Litteratur og kilder

Print Friendly, PDF & Email

I FORTEGNELSEN ER FØLGENDE FORKORTELSER BRUKT: TRYKTE KILDER:

AB Aslak Bolts Jordebok, utg. v/P.A. Munch, Chra. 1852, sammenholdt med Oluf Ryghs rettede eksemplar i RA.

Amdal P. Amdal: Selbu. Historisk beskrivelse, T.hjem 1919.

Bjorkvik H. Bjorkvik Øydegardar og ny busetjing i Noreg og Sverig i

seinmellomalderen, HT bd. 45, 1966.

Borgedal P. Borgedal: Norges jordbruk i nyere tid, I-II, Oslo 1966-67.

DN Diplomatarium Norvegicum I-XXI, Chra. 1849-1972.

Erlandsen A. Erlandsen: Biographiske Efterretninger om Geistligheden i

Trondhjems Stift, Chra. og Levanger 1844-55.

FL Den eldre Frostatingsloven i NGL I, s. 119 ff.

Fladby R. Fladby: Fra lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged,

Oslo 1963.

Flakne B. Flakne: Flora i Selbu, T.heim 1970.

Groven G. Groven: Overhalla Bygdebok, V, Namsos 1968.

Gullikslad KJ. Gullikstad: Tydalsboka, I, T.heim 1972.

Hallan N. Hallan: Skogn historie, bd. IV A og B, Verdal 1964-69.:

Helland A. Helland: Norges Land og Folk, XVI, S-Trondhjems Amt,

Kra. 1898.

Johnsen O.A. Johnsen: Norges bønder, Oslo 1936.

Kongebrev Norske kongebrev, Oslo 1962-67.

Kraft J. Kraft: Tophographisk Statistisk Beskrivelse over Kongeriket

Norge, V. Det Nordenfjeldske Norge, Chra. 1832.

Leirfall J. Leirfall: Liv og lagnad i Stjordalsbygdene, 1-1 og 1-2, Stein-

kjer 1970 og 1968.

Munch P.A. Munch: Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget

Norge i Middelalderen, Moss 1849.

NGL Norges gamle Love indtil 1387, 1., bd. I-V, Chra. 1846-

95.

NLR Norske lensrekneskapsboker, VI, Trondheims len 1548-49 og

1557-59, Oslo 1939.

 

NRJ Norske Regnskaber og Jordeboger fra det 16. Aarhundre, II, Chra. 1896.

NRR Norske Rigs-Registranter, I-XII, Chra. 1861-91.

OE Olav Engelbrektssons jordebog, Oslo 1926.

Ovenstad O. Ovenstad: Mihtærbiografier 1628-1814, III, Oslo 1948-49.

Reformatsen Reformats af 1589, Trondhjems Stifts geistlige Sager angaaende,
tr. i KNVS Skrifter i det 19. Aarh., I, Kbhn. 1817

Rolseth . P.O. Rolseth: Selbo Kobber-Værk, Selbu 1945. : Kvernfjellet, Selbu 1947.

Sand J.P. Sand: Segner og historier fra Selbu, 1872, ny utg. Selbu

Sandnes Schøning J. Sandnes: Odetid og gjenreisning, Oslo 1971. Gerhard Schøning: Reise gjennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775. Kbhn. 1778, ny utg. T.hjem 1910.

Strøm

Berm. H. Strøm: Beretning om Qværnesteensbruddene i Sæl-

boe, Budstikken 1820-21.

Stuevold-Hansen O. Stuevold-Hansen: Bygdefortælling, Optegnelser fra Tydalen,

Tromso 1873.

 

Wibe General J, Wibe: Trondhjems Stift og Lens Tilstand 1703 i Trondhjemske Samlinger, 1 rk. bd. 2, T.hjem 1909-17.

UTRYKTE KILDER

AmtsbreveBABirch

BK

Ehms kopibok

FR

 

Jpr.


KA

KB

Kirkestolen

KNVS

LR

Pb

 

RA

SA

Skpr.

 

StA

St.a.kopi

Amtsbreve i fogdarkivet, Strinda og Selbu fogderi, (Pakker), SA.Bispearkivet, SA.P. Birch: Selbu kvernstensdrift, utr. i Statens kornforretning, Oslo.

Selbu Bygdekommisjons protokoller, SA.

