LILLE-EVJEN ØVRE (LITJ-EVJBAKKAN)

Print Friendly, PDF & Email

 1548 beltate «Gutthe paa Effie» 3 ½ daler i gårdfesting i Evjen. Gårdfesting er det beløp en nyrydder betalte til staten inntil gården var blitt lagt i land­skyld og kunne svare ordinær leidang og skatt. Fornavnet Gutte er sjelden; det må være en forvanskning av Guttorm. Når vi så vet at Guttorm Lilleevjen betalte den ene daleren som ble krevd i skipsskatt i 1557/59, må vi tro det dreier seg om samme mann, og at Øver Litjevja følgelig ble gjenryddet på midten av 1540-tallet.

Begge Litjevj-bruka betalte leidang i 1590, men en må til 1609 for igjen å få navnet på brukeren av odelsgården Lilleevjen øvre: Ola. Ola skattet for 6 kyr og 2 ungnaut i 1628 – omtrent selbunormalen, og sikkert for lavt. Året etter betalte han 6 skjepper havre i tiende, naboen Bersvend 5 skjepper. I koppskatt betalte han i 1645 for kone, en dreng og en taus. En husmann, Jon, er ført med hustru, en annen husmann Ola, står alene i skattelista.

Ola føres kontinuerlig som bruker t.o.m. 1655. I 1655 står Jon, kanskje husmannen. Året etter er enka bruker og står som det i fire år framover.

I manntallene 1665/66 finner vi at Bersvend Jonsen sitter på odelsgården. Det oppgis i to kilder at han er bare 20 år gammel (f. 1645), i en 24 år (1641). Uansett var han ung, og vi vet han overtok gården før, kanskje allerede i 1661. Han må helst ha vært av slekta og arvet, skjønt unge gutter har jo giftet seg med eldre enker både før dette og senere. Bersvend er i manntallet 1666 ført med to sønner, i virkeligheten var det hans brødre: Gunder Jonsen f. 1647 og Ola Jonsen f. 1653.1 manntallet står også to tjenere, Gunner 14 år og Nils 40 år. Den siste kan være den «Niels Anderson Lillefwen», som under ok­kupasjonen i 1657 ble utskrevet av svenskene for å gjøre krigstjeneste i Balticum (Polen). I den svenske rulle står det at Nils rømte, som flere andre trøndersoldater. Ingen av de som ble sendt over, kom noensinne tilbake.

Bersvend Jonsen var eier og bruker ennå i 1701. Han alene er ført i mann­tallet det året.

Bersvjen Lillevjen 1645

Bersvjen Lillevjen 1645

 

Skylda på dette bruket var 12 marklag mindre enn på Ner Litj-Evja. Brukerne her var sjøleiere. Fra midten av 1600-åra og til 1880 satt sju generasjoner av samme slekta på bruket. Vi finner underoffiseren Jon Olsen med 200 rdr. pantegjeld til stigeren Mons Olsen Berge, men en må si at økonomien her var god til i mot midten av 1800-tallet.

Eldste datter til korporal Jon Olsen – Berit – ble gift med Torsten Arnsen Kvello og i tida deres ble det gjennom barna knytt band til de gjeveste slektene i bygda. Under skiftet etter Ingrid Olsdt. i 1853 ble Øver Litj-Evja verdsatt til 600 spd., men utlagt til kreditorene, Statslånet av 1848 for 485 spd. og til Th. Angells Stiftelser for 90 spd. Det økonomiske fundamentet var ikke lenger det beste, men utad var de fortsatt standsfolk. Slekta fikk en sørgelig ende på Litj-Evja. En januardag i 1878 omkom Arn Torstensen i snøstorm på tur til kvernstensarbeidet, sekstito år gammel. Det var fallittbu etter ham. Sønnen Torsten og kona drog i 1883 til Minnesota, etter å ha mistet eiendommen. Etter først å ha solgt fra Seigenget 91/5 til Søren Olsen Engen, solgte Torsten i 1880 Haugen 91/4 til de Angellske Stiftelser, og hovedbruket til Simen Torstensen Korsvold, som kjøpte i navnet til sønnen Torsten for 3 340 kroner og kår til Kari Jonsdt., stemor til Torsten Arnsen.

I 1889 ble Øver Litj-Evja, eller Litj-Evjbakkan, halvert mellom brødrene Torsten og Hans Simenssønner, slik at Torsten tok over Ysterbakkan og Hans fikk Norderbakkan.

I 1723 er utsæden gitt opp til 1 t. og 1 åtting bygg og 5 t. havre, høyavlinga til 60 lass og husdyra til 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 3 sauer og 5 geiter. I 1866 var det 72 1/2 mål dyrkajord og 34 mål naturlig eng. Årlig avling er gitt opp til 12 t. bygg, 60 t. havre, 50 t. poteter, 50 lass høy og 70 lass høy fra utslåttene. Bruket hadde 4 setervoller.

I 1875 var det 2 hester, 9 kyr, 10 ungnaut, 21 sauer, 19 geiter og 1 gris på bruket og utsæden l1/2 t. bygg, 4 1/2 t. havre og 4 t. poteter på Øver Litj-Evja. Bruket hadde vårvoll i heimmarka, og setrer i KråssådÅlen og Roltdalen. Fra gammelt av ble det betalt 8 skl. engskatt for myrslått i kongens allmenning.

Brukere

-1661-1712 Bersven Jonsen fra Nordgarden Mebost, f. ca. 1641, d. 17    , var trulig gift med enke her.

