ROLSET ØSTRE GNR 107/3 (USTIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Fra delinga i 1657 satt Esten Jonsen som bruker, selv om han ikke fikk full bygsel før året etter. Han var f. 1621 og er i 1666 ført med sønnen Tosten Estensen, f. 1660. Esten levde til 1690-tallet. I 1701 er enka ført med sønnene Jon Estensen f. 1681, Ola f. 1682 (vanfør) og Peder (1687).

Ustigardsfolket på Rolset ble ei svært utbredt slekt. De første generasjonene hadde hoplag helst med grannegardene og Flora. Men det ble ei stø slekt økonomisk og knytte band både til Vikvarvet, Stranda og Innbygda. Året 1855 ble et kritisk år på Ustigarden. Esten Persen og sønnen Per døde begge det året. De døde senhaustes med ei vekes mellomrom. Per, som var eneste sønnen, ble tjuefem år gammel. Med dem kom de gamle mannsnavna her også bort. Dødsfalla kunne ha satt en stopper for slekta her i garden, men eldste dattera, Goro Estensdt., den gangen enke på tredje året, ble rådd til å prøve seg på heimbruket. Hun bodde på Bårdsgards-Markåa og hadde vært gift med Lars Larssen Bårdsgård. Hun hadde en sønn på atten år og det ble til at hun og barna flyttet hit til mor hennes. I Bårdsgards-Markåa bodde søstera Ingeborg og mannen Arn Kristensen Lien og de tok over plassen, men Goro Estensdt. ga ikke fra seg bygselen. Da dattera Ingeborg Larsdt.

 

ble gift med Ola Nilssen Bell tok de over Bårdsgards-Markåa, men kom senere hit til Rolset, som husmannsfolk på Brumoen. Goro Estensdt. ble senere gift med drengen sin, Ola Persen Pundsbakken, og de drev bruket lenge sammen med sønnen hennes, Lars Larssen, og kona Anne Jonsdt.

Helt fra omkring 1730 hørte Langsmoen til Ustigards-folket på Rolset. Denne eiendommen ble brukt som slåttland og seter. Rolset hadde også hatt markaslått og seter mellom Råna og Stokk-fjellet før den tid. Mens brukerne sjøl eide Langsmoen, så ble ikke Ustigarden kjøpt fra T. Angells Stiftelser før i 1920, samtidig som Utigarden ble kjøpt av bygselfolket der. Men på begge bruka tok selgeren igjen skog, som senere har hørt til Stiftelsen, ca. 3000 da fra hvert. Husmannsplassene ble også utskilt og solgt før bygselman­nen Lars Larssen fikk skjøte på Ustigarden for 12 400 kroner, samme pris som Utigarden ble solgt for.

Som nevnt under Utigarden ble det i 1837 holdt jordskifte på Rolset. Ustigarden fikk da heimmarka samlet, bortsett fra noen småbiter, en ved Rotla, der også kalvtrøa låg, og en halvpart i slåttøya i Nea. Skogen ble fra nå fire teiger. I den ene låg husmannsplassene Norderbakken og Ysterbak-ken, som hørte nabobruket Utigarden til, og skulle fortsatt gjøre det. På sør­sida av Nea ble all skogmark samlet, og i grensa her nevnes Storlibrottet, Litj-Helvetet og Klevdalen. På egen grunn på nordsida til elva låg setrene Litjvollen og Nyvollen i samme teig, mens Vårvollen ble liggende på Utigards-grunn. Haustvollen låg på egen grunn, men Hopvollen og Kløft -vollen på sørsida låg på Utigarden. Langsetra Rånvollen og markaslåtten og beitet var ikke med i jordskiftet.

I 1866 ble det gitt opp at bruket hadde 115 mål dyrkajord og 42 1/2 mål naturlig eng og at årlig avling var 25 t. bygg, 58 t. havre, 112 t. poteter, 70 lass høy og 82 lass fra utslåttene. Krøtterhold er satt til 2 hester, 22 storfe og 40 småfe. På bruket var det fire setrer, i sameie med Utigarden. Det var haustvoll og vårvoll og Rånøyan og Barmyrvollen. I tillegg hadde Ustigarden Langsmoen. Det var seterdrift til i 1952. Under matrikkelarbeidet i midten av 1860-åra ble det reknet ei årlig avvirkning i skogen på 10 tylfter tømmer og 16 favner »Storved«.

I 1875 var det 2 hester, 2 okser, 11 kyr, 11 ungnaut, 29 sauer, 34 geiter og 1 gris på bruket, som var en av de største buskaper i bygda. Utsæden allsidig: 1 åtting rug, 1 kvarter bygg, 2 t. havre, 6 t. poteter og litt rotvekstfrø. Omkr­ing 1955 var da dyrkajorda 80 da og krøttera 2 hester, 7 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 1 gris. Det er 1325 da produktiv skog.

