VELVE ØSTRE GNR 81/1 (NIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Bård var bruker i Nigarn i 1548. Han betalt 14 mark smør og 24 mark mel i leidang, mye mer enn for den spannsgården Nigarn var før den ble delt. Bård sitter der også i 1559.

I 1609 sitter Arne med odelen, eller rettere 2 1/2 øre. Det mangler altså 1/2 øre som en annen arving innehar. Slik var det så lenge Arne levde, til 1635. I det ene året 1620 er Bersvend ført som leidangsyter her. Det kan være en feilskriving, men det kan også være en bruker fra før 1609 som het så, og som ennå finnes i listene. Leidangsjordebøkene kunne være utrolig sene med å registrere nye forhold.

I Arnes tid levde en Even Velve her eller i Nordigarn. Han fikk i 1620 en 1/2 dalers bot for å ha slått Torger Evjen. Sju år senere ble Even på ny bøtelagt, nå for leiermål med sin festekvinne Barbro Einarsdtr.

Ola Arnsen overtok Nigarn etter faren fra 1638. Han eide da bare halve gården, Ola Jensen eide det andre halve spann. Men Ola er ført som bruker alene til 1647, da Ola Jensen står som medbruker og bygsler. Ettersom de to eide like mye må den merkelige bruken av ordet bygsler her på en selveiergård bare bety at Ola Jensen er den eldste av de to. I 1657 framtrer de to Ola’er som brukere av hvert sitt bruk – Bortistoggo var fradelt Nigarn.

Ola Arnsen hadde 1645 kone og »pige«, men er ikke skattlagt for barn, skjønt han hadde det. Året før ble han bøtelagt sammen med Kjell Evjen for­di det »formedelst deres uagtsomhet nattetider kom ild i vettehus ved vetten«. Det var krig dengang, og de hadde rimeligvis hatt vakttørn ved varden på Brenntopp.

Ola Arnsen var død i 1652, da enka er ført som bruker. Hun giftet seg snart igjen, året etter er Esten bruker. Manntallet i 1665 opplyser at han var f. 1595. På det tidspunkt er hans stesønn Arn Olsen f.1638, ført som medbruker. Den unge Arn hadde ved tellingen en nyfødt sønn, Ola Arnsen, f. 1665. På gården tjente da en 13 års gutt, Bjørn som dreng, ved siden av en eldre en, Arne f. 1638. Lars Jonsen f. 1640, var knekt.

Arn var enebruker og eier av Nigarn fra omkring 1670.11680 ble han idømt hele 13 daler i bot for ikke å ha søkt kirke to av de tre bededagene. Arn satt med gården til han døde i 1692. Resten av 90-tallet og lenger var enka bruker. Hun hadde i 1701 sønnene: Lars Arntsen, f. 1675, Jon, f. 1679, Haldo, f. 1681 og Arnt, f. 1683.

Nigarden Velve har lang tradisjon som sjøleierbruk. Slik blir eierhistoria et enkelt kapittel. Hele 1700-tallet var preget av solid økonomi. Det var en gang på tale å dele bruket, men økonomien var ikke direkte årsaken. Dette var den gangen Gjertrud Tomasdt. og Fredrik Olsen skulle gi fra seg. Sønnen hen­nes, Jon Arnsen, var død for flere år sia og sønnesønnen Arn og kona Marit Arnsdt. stod klar til å ta over. Men gamle Gjertrud hadde sterk ihug for den yngre av sønnesønnene, Jon. Først i 1810, da han og kona Siri Torkjelsdt. flyttet til Hårstad, ble det slik at Arn og Marit fikk skjøte på andre halvparten av Nigarden.

Tida til Arn Jonsen og Marit ble en vanskelig epoke. Etter å ha satt sju barn til verden var de fortsatt barnlaus, men senere kom to som levde opp og førte slekta videre. Samtidig var Nigarden nede i en økonomisk bølgedal. Tomas Arnsen tok over bruket i 1840 og 500 spd. og da var det 450 spd. i gjeld. Han ble i tillegg gift med husmannsdatter, men Tomas og Eva rettet opp det skjeve. I dag er det åttende generasjon fra Arn og Gjertrud, som kom til gards i 1746, som driver bruket.

