MEBOST ØSTRE GNR 99/1 (USTSTO)

Print Friendly, PDF & Email

På det andre bruket «lektoratet tilhørende», satt Ola fra 1609 til 1635. Han ble etterfulgt av sønnen Torger Olsen, så i 30 år satt det nå en «tærger» på hver av lektorens gårder. Torger Olsen kalles oftest så, altså med farsnavnet, så slik kan en skille dem.

Torger Olsen ble bøtelagt for å ha «beligget sin festepige» i 1620. I 1645 hadde han kone og to døtre. Torger eide ½ øre jord, uten at vi vet hvor. Han satt med gården ennå i 1661.

Ola Jonsen f. 1630 hadde overtatt i 1663. Ved manntallet i 1666 hadde han en 8 dager gammel sønn, Torger Olsen – for en gangs skyld kan en stole fullt ut på at alderen stemmer på året. I 1701 er Ola ført med to andre sønner: Ola f. 1676 og Torger f. 1679. Her har det nok vært flere barn innimellom.

I 1701 bodde en Peder Andersen i Mebost. Han var f. 1653 og var sagmester, sikkert i Mølnåa. Det er ikke opplyst på hvilken gård han bodde.

Det samme gjelder indersten Peder Olsen f. 1665. Han hadde sønnene Halvår f. 1695, Ola f. 1697 og Haldo f. 1699.

Den gamle slekta på Uststo Mebost fortsatte her bygseltida ut. Hvor mye over to hundre år den bodde på garden, vet vi ikke. Brukertida til Lars Jonsen og Ingeborg Jonsdt. endte i økonomisk uføre. I 1838 gjorde de avtale med sønnen Ola, slik at han fikk brukskontrakt for fem år, men alt året etter fikk han bygselbrev fra biskopen. Da det gamle bispegodset i 1848 skulle selges, fikk Ola Larssen kongeskjøte på Uststo for 300 spd. og en årlig jordavgift på 1 t. 4 skjepper 3 fjerdigskar såbygg. Det var holdt eksekusjonsforretning her før den tid, og som »sjøleier« klarte Ola seg bare noen måneder. Han var helt ute av stand til å utrede avdrag og rente og han og Mali Andersdt. fikk aller nådigst en husmannsplass å flytte til. Dermed hadde det endt slik at de tre sønnene på Uststo var havnet i husmannsstanden, de to Jo-ene på Meboståsen og Ola på Mebostøya.

Den som nå prøvde seg på gardkjøp, var Jon Persen Kyllo, som kjøpte på samme vilkår som Ola Larssen hadde prøvd seg. Han fikk skjøte i 1849 og lånte penger m.a. fra St. Jørgens Stiftelse i Trondheim. Og det gikk som med Ola. Ungkaren Jon Persen måtte også ty til Mebostøya og ble senere gift og endte sine dager på Kyllorønningen, hos sønnen.

Jon Persen delte bruket med Per Olsen Markåen, som i 1851 var gift med Marit Grimsdt. Rønsberg. Hans egen halvpart skulle Jon Olsen Stokke ha. Det var meningen at fra nå skulle Uststo huse og fø to brukerfamilier. Per Olsen og Jon Olsen delte både godt og vondt, både gjelda til fattigstiftelsen og et pantelån på 250 spd. som de tok opp av naboen Elias Persen Mebost. Men fra omkring 1860 satt Per og Marit Grimsdt. med hele Uststo, da ungkaren Jon Olsen, som til da hadde hatt bordhold sammen med dem, trakk seg og flyttet ut.

I 1907 solgte arvingene etter Per Olsen og Marit Grimsdt. bruket sitt til Ingebrikt Mikkelsen Linn for 5 400 kroner. De tok igjen husmannsplassen Markåa, dit søstrene Ingeborg og Gjertrud flyttet. Ingebrikt Mikkelsen solgte fra flere parter – plassene Mebostøya og Meboståsen, bureisingsbruket Nyheim og skogteigen Seljåsen. Det var et redusert Uststo som Ivar Eliassen Mebust i 1913 kjøpte av Ingebrikt Mikkelsen for 2 500 kroner. Han hadde året før kjøpt Atollen 99/7 for 400 kroner. Etter å ha drevet bruket som avlsbruk, overlot han det til sønnen Johan Alfred, som alt i 1918 hadde fått skjøte både på bnr. 1 og 7.

