KYLLO

Print Friendly, PDF & Email

Adelsgods har det ikke vært stort av i Selbu, Kyllo er nesten det eneste -ikke sånn at Kyllo har vært et gods, men det var eid av en godseierfamilie. Adelsjordeboka fra 1624, den eldste kilden, sier at Margrete Thott, salig Ove Bjelke (dvs. enke etter Bjelke) eide »Kiølloug«, 1/2 spann med bygsel. Jens Bjelke, rikskansleren, tilbød seg i 1636 å makeskifte »Killou« med en gård i Fosen – dette var mer praktisk for Bjelkene, som hadde sin setegård på Østråt. I 1647 tilbød Bjelke pånytt et makeskifte, denne gang med kronen, men heller ikke dette ble noe av. Ikke før på 1660- eller 70-tallet engang fikk Bjelkefamilen solgt Kyllo, og nå til oppsitteren, men en vet ikke annet om dette enn at det faktisk er skjedd.

Kyllo er et av de gårdsnavn i Selbu som har vært mest maltraktert or­tografisk. Dialektutt Ålen er »killo« med muljert 1 og sj-lyd i k’en og en spiss i-lyd – derfor antagelig de mange varianter. Eldste belegg for navnet – og gården – er »Hiello«, nevnt i tiendpenningskatten fra 1520. Videre har vi bl.a. »Kiellum« (1548), »Kolam«! (1559), »Kieller« og »Kello« (1590), »Kiellum« og »Kielluff« (1620), »Kyloe« (1668), og mer skapelig »Kylloe« (1723).

Til tross for denne mangfoldighet av skriftformer, kan navnet tolkes tem­melig greit p.g.a. den eldste varianten, som står gammelnorsken nærmest. Førsteleddet er gnr. hjallr, som betyr en flat avsats, jfr. selbygg »kjell«=høyloft. En slik flat avsats skal en imidlertid lete godt etter her, Kyllo mangler helt de marine terrassene som er så markerte på gårdene lenger framme. Sisteleddet i navnet er -lo, som en også har i Kvello. Det skal bety engslette.

En kan ikke tidfeste hvor gammel gården er etter gårdsnavet; -lo hører ikke med til navneklassene. Det er heller ikke gjort arkeologiske funn som kan hjelpe oss med dette. Likevel vil vi mene at gården sikkert er fra høymiddel­alderen, trolig mye før. En gård som var i bruk i 1520, var da ingen nyrydning – kanskje har Kyllo ikke vært øde i det hele tatt etter Svartedøden, i høyden bare for et par generasjoner. Det store og gode valdet med naturlige grenser tilsier at gården må være fra forhistorisk tid, før år 1000. Mot vest følger grensa mot Kallar Kyllobekken. Mot Mølnhus i sør er det riktignok kunstige grenser, altså av yngre dato – men likevel endel hundreår gamle. Det synes imidlertid opplagt at Mølnhus i sin tid er utskilt fra Kyllovaldet, og at den opphavelige østgrensa for Kyllo derfor har vært Mølnåa.

Kyllovaldet innsnevres sterkt nederst og det går ikke lenger enn bakkene går. Flata derfra til elva – Mebostøyene – hører til Mebost. Nederste del av valdet er ganske bratt og har, navnet til tross, ingen markert terrasse. Tunet ligger høyere enn vanlig er i Øverbygda, på 250 meters koten godt og vel.

Om Kyllo het det i 1723: »I soellie, kornvis, god til eng men steenig jord, tungvunden. Taaler forhøyelse formedelst sin godhed til ager og eng«.

Seter hadde Kyllo vår og høst i Sternesset. Dette »nesset« mellom Rotla og Kråssåa var gammel eiendom, kanskje en ødegård som aldri ble gjenryddet – det er flere av slike i området her. En annen seter var Tangvollen like ved. Sommervollen var Stormoen på Roltdalen. I 1935 setret de bare i Sternesset.

Kyllos gamle matrikkelnummer var 721 og landskylda 1 spann akkurat, i 1647 og før 4 marklag mer, noe som nok var Sternesset. I 1838 fikk gården løbenr. 121 med skyld 4-3-13 skylddaler, i 1888 omgjort til gnr. 93 og 9,10 skyldmark.

Leidangsskatten var gjennom hundreår 12 mark smør og 18 mark mel på hele Kyllogården samlet.

 

Husdy rbestanden:
hester

storfe

småfe

griser

1657 2

24

20

1

1723 2

12

16

1802 2

14

20

1866 3

20

Korntienden er oppgitt til 3 ½  tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 8 ¼ tønner. Høyavlinga var på 90 lass i 1723, 185 lass i 1866. Folketallet var 19 i 1801. 26 i 1855.

Eiere I 1620 ble Ola Kyllo ført som odelseier av 4 øre 5 marklag, men bare litt av dette, 1 øre 4 marklag, lå i Kyllo. De fire marklaga (1/6 øre) forsvant fra matrikkelen etter 1661, sikkert fordi det var setertrakt som fra da av ble skatt­lagt som engeslette. Trolig var dette Sternesset, kanskje en gammel gård som ble lagt øde for alltid ved Svartedøden.

Det meste av Kyllo – 1/2 spann – eide adelsfamilien Bjelke på Østråt. De var dermed bygselrådig, og kanskje har den velkjente fru Inger i sin tid gitt bygselen til Jon, den første Kyllomannen vi vet om. Om eierforholdet er så gammelt, vet vi imidlertid ikke. Bjelkene solgte sin andel i Kyllo til oppsit­teren etter 1661 engang. Han ble dermed bygselrådig.

Fra gammelt av lå det 8 marklag krongods og like mye kirkegods i Kyllo. Når og hvordan det kom til, er spørsmål det er umulig å besvare. Slike småparter er det nærliggende å gjette har vært betaling av bøter. Kirken inn­kasserte bøter på sitt område, liksom kronen på sitt, i middelalderen. På 1600-tallet og senere lå de 8 marklag kirkegods til »lector«,  1/2rerstillingen på katedralskolen. Så sent som i 1859 fikk John Johnsen Kyllo kvittering for betalt jordavgift til »lektor«.

De 8 marklagene krongods ble lagt ut til salg i 1728, og kjøpt av kaptein Mangelsen. Det meste av hva han kjøpte, kom til å havne i De Angellske stiftelser, men ikke denne landskyldparten. I 1732 solgte Mangelsen til opp­sitteren, Ola Estensen Kyllo, som dermed eide alt, så nær som lektorparten.

Brukere

Jon i Kyllo betalte i 1520 1 mark og ½ mark for jordegods. I 1548 svarte Ola »paa kiellum« 10 mark smør og 15 mark mel i leidang av Kyllo. I 1589 var Bjørn »kello« edsvoren lagrettemann ved jordsalg som angikk Hede i Herjedalen.

