NER HOEM

Print Friendly, PDF & Email

Torsten på «Hoffem» betalte 9 mark smør og 14 mark mel i leidang av Ner Hoem i 1548, ca.3/4 av hva leidangen var i 1590 og senere. Daleren i skipsskatt må han også ut med i 1557.

I 1609 er Torkil bruker. At han satt på Ner Hoem er sikkert fordi han i alle år er ført som eier av et halvt spann odel i gården. Det er litt påfal­lende at vi finner Torkilnavnet i Øver Hoem i 1557. Det kan vise til slektskap mellom folket på bruka. Samme mann er det sikkert ikke, for­di denne Torkil satt som bruker i Ner Hoem til og med 1638, og en sam­let brukertid på over 80 år er lite å regne med.

Året etter er Peder Torkilsen, født ca. 1605, brukeren her. Han har i 1645 kone og tjenerskap. Sønnene får han senere. Torkil Pedersen, født 1658 død før 1700, og Ola Pedersen født 1663. Peder Pedersen Hoem, levde «i armod» i 1702, var muligens en yngre sønn. Peder fikk nærme­re femti års brukertid i gården.

Gunder Olsen, født 1651, bygslet Ner Hoem og Morsetjardet i 1686 -det siste brukte han som underbruk. 1 1700 kjøpte han det halve spann bondeodel som lå i Ner Hoem av Ola Pedersen og medarvinger. Peder, født ca. 1635, var husmann under Ner Hoem i 1660-åra. Vi fin­ner andre husmenn på Hoem også: Jon omkring 1620, Ola, i 1645 ført med kone, Iver omkring midten av 1650-åra. Det er ugjørlig å si hvilke plasser disse satt på, og om de hørte under Ner- eller Øver Hoem.

Her på Ner-Hoem eide brukerne sjøl 1/2 spann, men det var Selbu kirke som eide storparten, 2 øre 12 marklag, og var bygselrådig, som det het­te. Det vil si, at det var kirken eller eieren av den som bygslet bort hele bruket. For eksempel ga overstiger ved Selbo kobberverk, Peder Wi­borg, bygselbrev på begge Ner-Hoems-bruka i 1780-åra, de første etter at bruket ble delt. Wiborg var kirke-eier. Domkirka hadde landskyld av 12 marklag i Ner-Hoem. Da bruket i 1760 ble delt, fikk hvert sin halv­part av odelsjorda og hver bruker skulle betale sin halvpart av landskyl­da til Selbu kirke og Domkirka. Avlsbruket på Morset, 1/2 spann, ble også halvert.

I 1723 er det opplyst at Ner-Hoem hadde en halvpart i et kvernbruk og

at årlig høyavling var 100 lass, utsæden 1 1/2 t. bygg og 8 t. havre og bru­ket kunne fø 2 hester, 9 kyr, 5 ungnaut, 10 sauer og 8 geiter.

Brukere

1686-1719 Gunnar Olsen, f. ca. 1651, d. 1713, var enten fra Ustigarden

Uglan eller Framigarden Rena. G.m. Siri, d. 1719, kanskje fra Øver-

Hoem. De fikk bygselbrev på Ner-Hoem sommeren 1686. Fra 1704 var

Gunnar lensmann, slik sønnen Torkjel Moen senere var, se bind 1, side

313. Det var Gunnar som først fant «Trettarbeidet» i Kvernfjellet.

Barn:

 1. Torkjel, f. ca. 1685, g.m. Eli Persdt. Moen på Selbustranda og kom dit.
 2. Ola, f. ca. 1688, tok over bruket.
 3. Ingeborg, g.m. Per Olsen Eidem d.y., Ustigarden.
 4. Agnis, f. ca. 1691, g.m. Per Olsen Eidem d.e., se Setsås (Yster-Såsen).
 5. Jon, f. ca. 1693, levde i 1701.
 6. Gunhild, f. ca. 1695, g.m. Bjørn Olsen Ner-Hårstad.
 7. Per, f. 1699, d. 1719.
 8. Jon, f. 1702, g. 1726 m. Marit Olsdt. bodde i 1732 på garden Sunn­dalen (i Stjørdalen?) Barn: Siri, f. 1727.

9.   Jens, f. 1705, levde i 1734, men døde uten etterkommere.
1720-1759 Ola Gunnarsen, f. ca. 1688, d. 1763, var underoffiser, ser­
sjant. G. 1718 m. Kari Estensdt. Krokstad, f. ca. 1687, d. 1776, søster til
Marit Hove.

Barn:

 1. Siri, f. 1718, d. 1719.
 2. Siri, f. 1720, g.l m. Tomas Persen Flønes d.y., II m. Einar Pålsen Flakne, se Negarden Flønes.
 3. Esten, f. 1721, g.m. Marit Sjurdsdt. Setsås, Yter-Såsen, og kom dit.
 4. Ragnhild,   f.   1723,  g.m.   Jon  Sjurdsen  Volset,   se  Svartmoen (Bakken) nedafor.
 5. Gunhild, f. 1725, g.m. Ola Persen Gullset, se Svartmoen (Bakken) nedafor.
 6. Ingeborg d.e., f. 1726, g.m. enkmann Ola Persen Hoemsbakken.
 7. Mali, f. 1727, g.m. Ingebrikt Bjørnsen Stor-Evjen, Nistoggo.
 8. Gunnar, f. 1729, g.m. Mali Persdt. Overvik d.e., tok over halve bruket, se lnr. 89 nedafor.
 9. Ingeborg d.y., f. 1731, g.m. Ingebrikt Gunnarsen Kvelloringen.
 10. Per, f. 1733, g.I m. Soffi Kristensdt. Stor-Evjen, II m. Mali Persdt. Overvik d.y., tok over halve bruket, se lnr. 88 nedafor.