To år etter at utskiftingslova 1821 kom, »anmeldte« Lars Jonsen på Uststo Mebost og Ivar Knutsen på Oppistoggo, at de ville kalle inn sameiebrukerne Ola Estensen Nedpå-Jardet, Hans Haldorsen på Nordgarden, Lars og Per Hanssønner Bårdsgård, samt Jon Pålsen Kallar og Per Jonsen Mølnhus, slik at hver kunne få »sin Gaards Hjemjorde og Udmark« utskiftet fra fellesskapet. Lars Jonsen og Ivar Knutsen hadde avklart dette med bygselherren sin, Trondhjems Bispestol, som møtte med soknepresten i Selbu, herr Widerøe. For forstander Klingenberg ved Angellske Stiftelser møtte Peder Norbye og fra eierne av Selbu kirke, Hirsch og Seiersted, hadde Lars og Per Hanssønner fullmakt, bygselmenn av kirkens egen gard, Bårdsgarden.

Uststo fikk under dette jordskiftet en teig åker og eng ved gårdshusa og en ved vegen mellom Mebost og Bårdsgarden, som grenset til husmannsplassen Markåa og til elva og Bårdsgarden. En tredje teig låg nede i Øyene og grenset til Kallarsøya. I grensa til en utmarksteig aust og opp for heimjordet nevnes navna Litjfloen på Blautkjølen, Markåa, Stigermyra, Skjetndalsmyra, Markåøyan, husmannsplassen Åsen, Bondevegen, Bondevegledet og Kalvhuskammen. En annen utmarksteig låg ved Seljåsvollen og grenset til Mølnåa, her navna Toppkjølen, Raudkjølen og Sagbakkbrua nevnes. Seter-mark og myrslått ble ikke utskiftet.

Det ble holdt grenseoppgang mot Bårdsgarden i 1865 og for setermarka til Mebost-bruka i 1887. I 1883 ble skogen Åtollen og KråssådÅlen skiftet og det ble gjennomført innmarksskifte i 1930.

I matrikkelforslaget 1723 er Uststo behandlet som likeverdig med tvill-ingbruket Oppistoggo, med lik utsæd og buskap, se der. I 1866 var det 50 1/2 mål dyrkajord og 15 ½ mål naturlig eng hos Per Olsen. Bruket kunne gi ei avling på 8 t. bygg, 30 t. havre, 40 t. poteter og 25 lass høy og 54 lass høy fra markaslåtten. Det kunne vinterfø 1 hest, 14 storfe og 15 småfe og hadde fire setrer i sameie med Oppistoggo.

‘ I 1875 var det 2 hester, 2 okser, 5 kyr, 4 ungnaut, 9 sauer, 8 geiter og 2 griser på bruket, dvs. at Per og Marit Grimsdt. drev godt. Utsæden var 1/2 t. bygg, 3/8 t. blandkorn, 1 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 30 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris. Det er nå 35 da dyrkajord og 535 da produktiv skog.

Fra Uststo Mebost er utskilt: Markåa vestre 99/2 i 1906 til døtrene her, In­geborg og Gjertrud P. Mebust. Mebostøya 99/3 i 1908 til Ole O. Rønsbergsbakken, men i 1938 lagt til Kyllobekken. Nyheim 99/4 s.å. til Peder A. Bjerken. Meboståsen 99/5 s.å. til husmannen Per Persen og slått sammen med 98/3. Seljåsen 99/6 s.å. til Paul A. Rønsberg, Sløgda 101/6. Åtollen 99/7 i 1911 til Iver E. Mebust, Oppistoggo. Frigård 99/8 i 1912 til Ole E. Mebust. Dalheim 99/11 i 1950 til Gurine J. Evjen.