Fra Ustigarden Rolset er utskilt: Rolset østre 107/1 i 1920 til Th. Angells Stiftelser. Rolsetøya 107/2 s.å. til husmannen Ola Larssen. Rolsetmoen 107/4

 

Lars Larssen og Anne Jonsdt. Rolset i potetåkeren, ca. 1910.

Lars Larssen og Anne Jonsdt. Rolset i potetåkeren, ca. 1910.

 

s.å. til husmannen Per Persen. Rolsetbakken 107/5 s.å. til husmannen Ola Einarsen. Brumoen 107/6 s.å. til husmannen Ola Olsen. Rolsetgjerdet 107/7 s.å. til husmannen Hans Torgersen. Flaten 107/8 i 1922 til dattera her, Anne L. Rolseth. (Fra d.e. er utskilt Tryggheim 107/9 i 1954 til Martin J. Rolseth).

Brukere

-1693-1703 Esten Jonsen, levde i 1693, men død før 1700, var bror til Torsten Jonsen, se den udelte Rolset.

Barn:

 1. Jon, f. ca. 1681, d. 1725.
 2. Ola, f. ca. 1683, vanfør, d. 1740.
 3. Per, f. ca. 1687, tok over bruket.

1704-1705 Jon Estensen tok over bruket etter foreldra, men døde ung.

1706-1752 Per Estensen, f. ca. 1687, d. ca. 1755. G. 1712 m. Kirsti Olsdt. Nesset fra Flora, f. på Rønsberg ca. 1687, d. 1769.
Barn:

 1. Esten, f. 1713, tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1716, g.m. Gunnar Tomassen Rønsberg, Nordigarden. 1753-1776 Esten Persen, f. 1713, d. 1786. G. ca. 1740 m. Ingeborg Persdt.

Heggset fra Flora, f. 1714, d. 1776.
Barn:

 1. Kirsti, f. 1741, g.m. Einar Larssen Ner-Lien, se Rolsetbakkan nedafor.
 2. Berit d.e., f. 1746, g.m. Ola Olsen Krokstad, Ustigarden.
 3. Berit d.y., f. 1748, g.m. Jon Olsen Krokstad, se Yster-Stokkan.
 4. Per d.e., f. 1750, d. 1771.
 5. Kari,  f.  ca.   1753, g.m.  Torger Olsen Stokkmoen,  se Rolsetjardet nedafor.
 6. Per d.y, f. 1757, tok over bruket.

1777-1815 Per Estensen, f. 1757, d. 1818. G.I 1776 m. Goro Bersvensdt. Slind fra Nedpå-Garden, f. 1757, d. 1814. G.II 1816 m. Marit Grimsdt. Kolsetmoen, Gremsplassen, som var fra Nordigarden Rønsberg, f. ca.  1755, d. 1821, og g.I m. Ola Jonsen Svartmoen.
Barn:

 1. Ingeborg, f. 1778, død som spedbarn, ligget ihjel av foreldra.
 2. Ingeborg, f. 1779, druket i elva sommeren 1784.
 3. Esten, f. 1782, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1784, d. 1808.
 5. Ola d.e., f. 1786, g.m. Ragnhild Tomasdt. Kallar, se Rolsetøya nedafor.
 6. Brynhild, f. 1789, bodde heime, død ugift 1857.
 7. Per d.e., f. 1792, g.I m. Mali Jonsdt. Stor-Evjen, Nistoggo, og kom dit. II m. Ingeborg Jonsdt. Stor-Evjen.
 8. Per dy, f. 1794, g.m. Brynhild Bersvensdt. Rolsetbakkan, se Rolset-brua nedafor.
 9. Ola dy, f. 1797, d. 1807.
 10. Bersven, f. 1799, g.m. Berit Andersdt. Rønsbergsbakken, se Landøya

under Krokstad.

1816-1855 Esten Persen, f. 1782, d. 1855. G. 1814 m. Ingeborg Estensdt. Langli fra Ustgarden, f. 1792, d. 1881.

Barn:

 1. Goro, f. 1815, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1817, g.m. Jon Eriksen Uglem, se Brumoen nedafor.
 3. Per, f. 1820, d. 1822.
 4. Ingeborg, f. 1823, g.m. Arn Kristensen Øver-Lien, se Rønsbergsdalen.
 5. Mali, f. 1825, d. 1826.
 6. Mali, f. 1827, g.I m. Tomas Eriksen Grøtem, Ivarsgarden. II m. Haldor Olsen Sandvik.
 7. Per, f. 1830, d. 1855.
 8. Esten, f. 1834, d. 1843.

1856-1884 Goro Estensdt., f. 1815, d. 27.7.1901, tok over bruket da faren og broren Per døde. G.I 1836 m. Lars Larssen Bårdsgård, se Bårdsgards-Markåa. G.II 1860 m. Ola Persen Pundsbakken, f. 1830, d. 1884, bror til Jon Skogan og Per Uthusbakken i Flora og Pål Stokkhaugen og Jon Seigenget. 2. ekteskap var barnlaust.

