ØVERLIEN ØSTRE GNR 88/1 (ØVER-LIA)

Print Friendly, PDF & Email

Det bruket som er kalt Øverlia, har alltid betalt minst leidangsskatt, i 1548 4 mark smør og 8 mark mel, det normale for en halv spanns gård. Vi kan derfor si med sikkerhet at Einar var brukeren i 1548, mindre sikkert at Esten brukte Øverlia i 1571 (da han var vitne) og Ola i 1590. I 1609 finner vi igjen en Esten som leilending i Øverlia, og han kan følges i skattelistene t.o.m. 1617.

Enka etter Esten satt med bruket til etter 1647. I koppskatten (1645) betalte hun for en sønn og en datter.

Bjørn Olsen f. 1605 var neste bruker i Øverlia. 11665 hadde han ingen søn­ner. På bruket er det ført en husmann, »Matthias Bleginsfar«, 40 år gammel. Denne hadde altså vært i Blekinge og var trolig en utabygdes kar, kanskje svenske.

Etter Bjørn er Kristen oppsitter i Øverlia, i det minste gjennom hele 1680-tallet. Sist på 1690-tallet er Jon Bjørnsen ført som bruker. I 1701 er det Rolf Olsen f. 1670, som sitter med gården. Han hadde da sønnen Ola, f. 1698. Rolf måtte gå fra gården allerede i 1705, »for fattigdom«.

Det gikk ut med den gamle slekta på Øver-Lia like etter 1700. Økonomien raknet og det bars til husmannsplasser. Det kom to brødre og tok over her, Jon og Ola Tomassønner. Det var Jon som var den offisielle brukeren, med tinglyst bygselbrev fra 1705, på 2 øre som Rolv «tilforn bebodde og for fat­tigdom fravigte«. Slik som for andre halvparten av Øver-Lia, var det også her Domkapitlet som rådde for bygselen og hadde landskylda, så nær som av 12 marklag, som var lagt til Selbu kirke.

Etterkommere til Jon Tomassen og Helke Ingebriktsdt. bor på Øver-Lia den dag i dag, og nå i niende og tiende generasjon. Slekta har vært tallrik. I tre generasjoner på 1700-åra var det barnekull fra åtte til tolv i tallet. Likevel var det så vidt båten bar for Lia-folket. Året 1820 var et sorgens år, da både man­nen sjøl, Per Jonsen, og foreldra døde. Plutselig var Berit Jonsdt. alene med småbarna. Økonomien hadde i lang tid vært skral og det må være slik at in­gen av den tallrike slekta nå kom enka til hjelp med gardsdrift. I 1825 ble Øver-Lia bygslet bort til Torsten Sjurdsen Sesseng, som skulle svare kår til enka Berit Jonsdt. og barna.

Torsten Sjurdsen var en kar som hadde hatt problemer med å livberge seg der han kom fra og bedre ble det ikke her i Lia. Han og Brynhild Bersvensdt., som forresten var fra Haugen på Hårstad, ble ikke mange år her og flyttet til en husmannsplass på Sesseng. Jon Persen, som satt på kåret til mor sin, giftet seg og tok over bruket. I 1840 fikk han bygselbrev fra Kirkedepartementet.

Mens tvillingbruket Nordsto ble solgt til brukeren så tidlig som i 1845, ble brukerne her bygselfolk helt til i 1883, da Halvard Jonsen fikk skjøte fra Kirke- og Undervisningsdepatementet for 3 481 kroner.

I 1723 ble det gitt opp en utsæd på 1 t. bygg og 4 t. havre på Øver-Lia. Høyavlinga skulle være 50 lass og bruket kunne fø 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 6 geiter. Det ble betalt 12 skl. i engskatt og det fantes skog til sagtømmer. Bruket hadde part i kvern og seter. Liabruka hadde senere kverner i Liabekken.

