. 1778, d. 1795.
 4. Tomas, f. 1781, druknet i Nordsetelva i Klæbu på veg til byen 19.3.1803.
 5. Ingeborg, f. 1783, g.m. Ola Eriksen Balstadgjerdet.

1810-1837 Berit Svensdt.,  f.   1775, d.   1838.  G.   1804 m.  Ola Bårdsen Røsethaugen, f. 1775, d. 1848, sersjant i skiløperkompaniet.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1804, tok over bruket.
 2. Tomas, f. 1810, d. 1831.

1838-1846 Brynhild Olsdt., f. 1804, d. 1853. G. 1828 m. Jon Kristensen Øver-Lien d.e. fra Nordsto, f. 1804, som var g. II 1856 m. enke Ingeborg Torskjelsdt. Bårdsgård, Oppigarden, f. 1806, og reiste til Amerika året etter. De bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1828, død ugift 24.2.1906. Hun ble ikke med til Amerika, men bodde forskjellige plasser i grenda og døde hos slekta si på Lia-jardet.
  Barn: I. Brynhild, f. 1855, d. 1947 (far: Jens Arnsen Overvik-sveen) g. 1878 m. Kristoffer Johansen Asbjørg, f. 1857, d. 1943, bodde på Øverkilbakken i Hegra. (Barn: Severin, f. 1877, Anne, f. 1880, John Bernhard, f. 1883, Johan Arnt, f. 1886, Ole, f. 1887, d. 1898, Kjerstina, f. 1890, Kristine, f. 1892, Karl Brynjulf, f. 1894, Berntine, f. 1897, Olga, f. 1899. II. Johanna, f. 1864 (faren var »en ubekjent«, men skal være Anders Rasmussen Åmoen fra Hemne), g.m. Carl Olsen fra Orkdalen, bodde i Trondheim. (Barn: Konrad, f. 1890, Bernhard, f. 1893, Arthur, f. 1895, Olaf, f. 1898) III. Ole, tvilling, f. 1868 (andre tvillingen døde like etter fødselen, far: Ola Svensen Lilletrøen fra Stjørdalen), oppfostret i Vikvarvet, reiste til sjøs.
 2. Ola, f. 1829, drev som skredder, Litjskreddarn, han var liten av vekst, nevnes i 1860-åra som husmann på Velve, losjerte i 1875 på Heggset, død ugift i 1888.
  Barn: I. Ole, f. 1863 (mor: Ingeborg Olsdt. Balstad-dalen, se der. II og III. Bardo og Johanna (mor: Ingeborg Bardosdt. Lia-trøen, se der).
 3. Berit, f. 1832, reiste til Amerika i 1866.
 4. Kristen, f. 1838, flyttet til Stjørdalen i 1853, men skal senere ha reist til Amerika.
 5. Tomas, f. 1842, reiste til Amerika i 1866, g.m. Sigurd Tomasdt. Hårstad, Jonasjardet, f. 1846, som reiste i 1868, bodde i Minnesota.
  Barn: Berntine, Josephine, Thomas, Christ, Sigvart, Martin, Johan.
 6. Marit, f. 1844, vanfør, død ugift på Hovslia 22.3.1904.

1848-1861 Jon Persen fra Stigen på Nesta, f. 1795, d. 1862, og Berit Mikkelsdt. fra Oppigarden Velve, f. 1800, d. 1871, som var av den gamle slekta her på bruket. De hadde før hatt heimplassen hans, se Stigen, og der er barna med.

1862-1907 Mikkel Jonsen, f. på Stigen 1928, d. 11.12.1921. G. 1857 m. Ingeborg Olsdt. Stokke fra Midti-Stokkan, f. 1836, d. 14.4.1917. De tok over

bruket etter foreldra hans.