Fra 1609 til 1628 var Ola oppsitter i Kyllo. Det siste året, og fire år etter, stod enka som bruker. I 1628 hadde hun 7 kyr, året etter svarte hun 12 skjep­per i korntiende.

Fra 1632 er Jon bruker i Kyllo. Han hadde i 1645 kone, dreng og to piker, men ingen barn. Prestens manntall fra 1665 forteller at Jon Jonsen, f. 1597 hadde to sønner, Ola Jonsen f. 1632 og Jon Jonsen f. 1639. I manntallet året etter fører presten opp Ola Jonsen som medbruker, mens Jon ikke er nevnt. Derimot fører han nå to andre sønner.: Mons Jonsen f. 1646 og Bjørn Jonsen f. 1650. Fogdens manntall nevner ingen sønner overhode! noe som viser hvor mangelfulle disse manntalla egentlig var.

Jon Jonsen satt i Kyllo ennå i 1680. To år senere har yngste sønnen, Bjørn Jonsen overtatt. Manntallet i 1701 opplyser at han var f. 1647 og hadde søn­nen Jon Bjørnsen f. 1691. I manntallet finner vi også innersten Gunnhild i Kyllo. Hun hadde sønnene Bardo Olsen f. 1684, tjener i Rolset, Jon f. 1687, tjener på Litjevja og Ola Olsen f. 1689 og altså 12 år, tjener på gården, altså Kyllo.

I 1699 pantsatte de tre brødre Bjørn Kyllo, Jon Bårdsgård og Mogens klok­ker (Velve) Kyllogården til enka etter president Friis for 26 daler. Pantet ble innløst og Kyllo forble odelsgård.

11732 ble det tinglyst et skjøte som inneholdt mye slektshistorie og som der­for gjengis her:

»Til Ole Østensen paa Part i Kyllo av brødre og Svogre. Jon Olsen Rønsberg, Tosten Olsen, Thomas Halvarsen Mølnhus, Brynhild Olsdt. afgl. Halvår Bjørnsens Enke, Kari Olsdt. Anders Grøttums hustru og Ingebore Olsdt. Peder Flønes hustru er 12 marklag.

og vi: 1) Christen Mogensen Borsgaard paa egne og 2) afgl. Siri Monsdt. børns, Mons Nielsen og Joen Nielsen, som verge deres vegne, 3) Marit Monsdt. Berge afgl. Haldo Tostensens efterleverske og 4) Guru Monsdt. Berge, Ole Tostensens hustru, tilhaabe /: med i bereignet for hans hustru Brynild Monsdt. Søsterlod :/ = i øre 16 marklag, som jeg Ingebore Bjørnsdt. Berge, afgl. Ole Halvarses Enke 4 mrkl. Til sammen landsk. 2 øre 8 mrkl. m.b.o. 1 spd, for hvilket han har betalt os 56 Rdlr. 25/9 1732«.

Kyllo var en ettertraktet gard. Brukerne var sjøleiere og dermed var også eiendommen vanskelig å få hand om. Økonomi til å kjøpe Kyllo var det få som hadde. Dette var årsaken til at garden ble delt da den gamle slekta endelig måtte gi opp her. Fra tidlig i 1600-åra og helt til 1890 satt samme slekta med garden, hel og udelt. Seks brukere av åtte generasjoner hette Jo(n). Med Jon Jonsen avsluttes rekka, da familien i 1891 drog til Minnesota. Stort sett hadde Kyllo-folket stått seg godt økonomisk. Under skiftet etter Jon Jonsen i 1844 ble garden verdsatt til 1000 spd. Denne Jon hadde sommeren før druknet i Nea, bare trettitre år gammel. Omkring tjue år før hadde faren druknet på Selbusjøen, tjue-sju år gammel. Enka etter Jon Jonsen ble gift med Henrik Pålsen Bellet og han druknet under tømmerfløting i 1871. Disse hendelsene forstyrret gardsdrifta og tærte på den økonomiske basisen. Av karene som var brukere mellom 1810 og 1890, var det bare Henrik som kom så langt som å fylle femti år.

image37

En del gjeld hadde de slitt med hele 1800-tallet. Under skiftet etter Marit Halvardsdt. i 1803 var Pål Persen Garberg største kreditoren og fikk utlegg i garden for 150 rdr. Skiftetaksten på garden var da om lag 450 rdr. og over­skottet 183 rdr. Omkring 1830 var det 250 spd. i gjeld til Norges Bank, men eiendommen ble i 1840 under skifte verdsatt til 800 spd. Til i 1848 var gjelda kommet opp i 645 rdr. til Norges Bank og Trondhjem Sparebank. Den siste Jon Jonsen og kona Gjertrud Larsdt. fra Krokstad skal ha vært så godt som ruinert da de i 1891 solgte og reiste til Amerika.

I 1882 ble Storrnesset 93/4 utskilt fra Kyllo og solgt til A. Huitfeldt og Co. for 2 000 kroner. Denne skogteigen, 1960 da produktiv, ble i 1936 kjøpt av Ingebrigt Kjeldstad. Vora 93/2 ble utskilt i 1890 og solgt til Gunnar Olsen Hofsmo for 400 kroner. Han solgte seks år senere til Peder Persen Rolset d.y. Sønnen på Kyllo, Ola Henriksen hadde i 1884 tatt over en part, Kyllobekken 93/3. Disse handlene berget likevel ikke Jon Jonsen. I 1890 solgte han resten av garden for 9 000 kroner og kjøpte Amerika-billett.

I 1891 holdt de nye eierne, Ola Henriksen Kyllo, som nå skiftet eiendom, og Jon Estensen Røsset, skylddeling og tok over hver sin halvpart. Ola ble boende i husa der han var født og oppvoksen og Jon Estensen flyttet ned under lia og bygde der det senere er kalt Ner-Kyllo. Under delinga fikk parten til Ola navnet Kyllo østre 93/5 og den til Jon navnet Kyllo vestre 93/1.

I 1866 var det 84 mål dyrkajord og 75 mål naturlig eng. Årlig avling er satt til 15 t. bygg, 80 t. havre, 80 t. poteter, 70 lass høy og 115 lass fra markas 1/2tta. I skogen kunne avvirkes 18 tylfter tømmer årlig. Garden kunne vinterfø 3 hester, 20 storfe og 30 småfe.

Brukere

-1647-1666- Jon Jonsen, f. ca. 1598, drev til sist halve garden, mens sønnen Ola drev andre halvparten.

Barn:

 1. Ola, f. ca. 1631, drev i 1666 halve garden.
 2. Jon, f. ca. 1638, se Bårdsgarden.
 3. Mons, f. ca. 1645, tok over garden.
 4. Bjørn, f. 1647, tok over garden.
 5. Brynhild, g.m. Sjurd Jonsen Slind, Testinngarden.