1713-1744 Jon Olsen d.e. fra Nordgarden Mebost, f. ca. 1678, d. 1771, kom hit som dreng til farbroren Bersven. Han var bror til Bardo på Ner Litj-Evja. G. 1713 m. Brynhild Olsdt., f. ca. 1679, d. 1744.

Barn:

 1. Ola, d.e., f. 1715, bodde heime, død ugift 1766.
  1. Bersven,  f.   1717,  g.m.  Brynhild Bjørnsdt.   Hårstad,   se Seigenget nedafor.
 2. Ola, d.y., f. 1720, tok over bruket.

1745-1780 Ola Jonsen d.y., f. 1720, d. 1781. G. 1745 m. Berit Torstensdt. Rønsbergs-Markåen, f. 1720, d. 1808.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1746, bodde heime, død ugift 1819.
 2. Sessil, f. 1748, g.m. Tomas Olsen Hove, husmannsfolk under Litj-Evja, men flytta til Hove, se Hove nordre.
 3. Jon, f. 1757, tok over bruket.
 4. Dordi, f. 1760, g.m. Ola Haldorsen Røsetsveen.

1781-1810 Jon Olsen, f. 1757, d. 1810, var korporal. G. 1779 m. Ragnhild Tomasdt. Øver-Lien, f. ca. 1756, d. 1825.

Barn:

 1. Berit d.e., f. 1780, tok over bruket.
 2. Berit d.y., f. 1784, g.m. Nils Jonsen Overvik, Nordistoggo.

1811-1842 Berit Jonsdt. d.e., f. 1780, d. 1853. G. 1802 m. Torsten Arnsen Kvello, f. 1776, d. 1843.

Barn:

 1. Berit, f. 1803, død som spedbarn.
 2. Berit, f. 1804, g.m. Per Bardosen Heggset i Flora. II m. enkmann Jon Jonsen Ner-Lien, Ustigarden.
 3. Jon, f. 1807, d. 1829.
 4. Ragnhild, f. 1811, g.m. Jørn Olsen Slind, Jørngarden.
 5. Arn, f. 1815, tok over bruket.
 6. Ola, f. 1818, g.m. Soffi Gunnarsdt. Rolset, se Nygarden Mebost.
 7. Haldor, f. 1820, g.m. Berit Jonsdt. Eidem, Oppigarden, og kom dit. Se også Ner Litj-Evja.

1843-1874 Arn Torstensen, f. 1815, omkom i snøstorm på en tur til kvern-fjellet, 21.1.1878. G.I 1838 m. Ingrid Olsdt. Svinås fra Oppigarden, f. 1815, død i barselseng 1851. G.II 1852 m. Kari Jonsdt. Kleset fra Nordigarden, f. 1821, d. 1885. (som var g.I m. Jon Jonsen Mogård).

 Barn i 1. ekteskap:

 1. Torsten, f. 1838, tok over bruket.
 2. Ola, f. 1842, g.m. enke Anne Jonsdt. Stor-Evjen, Fargargarden, og kom dit.
 3. Jon d.e., f. 1846, g.m. Ingeborg Tomasdt. Bårdsgård, se Litj-Evjtrøa nedafor.
 4. Arnt, f. 1849, g.m. Sigrid Olsdt. Slind, se Nyhus på Lagli.
 5. Petter, f. 1851, død som spedbarn.
  Barn i 2. ekteskap:
 6. Jon, f. 1853, g.m. Sofie Haldorsdt. Mebost, Nordgarden, og kom dit.
 7. Ingebrikt, f.  1856, g.m. Brynhild Bernsdt. Morset, se Røsetmoan (Moheim).
 8. Peder, tvilling, f. 1856, reiste til Amerika i 1882, bodde i Washington.
 9. Berit, f. 1859, d. 1861.
 10. Berit, f. 1861, d. 1865.
 11. Ole, f. 1865, reiste til Amerika i 1886, g. 1893 m. Lina P. Hagen.
  Barn: Melwin Palmer, f. 1894, Althea Cora, f. 1895, Olive Lillie, f. 1900.
 12. Berit, tvilling, f. 1865, død som spedbarn.

1875-1880 Torsten Arnsen, f. 1838. G, 1863 m. Brynhild Jonsdt. Kyllo, f. 1837. Familien reiste til Amerika i 1883, bodde i Minnesota. De bodde på Kallar og senere på Litj-Evjtrøa før de tok over.

Barn:

 1. Arnt, f. 1863, g. 1887 m. Sigrid Torgersdt. Smestad fra Vågå.
  Barn: Tina, Tunis, Bertha, Sylvia, Alfred.
 2. Ingrid, f. 1866.
 3. John, f. på Kallar 1869.
 4. Henrik, f. 1873.
 5. Gurine, f. 1876.
 6. Kristen, f. 1880, d. 1882.

1881-1888 Simen Torstensen Korsvold, f. i Dovre 1822, d. 1911, og kona Anne Hansdt., f. i Dovre 1827, d. 27.6.1917, kom til Øverbygda fra Selbustranda, der de hadde bodd på Fuglem og Grøtem. Denne familien drev i flere generasjoner som hest- og krøtterhandlere og reiste på martnadene vidt omkring.