Barn:

 1. Ola, f. 1846 (mor: Kari Simensdt. Klesettrøen, Glenntrøa), flyttet ut.
 2. Berit, f. 1857, g.m. Tomas Kristensen Evjen, Ustigarden Stor-Evja.
 3. Marit, f. 1861, g.m. Renald Olsen Mogårdsmoen. Sønnen Mikal tok over her på Velve.
 4. Johanna, f. 1865, bodde heime, død ugift 20.8.1924.

1908-1940 Mikal Renaldsen Velve, f. 1883, d. 1958, var dattersønnen til Mik­kel og Ingeborg og ble oppfostret her. G.I 1904 m. Petrine Kristensdt. Evjen fra Nordigarden Evj-jardet 83/2, f. 1881, d. 16.5.1905. G.II 1908 m. Karen Jonsdt. Brattlien, f. 1884, d. 20.1.1920.

Barn:

 1. Inga Marie, f. i 1. ekteskap 1904, g.m. Ingebrigt Bjørnsen Fuglem, se Velvang 80/4 nedafor.
 2. Mikal Reidar, f. 6.6.1909, d. 23.11.1919.
 3. Marit, f. 1911, tok over bruket.
 4. Regina, tvilling, f. 21.8.1911, d. 2.6.1921.
 5. Petrine, f. 2.3.1914, d. 21.8.1940.
 6. Johanna, f.  1916, g.m. John Alfredsen Evjemo, se Evjbakken 83/16 under Stor-Evja.

1941-1963 Marit Mikalsdt. Velve, f. 21.8.1911, d. 21.2.1964. G. 1937 m. Johan Petter Johnsen Stokke fra Nordigarden Litj-Stokkan, f. 24.4.1910, d. 11.7.1985.

Barn: Mikal, f. 1938, tok over bruket.

1964-         Mikal Johansen Stokke Velve, f. 24.5.1938, og kona Anbjørg Arnesdt. Kjøsnes fra Elvheim 143/37, f. 27.8.1935.

Barn:

 1. Ann Mari, f. 1962, g.m. Arild Ove Sørmo fra Lånke, f. 1959, bor i Gjevingåsen.
 2. Jon Arne, f. 1963, g.m. Kari Kjeldstad, Flaten 54/56 f. 1964.
 3. Knut Morten, f. 1965
 4. Mikal, f. 1975

VELVANG GNR 80/4

Bruket er utskilt fra Nordigarden Velve i 1935 til Ingebrigt Bjørnsen Fuglem fra Uglemsfletten 50/2, f. 21.9.1900, d. 1988, som var g. 1931 m. dattera der, Inga Marie Mikalsdt. Velve, f. 26.11.1904, d. 4.5.1938, som hadde begynt som bureisere her i 1934. Ingcbrigt ble g.II 1941 m. Johanna Jonhsdt. Tuseth,

Nordistuggu 112/1, fra Flora, f.  17.10.1900.

Barn:

 1. Mikal Peder, f. i 1. ekteskap 4.4.1935, g.m. Anna Margrete Ingebrigtsdt. Kjeldstad, Flaten 55/7, f. 1940, bor på Ranheim.
  Barn: Ivar Morten, f. 1964, Grete, f.  1967.
 2. Guri Randi, f. 21.5.1943.
 3. Inga Marie, f. 2.4.1945. g.m. Arne Carsten Paulsen fra Ibestad i Troms, f. 1944, bor på Kattem i Trondheim.
  Barn: Marit Johanne, f. 1965, Anne Marie, f. 1972.

Omkring 1955 var det 27 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 3 sauer og 1 gris. Det er 90 da produktiv skog.

VELVANSMOEN

Denne plassen, her trulig Jon og Soffi var bureisere, hørte Nordigarden Velve til. Den ble lagt øde da familien her ryddet og bygde på Røssetmoan og flyttet dit. Jorda ble lagt til Nordigarden Velve igjen.

Brukere

1787-1818 Jon Jonsen fra Ustigarden Nervik, f. ca. 1753, d. 1820, var opp­fostret på Litj-Evja, hos morsøstera Brynhild Bjørnsdt. Han tok seg tidlig arbeid ved verket og nevnes i 1801 som røstvender. G. 1786 m. Soffi Tomasdt. fra Øver-Lia, f. 1759, d. 1807, søster til kona på Nordigarden Velve.