I 1866 var det 56 mål dyrkajord og 15 1/2 mål naturlig eng på bruket. Årlig avling er gitt opp til 8 t. bygg, 32 t. havre, 30 t. poteter, 25 lass høy på heim-jorda og 48 lass fra markaslåtten. Bruket hadde setrer sammen med det andre bruket på Øver-Lia. Storvollen i Elvådalen var sameie for alle fire Lia-bruk. Det ble holdt jordskifte her i 1888, der Stubbe også var med. I heimmarka, heimhaugene, var det sameie mellom Lia, Stubbe og Litj-Evja til opp i 1920-årene. I marka nord for Hersjøen ble det holdt skifte sist i 1880-åra. I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 8 kyr, 3 ungnaut, 18 sauer, 9 geiter og 1 gris på bruket og utsæden var 11. bygg, 3 t. havre og vel 4 t. poteter. Omkr­ing 1955 var 70 da dyrkajord, 2 hester, 8 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er nå 90 da dyrkajord og 1268 da produktiv skog.

Brukere

Ola Bjørnsen Sønner:

 1. Rolv, f. ca. 1670, tok over bruket.
 2. Bjørn, f. ca. 1673, g.m. Ingeborg Persdt., se Enan under Morset. 1701-1704 Rolv Olsen, f. 1670, d. 1741, og kona Gjertrud Olsdt., f. ca. 1670, d.   1740,  gikk ifra bygselen og flyttet til Enan på Morset,  senere kalt Rolvsplassen.
 3. Mali, f. ca. 16    , g.m. Bersven Guttormsen Slind, Bortistoggo.
 4. Ola, f. ca. 1697, d. 1703.
 5. Ragnhild, f. 1699, g.m. Jon, kanskje fra Rønsberg.
  Barn: Per, f. på Morset 1723.
 6. Ola, f. 1703, g.I m. Mette Olsdt., II m. Berit Mikkelsdt. Renå, tok over plassen på Morset etter foreldra hans.
 7. Ola, f. 1705, d. 1707.

1705-1742 Jon Tomassen, f. ca. 1675, d. ca. 1755, var av slekta på Negarden Eidem, og eide en landskyldpart i det bruket. Han hadde en bror med seg her på Øver-Lia, Ola Tomassen, f. ca. 1679, d. 1741, uten etterkommere. Jon var g. 1704 m. Helke Ingebriktsdt. fra Oppigarden Stor-Evja, f. ca. 1682, d. 1742.

Barn:

 1. Berit, f. 1706, g.m. Ola Nilssen Knektaunet.
 2. Marit, f. 1710, g.m. Ola Persen Heggset, se Ustigarden Tuset i Flora.
 3. Ingeborg, f. 1713, d. 1719.
 4. Ragnhild, f. 1715, g.m. Gunnar Torkjelsen Moen.
 5. Tomas, f. 1719, tok over bruket.
 6. Ingeborg, f. 1721, g.m. Ola Persen Setsås, se Yster-Såsen lnr. 36.
 7. Kari, f. 1723, g.m. Jon Olsen Kolset, se Øver Bårsetplassen.
 8. Ingebrikt, f. 1726, d. 1727.

1743-1783 Tomas Jonsen, f. 1719, d. 1783. G. 1742 m. Berit Haldorsdt. Velve fra Nigarden, f. 1717, d. 1779.

Barn:

 1. Helke, f. 1742, g.m. Nils Olsen Punde, se Pundsjardet.
 2. Berit, f. 1744, g.m. Sven Mikkelsen Velve, Nordigarden.
 3. Gjertrud, f. 1747, g.m. Jon Jonsen Fuglem, se Kvellohaugen.
 4. Ragnhild, tvilling, f. 1747, død som spedbarn.
 5. Jon, f. 1749, tok over bruket.
 6. Haldor, f. 1752, g. I m. Marit Hansdt. Mebost, II m. Marit Halvardsdt. Heggsetbrautan, se Liahaugen søndre.
 7. Ragnhild, f. ca. 1756, g.m. Jon Olsen Lille-Evjen, øver.
 8. Soffi, f. 1759, g.m. Jon Jonsen Nervik, se Velvansmoen under Nor­digarden Velve.
 9. Marit, f. 1762, død som spedbarn.

1784-1811 Jon Tomassen, f.  1749, d.  1820. G.  1779 m. Brynhild Persdt. Kallar fra Nordigarden, f. ca.  1754, d.  1820. De døde med tre vekers mellomrom våren 1820.