-1701-1704 Bjørn Jonsen, f. ca. 1647, d. 1704.

Barn: Jon, f. ca. 1691, g.I m. Ragnhild Ingebriktsdt. Stor-Evjen, II m. Ingeborg Gunnarsdt. Bakken, se Listo Rønsberg.

1705-1725 Mons Jonsen, f. ca. 1645, d. 1714, var klokker, se bind 1, side 345. G.m. Marit Guttormsdt. Dragsten, f. ca. 1666, d. 1748. De kom fra Nor-digarden Velve da de tok over Kyllo etter bror hans.

Barn:

 1. Brynhild, f. ca. 1690, tok over garden.
 2. Siri, f. ca. 1693, g.m. enkmann Nils Jonsen Garmaker, se Seigenget på Litj-Evja.
 3. Marit, f.ca. 1695, g.m. Haldor Torstensen Berge, Ustigarden.
 4. Goro, f. ca. 1697, g.m. Ola Torstensen Berge, se Framigarden Berge.
 5. Kristen,  f.   1700, g.m.  Mali Ingebriktsdt.  Stor-Evjen, se Nigarden Stor-Evja.
 6. Soffi, f. 1705, død som spedbarn.

(De to yngste barna er kalt opp etter presten Christen Bloch og fru Sophie Bredahl, og ble varige navn i bygda).

1726-1730 Kristen Monssen og Mali Ingebriktsdt. flyttet til et bruk på Stor-Evja, som de tok over etter far hennes.

1731-1751 Brynhild Monsdt., f. ca. 1690, d. 1751. G. 1716 m. Ola Estensen Rønsberg fra Nordigarden, f. ca. 1685, d. 1769, som var g.I 1712 m. Goro Arnsdt., f. ca.  1678, død på Rønsberg 1713. Ola og Brynhild hadde hatt Bårdsgarden før de kom hit til Kyllo og tok over etter bror hennes.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1717, g.m. Ola Olsen Stokke, Yster-Stokkan.
 2. Goro, f. 1719, d. 1737.
 3. Soffi, f. 1721, g.m. Ola Tomassen Kallar, se Ustigarden Røsset.
 4. Jon, f. 1723, tok over garden.
 5. Esten, f. 1725, g.m. Siri Persdt. Gresli, se Ustigarden Rønsberg.
 6. Mons, f. 1728, d. 1729.
 7. Mons, f. 1730, d. 1731.
 8. Siri, f. 1732, g.m. Jon Rolvsen Rønsberg, Listo.

1752-1790 Jon Olsen, f. 1723, d. 1790. G. 1750 m. Ingeborg Olsdt. Krokstad, f. på Kallar 1722, d. 1805.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1751, g.I m. enkmann Jon Anderssen Langset Ustigarden, II m. Erik Olsen Garberg.
 2. Ola d.e., f. 1752, tok over bruket.
 3. Ola d.y., f. ca. 1754, g.m. Mali Jonsdt. Øver-Lien, se Aunet i Vikvarvet.
 4. Marit, f. 1757, g.m. Mikkel Jonsen Rolsetbakkan, nordre.
 5. Goro, f. 1759, g.m. Per Ingebriktsen Kjeldstad, se Nordpå-Jardet Uglan.
 6. Berit, f. 1761, d. 1762.
 7. Berit, f. 1763, d. 1764.
 8. Berit, f. 1765, d. 1778.

1782-1810 Ola Jonsen d.e., f. 1752, d. 1826. G. 1782 m. Marit Halvardsdt.

Stor-Evjen fra Sauran, f. ca. 1754, d. 1803. De drev fra først garden sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1783, g.m. Grim Tomassen Rønsberg, Nordigarden.
 2. Berit, f. 1786, g.m. Jon Jonsen Mebost, Oppistoggo.
 3. Brynhild, tvilling, f. 1786, g.m. Ola Jonsen Mogård, Bardogarden.
 4. Jon, f. 1787, tok over garden.
 5. Marit, f. 1789, g.m. Ingebrikt Haldorsen Liahaugen, se Knuthaugen nedafor.
 6. og 7. Berit, f. 1794, og Berit, f. 1798, begge døde som spedbarn.

1811-1814 Jon Olsen, f. 1787, druknet på Selbusjøen 15.6.1814, sammen med

tre fra Stor-Evja. G. 1810 m. Ingeborg Jonsdt. Sandvik fra Nordigarden, f. 1791, d. 1866, som var g.II m. Per Tomassen.

Barn: Jon, f. 1810, tok over garden.

1815-1839 Ingeborg Jonsdt., enke etter Jon Olsen Kyllo. G.II 1816 m. Per Tomassen Kallar d.y. fra Nordigarden, f. 1789, d. 1839.

Barn:

 1. Dødfødt gutt i 1824.
 2. Jon, f. 1828, g.m. Kari Ingebriktsdt. Mebost, se Mebostøya.

1834-1843 Jon Jonsen, f. 1810, druknet 20.7.1943. G. 1834 m. Goro Olsdt. Samstad, se Øver-Hårstad, f. 1814, d. 1884, som var g.II m. Henrik Pålsen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1834, g.m. Per Jonsen Kleset, se Ner-Kleset.
 2. Brynhild, f. 1834, g.m. Torsten Arnsen Lille-Evjen, Bakkan.
 3. Jon, f. 1843, tok over bruket.

1844-1871 Goro Olsdt., enke etter Jon Jonsen Kyllo. G.II 1844 m. Henrik Pålsen Bellet fra Selbustranda, f. 1818, som omkom under tømmerfløting 6.7.1871. Henrik kom til Kyllo som dreng.

Barn:

 1. Jon, f. 1845, g.m. Marit Jonsdt. Langset, Ustigarden, og kom dit. (De hadde først sønnen John, f. 1880, død som spedbarn).
 2. Pål, f. 1847, g.m. Ingeborg Tomasdt. Hovslien, se Vølset.
 3. Ola, f. 1853, g.m. Martine Petternilla Andreasdt. Kjul, tok over halve garden, se Øver-Kyllo 93/5 nedafor.
 4. Gjertrud, f. 1856, d. 1874.

1872-1889 Jon Jonsen, f. 1843, d. 1916. G.I 1865 m. Gjertrud Larsdt. Krokstad fra Ustigarden, f. 1844. Familien reiste til Amerika i 1891, dit bror hans, Pål Vølset, hadde reist noen år tidligere. Bodde i Minnesota. Jon ble g.II 1910 m. enke Kari Persdt. fra Yster-Stokkan, f. 1856, som hadde vært gift to ganger før, og kom til Amerika i 1901.