Barn:

 1. Jon, f. på Litj-Evja 1786, d.  1787.
 2. Jon, f. 1789, g.m. Anne Renaldsdt. Slind, se Fargargarden på Stor-Evja.
 3. Tomas, f.  1792, d.  1793.
 4. Berit, f. 1796, g.m. Arn Olsen Kjøsnesnesset, Arn-nesset. 1819-1837 Jon Jonsen og Anne Renaldsdt. tok over plassen etter foreldra

hans, men flyttet til Stor-Evja.

1838-1861 Halvard Haldorsen fra Liahaugen, f. 1798, d. 1873. G. 1824 m. Marit Toresdt. fra Framigarden Berge, f. 1795, d. 1871 (se Lekvoll), dotter-dotter til Marit Tomasdt. Berge.

Barn (alle født på Liahaugen):

 1. Marit, f. 1824, død som spedbarn.
 2. Marit, f. 1825, d.  1827.
 3. Haldor, f. 1827, g.m. Mali Arnsdt. Blesset, se Røssetmoan (Sandmo).
 4. Torsten, f. 1829, død som spedbarn.

1862-1868- Haldor Halvardsen og Mali Arnsdt. flytta til Røsetmoan.

VELVE VESTRE GNR 80/2 (OPPIGARDEN ELLER SJURDSJARDET)

Innmarka på Velve-bruka låg i teigblanding til i 1873, da det ble holdt et om­fattende jordskifte, slik at hvert bruk fikk samlet sitt i sammenhengende stykke. Den delinga av Nordigardcn som ble gjort i 1767 var bare å halvere innmarksteigene som hørte bruket til. Skogen eller utmarka låg lenge i sameie og senere grovt delt og endelig utskiftet i 1911 og i 1967. Etter jord­skiftet i 1873 flyttet to av brukerne på Velve ut fra de gamle tuftene – Oppigarden og Bortistoggo ble bygd opp igjen nede på elvsletta og fikk heretter de lokale navna Sjurdsjardet og Tærjersjardet.

Da enka Mali Olsdt. i 1799 skjøtet fra seg bruket til sønnen Mikkel Sjurd-sen, ble kjøpesummen satt til 260 rdr. Men de økonomiske kåra var ikke de beste her heller. Mikkel ga Tydal kirke en panteobligasjon for et lån på 280 rdr. Første halvparten av 1800-åra var mye preget av forholdet til kreditorene – Tydal kirke, Halvard P. Kvammen, som også hadde penger stående i Nor-digarden, og Trondhjems Sparebank.

Enka Helke Sjurdsdt. satt med skjøtet på eiendommen helt til i 1863, men sønnene hadde i lang tid vært de egentlige drivere. Det lakket nå mot slutten for Helke og hun ordnet det slik at eldste sønnen, Stor-Sjurd, fikk skjøte på hovedparten, mens Per fikk utskilt Renå og den tredje, Litj-Sjurd, fikk bygselbrev på jord til husmannsplass på Velvansåsen – Åsremmet – men som han aldri tok i bruk.

Det var de neste brukerne på Nordigarden – Ola og Kari – som etter jord­skiftet måtte flytte hus og heim ned fra bakkene, og det var de som i 1885 kjøpte Bergsøyan 75/4, omkring 30 mål fra Haugan, av Fredrik Torstensen for 1 000 kroner. Det er jord nede ved elva, som fra gammelt var lite verd­satt, men senere er dyrket.

I 1866 – Renå var da utskilt – var det 48 1/2 mål dyrkajord og 30 1/2 mål naturlig eng på bruket. Årlig avling er gitt opp til 5 t. bygg, 25 t. havre, 30 t. poteter, 25 lass høy og 24 lass høy fra utslåttene. Husdyrholdet er satt til 2 hester, 6 storfe og 16 småfe og bruket hadde seter sammen med andre Velve-bruk.