Barn:

 1. Per, f. 1777, tok over bruket.
 2. Tomas d.e., f. 1780, g.m. Anne Jørnsdt. Hovsbrottet, se Litj-Evjtrøa (Sollia).
 3. Berit, f. 1782, g.m. enkmann Per Anderssen Mogårdstrøen.
 4. Mali, tvilling, f. 1782, heime i 1801.
 5. Marit, f. 1784, g.m. Jon Nilssen Langli, se Langlismoen.
 6. Brynhild, f. 1786, g.m. Ola Nilssen Langli, Nyhus.
 7. Helke, f. 1788, g.m. Torsten Eriksen Uglem, Svenngarden.
 8. Ingebrikt, f. 1791, g.m. Anne Olsdt. Øråsplassen og kom dit.
 9. Jon, f. 1793, g.l m. enke Marit Jørnsdt. Uglem, Ustigarden, og kom dit. II m. Marit Larsdt. Mebost, Uststo.
 10. Ragnhild, f. 1795, g.l m. Ola Olsen Almåen på Uglan, II m. Am Arnsen Samstad.
 11. Ingeborg, f. 1798, g.m. Kristen Eriksen Uglem, se Svenngardshaugen under Uglan.
 12. Tomas d.y., f. 1801, g.m. enke Anne Larsdt. Stubbhaugen og kom dit. II m. enke Ingeborg Olsdt. Størsethaugen.

1812-1824 Per Jonsen, f. 1777, d. 1820, underoffiser. G. 1812 m. Berit Jonsdt. Tronset, f. 1789, d. 1839. Per døde samme våren som foreldra døde.

Barn:

 1. Brynhild, f. på Stubbe 1805 (mor: Goro Jonsdt. Bårsethaugen), oppfos­tret her på Øver-Lia, g.m. Jon Larssen Mebost d.e., Uststo.
 2. Jon d.e., f. 1812, tok over bruket.
 3. Jon d.y., f. 1816, død ugift 1842.
 4. Tomas, f. 1818, g.m. Anne Gunnarsdt. Liagrinden, se Liahaugen nordre.

1825-1827   Torsten  Sjurdsen  fra   Sesseng   og  Brynhild Bersvensdt. fra Hårstadhaugen, se Sessengsvea.

-1840-1878 Jon Persen, f. 1812, d. 1884. G. 1836 m. Goro Jonsdt. Marstad, f. 1812, d. 1867. De tok altså igjen bygselen på heimbruket hans.

Barn:

 1. Per, f. 1837, g.m. Ingeborg Monsdt. Kallar, se Ustpå-Jardet Stor-Evja.
 2. Jon, f. 1839, druknet i Litjvatnet ved Vatnvollen 31.8.1859.
 3. Jon d.y., f. 1841, d. 1873, g. 1873 m. Ingeborg Jonsdt. Lien, Nordsto Øver-Lia, se der. Jon hadde først sønnen John, f. 1871, med Ingeborg Bardosdt. Stubbhaugen, se der.
 4. Bersven, f. 1843, g.m. Mali Svensdt. Barsethaugen, se Nordistoggo Yster-Eidem.
 5. Tomas, f. 1845, d. 1847.
 6. Tomas, f. 1847, d. 1848.
 7. Tomas, f. 1849, d. 1873.
 8. Halvard, f. 1851, tok over bruket.
 9. Bernt, f. 1854, g.m. enke Ingeborg Monsdt. Evjen, Ustpå-Jardet Stor-Evja, som først var g.m. Per, bror til Bernt.
 10. Mali, f. 1856, død som spedbarn.

1879-1908 Halvard Jonsen, f. 1851, d. 11.7.1910. G. 1879 m. Sigrid Bardosdt. Lille-Evjtrøen fra Litj-Evjtrøa, f. 1853, d. 6.1.1939.