1867-1904 Lars Larssen, se Bårdsgards-Markåa, f. 1837, d. 24.1.1924. G. 1867 m. AnneJonsdt. Stokkgjerdet, f. 1844, d. 12.10.1918, som kom her som taus. De drev lenge bruket sammen med mor og stefar hans.
Barn:

 1. Guru, f. 1868, g.m. John Jonsen Mogård, Framistoggo 127/1.
 2. Lars, f. 1870, tok over bruket.
 3. Ingeborg, f. 1878, død som barn.
 4. Ole, f. 1884, g.m. Guru Pålsdt. Hårstadengan, se Rolsetøya 107/2.
 5. John, f. 1888, d. 1973, g. 1913 m. Laura Jonsdt. Bårdsgård, Markåa, f. 1890, d. 1961, bodde på Hoåsen i Lånke.
  Barn, alle så nær som det yngste er født i Selbu: I. Anna, f. 1913, se Midttun 107/10 nedafor, II. Ingeborg, f. 14.11.1914, g.m. Peder Tomassen Krogstad, Elvran i Lånke. III. Lars, f. 12.12.1919, bor på Ustigarden Rolset. IV. John, f. 25.3.1921, d. 1981, g.m. Ruth Rise, bor på Lillehammer. V. Gunvor, f. 29.5.1925, se Rønning 121/10 under Krokstad. VI Martin Leonard, f. 18.3.1929, d. 1988, g.m. Kjellaug Brekke, bor i Stjørdalen. VII. Johan Ludvik, f. 1934, g.m. Kirsti Røsvassbukt, bor på Hoåsen i Lånke.

1905-1955 Lars Larssen, Rolseth, f. 1870, d. 17.4.1957. G. 1904 m. Gjertrud Bersvensdt. Stokke fra Slått-trøa, f. 1865, d. 1937.
Barn: Anne, f. 1904, og Anna, f. 1907, tok over bruket.

1956-1984AnneLarsdt., f. 22.10.1904, ogAnna Larsdt. Rolseth, f. 18.1.1907, er tiende generasjon fra Esten Jonsen, som satt med bruket i siste halvpart av 1600-åra.

1985-         Lars Olav Mogård, f. 1964.

 MIDTTUN GNR 107/10

Tomta er utskilt fra Ustigarden Rolset i 1957 til Anders Johnsen Rolseth fra Myrmoen 106/3, f. 16.8.1905, og kona Anna Johnsdt. Rolseth, se Ustigarden 107/1, f. 8.7.1913, d. 1955, som bygde her. De var g. 1937 og hadde barna:

 1. John, f. 1939, g.m. Kari Haugum fra Buvika, f. 1940, tok over eiendom­men i 1981.
  Barn: Anders, f. 1967, Nils, f. 1971, Lars, f. 1973.
 2. Anne, f. 1942, g.m. Per Einar Nervik fra Ranheim og bor i Trondheim.
  Barn: Laila, f. 1973, Erling, f. 1975, Per Anders, f. 1980.
 3. Laila Johanne, f. 1946, d. 1967.

ROLSETØYA GNR 107/2 (SKANSEN)

Denne husmannsplassen, som hørte Ustigarden Rolset til, er i 1800-åra ofte kalt Rolsetmoen. Det var sønnen på Ustigarden – Ola Persen, og kona Ragnhild Tomasdt. som var bureisere her. Ikke før i 1831 ble tinglyst bygselbrev gitt, men da var det gått tjue år sia de flyttet hit. Det var en stor plass her ute ved elva og da bureiserparet ga fra seg plasshusa til sønnen Tomas, ble de verdsatt til nær 77 spd. I 1891, da Tomas og kona ga fra seg husa til sønnen Peder, skulle han gi 240 kroner for dem. I 1897 fikk Peder bygselbrev fra Th. Angells Stiftelse på plassjorda imot m.a. å sørge for faren. Men Peder reiste ut og like etter ble plassen lagt øde.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 3 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer, 9 geiter og 1 gris på plassen og utsæden var 1/2 t. bygg, 5 åttinger havre og 3 t. poteter.

I 1913 tok Ole Larssen fra Ustigarden og bygde opp nye hus på Rolsetøya. Av de gamle stod forresten bare en låve igjen. Han og Guru Pålsdt. ble gift året etter og flyttet hit. Det året Ole begynte her, ble Rolsetøya utskilt fra Ustigarden og han fikk skjøte fra Stiftelsen for 1 000 kroner. I slutten av mars 1953 gjorde en stor isdam i Nea stor skade på eiendommen og krøttera omkom. Det ble nå kjøpt jord fra Ustigarden – Skansen – og bygd der på trygge tufter.

Omkring 1955 var det 20 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 3 kyr, 8 sauer og 1 gris, ikke ulik plassbuskapen i 1875.

Brukere 1811-1848 Ola Persen fra Ustigarden Rolset, f. 1786, d. 1854. G. 1811 m. Ragnhild Tomasdt. fra Ustigarden Kallar, f. 1789, d. 1857.