Brukere

-1665-1703 Ola Jonsen, f. ca. 1627, d. 17    , var trulig gift med datter til den gamle brukeren her, Torger.
Barn:

 1. Torger, f. 1666, død ung.
 2. Jon, f. ca. 1675, tok over bruket.
 3. Ola, f. ca. 1676, heime i 1701.
 4. Torger, f. ca. 1679, tok over bruket.
 5. Gunhild, g. 1716 m. Halvard Eliassen. 1704-1721 Jon Olsen, f. ca. 1675, d. 1717.

1722-1744 Torger Olsen, f. ca. 1679, d. 1744. G. 1721 m. Gjertrud Jonsdt. Liagrinden, f. ca. 1683, d. 1763.

Barn:

 1. ? f. 1719 (mor: Berit Olsdt.)
 2. Ola, f. 1722, tok over bruket.
 3. Simen, f. 1724, g.m. Marit Olsdt., se Markåa nedafor.
 4. Siri, f. 1727, g.m. Ola Kristoffersen Flønestrøen, se Moslettkammen.
 5. Jon, f. 1730, tok over bruket.

1745-1789 Ola Torgersen, f. 1722, d. 1803. G. 1752 m. Anne Kristoffersdt. Flønestrøen, f. 1727, d. 1790.
Barn:

 1. Gjertrud, f. 1751, g.m. Pål Jonsen Rønsberg, se Renå under Dersto.
 2. Brynhild, f. 1752, g.m. Jakob Larssen, se Stormoen.

1766-1796 Jon Torgersen, f. 1730, d. 1799. G. 1766 m. Marit Larsdt. Bårds-gård, f. 1735, d. 1821. De drev bruket sammen med bror hans og kona.
Barn:

 1. Lars, f. 1767, tok over bruket.
 2. Torger, f. 1770, bodde heime, død ugift 1839.
  Barn: Jon, f. 1796 (mor: Marit Jonsdt. Markåen, Pe-Persrommet), se Kroken under Framigarden Berge.

1797-1838 Lars Jonsen, f.  1767, d.  1846. G.  1797 m. Ingeborg Jonsdt. Mølnhus, f. 1775, d. 1853.
Barn:

 1. Marit d.e., f. 1798, g.m. Ola Eriksen Langli, Nygarden.
 2. Jon d.e., f. 1799, g.m. Brynhild Persdt. Øver-Lien, se Meboståsen.
 3. Soffi, f. 1801, g.m. Jon Halvardsen Bjørken i Flora.
 4. Jon d.y., f. 1805, g.m. Ingeborg Erlendsdt. Rolsetbjørgen, se Meboståsen nedafor.
 5. Ola, f. 1808, g.m. Mali Andersdt. Havernesset, se Mebosttrøa nedafor.
 6. Berit, f. 1811, g.I m. Ola Einarsen Stokkmoen, II m. Jon Jonsen Stokke.
 7. Ingeborg, f. 1815, g.m. enkmann Ola Anderssen Kolsettrøen.
  Barn: Lars, f. 1846, d. 1847 (far: Anders Reiersen Lille-Evjtrøen)
 8. Marit d.y., f. 1818, g.m. Jon Jonsen Uglem, Kårbakken, se også Hytt-bakken.

1839-1848 Ola Larssen og Mali Andersdt. tok over etter foreldra hans, men måtte flytte til Mebosttrøa som husmannsfolk.

1849-1856 Jon Persen Kyllo, se Mebostøya nedafor, hadde en part av bruket.

1851-1889 Per Olsen fra Markåa, plass under Nygarden Mebost, f. 1823, d. 1892. G. 1851 m. Marit Grimsdt. d.e. fra Nordigarden Rønsberg, f. 1819, d. 1889.

Barn:

 1. Berit, f. 1844, d. 1846 (far: Jon Ingebriktsen Kyllohaugen).
 2. Ole, f. 1851, bodde i Oslo.
 3. Ingeborg, f. 1854, tok over bruket, død ugift 31.7.1919.
 4. Gjertrud, f. 1856, tok over bruket, død ugift 5.9.1916.
 5. Berit, f. 1864, d. 1866.