Barn:

 1. John, f. 1878, tok over bruket.
 2. Gurina, f. 1880, g.m. Anders Halvorsen Kallar, Ustigarden 92/2.
 3. Sigrid, f. 1883, død som spedbarn.
 4. Sigrid, f. 1884, d. 1885.
 5. Sigrid, f. 1886, g.m. John Halvardsen Lien, Nordsto Øver-Lia 87/1.
 6. Bardo, f. 1890, g.m. Johanna Marie Josefsdt. Rotvold, se Soltun 84/11 under Stor-Evja.
 7. Mali, f. 1892, g.m. Ole Gundersen Hofsmo, Hårstad 65/2.
 8. Peder Ingvard, f. 1894, død som spedbarn.
 9. Inga Petrine, f. 1897, g.m. Tomas Jonsen Velve, Tærjersjardet 79/1.

1909-1948 John Halvardsen Lien, f. 1878, d. 20.4.1955. G. 1907 m. Mali

Jensdt. Hårstad fra Jardet på Ner-Hårstad, f. 1882, d. 28.3.1950.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1909, g.m. Birger Johnsen Evjemo, se Sandvoll 77/7 under Røsset.
 2. Halvor, f. 20.9.1909, d. 4.3.1973.
 3. Jens, f. 1911, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1914, g.m. Birger Pedersen Stokke, Litj-Evja 90/1.
 5. Målfrid Johanne, f. 27.6.1919, d. 29.6.1941.
 6. Tora Irene Velve (fosterdatter), f. 1928, g.m. John Olsen Lien, Evjemo 84/8.

1949-1975 Jens Johnsen Lien, f. 3.11.1911, d. 1975.

1976-         Siri-Anna Birgersdt. Stokke fra Litj-Evja 90/1, f. 2.7.1945, og

mannen Bjørn Andersen fra Lånke, f. i Hasvik i Finnmark 16.8.1944, tok over bruket etter morbror hennes.

Barn: Rune, f. 1972, Frank, f. 1973, Tone, f. 1974.

LIAHAUGEN SØNDRE

Plassen hørte Øverlia til og bureiseren var derifra. Det stod hus på Liahaugen til i 1931, da plassjorda ble lagt til bruket igjen. Den siste som bodde her var enka Agneta Pålsdt. og hun var den siste som hadde bygselbrev. Sønnen Ole Jenssen, som døde i 1918, drev plassen på bygselen hennes. Han representerer både gammel og ny tid, var husmann og sjåfør for bil. Han var vistnok den første som kjørte posten med bil fra Hell til Selbu. I lang tid ble plassen her drevet sammen med Stubbhaugen og folket flyttet i mellom. Da brødrene Jens og Tomas Olssønner ble gift med hver sin søster, delte de, slik at den yngste fikk Stubbhaugen og den eldste fortsatte her på Liahaugen. I 1875 hadde de til sammen 1 okse, 3 kyr, 5 sauer og 5 geiter på de to plassene og en utsæd på 1 åtting bygg, 1 t. havre og ½ t. poteter.

Brukere

1779-1825 Haldor Tomassen fra Øver-Lia, f. 1752, d. 1825, var militær tam­bur og smed. G.I 1779 m. Marit Hansdt. d.e. fra Nordgarden Mebost, f. ca. 1754, død i barselsseng 1794. G.II 1797 m. Marit Halvardsdt. Heggset-brautan fra Flora, f. 1768, d. 1839, taus på Stor-Evja.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Tomas, f. 1780, g.m. enke Anne Jonsdt. Stubbe og kom dit.
 2. Hans, f. 1728, g.m. Soffi Persdt. Røsset, tok over Nordgarden Mebost etter morbror hans.
 3. Ingebrikt, f. 1784, g.I m. Marit Olsdt. Kyllo, se Knuthaugen på Kyllo, II m. Brynhild Jonsdt. Rønsberg.
 4. Ola, f. 1786, d. 1813.
  Barn: Jon, f. 1809 (mor: Goro Jonsdt. Bårset-moen), g.m. Ingeborg Olsdt. Nykkelmoen, se Litjegga på Uglem.
 5. Haldor, f. 1789, levde i 1801, men død før 1821.
 6. Jon, f. 1792, g.m. Anne Bersvensdt. Krokstadsveen, se Evjmoen, plass under Fargargarden på Stor-Evja.
 7. Mikkel, f. 1794, oppkalt etter mor sin, død som spedbarn.
Barn i 2. ekteskap:

 1. Halvard, f. 1798, g.m. Marit Toresdt. Berge, se Velvansmoen, plass under Nordigarden Velve.
 2. Mikkel, f. 1801, tok over plassen.
 3. Marit, f. 1804, g.m. enkmann Per Arnsen Lille-Evjtrøen.
 4. Ingeborg, f. 1808, g.m. Esten Estensen Slindmoen, Midtimoen.