 

Store ødeleggelser på bruket Rolsetøya i 1953.

Store ødeleggelser på bruket Rolsetøya i 1953.

 

Barn:

 1. Helke, f. 1811, bodde heime, død ugift 1872.
 2. Per, f. 1817, spent ihel av en hest høsten 1841.
 3. Tomas, f. 1820, tok over plassen.
 4. Goro, f. 1823, d. 1825.
 5. Goro, f. 1829, g.m. enkmann Halvard Jonsen Marstad.

1849-1898 Tomas Olsen, f.  1820, d. 1898. G. 1848 m. Brynhild Bårdsdt. Klesetmoen, f. 1823, d. 1893.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1846, d. 1866.
 2. Mali, f. 1849, d. 1879.
 3. Goro, f. 1852, g.m. enkmann Per Persen Krokstad, Jelan.
 4. Ingeborg, f. 1856, d. 1858.
 5. Ola, f. 1859, reiste til Amerika i 1880, g.m. Gurina Olsdt. Krokstad, Ækra, f. 1859, bodde i Minneapolis.
  Barn: Thomas, f. 1888, Mathilde, f. 1890, George Richard, f. 1891, Orwin, f. 1893, Arthur Willie, f. 1895, Minnie, f. 1897, Dewina, f. 1899.
 6. ngeborg, f. 1863, d. 1897.
 7. Peder, f. 1866, g.m. Guri Hegdal fra Strinda, bodde i Trondheim.

1899-1912 plassen låg øde og jorda drevet under Ustigarden.

1913-1950 Ole Larssen Rolseth fra Ustigarden 107/1, f. 1884, d. 1968. G. 1914 m. Guru Pålsdt. Klesetengan fra Gremsplassen, f. 1884, d. 1965.

Barn:

 1. Anne, f. 1915, tok over bruket.
 2. Lars, f. 14.11.1918, d. 24.1.1919.

1951-        Anne Olsdt. Rolseth, f. 23.11.1915. G. 1936 m. Martin Johnsen

Rolseth fra Myrmoen 106/3, f. 15.7.1910.

Barn:

 1. Lilly Gunbjørg, f. 7.5.1936, g.m. Hilmar Johansen Kåsen i Tydalen, f. 1924.
  Barn: Jon Helge, f. 1961, Anne Grethe, f. 1963, Hanne Lise, f. 1972.
 2. Ola Ludvik, f. 3.8.1937, g.m. Ingebjørg Einarsdt. Gjellien, se Bakk-stoggo 64/107 under Øver-Hårstad.
 3. Jon Arne, f. 27.2.1944, g.m Elfrid Sandshamn, f. 1942, bor i Trond­heim.
  Barn: Arne Martin, f. 1967, Sissel, f. 1971, Unni, f. 1975.
 4. Ann Margrethe, f. 9.7.1950, g.m. Ola Magne Johnsen Moen, f. 1944, bor i Innbygda.
 5. Odd Arnfinn, f. 8.4.1953, g.m. Britt Mari Guldseth, f. 1954, bor på Stjørdal.
  Barn: Erlend, f. 1980, Kristin, f. 1981, d. 1982, Amund, f. 1982, Kristin, f. 1987.
 6. Bente Ingunn, f. 7.10.1961, g.m. Leif Erik Kværnes fra Ålen.
  Barn: Solfrid, f. 1987, Stig Jonny, f. 1988.

MOEN GNR 107/4 (ROLSETBRUA)

Denne husmannsplassen, som hørte Ustigarden Rolset til, er i kildene kalt både Moen og Brua, etter brua over Rotla. Det første navnet er det offisielle, det andre det lokale, daglige. Det eldste bygselbrevet på plassen er fra 1828, fra Th. Angells Stiftelser til en av sønnene på Ustigarden, Per Persen. Han var året før gift med nabojenta Brynhild Bersvensdt. og de ble bureisere her. Det ble tre generasjoner med Pe Persa på Brua-plassen. Den siste tok over plasshusa etter foreldra i 1899 for 600 kroner og borett til foreldra og til søstera Ingeborg Uthushallen, i tilfelle hun ville flytte heim igjen.

I 1896 ble Vorda 93/2, utskilt fra Kyllo noen år tidligere, kjøpt av Gunnar Olsen Hofsmo for 460 kroner, og denne eiendommen har senere hørt Rolset-brua til. Plassen Brua ble utskilt fra Ustigarden i 1920 og husmannen fikk skjøte fra Stiftelsen for 3 480 kroner.

I 1875 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 10 sauer, 8 geiter og 1 gris på plassen, en bra buskap slik som på de fleste husmannsplasser i området her. Utsæden var 1 kvarter havre, 1 åtting blandkorn og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 24 da dyrkajord, 1 hest, 3 kyr, 4 sauer, 3 geiter og 1 gris på bruket. 11959 ble det aller meste av innmarka utskilt under navnet Granmoen 107/11 og solgt som tilleggsjord til Ole Johnsen Uthus og lagt til Oppigjerdet 106/4. Herifra er Brugjerdet 107/12 utskilt i 1960 til Bardo G. Rolseth. Bruket hadde 325 da produktiv skog.