Barn:

 1. Torsten, f. i Dovre 1848, g.m. Ragnhild Pettersdt. Ås, tok over halve bruket, se Ysterbakkan 91/2 nedafor.
 2. Gunhild, f. ca. 1854, flyttet fra Grøtem til Gjesvær i Finnmark i 1870, kom igjen og reiste til Amerika i 1887.
 3. Hans, f. i Dovre 1858, g.m. Sirianna Ingebriktsdt. Kirkvoll, tok over halve bruket, se Norderbakkan 91/3 nedfor.
 4. Johan, f. i Dovre 1860.
 5. Simen, f. i Dovre 1862, reiste til Amerika i 1884.
 6. Ole, f. på Leinstranda 1865, reiste til Amerika i 1884, g.m. Gina Johnsdt. Velve, f. i Minnesota 1879 (se Velvesmoen, plass under Nor-digarden).
  Barn: Josie Mathilde, Simon Alfred, Orwald, Gerhard, Anna Ingeborg, Peter Gotwald, Lulu Benora.

LILLEEVJEN ØVRE ØSTRE GNR 91/2 (YSTERBAKKAN)

Etter delinga av Øver Litj-Evja i 1889 satt Torsten Simensen Korsvold igjen med denne halvparten av bruket. Han hadde til da hatt skjøte på hele, men foreldra hadde drevet og sjøl hadde han i lang tid bodd i Tydalen.

Omkring 1955 var det 45 da dyrkajord, 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 2 griser på bruket. Det er 150 da produktiv skog.

Fra Ysterbakkan er utskilt: Sollia 91/7 (Litj-Evjtrøa) i 1904 til husmannen John Arntsen. Brennås 91/10 i 1933 til Ole J. Evjen Kallar. Granli 91/11 i 1934 til Halvor B. Lilleevjen. Solstad 91/15 i 1961 til Olav J. Evjen Kallar.

Brukere

1889-1917 Torsten Simensen Korsvold, f. 1848, d. 18 . G. 1871 m. Ragnhild Pettersdt. Ås fra Tydalen, f. 1848, d. 1924. Torsten drev hest- og krøtterhandel sammen med faren, broren og sønnene. De drev også slakteri her. Før de tok over halve Litj-Evjbakkan, bodde Torsten og Ragnhild i Tydalen. I åra 1879-1886 forpaktet de Litjstoggo Moslett.

Barn:

 1. Simen, f. 1870, drept i togulykke under transport av hester til Levanger-martnaden, g.m. Ingeborg Johannesdt. Ås, Ustgarden, fra Tydalen, f. 1877, d. 1956 (som ble g.II m. Ivar Tomassen Tanemsmo i K 1/2bu).
  Barn: Ragnhild, f. 1896, g.m. Henrik Anderssen Wehn fra Mostad-marka, bodde i Hommelvik, Torstein, f. 1899, se Heimly 143/61 under Slindan.
 2. Petter, f. 1872, f. 1961, g. 1893 m. Johanna Ingebriktsdt. Hårstad, Øver-Hårstad 64/3, f. 1867, d. 1951, bodde på Greslivollen i Tydalen.
  Barn: Anne Bergitte, f. 1897, Torstein, f. 1900, g.m. Hjørdis Mikalsdt. Kulset Einan, gnr. 76/5, Ragnhild Ivarda, f. 1902, Inga Gurine, f. 1905, Sigurd, f. 1908, se Lundheim 64/29 under Øver-Hårstad.
 3. Anna, f. 1874, g.m. Esten Nilssen Guldseth, Andersgarden 147/1.
 4. Olaf, f. 1880 g.m. Ingeborg Henriksdt. Morseth, se Marienborg 64/2 under Øver-Hårstad.
 5. Thorvald, f. 1882, g.m. Ingeborg Andersdt. Berge, Framigarden 74/1, og kom dit.

1918-1933 Olaf Torstensen og Ingeborg Henriksdt. Korsvold, se Marienborg 64/2.

1934-1973 Torstein Olafsen og Jorunn Arntsdt. Korsvold, tok over etter foreldra hans, se Marienborg 64/2.

1974-         Tor Jostein Torsteinsen Korsvold, f. 25.5.1942, og kona Aslaug

Olsdt. Haave fra Brattlia 67/38, f. 6.2.1939.

BRENNAS GNR 91/10

Bruket ble utskilt fra Ysterbakkan i 1933 til Ola Johnsen Evjen Kallar fra Nordigarden Kallar, 92/1, f. 4.11.1906. d. 16.6.1966, og kona Ingeborg Johnsdt. Evjen fra Ustpå-Jardet 84/4, f. 2.6.1908. De ble bureisere her. Omkring 1955 hadde bruket 31 da dyrkajord, og det var 1 hest, 4 naut, 6 sauer og 2 griser i fjøset. Det er nå 48 da dyrkajord. Ola og Ingeborg var g. 1929 og hadde barna:

 1. John, f. 10.3.1930, bor i Trondheim, sb.m. Marit Jerpstad, f. 1931.
 2. Jorun, f. 4.7.1931, g.m. Harald Lundemo, f. 1924, bor i Hommelvik.
  Barn: Unni Alise, f. 1955, Olav, f. 1959, Ingunn, f. 1961.
 3. Sverre, f. 1933, tok over bruket.
 4. Magnar, f. 3.3.1938, d. 20.3.1941.
 5. Solveig, f. 24.12.1939, g.m. Adolf Schou i Koppervik, f. 1932.
  Barn: Arnstein, f. 1964, Ove Magnar, f. 1965, Svenn Ingar, f. 1966.
 6. Marvin, f. 17.9.1947, bor heime.

Sverre Evjen Kallar, f. 15.8.1933, og kona Jorun Hoven, f. 14.1.1937, driv både Brennås og Nordigarden Kallar.

Barn: Ola, f. 1963, Anita, f. 1967, sb.m. Fred Kåre Fremo, f. 1967 (barn: Tone Cecilie, f. 1988), Tore, f. 1975.