NER HOEM LNR 88

Denne halvparten av Ner-Hoem og halve Morsetjardet, tok Per Olsen og Soffi Kristensdt. over etter foreldra hans. Skylda på halve Ner-Hoem var 2 øre 6 marklag og på halve avlsbruket 18 marklag. Kristen Persen, neste brukeren, kjøpte kirkeparten i bruket sitt av kirke-eieren kaptein J.C.Hirsch i 1807. I kjøpesummen, 500 rdr., ga han Halvard Bjørngård (?) en pantobligasjon i bruket.

Dattersønnen til Kristen, Kristen Olsen, slo sammen de to Ner-Hoems-bruka igjen, da han i 1841 tok over lnr. 88 etter foreldra. Han hadde i 1836 kjøpt lnr. 89.

Brukere

1760-1785 Per Olsen, f. 1733, d. 1818. G.I 1758 m. Soffi Kristensdt. Stor-Evjen fra Mongsgarden, f.  1737, d.  1763. G.II 1767 m. Mali Persdt. Overvik d.y. fra Ustistoggo, f. 1740, d. 1823. Per og Soffi tok over denne halvparten av heimbruket hans. Barn alle i 1. ekteskap:

 1. Ola, f. 1758.
 2. Kristen, tvilling, f. 1758, tok over bruket.
 3. Kari, f. 1760, g.I m. Tomas Persen Kallar, Nordigarden, II m. Ola Monssen Øver-Hoem.

1786-1817 Kristen Persen, f. 1758, d. 1817. G. 1784 m. Kari Tor-kjelsdt. Eidem fra Ustigarden, f. 1762, d. 1851, sønnedatter til Ingeborg Gunnarsdt. her fra Ner-Hoem.

Barn: Soffi, f. 1784, tok over bruket.

1818-1840 Soffi Kristensdt., f. 1784, d. 1834. G. 1803 m. Ola Jonsen Sandvik fra Nordigarden, f. 1779, d. 1858, som ble g. II 1840, 60 år gl., med den syttiårige enka Goro Persdt. Balktrøen på Nestad og flyttet dit. Soffi og Ola drev i mange år gardsbruk på Sandvik før de kom her.

Barn:

 1. Jon, f. 1803, g.m. Soffi Persdt. Mølnhus, se Ustpå-Jardet Sandvik, som tok over etter foreldra hans.
 2. Kristen, f. 1806, g.m. Kari Haldorsdt. Stor-Evjen, tok over begge Ner-Hoems-bruka.
 3. Per, f. på Sandvik 1815, g.m. Kari Pålsdt. Hårstad, se Hove (Pe-Håvigarden).
 4. Ingeborg, f. 1824, d. 1826.

NER-HOEM LNR 89
Bruket var en halvpart av Ner-Hoem, se lnr. 88 ovafor, og med følgte også halvparten av avlsbruket på Morset. Nils Bersvensen fikk i 1832 skjøte på kirkeparten i lnr. 89 fra kaptein Robert Hirsch i 1832 for 400 spd., men måtte gi selgeren en pantobligasjon for denne summen. Kri­sten Ni Issen Stor-Evjen kjøpte både halvparten i Ner-Hoem og i Morset-jardet av Nils i 1833, men solgte tre år senere til Kristen Olsen på andre Ner-Hoems-bruket. I 1841 tok Kristen Olsen også over heimbruket slik at Ner-Hoem igjen var samlet.

Brukere

1760-1793 Gunnar Olsen, f. 1729, d. 1808. G. 1760 m. Mali Persdt. Overvik d.e. fra Ustistoggo, f. 1734, d. 1806, søster til Litj-Mali som var g.m. Per på andre brukshalvparten, bror til Gunnar. Disse to para tok over hver sin halvpart av Ner-Hoem, heimbruket til Gunnar og Per.

Barn:

 1. Kari, f. 1760, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1763, d. 1765.
 3. Ingeborg, f. 1766, druknet i Rotla 25.8. 1787.
 4. Berit d.e., f. 1768, g.m. Nils Monssen Stor-Evjen, Monsgarden.
 5. Ola, f. 1771, d. 1777.
 6. Soffi, f. 1774, d. 1778.
 7. Soffi, f. 1780, d. 1783.
 8. Berit d.y., f. 1778, g.m. Ola Persen Kjøsnes, Oppigarden.
  1794-1833 Kari Gunnarsdt., f. 1760, d. 1839. G. 1789 m. Nils Bersven­sen Solem fra Nordigarden, f. 1763, d. 1839. Begge to døde samme dag.Barn: Per, f. 1790, d. 1814.

1834-1835 Kristen Nilssen og Mali Gunnarsdt., se Oppigarden Stor-Evja.

1836-1840 Kristen Olsen og Kari Haldorsdt., se det samla Ner-Hoems-bruket nedafor.

HOEM NEDRE GNR 73/1 (NER-HOEM)
Kristen Olsen og Kari Haldorsdt. samlet altså Ner-Hoem igjen til ett bruk, men de mistet til sist alt de eide. Slekta var gammel på garden, og som bygselfolk hadde de greid seg godt, men etter gardshandelen røynte det på. Ola Jonsen hadde problemer, og sønnen Kristen pantsatte alt

han eide. Det siste lånet var med tredje prioritet i bruket. Det var sakfø­rer Schultz som til sist ble eier av bruket. Tradisjonen forteller av Mons Kristensen prøvde seg på å stele korn, men ble tatt og døde på tukthuset. Schultz satte bort Ner-Hoem på driving. Det var den driftige garveren Halvard Olsen Bergsenan som drev og i 1875 fikk han skjøte fra sakfø­reren for 2000 spd. og bruket har senere vært i slekta hans.

