RØNSBERG ØSTRE GNR 102/1 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Jon brukte Ustigarn fra 1609 til 1634. Han ble skattlagt for 7 kyr i 1628, og svarte i 1629 4 skjepper i tiende.

Fra 1635 til 1668 var oppsitteren Arne Renaldsen f. 1605 eller 1615. Arne er ikke ført med sønner i manntalla fra 1660-åra. I 1668 opplot han halve bruket, 1 øre 6 marklag, til Ola Jonsen. I matrikkelen samme år er han ført som enebruker. Ola fikk kjøpt bruket av rentemester Møller like etter krongodskjøpet i 1673, som den eneste i Selbu. Alle andre havnet i Angellgodset. Han må ha vært både velholden og framsynt, som gjorde gården til odelsjord 200 år før de andre bruka.

I 1676 overdro enka etter Ola, Kari Tomasdtr. eiendomsretten til gården til Peder Tomassen mot sytning for livstid. Peder var f. 1639. Peder brukte en tid Nesset i Flora, og han eide også 1/2 øre der som han i 1698 solgte til borgerenka Anne Friis. Han hadde i 1701 sønnene Ola f. 1681 og Jon f. 1683 (halt, sier manntallet).

Mens de andre tre Rønsbergs-bruka var på bygsel, så var brukerne her på Ustigarden sjøleiere. Den gamle slekta her døde ut i 1751, men fortsatte på Nordigarden Rønsberg. Per Olsen døde dette året, men hadde ei søster, Gunhild. Den økonomiske situasjonen var svært skral. Bardo Persen Heggset satt med panteobligasjon på 300 rdr. i Ustigarden og under skiftet etter Per gikk garden på tvangsauksjon. Den ble solgt til bergskriveren på kop­perverket, Fredrich Zeufthen, for 478 rdr. Men enka Anne Persdt., som til da satt med skjøtet, fikk kår og barna etter odelsarvingen Gunhild Olsdt. fikk utlagt en landskyldpart på fem marklag.

Både Zeufthen og Gjert Busch, som ble gift med enka etter ham, Regitze Brønlund, hadde forpakter eller lottebonde her og bodde sjølve på Hyttbak-ken. Bergskriverne eide 2 øre 7 marklag i bruket. Ved årsskiftet 1764/65 solgte Gjert Busch til Esten Olsen Kyllo for 750 rdr. Ti år senere fikk Esten skjøte på de 5 marklag som Erik Nilssen Markåen eide og på odelsretten til Ustigarden, alt for 30 rdr., slik at alt nå var samlet igjen.

Da Esten Olsen kom til gards, bygslet han et markas 1/2tte, Stengs 1/2ttet, i allmenningen, slått som også fra før var brukt av Ustigards-folket. Fra før eide Esten avlsgarden Lunden, som fra nå kom til å bli drevet sammen med Rønsberg. Sønnene Per og Ola delte Ustigarden mellom seg og tok også over hver sin halvpart av Lunden. Men Ola Estensen og kona Kari flyttet til Mebost og bror hans, Per, ble igjen eier av hele Ustigarden. Derimot beholdt Ola halvparten sin i Lunden.

Esten Persen og Ingeborg Gunnarsdt. fikk det tyngre på Ustigarden enn de to eldre generasjonene hadde det. Det var gjeld, m.a. til Norges Bank. Ingeborg døde trettitre år gammel, året etter at Kari, mor til Esten døde. To år senere døde minste barnet og året deretter Siri Persdt., søster til Esten. Han sjøl, eneste barnet Per, og stefaren Per Olsen var nå igjen alene på bruket og det gikk tjue år med leid kvinnfolkhjelp. Da ble Marit Kristensdt. Stor-Evjen gift til gards og hun og Per Estensen tok over gardsdrifta. Etter nye to generasjoner ble bruket solgt ut av slekta, presist hundre år etter den kom her. I 1974 ble eiendommen kjøpt av Staten ved Sør-Trøndelag fylkesland­bruksstyre, og i 1980 ble Jørn Møllenhus eier.

Og utsæd og avling på de enkelte Rønsbergs-bruka i 1723 se under Dersto. I 1866 var det på Ustigarden 75 ½ mål dyrkajord og 67 mål naturlig eng. Årlig avling ble gitt opp til 12 t. bygg, 40 t. havre, 60 t. poteter, 65 lass høy heime og 45 lass fra marka, og krøtterhold til 2 hester, 12 storfe og 30 småfe.