Sorenskriver Hans Ehms kopibok 1670-74. SA.
Fogdregnskaper i Trondhjems amtregnskaper 1662-86 og RA. fogdregnskaper for Strinda og Selbu fogderi 1687-1811,

Justisprotokoller for Stjor- og Verdal sorenskriveri, 1689-1799, do. for Strinda og Selbu sorenskriveri 1799-:

Kommunearkivet, Selbu.

Kirkebok for Selbu, 1699-, SA.

Kirkestol for Selbu kirke 1646-1706, MI, SA.

Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim.

Lensregnskaper for Trondhjems Len, 1557-1662, RA.

Skjote- og panteboker for Stjor- og Verdal sorenskriveri, 1726-

1799, SA.

Riksarkivet i Oslo.

Statsarkivet i Trondheim.

Skifteprotokoller for Stjor- og Verdal sorenskriveri,

1689-1799, SA.

Trondhjems Stift og Amt, pakkesaker, SA.

Stiftamtmannens kopiboker, 1-83 1688-1777, SA.

 

HENVISNINGER TIL DE ENKELTE KAPITLER

SELBU

Oskar Tybring: Skildringer fra Fjeldbygderne i «Fra alle Lande», 2. rk., årgang 1878; O. Rygh: Norske Gaardsnavne, bd. 14, 1901; Norges bebyggelse, østre del, bd. 2, Oslo 1956; Prøvebygda Selbu, Oslo 1962; Oppi. fra Selbu- og Trondheim elektrisitetsverk; NGO’s kart over Sel­bu. Geologi: C.W. Carstens: Oversikt over Trondheimsfeltets bergbygning, KNVS Skrifter 1919 nr. 1; T. Vogt: Vukanismens faser i Trond­heimsfeltet, KNVS Forhandlinger bd. 19; Fr. Chr. Wolf f: Studies in the Trondheim Region, NGU nr. 245, T.heim 1967; T. Torske: Geology of the Mostadmarka and Selbustrand Area, NGU nr. 232, Oslo 1965 G. Åsgård: Gruber og Skjerp i kisdraget Guldal-Tydal, NGU nr. 129, 1927; S. Foslie: Syd-Norges gruber og malmforekomster, NGU nr. 126, 1925; J.H.L. Vogt: Præglaciale dalløb i Trønderlagen, No. Geol. Tidsskr. III no. 1, Kra 1914. Klima: Nedbøriakttagelser i Norge 1906, 1907, 1962, 1970: Krimatabeller for landbruket, Oslo 1955: Helland Dialekten: A.B. Larsen: Oplysninger om dialekter i Selbu og Guldalen KNVS Skrifter 1881; do.: Selbygmålets lydlære, Norvegia 1908.

TIDA 1000—1536

Gammelnorsk tid og høymiddelalder. DN II nr. 235. Sjøbygda: LR 1610-60, De nedlagte gårdene: LR 1590-1661, særl. leidangsjordebok og regnsk. for det uvisse; matr. 1647, 1661, 1668, 1683; Lister over stadnamn innsaml. av skolebarn ca. 1935 i Nordisk institutt, Univer­sitetet i Bergen; Gårdsskjema; Økonomisk kartverk; Sandnes; Trondhjem Dom.kapitels jordebok 1542, RA; Jpr. 1750 og 1749; StA pk. 26; NRJ. Folketall: Bülches manntall 1665-66; StA pk. 111; Sverres saga, Oslo 1967. Næringsgrunnlaget: NLR; FL; Sandnes; Johnsen. Jakt: OE; Trondhjems Stiftsbok 1667 i SA; Gauldalsminne; Groven; Lands­loven i NGL II.

Verdslig og geistlig administrasjon: Munch; FL; AB; Edvard Bull: Leding, Kra. 1920. Grendene: StA. pk. 26; AB; Jpr. 1694; 1736; StA

pk. 89; St.a.kopi 53; Flakne; OE; Oppl. fra Haldor Dragsten.