Brukere

1828-1862 Per Persen fra Ustigarden Rolset, f. 1794, d. 1861. G. 1827 m. Brynhild Bersvensdt. fra Yster Rolsetbakkan, f. 1804, d. 1890.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1819 (mor: Ragnhild Olsdt. Klesetmoen, Gremsplassen, død på Rolset 1825, datter til Marit Grimsdt. Rolset, Ustigarden), opp­fostret på Ustigarden, g.m. Ola Ingebriktsen Øråsplassen.
 2. Per, f. 1831, tok over plassen.
  1. Ingeborg, f. 1842, g.m. Halvard Anderssen Gullhaugen, se Ustigarden Kallar.

1863-1905 Per Persen, f. 1831, d. 18.3.1906. G. 1863 m. Brynhild Olsdt. Rønsbergsbakken fra Bønnsbakken, f. 1831, d. 15.6.1930.

Barn:

 1. Peder, f. 1864, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. 1869, g.m. Ole Anderssen Uthus, Halla.

1906-1934 Peder Persen Rolseth, f. 1864, d. 10.12.1942. G. 1910 m. Sigrid Ingebriktsdt. Kyllo fra Knuthaugen, f. 1865, d. 1934.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1894 (mor: Berit Larsdt. Bårdsgård, Oppigarden), g.m. Olav Sørensen Engen, Seigenget 91/5 under Litj-Evja.
 2. Karen Gjertine Pedersdt. Marstad, f. 1904 (fosterdatter og søsterdatter til Sigrid, se Marstad 82/2), g.m. Ernst Torsteinsen Libeck, Litj-Evja 90/3.

1935-1975 Brynhild Pedersdt. og Olav Sørensen Engen, se Seigenget 91/5.
1976-       Helga Engen Buland, se Seigenget 91/5.

ROLSETBAKKEN MIDTRE GNR 107/5 (MIDTIBAKKAN)

Denne husmannsplassen er nesten like gammel som de andre Bakk-plassene. Den ble utskilt fra Ustigarden Rolset i 1920, da husmannen Ole Einarsen fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelse for 2 900 kroner. Også her fort­satte slekta til bureiserne helt opp i nåtida. Før handelen satt brukerne på bygselbrev fra Stiftelsen, det første tinglyste er fra 1839, til Einar Larssen den andre. Han døde i femtiårsalderen, slik faren også gjorde. Ola Larssen tok over etter den ugifte broren, men han og kona Berit slet hardt for utkommet og måtte pantsette det de eide, hus og innbu, for et lån fra Ola Jonsen Flakne på 85 spd. Men med god hjelp av sønnen Einar kom de seg over vanskene. Einar ble forresten den tredje husmannen her som døde i femtiårsalderen. I 1875 var det 1 okse, 3 kyr, 2 ungnaut, 10 sauer og 10 geiter i plassfjøset. Husmennene her hadde stor buskap og drev i markaslåtten og setret sammen med gardsfolket. Utsæden i 1875 var et kvarter av hvert slag, bygg, blandkorn og havre, og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket. Det er 17 da dyrkajord og 290 da skog.

Brukere 1766-1793 Kirsti Estensdt. fra Ustigarden Rolset, f. 1741, død på barselsseng 1769. G. 1764 m. Einar Larssen fra Nordigarden Ner-Lia, f. 1734, d. 1806, glasmaker ved Selbu kopperverk.

Barn:

 1. Lars, f. 1765, tok over plassen.
 2. Esten, f. 1767, d. 1770.
 3. Ola, f. 1769, død som spedbarn.

1794-1825 Lars Einarsen, f. 1765, d. 1814, var først trulovet med Gisken Estensdt. Rønsberg, Ustigarden, f. 1761, død på barselsseng 1790. G. 1794 m. Helke Olsdt. Rolset fra Utigarden, f. 1770, d. 1839.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1795, bodde heime, død ugift 1839.
 2. Gisken, f. 1797, g.m. Ola Ingebriktsen Kjelstad.
 3. Einar, f. 1800, tok over plassen.
 4. Ola, f. 1803, tok over plassen.

1826-1846 Einar Larssen, f. 1800, død ugift 1847.

1847-1879 Ola Larssen, f. 1803, d. 1870. G. 1834 m. Berit Larsdt. Bårdsgård fra Oppigarden, f. 1810, d. 1900.