Barn:

 1. Henrik, f. 1865, g.m. Karen J. Lien, bodde i Minnesota.
 2. Lars, f. 1868, gift og bodde i Minnesota.
 3. Gurina, f. 1871, g.m. John Bersvensen Hoemstrøen, bodde i Minnesota.
 4. Ragnhild, f. 1872, g.m. Peder Pedersen Hagen fra GudbrandsdÅlen (som ble g.II 1899 m. Brynhild Pålsdt. Kyllo Volset, søskenbarnet til Ragnhild).
 5. John, f. 1876, d. 1877.
 6. John, f. 1879.

KYLLO VESTRE GNR 93/1 (NER-KYLLO)

John Estensen Røsset og Ola Henriksen Kyllo ga 9000 kroner da de i 1891 kjøpte Kyllo av Jon Jonsen. De delte likt både eiendommen og kjøpesum­men. Etter delingsforretninga samme året, tok John Estensen over denne halvparten og bygde på nye tufter, her det ble kalt Ner-Kyllo. Husa på gam­melgarden ble også delt og John flyttet med seg si halvpart av stua. Bruket fikk også part i setervollene på Storrnesset og Stormoen og allmenningsrett ellers i Roltdal statsallmenning.

Omkring 1955 var det 55 da dyrkajord på bruket, 2 hester, 6 kyr, 2 ungnaut, 25 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er nå 140 da dyrkajord og 545 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Løvseth (Knuthaugen) 93/8 i 1910 til husmannen Ole Ingebriktsen. Kyllotrøa 93/9 i 1915 til husmannen Ole Jonsen. Solbakken (Kyllohaugen) 93/14 i 1932 til Ingeborg P. Lien. Kyllo nedre 93/15 i 1932 til sønnen her, John Olsen Kyllo. Fossvang 93/18 i 1955 til sønnen her, Bjarne O. Kyllo. Tomt til Øverbygda skole 93/19 i 1961 til Selbu kommune. Solbak­ken Il 93/21 i 1971 til Ingolf Lien.

Brukere

1891-1915 John Estensen fra Nordigarden Røsset, f. 1855, d. 1935. G. 18 m. Ragnhild Tomasdt. fra Krokstadmoen, f. 1867, d. 19    .

Barnlaust ekte­skap, men søstersønnen hans, Olaf Hårstad, ble oppfostret her og tok over bruket.

1916-1955 Olaf Jonassen Kyllo fra Jonasjardet på Ner-Hårstad, f. 1879, d. 3.2.1963. G. 1907 m. Gurine Berntsdt. Evjen fra Ustpå-Jardet, f. 1881, d. 15.11.1964.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1908, g.m. Halvor Johnsen Lien, Nordsto Øver-Lia 87/1.
 2. John, f. 28.12.1909, fikk i 1932 utskilt Kyllo nordre 93/15 fra heim-bruket, men drev som entreprenør og solgte eiendommen sin til broren Johan slik at den igjen ble slått sammen med Ner-Kyllo.
 3. Marit, tvilling, f. 1909, g.m. John Tomassen Velve, Nigarden 81/1.
 4. Ingeborg, f. 16.5.1913, g.m. John Olafsen Hoem, se Hoem søndre 72/6.
 5. Berntine, f. 1915, g.m. John Johnsen Berge, Kroken 75/5.
 6. Jenny, f. 1917, g.m. John Haldorsen Stokke, Nygarden Mebost 95/1.
 7. Bjarne, f. 1919, g.m. Kristine Larsdt. Mogård, se Fossvang 93/18 nedafor.
 8. Johan, f. 1921, tok over bruket.

1956-         Johan Olafsen Kyllo, f. 31.10.1921, og kona Gudrun Johansdt.

Kulset fra Ustigarden 129/1, f. 31.5.1930.

Barn:

 1. Gunnveig, f. 22.4.1954, g.m. John Arve Vollan fra Skatval, f. 1948, og bor der.
  Barn: Turid, f. 1976, Maren, f. 1980.
 2. Olav, f. 14.9.1957, sb.m. Turid Ellinor Kvello fra Tydalen, f. 22.5.1958.
  Barn: John Tore, f. 1986.

FOSSVANG GNR 93/18 (KYLLOKRYSSET)

Tomta er utskilt fra Ner-Kyllo 93/1 i 1955 til sønnen der, Bjarne Olafsen Kyllo, f. 25.11.1919, d. 1989, som bygde her. G.m. Kristine Larsdt. Mogård fra Elvebakk 127/5, f. 10.9.1934.
Barn: Ola, f. 1962, Kolbjørn, f. 1968. Familien bor i Mostadmarka og eiendommen Fossvang er bortleid til handel og poståpneri.

KYLLO ØSTRE GNR 93/5 (ØVER-KYLLO) Etter at Kyllo i 1891 ble delt, var det Ola Henriksen som tok over denne halvparten. Familien fortsatte på det gamle gardstunet, som heretter ble kalt Øver-Kyllo, da husa på andre halvparten ble bygd opp nedunder lia. Ola Henriksen ga 4 500 kroner da han kjøpte av halvbroren Jon Jonsen Kyllo. Ola hadde først fått fradelt en annen part av heimgarden – Kyllobekken – som han nå solgte til Anders Estensen Røset.

I 1917 solgte Ola og Martine Andreasdt. bruket sitt til John Johnsen Liahaugen for 10 000 kroner og kår. Ola Ågesen Spakmo kjøpte Øver-Kyllo på auksjon i 1930 for 11 000 kroner. Bruket ble nå svært redusert, da Ola solgte fra Kyllofeltet og seterretten på Storrnesset, for til sammen 6 500 kroner. Øver-Kyllo ble i 1932 solgt til Olaf Olsen for 9 000 kroner. Begge de siste eierne skulle svare kår til Martine Andreasdt., som levde til i 1940.

Erektrøa 92/4 på Kallar ble slått sammen med Øver-Kyllo og i 1978 ble hele jordeiendommen kjøpt av Fylkeslandbruksstyret, som nyttet Statens forkjøpsrsett, til tilleggsjord.

Omkring 1955 var det 40 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 naut og 5 sauer. Det er 76 da produktiv skog.

Fra Øver-Kyllo er utskilt: Rønningen 93/6 i 1894 til husmannen Per Jonsen. Vollan med Litjkølen 93/7 i 1910 til John J. Vollan og slått sammen med Vollan 94/2. F 1/2tten 93/10 i 1930 til Peder A. Møllenhus og slått sammen med Mølnhus 94/1. (Fra denne eiendommen er utskilt Asplund 93/16 i 1934 til Karen og Gunnar Kjøsnes og Øverbygda skole 93/19 i 1961 til Selbu kom­mune). Kyllofeltet 93/11 i 1931 til Selbu kommune. (Fra den eiendommen er Høgseth 93/13 utskilt i 1932 til Ole S. Kyllo). Storrnesset 93/12 i 1931 til Peder M. Rønsberg og lagt til Dersto Rønsberg 101/1. Bakkli 93/17‘i 1946 til Johan O. Mosleth.

