GNR 84

Print Friendly, PDF & Email

SVEUM GNR 84/13 (EVJSVEA)

Denne husmannsplassen hørte Ustigarden Evj-jardet til, og er kanskje ikke eldre enn fra 1843, da Kristen og Mali fikk bygselbrev på den fra Haldor Monssen. I 1930 ble den utskilt til husmannen John Jørgensen, som hadde kjøpt den av Kristen Johnsen Evjen, Nistoggo, for 1 600 kroner.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 7 geiter i plassfjøset og utsæden 1/2 t. bygg, 1/4 t. blandkorn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 kyr, 6 sauer, 4 geiter og 1 gris på bruket og 20 da dyrkajord. Det er 66 da skog på bruket.

Fra bruket er utskilt Dahltun 84/22 i 1956 til Håkon Dahl.

Brukere 1843-1882 Kristen Kristensen fra Oppigarden Stor-Evja, f. 1810, d. 1882. G. 1835 m. Mali Kristensdt. fra Nordsto Øver-Lia, f. 1814, d. 1892.

Barn:

 1. Goro, f. 1835, døvstum, bodde heime, d.          (levde 1875).
 2. Marit, f. 1838, tok over plassen.
 3. Kristen, f. 1842, d. 1858.
 4. Brynhild, f. 1849, d. 1858.
 5. Brynhild, f. 1859, g.m. Kristen Jørnsen Liagjerdet.

1866-1889 Marit Kristensdt., f.   1838, d.   1875. G.   1866 m. Per Eriksen Røsetsveen, f.  1837, d.  1892.

Barn:

 1. Kristen, f.  1866, død som barn.
 2. Gjertrud, f. 1869, tok over plassen.
 3. Mali, f. 1872, død ugift 22.8.1957.
  Barn: Peder Kristian, f. i Trondheim 1900 (far: Tomas Jonsen Marstad), se Heimstad 85/12 under Lia.

1890-1943 Gjertrud Persdt., f. 1869, d.  1956. G.  1890 m. John Jørgensen fra Liajardet, f. 1870, d. 1949, som drev som skredder.

Barn:

 1. Marit, f.  1890, d. 28.4.1909.
 2. Inga, f.  1896. d.  1979, drev bruket sammen med broren.
 3. Martin, f.  1910, tok over bruket.

1944-1955 Martin Johnsen Evjen (Jørgensen), f. 15.8.1910, drev bruket sam­men med søstera Inga til de flyttet til Fjelltun 63/87 på Bell, etter å ha byttet eiendom med Esten og Marie Nyheim.

1956-1973 Esten Anderssen Nyheim Kjølseth, f. 1903, d. 1981, og kona Nikoline Marie Eriksdt., f. 1907, d. 1986, se Kjølseth 97/4 under Mebost.

1974-        Margrethe Nyheim Kjølseth, f. 6.12.1938, og mannen Odd Georg

Lundemo fra Rødberget 64/36 på Hårstad, f. 3.3.1940, tok over bruket etter foreldra hennes.

Barn:

 1. Svein Arne, f. 1962, bygde på tomt utskilt fra Sveum i 1985, sb. m. Irene Sørli fra Trondheim, f. 1963.
  Barn: Odd Inge, f. 1987.
 2. Esten, f. 1966, bygde på tomt utskilt fra Sveum i 1988.
 3. Monica, f.  1972.

DAHLTUN GNR 84/22

Tomta er utskilt fra Sveum 84/13 i 1956 til Håkon Dahl fra Mosvik, f. 3.8.1929, og kona Borgny Bjerken, se Langlishaugen 41/5, f.  10.4.1922, d. 24.11.1983, som bygde her.

Barn:

 1. Olav, f. 30.5.1953, bor på Røros.
 2. Inger Karin, f. 31.8.1954, g.m. Bjørn Malaug fra Sortland i Nordland, f. 1945.
  Barn: Håvard, f. 1976, Tove, f. 1979, Hilde, f. 1986.

EVJMOEN (INNBREKT-JONSROMMET)

Dette var plass under Ustigarden Evj-jardet, men det bruket ble lagt til Nistoggo, slik at husmannsfolket under Ustigarden Evj-jardet svarte pliktene til brukerne på Nistoggo etter 1854. I 1875 hadde Ingebrikt og Gjertrud ei ku og fire sauer på plassen og utsæden var 14 t. korn og 1 t. bygg. Det ble bare en generasjon på denne plassen.

Brukere -1871-1914 Ingebrikt Jonsen fra Evjtrøa på Sauran, f. 1841, d. 23.9.1914. G. 1864 m. Gjertrud Persdt. fra Oppigarden Stor-Evja, f. 1834, død hos et­terkommerne i Uthuslia 23.6. 1931. De losjerte på Ustigarden Stor-Evja til de fikk opp hus her på plassen. De ble til sist igjen for seg sjøl på plassen og Gjertrud flyttet som enke til sønnen Jon.

Barn:

 1. Jon, f. 1864, g.m. Marit Jonsdt. Evjmoen under Nordigarden Evj-Jardet og kom dit.
 2. Marit, f. 1867, reiste til Canada i 1893, g.m. Mikal Jonsen Uglem, Ustpå-Jardet.
 3. Gjertrud, f. 1870, d. 1909, g. 1896 m. enkmann Hemming Sørensen Overbrennen (Fossen) i Meråker, f. 1851.
  Barn: Severin, f. 1898, Mali, f. 1900.
 4. Peder, f. 1873, d. 1875.
 5. Gurine, f. 1876, g.m. enkmann Hemming Sørensen Fossen i Meråker.
 6. Petrine, f. 1881, reiste til Amerika.

EVJHAUGEN

Dette var husmannsplass under Evj-jardet og kan være en av de senere plassene på Evjsvean. Den er kalt Evjhaugen under skiftet etter Anne Haldorsdt. i 1801.

Brukere

-1780-1821 Ingebrikt Ingebriktsen fra Kårået på Knektaunet, f. 1749, d. 1822, var dreng på Røsset før han kom her. G.I 1776 m. Anne Haldorsdt. fra Røssetsvea, f. 1751, d. 1800. G.II 1801 m. Berit Bersvensdt. Langli, f. på Knektaunet 1750, d. 1833. som var g. I 1780 m. Jon Olsen Langli, Nygarden, og hadde med han tre barn som flyttet med hit til Evjhaugen.

Barn i 1 ekteskap (de to eldste født på Røset):

 1. Kirsti, f. 1776, g.I m. Anders Estensen Kolsettrøen, II m. enkmann Gunnar Nilssen Gullset. Nirsgarden.
 2. Brynhild, f. 1777. g.I m. enkemann Bjørn Renaldsen Krokstadmoen. II m. Esten Jenssen Sør-Flakne i Flora.
 3. Ingebrikt. f.  1780. g. i Lade 1823 m. Marta Arnsdt., f. ca.  1800.
 4. Margret, f.  1787, død som spedbarn.

2. ekteskap var barnlaust, men Berit hadde i 1. ekteskap:

 1. Ola. f.  1780, tok over plassen.
 2. Bersven, f. 1781, druknet på Selbusjøen 16.6.1814 sammen med to andre fra Stor-Evja.
 3. Mali. f.  1784. g.m. enkmann Jon Halvardsen Stor-Evjen, se Marstad mellom.

1822-         Ola Jonsen, f. på Langli 1780. G. 1816 m. Mali Olsdt. Uglems-

åsen, f. 1786. De hadde først hatt Øveråsen på Uglan, heimplassen hennes, før de tok over Evjhaugen etter mor hans. De to eldste barna er født på Øveråsen. Familien flyttet ut av bygda.
Barn: Marit, f. 1817, Berit, f. 1820, g.m. Ola Jonsen Kyllotrøen, Goro, f. 1824.

STOR-EVJA (SAURAN)

Tomas Torgersen var bruker fra 1609 og like til 1641. Skattelistene fra denne tida fører vanligvis bare fornavn, men i én kilde, da han bygslet Øverdalen i 1635, opplyses det at han het Tomas Torgersen. Vi tør derfor si at han er sønnen til Torger fra 1578. Umulig er det heller ikke at han er sønnesønns sønn av Tomas fra 1520. Han kan også være bror av Sjur i Nigarn, for i 1620 betalte de landskylda til Stigten sammen, mens de betalte for et spann hver til Holm kloster. Tomas er i 1609 og senere ført som eier av 2 øre odel, det er ikke opplyst hvor.

Tomas hadde i 1628 11 kyr og 3 ungnaut, som er mye. Av naboene hadde Kjell Evjjari 8 kyr og 3 ungnaut. Sjur Nigarn 6 kyr, mens Jon og Ola må hatt mindre enn 5 kyr, ettersom de ikke finnes i feskattelista. Året etter betalte brukerne henholdsvis 9, 5, 10 og 6 skjepper havre i tiende. Tomas døde i 1641.

Sønnen, Torger Tomassen fikk bygsle 1/2 ørt i gården allerede i 1627. Det var på den måten en sikret arvefølgen på leilendingsgårder. I 1641 fikk han og broren Peder Lien bygsle Øverdalen etter sin far, som frivillig opplot bygsla her. Senere samme år fikk Torger bygsle resten av Evja, og det opp­lyses da at foreldrene var døde. Torger hadde i 1656 kone, dreng og tre tauser. Dette året og de nærmeste påfølgende er Peder Tomassen ført som hans medbruker. Han ble skattlagt for kone og taus. Torger Tomassen levde ennå i 1661.

Allerede i 1657 er Jon Torgersen f. 1635 ført som medbruker med faren. Han brukte da 1/2 spann, like mye som onkelen brukte ti år tidligere. Han er ikke ført med barn i 1665/66-tellinga. Storevja var da fogdgård, og bare fogden har telt karfolka her. Jon Torgersen ser ut til å ha levd ennå i 1692. Siden finner vi enka her, i slutten av 90-tallet også enka og Tomas. Tomas Jonsen var f. 1661.1 1701 står ennå mora som bruker. Hun hadde også sønnen Ola f. 1664.