Barn:

 1. Lars d.e., f. 1834, flyttet til Trondheim i 1853, g. i Hammerfest 1862 m. Grete Salomonsdt., f. ca. 1830.
 2. Marit, f. 1837, d. 1929, flyttet til K 1/2bu i 1856, g. i Lade 1864 m. Ole Nilssen Moholt, f. ca. 1836.
  Barn: Oline, Inga Marie, f. 1875, d. 1966, g. 1905 m. Johan Arnt Vikan, f. 1873, d. 1954 (og hadde dattera Borghild, f. 1909, g.m. Oskar Fuglem, se Hove 68/2), Karen.
 3. Lars d.y., f. 1840, heime ennå i 1865.
  Barn: Kari, f. 1858 (mor: Goro Olsdt. Meboståsen).
 4. Helke, f. 1842, g.m. Torkjel Bårdsen Volsethaugen.
 5. Einar, f. 1848, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1851.
 7. Hans, f. 1859, reiste til Amerika i 18    , bodde i Minnesota.

1880-1919 Einar Olsen, f. 1848, d. 16.1.1899. G. 1880 m. Guru Olsdt. Bårds-

gårds-Markåen, se Brumoen under Rolset, f. 1860, d. 15.2.1951.

Barn:

 1. Oled.e., f. 1880, d. 25.6.1903.
 2. Ole d.y., f. 1883, tok over bruket.
 3. Berit, f. 1885, d. 1903.
 4. Lars, f. 1888, d. 12.2.1913.
 5. Ingeborg, f. 1891, tjente i Trondheim, død ugift 24.6.1929.
 6. Gunder, f. 1894, bodde i Trondheim, død i Frankrike 1931.
 7. Helga, f. 1897, død ugift 11.11.1965, drev bruket sammen med broren. 1920-1960 Ole Einarsen Rolseth, f. 1883, d. 20.2.1969, drev bruket sammen

med søstera Helga.
1961-        Borgny og Håkon Dahl, se Dahlheim 84/22 under Stor-Evja.

BRUMOEN GNR 107/6

Brumoen er av de eldste husmannsplasser her i området, men låg øde i to perioder, fra omkring 1800 til omkring 1840 og i siste halvparten av 1870-åra. Den hørte Ustigarden Rolset til og første tinglyste bygselbrevet er gitt av Th. Angells Stiftelse i 1776 til Ola Olsen, Brusmeden de kalte. I 1793 ble nytt bygselbrev gitt, til Sjurd Jonsen Bårdsgård på Brumoen, som Per Knutsen hadde forlatt. Enka etter Sjurd ble gift med mannen på Utigarden Rolset og det er uklart om de bodde på Brumoen ei tid og om plassen til at enka In­geborg Persdt. døde i 1826, ble drevet sammen med Utigarden. Da Berit Estensdt. fra Ustigarden Rolset i 1841 ble gift kom hun og mannen Jon Eriksen hit og bureiste Brumoen på ny. De fikk tinglyst bygselbrev i 1848. Siste bygselbrevet er fra Stiftelsen til Ola Nilssen Bårdsgård i 1881 og i 1920 ble plassen utskilt fra Ustigarden til husmannen Ole Olsen, som fikk skjøte for 2 320 kroner og kår til faren.

Omkring 1955 var det 10 da dyrkajord på bruket, men det ble da drevet sam­men med Rolsetbakken vestre 106/6, og buskapen var 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer, 1 geit og 1 gris. Det er nå 17 da dyrkajord og 175 da pro­duktiv skog.

Brukere

-1701-        Halvard Torstensen, se Rolset, levde i 1693, men død før 1700.

G.m. Marit Olsdt., f. ca. 1649, d. 1732.

Barn (vokste opp på Rolset):

 1. Jon, f. ca. 1685, g.I m. Marit Torkjelsdt. Heggset, II m. Helke Persdt. Eidem, se Utigarden Rolset.
 2. Torsten, f. ca. 1691, g.m. Kirsti Olsdt., se Rolsetgrubba.
 3. Ingeborg, f. ca. 1692, g.m. Bardo Olsen Uthus, Skogan i Flora.

1702-1713- Ingeborg Torstensdt. fra Rolset, f. ca. 17    , d. ? G.m. Per Olsen

Tydaling, f. ca. 1663, d. 1713. De bodde på Mebost før de kom til Rolset som

husmannsfolk.

Barn:

 1. Halvard, f. ca. 1695, g.m. Berit Olsdt., se Eidemsdalen.
 2. Ola, f. ca. 1697.
 3. Haldor, f.ca. 1698, g.m. Kari Persdt. Flakne, se Stokkmoan.
 4. Kari, f. 1702.
 5. Lisbet, f. 1705.
 6. Hans, f. 1708.
 7. Mali, f. 1712.

1751-1788 Ola Olsen Smed, f. ca. 1723, d. 1788, gikk under navnet Bru-sme’n. G.I 1751 m. Ingeborg Jonsdt., f. 1719, d. 1784, datter til Jon Torstensen Hyttsmed, se Hyttplassen under Mølnhus. Det er mulig at Jon Hyttsmed og kona Malena hadde plassen Brumoen og at Ola og Ingeborg tok over etter dem. Ola Smed var g.II 1785 m. Mali Nilsdt. Stokkfætten, f. 1757, som ble g.II 1789 m. Jon Jonsen Mogård og III m. Jon Olsen Stokke, Midti-Stokkan. Mor til Ola – Kirsti Olsdt. bodde her på plassen i 1762.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Malena, f. ca. 1755, g.m. Ola Olsen Uthus, Skogan, i Flora.
 2. Ola, f. 1757, g.m. Marit Persdt. Aftret, Ustigarden, og kom dit.
 3. Kirsti, f. 1759, d. 1760.