I 1875 var krøttera 2 hester, 1 okse, 11 kyr, 5 ungnaut, 10 sauer, 18 geiter og 2 griser og utsæden 2 t. bygg, 6 åttinger blandkorn, 5 kvarter havre og 6 t. poteter. Avlsbruket Lunden gjorde at det kunne bli drevet med større buskap her enn på de andre Rønsbergs-bruka. Ustigarden setret på Storvollen og Gruvvollen, til i 1926, i Roltdalen. På Hoven i KråssådÅlen var det jord­skifte i 1905, her RønsbergsdÅlen senere setret på parten som hørte Ustigarden til. På Hersjøvollen var det jordskfite i 1902. På Lunden ble det setret helt til i 1952. Husa var flyttet fra fellestunet i 1866.

Omkring 1955 var det 100 da dyrkajord, 2 hester, 10 kyr, 5 ungnaut, 7 sauer og 1 gris på bruket. Det er 2030 da produktiv skog.

Fra Ustigarden Rønsberg er utskilt: RønsbergsdÅlen 102/2 i 1889 til sønnen her, Nils Persen. Tussekoja 102/3 i 1963 til John Strand. Persbu 102/4 i 1973 til Peder Skarsten. Rønsbu 102/5 i 1977 til Karoline E. Rønsberg.

Brukere

1676-1702 Per Tomassen fra Kallar, f. 1637, d. 1702, hadde først hatt halve heimgarden. Han var visstnok gift med datter til Grim Krokstad. Per eide i lang tid Nesset i Flora.
Barn:

 1. Tomas, f. på Kallar 1666, død ung.
 2. Grim, f. ca. 1667, g.m. Marit Arnsdt. Velve, se Nordigarden Rønsberg.
 3. Brynhild, f. ca. 1673, g.m. Jon Jenssen Tuset, se Uthus i Flora.
 4. Ingeborg, g.m. Jon Torkjelsen Mebost, se Uthus i Flora.
 5. Ola, f. ca. 1681, tok over bruket.
 6. Jon, f. ca. 1683, halt, bodde heime, død ugift 1741.

1703-1751 Ola Persen, f. ca. 1681, d. 1722. G. 1713 m. Anne Persdt. Hove, f. ca. 1679, d. 1760.

Barn:

 1. Per, f. 1716, d. 1725.
 2. Per, f. 1720, drev bruket sammen med mor sin, men døde ugift 1751.
 3. Gunhild, tvilling, f.  1720, g.m. Erik Nilssen Knektaunet, se Yster Markåa nedafor.

1752-1764 Haldor Jonsen, se Liagrinda, f. på Rolset 1723, kom her som lottebonde for bergskriver Fredrich Zeufthen og senere for Gjert Busch. G. m. Berit Persdt. Setsås fra Yster-Såsen, f. 1729. De flyttet herifra til Setsås og senere ut av bygda.
Barn: Tvillinger i 1759, Per, og den andre dødfødt, og i 1761, Ingeborg, d. 1762, og Siri, Ingeborg, f. 1763, d. 1764, og Jon, f. 1766.

1765-1781 Esten Olsen fra Kyllo, f. på Bårdsgarden 1725, døde under heimreise fra StjørdÅlen i 1781. G. 1753 m. Siri Persdt. fra Per-Hansagarden på Gresli i Tydalen, f. ca. 1729, d. 1775, datter til klokkeren i Tydalen, mens far til Esten var klokker her i Selbu.
Barn (de fem eldste født på Kyllo):

 1. Brynhild, f. 1753, g.m. Lars Larssen Kallar, se Ustigarden Krokstad.
 2. Berit, f. ca. 1755, g.I m. Jon Arnsen Velve, Nigarden, II m. Tomas Monssen Øver-Hoem.
 3. Marit, f. 1757, g.m. Jon Olsen Rolset, se Dersto Rønsberg.
 4. Per, f. 1759, tok over bruket.
 5. Gisken, f. 1761, død i barselsseng 1790, trulovet med Lars Einarsen Rolsetbakken.
 6. Goro, f. 1764, død før 1775.
 7. Ola, f. 1768, g.m. Kari Persdt. Ner-Lien, tok over halve bruket, men flyttet til Nedpå-Jardet Mebost, se der.
 8. Kristen, f. 1768, g.I m. enke Kari Jonsdt. Hove, Pe-Håvigarden, og kom dit. II m. enke Ingeborg Ingebriktsdt. Kjøsnes.
 9. Hans, f. 1771, g.I m. Agnis Tomasdt. Hove, nordre, II m. enke Marit Tomasdt. Ner-Hårstad, Framigarden, og kom dit.
 10. Sefrin, f. 1775 (oppkalt etter mor sin som da var død), g.m. Kari Ivarsdt.