I 1723 er det ført opp 6 skjepper bygg og 4 t. havre som utsæd på Nigarden og ei høyavling på 42 lass og at bruket kunne vinterfø 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 6 geiter. Det hørte seter til og brukeren svarte 6 ski. engskatt for fjellslått. Under skiftet etter Berit Olsdt. Velve i 1738 var buskapen 1 grahest, 8 kyr, 3 kviger, 1 okse, 3 årskvalver, 10 sauer og 10 geiter. Dette var om hausten, og kornavlinga var 5 t. bygg og 20 t. havre.

I 1866 var det 66 mål dyrkajord og 35 1/2 mål naturlig eng på bruket. Årlig avling er 8 t. bygg, 30 t. havre, 30 t. poteter, 35 lass høy og 46 lass høy fra markaslåttene. Bruket kunne vinterfø 2 hester, 8 storfe og 20 småfe og hadde setrer sammen med Bortistoggo på Svenskmoen og Elvådalsvollan.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 9 kyr, 4 ungnaut og 9 sauer i fjøset og utsæden 1/2 t. bygg, 1/4 t. blandkorn, 1 1/4 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 2 geiter, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er 90 da dyrkajord og 1130 da skog på bruket.

Fra Nigarden Velve er utskilt: Moen 81/2 i 1915 til Mikal H. Evjemo, gnr. 84/8. Sandstad 81/3 i 1948 til sønnen her, Halvor T. Velve.

Brukere

-1665-1723 Arne Olsen, f. ca. 1638, død før 1699, og kona Berit Haldorsdt., f. ca. 1638, d. 1735.

Barn:

 1. Ola, f. 1665.
 2. Marit, f. ca. 1674, g.m. Grim Persen Rønsberg, Nordigarden.
 3. Lars, f. ca. 1675, d. 1719, g. 1713 m. Ingeborg Moslett eller Garberg, barnlaust ekteskap.
 4. Goro, f. ca. 1678, d. 1713, g. m. Ola Estensen Rønsberg, Nordigarden (se Kyllo).
 5. Jon, f. ca. 1679, g.m. Kari Olsdt. Mebost, Nordgarden, og kom dit. Sønnen Arn kom hit til Nigarden igjen.
 6. Haldor, f. ca. 1681, tok over bruket.
 7. Arn, f. ca. 1683, g. 1718 m. Marit Kyllo.

1723-1745 Haldor Arnsen, f. ca. 1681, d. 1745. G. 1714 m. Berit Olsdt. Lille-Evjen, f. ca. 1680, d. 1738.

Barn:

 1. Soffi, f. 1715, d. 1748.
 2. Berit, d.e., f. 1717, g.m. Tomas Jonsen Øver-Lien.
 3. Marit, f. 1720, g.I m. Ola Sjurdsen Slind, se Nordigarden Tuset, II m. Jon Pettersen.
 4. Ola, f. 1723, g.m. Marit Olsdt. Sandvik, Ustigarden, og kom dit.
 5. Berit d.y., f. 1726, g.m. Torkjel Jonsen Rolset, se Flaknan i Flora.

1746-1765 Arn Jonsen fra Nordgarden Mebost, f. 1716, d. 1765, var sønnen

til Jon Arnsen her fra Velve. G. 1744 m. Gjertrud Tomasdt. fra Kallar, f. 1716,

d. 1813, som var g. II m. Fredrik Olsen.

Barn:

 1. Kari, f. 1745, g.m. Per Larssen Ner-Lien, Nordigarden.
 2. Ingeborg, f. 1747, d. 1748.
 3. og 4. Ingeborg, f. 1749, og Berit, f. 1750, død som spedbarn.
 4. Ingeborg, f.  1752, g.m. Esten Evensen Stor-Evjen, Nordigarden Evj- jardet.
 5. Jon, f. 1755, tok over bruket.
 6. Berit, f. 1757, g.m. Ola Jonsen Mogård, Nordigarden.
 7. Tomas, f. 1761, d. 1764.

1766-1799 Gjertrud Tomasdt., enke etter Arn Jonsen Velve. G.II 1768 m. Fredrik Olsen Kolset fra Bortigarden, f. 1738, d. 1803, som kom til gards som dreng.