1789-1792 Per Knutsen, som hadde dattera Kirsti, f. 1792 (mor: Mette Hansdt. Ås, som ble g.m. Bardo Olsen Uthus, Skogan).

1793-1798 Sjurd Jonsen, f. ca. 1757, d. 1798, dreng på Bårdsgarden. G. 1794 m. Ingeborg Persdt. Ner-Lien d.e. fra Ustigarden, f. ca. 1755, d. 1826, som var g.II 1799 m. enkmann Ola Gunnarsen Rolset, Utigarden.

Barnlause eksteskap.

1799-         plassen for det meste ubebodd.

1841-1880 Berit Estensdt. fra Ustigarden Rolset, f. 1817, d. 1881. G. 1841 m. Jon Eriksen fra Svenngarden Uglan, f. 1808, d. 1875.

Barn: Ingeborg, f. 1841, g.m. Bersven Torstensen Berge, Framigarden.

1881-1919 Ingeborg Larsdt. fra Ustigarden Rolset, se Bårdsgards-Markåa, f. 1840, d. 1893. G. 1860 m. Ola Nilssen d.e. fra Botn (Øver-Bell), f. 1838, d. 13.2.1923. Familien kom hit fra Bårdsgards-Markåa.

Barn (de tre eldste født på Rolset, og de fire neste på Markåa):

 1. Guru, f. 1860, g.m. Einar Olsen Rolset, Midtibakkan.
 2. Helke, f. 1862, g.m. Ole Persen Hårstad, Bønnsplassen.
 3. Gurina, f. 1865, g.m. Sakarias Jonsen Tuseth, Nordistuggu, bodde i Stjørdalen.
 4. Olina, f. 1871, g.m. Ole Ingebriktsen Kyllo, Knuthaugen.
 5. Ingeborg, f. 1874, d. 1895.
 6. Ole, f. 1877, lokomotivfører, gift og bodde i Trondheim, men barnlaus.
 7. Nils, f. 1881, d. 24.9.1906.
 8. Berit, f. 1886, tok over bruket.

1920-1934 Ole Olsen Rolseth tok over etter faren, men bodde i Trondheim.

1935-1955 Berit Olsdt., f.  1886, d.  1968. G.  1918 m. Gunder Bardosen Rolseth fra Utigarden, 1886, d. 9.12.1965.

Barn:

 1. Baro, f. 1919, tok over bruket.
 2. Ingeborg,  f.  26.4.1922.  Barn:  Inger Helene,  f.   1946,  g.m.  George Jørgensen, England. (Barn: Sonja, f. 1974, Hanna, f. 1975).
 3. Ole, f. 3.2.1925, død som spedbarn.
 4. Ole, f. 26.3.1926.
 5. Gurina, f. 15.11.1928, d. 1960.

1956-         Baro Gundersen Rolseth, f. 24.10.1919.

ROLSETGJERDET GNR 107/7

Også her på Rolsetjardet er etterkommere fra bureiserne fortsatt på bruket. Over to hundre år er gått sia dattera på Ustigarden – Kari Estensdt. – og man­nen Torger Olsen fikk sette seg ned her som plassfolk under heimbruket hen­nes. Rolset hørte Th. Angells Stiftelser til, og husmannsfolket satt med bygselbrev fra eieren. Siste bygselbrevet er fra 1878, til Torger Hanssen og Sara Persdt. De solgte husa på plassen til sønnen Hans i 1899 for 500 kroner og kår. I 1920 ble Rolsetplassene utskilt og solgt. Hans Torgersen fikk skjøte fra Stiftelsen på Jardet for 3 290 kroner.

I 1875 var det 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer, 5 geiter og 1 gris på plassen.

Altså en stor buskap slik som på de fleste husmannsplasser i Øverbygda. Omkring 1955 var det 35 da dyrkajord på bruket, 1 hest, 4 kyr, 5 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 130 da produktiv skog.

Brukere 1776-1810 Kari Estensdt. fra Ustigarden Rolset, f. 1753, d. 1813. G. 1776 m. Torger Olsen fra Stokkmoen, se Moslettkammen, f. 1753, d. 1810.

Barn:

 1. Esten, f. 1776, d. 1804.
 2. Ingeborg, f. 1778, død som spedbarn.
 3. Ola, f. 1781, tok over plassen.
 4. Ingeborg, f. 1787, g.m. Esten Olsen Tuset, Ustigarden.
 5. Hans, f. 1795, tok over plassen.
 6. Per, f. 1797, d. 1800.

1811-1814 Ola Torgersen, f. 1781, død ugift 1814.