Rønsbergshaugen, se Apsalonsplassen nedafor.

1782-1808 PerEstensen, f. 1759, d. 1808. G. 1790 m. Kari Persdt. Solem fra Uststoggo, f. 1762, d. 1831, som var g.II m. Per Olsen.

Barn:

 1. Siri, f. 1791, bodde heime, død ugift 1835.
 2. Sessil, f. 1794, d. 1795.
 3. Sessil, f. 1796, d. 1797.
 4. Esten, f. 1798, tok over bruket.
 5. Sessil, f. 1801, g.m. enkmann Ola Anderssen Tronset.
 6. Goro, f. 1806, d. 1807.

1794-1803 Ola Estensen og Kari Persdt. hadde halve bruket, mens bror hans og kona hadde anre halvparten. Ola og Kari flyttet til Mebost.

1809-1831 Kari Persdt., enke etter Per Estensen Rønsberg. G.II 1809 m. Per Olsen Kjelstad, f. 1769, d. 1844.
Barnlaust ekteskap.

1823-1853 Esten Persen, f. 1798, d. 1866. G. 1823 m. Ingeborg Gunnarsdt. Rolset fra Utigarden, f. 1799, d. 1832.
Barn:

 1. Dødfødt jente 1823.
 2. Per, f. 1825, d. 1827.
 3. Per, f. 1828, tok over bruket.
 4. Kari, f. 1832, d. 1834.

1854-1890 Per Estensen, f. 1828, d. 1896. G. 1854 m. Marit Kristensdt. Stor-Evjen fra Oppigarden, f. 1831, d. 16.9.1919.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1854, reiste til Amerika i 1880, g.m. Kristen Olsen Stokke, Midti-Stokkan.
 2. Mali, f. 1856, d. 1939, g. 1887 m. enkmann Petter Bersvensen Mean på Selbustranda, men ble enke etter et års tid og bodde senere hos bror sin, Nils Rønsbergsdalen.
 3. Esten, f. 1858, tok over bruket.
 4. Kristen, f. 1860, reiste til Amerika i 1886, men ble sjuk og kom heim igjen, død ugift hos søskena på RønsbergsdÅlen 4.5.1910.
 5. Peder, f. 1864, g.m. Ingeborg Kristensdt. Stor-Evjen, Ustigarden Evj-jardet, og kom dit.
 6. Gunder, tvilling, f. 1864, g. 1887 m. Sofie Olsdt. Velve, Oppigarden, f. 1863, og reiste s.å. til Amerika, bodde i Minnesota.
  Barn: Oscar, f. 1893.
 7. Nils, f. 1869, g.m. Sara Gunnarsdt. Rolset, se RønsbergsdÅlen 102/2 nedafor.
 8. Kari, tvilling, f. 1869, død som spedbarn.

1891-1929 Esten Persen, f. 1858, d. 4.1.1940. G. 1883 m. Kari Persdt. Kleset fra Ner-Kleset, f. 1856, d. 15.3.1919.

Barn:

 1. Marit, f. 1883, g.m. Mikal Tomassen Åsum, se Slindmoen 143/3.
 2. Peder, f. 1885, reiste til Amerika i 1909, bodde i Canada, død ugift 18.5.1960.
 3. Ingeborg, f. 1887, d. 29.12.1913.
 4. Per, f. 1890, reiste til Amerika i 1912, bodde ugift i Canada.
 5. Kristen, f. 1892, g. 1918 m. Sigrid Tomasdt. Mogård, se Brovold 96/2 under Mebost. Både Kristen og den halvt år gamle sønnen Esten døde i spanska hausten 1918, faren 9.11. og sønnen 11.11.
 6. Jon, f. 1894, d. 27.6.1907.
 7. Esten, f. 1896, død som spedbarn.
 8. Karoline, f. 1897, bodde heime og drev bruket sammen med broren.
 9. Emil, f. 10.12.1900, reiste til Amerika i 1924, bodde i Canada.
 10. Gunnar, f. 1903, tok over bruket.
Det siste Gunder Rønsberg og Sofie Velve gjorde før de i 1887 reiste til Min­nesota, var å gifte seg.

Det siste Gunder Rønsberg og Sofie Velve gjorde før de i 1887 reiste til Min­nesota, var å gifte seg.