Brukere

1891-1916 Ola Heriksen, f. 1853, d. 22.5.1924. G. 1885 m. Martine Petter-nille Andreasdt. Kjul fra Vega i Nordland, f. 1845, d. 18.9.1940. De tok over denne parten av heimgarden hans.
Barn: Henrik Gerhard, f. 1886, d. 1890.

1917-1929 John Jonsen Lien fra Liahaugen nordre, f. 1878, død i Meråker 19.12.1967. G. 1900 m. Ingeborg Pedersdt. Lillemo fra Meråker, f. 1878, d. 27.8.1960. I åra 1901-1906 var de i Amerika, og bodde senere i Meråker, til de flyttet hit til Kyllo. I 1929 flyttet familien til Solbakken 93/14.

 1. Bergljot, f. 25.6.1900, d. 25.6.1917.
 2. Johan Ingemann, f. 1902, g.m. Anna Torine Torvaldsdt. Korsvold, se Bakketun 91/9 under Litj-Evja.
 3. Adolf Sverre, f. 1.7.1904, bor i Stockholm, g. 1930 m. Ingeborg Jonsdt. Eidem, se Ingstad 63/79 under Bell.
 4. Trygve, f. 1906, g.m. Ingebjørg Olafsdt. Røsset, se Lidarheim 75/8 under Berge.
 5. Othelie Helen, f. 25.8.1908, d. 1985, g. 1938 m. Anders Nilssen Åsegg fra Osen, f. 1887, bodde i Strinda.
  Barn: Nils Magnar, f. 1941, Inger Jorid, f. 1944.
 6. Ingolf Bjarne, f. 1913, g.m. Halfrid Gunelie Pedersdt. Siras, se Solbak­ken 93/14.
 7. Borgny, f. 18.4.1915, g.m. Sigurd Johnsen Eidem, se Botnlia 63/59.
 8. Ingfrid Johanne, f. 10.10.1916, g. 1942 m. John Stein i Osen.

Barn: Bergljot, Jan Arne.

1930-1932 Ola Ågesen Spakmo, f. i Rissa 1890, og kona Inger Bjørå fra Setesdalen, f. 1896, kom fra Kvammen i Melhus, og flyttet ut igjen.

1933-1947 Ole Olsen, f. 1878, d. 21.11.1947, og kona Karen, f. Klefstad på Byneset 1880, d. 29.1.1952. (Mor hennes, Anna Klefstad, flyttet med hit, se Erektrøa på Kallar).
Barn: Olaf, f. 1909, tok over bruket.

1948-1977 Olaf Olsen, f. 4.12.1909, d. 6.9.1977.

ASPLUND GNR 93/16

Fra eiendommen Fletten 93/10 som Peder Anderssen Møllenhus i 1930 kjøpte fra Øver-Kyllo, ble et par år senere utskilt 10 da til dattera Karen, f. 1.6.1907, og mannen Gunnar Nils sen Kjøsnes til Litjnesset 151/6 på Kjøsnes, f. 8.10.1896. De bygde her i 1934-35 og drev eiendommen som gardsbruk og hadde et par kyr og noen sauer.

Karen og Gunnar var g. 1932 og hadde dattera Maja, f. 23.1.1934, g.m. Mathias Hanssen Bruheim fra Skjåk i Gudbrandsdalen, f. 1935, bor på Støren.
Barn: Hans Gunnar, f. 1961, Torkjel, f. 1963, Per, f. 1965, Kari, f. 1973.

HØGSETH GNR 93/13 (LANGMYRA)

I 1930 kjøpte Selbu kommune en part av Øver-Kyllo som fikk navnet Kyllofeltet 93/11. Samme året begynte Ole Sivertsen Kyllo som bureiser her og fikk to år senere utskilt ca. 200 da under navnet Høgseth. Dette var nedre delen av feltet og kjøpesummen var 1 500 kroner. Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 3 ungnaut, 7 sauer og 2 geiter. I dag er dyrkajorda 65 da. Det er 60 da produktiv skog.

Brukere 1931-1964 Ole Sivertsen Kyllo fra Kyllohaugen 93/14, f. 21.6.1894, d. 1982. G.   1925 m.  Gjertine Tomasdt. Rolseth fra Yster Rolsetbakken 106/5, f. 14.11.1902, d. 1976.

Barn:

 1. Ida Mathilde, f. 3.9.1926, g.m. Bjarne Olsen Overvik, Voksmyra 135/9.
 2. Thomas, f. 1928, tok over bruket.
 3. Birgit, f. 3.9.1930, g.m. Halvard Johansen Kulseth, Ustigarden 129/1.
 4. Olga, f. 30.3.1941, g.m. Odd Magne Sjøvold fra Brekken, f. 1941, bor i Trondheim.
  Barn: Elin, f. 1969, Helge Ronni, f. 1976.
 5. Steinar, f. 1.4.1946 er g.m. Kari Northug fra Moskvik, f. 17.6.1953 .
  Barn: Ola Jonny, f. 1981.

1965-         Thomas Kyllo, f. 16.9.1928, og kona. Anny Landstad fra Verdalen, f. 20.3.1930.

KLAMPLIA GNR 93/29

Hans Ragnar Rønsberg fra Dersto 101/1, f. 25.3.1954, og Ingunn Oddveig Tuseth fra Velve 80/2, f. 4.3.1959, bygde i Kyllofeltet i 1986.
Barn: Ingrid Therese, f. 1988.

OLSBO GNR 93/30

Per Arne Græsli fra Tydalen, f. 17.1.1956, og Bjørg Janne Lien fra Åsvang 126/10 på Mosletta, f. 9.4.1959, bygde i 1986 på tomt i Kyllofeltet.
Barn: Halgeir, f. 1988.

FJELLHEIM GNR 93/31

Ola Kulset fra Ustigarden 129/1, f. 11.4.1957, og Berit Skrødal, se Jørgensbakken 65/64 på Hårstad, f. 27.6.1960, bygde i Kyllofeltet i 1987.
Barn: Kjersti Merete, f. 1983, Jens Are, f. 1987.

NORHEIM GNR 93/34 Magnar Edvin Rolseth fra Bakkstuggu 64/107 på Hårstad, f. 31.5.1961, og Randi Dahlø fra Bjørka 113/3 i Flora, f. 28.4.1965, bygde i Kyllofeltet i 1988.
Barn: Jeaneth, f. 1986.