SOLSTAD GNR 91/15

Tomta er utskilt fra Ysterbakkan i 1961 til Olav Johnsen Evjen Kallar fra Nordigarden Kallar 92/1, f. 1919, som bygde her s.å.

LILLEEVJEN ØVRE VESTRE GNR 91/3 (NORDERBAKKAN)

Denne halvparten av Litj-Evjbakkan tok Hans Simensen Korsvold over ved delinga i 1889, da han og broren Torsten halverte bruket. Både setrer, hamn­ing og allmenningsrett ble delt likt mellom bruka. Omkring 1955 var det på Norderbakkan 40 da dyrkajord, 1 hest, 5 kyr, 4 ungnaut, 3 sauer og 1 gris. Det er 190 da produktiv skog på bruket.

Fra Norderbakkan er utskilt: Hølen og Svarttjennslåtten 91/6 i 1894 og solgt til Per Monssen Moslett, Sørpå-Jardet. for 250 kroner, som solgte igjen i 1917 til Peder Hanssen Røsset, Ustigarden, for samme pris. Baklia 91/8 i 1909 til Bardo H. Lilleevjen. Bakketun 91/9 i 1923 til Petter O. Tjærebo. Baklia 91/12 i 1937 og lagt til 91/11. Granli øvre 91/13 i 1937 og slått sammen med Granli 91/11.

Brukere

1889-1934 Hans Simensen Korsvold, f. 1858, d. 19    . G. 1884 m. Sirianna Ingebriktsdt. Kirkvoll fra Tydalen, f. 1859, d. 1932.

Barn:

 1. Anna, f. 1885, g.m. Peder Jonsen Stokke, Litj-Evja 90/1.
 2. Berit, f. 1891, g.m. Bardo Tomassen Mogård, Bardogarden 125/1. 1935-1982 Hans Pedersen Korsvold, se Ner Litj-Evja 90/1, f. 20.2.1903. G.

1932  m.  Brynhild Bersvendsdt.  Rønsberg  fra Rønsbergstrøa  103/4,  f. 26.3.1902.

1983-         Reidar Stokke, f. 30.5.1942, og kona Anne Karin Bjørvik, f.

27.4.1948.
Barn: Kari, f. 1983.

BAKKETUN GNR 91/9

Tomta er utskilt fra Norderbakkan på Litj-Evja i 1923 til Petter Olsen Tjærebo, som kjøpte den av Hans Simensen Korsvold for 510 kroner. Han drev blikkenslagerverksted her, men solgte eiendommen i 1928 til Marie Nilsen for 7 000 kroner. Hun og mannen Aksel, som hadde vært handelsbestyrer ved Selbu Samvirkelag, drev handel her til i pinsehelga 1930, da husa på Bakketun brann ned. Johan J. Lien kjøpte tomta i 1933 for 150 kroner og bygde på ny.

Brukere

1923-1928 Petter Olsen Tjærebo kom til Selbu fra Hommelvik i 1921. Da kona og sønnen i 1928 døde, flyttet han ut igjen og døde i Malvik i 1962.

1929-1932 Aksel Normann Nilsen fra Dønnes i Nordland, f. 1890, og kona Anne Marie Sætran fra Meråker, f. 1900, var gift i 1924 og hadde barna: John, f. 1925, Else, f. 1926, Målfrid Pauline og Nils Magnar, tvillinger, f. 1929. Familien flyttet til Meråker.

1933-        Johan Ingemann Johnsen Lien fra Øver-Kyllo, f. i Sør-Dakota

1.7.1902, d. 2.4.1967. G.  1926 m. Anna Torine Torvaldsdt. Korsvold   fra Framigarden Berge 74/1, f. 21.10.1902.

Barn:

 1. Tordis Ingeborg,  f.   12.7.1926,  g.m.   Leid Brandt,  f.   1924,  bor i Trondheim.
 2. John Ivar, f. 29.4. 1934, sb.m. Jorunn Flatas, f. 1936, bor i Trondheim.
  Barn: Anne, f. 1954, Ingrid, f. 1958.
 3. Magnar, f. 11.3.1938, g.m. Birgit Ceelius, f. 1946, bor på Hitra.
  Barn: Heidi, f. 1966, Jan, f. 1967.
 4. Astrid Johanne, f.26.1.1947,  sb.m.  Ragnar Lønnum, f.   1942, bor i Trondheim.
  Barn: Geir, f. 1969, Mona, f. 1971.

GRANLI GNR 91/11

I 1934 ble en part – Granli 91/11 – utskilt fra Ysterbakkan på Litj-Evja til Halvor Bardosen Lilleevjen, som den tid bodde på plassen Øver Litjtrøa. Han kjøpte eiendommen av Olaf Korsvold for 2000 kroner. Halvor eide fra før Baklia 91/8, men i 1937 byttet han den parten med jord fra Norderbakkan på Litj-Evja, som grenset til den førstnevnte. Folket på Øver Litjtrøa bygde og flyttet hit til Granli i 1937. I 1973 ble også Kallarsnesset 92/9 lagt til bruket.

Omkring 1955 var det 26 da dyrkajord på Granli, 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer, 2 geiter og 2 griser. I dag er dyrkajorda ca. 60 da.

Fra bruket er utskilt Fossheim 91/18 i 1966 til sønnen her, Iver Alfred.