I 1866 var det 125 mål dyrkajord og 62 1/2  mål naturlig eng på bruket. Det ble slått hele 161 lass årlig i utslåttene. Alle Hoems-bruka hadde fra gammelt markaslått i kongens allmenning, og betalte 8 ski. hver i engeskatt. Årlig avling på Ner-Hoem er i 1866 gitt opp til 20 t. bygg, 100 t. havre, 120 t. poteter og 100 lass høy. Bruket kunne vinterfø 4 hester, 32 kyr, 60 sauer og 2 griser. Det hørte tre setrer til. Til markahøy og høy fra heimjordet, kom et pålegg på 60 lass «Øhø», dvs. høy fra nede på øyene.

I 1875 var krøttera 2 hester, 1 kjøreokse, 1 «stut», 15 kyr, 6 ungnaut, 21 sauer og 4 griser, og utsæden  1/4 t. rug, 1 1/2 t. bygg, 1 1/2 t. havre og 10 t. poteter. Omkring 1955 var det 170 da dyrkajord, 2 hester, 50 sauer og 4 griser på bruket. Det er nå 250 da dyrkajord og 1435 da produktiv skog med 68 kbm årlig tilvekst.

Fra Ner-Hoem er utskilt: Bakken 73/3 i 1943 til husmannsenka Brynhild P. Hoem. Bersvendsheim 7 3/4 s.å. til Bersvend J. Hoem. Vollen 7 3/5 s.å. til husmann Bersvend O. Hoem.

Brukere

1841-1868 Kristen Olsen fra Ner-Hoem lnr. 88, f. på Sandvik 1806, d. 18 . G. 1837 m. Kari Haldorsdt. Stor-Evjen, f. på Negarden Grøtem 1798, d. 1881. De drev fra først halve Ner-Hoem, lnr. 88, men ble senere brukere av hele. Etter å ha gått fra bruket, tjente Kari som enke på Prestgarden helt til i åttiårsalderen. Kristen døde på Bergshaugan. Kari var g.I m. Mons Svensen Stor-Evjen og hadde med seg fem barn da hun flyttet til Ner-Hoem. Disse vokste opp her, men er ført opp under Usti-garden Evjjardet, se der.

Barna til Kristen og Kari:

 1. Ola, f. 1838, reiste til Amerika i 1873, g.m. Ragnhild Persdt. Moen, Øybakken, f. 1839, som kom til Amerika året etter.
 2. Mons, f. 1841, død ugift 1876. Han døde visstnok på tukthuset.

1869-1907 Halvard Olsen fra Bergsenan, f. 1823, d. 1892. G. 1972 m.

Soffi Jonsdt. Ner-Lien fra Ustigarden, f. 1836, d. 12.5. 1921. Halvard drev som garver og sammen med broren Pål handel på Enan.

I forgrunnen Hoem. I bakgrunnen skimtes Einan og Berge.

I forgrunnen Hoem.
I bakgrunnen skimtes Einan og Berge.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1873, tok over bruket.
 2. Ole, f. 1874, reiste til Amerika i 1897, ingeniør, død ugift heime på Ner-Hoem 29.1. 1908.
 3. John, f. 1875, prest, d. 1954, g. 1910 m. Borghild Svendsen fra Volda på Sunnmøre, f. 1885, bodde i Trondheim, Bjørnør og Stjør-dalen.Barn: Halvard, Olav, Odd, Vebjørn og John.
 4. Sigrid, f. 1878, d. 1950, g. 1912 m. Ole Hanssen Bondal fra Tinn i Telemark, f. 1859, d. 1929, bodde i Asker.Barn: Ågot Sofie, f. 1913, Ole Johan, f. 1917, tok over bruket.
 5. Brynhild, f. 1879, død som spedbarn.

1908-1950 Gjertrud Halvardsdt., f. 1873, d. 11.9. 1934. G.m. Petter Ingebriktsen Stokke fra Stokkmoen, f. 1871, d. 19.12. 1950, som hadde vært i Amerika. Barnlaust ekteskap.

1951- Ole Johan Olsen Bondal, f. i Asker 29.1. 1917, er søstersønnen til Gjertrud Halvardsdt. G.m. Solveig Maris Oltedal, f. i Gjesdal i Rogaland 22.6. 1920. Familien har bodd m.a. i Tromsø, Valdres og Melhus.

 

Halvard og Soffi Hoem med barna: Sigrid, fremst, og bak f ra v. Ole, Gjertrud og John.

Halvard og Soffi Hoem med barna: Sigrid, fremst, og bak f ra v. Ole, Gjertrud og John.

 

Barn:

 1. Åsta Solveig, f. 5.3. 1953, d. 25.8. 1953.
 2. Ole Halvard, f. 10.12. 1954.
 3. Sigrid, f. 10.11. 1956.
 4. Einar Johan, f. 10.8. 1959.
 5. Jo Sturla, f. 1.9. 1961.
 6. Ane Inger, f. 20.8. 1964.

Forpaktere

1951-1954 Fritz og Agnes Føll, bor nå i Børsa.

1955-         Oddvar Konrad Sand fra Leksvika, f. 14.1. 1923. G. 1947 m. Brit Amalie Helland fra Frosta, f. 25.12. 1924.