1930-1964 Gunnar Estensen Rønsberg, f. 18.1.1903, død ugift 1973, flyttet til Slindmoen sammen med søstera Karoline.

1965-1973 Jon Rød, f. 6.7.1920, og kona Mali, f. 17.6.1918.
Barn: Anne Grete, Åse Arna, Olav Erik, Aud, Jon Magne, Kari og Knut.

1980-         Jørn Møllenhus, f. 18.1. 1955, og kona Eli Kjøsnes fra Aune i

Tydalen, f. 18.2. 1959.
Barn: Inger, f. 9.11. 1981, Margit, f. 17.8. 1985, Kristen, f. 2.8. 1987.

RØNSBERGSDÅLEN GNR 102/2

Bruket ble utskilt fra Ustigarden Rønsberg i 1889 til sønnen der, Nils Persen, som fikk skjøte fra faren året etter for 600 kroner. Det ble bygd her i åra 1893-95. Omkring 1955 var det 13 da dyrkajord på bruket. RønsbergsdÅlen 103/3, et bruk utskilt fra Nordigarden Rønsberg, er slått sammen med bruket her. Det er 40 da produktiv skog på bruket.

Brukere

 1889-1939 Nils Persen fra Ustigarden Rønsberg, f. 1869, d. 24.2.1931. G. 1900 m. Sara Gunnarsdt. Rolset fra Utigarden, f. 1870, d. 1943.
Barn:

 1. Marit, f. 1906, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 13.8.1907, bodde i Oslo, død ugift 1978.

1940-1973 Marit Nilsdt. Rønsberg, f. 8.1.1906. G. 1933 m. Ole Pedersen Ev-jemo fra Øybakken 83/17, f. 27.5.1902.
Barn: Signe, f. 18.10.1933, tok over bruket i 1974, bor på Stjørdal.

MARKÅA (OL-RENALDSROMMET)

Dette var husmannsplass under Ustigarden Rønsberg før jordskiftet i 1869. Den låg opp for gammelvegen i vestre Markåa. Ola Renaldsen fra Nor­digarden Krokstad, f. 1821, og Ragnhild Andersdt. fra Masingbakken på Rønsberg, f. 1818, losjerte bortimot tjue år på Ustigarden før de flyttet hit til Markåa. Men etter få år her flyttet de til Kolsetmoen. De to barna deres, Renald og Anders er født her på Rønsberg. Etter jordskiftet ble jorda her lagt til Dersto Rønsberg, men plassen ble lagt øde igjen.

APSALONSPLASSEN

Denne plassen hørte Ustigarden Rønsberg til og låg under Hangkleva, om­trent der husa på Rønsbergsbakken nå står. Den ble lagt øde da familien her i 1838 bygslet Listo Rønsberg og flyttet dit.

Brukere

-1762-          Per  Bjørnsen   og   Berit  Jonsdt.   var   husmannsfolk   under

Ustigarden Rønsberg.

1785-1809 Apsalon Olsen fra Uthus (Skogan) i Flora, f. ca. 1755, d. 1803. G. 1781 m. Ingeborg Eriksdt. fra Markåa, plass under Ustigarden Rønsberg, f. ca. 1756, d. 1830, som tok seg kår da hun overlot plassen til Sefrin og Kari.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1781, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1783, g.m. Anders Johanessen Moslettkammen.
 3. Siri, f. 1785, g.m. Haldor Sjurdsen Langset, se Yster Garbergstrøa.
 4. Ola d.e., f. 1788, d. 1867, tjente på Bjørka i Flora til han i konfirma­sjonsalderen reiste til sjøs, oppholdt seg ei tid i utlandet, ble senere bureiser i Målselv, men drev for det meste som tømmermann og bygn-ingsleder og bygde m.a. kirke i Målselvdalen. G.I i Trondheim 1810 m. Anna Larsdt., d. 1813, II i Trondheim 1814 m. Anne Jakobsdt., død i barselsseng i Lenvik i Troms 1820, g. III 1821 m. Oline Katrine Eriksdt., druknet i Målselva 1822, g.IV 1824 m. Inger Gullikstdt. Mjøen fra Oppdal, f. 1786.
  Barn: Jakob Andreas, f. 1816, Anna Bergitte, f. 1818.
 5. Erik, f. 1792, heime i 1811, flyttet senere til Nord-Norge.
 6. Gunhild, f. 1796, flyttet til Nord-Norge.
 7. Ingeborg, f. 1800, død som spedbarn.
 8. Ola d.y., tvilling, f. 1800, g.m. Kari Jonsdt. Meboståsen, plass under Oppistoggo, og kom dit.