1826-1837 Halvard Haldorsen og Marit Toresdt.  flyttet til en plass på

Velvansmoan.

1838-1841  Mikkel Haldorsen,  f.   1801,  d.   1862.   G.   1828 m.  Ingeborg Estensdt. Slindmoen fra Midtimoen, f. 1797, d. 1862. Familien flyttet til Ber­get i Lånke i 1841.

Barn:

 1. Haldor, f. 1829, bodde på Kartgjerdet i Hegra.
 2. Esten, f. 1830, d. 1884, g. 1857 m. Agnis Jonsdt. Hoas, f. på Eidemsnesset i Selbu 1833.
  Barn: Marta, f. 1859, Ingeborg, f. 1861, Mette, f. 1864, Johanna, f. 1867, Berit, f. 1871, Edvart Anton, f. 1880.
 3. Marit, f. 1832.
 4. Gjertrud, f. 1834, d. 1888, g. 1860 m. Ole Ingebriktsen Røddesfallet i Lånke, f. 1838, d. 1927.
  Barn: Ingeborg-Anna, f. 1860, Ingeborg, f. 1864, Marta, f. 1868, Berit, f. 1871, Iver, f. 1874, Marit, f. 1877.
 5. Berit, f. 1837, d. 1870, g. 1860 m. Ole Ingebriktsen Lånkesbakken, f. 1843, d. 1892, bodde i Lånke.

-1852-1884 Ola Olsen fra Stubbhaugen, f. 1816, d. 1894. G. 1842 m. Kari Jensdt. fra Jensgarden Uglan, f. 1817, d. 1885. De drev plassen her sammen med Stubbhaugen, og der er de tre eldste barna født.

Barn:

 1. Ola, f. 1842, g.m. enke Kari Gunnarsdt. Uglem, se Marstad 82/2.
 2. Anne, f. 1845, d. 1846.
 3. Jens, f. 1847, tok over plassen.
 4. Tomas, f. 1852, g.m. Johanna Pålsdt. Hårstadengan, se Stubbhaugen.
 5. Anne, f. 1855, d. 1876.
 6. Andreas, f. 1859, d. 1861.
 7. Andreas, f. 1862, reiste til Amerika i 1881, g. 1886 m. Caroline Jonasdt. Hilmo, f. i Minnesota 1869, bodde i Montana.
  Barn: Karen, f. 1887, Martin, f. 1890, Joel Wedel, f. 1896, Ingeborg, f. 1901, Carl Albert, f. 1903, Anna, f. 1906, Almina, f. 1909, Ida, f. 1915.
 8. Marit, f. 1865, død som spedbarn.
 9. Marit, f. 1866, d. 1877.

1885-1907 Jens Olsen, f.  1847, d.  11.7.1916. G.  1873 m. Agnete Pålsdt.

Barn:

 1. Bardo, f.  1745, g.m. Kari Nilsdt. Ugldalen, tok over Liatrøa etter foreldra hans.
 2. Jon, f. 1747, d. 1748.
 3. Per d.e., f. 1749, g.m. enke Kari Eriksdt. Aunet, Nigarden, og kom dit.
 4. Jon, f. 1751, d. 1758.
 5. Mali, f. ca. 1756, g.m. Ola Jonsen Kyllo d.y., se Nigarden Aunet.
 6. Jon, f. 1759, g.m. Ingeborg Andersdt. Sessengsveen, se Aunbakken i Vikvarvet.
 7. Sara, f. 1762, g.m. Nils Ellevsen Aunmoen i Vikvarvet.

8.   Per d.y., f. 1765, bodde heime på Liatrøa, død ugift i legd 1805.
1765-1789 Kristen Kristensen fra Stor-Evja nordre, f. 1735, d, 1789. G. 1764

m. Brynhild Olsdt. fra Jørngarden Slindan, f. 1744, d. 1827, som var g. II m. Jon Persen Ner-Lien, Ustigarden, og flyttet dit sammen med barna.