Barn:

 1. Knut, f. 10.3. 1948, g.m. Eli Holten fra Stadsbygda, f. 1947.Barn: Tove Katrine, f. 1979.
 2. Olav, f. 14.4., 1953, g.m. Jorunn Myren fra Hell, f. 1956.Barn: Lena, f. 1979.
 3. Øyvin, f. 1.1. 1958.
 4. og 5. Berit og Bjørn, f. 9.7. 1964.

BAKKEN GNR 73/3 (SVARTMOEN)

Svartmoen på Hoemsengan var eldste husmannsplassen under Ner-Hoem. Skjøte på plassen ble først gitt i 1943, til husmannsenka Brynhild Pedersdt. Den ble utskilt under navnet Bakken. Til da satt brukerne på tinglyst bygselbrev, det første gitt til Jon Olsen i 1811.

I 1875 var husdyra på plassen kjøreokse, ku og kalv, 9 sauer og 3 gei­ter. Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 4 griser. Bruket var utvidet da Tomas Jonsen i 1911 kjøpte Hoemsengan 63/30 for 2 500 kroner. Denne eiendommen hadde hørt Øver-Hoem til, men var solgt til Bell.

Brukere

-1763-1782 – Gunhild Olsdt. fra Ner-Hoem, f. 1725, d. 1763. G. 1751 m. Ola Persen, f. på Kjøsnes 1727, se Raudstenen på Gullset, d. 1726. Han ble g.II 1765 m. Ingeborg Olsdt. d.e. fra Ner-Hoem, f. 1726, død på Kjøsnes (levde 1792), søster til første kona. Det er usikkert om plas­sen deres er den senere Svartmoen.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1752, g.I m. Brynhild Persdt. Aftret, Ustigarden. II m. Siri Persdt. Kjøsnes, Bårdgarden, og kom dit (enke etter Nils Monssen Øver-Hoem).
 2. Ola, f. 1759, g.I m. Ingeborg Olsdt. Aunet, II m. Kirsti Olsdt. Nesten, III m. Anne Persdt. Svinas, Oppigarden, se Lervika under Bårdgarden Kjøsnes.
 3. Jon, f. 1762, d. 1765.

Barn i 2. ekteskap:

 1. og 2. Dødfødte tvillinger i 1765.
 2. Jon, f. 1766, g.m. Ingeborg Jonsdt. Stor-Langli, se Slindplassen.
 3. Gunhild, f. 1770, g.m. Bersven Olsen Kjøsnes.
 4. Jon, f. 1775, d. 1778.
 5. Ola, f. 1778, død som spedbarn.

-1791-1804 Ragnhild Olsdt. fra Ner-Hoem, f. 1723, d. 1810. G. 1757 m. Jon Sjurdsen fra Vølset, f. på Stor-Evja 1735, d. 1808. De kom til Hoem i midten av 1760-åra og var kan hende bureisere her på Svartmoen, dersom de ikke tok over plassen etter søster hennes, Ingeborg Olsdt. og mannen. Barn (de fire eldste fødte på Vølset):

 1. Ola, f. 1757, g.m. Marit Grimsdt. Rønsberg, se Klesetmoen. Sønnen Jon tok over her på Svartmoen.
 2. Sjurd, f. 1759, død som spedbarn.
 3. Per, f. ca. 1761, g.m. enke Ingeborg Olsdt. Flønesaunet (-tangen) og kom dit.
 4. Sjurd, f. 1763, tok over plassen.
 5. Ingebrikt, f. 1766, d. 1791.

1805-1810 Sjurd Jonsen, f. 1763, d. 1809. G. 1805 m. Kirsti Olsdt. Øver-Hårstad, f. 1764, flyttet som enke til Hårstad igjen. Barnlause.

1811-1842 Jon Olsen, f. 1781, d. 1847, tok over plassen da farbroren Sjurd var død. Jon flyttet hit fra Klesetmoen sammen med mor sin Ma­rit Grimsdt. Men hun ble seksti år gammel gift med enkmann Per Estensen Rolset og flyttet dit. Jon ble g. 1813 m. Brynhild Mikkelsdt. Samstad fra Ustigarden, f. 1781, d. 1849, taus på Stor-Evja.

Barn:

 1. Marit, f. 1814, tok over plassen.
 2. Dødfødt jente i 1817.
 3. Ragnhild, f. 1820, g.m. enkmann Per Olsen Sjurdsøyen under Overvik.
 4. Kari, f. 1824, g.m. Gunnar Gunnarsen Aunet, Pistoggo.

1843-1878 Marit Jonsdt., f. 1814, d. 1883. G. 1843 m. Tomas Olsen Balstadgjerdet, f. 1814, d. 1866.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1843, g.m. Ola Eriksen Aunmoen.
 2. Ingeborg, f. 1846, g.m. Ellev Gunnarsen Kolviken.
 3. Jon, f. 1851, tok over plassen.
 4. Berit, f. 1856, g.m. Esten Nilssen Overvik, Heggbakken.
 5. Ole, f. 1861, g.m. Marit Svensdt. Sandvik, se Ustistoggo Engan.Barn: Ragnhild, f. 1886 (mor: Mali Persdt, Stor-Evjen, Evjmoen).

1879-1921 John Tomassen, f. 1851, d. 29.10. 1935. G. 1879 m. Marit Jonsdt. Slind fra Frampå Jardet, f. 1847, d. 1929.

Barn:

 1. Marit, f. 1879.
 2. Tomas, f. 1884, tok over plassen.
 3. Berit, f. 1887, d. 1.1. 1971.

1922-1943 Tomas Jonsen Hoem, f. 1884, d. 6.10. 1938. G.m. Brynhild Pedersdt. Krokstad fra Rønningen 121/10 på Krokstad, f.  1890, d. 30.6. 1944.