I 1875 var husdyra 1 hest, 2 okser, 7 kyr, 3 ungnaut, 18 sauer og 1 gris og utsæden  3/4 t. bygg, 2 t. havre og 5 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 1 gris. Det er 77 da dyrkajord og 960 da pro­duktiv skog. Fra bruket er utskilt: Renå 80/3 i 1863 til Per Mikkelsen. Myrvang 80/5 i 1937 til Sivert O. Velve.

Brukere

1767-1797 Sjurd Mikkelsen, f. ca.  1739, d.  1780. G.  1767 m. Mali Olsdt. Stokke fra Yster-Stokkan, f. ca. 1739, d. 1809. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Mikkel, f.  1767, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f.  1769, g.m. Jon Sjurdsen Slind, Bortistoggo.
 3. Brynhild, f. 1772, g.m. Jon Ingebriktsen Stor-Evjen, Nistoggo.
 4. Ola, f. 1774, g.m. enke Goro Persdt. Balgtrøen på Nesta og kom dit.
 5. Per, f. 1776, g.m. Agnete Olsdt. Kleset, se Seigenget på Litj-Evja.
 6. Jon, f. 1778, død som barn.

1798-1835 Mikkel Sjurdsen, f.  1767, d.  1835. G.  1798 m. Helke Sjurdsdt. Slind fra Bortistoggo, f.  1775, d.  1864.

Barn:

 1. Mali, f. 1798, g.m. Per Nilssen Gullset, se Kvammen under Gullset.
 2. Berit, f. 1800, g.m. Jon Persen Stigen, se Nordigarden Velve.
 3. Sjurd d.e., f. 1802, tok over bruket.
 4. Brynhild, f. 1809, g.m. Tomas Persen Hårstad, Jardet på Ner-Hårstad.
 5. Per, f. 1810, g.m. Marit Jensdt. Uglem, se Velvansrena nedafor.
 6. Sjurd d.y., f. 1815, bodde heime, død ugift 1872.

1836-1871 Sjurd Mikkelsen d.e., f. 1802, d. 1872. G. 1836 m. Malena Olsdt. Stor-Evjen fra Nordigarden Evj-jardet, f. 1805, d. 1892.

Barn:

 1. Mikkel, f. 1837, d. 1845.
 2. Ola, f. 1840, tok over bruket.
 3. Helke, f. 1847, g.m. Esten Renaldsen Krokstad, se Markvollen under Bårdsgarden.

1863-1914 Ola Sjurdsen, f.  1840, d.  17.4.1930. G.  1860 m. Kari Sjurdsdt. Berge fra Nordigarden, f. 1835, d. 23.4.1927.

Barn:

 1. Mali, f. 1860, g.m. Ole Persen Tronset.
 2. Sofie, f.  1863, g.m. Gunder Persen Rønsberg, Ustigarden, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 3. Marit, f. 1866, bodde heime, død ugift 23.5.1957.
 4. Sivert, f. 1875, tok over bruket.

1915-1934 Sivert Olsen Velve, f. 1875, d. 19.2.1963. G. 1902 m. Kari Olsdt. Håve fra Hove søndre 69/2, f. 1874, d. 24.2.1969. I ungdommen gikk Sivert amtskolen og drev senere som bestyrer av handelsforeninga i Øverbygda. I lang tid var han poståpner ved Evjgjerdet poståpneri. Etter at de ga fra seg bruket, flyttet Sivert og Kari til Myrvang 80/5.

Barnlaust ekteskap.

1935-1968 Olga Sofie Olsdt. Tronset, f. 1.5.1900, er søsterdatter til Sivert Olsen. G. 1929 m. Sakarias Johnsen Tuseth fra Nordistuggu 112/1 i Flora, f. 3.12.1903.

