ØVERLIEN VESTRE GNR 87/1 (NORDSTO)

Print Friendly, PDF & Email

sameiI 1548 betalte Bjørn 9 mark smør og 14 mark mel i leidang, litt mer enn den leidangen som lå på Nordsto i 1590 og senere. Bjørn betalte også skips-skatt i 1557, og i 1571 var han vitne ved et makeskifte i Hilmo i Tydal.

Halvar (eller Haldo, navnene bruktes om hverandre) var bruker fra senest i 1609 til 1645 – han er da ført i koppskatten med to døtre. Han finnes også i odelsjordeboka med 1 øre i Hårstad nedre og 1 øre i Eidem. I virkeligheten var han død da, og sønnen oppsitter.

Bjørn Halvarsen var f. 1601 og hadde mange sønner: Arn, f. 1629, Peder, f. 1631, Bardo, f. 1632, Haldo, f. 1636 og Jon, f. 1637. I 1665 var det også en knekt på gården, Ola Bjørnsen f. 1645. Bjørn Halvarsen døde før 1690, skifte etter ham ble holdt det året. I 1689 bygslet Iver Bjørnsen Lien 2 øre i Lia. Det må være Bjørns (eldste) sønn, skjønt han er unevnt i manntallene 1665/66. Han må ha dødd kort etter. Jon Bjørnsen, f. 1634, var bruker fra 1692.

BIØRN LIEN 1651

BIØRN LIEN 1651

Parten som Domkirken eide i Lia, dvs. hele Øver-Lia, var halvert og skylda var 2 øre på hvert bruk. Her på Nordsto satt ei gammel og stor slekt som bygselfolk. Med de mange barna til Bjørn og Helke, som rådde her i siste halvparten av 1600-åra, ble slekta spredt vidt omkring. Men et hundreår etter gardsdrifta på Øver-Lia var på det beste, måtte bygselparet Jon Persen og Siri Jonsdt. ut av dørene som rene arminger. Det heter at de måtte vike bygselen for »vanmagt, slet opførsel og anden mislighed«. De ble bureisere i ei trø som lå i sameie til de fire Lia-bruka.

Nå kom nytt gjevt folk til gards. Kristen Kristensen Stor-Evjen og Brynhild Olsdt. fra Jørngarden Slindan startet på ny frisk. I to generasjoner var det over lag til stell, men så gikk det som før. Tredje generasjonen måtte i husmannsstanden. Av sju barn som vokste opp, kom alle så nært som ett, i husmannskår.

Odelsgutten Kristen ga tidlig opp å ta over etter foreldra, Kristen Kristensen og Marit Jonsdt. og fikk utlagt plassjord, Liajardet. Det ble nest yngste Arn som prøvde seg, da han i 1843 tok over gardsdrifta etter mor sin. Det hadde kanskje gått, dersom han hadde fått fortsette som bygselmann. Men nå ville staten selge det gamle kirkegodset og Arn Kristensen måtte da kjøpe Nord­sto, eller så flytte herifra. Han gjorde begge deler. I 1845 fikk han konge-skjøte for 400 spd., penger han lånte fra Oplysningsvæsenets Fond. Det ble tungt å være sjøleiere for Arn og Ingeborg Estensdt. og de prøvde å selge skog for å berge. Stormyrbakkan nord for Hersjøen ble solgt til Kristen Halvardsen Evjmoen og i tillegg ble 200 spd. lånt av prokurator Timme. Alt var forgjeves og bruket ble solgt til Jon Halvardsen Stor-Evjen for 600 spd., en pengesum som Arn og Ingeborg ikke fikk se. Den gikk direkte til kreditorene. Det bar til Bårdsgards-Markåa med Arn og Ingeborg og senere til Rønsberg, der de ble bureisere på plassen Arndalen.

Under skiftet etter Bjørn Haldorsen i 1690 ble det registrert 1 hest, 8 kyr, 2 kviger, 3 fjorkalver, 4 lam, 2 geiter og 2 killinger. Det ble holdt like før jul. I 1723 var utsæden 1 t. bygg og 4 t. havre og høyavlinga 60 lass. Bruket kunne fø 2 hester »knap«, 6 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter. Det hadde part i seter og i kvern, og det ble betalt 12 ski. i engskatt. Det hadde skog slik at det kunne drives ut tømmer for salg.