Barnlaust ekteskap.

1777-1793 Jon Arnsen, f. 1755, d. 1779. G. 1777 m. Berit Estensdt. Rønsberg fra Ustigarden, f. ca. 1754, død på Øver-Hoem 1839, som ble trulovet 1784 m. Ola Ingebriktsson Stor-Evjen fra Nistoggo, f. 1758, d. 1784, og hadde sønnen Ola, f. 1784, se Orshaugen under Øver-Hoem. Berit ble g. II 1794 m. Tomas Monssen Øver-Hoem og flyttet dit. Jon og Berit hadde to barn:

 1. Arn, f. 1778, tok over bruket.
 2. Jon, f. 1780 (oppkalt etter far sin), g.m. Siri Torskjelsdt. Eidemsnesset, se Bortigarden Ner-Hårstad.

1800-1839 Arn Jonsen, f. 1778, d. 1873. G. 1800 m. Marit Arnsdt. Kvello fra Nordigarden, f. 1779, d. 1839.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1801, d. 1804.
 2. Gjertrud, f. 1804, d. 1807.
 3. Jon, f. 1807, d. 1808.
 4. Arn, f. 1809, d. 1810.
 5. Jon, f. 1811, død som spedbarn.
 6. Jon, f. 1812, d. 1815.
 7. Jon, f. 1815, d. 1817.
 8. Tomas, f. 1817, tok over bruket.
 9. Berit, d.e., f. 1821, g.m. Kristen Halvardsen Stor-Evjen, se Evjemoen. 10.   Berit d.y., f. 1824, g.m. Herman Arnt Jenssen Norbye, se Sæterstrøa

(Gristrøa). 1840-1877 Tomas Arnsen, f. 1817, d. 1875. G. 1848 m. Eva Olsdt. Marstad-trøen, f. 1815, d. 23.3.1907.

Barn:

 1. Jon, f. 1848, tok over bruket.
 2. Arnt, f. 1861, reiste til Amerika i 1895, men druknet under bading året etter.
  Barn: Ingeborg, f. 1883, d. 19     (mor: Mali Jonsdt. Gullset).

1878-1911 Jon Tomassen, f. 1848, d. 18.11.1929. G. 1878 m. Kari Bjørnsdt. Berge fra Ustpå-Jardet, f. 1853, d. 29.9.1939.

Barn:

 1. Tomas, f. 1878, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1882, g.m. Olaf Olsen Røsset, se Børstad 78/4 under Røsset
 3. Ingrid, f. 1886, g.m. Peder Jenssen Lien, Liagrinda 86/2.
 4. Ingeborg, f. 1889, d. 1899.
 5. Bjørn, f. 1891, reiste til Amerika i 1912, g. 1922 m. Petrine Halvardsdt. Kallar, Ustigarden, f. 1884, bodde i Canada.
  Barn; Inger Kristine, f. 1923, Julian Henry, f. 1926.
 6. Ole, f. 1894, reiste til Amerika i 1911, g. 1915 m. Lilly Sæther, f. 1893, bodde i Canada.
  Barn: Judith Evelyn, f. 1917, Clarence, f. 1920, Lawrence, f. 1923, falt i Tyskland vinteren 1945, Kenneth, f. 1927, Talbert, f. 1930, Lorene, f. 1934, Ilene, f. 1939.
 7. Anne, f. 1897, reiste til Amerika i 1922, g.m. Ingebrigt Jonsen Evjen, Evjmoen, bodde i Canada.
  Barn: Ella, John, Mabel.

1912-1947   Tomas Jonsen,   f.   1878,   d.   7.10.1948.   G.   1907  m.  Brynhild Halvardsdt. Kallar fra Ustigarden, f. 1871, d. 31.7.1963.

Jon Tomassen og Kari Bjørnsdt. og de tre eldste barn - Tomas, Marit og Ingrid.

Jon Tomassen og Kari Bjørnsdt. og de tre eldste barn – Tomas, Marit og Ingrid.

Barn:

 1. John, f. 1908, tok over bruket.
 2. Halvor, f. 1909, g.m. Signe Pedersdt. Stokke, se Sandstad 81/3 nedafor. 1948-1973 John Tomassen Velve, f. 25.2.1908. G. 1939 m. Marit Olafsdt.