1810-1838 Sefrin Estensen fra Ustigarden Rønsberg, f. 1775, d. 1843. G. 1810 m. Kari Ivarsdt. fra Rønsbergshaugen, f. 1785, d. 1853. De satt her som husmannsfolk under heimbruket hans, men flyttet sammen med sønnen til Listo og døde der.
Barn: Esten, f. 1814, g.m. Eli Tomasdt. Renåøyan, se Listo Rønsberg.

YSTER MARKÅA

Erik Nilssen fikk en landskyldpart på 5 marklag i Ustigarden Rønsberg under skiftet etter Per Olsen Rønsberg i 1751. Erik hadde vært gift med Gunhild, søster til Per og satt nå i Yster Markåa som husmann under bruket. Disse 5 marklag landskyld eide han helt til i 1775, da Esten Olsen på Ustigarden kjøpte parten for 30 rdr. Samtidig lovte Esten at Erik skulle få bygselkontrakt på Yster Markåa. Esten døde uten at dette var ordnet, men sønnen Per ga Erik skriftlig brev på Markå-plassen, like før Erik døde i 1784.

 Men ikke lenge etter flyttet familien fra plassen, usikkert av hvilken grunn. Sønnen her, Bardo, flyttet til Stormoen, men omkom i ei gruveulykke et par år senere. Dattera Ingeborg og mannen Apsalon Olsen fikk flytte til en annen plass på Ustigarden, men de tre eldste barna er født på Markåa. Etter 1800 har det visstnok ikke bodd folk på plassen.

Brukere

-1749 Gunhild Olsdt. fra Ustigarden Rønsberg, f. 1720, d. 1749. G. 1740 m. ErikNilssen fra Knektaunet i Innbygda, f. 1712, d. 1784, som var g.II m. In­geborg Mikkelsdt.
Barn:

 1. Ola, f. 1740, levde i 1760, flyttet trulig ut.
 2. Marit, f. på Velve 1742, tjente på Ustigarden Rønsberg i 1762.
 3. Nils, f. på Knektaunet 1745, d. 1749.
 4. Jon, f. 1748, heime i 1762.

1750-1784- Erik Nilssen, enkmann etter Gunhild Olsdt. Markåen. G.II 1751 m. Ingeborg Mikkelsdt. Liagrinden, f. 1714, d. 17    .
Barn:

 1. Mikkel, f. 1752, død som spedbarn.
  1. Gunhild, tvilling, f. 1752, tjente på Uthus på Mosletta, død ugift der i 1795.
  2. Bardo, f. ca. 1754, død ved »Waadeskud i Gruben« våren 1791, g. 1788 m. Ingeborg Mikkelsdt. Velve, Nordigarden, f. 1748, bodde på Stor­moen. Da Bardo var død, flyttet enka og dattera til Stor-Evja, der de losjerte på Fargargarden, hos Anne, søster til Ingeborg. Ingeborg levde ennå i 1811.
   Barn: Ingeborg, f. på Stormoen 1789.
  3. Ingeborg, f. ca. 1756, g.m. Apsalon Olsen Uthus, se Apsalonsplassen ovafor.
  4. Anne, f. 1758, g.m. Jon Sjurdsen Nervik, se Dyrdalsplassen.

YSTER MARKÅA

Denne familien bodde i Yster Markåa, kanskje i stue uten jordveg, og drev som dagarbeidere rundt i Øverbygda og Flora. I kildene kan de være ført under Bardsgarden, Mebost og Rønsberg. Den første var Sjurd Jamt, død før 1700. Sønnen var Anders, f. i Jämtland ca. 1667, d. 17 , som i 1701 tjente på Kyllo. Han ble g. 1703 eller 1704 m. ei Mali, og omkring 1740 reknes de som husmannsfolk under Mølnhus, i Markåa.

De hadde mange barn:

 1. Anne, f. 1703, d. 1704.
 2. Anne, f. 1705.
 3. Ola, f. 1707, se nedafor.
 4. Goro, f. 1710, død som barn.
 5. Sjurd, f. 1712, død som spedbarn.
 6. Goro, f. 1713.
 7. Kari, f. 1715.

Ola Anderssen, f. 1707, d. 1741, skrev seg Bårdsgård da han ble g. 1737 m. Marit Tomasdt. Mebost-Markåen d.e., f. ca. 1717, d. 1768.
Barn:

 1. Mali, f. 1737.
 2. Anders, f. 1741.