Barn:

 1. John, f. 1923, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1927, tok over bruket.

1944-1958 John Tomassen Hoem. f. 24.3. 1923, d. 19.1. 1959.

1959-1978 Peder Tomassen Hoem, f. 18.4. 1927, d. 1975. G.m. Bjørg Margot Arnesdt. Aune fra Nistoggo 139/2, f. 29.12. 1928.

Barn:

 1. Torbjørn, f. 1955, tok over bruket.
 2. Annbjørg, f. 7.11. 1958.

1979-        Torbjørn Hoem, f. 1.5. 1955, og kona Bente Berg fra Hommelvik, f. 14.4. 1956.

BERSVENDSHEIM GNR 73/4 (HOEMSTRØA)
Denne plassen på Hoemsengan ble visstnok ryddet og bygd av Bersven Olsen og Kari Jonsdt., som flyttet hit en gang i åra 1828-1830. Den hør­te Ner-Hoem til og ble utskilt derifra i 1943 til sønnen her, Bersven Johnsen Hoem, femte generasjonen fra bureiserne. Den fikk matrikkel-navnet Bersvendsheim.

I 1875 var krøttera på plassen Engan, som den i folketellinga da ble kalt, 1 kjøreokse, 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter og utsæden 1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 21 da dyrkajord, 4 kyr, 2 sauer og 1 gris på bruket.

Brukere

-1831-1849 Bersven Olsen fra Kolsetplassen, f. 1793, d. 1849. G. 1820 m. Kari Jonsdt. fra Oppigarden Svinås, f. 1790, d. 1859. De losjerte på Ner-Hårstad før de kom her og der er barna født.

Barn:

 1. Ola, f. 1822, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1824, g.m. Jon Tomassen Gullsetgjerdet.
 3. Jon, f. 1828, tok over plassen.

1850-1879 Jon Bersvensen, f.  1828, d.  1866. G.  1850 m. Brynhild Olsdt. Bergsenan, f. 1830, d. 19    , som ble g.Il m. Ola Olsen Kjøsnes-nesset og flyttet dit.

Barn:

 1. Bersven, f. 1850, tok over plassen.
 2. Ola d.e., f. 1853, g.m. Ingeborg Estensdt. Kolsetmoen, se Øver Kolsetåsen.
 3. John, f. 1857, g. 1882 m. Mali Olsdt. Hoemsengan, Vollen, f. 1857, reiste til Amerika i 1893.Barn: Brynhild, f. 1881, Guru, f. 1884, John, f. 1887, Oline, f. 1889, Ole, f. 1892.
 4. Paul, f. 1861, g.m. Berit Olsdt. Hoemsengan, Vollen, se Grims-plassen under Kleset.
 5. Ole d.y., f. 1863, g.m. Ingeborg Persdt. Bergshaugen og kom dit.

1880-1910 Bersven Jonsen, f. 1850, d. 3.7.  1936. G.  1876 m. Kari

Jonsdt. Hårstadengan fra Blesset, f. 1852, d. 7.12. 1939.

Barn:

 1. Jon, f. 1876, død som spedbarn.
 2. John d.e., f. 1877, reiste til Amerika i 1897, g.m. Gurina Jonsdt. Kyllo, f. 1871 søm døde ung og han ble senere gift to ganger.
 3. John d.y., f. 1878, tok over bruket.
 4. Brynhild, f. 1880, reiste til Amerika i 1906, g.m. Peder Olsen Mebust, Markåa som kom til Amerika i 1898.
 5. Gurina, f. 1883, g.m. Paul Tomassen Kjøsnes, Odden.
 6. Ole, f. 1886, reiste til Amerika i 1906.
 7. Arnt, f. 1888, g.I m. Serine Jonsdt. Berge, II m. Petrine Jonsdt. Berge, se Bergslia 76/13.
 8. Karen, f. 1891, g.m. John Johnsen Berge, Kroken 75/5.
 9. Olaus, f. 1895, g.m. Marit Estensdt. Overvik, se Bergslia 76/13.

1911-1921 John Bersvensen, f. 1878, d. 20.4. 1960. G. 1898 m. Inge­
borg Halvardsdt. Kolset
fra Nordigarden, f. 1878, d. 11.6. 1957. Fami­
lien flyttet til Nordigarden Såmstad i 1921.

Barn:

 1. Johan Bernhard, f. 1898, tok over bruket.
 2. Inga Maria, f. 11.5. 1900, g.m. Hans Tomassen Aftret, se Kolvika 154/1.
 3. Hilmar, f. 8.1. 1902, død ugift 1.8. 1974.
 4. Kristian, f. 17.4. 1903, reiste til Amerika i 1922, d. 1963.
 5. John, f. 29.9. 1904, d. 25.1. 1966, g.m. Tordis Sundal.Barn: John Mathias og Odd.
 6. Kristine, f. 7.8. 1906, g.m. Trovald Sivertsen Sesseng, Espbakken 30/25 under Setsås.
 7. Johanna, f. 29.5. 1908, reiste til Amerika, gift, barnlaus.
 8. Brynhild, f. 10.5. 1910, g.m. Anders Toresen Forodden i Singsås, f. 1912, død, barnalust ekteskap.
 9. Ingeborg Gurine, f. 4.3. 1912, g.m. Kåre Olsen Sesseng, Røsmo 40/2 under Røet.
 10. Ole, f. 29.9. 1913, g.m. Ingeborg Tomasdt. Røset, se Nordigarden Kolset 130/1.
 11. Johan, f. 18.4. 1915, g.m. Jenny Johnsdt. Sesseng, se Berglund 138/13 under Såmstad.
 12. Marit, f. 5.5. 1917, g.m. Alfred Mikkelsen Kulseth, se Kolsetmoen 130/11.
 13. Gunnbjørg, f. 15.6. 1919, g.m. Erling Aandal fra Batnfjorden i Møre og Romsdal, bor i Oslo.Barn: Eldbjørg, Inger Johanne, Halvor.
 14. Trygve, f. på Såmstad 17.8. 1922, g.m. Ingebjørg Haldorsdt. Aunemo, tok over Såmstad 138/1 etter foreldra hans.