TORGIER   STOR-EFFUIN    1658

Sauran, sammen med andre bruk på Stor-Evja, ble solgt på krongodsauks-jonen i 1728 til kaptein Mangelsen, som to år senere solgte til bergskriver Peder Lemche. Sauran var største bruket her, 1 spann 2 øre, og bygselman­nen Bjørn Ingebriktsen ga 450 spd. for det i 1731, da han kjøpte av Lemche.

Før Bjørn Ingebriktsen i 1764 døde, delte han Sauran slik at eldste sønnen, Halvard, fikk halvparten og to av de yngre, Ingebrikt og Tomas, fikk hver sin firepart. På de tre bruka som Sauran ble delt i, er det bare Ustpå-Jardet at slekta har skiftet, men også en part av det – Flætten – er i den gamle slekta.

I 1723 er utsæden på bruket gitt opp til 2 t. bygg og 12 t. havre, men bruket tok skade av »Elvebrud«. Høyavlinga skulle være 100 lass og bruket kunne fø 3 hester, 12 kyr, 5 ungnaut, 15 sauer og 10 geiter. Det hørte kvern og seter til og en husmannsplass der utsæden var 2 skjepper.

Brukere

-1701-1706 Jon Tomassen fra Øver-Hoem, f. ca. 1619, død før 1701, og kona Goro, f. ca. 1623, d. 1706. De hadde to sønner, begge født på Hoem, som hadde bruket til sammen: Tomas og Ola.

1707-1713- Tomas Jonsen, f. ca. 1662, d. 1713, drev bruket sammen med broren. Kona overlevde ham, men vi kjenner ikke navnet hennes.

1707-1738 Ola Jonsen, f. 1665, d. 1738. G. 1702 m. Berit Bardosdt. Uglem fra Bortigarden, f. ca. 1757, d. 1743. De drev bruket sammen med bror hans, men gikk tidlig over på kåret, da de ikke hadde barn som levde opp, bare to som døde små: Jon, f. 1702, død som spedbarn, og Goro, f. 1704, d. 1707. -1719-1763 Bjørn Ingebriktsen fra Oppigarden Stor-Evja, f. ca.  1691, d. 1764. G. 1716 m. Brynhild Halvardsdt. fra Mølnhus, f. ca. 16    , d. 17 (levde 1762). De tok først over parten som Tomas Jonsen hadde i Saurgarden, og senere det hele.

Barn:

 1. Marit, f. 1716, d. 1742, g. 1740 m. Sjurd Bjørnsen Flønes og fikk sønnen Ingebrikt, f. 1740, død som spedbarn. Sjurd ble g.II 1743 m. enke Goro Olsdt. Vølset og kom dit.
 2. Ragnhild, f. 1720, død som spedbarn.
 3. Halvard, f. 1721, g.m. Berit Olsdt. Fossan, tok over halve bruket, se Ustpå-Jardet nedafor.
 4. Ingebrikt, f. 1725, g.m. Mali Olsdt. Ner-Hoem, tok over fireparten av bruket, se Nistoggo nedafor.
 5. Marit, f. 1728.
 6. Ola, f. 1731, d. 1809, g.I 1757 m. Ingeborg Bardosdt. Heggset, f. ca. 1739, d. 1760, II 1762 m. Goro Hansdt. Grønset fra Haltdalen, f. ca. 1738, losjerte på Heggset i Flora, men flyttet til Nordstuggu Yset i Haltdalen.
  Barn: Bardo, f. 1758, og Brynhild, f. 1760, begge døde 1763, Ingeborg, f. 1763, død som spedbarn, Ingeborg, f. 1764 (alle født på Heggset), Hans, f. 1766, Bern, f. 1768, Goro, f. 1770.
 7. Tomas, f. 1733, g.m. Goro Bårdsdt. Kolsetmoen, tok over fireparten av bruket, se Saurgarden nedafor.

STOR-EVJEN NEDRE GNR 84/4 (USTPA-JARDET)

Da Bjørn Ingebriktsen på Sauran i 1764 døde, tok eldste sønnen, Halvard, og kona Berit Olsdt. over halvparten av bruket – 2 øre 12 marklag. – Den ble senere delt og er i dag de to bruka Ustpå-Jardet og Flætten. Etter delinga i 1764 var det fortsatt et stort bruk, men i tida omkring 1800 og i de hundre åra som fulgte, var bruksdeling svært aktuelt, for å prøve å børdfø så mange som mulig. Halvard Bjørnsen gikk også videre med oppdelinga av Sauran, eller Ustpå-Jardet, og da Berit Olsdt. døde i 1782, ga han fra seg halve bruket til eldste sønnen, Stor-Jo, og andre halvparten til nest-eldste Halvard, mens den tredje, Ola, fikk sette seg ned som husmann på Flætten. Offisiell deling ble ikke satt i verk og i 1802-1804 ble denne ordninga kullkastet. Husmannen Ola på Flætten fikk utskilt 15 marklag av brukspartene, slik at han og Ingeborg Monsdt. fortsatte som sjøleiere. Stor-Jo fant ut at han og Berit Mikkelsdt. passet best som kårfolk og de ga fra seg halvparten sin i bruket. Broren Halvard drev fra nå hele bruket, så nær som Flætten. Ustpå-Jardet var fra nå 1 øre 21 marklag.

Da Halvard den andre og Berit Kristensdt. ga fra seg roret, hadde de drevet bruket sammen med neste generasjon i lang tid. Under skiftet etter henne i 1829 ble Ustpå-Jardet verdsatt til 700 spd. og Halvard den tredje tok over for denne summen. Økonomien hadde til nå vært svært god her i garden, og Halvard og Helke Jonsdt. holdt fram i samme lei. Men så kom den fjerde Halvard, som også ble den siste. Han fikk ord på seg for å være både styrlaus og uansvarlig, kanskje særlig med munnen. Han ødela seg både sjøl og det økonomiske grunnlaget. I 1858 fikk en av kreditorene, overrettssakfører Schultz, høgste budet på bruket på tvangsauksjon. Halvard var da skyldig omkring 600 spd., som ikke var stor sum i forhold til verdien på eiendom­men, men han var ikke i stand til å fortsette. Familien drev et par år for Schultz, men så døde Halvard, og det var mistanke om forgiftning, slik at han tok seg sjøl av dage, men det kan være bare gjetninger. I 1863 solgte Schultz til John Schrøder for 1800 spd.

Prisen Schrøder ga for bruket, var altfor høg og familien ble helt utarmet. I 1870 ble bruket kjøpt av Per Jonsen Lien for 770 spd. Schrøderfamilien flyt­tet til en husmannsplass, men John døde et par år senere. Heller ikke Per fikk mer enn et år på Evja, og enka ble gift igjen med broren Bernt, slik at den nye slekta fortsatte her og er nå i fjerde generasjon.

I 1866 hadde John Schrøder 91 1/2 mål dyrkajord og 16 1/2 mål naturlig eng. Den årlige avlinga skulle være 12 t. bygg, 55 t. havre, 60 lass høy fra heim-jorda, 58 lass fra utslåttene og 20 lass øyhøy. Bruket kunne fø 2 hester, 15 storfe og 25 sauer. Det hadde setrer sammen med Nistoggo og Flætten – »4 Setervolde, 2 1/4 Miil til den Fjærneste«. De senere setrene var Grava og to i allmenningen i Roltdalen.

I 1875 var det 2 hester, 6 kyr, 6 ungnaut, 12 sauer, 8 geiter og 1 gris på bruket og utsæden var 1/2 t. bygg, 1/2 t. blandkorn, 3 t. havre og 3 1/2. poteter. Omkring 1955 var dyrkajorda 70 da og krøtterhold 2 hester, 6 kyr, 6 ungnaut, 10 sauer og 4 griser. Det er nå 100 da dyrkajord og 700 da produktiv skog.

Fra Ustpå-Jardet er utskilt: Evjnesset 84/5 i 1869, solgt av John Schrøder til Per Bardosen Uthus og senere halvert mellom Nordigarden Uthus 126/1 og Uthushalla 126/2. Evjmoen 84/7 i 1904 til sønnen her, Peder B. Evjen. Evjmoen 84/8 i 1910 til husmannen Mikal Halvardsen. Linløken 84/17 i 1937 til Georg E. Mebust. Løvstad 84/19 i 1946 til dattera her, Karen J. Gjellien. Brinken 84/21 i 1953 til dattera her, Marit B. Uglem.

Brukere

1764-1782 Halvard Bjørnsen, f. 1721, d. 18    . G. ca. 1747 m. Berit Olsdt. Fossan, f. 1724, d. 1782. De tok over denne parten av Sauran, heimbruket hans.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1748, død som barn.
 2. Bjørn, f. 1749, død som barn.
 3. Jon d.e., f. 1750, tok over en part av bruket.
 4. Halvard, f. 1752, tok over bruket.
 5. Marit, f. ca. 1754, g.m. Ola Jonsen Kyllo.
 6. Ola, f. 1758, g.m. Ingeborg Monsdt. Øver-Hoem, tok over en part av bruket, se Flætten nedafor.
 7. Jon d.y. f. 1760, g.I m. Goro Persdt. Velvesmoen, II m. Mali Jonsdt. Evjhaugen, se Marstad mellom
 8. Marit, f. 1762, død som spedbarn.
 9. Brynhild, f. 1765, død som spedbarn.

1783-1802 Jon Halvardsen d.e., f. 1750, d. 1816, tok over en part av bruket, men overlot den til broren Halvard i 1804 og tok seg kår. G.I 1786 m. Berit Mikkelsdt. Velve d.y. fra Nordigarden, f. 1752, d. 18 (før 1811). G.II 1812 m. Ingeborg Torkjelsdt., f. på Eidemsneset 1760, som var g.I m. Jon Olsen Setsås, Storbergsodden, og III 1817 m. Sjurd Olsen Berge Sletnan.
Barnlause ekteskap.