Barn:

 1. John Ragnar, f.  1932, tok over bruket.
 2. Ole Martin, f.  10.6.1936, bor f.t. i Stavanger.

1969-         John Ragnar Tuseth,  f.  20.2.1932,  og kona Ingeborg Anna

Borseth fra Bårset mellom 54/12, f. 3.12.1935.
Barn: Ingunn Oddveig, f. 1959, Steinar Petter, f. 1960, Alf Roar, f. 1974.

Familien er tiende og elevte generasjonen på Velve.

MYRVANG GNR 80/5

Bruket er utskilt fra Sjurdsjardet på Velve i 1937. Det var Sivert Olsen Velve, d. 1963, 88 år, og kona Kari Olsdt., d. 1969, 95 år, se Sjurdsjardet, som tok igjen eiendommen da de ga fra seg bruket. Det var bygd her et par år før, et bygg som skulle være aldersheim. Av jorda Sivert og Kari tok igjen, var 10 da dyrket, slik at de hadde et par kyr. De var barnlause, men Marit Bjørnsdt. Berge, f. 1.6.1912, ble oppfostret hos dem fra hun var i åtteårs-alderen. I 1961 tok John Sivertsen Berge, Nordigarden 76/1, over bruket, men flyttet senere heim til Berge. Bruket er 13 da dyrkajord og 30 da produktiv skog.

VELVERENEN GNR 80/3 (VELVANSRENA)

Bruket Renå på Velvansmoan ble utskilt fra Oppigarden Velve i 1863 til søn­nen der, Per Mikkelsen. Men han og Marit Jensdt., som var bureisere her, hadde flyttet hit så tidlig som i 1850. I 1875 var det 2 okser, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 8 geiter i fjøset på Renå og utsæden var 14 t. bygg, 3/8 t. blandkorn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på bruket og 18 da dyrkajord. Produktivt skogareal er 50 da.

Brukere

1850-1880 Per Mikkelsen fra Oppigarden Velve, f. 1810, d. 1892. G. 1836 m. Marit Jensdt. fra Jensgarden Uglan, f. 1810, d. 1891.

Barn:

 1. Mikkel, f. 1837, tok over bruket.
 2. Jens, f. 1843, g.m. Berit Jonsdt. Liagrinden og kom dit. 1881-1907 Mikkel Persen, f. 1837, d. 18.1.1918. G. 1858 m. Maren Henriksdt.

Evjmoen, f. 1832, d. 26.10.1918.

Barn:

 1. Marit, f. 1858, død som spedbarn.
 2. Marit, f. 1860, g.m. Halvard Olsen Evjen, Flætten 84/1 på Stor-Evja.
 3. Peder, f. 1864, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1870, g.m. Erik Olsen Røsset, se Røssetmoan (Sandmo).
 5. Helke, f. 1873, d. 1874.

1908-1936 Peder Mikkelsen, f. 1864, d. 26.6.1952. G. 1892 m. Ingeborg Jonsdt. Moslettkvitlen, f. 1869, d. 5.5.1957.

Barn:

 1. Marie, f. 1892, d. 1978, g. 1924 m. Bernhard Berntsen Hellesås i Lånke, f. 1897, d. 1967.
  Barn: Riborg, f. 1930.
 2. Mikal, f. 1895, g.m. Johanna Johnsdt. Evjemo, se Livang 86/9 under Lia.
 3. Marit, f. 1899, d. i Trondheim 18.5.1974.
 4. Johanna, f. 1904, d. i Trondheim 21.12.1978.
 5. Peder, f. 1909, tok over bruket.

1937-1973 Peder Pedersen Velve, f. 24.10.1909. G.   1936 m. Pauline In-gebrigtsdt. Hoem, f. 18.5.1911. (Mor hennes, Johanna Amdal Hoem, f. 1890, d. 1988, bodde de siste sytten åra sine her, se Amdalstrøan).