I 1866 var det 46 1/2 mål dyrkajord og 29 1/2 mål naturlig eng på Nordsto. Årlig avling er satt til 8 t. bygg, 32 t. havre, 30 t. poteter, 30 lass høy på innmarka og 42 lass i utslåttene. Bruket kunne fø 2 hester, 10 storfe og 25 småfe. Årlig avvirkning i skogen var 2 tylfter tømmer. Det var tre setrer. Et­ter jordskiftet i Elvådalen og Elvora i 1889 måtte setra der flyttes. Ellers var det vårvoll i heimhaugene og langseter ved Kvernfjellvatna – Vatnvollen i nedslagsfeltet til Garbergselva.

I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 6 kyr, 5 ungnaut, 14 sauer, 9 geiter og 1 gris på bruket og utsæden 5 åttinger bygg, 3 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 60 da dyrkajord, 2 hester, 5 kyr, 5 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 82 da dyrkajord og 1260 da produktiv skog.

Fra Nordsto Øver-Lia er utskilt: Stormyrbakkan 87/2 i 1847 til Kristen H. Evjmoen, gnr. 84/8. Liagjerdet 87/3 i 1915 til sønnen her , Anders H. Lien. Solstad 87/4 i 1956 til dattera her, Signe H. Lien Uthus. Midtli 87/5 i 1963 til sønnen her, Olav H. Lien.

 

Liakarene var jamt i kvernfjellet. På dette bilde fra 1890-åra ser vi Jon Halvardsen Nordsto med trillebåra og en fra Mebost og Erik Kallarstrøen (t.n.) attmed spellet.

Liakarene var jamt i kvernfjellet. På dette bilde fra 1890-åra ser vi Jon Halvardsen Nordsto med trillebåra og en fra Mebost og Erik Kallarstrøen (t.n.) attmed spellet.

 

Brukere

-1647-1666- Bjørn Haldorsen, f. ca. 1598, død seinest 1690, da det var skifte. G.m. Helke Jonsdt., f.ca. 1611, d. 1701, som kanskje alle de senere Helke (Hilke) her i bygda har navnet fra.

Barn:

 1. Arn, f. ca. 1629, bodde på Jensgarden Uglan, levde ennå i 1690, men døde like etter, i »armod«.
 2. Per, f. ca. 1631, bodde på Bøstad i Stjørdalen.
 3. Mali d.e., f. ca. 1631, g.m. Bjørn Haldorsen Garberg, Oppistoggo.
 4. Lars, f. 1632, heime i 1666, men døde før 1690 uten etterkommere.
 5. Jon, f. ca. 1633, tok over bruket.
 6. Haldor, f. ca. 1636, bodde på Hegre i Stjørdalen.
 7. Johan, f. ca. 1637, bodde på Borras og Drogset i Stjørdalen.
 8. Mali d.y.
 9. Ola, f. ca. 1644, g.m. Berit Persdt. Sandvik, se Ner-Hårstad.
 10. Bardo, f. ca. 1645, g.m. Ingeborg Persdt., se Mogarden.
 11. Marit, f. ca.  1649, g.m. Ingebrikt Olsen Overvik, se Oppigarden Stor-Evja.

1701-1710 Jon Bjørnsen, f. ca. 1633, d. 1705. Kona hette trulig Ingeborg og ble kanskje gift igjen.

Barn:

 1. Mali, f. ca. 1681, tok over bruket.
 2. Bjørn, f. ca. 1693.
 3. Jon, f. ca. 1695.

1711-1743 Mali Jonsdt., f. ca. 1681, d. 1751. G. 1711 m. Per Bardosen Mogård d.e., f. ca. 1683, d. 1759, som var søskenbarnet hennes.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1712, g.m. Jon Bjørnsen Ner-Hårstad, se Nordsto Fuglem.
 2. Bardo, f. 1714, d. 1716.
 3. Ingeborg d.y., f. 1716, g.m. enkmann Per Olsen Aftretshaugen.
 4. Bardo, f. 1717, d. 1719.
 5. Jon, f. 1720, tok over bruket.
 6. Bardo, f. 1721, d. 1744.
 7. Siri, f. 1723.
 8. Helke, f. 1726, g.m. Ola Bersvensen Kjøsnes, Oppigarden.