1890-1906 Ingeborg og Gjertrud Persdt. flyttet til Ol-Orsrommet i Markåa.

1907-1912 ingebrigt Mikkelsen Linn fra FunåsdÅlen i Sverige.

1913-1927 avlsbruk under Oppistoggo Mebost.

1928-         Johan Alfred Iversen Mebust, f. 15,1.1905, d. 1975. G.I 19     m.

Brynhild Marie Johnsdt. Kyllotrø fra gnr. 93/9, f. 1894, d. 1933. G.II m. Borghild Andersdt. Bjerken fra Bjørka 113/3 i Flora, f. 8.12.1910, d. 1988.
Barn:

 1. Ivar, f. 1927, g.m. Beret Evjen, se Frigård 99/8 nedafor.
 2. Anna, f. 1933, g.m. Kristian Svenkerud, se Oppistoggo Mebost 98/1.

DALHEIM GNR 99/11

Tomta er utskilt fra Uststo Mebost i 1950 til Gurine Jonsdt. Evjen, f. på Nøvelbakken 83/16 på Stor-Evja 1890, d. 1975, som bygde her i KritdÅlen s.å. Hun var enke etter Iver Olsen Evjen fra Evjsvea, plass under Evj-jardet på Stor-Evja, f. 1894, d. 27.12.1930. De var g. 1922 og hadde barna:

 1. Johanne, f. 11.2.1923, g.m. Bardo Pedersen Trondseth, Åsan 128/3.
 2. Berit, f. 1925, g.m. Ivar Johansen Mebust, se Frigård 99/8 nedafor.

FRIGARD GNR 99/8

Tomta er utskilt fra Uststo Mebost i 1962 til sønnen der, Ivar Johansen Mebust, f. 31.10.1927, og kona Beret Iversdt. Evjen, se Dalheim 99/11 ovafor, f. 7.8.1925.
Barn:

 1. Bjørgunn, f. 17.10.1951, g.m. Armann Dragset, f. 1950, bor på Langstein.
  Barn: Kristin, f. 1971, Ragnar, f. 1972.
 2. Ingebjørg, f. 26.3.1965.

NYHEIM GNR 99/4

Dette bruket ble utskilt fra Uststo Mebost i 1908 til Anders Persen Bjerken, som hadde kjøpt det av Ingebrigt Mikkelsen Linn for 1 700 kroner. Anders arbeidet på mølna sammen med Markå-karene, og bodde i Markåa, men nå flyttet han og Gjertrud Ingebrigtsdt. til Nyheim som bureisere. Bruket, som er om lag 140 da, hadde omkring 1955 30 da dyrkajord, 1 hest, 2 kyr, 4 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er ca. 60 da produktiv skog.

Brukere

1908-1952 Anders Persen fra Bjørkahaugen i Flora, f. 1871, d. 19    . G. 1898 m. Gjertrud Ingebriktsdt. fra Listo Rønsberg, f. 1868, d. 19     (se Konntrøa under Lia).
Barn:

 1. Peder, f. 25.10.1898, g.m. Sofie Marie Olsdt. Bjerken, se Skogly 64/27 under Øver-Hårstad.
 2. Gjertine Eline, f. 18.2.1900, g.m. Sigurd Olsen Bjerken, Langlishaugen 41/5.
 3. Marie Ovedia, f. 24.7.1901.
  Barn: Alf, f. 1930, bor i Trondheim.
 4. Esten, f. 1903, g.m. Nikoline Marie Eriksdt. Uthus, se Kjølseth 97/4 under Mebost.
 5. Asgrim, f. 1906, tok over bruket.
 6. Ingvald, f. 20.3.1908, bor i Mebonden.
 7. Mathilde Ingebjørg, f. 1912, g.m. John Johnsen Mosleth, Nordgarden Mebost.

1953-        Asgrim Anderssen Nyheim, f. 11.3.1906.