FJELLTUN GNR 93/35

John-Frode Stokke fra Sjøvik 54/33 under Bårset, f. 20.8.1960, og Torill Nyheim fra Vestly 64/65 på Hårstad, f. 31.8.1968, bygde i Kyllofeltet i 1988.

BAKKLI GNR 93/17

Tomta er utskilt fra Øver-Kyllo i 1946 til Johan Olsen Mosleth fra Kyllorøn-ningen 93/6 og kona Jenny Ingebrigtsdt. Evjen fra Kallarsbakken 92/11, som bygde her et par år senere. Om denne familien se Vårtun 30/58 under Setsås.

I 1965 ble Leif Arne Hagfors, Trondheim, eier, men solgte s.å. til Peder Bardosen Rolset fra Utigarden 106/2, f. 24.4.1900, d. 10.2.1974, og kona Inga Johnsdt. Bårdsgård fra Markåa østre 101/10, f. 24.1.1909. Peder var i Amerika i tida 1922-1939. Peder og Inga ble gift 1939 og kjøpte da garden Bergdal ved Leksdalsvatnet i Nord-Trøndelag, der de bodde til de flyttet hit til Bakklia.

KYLLO NEDRE GNR 93/3 (KYLLOBEKKEN)

Denne parten av Kyllo ble i 1884 utskilt til sønnen der, Ola Henriksen, som fikk skjøte fra halvbroren Jon Jonsen Kyllo for 1 200 kroner. På eiendommen stod fra før en høylåve, men Ola og kona Martine bygde og bosatte seg her. Men da broren ville reise til Amerika, kjøpte de halvparten av bruket hans og flyttet til gammelgarden. De solgte bureisingsbruket Kyllobekken til Anders Estensen Røset for 3 000 kroner. Den nye eieren var tvillingbror til John Røset, som hadde kjøpt Kyllo sammen med Ola Henriksen i 1891. Også dette bruket fikk part i allmenningsretten til garden.

I 1938 ble Mebostøya 99/3 – omkring 12 da – kjøpt. Det var Ole Olsen Rønsbergsbakken som var selger, men eiendommen er utskilt fra Uststo Mebost.

Omkring 1955 var det 4 kyr, 1 ungnaut og 2 sauer på bruket. Dyrkajorda var 26 da. Det er nå 50 da dyrkajord og 123 da produktiv skog.

Brukere

1884-1890 Ola Henriksen og Martine Andreasdt., se Øver-Kyllo 93/5.

1891-1926 Anders Estensen fra Nordigarden Røset, f. 1855, d. 12.1.1919. G. 1890 m. Mati Olsdt. fra Nonshaugtrøa på Eidem, f. 1861, d. 8.10.1927.

Barn:

 1. Esten, f. på Røset 1890, d. 23.9.1964, g.m. Birgit, f. på Kongsvinger 1894, d. 1968, bodde på Kongsvinger, i Tønsberg og på Nøtterøy.
  Barn: Liv, f. 1927, Øystein, f. 1930.
 2. Ragnhild Serine, f. 1893, d. 18.8.1904.
 3. Oline, f. 1898, tok over bruket.

1927-1956 Oline Andersdt., f. 1898. G. 1921 m. Anton Knutsen Ørås fra Øråsvollen 108/4 i Flora, f. 1898, d. 5.5.1960. De reiste til Amerika i 1923, men kom altså igjen.
Barnlaust ekteskap, men en fostersønn: Knut Knutsen, f. i Trondheim 19.2.1933, g.m. Agnes, f. i GudbrandsdÅlen 1933. (Barn: Astrid Olaug, f. 1955, Jan Kjell, f. 1957, Ann Karin, f. 1961.) Hele familien på Kyllobekken flyttet til Lillehammer.

1957-        Hallbjørn Haldorsen Velve fra Tærjersjardet 79/1, f. 16.3.1923. G. 1945 m. Anna Pedersdt. Hegli fra gnr. 114/6 i Flora, f. 28.1.1918.

Barn:

 1. Per Olav, f. 28.10.1945, g.m. Inger Else Slind fra Moheim 143/14, f. 11.4.1948.
  Barn: Haldor Arnt, f. 1971, Emil Steinar, f. 1974.
 2. Brit Helen, f. 1.11.1952, g.m. Jan Inge Frøseth fra Byneset, f. 1953, bor der.
  Barn: Morten, f. 1978, Jorunn, f. 1982.

KYLLORØNNINGEN GNR 93/6 (VOLLAN)

Per Jonsen fikk bygselbrev fra Jon Jonsen Kyllo på plassjord her i 1878. Dersom Per, som var ugift ennå, døde før foreldra sine, skulle de få fortsette her på Kyllovollan. Men Per kom til å leve og i 1882 kjøpte han plasshusa til foreldra heime på Mebostøya, for 400 kroner og flyttet dem hit. Da Kyllo i 1891 ble delt, kom plassen under Øver-Kyllo og ble tre år senere utskilt fra det bruket. Per Jonsen fikk skjøte fra Ola Henriksen sommeren 1894 for 500 kroner. Han satt som eier til i 1918, da han solgte til Ole Nilssen Mosleth for 500 kroner og kår til 290 kroner i årlig verdi.

Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 3 sauer, 1 gris og 15 da dyrkajord på bruket. Det er senere nydyrket så arealet er 53 da. Det er 40 da produktiv skog.

Brukere 1878-1916 Per Jonsen fra Yster Mebostøya, f. 1857, d. 3.12.1931. G. 1881 m. Gjertrud Jonsdt. fra Stokkjardet, f. 1852, d. 7.3.1934. Per flyttet hit sammen med foreldra sine.

Barn:

 1. John, f. 1884, d. 25.6.1908.
 2. Kari, f. 1886, d. 13.3.1913.
 3. Mikal, f. 1893, d. 31.7.1904.

1917-1952 Ole Nilssen Mosleth fra Hafella 124/3, f. 1892, d. 1.1.1962. G. 1914 m. Ingeborg Johnsdt. Mogård fra Framistoggo 127/1, f. 1896, d. 1986. Bant:

 1. Ingeborg, f. 24.12.1915, d. 1973, g. 1943 m. Alfred Martin Melhus i Strinda, f. 1914.
 2. Peder, f. 1917, tok over bruket.
 3. Johan Nikolai, f. 4.11.1921, g.m. Jenny Ingebrigtsdt. Evjen Kallar, se Vårtun 30/58 under Setsås.
 4. Anna Gunelie, f. 5.1.1926, g.m. Einar Melhus i Strinda, f. 1922.
  Barn: Inger Solfrid, f. 1947, Eva Oddbjørg, f. 1950.
 5. Inger Serine Johnsen (fosterdatter), f. i Bergen 18.10.1938, g.m. Torleif

Tøftum i Gausdal.
Barn: Inge Terje, Mary Helene, Oddny Irene, Laila Margrete.
1953-         Peder Olsen Mosleth, f.  19.12.1917. G.  1941 m. Gjertine In-

gebrigtsdt. Evjen Kallar fra Kallarsbakken 92/11, f. 7.12.1922.
Barn: Olav, f. 20.4.1941, g.m. Rita Sandvik fra Frøya, f. 1942, bor i Trondheim.
Barn: Siv Grete, f. 1967, Kristin, f. 1968, Sissel, f. 1970, Per Olav, f. 1976.