1744-1764 Jon Persen, f. 1720, d. 1777. G. 1744 m. Siri Jonsdt. Nykkelmoen,

f. på Ner-Hårstad 1723, d. 1804. De er 1762 nevnt som »Husarme folch som skal fra Gaarden«, og flyttet til plassen Trøa, senere ofte kalt Nirstrøplassen, i sameieutmarka til Lia.

Barn:

 1. Bardo, f. 1745, g.m. Kari Nilsdt. Ugldalen, tok over Liatrøa etter foreldra hans.
 2. Jon, f. 1747, d. 1748.
 3. Per d.e., f. 1749, g.m. enke Kari Eriksdt. Aunet, Nigarden, og kom dit.
 4. Jon, f. 1751, d. 1758.
 5. Mali, f. ca. 1756, g.m. Ola Jonsen Kyllo d.y., se Nigarden Aunet.
 6. Jon, f. 1759, g.m. Ingeborg Andersdt. Sessengsveen, se Aunbakken i Vikvarvet.
 7. Sara, f. 1762, g.m. Nils Ellevsen Aunmoen i Vikvarvet.
 8. Per d.y., f. 1765, bodde heime på Liatrøa, død ugift i legd 1805.

1765-1789 Kristen Kristensen fra Stor-Evja nordre, f. 1735, d, 1789. G. 1764 m. Brynhild Olsdt. fra Jørngarden Slindan, f. 1744, d. 1827, som var g. II m. Jon Persen Ner-Lien, Ustigarden, og flyttet dit sammen med barna.

Barn:

 1. Soffi, f. 1765, d. 1770.
 2. Mali, f. 1769, g.m. Erik Torstensen Uglem, Svenngarden.
 3. Kristen, f. 1771, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1775, g.m. Gunnar Olsen Rolset, Utigarden.
 5. Soffi, f. 1780, g.m. Jon Tomassen Ner-Lien, Nordigarden.
 6. Brynhild, f. 1784, g.m. Bardo Jonsen Mogård, Bardogarden.

  1790-1797 Brynhild Olsdt., enke etter Kristen Kristensen Øver-Lien. G.II 1791 m. Jon Persen Ner-Lien, se Ustigarden Ner-Lia.
  1798-1842 Kristen Kristensen, f. 1771, d. 1839. G. 1798 m. Marit Jonsdt.

Kjøsnes fra Bårdgarden, f. 1778, d. 1845, som hadde tjent på Kvello.

Barn:

 1. Kristen, f. 1799, g.m. Berit Jørnsdt. Moslett-trøen, se Lia-jardet.
 2. Ingeborg, f. 1801, g.m. enkmann Per Olsen Ner-Lien, Nordigarden.
 3. Jon d.e., f. 1804, g.I m. Brynhild Olsdt. Veive, Nordigarden, og kom dit. II m. enke Ingeborg Torkjelsdt. Bårdsgård.
 4. Ola, f. 1808, g.m. enke Ingeborg Sjurdsdt. Solem, Nordigarden, se Fuglemsbjørga i Sjøbygda.
 5. Brynhild, f. 1811, d. 1815.
 6. Mali, f. 1814, g.m. Kristen Kristensen Stor-Evjen, se Evjsvea.
 7. Arn, f. 1818, g.m. Ingeborg Estensdt. Rolset, se Rønsbergsdalen.
 8. Jon d.y., f. 1824, g.m. Ingeborg Estensdt. Stokkgjerdet, se Krokstadøya.
  1834-1848 Am Kristensen og Ingeborg Estensdt. flyttet til Bårdsgards Markåa.

-1851-1880 Jon Halvardsen fra Ustpå-Jardet Stor-Evja, f. 1822, d. 8.7.1916.
G. 1846 m. Goro Persdt. fra Nordigarden Ner-Lia, f. 1819, d. 1890, som var stedatter til Ingeborg Kristensdt. her fra Nordsto Øver-Lia. Før de flyttet hit, losjerte de i Nordsto.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1845, bodde heime, men døde hos søstera i Kallarsdalen
  28.5.1932, g. 1873 m. Jon Jonsen Øver-Lien, f. 1841, d. 1873, og hadde
  dattera Johanna, f. 1874, lærerinne, bodde på Røros, omkom på Støren
  Stasjon 25.9.1912, da hun ble overkjørt av toget.
 2. Helke, f. 1848, g.m. Søren Olsen Engen, se Seigenget på Litj-Evja.
 3. Kari, f. 1851, bodde heime, død ugift 20.3.1932, se Kallarsdalen.
 4. Halvard, f. 1853, tok over bruket.
 5. Per, f. 1856, d. 1874.
 6. Berit, tvilling, f. 1856, død ugift 11.11.1918.
 7. Marit, f. 1859, g.m. Nils Johanessen Aunet, Kongdalen, bodde i Trondheim.
 8. Johanna, f. 1863, bodde heime, død ugift 21.3.1933.