Brukere

1934-1972 Halvor Bardosen Lille-Evjen, se Øver Litjtrøa på Ner Litj-Evja, f. 7.2.1900, d. 25.10.1976. G. 1932 m. Inga Petrine Iversdt. Mebust fra Oppistoggo 98/1, f. 15.1.1905, d. 21.8.1982.

Barn:

 1. Baro Sigvard, f. 1932, tok over bruket.
 2. Iver Alfred, f. 1936, g.m. Inger Johanne Fordal, se Fossheim 91/18 nedafor.
 3. Ingebjørg, f. 1941, g.m. Sakarias Larssen Uthus, gnr. 110/2 i Flora.

1973-         Baro Halvorsen Lilleevjen, f. 22.10.1932, sb.m. Herlaug Boffy,

f. 17.11.1922.

FOSSHEIM GNR 91/18

Tomta er utskilt fra Granli 91/11 i 1966 til sønnen der, Iver Alfred Lilleevjen, f. 5.4.1936, og kona Inger Johanne Fordal fra Stjørdalen, f. 20.1.1945, som bygde her i 1970.
Barn: Hans Olav, f. 1963, Rolf Idar, f. 1964, Torbjørn, f. 1972.

SOLLIA GNR 91/7 (LITJ-EVJTRØA)

Oppe i trøene hadde også Øver Litj-Evja en husmannsplass, mellom plassene til Ner Litj-Evja og Kallarstrøa. Etter delinga av Øver Litj-Evja hørte plassen Ysterbakkan til og fra det bruket ble plassen i 1904 utskilt med matrikkelnavnet Sollia. Husmannen Jon Arnsen hadde kjøpt plassen av Torsten Korsvold for 1 000 kroner. Etter at Karen Jonsdt. døde, er bruket nyt­tet som feriested.

I 1875 var det 2 kyr, 5 sauer og 4 geiter i plassfjøset og utsæden 14 t. bygg og 1 t. poteter. Det er 10 da dyrkajord her.

Brukere

-1816  Tomas Jonsen d.e.   fra Øver-Lia,  f.   1780, d.   1816, var militær halvmåneblåser. G. 1807 m. Anna Jørnsdt. fra Hovsbrottet, f. 1782, f. 1830, som var g.II m. Per Arnsen. Tomas og Anne losjerte på Øver Litj-Evja før de kom hit til Trøa som bureisere.

Barn:

 1. Anne, f. 1807, g.m. Ola Anderssen Samstadhaugen.
 2. Brynhild, f. 1811, g.m. Ola Persen Sessengsveen.
 3. Jon, f. 1816, d. 1818.

1817-1830 Anne Jørnsdt., enke etter Tomas Jonsen Lille-Evjtrøen. G.II 1819 m. Per Arnsen Kallar, se Ustigarden Såmstad, f. 1779, f. 1857. som var g.II m. Marit Haldorsdt.
Barn: Tomas, f. 1821.

1831-1855 Per Arnsen, enkmann etter Anne Jørnsdt. Lille-Evjtrøen. G.II 1831 m. Marit Haldorsdt. Liahaugen, f. 1804, som reiste til Amerika i 1870.
Barn: Anne, f. 1832, tok over plassen.

1856-1870 Anne Persdt., f. 1832. G. 1856 m. Jon Sjurdsen Slind fra Bortistoggo, f. 1834. Familien reiste til Amerika i 1870.

Barn:

 1. Per, f. 1856, druknet i en brønn 17.6.1859.
 2. Sivert, f. 1859.
 3. Marit, f. 1861, g.m. Jon Olsen Bårdsgård, Negarden.
 4. Kari, f. 1864.
 5. Ingeborg, f. 1867.
 6. Petrine, f. 1869.

1871-1874 Torsten Arnsen og Brynhikl Jonsdt. flyttet til gards og tok over Øver Litj-Evja etter foreldra hans. Bror hans kom da hit til plassen.

1875-1920 Jon Arnsen d.e. fra Øver Litj-Evja, f. 1846, f. 21.8.1920. G. 1874 m. Ingeborg Tomasdt. fra Negarden Bårdsgård, f. 1842, d. 11.4.1924.

Barn:

 1. Karen, f. 1876, tok over bruket.
  1. Arnt, f. 1880, reiste til Amerika i 1906.
   Barn: Bergljot, f. 5.2.1907, se Nerheim 72/4 under Hoem.
  2. Johanna, f. 1884, d. 1898.

1921-19 Karen Jonsdt. Lilleevjen, f. 1876, død ugift 19 .
Barn: Johanne, f. 9.6.1907, d. 31.1.1925 (far: John Tomassen Lien).

19    –       Ingrid Ingebrigtsdt. Langli, f. 19.8.1916, er slektning av Karen

Jonsdt.

SEIENGET GNR 91/5

Dette bruket er utskilt fra Litj-Evjbakkan i 1876 til Søren Olsen Engen, som samme året fikk skjøte fra Torsten Arnsen Lille-Evjen for 150 spd. I 1898 kjøpte han Bergsenget 74/3, utskilt fra Bergskroken 74/2, for 700 kroner. Det ble solgt i 1949 til Ole Marstad, Bergsmoan 76/14. Seienget 86/10 ble i 1932 utskilt fra Ustigarden Ner-Lia og kjøpt av Olav Engen for 3 600 kroner.

Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord på bruket, 3 kyr, 4 sauer og 1 gris på bruket.

Brukere 1876-1924 Søren Olsen Engen fra plassen Engløkkja i Flå, f. 1842, f. 30.12.1907, kom til Selbu som  1/2rer i 1866, se Selbu i Fortid og nåtid, bind 2, side 174. G. 1872 m. Helga Jonsdt. Øver-Lien fra Nordsto, f. 1848, d. 26.8.1948. De bodde i skolestua på Værhusbakken til de flyttet hit som bureisere.