1815-1859 Hans Torgersen, f. 1795, d. 1840. G. 1826 m. Brynhild Persdt. Kleset fra Nordigarden, f. 1805, d. 1878.

Barn:

 1. Kari, f. 1827, g.m. Kristen Olsen Slind, Jetvadet.
 2. Torger, f. 1830, tok over plassen.
 3. Per, f.   1832, g.m.  Marit Knutsdt.  Tuset,  se Rønsbergsjardet (Pe-Hansjardet).
 4. Ola, f. 1835, g.m. Goro Olsdt. Uthus, se Ustigarden Uthus på Mosletta.
 5. Esten, f. 1838, g.m. Kirsti Nilsdt. Rønsbergstrøen, se Uthus nordre på Mosletta.

1860-1909 Torger Hanssen, f. 1830, d. 27.1.1918. G. 1860 m. Sara Persdt. Hårstadåsen fra plassen Åsbakken på Ner-Hårstad, f. 1826, d. 1897.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1862, d. 1942, reiste til Amerika, g.m. Jon Olsen Hårstad, Åsbakken på Ner-Hårstad, bodde i Minnesota.
 2. Hans, f. 1866, tok over plassen.
 3. Kari, tvilling, f.  1866, g.m. Peder Jørnsen Guldset, Saga, bodde i Trondheim.

1910-1942  Hans   Torgersen,   f.   1866,   d.   1947.   G.   1910  m.   Ragnhild Halvardsdt. Marstad fra gnr. 83/4, f. 1870, d. 1937, som hadde hatt ei stue i Kallarsdalen.

Barn: 1.  Gurina, f. 1892, d. 1979, (far: Jon Jonassen Eidemsbotn), g.m. Kristian Husby i Trondheim.

Barn: Kåre, f. 1920, Harald, f. 1922, Margot, f. 1928.

 1. Serine, f. 1912, tok over bruket.
 2. Torine, f. 1914, g.m. Peder Mikalsen Rønsberg, Dersto 101/1. 1943-1976 Serine Hansdt. Rolseth, f. 16.3.1912, d. 7.4.1979. G. 1942 m.

Sivert Sivertsen Eidem fra Eidemsjardet 56/12, f. 8.12.1908, d. 8.5.1989.

Barn: Sigmund Harald, f. 1954, tok over bruket.

1977-         Sigmund Harald Eidem, f. 30.5.1954, og Karen Nykkelmo, f.

26.8.1958.

Barn: Kai Tore, f. 1986.

ROLSETGRUBBA (GRØBBPLASSEN) Brukere

-1701-        Haldor Olsen, f. ca. 1644, d. 1734, og kona Goro Bjørnsdt., f.

ca. 1646, d. 1740.

Barn: Bjørn, f. ca. 1687.

1715-        Torsten Halvardsen, se Brumoen på Rolset, f.ca. 1691, d. 17    ,

var oppfostret på Mebost. G. 1713 m. Kirsti Olsdt. fra Flora. Det er mulig at familien flyttet ut.

Barn:

 1. Ola, f. 1712.
 2. Halvard, f. 1715.
 3. og 4. Jens og Berit, tvillinger, f. 1718, døde 1719.

-1722-1768 Bjørn Jonsen, å. 1768, 72 år, kanskje fra Nordsto Øver-Lia eller fra Uthus i Flora. G. 1721 m. Ingeborg Bjørnsdt., kanskje fra Kyllo.

Barn:

 1. Jon, f. 1722, g.m. Gunhild Jonsdt. Moslett, se Stubbhaugen.
 2. Ola, f. 1724.
 3. Bardo, f. 1727.
 4. Anne, f. 1731, g.m. Jon Eriksen, losjerte her i 1762.
  Barn: Berit, f. 1759, Jon, f. på Rønsberg 1763.
 5. Brynhild, f. 1735, g.m. Nils Bjørnsen Moslett, se Moslettkammen.
 6. Sjurd, f. 1741, g.I m. Agnis Olsdt. Eidem, Brennan, og kom dit. II m. Goro Hansdt. Uglemsåsen.
 7. Siri, f. 1742, tok over plassen.
 8. Maren, f. 1745, se Rønsbergs-Markåa, plass under Dersto.

1769-1772- Siri Bjørnsdt., f. 1742, d. 1772. G. 1768 m. Jens Persen Kolset

fra Ustigarden, f. 1737, død hos sønnen på Ner-Hårstad 1803. (Han var g. I 1766 m. Kari Olsdt.) Omkring 1780 flyttet Jens til Nygarden Moslett og los­jerte der i lang tid.

Barn: 1.  Mali, f. på Mebost 1765, g.m. Pål Jonsen Samstad, se Størsetjardet.

 1. Jon, f. 1768, oppfostret på Bårdsgarden, g.m. Kari Persdt. Ner-Hårstad, Bortigarden, og kom dit.
 2. Ingeborg, f. 1772, tjente på Kjøsnes i 1792, trulig død ung.