Kirken: Reformatsen, Schøning; Gårdsskjema; Sand; H. Fett: Norges kirker i middelalderen, Kra. 1909; H. Mathisen: Selbu kirke, Dagsposten nr. 369 og 385, 1911; W. Moe: Selbu kirke, Nationen 5/3 1927; E. Gjone: En middelaldersk klokkestol i Selbu kirke, KNVS Avhandl. bd. 19 nr. 2, T.heim 1942; usign.: Selbu kyrkja, Nidaros 2/3 1929; Sand­nes: Fylkeskirkene i Trøndelag i middelalderen, Årbok for Trøndelag 1969; Kirkestolen; DN I nr. 1099; V. nr. 598; OE; NRJ. Pilgrimsfer-dene: Olaus Magnus: «Historia de gentibus septentrionalibus», utdr. bl.a. i Ahnlund: Jämtland och Härjedalens Historia I. St.holm 1948; O.B. Flakne: Farveg og ferdsel i gamal tid gjenom Neadalsføret, TT Årbok 1944; Modin: Herjedalens ortnamn och bygdesegner, St.holm 1902; Cronstedt: Jämtlands mineral historia, i Sv. Vet. Acad. Handl. Vol. 24; DN XIV nr. 137; XV nr. 104; NRJ.

Svartedød og ødetid: Sagn: Sand; Stuevold-Hansen; Faye: Norske Sagn, Arendal 1833; Opptegn, ved Gjertrud Evjen. Ødelegging: Sand­nes; Bjørkvik; LR; NRJ; Olav Engelbrigtsons rekneskapsbøker 1532-38, Oslo 1936; A. Dybdahl: Ødegårder i Jemtland, manus; AB; OE. Drifts­forhold. Sandnes; Johnsen; Jpr. 1749. Styringsverket: DN I nr. 618, V. nr. 598, 622, XI nr. 243, XIV nr. 137, XV nr. 104; AB pag. 169f, 173; Leirfall 1-1; DN VIII nr 380, III nr 630; NRJ; Fladby; en rekke nr. i DN VIII og IX om Stjørdal fylke; NRR s. 9,28, 145. Eiendoms­forhold: NRJ; Utr. dipl. dat. 5/12 1571 i KNVS Biblioteket; NLR; FR 1683; FL; AB;OE; NLR; Trondhjem Domkapitels jordebok 1542 i RA; Reformatsen: Katolsk tid tar slutt: Stuevold-Hansen, NRJ; NLR.

TIDA 1536-1700

Gjenrydding og folkevekst: NRJ; NLR; LR; FR; Sandnes; Bjørkvik; Bülches manntall 1665-66, RA; Manntall 1701, RA; Kirkestolen Om uår: Leirfall 1-2, Årnotater fra Oppdal i Personalhist. tidsskr. 1894; Trondhjem Domkapitels Forhandlingsprot. 1660-82, SA; StA.pk. 22. Redskaper m.m.: Ehms kopibok; Bülches manntall, prestenes 1665, RA; Sk. Pr.; Domkapitlets arkiv pk. 29, SA. Avdrått: Johnsen; Hasund; Sandnes; Borgedal.

Attåtnæringer: Wibe; Jpr. 1692; M. Emstad: Skogbruk og fiske i Sel­bu, utr. KA, Skogbruk: LR; FR; Kongebrev s. 154; Lagtingsprot. 2; St. A.pk. 24; Ehms kopibok; Landkomm. 1661, RA; Leirfall 1-2; Matr.

1668. Bergverk: NRR VII s. 88 473, 612, 652, VIII s. 207; Konge­brev 27/4 1664, 7/5 1664, 2/8 1665; Jpr. 4; LR; O. Øisang: Røros Kobberverks Historie i Rørosboka 2, T.heim 1942; BA pk. 55; St.a. kopi 2. 4; Jpr. 1,3. Kvernstendrifta: Strøm; Kraft; Birch; Rolseth; RL; Jpr.

Leilending og jorddrott; LR; spes. odelsjordebøker og rosstjenesteruller; FR, Odelsjordebøker pk. 6, 7, 13, i Stattholderarkivet RA; Matr. 1647, 1661, 1668, 1683, 1721; Sk. pr.; N. Hallan: Hemneboka, 1. halvband, Orkanger 1959; Jpr.; Personalhist. Tidsskr. 2 rk. V; Olaus Schmidt: Slegten Angell i Trondhjemske samlinger 1947; Sandnes; LR; Lagtingsprot. 3.

Skatt og tyngsler: NRJ I-II; LR;FR; NRR VIII s. 498, IX s. 274; Fladby; Sandnes; Jpr. 2; Samlinger til det norske Folks Sprog og His­torie, bd. IV, Chra. 1836; Avfelling: FR; Jpr. 1,2; St. a. kopi 2; StA pk. 117.