Barn:

 1. Soffi, f. 1765, d. 1770.
 2. Mali, f. 1769, g.m. Erik Torstensen Uglem, Svenngarden.
 3. Kristen, f. 1771, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1775, g.m. Gunnar Olsen Rolset, Utigarden.
 5. Soffi, f. 1780, g.m. Jon Tomassen Ner-Lien, Nordigarden.
 6. Brynhild, f. 1784, g.m. Bardo Jonsen Mogård, Bardogarden.

1790-1797  Brynhild Olsdt., enke etter Kristen Kristensen Øver-Lien. G.II

1791 m. Jon Persen Ner-Lien, se Ustigarden Ner-Lia.

1798-1842 Kristen Kristensen, f. 1771, d. 1839. G. 1798 m. Marit Jonsdt. Kjøsnes fra Bårdgarden, f. 1778, d. 1845, som hadde tjent på Kvello.

Barn:

 1. Kristen, f. 1799, g.m. Berit Jørnsdt. Moslett-trøen, se Lia-jardet.
 2. Ingeborg, f. 1801, g.m. enkmann Per Olsen Ner-Lien, Nordigarden.
 3. Jon d.e., f. 1804, g.I m. Brynhild Olsdt. Velve, Nordigarden, og kom dit. II m. enke Ingeborg Torkjelsdt. Bårdsgård.
 4. Ola, f. 1808, g.m. enke Ingeborg Sjurdsdt. Solem, Nordigarden, se Fuglemsbjørga i Sjøbygda.
 5. Brynhild, f. 1811, d. 1815.
 6. Mali, f. 1814, g.m. Kristen Kristensen Stor-Evjen, se Evjsvea.
 7. Arn, f. 1818, g.m. Ingeborg Estensdt. Rolset, se Rønsbergsdalen.
 8. Jon d.y., f. 1824, g.m. Ingeborg Estensdt. Stokkgjerdet, se Krokstadøya.

1834-1848 Arn Kristensen og Ingeborg Estensdt.  flyttet til Bårdsgards-

Markåa.

-1851-1880 Jon Halvardsen fra Ustpå-Jardet Stor-Evja, f. 1822, d. 8.7.1916. G. 1846 m. Goro Persdt. fra Nordigarden Ner-Lia, f. 1819, d. 1890, som var stedatter til Ingeborg Kristensdt. her fra Nordsto Øver-Lia. Før de flyttet hit, losjerte de i NordstoBarn:

 1. Ingeborg, f. 1845, bodde heime, men døde hos søstera i Kallarsdalen 28.5.1932, g. 1873 m. Jon Jonsen Øver-Lien, f. 1841, d. 1873, og hadde dattera Johanna, f. 1874, lærerinne, bodde på Røros, omkom på Støren Stasjon 25.9.1912, da hun ble overkjørt av toget.
 2. Helke, f. 1848, g.m. Søren Olsen Engen, se Seigenget på Litj-Evja.
 3. Kari, f. 1851, bodde heime, død ugift 20.3.1932, se Kallarsdalen.
 4. Halvard, f. 1853, tok over bruket.
 5. Per, f. 1856, d. 1874.
 6. Berit, tvilling, f. 1856, død ugift 11.11.1918.
 7. Marit, f. 1859, g.m. Nils Johanessen Aunet, Kongdalen, bodde i Trondheim.
 8. Johanna, f. 1863, bodde heime, død ugift 21.3.1933.

1881-1910 Halvard Jonsen,  f.   1853,  d.   7.5.1912.   G.   1881  m.  Ingeborg Andersdt.  Kallar fra Ustigarden (se Gullhaugen på Berge), f.  1856, d. 10.6.1900.

Barn:

 1. John, f. 1883, tok over bruket.
 2. Gurina, f. 1886, g.I m. Mikal Halvardsen Evjemo, gnr. 84/8 under Stor-Evja, II m. Ole Jonsen Lien.
 3. Anders, f. 1897, d. 16.1.1916.