1922-         Johan Bernhard Johnsen Hoem, f. 19.11. 1898, d. 25.8.

1979. G. 1922 m. Marit Olsdt. Klegstad fra gnr. 131/4 under Kleset, f. 11.7. 1900, d. 5.4. 1969.

Barn:

 1. Ingebjørg, f. 27.9. 1922, g.m. Martin Arntsen Fuglemsmo, Kolsetåsen 129/12.
 2. Borghild, f. 18.10. 1924, g.m. Oddmund Olaussen Storodd, Molund 12/7 under Fuglem.
 3. Kristine, f. 26.12. 1925, g.m. Bjarne Pedersen Bjugan, Ustigarden Såmstad 138/3.
 4. John, f. 12.8. 1928, g.m. Åse Berntsen fra Vingrom i Lillehammer, Barn: Age Johny, f. 1956, Anne Lise, f. 1959, Kari Margrete, f. 1967.

VOLLEN GNR 73/5

Dette var den yngste av plassene på Hoemsengan og bureiserne flyttet hit tidligst i 1836. Slekta til bureiserne satt her til i 1916, da bustaden ble lagt øde, men drevet under Botnlia. Plassen ble utskilt fra Ner-Hoem i 1943 til den gamle husmannen her, Bersvend Olsen. Fra eiendommen er utskilt Voldtun 73/6 i 1951 til Paul P. Hårstad.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 11 sauer og 3 geiter i plassfjøset og ut­sæden 1/4 t. bygg, 1/2 t. havre og 2 1/4 t. poteter.

Brukere

1837-1855 Bersven Olsen fra Klesetengan Bårdsan, f. 1799, d. 1882. G. 1825 m. Mali Olsdt. fra Ustigarden Aftret, f. 1798, d. 1855. De hadde først hatt heimplassen hans.

Barn (alle født på Kleset):

 1. Ola d.e., f. 1825, d. 1883, g. 1869 m. Karen Persdt. Halset, f. 1840, d. 1895, bodde på Grindvollen på Øver Halset på Byåsen.Barn: Jonetta, f. 1867, Anne Marta, f. 1870, Paul, f. 1874.
 2. Ola d.y., f. 1827, tok over plassen.
 3. Jon, f. 1830, g.m. Brynhild Torkjelsdt. Eidemsnesset, se Eidemsnesset (-bakken).
 4. Per, f. 1832, heime i 1850.

1856-1883 Ola Bersvensend.y., f. 1827, d. 1881. G. 1852 m. Goro Bardosdt. Hårstadmoen fra Bardoan, f. 1827, d. 19    .

Barn:

 1. Bersven, f. 1852, d. 1856.
 2. Bardo, f. 1855, levde i 1865.
 3. Mali, f. 1857, g.m. Jon Jonsen Hoemstrøen, reiste til Amerika.
 4. Berit, f. 1859, g.m. Paul Jonsen Hoemstrøen, se Grimsplassen under Kleset.
 5. Bersvend, f. 1861, tok over plassen.
 6. Gjertrud, f. 1864, reiste til Amerika i 1886, g.m. Jon Jonassen Overvik,.Buret.
 7. Peder, f. 1867, g.m. Sissel Jonsdt. Slindtrøen, se Kolsethaugen.
 8. Ole, f. 1869, reiste til Amerika i. 1889, g.m. Marit Tronsetmoen.
 9. Haldor, f. 1872, d. 1883.

1884-1915 Bersvend Olsen, f. 1861, d. 10.5. 1950. G. 1884 m. Guru Jonsdt. Slindtrøen, f. 1864, d. 11.3. 1944. Familien flyttet til Botnlia (Sørli) 63/33 på Bell.

 1. Guru, f. 1885, død som spedbarn.
 2. Guru, f. 1887, g.m. Ole Pedersen Marstad, se Bergemo 76/14.
 3. Marit, f. 1888, g.m. enkmann Paul Bersvensen Hårstad, se Engset 65/21 under Ner-Hårstad.
 4. Ole, f. 1891, død ugift 22.2. 1973.
 5. John, f. 1892, død som spedbarn.
 6. John, f. 1894, se Espet 30/24 under Setsås.
 7. Helga, f. 1896, død som spedbarn.
 8. Haldor, f. 1898, død ugift 12.12. 1968.
 9. Johanna, f. 1900, g.m. John Johnsen Eidem, se Botnlia søndre 63/60 under Bell.
 10. Gustav, f. 1902, g.m. Gudrun Johnsdt. Garli, se Tellhaugen 143/20 under Slindan.
 11. Bjarne, f. 1905, g.m. Regine Pedersdt. Punde, tok over Botnlia 63/33 etter foreldra hans.

VOLDTUN GNR 73/6

Tomta er utskilt fra Vollen 73/5 i 1951 til Paul Paulsen Hårstad se Engset 65/21 under Ner-Hårstad, f. 15.12. 1915, og kona Signe Olsdt. Kulseth fra Sjurdsøya 134/6 under Overvik, f. 19.1. 1925, som bygde her.