LØVSETH GNR 93/8 (KNUTHAUGEN)

Mens Vollan under delinga av garden i 1891 ble lagt til Øver-Kyllo, så kom denne husmannsplassen – Knuthaugen – under Ner-Kyllo. Fra det bruket ble den i 1910 utskilt til husmannen Ole Ingebriktsen, som fikk skjøte fra John Estensen Røset for 1 500 kroner. Dette var eldste plassen på garden, og en mye større eiendom enn Vollan. I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer, 6 geiter og 1 gris i husmannsfjøset og utsæden på Knuthaugen var 3 kvarter korn og 5 kvarter poteter. Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 2 geiter på bruket. Det er nå 42 da dyrka­jord og 60 da produktiv skog.

Brukere -1737-1754 Ivar Sjurdsen, d. 1754, og Dordi Knutsdt., f. ca. 1697, d. 1718. Han var trulig innflytter og hun kanskje fra Listo Rønsberg. De tre eldste barna er født på Dyrdal.

Barn:

 1. Knut, f. 1725, død som barn.
 2. Sjurd, f. 1727, g.m. Berit Jensdt. Lunden, se Mølnhus-Markåa.
 3. Knut, f. 1730, tok over plassen.
 4. Anne, f. 1737, g. 1779 m. Tomas Olsen, tjener på Prestgarden. De bodde i lang tid i Vika, men flyttet ut.
  Barn: Ola, f. 1781.
 5. Torger, f. ca. 1740, tjente på Setsås i 1762, men flyttet visstnok ut.

1755-1788 Knut Ivarsen, f. 1730, d. 1806. G. 1761 m. Anne Nilsdt., f. ca.

1722, d. 1788. Knut tjente på Sandvik i ti år.

Barn:

 1. Ivar, f. 1762, tok over plassen.
 2. Nils, f. 1765, tok over plassen.

1789-1803 Ivar Knutsen, f. 1762. G.I 1788 m. Marit Persdt. Hove fra Lekåa, f. 1757, d. 1803. G.II 1803 m. enke Brynhild Jonsdt. Mebost, Oppistoggo, og flyttet dit.  Barnlause ekteskap.

1804-1807 Nils Knutsen, f. 1765, død ugift 1807, tok over plassen etter broren, men Nils og faren Knut døde med kort mellomrom og plassen ble øde.

1808-1823 Marit Olsdt. fra Kyllo, f. 1789, d. 1823. G. 1808 m. Ingebrikt Haldorsen fra Liahaugen, f. 1784, d. 1833, som var g.II m. Brynhild Jonsdt.

Barn:

 1. Ola, f. 1808, tok over plassen.
 2. Marit, f. 1810, d. 1814.
 3. Haldor, f. 1812, oppfostret på Rønsberg, g.m. Ingeborg Olsdt. Stor-Evjen, se Rønsbergs-sløgda.
 4. Jon d.e., f. 1815, oppfostret på Kyllo, g.m. Gjertrud Gunnarsdt. Nervik, se Evjtrøa (Evjsvea).
 5. Ola, f. 1818, død ugift 1876.
 6. Jon d.y., f. 1821, g.m. Kari Olsdt. Jetvadet, se Evjtrøa (Huset).
 7. Ingebrikt, tvilling, f. 1821, død som spedbarn.
 8. Tomas, f. 1823, flyttet til Meråker i 1844, g. 1852 m. Mille Olsdt Fallmo, f. i Alvdal 1820, bodde på Åsen på Vollan i Meråker.
  Barn: In­gebrikt, f. 1852, Ola, f. 1858, d. 1859.

1824-1833 Ingebrikt Haldorsen, enkmann etter Marit Olsdt. Kyllohaugen. G.II 1824 m. Brynhild Jonsdt. Rønsberg fra Dersto, f. 1790, død i barselsseng 1832. Barnet, Brynhild, døde som spedbarn.

1834-1861 Ola Ingebriktsen d.e., f. 1808, d. 1859. G. 1834 m. Gjertrud Larsdt. Bårdsgård fra Oppigarden, f. 1816, d. 22.6.1901.

Barn:

 1. Marit, f. 1835, g.m. Per Jonsen Stigen på Nesta.
 2. Ingebrikt, f. 1839, tok over plassen.
 3. Marit, f. 1854, g.m. Anders Tomassen Uglemsmoen (Nordli)

1862-1909 Ingebrikt Olsen, f. 1839, d. 31.10.1910. G. 1862 m. Kari Pålsdt.

Eidemsmyren, f. 1837, d. 19    .

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1862, død her heime i 1893, g. 1890 m. Jon Torstensen Kluksdal i Meråker, f. 1868, d. 1890.
  Barn: Anne, f. 1890, oppfostret her på Knuthaugen, g.m. Olaus Arntsen Sandvik, se Skogly 19/7.
 2. Sigrid, f. 1865, g.m. Per Persen Rolsetbruen, Brumoen 107/6.
 3. Ole, f. 1868, tok over plassen.
 4. Ingeborg, f. 1871, g. 1893 m. Peder Olai Andreassen Auran fra Stjørdalen, f. 1873, bodde på Ranheim.
  Barn: Karen Gjertine, f. 1893, Oskar, Hermann, Petra, Signe, Inga, Kristine, Olga.
 5. Marit, f. 1873, g.m. John Pedersen Evjen, Ustpå-Jardet Stor-Evja.
 6. Pauline, f. 1876, g.m. Peder Olsen Marstad, gnr. 82/2.
 7. Brynhild, f. 1878, d. 1957, g. 1906 m. Ole Jakobsen Stuenes fra Bjugn, f. 1879, bodde på Ranheim.
  Barn: Else, Odd, Gunvor Kristine.
 8. Sigrid, f. 1883, d. 1948, g. 1906 m. Klaus Olsen Kirkvold, f. i Strinda 1881, d. 1956, bodde på Ranheim.
  Barn: Olaug Pauline, Ole Ingvald, Klara Pauline, Sigrun Kristine.

1910-1932 Ole lngebriktsen Løvseth, f. 1868, d. 12.5.1933. G. 1902 m. Oline Olsdt. Rolset fra Brumoen 107/6, f. 1871, d. 19    .