 

Flåbyggen Søren Engen kom til bygda som skolemester, ble gift med Helga Lien, og de ble bureisere på en part av Litj-Evja.

Flåbyggen Søren Engen kom til bygda som skolemester, ble gift med Helga Lien, og de ble bureisere på en part av Litj-Evja.

Barn:

 1. Ole, f. 1874,  1/2rer, d. 1962, g. i Domkirken i Trondheim 1898 m. Gudrid Hedalen, fra Østre Slidre, f. 1872, d. 1940, bodde i Gjøvik.
  Barn: Helga, f. 1900, Margit, f. 1906, Gudrun, f. 1908.
 2. John, f. 1876, d. 1900.
 3. Eli, f. 1878, g.m. Ingebrigt Jørgensen Hårstad, Jørgensgarden Ner-Hårstad 65/8.
 4. Peter, f. 1880, død som spedbarn.
 5. Peter, f. 1882,  1/2rer, d. 1916, g.m. Anne Elisabeth Østgård fra Dalsbygda i Nord-Østerdalen, f. 1885, d. 1951, bodde på Røros.
  Barn: Sverre, f. 1911, Aud Petra, f. 1915.
 6. Gunnar, f. 1885,  1/2rer, d. 1967, g.m. Hanna Asplin, f. 1892, d. 1970, bodde i Storelvdal.
  Barn: Steinar, f. 1920, Ingerid, f. 1921, Hallbjørn, f. 1923, Vidar, f. 1926.
 7. Bernhard, f. 1888, d. 1966, g.m. Sofie Elisabeth Åsen fra Røros, f. 1897, d. 1959, bodde i Trondheim.
  Barn: Sigurd, f. 1922, Harald, f. 1931.
 8. Olav, f. 1890, tok over bruket.

1925-1975 Olav Sørensen Engen, f. 1890, d. 1.8.1983. G. 1919 m. Brynhild Pedersdt. Rolset, f. på Oppigarden Bårdsgard 1894, d. 1.8.1980.

Barn:

 1. Helga, f. 1920, tok over bruket.
 2. Solveig, f. 30.6.1924, g.m. Ragnar W. Hoff i Trondheim, f. 1922.
  Barn: Kjell Ragnar, f. 1950, Hanne, f. 1960.
 3. Borghild, f. 6.2.1927, g.m. Ingulf Nagelhus fra Snåsa, f. 1926, bor på Levanger.Barn: Bjørn Olav, f. 1956.

1976-        Helga O. Engen, f. 5.10.1920, og mannen Anders L. Buland fra

Hegra, f. 1923.
Barn: Trond Hallgeir, f. 1958.

SEIENGET GNR 91/1

Her lå opphavlig en husmannsplass som hørte Øver Litj-Evja til. I februar 1782 ble det holdt skifte på plassen «Sej-Enget», etter husmannen Bersven Jonsen. Som verge for enka Brynhild Bjørnsdt., møtte slektningen Gunnar Sjurdsen Ner-Hårstad. Det var god velstand her. Bruttoformuen var 70 rdr. og dette var mye på et plassrom. Det ble netto 22 rdr. på hver av arvingene, enka og dattera, som begge hette Brynhild. Under skiftet kunne Brynhild Bjørnsdt. opplyse at buet eide 4 marklag i Øver Litj-Evja, som Bersven Jonsen hadde arvet etter bror sin, Ola, som var eldst der og døde ugift. Hun hadde ikke heimel til eiendommen, men Mons Øver-Hoem og Halvard Ner Litj-Evjen vitnet at dette var rett. De 4 marklag ble vedsatt til 20 rdr., som kom i tillegg til det registrerte buet på plassen. Med basis i husmannsplassen Seigenget, ble nå 4 marklag utskilt og brukerne her er senere behandlet som sjøleiere.

Ola Olsen ble gift med dattera her, Brynhild Bersvensdt., og da hun i 1807 døde, giftet han seg straks med enka på Mogarden og flyttet dit. Seigenget solgte han til Ola Jonsen Kleset for 800 rdr. Han overlot bruket til dattera Agnetta og mannen Per Sjurdsen Velve, som flyttet hit. Da Per i 1823 døde, ble Agnetta rådd på å gifte seg igjen, og bruket ble verdsatt til 200 spd. Hun og andre mannen, Bersven Sjurdsen Berge, fikk slite med skral økonomi. Mellom annen gjeld, var en pantobligasjon til Trondhjems Domkirke tung å svare for.

Før Bersven Sjurdsen i 1854 døde, skjøtet han fra seg Seigenget til Bern Tomassen Stor-Evjen for 100 spd., dvs. for gjeldssummen til Domkriken. Bersven og Agnetta skulle ha kår, som også sønnen hennes, Ola Persen, skulle nyte. Det ble satt til 20 spd. i årlig verdi. Bern og Ingrid Estensdt. slet også hardt med gjelda, og i 1866, da bror hennes, Haldor Gullset, kom tilbake fra Amerika og organiserte ei stor utvandring, ga de seg med til Midt­vesten sammen med over to hundre andre selbygger.

Torsten Torstensen Berge kjøpte Seigenget av Bern før han drog og drev det sammen med plassen sin, Libekk. Bern hadde i 1853 kjøpt en part av Ner Litj-Evja for 341 spd. og ga Pensjonsfondet for Geistlige Enker en pan­tobligasjon lik kjøpesummen. Dette var Øya lnr. 116b, se Libekk 90/3. Torsten solgte i 1877 Seigenget til Jon Persen Lille-Stokke for 2 000 kroner og overtak av kåret til Ola Persen. Men Øya var ikke med i denne handelen.