Barn:

 1. Brynhild Mary, f. 5.11. 1945, g.m. Klaus Georg Berge, Bergsmoen (Råa) 75/6.
 2. Oddfrid Guri, f. 30.3. 1952, g.m. Petter Bjerve i Stjørdalen.
 3. Paula, f. 24.11. 1963.
 4. Ole Petter, f. 28.12. 1970.

VOLLEN PA HOEMSENGAN

Det var to-tre Voll-plasser på Hoemsengan, under Ner-Hoem. Også på denne bodde det folk helt opp i 1900-åra. Arn Jonsen Blesset ordnet seg

tinglyst bygselbrev det året han giftet seg hit, ellers satt husmannsfolket her uten skrevne kontrakter. Bare muntlige avtaler styrte forholdet mel­lom gardmann og plassmann. I 1875 var det 1 ku, 4 sauer og 2 geiter i plassfjøset hos Kari og Arn og de sådde 1/2 t. korn og satte 1 t. poteter.

Brukere

-1820-1854 Jon Persen fra Uthusplassen i Flora, f. 1781, d. 1864, som hadde tjent på Hegset og på Hoem da han giftet seg. G. 1814 m. Ingrid Kristoffersdt. fra Slindbrua, f. 1785, d. 1859. De var bureisere her.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1815, tok over plassen.
 2. Dødfødt gutt i 1821.

1832-1854 Gjertrud Jonsdt., f. 1815, G.I 1832 m. Jon Persen Klesetplassen, f. 1803, d. 1845, dreng på Ner-Hoem. G.II 1855 m. enkmann Ola Olsen og flyttet til naboplassen Klesetengan. Gjertrud og Jon drev plassen sammen med foreldra hennes.

Barn:

 1. Jon, f. 1832, flyttet til Klæbu i 1846, tjente senere på Diure på Strinda, g. 1855 m. Anne Lisbet Olsdt. Ås, f. ca. 1836, husmanns­folk i Strinda.Barn: Gjertrud, f. på Hoemsengan 1856, Anna, f. ca. 1859, Lovise, f. 1863, Jørgine, d. 1865.
 2. Kari, f. 1834, tok over plassen.
 3. Marit, f. 1837, flyttet til Hegra ca. 1865, g. der 1871 m Johan Eriksen Skarveien (Bratsbergjerdet), f. 1830, bodde på Moholt i Stjørdalen.Barn: Bergitte, f. 1871, Gjertrud, f. 1878.
 4. Per, f. 1842, d. 1843.

1855-1875 Kari Jonsdt., f. 1834, d. 1876. G. 1856 m. Arn Jonsen Hårstadengan fra Blesset, f. 1803, d. 1876, som var g.I m. Kari Olsdt. Aft-ret, se Blesset på Ner-Hårstad. Kari Jonsdt. og Arn døde med en må­neds mellomrom.

Barn:

 1. Kari, f. 1857, heime i 1875.
 2. Jon, f. 1859, heime i 1875.
 3. Jon, f. 1861, død som spedbarn.
 4. Haldor, f. 1863, d. 1865.
 5. Gjertrud, tvilling, f. 1866, død som spedbarn.
 6. Haldor, f. 1870.
 7. Gjertrud-, f. 1873, d. 1875.

1876-1884 – Ola Jonsen d.e. fra Hoemstrøa og Ingeborg Estensdt. flyt­tet til Kolsetåsen. Det er mulig at også bror hans, Paul, og kona Berit

Olsdt. bodde her til i 1889, til de flyttet til Grimsplassen. 1893-1900 – Peder Halvardsen fra Glenntrøa på Kleset, f. 1866. G. 1891 m. Ingeborg Renaldsdt. fra Stokksvea, f. 1866. Familien flyttet til Såmstadberget.

Barn: 1. Renald, f. på Glenntrøa 1891. 2. Halvor, f. 1893. 3. Mikal, f. 16.8. 1907.

HOEMSENGAN

Noe samtidig som Jon Persen og Ingrid slo seg ned på Vollen på Ho­emsengan, kom også tre andre nygifte par her som bureisere og ryddet plasser under Ner-Hoem. De nye plassene fikk med tida navn etter hus­mennene, Gunnaplassen, Ystinnplass.en og Ol-Lars-plassen. I tretti åra fra 1837 var det i alt sju plasser på Hoemsengan. Alle disse så nær som Trøa, ble lagt øde igjen. I tillegg var det flere plasser som hørte Kleset til. slik at det var ei stor husmannsgrend avgrenset av Nea i aust og nord og Vikaåsen i vest og sør. Hårstadengan hørte også til her.

Gunnaplassen

-1817-1873 Gunnar Jonsen fra Heggbakken på Overvik, f. 1779, d. 1845. G.I 1806 m. Marit Olsdt. fra Øveråsen på Uglan, f. 1781, d. 1839, taus på Slindan. G.II 1840 m. Ingeborg Jonsdt. Samstad fra Nordigarden, f. 1790, d. 1873, taus på Ner-Hoem i lang tid før hun giftet seg. Et­ter fem år ble hun enke og drev plassen alene til hun døde. Stesønnen Ola, som alt i 1845 hadde fått bygselbrev, kom nå tilbake. Barn, alle i 1. ekteskap (de tre eldste født på Overvik):

 1. Jon, f. 1806, d. 1807.
 2. Helke, f. 1808, død som spedbarn.
 3. Helke, f. 1811, g.m. Tomas Jonsen Sesseng, se Sessengsvea.
 4. Goro, f. 1817, d. 1819.
 5. Ola, f. 1826, tok over plassen.