Barn:

 1. Ole, f. 1900, tok over bruket.
 2. Ingebrigt, f. 13.2.1903, d. 1944.

1933-1957 Ole Olsen Løvseth, f. 26.1.1900, d. 30.9.1957. G. 1934 m. Mali Eriksdt. Uthus fra gnr. 126/3, f. 9.8.1900.

Barn:

 1. Ole, f. 1.3.1935, d. 2.7.1938.
 2. Olaug, f. 1938, tok over bruket.

1958-          Olaug Olsdt. Løvseth, f. 26.7.1938 og sb. Margido Pedersen

Nyheim, f. 4.10.1931.

Barna til Olaug:

 1. Målfrid, f. 1960, g.m. Per Magnar Nyheim fra Vestly 64/64 under Hårstad, f. 1959.
  Barn: Maiken, f. 1987.
 2. Ole, f. 1970.

KYLLOTRØA GNR 93/9

Denne husmannsplassen var sameie mellom dei tre Kyllo-bruka til jord­skiftet i 1911, da den ble lagt til Ner-Kyllo. Den ble utskilt i 1915 og solgt til husmannen Ole Jonsen for 700 kroner. Han fikk skjøte på plasshusa fra for­eldra imot å gi dem kår.

I 1931 ble Høstvollsetra 100/10 utskilt fra Bårdsgarden og kjøpt av Ole Jonsen for 3 000 kroner og denne eiendommen har senere hørt til her. Det er 478 da produktiv skog der.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer på plassen, og utsæden 1 kvarter bygg, 1 åtting blandkorn og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 20 da dyrka-jord, 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er nå 37 da dyrkajord.

Brukere 1824-1854 Ton Olsen d.y. fra Aunet i Vikvarvet, f. 1789, død i legd 1870, ble sammen med søstera Mali oppfostret på Kyllo hos farbroren Ola Jonsen, og fikk slik Trøa som husmannsplass. G.   1823 m. Ingeborg Sjurdsdt.  fra Rønsbergs-Markåa, f. 1791, d. 1849.

Barn:

 1. Mali, f. 1825, g.m. Ola Torstensen Berge, Haugan.
  Barn: Ingeborg, f. 1847 (far: Tomas Mikkelsen Velve, Hovslia).
 2. Ola, f. 1828, tok over plassen.

1855-1877 Ola Jonsen, f. 1828, d. 18    . G. 1855 m. Berit Olsdt., f. på plassen Evjhaugen på Stor-Evja 1820, d. 1898. Familien flyttet til plassen Kyllohaugen.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1856, tok over Kyllohaugen etter foreldra.
 2. Marit, f. 1859, g.m. enkmann Ola Monssen Moslettgjerdet, se Stokk-moan 120/15.

1878-1895 Ola Pålsen fra Massingbakken på Rønsberg, f. 1848, d. 1895. G. 1880 m. Marit Jonsdt. fra Jo-Agnisplassen på Stor-Evja, f. 1854, d. 1887.

Barn:

Anne, f. 1884, oppfostret på Meboståsen hos farsøstera Mali, reiste til Amerika i 1904, g.m. enkmann John Bersvensen Hoem, Trøa, som nå ble gift for tredje gang.

1896-1914 John Olsen fra Litjegga på Uglan, f. 1858, d. 28.6.1946. G. 18 m. Ingeborg Sivertsdt. fra Eidemsjardet 56/12, f. 1864, d. 22.10.1944.

Barn:

 1. Ole, f. 1886, tok over plassen.
 2. Beret, f. 1889, bodde heime.
 3. Ingeborg, f. 1891, bodde i Hegra.
 4. Brynhild Marie, f. 1894, g.m. Johan Iversen Mebust, Uststo 99/1. 1915-1955 Ole Jonsen Kyllotrø, f. 1886, d. 26.7.1975. G. 1913 m. Berit Jonsdt.

Næss fra Flora, f. 1887, d. 1940.

Barn:

 1. John, f. 1914, tok over bruket.
 2. Johan, f. 1916, g.m. Olive Pedersdt. Evjen, se Flatheim 84/20 under Stor-Evja.
 3. Ingemann, f. 20.12.1919, g.m. Johanna Ingebrigtsdt. Overvik, se Bakketun 134/27 under Overvik.

1956-1975 John Olsen Kyllotrø, f. 8.10.1914. G. 1946 m. Ingeborg Andersdt. Kallar fra Ustigarden 92/2, f. 6.9.1914.
Barn: Odd Bjarne, f. 28.9.1950, tok over bruket i 1976.

Hyttbakken ble tidlig en sentral plass. Dette bildet er fra før nyvegen ble bygd. Oppe i lia ser vi Mølnhus til venstre og Mebost til høgre, med Mølnåa som grense mellom dem.

Hyttbakken ble tidlig en sentral plass. Dette bildet er fra før nyvegen ble bygd. Oppe i lia ser vi Mølnhus til venstre og Mebost til høgre, med Mølnåa som grense mellom dem.

SOLBAKKEN GNR 93/14 (KYLLOHAUGEN) Bureisinga her gikk for seg ennå mens Kyllo var udelt. Tomta ble ikke ut­skilt før i 1932, og da fra Øver-Kyllo til Ole Sivertsen Kyllo under navnet Solbakken. Samme året fikk han skjøte fra Olaf Olsen for 80 kroner. Ole solgte tomt og husbygninger året etter til Ingeborg P. Lien for 1 500 kroner.

Brukere

1878-1898 Ole Jonsen, d. 18 , og Berit Olsdt., d. 1898, 78 år, flyttet hit fra Kyllotrøa, se der.

1899-1921 Ingeborg Olsdt., f. 1856, død ugift 9.10.1922, tok over eiendom­men etter foreldra.

Barn: Ole, f. 1894 (far Sivert Olsen Berge, Stortrøa), g.m. Gjertine Tomasdt. Rolseth, se Høgseth 93/13 ovafor.

1922 Ole Sivertsen og Gjertrine Tomasdt. Kyllo flyttet til bureisingsbruket Høgseth.

1932-1952 Ingeborg Pedersdt. Lien, se Øver-Kyllo 93/5, d. 1960, 82 år.

1953-1988 Ingolf Bjarne Johnsen Lien, f. 20.6.1913. G. 1935 m. Halfrid Gunelie Pedersdt. Siras fra gnr. 31/6, f. 2.4.1910. De tok over eiendommen etter mor hans.

Barn: Ivar Gunnstein, f. 3.7.1950, g.m. Grete Moen fra Mobakken 27/11 på Selbustranda, f. 5.9.1951. Barn: Tone, f. 1970, Merete, f. 1972. De tok over bruket i 1989.