Barn:

 1. Ingeborg, f. 4.11.1937, g.m. Ivar Ingebrigtsen Græsli, Tømmerås i Tydal-f. 1933.
  Barn: Ingfrid Pauline, f. 1959, Per Ingebrigt, f. 1962.
 2. Per, f. 1940, tok over bruket.

1974-        Per Pedersen Velve, f. 4.5.1940, og kona Sigrid Alfredst. Skrødal, se Sollia 63/56 under Bell, f. 3.11.1942.
Barn: Karin, f. 1965, Steinar Per, f. 1971. Familien bor på Hellesås i Lånke.

VELVANSMOEN

Denne plassen hørte Nordigarden Velve til, men det er ukjent hvor den låg. Etter delinga av Nordigarden, hørte den til Oppigarden og jorda ble lagt til det bruket da siste husmannen, Jon Olsen, i 1874 døde.

-1760- Erik Mikkelsen fra Nordigarden Velve, f. ca. 1674, d. 1760, og kona Berit Bjørnsdt., f. ca. 1687, d. 1760, var barnlause og testamenterte i 1755 alt de eide til brorsønnen hans, Mikkel Sjurdsen Velve.

1761-1763- Lars Pettersen, f. ca. 1725, d. 1763, var kanskje innflytter. G.m. Tyri Ingebriktsdt. fra Ustigarden Røsset, f. 1720, d. 1788.

Barn:

 1. Ola, f. 1757, død som spedbarn.
 2. Ingebrikt, f. 1759, g.m. enke Kirsti Halvardsdt. Stubbhaugen og kom dit.
 3. Kirsti, f. 1761, tjente på Velve, men døde i Klarastoggo ved Mølnåa 1802, ugift, men tre barn: Gjertrud, f.1793, død som spedbarn (far: Jon Estensen, dreng på Røsset), og tvillingene Lars, død som spedbarn, og Bersven, f. 1798 (far: Jon Estensen Setsås).
 4. Petter, f. 1763, død som spedbarn.

1770-1780 Sven Mikkelsen og Berit Tomasdt., se Nordigarden Velve.

1781-1800 Jon Jonsen, visstnok fra Nordigarden Amdal, f. 1734, d. 1790. G. 1761 m. Sin Nilsdt. fra Bergskroken, f. 1743, d. 1821 som var datter til Kirsti Sjurdsdt. fra Nordigarden Velve, og søskenbarnet til Sven Mikkelsen. Hun flyttet med sønnen til Kolset og døde der.

Barn:

 1. Kirsti, f. på Uglan 1762.
 2. Kari, f. på Morset 1769.
 3. Nils, f. på Kleset 1772, tok over plassen.
 4. Sjurd, f. 1782, g.m. Soffi Persdt. Pundsbakken, se Bakkhaugen under Punde, men hadde først dattera Ingeborg, f. 1810 (mor: Siri Jonsdt. Krokstad, Nordigarden).

1801-1814 Nils Jonsen, f. 1772. G.I 1801 m. Siri Halvardsdt. Kolset d.e. fra Bortigarden, f. 1771, d. 1811. G.II 1815 m. enke Brynhild Sjurdsdt. Kolset, Bortigarden, og kom dit.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Jon, f. 1802, d. 1804.
 2. Marit, f. 1807, ble med til Kolset, g. I m. Ola Renaldsen Kolsetplassen, II m. Jon Olsen Klesetengan, Bårdsan.

1821-1874 Jon Olsen fra Ol-Enerstrøa på Hove, f. 1793, d. 1874. G. 1821 m. Ingeborg Tomasdt. fra Marstadplassen, f. 1794, d. 1860.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1822, g.m. Nils Jonsen Eidemsnesset d.e., se Nesshaugen under Yster-Eidem.
 2. Ragnhild, f. 1824, g.m. Jon Svensen Slindbrauten.
 3. Brynhild, f. 1827, d. 1853.
 4. Ingeborg d.y., f. 1830, g.m. Ola Jonsen Evjemoen, Yster Nøvelbakken.
 5. Guru, f. 1832, g.m. Tomas Tomassen Asan.