ÅSVANG GNR 98/3 (MEBOSTÅSEN)

Dette var husmannsplass under Uststo Mebost, men i 1914 fikk Ole Gun-narsen utskilt en part fra Oppistoggo Mebost, som ved delskylddelinga fikk navnet Åsvang 98/3, som deretter ble det offisielle navnet på bruket. Han kjøpte denne parten av Jon Elisassen Mebust for 100 kroner. Den gamle plassen her ble utskilt fra Uststo i 1908 under navnet Meboståsen 99/5. Det var husmannen, Per Persen, som kjøpte den av Ingebrigt Mikkelsen Linn for 1 000 kroner. Enka Mali Persdt, solgte Åsen i 1929 til Esten Anderssen Nyheim for 640 kroner og kår til seg for 1 800 kroner i femårlig verdi. Året etter kjøpte datter til det gamle husmannsfolket, Anne Persdt. Mebuståsen, igjen eiendommen for 1 540 kroner. I 1933 solgte hun til Ole Gunnarsen Mebust på Sandhaugen for 2 750 kroner og Åsen og Åsvang ble slått sammen, og han begynte som bureiser her i 1939. Bruket fikk nå et totalareal på ca. 400 da.

Omkring 1955 var det 38 da dyrkajord her, 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er nå 57 da dyrkajord og 170 da produktiv skog.

Brukere

 1830-1862 Jon Larssen d.y. fra Uststo Mebost, f. 1805, d. 1856. G. 1830 m. Ingeborg Erlendst. fra Rolsetbjørga (Elendan), f. 1790, død på Langlishaugen 1879, som i mange år hadde tjent på Mebost.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1827.
 2. Ingeborg, f. 1830, g.m. Ingebrikt Olsen Sletnebrennen, se Langlishaugen (Oppihaugen).

1863-1873 Ingeborg Jonsdt. og Ingebrikt Olsen fra Høgbrennan på Sletnan tok over plassen etter mor hennes, men flyttet til heimplassen hans og senere til Langlishaugen, se der.
Barna deres er født på Meboståsen, visstnok på plassen Innlegget oppunder Kalvtrøåsen.

På naboplassen i Meboståsen var Jon Larssen d.e. fra Uststo Mebost, f. 1799, d. 18 (levde 1866), husmann. Han var bror til Litj-Jo på andre plassen, men begynte her noen år senere. G. 1833 m. Brynhild Persdt. Øver-Lien, f. 1805, d. 1866. De skulle ha hatt Uststo, men skral økonomi var årsak til at de satte seg ned i Åsen som husmannsfolk. De to plassene her ble lagt øde samtidig, i 1873.
Barn:

 1. Lars, f. 1831 (mor: Gunhild Jonsdt. Ner-Hårstad), g.m. Goro Svensdt. Østby, se Bergsråa.
 2. Ingeborg, f. 1833, g.m. Jørn Kristensen Liagjerdet.
 3. Brynhild, f. 1835, g.m. Nils Jonsen Sessengsveen.
 4. Soffi, f. 1842, d. 1875, g. 1867 m. Tomas Tomassen Fossan fra Selbustranda, f. 1838, som tok over plassen, men flyttet ut i 1875.
  Barn: Ingeborg, f. 1870, oppfostret på Kallarstrøa. Tomas, f. 1873.

Per Persen fra Markåa under Nordgarden Mebost, f. 1847, d. 4.5.1927. G. 1872 m. Mali Pålsdt. fra Masingbakken på Rønsberg, f. 1845, d. 3.7.1930. De drev først heimplassen hans, Pe-Persrommet i Markåa, men bygslet i 1889 plassene i Meboståsen, bygde og flyttet hit. De hadde dattera Anne, f. 1870. Familien flyttet i 1912 til Brovold 96/2 på Mebost.

1914-1950 Ole Gunnarsen Mebust, f. 1879, d. 11.11.1959. G. 1904 m. Oline Eriksdt. Eidem fra Luddumoen, f. 1876, d. 23.12.1960. Om denne familien, som først bosatte seg i Meboståsen i 1939, se Luddumoen 56/14 på Eidem og Sandhaugen 97/2 på Mebost. Sønnen Emil hadde i 1935 fått skjøte på Åsvang, men det ble broren Gunnar som tok over etter foreldra.