1881-1910 Halvard Jonsen, f. 1853, d. 7.5.1912. G. 1881 m. Ingeborg
Andersdt. Kallar fra Ustigarden (se Gullhaugen på Berge), f. 1856, d.
10.6.1900.

Barn:

 1. John, f. 1883, tok over bruket.
 2. Gurina, f. 1886, g.I m. Mikal Halvardsen Evjemo, gnr. 84/8 under Stor-Evja, II m. Ole Jonsen Lien.
 3. Anders, f. 1897, d. 16.1.1916.

1911-1922 John Halvardsen Lien, f. 1883, d. 29.4.1971. G.I 1907 m. Sigrid
Halvardsdt. Lien fra Øverlia 88/1, f. 1886, d. 22.11.1915. G.II 1923 m.
Ragnhild Jonasdt. Lien, f. på Jonasjardet på Ner-Hårstad 1882, d. 31.3.1968,
som var g.I m. Ole Jenssen Lien, Liahaugen søndre.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Halvard, f. 1907, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 14.8.1910, d. 22.10.1924.
 3. Johanna, f. 2.9.1912, d. 15.5.1916.
 4. Harald, f. 3.1.1914, d. 14.2.1915.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Sigrid, f. 20.3.1923, g.m. Fredrik Ingvardsen Moslet, Haugen 123/3.
 2. Ingeborg Johanne, f. 1.10.1926, g.m. John Laurits Kristensen Uglem, Uglemsflætten 49/6.

1923-19 Halvard Johnsen Lien, f. 23.7.1907, d. 15.2.1988. G. 1929 m. Ragnhild Olafsdt. Kyllo fra Ner-Kyllo 93/1, f. 22.1.1908, d. 25.6.1978.

Barn:

 1. John f. 1929, tok over bruket.
 2. Olav, f. 1931, g.m. Ingebjørg Olavsdt. Bergemo, se Midtli 87/5 nedafor.
 3. Signe, f. 1935, g.m. Johan Bjarne Olsen Uthus, se Solstad 87/4 nedafor.
 4. Harald, f. 7.5.1948, g.m. Solvar Rathe fra Rissa, f. 1952, og bor der.
 5. Barn: Rune, f. 1976.
  19    -1983 John Halvardsen Lien, f. 7.11.1929, d. 19.12.1983. G.m. Johanna Bersvensdt. Kvernmo fra Kvernmoen 122/5 på Mosletta, f. 1.10.1934.Barn:

  1. Helge, f. 1961, tok over bruket.
  2. Kari, f. 1963, s.b. Ingulf Dyrdal, f. 1963.

  1984-         Helge Lien, f. 1961, og Tove Karin Dragsten, f. 1964.

  SOLSTAD GNR 87/4 Tomta er utskilt fra Nordsto Øverlia i 1956 til dattera der, Signe Halvardsdt. Lien, f. 9.3.1935, og mannen Johan Bjarne Olsen Uthus fra Uthusdalen 126/6, f. 2.8.1933, som bygde her s.å.

  Barn:

  1. Olav Torstein, f. 1955, g.m. Hjørdis Synnøve Røstvold, f. 1957.
   Barn: Stine Sisilie, f. 1980, Janne Oddveig, f. 1983, Ole Stian, f. 1984.
  2. Hans Ragnar, f.  1958, g.m. Tone Seiland fra Bryne, f.  1956, bor i Tananger.
   Barn: Lars, f. 1987.
  3. Ingunn Synnøve, f. 1959, g.m. Odd Magnar Tyholt, f. 1954, bor i Lånke.
   Barn: Gunn Siri, f. 1982, May Iren, f. 1984, Jan Olav, f. 1987.
  4. Joar Steinar, f. 1962, g.m. Laila Dahl fra Bratsberg, f. 1964, og bor der.
   Barn: Tore, f. 1984, Terje, f. 1985, Trine, f. 1987.