1783-1828  Halvard Halvardsen,   f.   1752,   d.   1832.   G.   1779  m.   Berit Kristensdt. Kallarstrøen, f. ca.  1754, d.  1828. De tok over storparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1780, heime i 1801, losjerte senere på Rønsberg, død ugift på Bårdsgarden 1862.
 2. Halvard, f. 1783, tok over bruket.
 3. Kristen, f. 1798, druknet på Selbusjøen 16.6.1814, sammen med Bersven Jonsen Evj haugen, 33 år, og Ingeborg Jonsdt. 23 år.

1812-1833 Halvard Halvardsen, f. 1783, d. 1828. G. 1812 m. Helke Jonsdt Velve fra Bortistoggo, f. 1784, d. 1874, som ble igjen på kåret da familien her reiste til Amerika.

Barn:

 1. Halvard, f. 1813, tok over bruket.
 2. Kristen, f. 1816, g.m. Berit Arnsdt. Velve, se Evjmoen nedafor.
 3. Jon, f. 1820, død som spedbarn.
 4. Jon, f. 1822, g.m. Goro Persdt. Øver-Lien se Nordsto Øver-Lia. 1834-1859 Halvard Halvardsen, f. 1813, d. 1860. G. 1832 m. Kari Jonsdt.

Ner-Lien fra Ustigarden. f 1809, reiste til Amerika i 1868 sammen med de

fleste barna.

Barn:

 1. Berit, f. 1832. g.m. Tomas Ingebriktsen Mebost, se Evjmoen (Linløken) nedafor.
 2. Sofie,   f.   1841,  g.m.   Bardo  Jonsen  Moslett,  Øvergarden,   reiste til Amerika i 1868.
 3. Helke, f.  1845.
 4. Brynhild,  f.   1849,  reiste til Amerika,  g.m.  Ola Gunnarsen Setsås, Såsbakkan.
 5. Marit, f. 1854, følgte mor sin til Amerika.

1860-1869 John Andreas Schrøder, f. på Jordhus i Meldalen 1831, d. 1872, var sønnen til kapten Hans Christian Sehrøder og kona Gjertrud. G.m. Guru Jonsdt. fra Orkdalen, f. 1831. De flyttet til plassen Libekk på Litj-Evja. Guru og barna flyttet senere til Ner-Hoem og så ut av bygda.
Barn: Gjertrud, f. 1851, Johan, f. 1853, Hans Christian, f. 1855, se Hans-Malirommet på Uglan. Johan Fredrik, f. 1859. Martha, f. 1861, Lars Daldorph, f. 1864, Michael Gerhard, f. 1866, Martha Gurine, f. 1869, Mette Sophie, f. på Libekk, 1871, d.  1872.

1870-1871 Per Jonsen fra Øver-Lia, f. 1837, d. 1871. G. 1865 m. Ingeborg Monsdt. fra Nordigardcn Kallar, f. 1843. d. 2.10.1926, som var g.II m. Bernt Jonsen.

Barn:

 1. John, f.  1867, tok over bruket.
 2. Mikal, f.  1868, g.m. Kari Persdt. Rønsberg, Dersto, og kom dit.
 3. Per, f. 1871, død som spedbarn.

1872-1903 Ingeborg Monsdt., enke etter Per Jonsen Lien. G.II 1874 m. Bernt Jonsen Øver-Lien, f.  1854, d. 1937, bror til første mannen hennes.

Barn:

 1. Peder, f. 1875, død som spedbarn.
 2. Peder, f. 1877, g.m. Gurine Olsdt. Mølnhus, se Evjmoen 84/7 nedafor.
 3. John, f. 1879, død som spedbarn.
 4. Gurine, f.  1880, g.m. Olaf Jonassen Hårstad, se Kyllo 93/1.
 5. Ingeborg, f.  1883, død som barn?

1904-1929 John Persen, f.   1867, d.   14.10.1930. G.   1896 m. Marit Inge-brigtsdt. Kyllo fra Knuthaugen, f. 1873, d. 1953.

Barn:

 1. Bernt, f. 1897, tok over bruket.
 2. Ingebrigt, f. 1899, bodde heime, d. 1956.
 3. Peder, f. 21.6.1901, g.m. Emma Håkonsdt. Wik fra Ranheim, f. 1898, bodde på Ranheim. Barn: John, f. 1925, Håkon, f. 1931, Arild, f. 1934, Ruth, f. 1938.
 4. Kristian, f. 1906, g. 1935 m. Berit Pedersdt. Flakne, se Flaknan 109/1 i Flora.
 5. Ingeborg, f. 1908, g.m. Ole Johnsen Evjen, se Brennås 91/10 under Litj-Evja.
 6. Karen, f. 1911, g.m. Einar Bardosen Gjellien, se Løvstad 84/19 nedafor.
 7. Gurina, f. 1915, g.m. Ingmar Johnsen Bakken, se Myrvoll 115/13 i Flora.

1930-1958 Bernt Jonsen Evjen, f. 1897, d. 1987. G. 1922 m. Ragna Olive

Nilsdt. Flønes fra Sandvik 20/3, 1899, d. 1984.

Barn:

 1. Marit, f. 1922, g.m. Anders Gunnarsen Uglem, se Brinken 84/21 nedafor.
 2. John, f. 1928, tok over bruket.
 3. John Kristiansen Evjen, f. 1937 (brorsønnen til Bernt og vokste opp her, se Flaknan 109/1), g.m. Randi Ottem i Tydal, f. 1951, og bor der.
  Barn: Berit, f. 1969, Mari, f. 1971, Siri, f. 1976.

1959-1985 John Berntsen Evjen, f. 27.3.1928, og kona Gunvor Estensdt. Kjølseth, se Sveum 84/13, f. 23.1.1931.

Barn:

 1. Reidun, f. 1955, g.m. Stig Andre Berggren, bor på Vikhamar i Malvik.
 2. Nora, f. 1957, d. 1961.
 3. Nelly, f. 1963, sb.m. Torgeir Aatlo, bor på Stjørdal.
 4. Bernt, f. 1964, tok over bruket.

1986-         Bernt Evjen, f. 1964, og sb. Jorunn Helen Wesche fra Holtlia

52/7 på Uglan, f. 1965.
Barn: Jim Rene, f. 1985.

LØVSTAD GNR 84/19

Tomta er utskilt fra Ustpå-Jardet Stor-Evja 84/4 i 1946 til dattera der, Karen Johnsdt., f. 27.4.1911, og mannen Einar Bardosen Gjellien fra Gjellia 85/3, f. 7.5.1904, d. 25.1.1968, som bygde her s.å. De var g. 1932 og hadde barna:

 1. Ingebjørg, f. 16.11.1935, g.m. Ola Ludvig Rolseth, se Bakkstuggu 64/107 under Hårstad.
 2. John Magnar, f. 7.2.1938, bor i Trondheim.
 3. Marit Kristine, f. 5.9.1941, g.m. Henry Karlstrøm fra Rindalen, bor i Trondheim.
  Barn: Edvin, f. 1963, Heidi, tvilling, f. 1963, Arve, f. 1967, Raymond, f. 1973.
 4. Bjørn Ivar, f. 30.6.1945, bor i Trondheim.
  Barn: Karina, f. 1982.
 5. Sigrun, f. 20.4.1947, g.m. Erling Stav fra Malvik.
  Barn: Maj Karin, f. 1976.
 6. Else Karin, f. 5.4.1951, g.m. Øyvind Sandtrø fra Malvik.
  Barn: Terje, f. 1977, Grete, f. 1979.

BRINKEN GNR 84/21 Tomta er utskilt fra Ustpå-Jardet Stor-Evja i 1953 til dattera der, Marit Berntsdt. Evjen, f. 27.10.1922, og mannen Anders Gunnarsen Uglem fra Granlund 50/17, f. 10.12.1921, som bygde her.

Barn:

 1. Inger, f.  1947, g.m. Harald Bjarne Aune, se Sjøblikk 64/124 under Hårstad.
 2. Randi, f. 1949, g.m. Magne Kulseth, Tronset 128/1.
 3. Gunnbjørn, f.  1955, g.m. Tove Christensen fra Trondheim, bor på Ranheim.
  Barn: Rakel, f. 1976, Erlend, f. 1980.
 4. Roar f. 1960.
  Barn: Mikal, f. 1986, mor: Anne Kirsti Aune fra Støren.
 5. Terje, f. 1965.

EVJEMOEN GNR 84/7

Bruket er utskilt fra Ustpå-Jardet Stor-Evja i 1904 til sønnen der, Peder Berntsen, som fikk skjøte fra faren for 1 000 kroner. Samme året begynte han å bygge her. I 1916 ble halve Kallarsnesset, gnr. 92/10, kjøpt av Olaf Korsvold for 2 000 kroner, og har senere hørt her til. Det er utskilt fra Nordigarden Kallar. Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 1 gris. Det er 155 da skog. Fra Evjemoen er utskilt Flatheim 84/20 i 1947 til dattera her, Olive.

Brukere

1904-1941 Peder Berntine Evjen fra Ustpå-Jardet, f. 1877, d. 1958. G. 1903 m. Gurine Olsdt. Mølnhus, f. 1881, d. 1942, datter til Ole Persen Hårstad, Bønnsplassen, og Marit Gunnarsdt. Slind, Jetvadet.

Barn:

 1. Bernhard, f. 3.10.1903, d. 19.5.1906.
 2. Ingeborg, f. 1906, g.m. Olaf Olsen Bergemo, gnr. 76/10.
 3. Marianne, f. 14.8.1908, g.m. Peder Johnsen Lillestokke, Nordigarden.
 4. Bernhard, f. 1911, tok over bruket.
 5. Berit, f.  1913, g.m. Oddvar Olsen Berggård, se Moholt 78/11 under Røset.
 6. Inga, f.  1916, g.m. Olbert Haldorsen Stokke, Hyttmoen 95/6 under Mebost.
 7. Olive, f. 1920, g.m. Johan Olsen Kyllotrø, se Flatheim 84/20 nedafor.
 8. Ole, f.  1924, død som spedbarn.
 9. Ruth Gelein, f. 1923 (pleiedatter)

1942-1973 Bernhard Pedersen Evjen, f. 13.3.1911. G. 1940 m. Anna Olafsdt. Hoem fra Øver-Hoem 72/1, f. 2.3.1913.