Den nye familien her reiste også til Amerika til sist, og i 1910 fikk Jon Jonsen Renå skjøte for 2 800 kroner.

11866 er det oppgitt at på bruket Seigenget var det 12 mål dyrkajord og årlig avling ble satt til 2 t. bygg, 5 t. havre og 10 t. poteter og 5 lass høy heime på bruket og 28 lass i utslåttene. Foret kunne vinterfø 4 kyr og 6 sauer. Bruket hadde ikke seter. I 1875 bodde losjerende på bruket, som da hørte Torsten Libekk til, men det er gitt opp at det var 2 naut og 4 sauer her og 1 t. bygg, 2 t. havre og 4 t. poteter i utsæd. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er 314 da produktiv skog.

Fra Seigenget er utskilt: Solhaugen 91/14 utskilt i 1958 til sønnene her, John Ingemann og Arnt Gunnar Renå.

Brukere 1722-1751 Nils Jonsen Garmaker, f. ca. 1676, død under navnet Mølnhus 1751, var innflytter og som navnet forteller, knytt til Selbu Kobberverk. G.I m. Marit Larsdt., f. ca. 1677, d. 1722. G.II 1723 m. Siri Monsdt. Kyllo, f. ca. 1693, d. 1730. I 1723 var utsæden hos husmannsfolket på Litj-Evja !4 t. korn.

Barn:

 1. Anne, f. i 1. ekteskap 1722.
 2. Mons, f. 1724, g.m. Ingeborg Tomasdt. Kallar, se Øver-Hoem.
 3. Jon, f. 1727, død som spedbarn.
 4. Jon, f. 1729.

1752-1769 Mons Nilssen og Ingeborg Tomasdt., se Øver-Hoem. Av de ni barna deres var alle så nær som det yngste født her.

1770-1782 Bersven Jonsen fra Øver Litj-Evja, f. 1717, d. 1782. G.m. Brynhild Bjørnsdt. fra Jardet på Ner-Hårstad, f. 1719, d. 1798.

Barn: Brynhild, f. ca. 1753, tok over bruket.

1783-1807 Brynhild Bersvensdt., f. ca. 1753, d. 1807. G. 1784 m. Ola Olsen Svinas fra Negarden, f. 1752, som ble g.II 1807 m. enke Gollaug Persdt. Mogård og flyttet dit, der han tok livet av seg vinteren 1811.
Barnlause ekteskap.

1808-1815 Avlsbruk under Nordigarden Kleset.

1816-1853 Agnetta Olsdt. fra Nordigarden Kleset, f. 1780, d. 1872. G.I 1804 m. Per Sjurdsen fra Oppigarden Velve, f. 1776, d. 1823. De tok over bruket etter foreldra hennes. G.II 1825 m. Bersven Sjurdsen Berge fra Nordigarden, f. 1777, d. 1854.

Barn, alle i 1. ekteskap (de fem første født på Kleset):

 1. Brynhild, f. 1805, g.m. Hans Torgersen Rolsetgjerdet.
 2. Mali, f. 1806, g.m. Jon Olsen Slindbrauten.
 3. Goro, f. 1810, g.m. Pål Haftordsen Hårstadengan, Haftordsan.
 4. Ingeborg, f. 1812, g.m. Mikkel Jonsen Evjmoen, plass under Fargargarden Stor-Evja.
 5. Sjurd, f. 1815, d. 1817.
 6. Ola, f. 1817, bodde heime og hadde kår av bruket, død ugift 1897.
 7. Anne, f. 1820, g.m. Per Olsen Slindråen.

1854-1866 Bern Tomassen fra Saurgarden Stor-Evja, f. 1823, d. 1902. G. 1855 m.  Ingrid Estensdt.   fra Andersgarden Gullset,  f.   1832,  d.   1904. Familien reiste til Amerika i 1866, bodde i Minnesota.

Barn:

 1. Tomas, f. 1855.
 2. Esten, f. 1856.
 3. Bersven, f. 1858.
 4. Nils, f. 1860, g. 1891 m. Wilhelmine Bunde, bodde i Minnesota.
  Barn: Ellen, f. 1893, Alfred, f. 1895, Conrad, f. 1897, Wilhelm, f. 1899, Mor­ris, f. 1902, Theodore, f. 1905, Keneth, f. 1911.
 5. Marit, f. 1862.
 6. Ingeborg, f. 1866, g.m. T. Larson.
 7. -9. Anton, John og Henry, alle f. i Amerika.

1867-1876 Avlsbruk under husmannsplassen Libekk på Ner Litj-Evja, men enka Goro Bardosdt. Krokstad og barna losjerte her. Døtrene drev senere handel på Hyttbakken.

1877-1909 Jon Persen d.y. fra Pundsbakken vestre f. 1850, d. 2.3.1914. G. 1873 m. Sigrid Tomasdt. fra Ustigarden Litj-Stokkan, f. 1852, d. 25.11.1918, søster til Agnette på Ner Litj-Evja. De losjerte på Stokkan før de flyttet hit. Familien reiste i 1910 til Amerika, men Jon og Sigrid kom tilbake tre år senere.