1951-1974 Gunnar Olsen Mebust, f. 14.10.1906, d. 1980.

1975-        Johan Birger Nydal, f. 20.12.1945, er søstersønnen til Gunnar

Mebust. G.m. Gry Fossum fra Orkanger, f. 22.8.1957.

MARKÅA VESTRE GNR 99/2 (OL-ORSROMMET)

Uststo Mebost hadde også sin plass i Markåa. Den første som fikk ordnet med tinglyst bygselbrev på plassen, var den første Ola Olsen i 1827. Året etter druknet han i Nea og Anders Simensen, som tok over enke og plass fikk nytt bygselbrev fra biskop Bugge, som da stod som forvalter for bispegodset. Det er den neste Ola Olsen (Ol Orsa), som plassen fikk navn etter. Et naborom i Markåa bar navnet Pe-Persrommet, etter brukeren der. Etter jordskiftet i 1877 ble det forandringer her. Husmannsfolket på Ol-Orsrommet ble flyttet til ny jordveg, men det lokale navnet på plassen tok de med seg. Navnet Pe-Persrommet ble også med, etter som familien der flyttet. Siste bygselbrevet på denne Markå-plassen er gitt i 1850, til Ola Olsen Moslett. Plassen var da i mange år drevet sammen med Storstoggo Moslett.

Etter jordskiftet ble det folktomt på Mebost-Markåa og plassene ble bygd opp og ryddet vest for Kritdalen. Ol-Orsrommet låg på nedsida av vegen, ved sida av Nirsplassen.

I 1906 ble plassen utskilt under navnet Markåen vestre. Dette var siste året den gamle slekta satt med Uststo og det var de ugifte søstrene Ingeborg og Gjertrud Persdt. som nå tok igjen den gamle husmannsplassen og flyttet hit. Ingeborg solgte bruket i 1917 til Ingeborg Jonsdt. Stokke for 400 kroner og kår til seg.

På plassen i Markåa hadde Ola og Kari i 1875 3 kyr, 5 sauer og 5 geiter, sådde litt blandkorn og satte 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 5 da dyrka-jord på bruket, 1 ku og 1 geit. Det er 100 da produktiv skog. Fra Markåa vestre er utskilt Langfonna 99/9 i 1917 og solgt til Tomas Haldorsen, Stubb-trøa 89/4.

Bruker

e -1792-        Simen Torgersen fra Uststo Mebost, f. 1724, d. 1798. G. ca. 1755 m. Marit Olsdt., f. ca. 1728, d. 1800. De losjerte ennå i 1762 på heimbruket hans, men flyttet snart til Markåa.

Barn:

 1. Torger, f. ca. 1756, g.m. Dordi Olsdt. Markåen, plass under Nygarden Mebost og kom dit.
 2. Ola d.e., f. 1758, tok over plassen.
 3. Ola d.y., f.  1763, g.m. Mali Renaldsdt. Kolsetmoen, se Ustigarden Kleset.
 4. Gjertrud, f. 1768.

-1801-1826 Ola Simensen d.e., f. 1758, d. 1838, var glasmester ved kop­perverket. G. 1787 m. Sara Olsdt. Markåen, f. 1760, d. 1845, søster til Dordi som bror til Ola var gift med. Familien flyttet til Storstoggo Moslett og Ola og Sara døde der.
Barn:

 1. Simen, f. 1788, d. 1820.
 2. Ola, f. 1791, tok over plassen.

1827-1829 Ola Olsen, f. 1791, druknet i Nea 18.11.1829, og ble funnet igjen sommeren etter. G. 1818 m. Berit Olsdt. Rolset, se Markåa under Nedpå-Jardet Mebost, f. 1797, d. 1863, som var oppfostret på Ustigarden Rolset. Hun var g.II m. Anders Simensen.
Barn:

 1. Marit, f. 1817 (mor: Brynhild Jonsdt. Mebost, Oppistoggo), g.m. Nils Halvardsen Stokkmoen, se Yster Rønsbergstrøa.
 2. Sara, f. 1818, levde i 1825.
 3. Simen, f. 1821, g.m. Gjertrud Olsdt. Tronset, se Storstoggo Moslett.
 4. Ola, f. 1828, tok over plassen.