Bygdestyre og rettstell: Fladby; Leirfall; Hallan; A. Olafsen: Våre so­renskrivere, Oslo 1940; Wibe; Ehms kopibok, forøvrig om stiftamtmenn, fogder, sorenskrivere og lensmenn en rekke steder i LR; FR; St.a. kopi; Jpr. og P.b

Kirke og prest: DN I nr. 1099; NLR; Jpr. 11; Innherred Prostis Justis- og skifteprot. 1735-81; Jämtland läns Forminnesförenings tids­skrift bd. 7, Østersund 1919; Jpr. 1,5,10; LR; FR. Trondhjem stiftbok 1667, SA; Bülches manntall, prestenes 1665-66, RA; Kirkestolen; Er­landsen.

Ufred og forsvar: L. Daae: Krigen Nordenfjelds 1564, Chra. 1872; Sand; NRR I s. 461; Norske Samlinger I, Chra. 1852; Innherred Prostis Justis- og skifteprot. 1735-81, S.A; T. Mathisen: Fra bondeoppbud til legdshær, Oslo 1952; LR; Norske Samlinger II, Chra, 1860; Leirfall; Y. Nielsen: Kampen om Trondhjem 1657-1660, T.hjem 1897; J. Bromé: Jämtlands och Härjedalens historia, II, St.holm 1945; Rullorna över de trondhjemske Regementen utskrivna 1658, T.heim 1959. Offi­serer: Ovenstad; LR; FR; Jpr. 2,3; Bülches manntall 1665,RA; Folke­telling 1701, RA; StA pk. 124.

Levekår: LR; FR; St.a.kopi 3; Kirkestolen; NRR Vs. 236; Jpr; Paul Birch: Selbu bumerker, Selbu 1936; Sk. pr.

TIDA 1700-1837

Folkevekst og folketrykk: Folketelling 1701, RA; Manntall 1762 i StA pk. 111; Folketelling 1801, SA; 1814 (ekstrakt) i KB3; 1825 i KA; 1835 (ekstrakt), SA. Fødselstall: Ekstrakter i KA, KB 2, spesielt åra 1757-75 og 1793-1801; KB 3 1801-16. Flytting: KB fra 1816. Matr. 1721, 1746, 1778, 1790, SA, 1838 (trykt). Gårddeling: Amtsbreve 1,5; St.a.kopi 83. Næringsvilkår: St.a.kopi 83; St. A.pk. 75 b.

Selbo kobberverk: Rolseth: Kopperverket; O. Brun: Meraker grubefelt, T.hjem 1900; Schøning; Jpr. særl. 5,7,8,10,11; Røros kopperverk 21. klasse nr. 36; StA pk. 27,71; St. a.kopi 33,53,67; Matr. utk. 1723; PbaI, bI; Kb 1,2; Selbu kopperverks arkiv i SA, særl. Maanedlig Afregnings og Materialafregningsprotocol fra 1739. Bergskrivernes kopi­bøker fra 1749 og Bergskrivernes brever og regnskape fra 1737.

Kvenfjellet: Birch; Rolseth: Kvernfjellet; Strøm; Kraft; M. Emstad: Kvernsteinsdrifta i Selbu kommune, Selbu 1938; usign.: Fra kværngruberne i Selbu, Folkebladet 1870; Jpr.; St.a.kopi 6,9; Lagtingsprot. 5,7,SA; Borgermester Hagerup: Om Trondhjems Handel i Trondhjemske Samlinger, 1 r.bd.2; Olaus Schmidt: Familierne Tangen-Lykke, T.heim 1925; Forliksprot. 1, SA.

Gårdsdrift og arbeidsliv: Matr.utk. 1723, RA; Sk.pr. 1-7; Jpr. Uår: Leirfall; St.a.kopi 2,76,79,80; Jpr. 1,2,3,16; StA pk. 22,79, 80, 129; Amtsbreve 1,3,4; KB 3; BA pk. 5. Om Rosenvinge i Jpr. 11. Slått og setring: L. Reinton: Sæterbruket i Noreg, I-III, Oslo 1955-61: Klok­ker Sessengs priv. prot. KA; Gårdsskjema; St.a.kopi 68; Prot. over Fjeld-enge-sletter i S. og S. fogdarkiv, SA; Lagtingsprot. 4, SA; Forliks­prot. 1, SA; Borgedal; Bjørn og varg i Selbu og Tydal, T.heim 1963. Beretninger om Den Oeconomiske Tilstand m.m. i Norge ved Udgangen af Aaret 1835, afgivne af Rigets Amtmænd, Chra. 1836; Kraft; Fol­ketelling 1835,SA.