Barn:

 1. Berit, f. 1872, f. 1932, g.I 1900 m. Hagen Hågensen Hoftstad i Hegra, II m. John Bitnes fra Meråker.
  Barn: Ole, f. 1896 (far: Jon Jonsen Lille-Stokke). Signe, Hilmar og Helga, f. i 1. ekteskap. Marit, Sigrid og Lars, f. i 2. ekteskap.
 2. Marit, f. 1875, g.m. Anders Anderssen Drøyvoldshaug i Haltdalen, f. 1867.
  Barn: Signe Marie, f. 1898, Anna, f. 1901, John, f. 1911, Alf Marius, f. 1917, Mimi Alise Pauline, f. 1921.
 3. Thomas, f. 1879, reiste til Amerika i 1902, kom igjen, g. 1916 m. enke Nikoline Marie Henning, f. Sandfærhus i StjørdÅlen 1872, og bodde der.
  Barnlaust ekteskap.
 4. Petrine, f. 1883, g.m. Thomas Jonsen Stokke, Nordigarden 120/1, reiste til Amerika.
 5. Anne, f. 1886, g.m. Toralf Bjugan fra Hegra.
  Barn: John, Alf Margido, Sverre, Torleif Amandeus.
 6. Peder, f. 1890, reiste til Amerika, d. 1918.
  1. Esten, f. 1893, reiste til Amerika, kom heim igjen, g. 1925 m. Olga Bak­ken, f. 1898, bodde i Odda.
   Barn: Signe Mary, f. 1926.

1910-1959 John Jonsen Renå fra Ustigarden 162/1, f. 1878, d. 1936. G.I m. Ragnhild Svensdt. Slind fra Svennbrauta, f. 1882, d. 19.3.1913. G.II 1917 m. Brynhild Halvardsdt. Evjemo fra gnr. 84/8 på Stor-Evja, f. 1892, d. 1967.

Barn:

 1. John Ingemann, f. 1918, g.m. Ragnhild Arntsdt. Hammer, se Solhaugen 91/16 nedafor.
 2. Ragna Beathe, f. 13.7.1921, g.m. Thomas Olafsen Hoem, Øver-Hoem 72/1.
  Barn: Kåre Renå, f. 19.9. 1942, g.m. Brit Nelle Overvik, Østvik 135/6, f. 1942, bor i Trondheim.
  Barn: Heidi, f. 1968, Knut, f. 1971.
 3. Halvdan Magnar, f. 1923, tok over bruket.
 4. Arnt Gunnar f. 1925, g.m. Oddlaug Ingebrigtsdt. Græsli, se Solhaugen 91/14 nedafor.
 5. Marit Ingeborg, f. 1927, g.m. John Sivertsen Berge, Nordigarden 76/1.
 6. John Bjarne, f. 4.8.1931.
 7. John, f. 29.5.1936, g.m. Marit Ommedal, f. 1940.
  Barn: Monica, f. 1967, Therese, f. 1973.

1960-          Halvdan Magnar Johnsen Renå,   f.   30.9.1923.   G.m.   Marit Pedersdt. Røssetrønning, 78/3, f. 17.11.34.

Barn:

 1. Brit Jorunn, f. 1960, g.m. Rolf Håkon Krokstad, f. 1957, bor på Stjør­dal.
  Barn: Jim Rune, f. 1981, Else Merethe, f. 1983.
 2. Solfrid Pauline, f.  1963, g.m. Terje Flønes, f. 1958.
  Barn: Håvar, f. 1982.
 3. John, f. 1965.

SOLHAUGEN GNR 91/14

Tomta Solhaugen ble utskilt fra Seienget i 1958 til sønnene der John Ingemann og Arnt Gunnar Renå, som delte den i 1964.

Arnt Gunnar Johnsen Renå, f. 9.5.1925, d. 21.9.1980, og kona Oddlaug Ingebrigtsdt. Græsli fra Tydalen, f. 13.5.1930.
Barn: Oddrun Anita, f. 1960, g.m. Jim Willy Reitan, f. 1959. (Barn: Belinda, f. 1979, Atle, f. 1981).

SOLHAUGEN GNR 91/16

John Ingemann Johnsen Renå, f. 21.7.1918, d. 1977, og kona Ragnhild Arntsdt. Hammer fra gnr 155/1 i Sjøbygda , f. 29.3.1923, d. 1971, bygde her.
Barn: Jan Arne, f. 1963, sb.m. Inger Tove Uthus, f. 1962. (Barn: John Roger, f. 1983).

TRØAN

Oppe i Litj-Evjtrøan var det omkring 1800 to plasser som trulig ble lagt øde igjen. På plass under Ner Litj-Evja bodde i 1792, og likens i 1801, Ola Hels­ing, f. ca. 1725, kanskje fra Häsing i Sverige. Han var ugift, visstnok enkmann.

På plass under Øver Litj-Evja bodde bortimot tjue år dattera der, Sessil Olsdt., og mannen Tomas Olsen Hove, helt til i 1794, da de flyttet til Hovsgrenda.

BAKKEN

I 1736 ble det holdt skifte på plassen Bakken under Litj-Evja etter «afgangne» Morten Friis, en mann som var knytt til Verket, men som vi ellers kjenner lite til, se bind 1, side 220.

Arvinger var enka etter Morten – madam Anne Friis – og barna: Ane Barbro, f. ca. 1722, Johanna Katrina, f. ca 1724, Olava Margrethe, f. ca. 1726, Ole, f. ca. 1728 og Johanna, f. ca. 1732.1 1743 noterte presten at enka Anne Friis – «af Borgerstand», men utfattig og hadde ei datter hos seg som hun måtte forsørge, og fikk da 2 rdr. av fattigmidlene.