Barn: Per Georg, f. 6.9.1941, g.m. Liv Ingrid Brekstad fra Trondheim, f. 1943, tok over bruket i 1974.

FLATHEIM GNR 84/20

Tomta er utskilt fra Evjemoen 84/7 i 1947 til dattera der, Olive Pedersdt. Evjen, f. 5.3.1920, og mannen Johan Olsen Kyllotrø fra Kyllotrøa 83/9, f. 27.7.1916, som bygde her året etter, i 1948.

Barn: Brit Gunnlaug, f. 8.8.1945, g.m. Jostein Paulsen i Stjørdalen, f. 1943. Barn: Kristin, f. 1969, Liv, f. 1971.

Her på Værhushakken, som var det gamle navnet, ble første fastskolen i Øverbygda bygd i 1870, på tomt bygslet fra Ustpå-Jardet, ei skolebygning som var i bruk til i 1937, se bind 2, side 171. Det var hit Søren Olsen Engen kom som lærer i 1870.

EVJEMOEN GNR 84/8

Plassen ble utskilt fra Ustpå-Jardet Stor-Evja i 1910 til husmannen Mikal Halvardsen, som fikk skjøte fra Bernt Jonsen Evjen for 1 000 kroner. Den nye eieren tok på seg kår til foreldra Halvard Kristensen og Marit Monsdt. til en femårlig verdi av 1 500 kroner. Stormyrbakkan 87/2, utskilt fra Øver-Lia, hørte husmannen til, og har senere fulgt bruket, skog nord for Hersjøen som Kristen Halvardsen kjøpte i 1848.

I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer, 5 geiter og 1 gris. Det var altså ingen liten husmannsplass. Utsæden var 1 åtting bygg, 1 åtting blandkorn, 3 åttinger havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 1 gris og dyrkajord 20 da. Til bruket hører også Moen 81/2, utskilt fra Nigarden Velve i 1915. Det er nå 30 da dyrkajord på bruket og 188 da produktiv skog.

Brukere

1847-1875 Kristen Halvardsen fra Ustpå-Jardet, f. 1816, d. 1880. G. 1845 m. Berit Arnsdt. d.e. fra Nigarden Velve, f. 1821, d. 1875. De satte seg ned her som husmannsfolk under heimbruket hans.

 1. Halvard, f. på Velve 1846, tok over plassen.
 2. Marit, f. 1847, d. 1849.
 3. Marit, f. 1850, død 1867.
 4. Helke, f. 1854, d. 1874.
 5. Arnt, f. 1857, død som spedbarn.
 6. John, f. 1863, reiste til Amerika i 1887, død ugift.
 7. Mikal, f. 1868, d. 1870.

1876-1914 Halvard Kristensen, f.  1846, d. 4.2.1921. G.  1877 m. Marit Monsdt. Rallar fra Nordigarden, f. 1846, d. 18.7.1929, taus på Stor-Evja.

Barn:

 1. Marit, f. 1877, d. 20.2.1904.
 2. Kristen, f. 1879, d. 7.9.1905.
 3. Mikal, f. 1881, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1884, g.m. Kristen Nilssen Evjen, Oppigarden.
 5. Berit, f.   1887, g.m. Johannes Jonsen Lien,  se Storås 90/11 under Litj-Evja.
 6. Brynhild, f. 1890, død som spedbarn.
 7. Brynhild, f. 1892, g.m. John Johnsen Renå, se Litj-Evja 91/1.

1915-1921 Mikal Halvardsen Evjemo, f. 1881, d. 8.9.1921. G. 1915 m. Gurine

Halvardsdt. Lien fra Nordsto Øver-Lia 87/1, f. 1886, d. 1943, som var g.II m. Ole Johnsen Lien.
Barn: Marit, 20.1.1916, d. 19.3.1922.

1922-1950 Gurine Halvardsdt. Evjemo, enke etter Mikal Halvardsen. G.II 1925 m. Ole Johnsen Lien fra Ustigarden Ner-Lia 86/1, f. 1887, d. 1971.

Barn:

 1. Mikal, f. 1926, g.m. Petra Johanne Langås, bor i Trondheim.
  Barn: Marit, f. 1954, Ingrid, f. 1957, Torbjørn, f. 1961.
 2. John, f. 1928, tok over bruket.
 3. Ingeborg Kirstine, f. 1930, g.m. Peder Tomassen Mosleth, Kammen 123/2.

1951-        John Olsen Lien, f. 19.4.1928. G.m. Tora Irene Tomasdt. Velve

fra Øver-Lia 88/1, f. Bortistoggo Velve 26.11.1928.
Barn: Olav Gunnar, f. 1958, Jan Magnar, f. 1965.

LINLØKEN GNR 84/17 (EVJMOEN)

Det offisielle navnet på husmannsplassen her var Evjmoen, men flere plasser bar dette navnet, og det lokale Linløken ble offisielt etter at plassen i 1937 ble utskilt. Den var plass under Ustpå-Jardet og Georg Eliassen Mebust fikk skjøte fra Bernt Johnsen Evjen for 1 400 kroner og borett for morsøstrene sine. Ingeborg og Helga Evjen. Plassen fikk navn etter en løk (dvs. vannpytt, stille kvisl eller bekk) ved elva, der linplantene ble lagt i vatn for å løses opp.

I 1875 var det på plassen 1 okse, 2 kyr, 6 sauer og 2 geiter, og utsæden  1/2 t. havre og I 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var krøttera 2 kyr, 2 ungnaut og 3 sauer. Det var 11 da dyrkajord.

Brukere

-1860-1868 Berit Halvardsdt. fra Ustpå-Jardet Stor-Evja, f. 1832, d. 1908. G. 1853 m. Tomas Ingebriktsen, se Nordigarden Kallar, f. 1830, d. 1902. De satte seg ned som husmannsfolk under heimbruket hennes, men familien reiste til Amerika i 1868, der den bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1853, g.i Amerika 1869 m. O.B. Larson, f. 1842, bodde i Minnesota.
  Barn: Henry, f. 1873, Bertine, f. 1875.
 2. Halvard, f. 1858, g. I Amerika m. Helke Persdt. Gullseteggen, f. 1858.
  Barn: Emil Anton, f. 1890.
 3. Kari, f. 1860, død som spedbarn.
 4. Kari, f. 1863, g. i Amerika m. Arnt T. Bakken.
 5. Ingebrigt, f. 1866, bodde i Nord-Dakota.
 6. John, g.m. Louise Sørum.
 7. Ole, bodde i Nord-Dakota.
 8. Karen, g.I m. Gullik T. Nilson, II m. Ole Persen Evjen, Evjsvea.

1869-1900 Haldor Grimsen fra Ustpå i Rønsbergs-Markåa, f.   1834, d.

15.2.1896. G. 1867 m. Kari Jonsdt. fra Liagrinda, f. 1842, d. 8.11.1908.

Barn: Grim, f. 1868, tok over plassen.

1901-1936 Grim Haldorsen, f. 1868, d. 12.1. 1937. G. 1893 m. Brynhild Persdt. Rolset fra Myrmoen 106/3, f. 1865, d. 4.1.1921.

Barn:

 1. Karen, f. 1893, g.m. Elias Johnsen Mebust, Ustpå-Jardet 98/2. Sønnen Georg tok over her.
 2. Ingeborg, f. 29.12.1896, bodde heime, død ugift 10.7.1974.
 3. Helga, f. 16.3.1906, bor på Solvang på Mebost.

1937-1981 Georg Eliassen Mebust fra Ustpå-Jardet 98/2, f. 25.1.1917, d. 18.6.1981, tok over bruket etter morfaren Grim. G.  1941 m. Anna Nilsdt.

Rønsberg fra Trøa 103/5, f. 1.6.1921.

Barn:

 1. Else, f. 13.2.1945, g.m. Asbjørn Tveiten fra Eiken i Hægebostad i Vest-Agder, f. 1936, bor i Bergen.
  Barn: Olav Gisle, f. 1978, Anne Kjersti, f. 1979, Amund, f. 1981.
 2. Kjell, f. 1948, tok over bruket.
  1. Aud Grete, f. 20.11.1950, g.m. Arne Hepsø fra Osen, f. 1953, bor i Malvik.
   Barn: Oddgeir, f. 1980, Karianne, f. 1983, Audun, f. 1984.

1982-         Kjell Mebust, f. 29.1.1948, og kona Gurine Sørhald fra Hegra,

f. 17.10.1948.

Barn: Geir Håvard, f. 1971, Ildri Anita, f. 1975, Gunn Kristin, f. 1978, Tor Øystein, f. 1984.

EVJTRØA (HUSET) Det låg en plass på Evjsvean som ble kalt Huse, dativ Husi. Den hørte Ustpå-Jardet til og ble lagt ned da de siste her reiste til Amerika i 1880. I 1875 hadde enka Kari Olsdt. 1 ku og 4 sauer på plassen, sådde 1/4 t. bygg og 1/4 t. havre og satte 1 1/2 t. poteter.

Brukere

1820-1856- Bardo Svensen, f. 1787, d. 18 , var sønnen til Sven Kristensen Kallarstrøen, men kom til Uthus på Mosletta i fireårsalderen og ble der til han giftet seg. Han var brorsønnen til Berit Kristensdt., kona på Ustpå-Jardet, og slik kom han hit. G. 1815 m. Kari Olsdt. fra plassen Sagbakken på Grøtem, f. 1782, d. 1853, taus i Lia. De var husmannsfolk på Kleset før de kom til Evjtrøa. Til sist ble Bardo igjen for seg sjøl på plassen og lot Jon og Kari flytte inn. Bardo Svensen flyttet med sønnen Kristen til Sessengsvea, men døde på Grøtemsmelen i 1867.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1815, g.m. Jon Persen Stamneshaugen, se Bønnhidalen under Sandvik. Hun hadde i 1833 ei dødfødt jente med Tomas Olsen Balstad.
 2. Marit, f. 1818, g.m. Ola Tomassen Solemshaugen, se Grøtemsmelen.
 3. Kristen, f. 1820, g.I m. Kari Jonsdt. Sessengsveen d.y. og kom dit. II m. enke Marit Jonsdt. Gullsetgjerdet d.y.
 4. Berit, f. 1827, flyttet til Trondheim i 1854.
  Barn: Karoline, f. 1861, lærerinne på Levanger, død ugift.