1874-1909 Ola Gunnarsen, f. 1826, d. 1892. G. i Klæbu? m. Ingeborg Olsdt. Kjøsnesnesset fra Ol-Orsrommet, f. 1832, d. 31.8. 1909. Familien bodde lenge i Klæbu før den flyttet hit. I 1875 hadde de 1 ku, 3 sauer og 2 geiter på plassen, sådde 5/8 t. korn og satte 1 t. poteter.

Barn:

 1. Ola, f. 1855, skredder, død ugift 24.12. 1907.
 2. Gunerius, f. 1874, flyttet til Stokksund i Åfjord.

Ystinnplassen

-1820-1868 Esten Tomassen fra Hårstadplassen (Mann), på Ner-Hårstad, f. 1791, d. 1856. G.I 1812 m. enke Ingeborg Andersdt., f. på Sessengsvea 1770, d. 1823, som var g.I m. Jon Jonsen Aunbakken. In­geborg og barna fra første ekteskap losjerte på Svartmoen da Esten ble gift med henne. G.II 1824 m. Marit Andersdt. Samstadhaugen, f. 1791, d. 18 (levde 1865). Barn, begge i 2. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1825, flyttet til Stjørdalen omkring 1840, der hun senere tjente.
 2. Goro, f. 1830, tok over plassen.

1869-1873 Goro Estensdt., f. 1830. G. 1869 m. Ola Olsen Garbergs-bjørgen, f. 1841. Familien flyttet til Åsen i Nord-Trøndelag og plassen her på Hoemsengan ble lagt øde.

Barn: Gurina, f. 1869, og Edvart, f. 1872.

Ol-Larsplassen

-1821-1827 Ola Larssen fra Ustigarden Kallar, f. 1760^ d. 1827. G.I 18 m. Ingeborg Olsdt. fra Ol-Enerstrøa på Hove, f. ca. 1784, d. 1821, oppfostret på Kleset. G.II 1822 m. Ingeborg Haldorsdt. Nervik, f. på Oppistoggo Garberg 1782, d. 1839, som var g.III m. Renald Olsen.

1828-1866 Ingeborg Haldorsdt., enke etter Ola Larssen. G.II m. 1829 m. Renald Olsen fra Ustigarden Kleset, f. 1792, død i legd 1870. Som enkmann drev Renald plassen sammen med søstera Mali Olsdt., f. på Kleset 1797, død ugift 1866. Det var ikke barn i noe ekteskap på denne plassen.

HOEMSENAN

Det er mulig at denne plassen lå på Morset-eiendom, på den parten som ble drevet som avlsbruk under Ner-Hoem. Men i 1723 er det ikke nevnt husmann under avlsbruket, men derimot under Ner-Hoem: «En Huusmand iche til denne tid saaed». Også under Morset lå en plass som til dels gikk under navnet Enan, og de to har nok ligget nær hverandre.

I 1701 tjente Ingebrikt Eliassen, 24 år gl. på Øver-Hoem. Tolv år sene­re svarte han 16 ski. i dagskatt som husmann. Kanskje bodde han på denne plassen. Våren 1714 druknet han i elva Nea, og skulle da være 41 år gl. Ingebrikt hadde hatt er «uekt» barn: Jon, f. 1704, d. 1706 (mor?).

Gunnar Jonsen fra Nygarden Langli, f. 1702, d. 1740, og Mali Arnsdt. fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1708, d. 1765, var husmannsfolk på Hoemsenan da han døde. De var gift i 1730 og hadde barna:

 1. Jon, f. på Prestgarden 1730, g.m. Gunhild Tørresdt. Nesset, se Nessmoen i Flora.
 2. Arn, f. på Hårstad 1733, se Ysterbakkan på Rolset.
 3. Ola, f. på Stor-Evja 1735, død som spedbarn.
 4. Kirsti, f. på Veive 1737, g.m. Jon Mikkelsen Liagrinden, se Rolset-bakkan.
 5. Ola, f. ca. 1739, g.I m. Ingeborg Jonsdt. Rolset, Utigarden, og kom dit, II m. enke Ingeborg Persdt. Rolsetmoen.

Mali Arnsdt, fortsatte på plassen og ble g.II 1744 m. Jens Persen, f. ca. 1712, og fikk barna:

 1. Ingeborg, f. 1745, g.m. Ivar Olsen Samstad.
 2. Gunnar, f. 1748, død som barn.
 3. Gunnar, f. ca. 1754, tjente på Krokstad, død ugift 1785.Barn: Mali, f. 1776 (mor: Barbro Olsdt. Klesetglennen).

Da Mali var død, ble Jens g.II 1766 m. Kari Olsdt. og de flyttet herifra. Han døde på Kolset vinteren 1784, etter at han «falt ud af Stien og brekkede sit been». Plassen ble visstnok lagt øde etter disse.

TØLLØVHAUGEN

Denne plassen under Ner-Hoem eksisterte bare i en mannsalder. Det var Tølløv Bjørnsen fra Markåa på Rønsberg, f. 1719, d. 1773, og kona Sessil Halldorsdt. fra Oppigarden Eidem, f. på Slindan 1714, som bod­de her. Som enke flyttet hun til sønnen på Hovsbrenna, men kom i legd til sist. I 1792 holdt hun til på Berge, men døde året etter under navnet Hove. Tølløv og Sessil var gift i 1745 og hadde fem barn:

 1. Ola, f. på Eidem 1745, død som barn.
 2. Siri, f. ca. 1747, g.m. Jon Arnssen Uglem, se Ugltrøa.
 3. Ola, f. på Kallar 1748.
 4. Haldor, f. på Morset 1750, g.m. Agnis Persdt. Hove, se Hovs­brenna.
 5. Mali, f. ca. 1754, tjente på Hårstad, død ugift der 1813.