Husmennene: Folketelling 1701, RA, 1801, SA, 1825, KA. 1835, SA; «Krigsstyren» i StA pk.71 og FR pk. 53; Matr.utk. 1723, RA;Manntall 1762, SA. Plassnavn fra Pb., Skpr., KB, Jpr. og Forliksprot. samt gårdsarkiv. StA pk. 54, 138; Amtsbreve 3; Lagtingsprot 9a, SA; St. a. kopi 53, 63, 65.

Skog og sag: StA pk. 24,26,108,123,124; FR pk. 53; Jpr. 3, 4, 7, 10, 11, 12; St.a.kopi 10,48,67,73,82; Amtsbreve 6,8; Matr.utk. 1723,RA; G. Nissen: Thomas Angells Stiftelser, T.heim 1967; M. Emstad: Skog­bruk og fiske i Selbu, utr. KA.

Proprietærer og selveiere: G. Nissen: Thomas Angells Stiftelser, T.heim 1967; O. Schmidt: Slekten Angell og A. Holst Jørgensen: Om­kring hennes Naade Geheimeraadinden, begge i Trondhjemske Samlin­ger 1947; Jpr.; Skpr.; Pb; Matrikler.

Almenningene: Sandnes, O. Olavsen: De norske Almenninger i Fortid og Nutid, Oslo 1951; StA pk. 24, 123; Jpr. 10,12; Ehms kopibok. Sørungen: Lagtingsport. 1689; Jpr. 3; St.a.kopi 17; Guldal Jpr. 1758, 1766; Jpr. 12; Alm. befaring 1818 og 1813 (Guldal) i Amtsarkivet, SA; J.H. Nygård: Haltdalen og haltdalingene I,T.heim 1949. Nålbogen: LR; St. a. kopi 71; Jpr. 12; Pb 6,12. Sonen: Leirfall 1-2; Jpr. 10, 12, 18; StA pk. 138, 140. Roltdal: StA pk. 26,27; Lagtingsprot. 7, SA; Almennings-befaring 1818 i Amtsarkivet, SA.

Samene: N.Hallan: Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag, N-Trøndelag Historielag Årbok 1966; J. Sandnes: Snåsaboka I, Steinkjer 1956; Gullikstad; J.H. Nygård: Haltdalen og haltdalingene, I. T.heim 1949; Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokol­ler 1742-45, I, Oslo 1962; Jpr. 1, 4, 12, 17, StA pk. 27; St.a.kopi 13,68; KB 1-4; Amtsbreve 2,4; BA, kopibok 1720-40; A. Helland: Norges Land og Folk, Nordre Trondhjems Amt, Kra. 1909.

Skattene: FR; StA. pk. 29,53,54,68,75 b, 108; Ekstraskatten: Jpr. 13; St.a.kopi 76,79,81; S.sogneprest ark., pk. 1,SA; StA pk. 32,56,111, 113, 114. Sølvskatten: Innskuddet i Norges Bank, Amtsarkivet, SA og S.sogneprest ark, KA.

Øvrigheten: Schøning; Groven; Jpr.; Jpr. Strinda og Selbu 1799-1837; Forliksprot. 1,2,SA; Om Svend Bakken: St.a.kopi 56,58; Jpr. 11; Lagtingsprot. 9b, SA; StA pk. 55: Fogd, sorenskriver, lensmann og ting en rekke steder i Pb; Skpr.; St.a.kopi; Amtsbreve; Lagtingsprot. og Jpr; forøvrig A. Olafsen: Våre sorenskrivere, Oslo 1940; Wibe; Leir­fall 1-2; Hallan; Strinda Bygdebok III, T.heim 1948; 0. Aas: Slægts-

historie fra Selbu og Tydalen, T.heim 1906; Amdal.