1911-1922 John Halvardsen Lien, f. 1883, d. 29.4.1971. G.I 1907 m. Sigrid Halvardsdt. Lien fra Øverlia 88/1, f.   1886, d. 22.11.1915.  G.II  1923 m. Ragnhild Jonasdt. Lien, f. på Jonasjardet på Ner-Hårstad 1882, d. 31.3.1968, som var g.I m. Ole Jenssen Lien, Liahaugen søndre.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Halvard, f. 1907, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 14.8.1910, d. 22.10.1924.
 3. Johanna, f. 2.9.1912, d. 15.5.1916.
 4. Harald, f. 3.1.1914, d. 14.2.1915.

  Barn i 2. ekteskap:

 1. Sigrid, f. 20.3.1923, g.m. Fredrik Ingvardsen Moslet, Haugen 123/3.
 2. Ingeborg Johanne, f. 1.10.1926, g.m. John Laurits Kristensen Uglem, Uglemsflætten 49/6.

1923-19      Halvard Johnsen Lien, f. 23.7.1907, d.  15.2.1988. G.  1929 m. Ragnhild Olafsdt. Kyllo fra Ner-Kyllo 93/1, f. 22.1.1908, d. 25.6.1978.

Barn:

1.  John f. 1929, tok over bruket. Hårstadengan fra Haftordsan, f.  1850, død hos dattera på Eidemsjardet 22.3.1938.

Barn:

 1. Karen, f. 1873, g.m. Henrik Jonsen Uglem, se Eidemsjardet 56/6.
 2. Anne, f. 1876, g.m. John Gunnarsen Drivvold, Ustistuggu, i Flora.
  1. Gurina, f. 1879, g.m. Erik Olsen Røssetsveen, se Sandmo 78/9 under Røset.
 3. Ole, f. 1882, tok over plassen.
 4. Peder, f. 1885, d. 9.7.1907, etter å ha vært et års tid i Amerika.
 5. Mikal, f. 1888, d. 1889.

1908-1922 Ole Jenssen Lien, f. 1882, d. 20.2.1918. G. 1907 m. Ragnhild Jonasdt. Hårstad fra Jonasjardet 65/1, f. 1882, d. 31.3.1968, som varg.II 1923 m. John Halvardsen Lien, Nordsto Øverlia, og flyttet dit. Ole og Ragnhild drev plassen sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Peder, f. 30.10.1907, d. 17.3.1916.
 2. John Alfred, f. 11.11.1909, d. 18.7.1925.
 3. Margit, f. 15.7.1912, d. 5.4.1928.
 4. Mikal, f. 6.2.1914, d. 16.9.1916.

LIAHAUGEN NORDRE (LIATRØA)

Også denne Hauga-plassen hørte Øverlia 88/1 til. Det stod hus her til i 1934, men de ble da revet og jorda lagt til bruket igjen. I 1875 hadde Jon Kristensen og Ingeborg Jonsdt. 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter på plassen sin, sådde 1 åtting blandkorn og 1 kvarter havre og satte 1 1/2 t. poteter.

Brukere

1843-1874 Tomas Persen fra Øver-Lia, f. 1818, d. 1855. G. 1843 m. Anne Gunnarsdt. fra Liagrinda, f. 1822, som i 1876 reiste til Amerika sammen med de to yngste barna.

Barn:

 1. Berit, f. 1844, heime ennå i 1865.
 2. Gunnar, f. 1846, d. 1850.
 3. Karen, f. 1849, reiste til Amerika i 1876.
 4. Peder, f. 1853, flyttet til Stjørdalen i 1868, reiste til Amerika sammen med mor sin i 1876. G. 1878 m. søskenbarnet Anne Pålsdt. Garbergstrøen, Skomakerhaugen, f. 1854, d. 1949, bodde i Minnesota, senere i Alberta i Canada.
  Barn: Tawlo, f. 1880, d. 1886, Paul Gustav, f. 1882, Gunder, f. 1884, Tawlo Georg, f. 1886, Albert, f. 1889, Bennie, f. 1891, Alma Christine, f. 1894, Julia Berntine, f. 1895, Ida Josephine, f. 1899. 1875-1918 Jon Kristensen fra Liajardet, f. 1846, d. 7.8. 1912, var skredder, slik flere i denne familien var. G. 1872 m. Ingeborg Jonsdt. fra Rolsetmoen (Elendan), f. 1847, d. 15.2.1928. Plassen deres er både i ft. 1875 og 1900 kalt Liatrøa.