1855-         Per Jonsen Stubbhaugen og kona Ingeborg Halvardsdt.  fikk bygselbrev fra Halvard Halvardsen Stor-Evjen på denne plassen, men de flyt­tet ut av bygda og Bardo fortsatte å bo her.

-1865-1880 Jon Ingebriktsen d.y. fra Knuthaugen på Kyllo, f. 1821, d. 1865. G. 1847 m. Kari Olsdt. fra Jetvadet på Slindan, f. 1823, som i 1880 reiste til Amerika sammen med eldste og yngste sønnen.

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1848, g. 1880 m. Brynhild Halvardsdt. Uglemsbakken (Nykkelmoen), f. 1859, reiste til Amerika i 1880, bodde i Canada.
  Barn: John, f. 1884, g.m. Randi S. Slind, Hilmar, f. 1887, Christ, f. 1890, Ida, f. 1892, Olga, f. 1895.
 2. Ole, f. 1850, reiste til Amerika.
 3. Haldor, f. 1857, g. 1878 m. Mali Nilsdt. Samstadhaugen, f. 1860, reiste til Amerika i 1883.
  Barn: Berit, f. 1877, Nils, f. 1879, John, f. 1880, Karoline, f. 1883.
 4. Kristen, f. 1859, g. 1880 m. Berit Bardosdt. Uthushaugen fra Flora, f. 1859, reiste til Amerika i 1880, bodde i Minnesota.
  Barn: Karen Berntine, Joseph Bernhard, f. 1892, Cora Belinda, f. 1894.

STOR-EVJEN NEDRE GNR 84/1 (FLÆTTEN)

Opphavlig var Flætten en husmannsplass som sønnen Ustpå-Jardet i midten av 1790-åra fikk utlagt til seg, der han og kona var bureisere. Men i 1802 en­dret den status, da 15 marklag (lnr. 108) ble utskilt fra Ustpå-Jardet, slik at husmannsfolket Ola Halvardsen og Ingeborg Monsdt. ble sjøleiere, med plasshusa som basis for det nye bruket. Plassnavnet Flætten ble slik hengende ved. Større forandring ble det i 1844 og 1853, da Halvard Olsen kjøpte Saurgarden lnr. 105, en halvpart hvert året, og la det til Flætten, som nå ble en av de beste eiendommer i grenda. Under jordskiftet i 1863 fikk Halvard Olsen eiendommene sine samlet, men måtte flytte husa til nye tufter. Ved den tid delte brødrene Ola og Kristen Halvardssønner bruket slik at den yngste fikk utskilt en trepart av eiendommen, den senere Ustigarden.

Som vi skjønner, var det bedre økonomi her enn på de fleste Evj-bruka. En gløtt av den får vi i 1817, da det ble holdt skifte etter den første Ola Halvard­sen. Bruket ble verdsatt til 320 spd., mens det ble 337 spd. til deling mellom arvingene. Da Halvard Olsen i 1853 kjøpte andre halvparten av Saurgarden, ble det lånt 650 spd. i Trondhjems Sparebank.

Den halvparten av Saurgarden som Halvard Olsen kjøpte i 1843, var Kvam­men, den sentrale delen av dyrkajorda på bruket, det mest verdifulle og hit ble husa på Flætten flyttet etter jordskiftet. På andre halvparten av Saurgarden, som ble kjøpt senere, stod husa på den gamle garden eller bruket Sauran, opp for Kvammen og vest for Nistoggo-husa. Brødrene Ola og Kristen Halvardssønner drev ennå i 1866 hele eiendommen udelt og hadde til sammen 92 1/2 mål dyrkajord og 20 1/2 mål naturlig eng. I matrikkelarbeidet er det reknet med ei årlig avling på 12 t. bygg, 55 t. havre, 60 t. poteter, 40 lass høy til heimjorda, 58 lass fra markaslåtten og 20 lass øyhøy, og at krøt-terholdet var 2 hester, 16 storfe og 25 småfe. Det var fire setrer. De som senere er brukt, er Grava og Evj-vollene i Roltdalsallmenningen.

Familien her ca. 1911. Halvor Olsen og Marit Mikkelsdt. med Ole og Sofie ved sida. John, Helga og Gurina står bak.

Familien her ca. 1911. Halvor Olsen og Marit Mikkelsdt. med Ole og Sofie ved sida. John, Helga og Gurina står bak.

I 1875 er de to bruka Fletten og Ustigarden skilt i jordbrukstellinga, men neppe slik de senere under den offisielle delinga ble. Ola Halvardsen ga i 1875 opp husdyra til 1 hest, 6 kyr, 5 ungnaut, 9 sauer, 8 geiter og 1 gris og utsæden til 5 åttinger bygg, 3 kvarter blandkorn, 1 t. havre og 3 t. poteter.

Omkring 1955 var det 80 da dyrkajord, 1 hest, 6 kyr, 5 ungnaut, 13 sauer og 4 griser på bruket. Det er nå 103 da dyrkajord og 400 da produktiv skog.

Fra Flætten (og Saurgarden) er utskilt: Ustigarden 83/2 i 18 til sønnen her, Kristen Halvardsen. Soltun 84/11 i 1925 til Bardo H . Lien. Evjsvea 84/14 i 1934 til sønnen her, Ole H. Evjen. Elveglimt 84/15 i 1935 til Peder O. Sveen. Soltun 84/18 i 1938, lagt til 84/11.

Brukere 1802-1815 Ola Halvardsen, f. 1758. d. 1815. G. 1794 m. Ingeborg Monsdt. Øver-Hoem, f. 1769, d. 1841, som var g.II m. Sjurd Persen. Ola og Ingeborg satt først  som  husmannsfolk  under Saurgarden,  men tok  i   1802  over fireparten av heimbruket hans, se Ustpå-Jardet ovafor.

Barn:

 1. Halvard, f. 1795, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1799, g.m. Tomas Persen Fossan.

1816-1825 Ingeborg Monsdt, enke etter Ola Halvardsen Stor-Evjen. G.II 1820 m. Sjurd Persen Bårdsgårds-Markåen; f. på Velvansmoan 1766, d. 1836, som var g.I m. enke Berit Hansdt. Bårdsgård.
Barnlaust ekteskap.

1826-1852 Halvard Olsen, f.  1795, d.  1867. G.  1826 m. Sojfl Kristensdt. Stor-Evjen fra Oppigardcn, f. 1803, d. 1874.

Barn:

 1. Ola, f.  1828, tok over bruket.
 2. Kristen, f.  1831, g.m. Brynhild Tomasdt. Stokke, tok over en part av bruket, se Ustigarden nedafor.

1853-1882 Ola Halvardsen, f. 1828, d. 28.7.1901. G. 1853 m. Goro Jonsdt. Kleset fra Nordigarden, f.  1830, d.  1874.

Barn:

 1. Halvor, f.  1853, tok over bruket.
 2. Jon, f. 1858, d. 1875.

1883-1916 Halvor Olsen, f. 1853, d. 11.6.1916. G. 1883 m. Marit Mikkelsdt. Velve fra Renå, f. 1860, d. 1933.

Fra Flættavollen i Roltdalen. Fra v. Anna Evjen Kallar, Jenny Evjen Kallar, Sissel Kallar, Helga og John Evjen, Flætten, og Bjarne Mebust.

Fra Flættavollen i Roltdalen. Fra v. Anna Evjen Kallar, Jenny Evjen Kallar, Sissel Kallar, Helga og John Evjen, Flætten, og Bjarne Mebust.

Barn:

 1. Gurina, f. 1883, g.m. Simen Gunnarsen Mosleth, Storstoggo 124/1
 2. John, f. 1886, tok over bruket.
 3. Mikal, f. 1890, reiste til Amerika i 1911, d. 1912.
 4. Helga Marie, f. 1892, bodde heime, d. 1947.
 5. Sofie, f. 1898, g.m. Peder Martin Johnsen Røssetrønning, gnr. 78/3.
 6. Ole, f. 1901, g.m. Eli Olafsdt. Hoem, se Evjesveen 84/14 nedafor. 1917-1951 John Halvorsen Evjen,  f.   1886,  d.   1951.  G.   1931  m. Mali

Gunarsdt. Lilleevjen fra Litj-Evjtrøa 90/8, f. 1893, d. 24.11.1980.

Barn: Halvor, f. 1932, tok over bruket.

1952-         Halvor Johnsen Evjen, f. 20.4.1932. G.m. Martha Pedersdt.

Avelsgård fra gnr. 36/3 på Garberg, f. 7.8.1937.

Barn: John, f. 1963, Mari, f. 1966, Peder Martin, f. 1967. Dette er åttende og niende generasjon fra Bjørn og Brynhild Stor-Evjen.

ELVEGLIMT GNR 84/15

Tomta er utskilt fra Flætten 84/1 i 1934 til Peder Olsen Sveen fra Flønesaunet 61/10, f. 26.9.1908, som bygde her s.å. og drev bakeri her. Han ble g.m. Ragnhild Olsdt Aas fra Lidarende 65/14 på Hårstad, f. 22.11.1909.

SOLTUN GNR 84/11

Tomta her ble utskilt fra Flætten på Stor-Evja i 1925 til Bardo Halvardsen Lien, som kjøpte den av John Halvardsen Evjen for 1 500 kroner. Det ble bygd her s.å. og fra 1936 drevet landhandel på Soltun. I 1932 kjøpte Bardo ca. 12 da jord av John J Uthus, Eyjenesset 84/5, som opphavlig hadde hørt Ustpå-Jardet til.