Kyllo fra Ner-Kyllo 93/1, f. 28.12.1909, d. 29.12.1968.

Barn:

 1. Bergljot Kristine, f. 23.9.1939, g.m. Arnljot By på Byneset, f. 1937.
  Barn: Edvin, f. 1965, Kristin, f. 1968, Marit Johanne, f. 1971.
 2. Gunvor, f. 1941, tok over bruket.
 3. Ingrid, f. 10.2.1943, bor i Trondheim.
 4. Kari, f. 29.6.1945, g.m. Gudmund Byre, f. 1946, bor på Finnøy.
  Barn: Marit, f. 1978, Irene, f. 1981.

1974-        Gunvor Johnsdt. Velve, 24.2.1941. G.m. Leif Emils en Flønes fra Flønesberget 61/4, f. 4.6.1938.
Barn: Inger Mari, f. 1971, Else Jorid, f. 1976.

SANDSTAD GNR 81/3

Det er 8 da dyrkajord og 75 da produktiv skog på bruket. Det er utskilt fra Nigarden Velve i 1948 til sønnen der, Halvor Tomassen Velve, f. 13.11.1909, d. 12.11.1972, og kona Signe Pedersdt. Stokke fra Litj-Evja 90/1, f. 4.1.1914, som flyttet hit året etter. De var g. 1935 og hadde tre barn:

 1. Brynhild, f. 11.10.1935, g.m. Atle Sundal fra Norddal i Møre og Romsdal, f. 1930, bor i Bærum.
  Barn: Bjørn Atle, f. 1963, Lisbet, f. 1968.
 2. Tomas, f. 1937, tok over bruket.
 3. Anna, f. 6.2.1941, som har dattera Eva, f. 1976.

Tomas Halvorsen Velve, f. 20.5.1937, og kona Brit Åse Pedersdt. Hilmo fra Hilmoaunet i Tydal, f. 6.10.1943, tok over eiendommen etter mor hans i 1974.
Barn: Bjørn Torill, f. 1961, Siri, f. 1963, Eva, f. 1964, g.m. Atle Guldseth, Glenna 147/22, f. 1961 (barn: Lars Morten, f. 1988), Håvard, f. 1967, Per Ivar, f. 1969.

VELVANSMOEN

Denne plassen hørte Nigarden Velve til. Da husmannsenka Siri Tomasdt. døde senhausten 1898 ble plassjorda lagt til Nigarden igjen, men stua ble kjøpt av Serine og Kari Velve, og stod til i 1934.1 1875 var husdyra på plassen 1 okse, 1 ku, 2 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter og utsæden 1 åtting bygg og 1/2 t. poteter.

Brukere

-1762-1774- Jon Jonsen fra Hårstadåsen, f. 1714, d. 1774, og kona Berit Halvardsdt., f. 1702, levde i 1774, datter til Halvard Olsen Morset og Siri Nilsdt., se Kvelloringen. Han hadde vært gift en gang før og hadde dattera Berit, f. ca. 1738, g.I m. Pål Olsen Hove, II m. enkmann Sjurd Sjurdsen Sesseng, se Hovsmoen. Berit Jonsdt. og Pål satt også ei tid som husmannsfolk her på Velvansmoen. De hadde en sønn, Ola, f. 1762, død som spedbarn. -1801-1835 Lars Persen fra Nordigarden Ner-Lia, f. 1768, d. 18 . G. 1796 m. Kirsti Persdt. fra Nedpå-Jardet på Mebost, f. 1768, d. 1838. De var bureisere her, kanskje på plassen som Jon og Berit hadde hatt her på Velvansmoan.

Barn:

 1. Kari, f. i Lia 1796, g.m. Ola Jonsen Rønsberg, Dersto.
 2. Berit, f. 1800, d. 1801.
 3. Gjertrud, f. 1808, tok over plassen.

1836-1849 Gjertrud Larsdt., f. 1808, d. 1849. G. 1836 m. Per Gunnarsen Nervik fra Bergsnesset, f. 1815, d. 1890, som senere ble gift to ganger.