Barn:

 1. Mali, f. 1865 (far: Jon Jonsen Slind, Frampå-Jardet), g.I m. Kristen Jonsen Krokstadøyen, II m. Peder Persen Hoem, se Havernessmyra (Midtstad 63/15).
 2. Kristen, f. 1872, g.m. Berit Nilsdt. Mebust, se Havernessmyra Flatheim 63/16)
 3. John, f. 1878, g.m. Ingeborg Pedersdt. Lillemo, se Øver Kyllo 93/5.
 4. Bernt, f. 1880, d. 1885.
  Bernt, f. 1889, g.m. Anne Andersdt. Almåhaug, se Liheim 86/11. 1919-1933 Bernt Jonsen og Anne Andersdt. flytta husa fra Liahaugen til Liheim.

LIATRØA (NIRSTRØPLASSEN) GNR 85/10

Denne husmannsplassen var opphavlig ei trø i sameiet til Lia-bruka. Etter at søstrene Kari og Mali Nilsdøtre var borte, ble plassen drevet av naboen på Liahaugen, Jon Kristensen. I 1920 ble plassen utskilt fra tre Lia-bruk, parten til Nordsto ble holdt tilbake, til John Jonsen Lien, Liahaugen, som fem år før hadde kjøpt den. Han solgte den nå til broren Bernt og ble slått sammen med Liheim 86/11.

Brukere

-1762-1766 Per Bersvensen fra Nesto Fuglem, f. 1716, d. 1766. G.m. Marit Jonsdt. fra Nykkelmoen, f. 1729, død Eidemsbrennan 1809.

Barn:

 1. Bersven, f. ca. 1754, g.m. Kirsti Torstensdt. Bergeshaugan, se Brenn­haugen på
 2. Eidem. Gjertrud, f. ca. 1754 og visstnok tvilling med Bersven, g.m. Erik Henn­ingsen Heggset, se Nessmoen i Flora.

1767-1776 Jon Persen, å. lill, 57 år, og Siri Jonsdt., d. 1804, 81 år, se Nordsto Øver-Lia.
1777-1798 Bardo Jonsen, f. 1745, død i legd 1813. G. 1771 m. Kari Nilsdt. Ugldalen, f. 1749, d. 1798. De tok over plassen etter foreldra hans, Jon og Siri.

Barn:

 1. Nils, f. 1770, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1774, g.m. enkmann Ola Jonsen Marstadtrøen.
 3. Jon d.e., f. 1777, g.I m. Ingeborg Bardosdt. Stubbhaugen og kom dit. II m. Ingeborg Persdt. Bårsetplassen, III m. Siri Persdt. Uthusplassen.
 4. Jon d.y., f. 1780. g.m. Sessil Haldorsdt. Hovsbrennen og kom dit.
 5. Ingeborg, f. 1784, tjente i Lia, død ugift hos søstera på Marstadtrøa 1820.
  Barn: Hans, f. 1817 (far: »hendes Fæstermand«, hattmaker Ole Hanssen Saberg), oppfostret på Sessengsvea.
 6. Per, f. 1788, d. 1799.
 7. Mali, f. 1792, ?

1799-1845 Nils Bardosen, f.  1770, d.  1865. G.  1798 m. Ingeborg Pålsdt. Garberg fra Utstoggo, f. 1777, d. 1863.

Barn:

 1. Bardo, f. 1798, g.m. Randi Andersdt. Uglem, se Konntrøa (Gjellia).
 2. Kari, f. 1801, tok over plassen, død ugift 1893.
 3. Mali, f. 1807, død som spedbarn.
 4. Siri, f. 1810, drev bruket sammen med søstrene, død ugift 1874.
 5. Mali, f. 1812, d. 1817.
 6. Pål, f. 1815, d. 1817.
 7. Mali, f. 1818, drev plassen sammen med søstrene, død ugift på Mebost 15.11.1915.
 8. Pål, f. 1821, d. 1825.

1846-1898 Kari, Siri og Mali Nilsdt.