Brukere 1925-19    Bardo Halvardsen Lien, f. 1890, d. 5.5.1979. G. 1922 m. Johanna Marie Josefsdt. Stuevold fra Tydal, f. 1898, d. 17.12.1980.

Barn:

 1. Harald Sverre, f. 8.11.1922, d. 9.3.1934.
 2. Olav, f. 31.1.1924, d. 16.9.1987, g.m. Kari Hafsten fra Bærum, bodde i Oslo.
  Barn: Janne Mari, f. 1957, Jan Erik, f. 1961.
 3. John Bjarne, f. 1926, tok over eiendommen.
 4. Gunnar Jarle, f.   16.12.1929, g.m.  Liv Ingebrigtsdt.  Haarstad, Øvcr-

Hårstad 64/3, f.   14.3.1931, bor i Trondheim.  Barn:  Heidi Synnøve, f.  1954. Merete, f. 1956, Astrid, f.  1958. Lars Gunnar, f.  1966. 19    –        John Bjarne Bardosen Lien,   f.   25.1.1926,  og kona Målfrid

Emilsdt. Eidem fra Monsgarden 60/1, f. 29.4.1936.

Barn:

 1. Bård Einar, f.  1959, g.m. Line Kristin Fjeld, fra Sandefjord, f. 1965.
 2. Jomar, f. 1960, sb.m. Berit Johannessen fra Trondheim, f. 1966. bor i Trondheim.
 3. Steinar, f. 1962, d. 1963.
 4. Marit Johanne, f. 1964.
 5. Sissel Hanne, f. 1966, sb.m. Rune Kristiansen fra Trondheim, f. 1965, bor i Malvik.

EVJESVEEN GNR 84/14 (EVJSVEA)

Her låg først en husmannsplass – Stor-Perommet – som hørte Flætten på Stor-Evja til. I 1875 hadde plassfolket 1 okse, 1 ku, 8 sauer og 6 geiter og en utsæd på 1 åtting bygg, 3 åttinger havre og vel ei tynne poteter. Da Halvard Olsen ga fra seg bruket, ble det avgjort at sønnen Ole skulle ha jorda som bruket hadde på Evjsvean. Under jordskiftet i 1934 ble den samlet i en teig og utskilt til Ole Halvarsen Evjen samme år. Husmannsplassen ble øde i 1942 og i 1954 bygde Ole og Eli på Svea. Det er 9 da dyrkajord på bruket.

Brukere

1852-1912 Per Jonsen fra Stokkmoen på Midti-Stokkan, f. 1826, d. 30.3.1916. G.  1852 m. Marit Olsdt. fra Dersto Rønsberg, f.  1826, d. 8.6.1901.

Barn:

 1. Jon, f.  1852, d.  1896, g.  1882 m. Gjertrud Pålsdt. Rønsbergsbakken , Masingbakken, f. 1854. (d. på Slåggå 1935)
  Barnlaust ekteskap. Jon Evjsveen ble sinnssjuk.
 2. Ola, f. 1858, reiste til Amerika i 1883.
  Barn: Peder, f. 1883, død ugift 1919 (mor: Eli Persdt. Sjurdsøyen, se Ner Brattlia).
 3. Marit, f. 1866, tok over plassen.

1913-1942 Marit Persdt., f. 1866, død ugift 1942, bodde i stua si her også etter at Svea ble utskilt til Ole H. Evjen.

1934-1984 Ole Halvarsen Evjen fra Flætten, f. 22.10.1901, d. 1984. G. 1941 m. Eli Olafsdt. Hoem fra Øver-Hoem 72/1, f. 5.11.1904, d. 1974. Familien bodde i lang tid i Levanger.

Barn: Marit Helene, f. 1946, tok over bruket, g.m. Arve Hovstein fra Leksvika.

Barn: Vegard, f. 1975, Erik, f. 1983. De tok over eiendommen i 1984.

STOR-EVJEN NEDRE GNR 84/2 (USTIGARDEN)

Det lokale navnet Ustigarden, er trulig arvet fra det oppløste bruket Ustigarden Evj-jardet, slik at bruket her har fått jord fra det under jordskiftet i 1860-åra, avsluttet i 1872. (Se bilde side 160).

Etter det som er opplyst i folketellinga 1865 hadde Kristen Halvardsen 2/5 av heimbruket og ti år senere hadde han omtrent like stor buskap som broren Ola på hovedbruket – 2 hester, 5 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer og 5 geiter, og ikke stort mindre utsæd, 3 åttinger bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 t. havre og 2 t. poteter. Men etter senere matrikler var bruket til Kristen en trepart av det foreldra hadde hatt. Skjøte er ikke gitt før i 1891, da Kristen Halvardsen fikk det av medarvingene for 1 016 kroner.

Omkring 1955 var det 45 da dyrkajord på Ustigarden og 300 da produktiv skog. Det er nå 80 da dyrkajord og 365 da skog. Bruket fikk også part i setrene som hørte Flætten til.

Fra bruket er utskilt tomt til A/S Øvre Handelsforening 84/16 i 1936, her nytt forretningsbygg ble reist året etter.

Brukere

1854-1901   Kristen  Halvardsen  fra Flætten  på  Stor-Evja,   f.   1831,  d. 24.2.1920. G. 1852 m. Brynhild Tomasdt. fra Ustigarden Litj-Stokkan, f. ca. 1833, d. 15.1.1914.

Barn:

 1. Tomas, f. 1852, d. 1896, g. 1884 m. Berit Mikkelsdt. Velve, Nor-digarden, f. 1857, d. 1936, som flyttet tilbake til Velve som enke. De drev bruket sammen med foreldra hans.
  Barn: Kristen, f. 1884, tok over bruket, Ingeborg, f. 1887, g.m. Mikal Tomassen Krogstad, Krokstadøya 121/14.
 2. Sofie, f. 1855, g.m. Arnt Fredriksen Mogård, Fredreksmoen.
  Barn: Brynhild, f. 1877 (far: Ola Bjørnsen Berge d.y., Ustpå-Jardet), g.m. enkmann Arnt Olsen Berge, Gullhaugen.
 3. Berit, f. 1858, g.m. Per Monssen Moslett, Søpå-Jardet.
 4. Ingeborg, f. 1861, tok over bruket.
 5. Halvard, f. 1864, reiste til Amerika i 1886, bodde i Washington.
 6. Esten, f. 1869, reiste til Amerika i 1891, død ugift 1894.

1902-1931 Ingeborg Kristensdt. Evjen, f. 1861, død ugift 1948. 1932-1973 Kristen Tomassen Evjen, f. 1884, død ugift 13.6.1974. 1974-        John M. Krogstad, se Krokstadøya 121/14.

SELBU ØVRE HANDELSFORENING GNR 84/16

Den ble startet i 1872, men fra først drevet i leid hus på Evj-jardet og fra 1880 i ei gammel stuebygning kjøpt på Nistoggo, som ble oppsatt på bygslet tomt. Tomta ble i 1923 utskilt fra Evj-jardet og kjøpt for 1 250 kroner – gnr. 83/15. I tillegg ble gnr. 84/16 i 1836 utskilt fra Ustigarden 84/2 og nybygg reist. I den mest aktive perioden til foreninga drev den også to filialer, på Mosletta og i Kyllokrysset. Bestyrere ved Øvre Handelsforening var Ole O. Kirkvold 1872-1882, Gunnar Haarstad 1882-1889, Arnt O. Berge 1889-1910, Sivert Velve, 1910-1914, John J. Stokke 1914-1917, Bardo Lien 1917-1936, Mons Kallar 1936-1952, John Vikan 1951-1958, Olav Kjøsnes 1958-1969, Leif Flønes 1969-1979, Ingulf Lein 1980-1982, Bjarne Alseth 1982-1983, Ingar Lien 1983-1985.

STOR-EVJEN NEDRE GNR 84/3 ( NISTOGGO )

Ingebrikt Bjørnsen, som tok over denne fireparten av Sauran etter foreldra, drev den helt opp i 1800-åra. Til han ga fra seg hadde mye hendt. Eldste søn­nen Ola døde i 1784, tjueseks år gammel, like etter at han ble trulovet med enke på Velve. Dette forandret neppe noe for Nistoggo, da det var slik at Ola skulle giftes til Velve. Nesteldste sønnen her, Ingebrikt, var død før, tjuetre år. Slik var det Gunnar, den tredje sønnen, som stod først for til å ta over. Også han falt fra i ungdoms år. Mora Mali Olsdt. døde i 1794 og den eneste sønnen som var igjen, Jon, drygde med gifting til han var velvaksen kar. Slik ble Ingebrikt Bjørnsen sittende med skjøtet til han var bortimot åtti år.

Økonomien her var stabil og Jon Persen gjorde et varp da han tok over drif­ta. Han lånte 500 spd. av »de Nødlidendes Fond i Selbo« og kjøpte Ustigarden Evj-jardet av sakfører Pettersen og la det til Nistoggo, jorda som senere ble kalt »uti Jari«. Gammel skyld på Nistoggo var 30 marklag og på Evj-jardet 22 marklag, så tillegget førte til stor forandring.

I 1866 hadde bruket 92 mål dyrkajord og 28 mål naturlig eng. Årlig avling ble da gitt opp til 15 t. bygg, 50 t. havre, 80 t. poteter, 50 lass høy, 20 lass øyhøy og 81 lass høy fra utslåttene. Nistoggo kunne vinterfø 2 hester, 18 storfe og 35 sauer. Bruket setret sammen med Flætten og hadde 4 setervoller. som før nevnt. Grava og to i allmenningen på Roltdalen ble brukt lengst opp i tida.

Nistoggo seiret både i Grava og sør for Rotla, i allmenningen. Dette bildet fra 1924 er fra Grava og viser fra v. Jørgen Kallar, Ole J., Berit B., Anne, Baro og Berit B. d.y., alle Evjen, og Ingeborg Kulvik.

Nistoggo seiret både i Grava og sør for Rotla, i allmenningen. Dette bildet fra 1924 er fra Grava og viser fra v. Jørgen Kallar, Ole J., Berit B., Anne, Baro og Berit B. d.y., alle Evjen, og Ingeborg Kulvik.