1830-1849 Berit Olsdt., enke etter Ola Olsen Markåen. G.II 1833 m. Anders Simensen Moslettkammen, f. 1796, d. 1880. De tok over Storstoggo Moslett etter Ola og Sara og døde der.
Barn: Berit, f. 1834, g.m. Jon Estensen Rønbergs-Markåen, se plass under Dersto.

1850-1897 Ola Olsen, f. 1828, d. 1893, bodde hos mora og stefaren på Moslett til han bygslet her og giftet seg. G. 1853 m. Kari Estensdt. Stokk-gjerdet, f. 1831, d. 11.12.1905, som var søster til Ola Sandhaugen på Mebost.
Barn: Berit, f. 1854, g.m. Guttorm Guttormsen Langlistrøen. Dattera Kari tok over her.

1898-1905 Kari Guttormsdt., f. 1875. G. 1898 m. Ole Jonsen Klesetmoen, f. 1872. De tok over plassen etter mormor hennes, Kari Estensdt., men flyttet ut.
Barn:

 1. Berit Kristine, f. 24.12.1898.
 2. Ingeborg Marie, f. 30.3.1901.

1906-1916 Ingeborg og Gjertrud Persdøtrer, se Uststo Mebost.

 1917-1955 Ingeborg Jonsdt. Stokke fra Midti-Stokkan 119/1, f. 1867, d. 19    , og søskena Mikal, f. 1869, d. 19    , og Johanna, f. 1882, d. 1977.

19    –        Anne Fredriksen, se Nydal 119/2 på Stokkan, d. 1974, var bror-

datter til de gamle eierne. G.m. Johan Fredriksen.
Barn:

 1. Lillian, f. 25.6.1942, g.m. John O. Uthus, Rolset.
 2. Johan Willy, f. 27.7.1944, tok over bruket, bor i Trondheim, g.m. Ruth Ås fra Tydalen, f. 27.3.1947.
  Barn: Johan, f. 1969, Siv Anne, f. 1973.

MEBOSTØYA

Her låg ei tid to husmannsplasser som hørte Uststo Mebost til. Den ene tok Ola Larssen og Mali igjen da de måtte gå fra bruket og på den andre var Jon Persen Kyllo bureiser. Han hadde også vært innom Uststo som eier. I 1887 ble plassene slått sammen. Men flomfaren var stor på Mebostøya og de siste som bodde her, led så stor skade at de ble rådd til å flytte til sikrere sted.

Plass I

1849-1886 Ola Larssen fra Uststo Mebost, f. 1808, d. 1864. G. 1836 m. Mali Andersdt. fra Havernesset, f. 1798, d. 1887. De hadde først hatt heimbruket hans.
Barnlaust ekteskap. I 1875 hadde enka Mali 1 ku, 4 sauer og 2 geiter på plassen, sådde 1 åtting bygg og 1/2 t. havre og satte 2 t. poteter. Plassen var på 6 mælinger, men det fulgte markaslått med.

Plass II

1857-1894- Jon Persen fra Kyllo, f. 1828, d. 1893. G. 1857 m. Kari Inge-briktsdt., se Nordigarden Kallar, f. 1833, d. 28.1.1905, søskenbarnet hans. De døde begge hos sønnen på Kyllorønningen. 1875 var det 2 naut, 3 sauer og 3 geiter her på Mebostøya, og utsæden 1 åtting bygg, 1/2 t. havre og 1 1/2 t. poteter. Plassen ble ei tid drevet sammen med Kyllorønningen.
Barn:

 1.  Per, f. 1857, g.m. Gjertrud Jonsdt. Stokkgjerdet, se Kyllorønningen.
 2. Ingeborg, f. 1860, d. 1871.
 3. Ingeborg, f. 1863, d. 1865.