  MIDTLI GNR 87/5

  Tomta er utskilt fra Nordsto Øverlia i 1963 til sønnen der, Olav Halvardsen Lien, f. 21.3.1931, og kona Ingebjørg Olavsdt. Bergemo fra Bergemo 76/10, f. 13.7.1939, som bygde her s.å.

  Barn:

  1. Inger Grethe, f. 1962, s.b. Odd Græsli, f. 1957, bor i Trondheim.
   Barn: Morten, f. 18.4.1988.
  2. Randi, f. 1964, s.b. med Knut Bjerkan i Hommelvik, f. 1956.
   Barn: Heidi, f. 1988.
  3. Anne, f. 1971.
Halvard J. Lien var som nevnt felkar, men her ser vi ham i kongens klær.

Halvard J. Lien var som nevnt felkar, men her ser vi ham i kongens klær.

LIAGJERDET GNR 87/3

Jardet var husmannsplass under Nordsto Øver-Lia til i 1915, da plassen ble utskilt til sønnen der, Anders Halvardsen Lien. Han døde året etter og broren Jon ble eier. Han skjøtet fra seg i 1963 til sønnesønnen Olav Halvardsen Lien.

I 1875 var det 2 okser, 1 ku, 1 ungnaut, 8 sauer og 5 geiter på plassen. Utsæden var ei tynne korn og halvanna tynne poteter. Det er 15 da dyrkajord på bruket og 76 da produktiv skog.

Kristen Jørgensen og dattera Johanna ved symaskinene. Bildet er fra 1912.

Kristen Jørgensen og dattera Johanna ved symaskinene. Bildet er fra 1912.

Brukere

1827-1866 Kristen Kristensen fra Nordsto Øver-Lia, f. 1799, d. 1866, skulle ha hatt heimbruket, men ble husmann under det. G. 1827 m. Berit Jørnsdt. fra Moslett-trøa, f. 1804, d. 1888, som var taus i Lia. Kristen døde på veg heim fra marka 27.3.1866.

Barn:

 1. Kristen, f. 1827, g.m. Ingeborg Larsdt. Kvelloaunet, se Moen under Svenngarden Uglan.
 2. Jørn, f. 1834, tok over plassen.
 3. Jon, f. 1846, g.m. Ingeborg Jonsdt. Rolsetmoen, se Liahaugen nordre.

1862-1890 Jørn Kristensen, f. 1834, d. 1899. G. 1862 m. Ingeborg Jonsdt.

Meboståsen, f. 1833, d. 1896.

Barn:

 1. Kristen, f. 1862, tok over plassen.
 2. John, f. 1865, d. 1868.
 3. John, f. 1870, g.m Gjertrud Persdt. Evjsveen og kom dit.
 4. Berit, f. 1874, g.m. Martin Klefstad fra Byneset.
  Barn: Bergljot Mathilde, f. 1906, se Birkeli under Nesta.

1891-1914 Kristen Jørnsen, f. 1862, d. 30.5.1956, drev m.a. som skredder, slik som broren. G.I 1884 m. Brynhild Kristensdt. Evjsveen, f.  1859, d. 26.11.1912. G.II 1914 m. Mali Jonsdt. Rønsbergs-Markåen og flyttet dit.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1885, d. 1891.
 2. Mali, f. 1888, g.m. Peder Haldorsen Siras, gnr. 31/6.
 3. Johanna, f. 1891, g.m. Ole Pedersen Krogstadmo, se Kroglund 67/41 under Nesta.
 4. Ingeborg, f. 1895, g. 1917 m. Nils Pedersen Øien (Underhaug) i Stjør-dalen, f. 1888.
  Barn: Peder, f. 1918, Borghild, f. 1921, Gunvor, f. 1930.
 5. Jørgen, f. 1898, g. i Sparbu 1921 m. Borghild Tønne, f. 1899, bor i Korgen i Nordland.
  Barn: Arnulf Elvin, f. 1921, Berner Kristian, f. 1922, Arvid Sigurd, f. 1924, Borgny, f. 1926, Kolbjørn, f. 1927, Augusta, f. 1934.
 6. Kristian Bernhard, f. 1901, g.m. Inga Estensdt. Overvik, se Fredheim 30/62 under Setsås.

Leieboer på Liajardet i mange år var Ingebrigt Olaus Lilleevjen, f. 15.4.1905.