 

I 1875 hadde Jon Persen og Berit Kristensdt. 2 hester, 10 kyr, 8 ungnaut, 22 sauer, 10 geiter og 3 griser, sådde litt rug, 5 kvarter bygg, 6 kvarter blan­dkorn og godt 2 t. havre og satte 5 t. poteter. Omkring 1955 var det 125 da dyrkajord, 2 hester, 10 kyr, 4 ungnaut, 10 sauer og 3 griser. Det er nå 226 da dyrkajord og 1330 da produktiv skog.

Fra Nistoggo og Evj-jardet er utskilt: Moplassen 84/9 i 1924 til Mali R Ev-jesveen. Fremo 84/12 i 1930. Sveum 84/13 s.å. til husmannen John Jørgensen Evjen.

Brukere

1764-1801 Ingebrikt Bjørnsen, f. 1725, d. 1805. G. 1751 m. Mali Olsdt. Ner-Hoem, f. 1727, d. 1794. De tok over denne fireparten av Sauran, heimbruket hans.

Her på Evjvollen sør for Rotla setret Drivvollen i Flora i mange år. Dette bildet fra 1925 viser setertausene og Ingeborg og Marianne Drivvold til venstre for Kristian J. Evjen. Til h. står Kristine Hegseth.

Her på Evjvollen sør for Rotla setret Drivvollen i Flora i mange år. Dette bildet fra 1925 viser setertausene og Ingeborg og Marianne Drivvold til venstre for Kristian J. Evjen. Til h. står Kristine Hegseth.

Barn:

 1. Kari, f. 1751, g.I m. enkmann Ola Jonsen Eidem, Yster-Eidem, II m. Erik Olsen Langli, se Nordistoggo Yster-Eidem.
 2. Ragnhild, f. 1752, g.m. Jens Tomassen Eidemsbotn.
 3. Ola, f. 1758, d. 1784, trulovet 1784 m. enke Berit Estensdt. Velve, Nigarden, men døde før de rakk å gifte seg. De hadde sønnen Ola, f. 1784, oppfostret her på Stor-Evja, se Ol-Orshaugen under Hoem.
 4. Ingebrikt, f. 1760, d. 1783.
 5. Gunnar, f. 1762, d. 1789.
 6. Jon, f. 1765, tok over bruket.
 7. Brynhild, f. 1768, g.m. enkmann Mikkel Jonsen Rolsetbakkan, nordre.
 8. Ingeborg, f. 1770, g.I m. Ola Olsen Uthus d.e., Skogan, i Floran, se Nordpå Kjøsnes,  II m.  enkmann Kristen Estensen Hove,  Pe-Håvi-garden. 1802-1823 Jon Ingebriktsen, f. 1765, d. 1836. G. 1802 m. Brynhild Sjurdsdt. Velve fra Oppigarden, f. 1772, d. 1847.
Barn:

 1. Mali. d.e., f. 1803, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1806, tok over bruket.
 3. Dødfødt jente i 1808.
 4. Mali d.y., f. 1809, g.m. Esten Jonsen Rønsberg, se Markåa under Dersto Rønsberg.
 5. Brynhild, f.  1813, g.m. Ola Persen Aftret, Ustigarden.
 6. Berit, f. 1817, g.m. Ola Einarsen Flønesaunet, søndre.

1824-1852 Mali Jonsdt., f. 1803, død i barselsseng 1825. G. 1824 m. Per Persen Rolset d.e. fra Ustigarden, f. 1792, d. 1852, som var g.II 1830 m. In­geborg Jonsdt. , f. 1806, d. 1883, søster til første kona. Ingeborg ble g.II 1860 m. enkmann Esten Rolvsen Røsset, Nordigarden, og flyttet dit, men da han to år senere døde, kom Ingeborg flyttende heim igjen.

Barn:

 1. Tvillinger, f. i 1. ekteskap 1825, den ene dødfødt og den andre, Mali, døde som spedbarn.
 2. Jon, f. 1831, tok over bruket.

1853-1894 Jon Persen, f. 1831, d. 9.7.1897. G. 1853 m. Berit Kristensdt. Stor-Evjen fra Oppigarden, f 1829, d. 13.2.1916.

Barn:

 1. Peder, f. 1854, d. 1878, g. 1876 m. Marit Haldorsdt. Berge, Ustigarden, f. 1856, som flyttet tilbake til Berge som enke.
  Barn: Ingeborg, f. 1877, se Ustigarden Berge.
 2. Kristen, f. 1860, tok over bruket.

1895-1927 Kristen Jonsen, f. 1860, d. 1.4.1932. G. 1881 m. Berit Bardosdt. Hegset fra Flora, f. 1862, d. 1943. Kristen hadde landbrukshøgskole og var utskiftningsformann i Fosen distrikt, med kontor i Trondheim.

Barn:

 1. Petrine, f. 1881, død ugift 1968.
 2. John, f. 1882, tok over bruket.
 3. Anne, f. 1884, g.m. Emil Ellevsen Kulvik, bodde i Trondheim.
 4. Bardo, f. 1887, d. 1973, g. 1910 m. Anne Jonsdt. Velve, Tærjersjardet, f. 1884, d. 1936, drev bruket for foreldra hans til 1928 da de kjøpte Holan i Sparbu og flyttet dit.
  Barn: Berit, f. 1910, g.m. Sefanias Myhr i Sparbu. (Barn: Kristen, f. 1930, John, f. 1932). Anna, f. 1918, g.m. Rasmus Alstad i Frol. (Barn: Sigbjørn, f. 1957).
 5. Berit Martha, f. 1890, g.m. John Johnsen Hårstad Evjen, Nordpåbakken Stor-Evja 83/5.
 6. Ingeborg, f. 1897, g.m. Magnus Mikalsen Langseth, Utigarden 38/4.
 7. Bergljot Kristine, f. 1900, g.m. Arne Arntsen Kvello, Nordigarden 66/1.

1928-1947 John Kristensen Evjen, f. 1882, d. 1948. G. 1903 m. Serine Olsdt. Setsås fra gnr. 30/4, f. 1883, d. 02/01/1949.

Barn:

 1. Kristian, f. 1903, g.I 1931 m. Hjørdis Abelsen fra Narvik, f. 1908, d. 1936, og bodde der. G.II 1940 m. Ragnhild Bangstad fra Harstad, f. 1914.
  Barn: John og Ole Kristian, tvillinger, f. 1932, Hjørdis Sissel Anna, f. 1936, Per Jakob, f. 1941.
 2. Ole, f. 1905, tok over bruket.
 3. Bergliot, f. 1915, g. 1948 m. Per Stor-Ødegård på Otta i Gudbrand­sdalen.
  Barn: Roar, f. 1949, Sissel, f. 1950.

1948-1974 Ole Johnsen Evjen,  f.   10.4.1905, d.   13.4.1989.  G.   1942 m. Borghild Nilsdt. Aune fra Nergarden 140/2, f. 13.8.1909.

Barn:

 1. John, f. 1943, tok over bruket.
 2. Nils, f. 21.11.1946, g.m. Sølvi Sand fra Rissa.
  Barn: Ole, f. 1969, Bjørn Sand, f. 1972.
 3. Oddbjørn, f. 22.5.1950, g.m. Sonja Elisabeth Marlen Byskaja, f. i Finland.
  Barn: Johanna Sonja Beate, f. 1980.
 4. Sigmund Inge, f. 31.8.1951, g.m. Inger Lise Skanche fra Mo i Rana.
  Barn: Beret Helene, f. 1980.

1975- John Olsen Evjen, f. 28.9.1943, er niende generasjon av slekta på bruket. G.m. Bjørg Torgersen fra Trondheim, f. 1946.
Barn: Ole Tomas, f. 1984.

EVJMOEN (JO-AGNISPLASSEN)

Jon Ingebriktsen, husmann og kvernstenshogger.

Jon Ingebriktsen, husmann og kvernstenshogger.

Fra 1790 finner vi en husmannsplass under Nistoggo Stor-Evja som vi ikke vet hvor lenge den eksisterte, eller om det er den senere Jo-Agnisplassen på Evjmoan. Bureiserne var Per Jonsen, f. ca. 1754, som hadde tjent på Velve. Han druknet i Nea i mars 1813, og ble funnet igjen en par måneder senere, da isen gikk. G. 1790 m. Margret Torkjelsdt. fra Ustigarden Rolset, f. ca.1756, d. 1817, som var av folket på Nigarden Velve, og kom dit som taus. Det er visstnok slik at Per var innflytter. De hadde to barn:

 1. Jon, f. på Velve 1790, døvstum og kom tidlig i legd, død ugift 1832.
 2. Anne, f.  1792.
  Barn: Per, f.  1824 (far: Esten Olsen Eidem, Nonshaugen), g.m. Ingeborg Knutsdt. Øras, Se Kolsetåsen.

Omkring 1852 kom ./on Ingebriktsen fra Marstad, f. 1829, d. 30.10.1921, og Agnis Persdt. fra Hoemsbergan, f. 1823, d. 19.3.1904, hit som husmannsfolk. De hadde tjent på Stor-Evja og var g. 1849. De hadde 1 ku, 7 sauer og 3 geiter på plassen, sådde 1 åtting bygg og 1 kvarter havre og satte 1 t. poteter. Etter deres dager ble plassen lagt øde. Etter Jon ble plassen også kalt Gammel-Jorommet.