Barn:

 1. Lars, f. 1836, flyttet til Bjørnør i 1851.
 2. Gunnar, f. 1838, g. 1863 m. Siri Halvardsdt. Rolstad fra Mostadmarka, reiste til Amerika i 1881.
  Barn: Peder, f. i Mostadmarka 1871, g.m. Kirsti Ingebriktsdt. Kvello, f. i Selbu 1867, bodde i Minnesota og hadde 8 barn.
 3. Kirsti, f. 1841, g.m. Kristen Svensen Hårstad, Stormyråsen, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 4. John, f. 1844, d. 1900, g. 1867 m. Marit Omasdt. Hårstad, Jonasjardet, f. 1842, reiste til Amerika i 1868, bodde i Minnesota.
  Barn: Peder, f. 1867, Berit, f. 1870, Brynhild, f. 1874, Gina, f. 1879, g.m. Ole Simensen Korsvold, Litj-Evjbakkan.

1850-1868 Per Gunnarsen, enkmann etter Gjertrud Larsdt. Velvesmoen. G.II 1850 m. Ingeborg Olsdt. Marstadtrøen, f. 1797, d. 1852. G.III 1852 m. Berit Jonsdt. Mebost fra Oppistoggo, f. 1800. Per og Berit reiste til Amerika i 1868 og bosatte seg i Windom i Minnesota.

1869-1881 Lars Olsen fra Dersto Rønsberg, f. 1831, d. 1881. G. 1868 m. Siri Tomasdt. fra Renåøyan, f. 1828, d. 1898, som var g.I m. Nils Eriksen Sesseng, Ustigarden, se der, og hadde med ham to barn som ble med hit til Velvansmoen:

 1. Erik, f. 1853, tok over plassen.
 2. Sigrid, f. 1855, g.m. Arnt Olsen Kjøsnes, Arnnesset.

1882-1898 Erik Nilssen, f. på Sesseng 1853, død i Bindalen 1888. G. 1885 m. Ingeborg Olsdt. Rønsbergsbakken, f. 1856, som var g.II 1896 m. Ola Jonsen Drivvoll, Nordigarden, i Flora. Erik drev som gråstensmurer, og tok seg arbeid på Rørosbanen, men skal ha vært med på kirkebygging da han døde i Nordland.

Barn: Sigrid, f. 1887, d. 1891.

VELVANSMOEN

Denne plassen hørte også Nigarden Velve til og ble lagt til dette bruket igjen da Ola og Gjertrud var døde. I 1875 hadde de 1 ku, 6 sauer, 5 geiter og 1 gris på plassen og utsæden var 1/16 t. bygg og 1 1/2 t. poteter. Bureiserne var Ola Olsen, f. ca. 1816, d. 1898, som var fra Sør-Fron og brukte navnet Skridubakken. Han var kjent for tanntrekking, kopping, årelating og andre legeråd. Ola gikk under navnet Dølen. Som mange gudbrandsdøler som kom nordover, drev han som blikkenslager. Kona var Gjertrud Estensdt. Slind-moen, f. 1820, d. 1899, men de ble gifte visstnok på Røros. De flyttet til Velvansmoan i 1860.

Barn:

 1. Ole, f. på Aftret 1845 (foreldra var ugifte: Ola Olsen Rolstad, som visstnok var Dølen, og Marit Johannesdt., begge fra Fron).
 2. Ola, f. på Røros 1854, d. 1863.
 3. Serine, f. på Hoem 1859, død ugift 21.3.1903.
  Barn: I. Elisabeth, f. 1882 (far: Ingebrigt Olsen Tusetåsen i Flora), g.m. John Estensen Guldseth, se Brubakk 143/40 under Slindan.

II.  Olive Gjertine,  f.   1896 (far:  Johannes Pedersen),  g.m.  Mikal Estensen Håve, se Korsveien 67/18 under Nesta.

 1. Lisabet, f. 1861, d. 1873.
 2. Kari, f. 1864, død ugift 17.10.1936, hadde sammen med søstera ei stue på Velvansmoan, som sønnen flyttet til Hoem.
  Barn: I. Vilhelm, f. 1887, d. 1891 (far: Johan Valdemarsen Røsetmoen). II. Sigurd, f. 15.5.1904 (far: baker Korsvik), se Nerheim 72/4 under Hoem.