Barn:

 1. Anne, f. 1848, d. 1922, g. 1887 m. enkmann Ola Svensen Almlitrøen i Hegra, f. 1840, d. 1922.
 2. Johanna, f. 1852, g.m. Ola Persen Uglemsgrinden, se Evjsvea.
 3. Marit, f. 1854, g.m. Ola Pålsen Rønsbergsbakken, se Kyllotrøa.
 4. Gjertrud, f. 1857, bodde heime, senere i Skogn, død ugift 3.12.1925.
  Barn: I. John, f. 1881 (far: Halvard Persen Øver-Hoem). IL John, f. 1884 (far: Jon Persen Hoemsbergan), gift og bodde i Trondheim. III. In­geborg, f. 1894 (far: Halvard Anderssen Kolsetåsen), g.m. Johannes Augdal, Holberg i Skogn, f. 1877. (Barn: Arnfinn, f. 1916, Reidar, f. 1917, Gudmund, f. 1920, Jo, f. 1924, Liv Ragnhild, f. 1934.)
 5. Ingebrikt, f. 1860, død som barn.
 6. Ingeborg, f. 1864, g.m. Ole Olsen Tusetåsen, se Bergemo 76/10.

EVJMOEN (OL-MALIPLASSEN) Også denne plassen hørte Nistoggo til. Husmannsfolket her, Ola Olsen fra Nordigarden Evj-Jardet, f. 1807, d. 1860, og Marit Kristensdt. d.y. fra Oppigarden Stor-Evja, f. 1806, d. 1896, hadde i 1875 et par sauer og et par geiter, sådde litt korn og satte ei kvart tynne poteter. Det var en av de minste plassene i grenda. Ola og Marit var g. 1832 og barna var:

 1. Gjertrud, f. 1834, tok over plassen, død ugift 5.4.1913.
 2. Goro, f. 1835, d. 1858.
 3. Marit, f. 1838, d. 18    .
 4. Ingeborg, f. 1843, g.m. Ola Jonsen Eidem, Framistoggo Yster-Eidem.
 5. Mali, f. 1847, drev plassen sammen med søstera Gjertrud, død ugift 19.9.1926.
  Barn: Marit, f. 1881 (far: Peder Persen Moslettkvitlen, Mølnhus), g.m. John Renaldsen Stokksveen.

Da Gjertrud og Mali Olsdt. var døde, ble plassen lagt ned. Mali døde på aldersheimen på Fossan.

STOR-EVJA LNR 105 (SAURGARDEN)

Det var den yngste av sønnene på Sauran som tok over denne fireparten av bruket, og han og Goro Bårdsdt. fortsatte på de opphavelige tuftene og det gamle navnet ble hengende ved dette. Skylda på bruket var 1 øre 6 marklag.

De to første generasjonene på Saurgarden var navngjetne stordrivere. Men her som på mange gardsbruk ellers, kom det et økonomisk omslag i 1830-åra. Flere og flere stiftet gjeld, sjøl om behovet for kontanter neppe var større enn tidligere. Det er heller en tendens i tida som gjorde seg gjeldende og det var enklere å få lån mot pant i eiendom. Tomas Bernsen fikk skjøte på bruket av mor sin i 1830, etter at han og Marit Halvardsdt. i flere år hadde drevet. Hverken Tomas eller de to brødrene, Per og Jon, har merket seg ut som drivende gardbrukere. Det var en del pantegjeld da Tomas tok over, til Norges Bank, Sakarias Jonsen Tuset og Ola Jonsen Hoem. Til i 1834 hadde sistnevnte satt bort imot 500 spd. i Saurgarden og dette året ble han eier, etter tvangsauksjon her. Men han overlot skjøtet til Jon Bernsen Morset og Tomas og Marit fortsatte som drivere for bror hans.

Bønder i Strinda hadde pantobligasjoner i Saurgarden, slik som i flere bruk i Øverbygda – Halvar P. Kvammen, Bersven H. Bruråk og Sivert P. Blekkan. Tomas og Marit måtte snart ut, da Sivert Persen Blekkan og Per Halvardsen Kvammen i 1840 kjøpte bruket på ny tvangsauksjon. Ingeborg Jonsdt. Kyllo, søster til Ola Hoem, fikk skjøte på bruket i 1842, men året etter ble det halvert og solgt til Halvard Olsen Stor-Evjen, som la halvparten sin til Flætten, mens andre halvparten ble kjøpt av Bersven Halvardsen Berge. Han drev parten sin i et tiår, men fikk en svært plagsom økonomi, med gjeld både til naboene og til Kristen Mikkelsen Setsås. Det endte med at Kristen i 1850 kjøpte bruket på tvangsauksjon og Bersven måtte gi seg til som husmann under det, på Saurrommet, og der døde han et par år senere. Året etter han kjøpte, solgte Kristen Setsås til Halvard Olsen og nå var hele Saurgarden lagt til Flætten. De siste av det gamle Saur-folket her, Tomas Bernsen og Marit Halvardsdt. havnet hos sønnen Tomas Åsan i Vikvarvet.

Brukere

1764-1802 Tomas Bjørnsen, f. 1733, (levde 1811.) G. 1758 m. Goro Bårdsdt. Kolsetmoen, f. 1735, d. 1807. De tok over denne fireparten av Sauran, heim-bruket hans.

Barn:

 1. Bern, f. 1760, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1762, død som spedbarn.
 3. Bård, f. 1764, g.m. Marit Persdt. Solem, se Nordigarden Kolset.
 4. Brynhild, f. 1767, g.m. Ola Olsen Hove, Hovslia.
 5. Ingeborg, f.  1770, g.I m. Per Pålsen Garberg, Ustigarden, II m. enkmann Jon Persen Uglem, Bortigarden.
 6. Jon, f. 1775, g.I m. enke Anne Mikkelsdt. Stor-Evjen, Fargargarden, og kom dit. II m. enke Brynhild Persdt. Lille-Evjen, nedre, og kom dit.

1803-1821 Bern Tomassen, f. 1760, d. 1823. G. 1791 m. Mali Persdt. Uglem fra Bortigarden, f. på Avelsgarden 1764, død på Morset 1828. Før de tok over gardsdrifta, drev Bern som smed og rokkmaker, men familien bodde her.

Barn:

 1. Tomas, f. 1792, tok over bruket.
 2. Per, f. 1794, g.m. Berit Olsdt. Volsetsveen, se Storstoggo Moslett.
 3. Goro, tvilling, f. 1794, død som barn.
 4. Jon, f. 1797, g.m. Kirsti Halvardsdt. Lille-Evjen, se Morset.
 5. Brynhild, f. 1800, g.m. Ola Olsen Kjøsnes, Nordpå.
 6. Ingebrigt, f. 1802, d. 1803.
 7. Goro, f. 1808, død som spedbarn.

1822-1840 Tomas Bernsen, f. 1792. G. 1822 m. Marit Halvardsdt. Berge fra Nordigarden, f. 1800. De bodde ei tid på Morset, men flyttet hit igjen. Etter at de gikk fra bruket, bodde de forskjellige steder, men ble til sist med sønnen Tomas da han kjøpte Åsan, der begge døde som kårfolk i 1870.

Barn:

 1. Bern, f. 1823, g.m. Ingrid Estensdt. Gullset, se Seigenget på Litj-Evja.
 2. Jon, f. 1826, g.m. Ingeborg Bersvensdt. Hoemstrøen, se Gullsetjardet.
 3. Halvard, f. på Morset 1829, død som spedbarn.
 4. Tomas, f. 1830, g.m. Goro Jonsdt. Velvesmoen, se Åsan.
 5. Mali, f. 1835, g.m. Sefrin Estensen Rønsberg, Listo.
 6. Ingeborg, f. på Marstad 1841, bodde i Klæbu.

1843-1853 Bersven Halvardsen og Gjertrud Halvardsdt., se Saurrommet nedafor.

EVJTRØA (EVJSVEA)

11837 fikk Jon Ingebriktsen d.e. fra Knuthaugen på Kyllo, f. 1815, d. 18 , bygselbrev på 10 mælinger jord på Evjsvean, fra eieren av Saurgarden, Jon Bernsen Morset. Han og broren Litj-Jo satt senere med hver sin plass på Stor-Evja. Litj-Jo hadde plassen Huset på Evjsvean. Stor-Jo ble året etter han bygslet g. 1838 m. Gjertrud Gunnarsdt. Nervik fra Ninesset, f. 1810, d. 18 .

Barn:

 1. Marit, f. 1838, g.m. enkmann Ola Persen Flønesberget.
 2. Ingebrikt, f. 1841, g.m. Gjertrud Persdt. Stor-Evjen, se Evjmoen under Ustigarden Evj-Jardet.
 3. Marit d.y., f. 1847, reiste til Amerika i 1866, g.m. Ole Josephson, bodde i Minnesota.
 4. Brynhild, f. 1851, død som spedbarn.
 5. Brynhild, f. 1852, se Brynhildstoggo under Kallar.
 6. Gunnar, f. 1854, g. 1880 m. Anne Nilsdt. Ysti fra Stjørdalen, f. 1862, bodde i Strinda.
  Barn: Ingvald, f. 1890, Johan, f. 1892, Signe, f. 1896, Borghild, f. 1899.

SAURROMMET

Denne plassen rett opp for Flætten hørte Saurgarden til. Bersven Halvardsen fra Nordigarden Berge, f. 1810, d. 1855, var bror til Marit, kona på Saurgarden, og fikk i 1844 skjøte på halvparten av det bruket. Han var g. 1835 m. Gjertrud Halvardsdt. fra Dyrdal, f. 1816, død hos dattera på Bergsenan.

De hadde hatt Ustigarden Røsset i tida 1840-1843, men alt gikk vrangt for disse to. Da de måtte gå fra parten sin i Saurgarden, fikk de sette seg ned her som husmannsfolk, men Bersven døde og familien flyttet til Krokmoan på Berge og senere til Enan.

Barn:

 1. Halvard, f. 1835, d. 1836.
 2. Halvard, f. 1837, d. 1867.
 3. Ingeborg, f. ca. 1842, gikk under navnet »Saura«, hadde ei stue på Enan, død ugift 9.5.1932.
  Barn: Peder, f. 1867 (far: Tomas Eriksen Garberg, Nigarden), reiste til Amerika i 1889, g.m. Kari Estensdt. Langli, Gunnargarden, f. 1863.
 4. Kirsti, f. 1845, død som barn.
 5. Ingeborg dy., f. 1850, g.m. Per Eliassen Aunet, se Øveråsen på Uglan.