Militærvesen og krig: Den store nordiske krig: J.P. Sand: Svensken i Selbu og Tydalen, Selbu 1898; Gullikstad; Leirfall 1-1; G. Petri: Armfeldts karoliner, St.holm 1919; J. Bromé: Jämtlands och Härjedalens historia III, St.holm 1954; J.W. Klüver: Om den Svendske Arme under Generalliut. Armfeldts Commando, Ny Minerva II 1806; H.A. Tøn­der: Beretning om Krigsbegivenhederne Nordenfjelds, i Norske Samlin­ger II, Chra. 1860; St A pk. 124; St.a.kopi 6,16; KB 1; Jpr. 5,8,11. Selboske og Meragerske kompanier: StA pk. 31,36,53,54,56,100,102; Jpr. 13,19; Amtsbreve 2,5; St.a.kopi 33,40,63,80,82,83; Mil. ark. Sel­boske comp. 1811-43 i SA. Offiserer: Som ovenfor, dessuten Ovenstad; KB; Jpr. Menige: Som ovenfor, dessuten Folketelling 1701 og 1801, RA; Manntall 1762, SA; Sand; Stuevold-Hansen: I gudshus og prestegård: BA; Prosteark. Innherred Prosti, SA; S, sog­neprest ark. i KA og SA; KB; St.a.kopi; Jpr. For prester dessuten: StA pk. 74, 108; Lagtingsprot. 7, SA; Innherred Prostis Justis- og skifteprot. 1720-40; do. 1735-82; Erlandsen.

Skolestell og skoleholdere: Folketelling 1701, RA; Jpr. 3; St.a.kopi 50; Bispens visitasbok i BA; Skoleark. KA, bl.a. «Skolefundatsen» 1748. Skoleregnskap 1769-1837. Skoletollister 1811-37 (ikke fullst.); BA; S. sogneprests ark. KA og SA; KB 2,3; Stuevold-Hansen; Sand; Amdal; I. Flønæs: Slægtshistorie over Familien fra Brøttem, T.heim 1915; do.: Kirkesangere og lærere i Selbu, Selbu 1930; O.P. Kolset og Jon O. Sesseng: Selbu lærerlag 1864-1964, Melhus 1967.

Farleier og ferdsel: O.B. Flakne: Vegstellet i: Selbu kommune, Selbu 1938, A. Helland: N-Trondhjems Amt, Kra. 1909; StA pk. 29,31,33, 135; Jpr. 2,5; St.a.kopi 31,65,79,80,82; Amtsbreve 2,5,6,7; L. Halse: Malvik Bygdebok I, T.heim 1959. Gjestgivere: StA pk. 124, 135, St.a. kopi 3,52; Matr.utk. 1723, RA; Jpr. 12,17; Amtsbreve 4,5; Skpr. 10; Pb Strinda og Selbu 1802-27 II; KB 2-4; BK1.

Gård og tun: Visted og Stigum: Vår gamle bondekultur 1-2, Oslo 1951-52 A.Berg: Norske gårdstun, Oslo 1968; Jpr. 12,16,18,20; StA pk. 138; Skpr. 1-10; Jpr.; St.a.kopi 54; BA pk. 18. Om «smellesjer» m.m.: W. Lund: Et kapitel av trøndersk folkekunsthistorie, Gauldalsminne 1928.

Hverdag og fest: Chr. Monsens dikt tr. bl.a. i Amdal, Sykmod: KB 2,3 Jpr. 7,13; BA pk 6,18; BK 1. Fattigstell: BK 1; Manntall 1762 og -66 i StA pk. 111,113, 114; KB 2,3. Kår: Pb. Gårdsarkiv. Klær: Ole Hansen (Stuevold?): En liten Skildring av Folks Liv i Thydalen og Prøve paa Maalet der (1853), innført i «Folkestuens» prot., utr. KNVS Biblioteket; Skpr. 1-10; J. Senn: Norske Nationale Klædedragter efter en Samling Originaltegninger (av J.F.L. Dreier), stukne i Kobber af J. Senn, Kbhn. 1812. Fest: Jpr. 10,11,16; Schou: Kongel. Forordnin­ger III 1730-46, Kbhn.; Pb; BA pk 17; Stuevold-Hansen; Innherred Prostis Justis- og skifteprot. 1735-81. Brenning: St.a.kopi 67,80; Amtsbreve 1,3,7; Jpr. 13,14; BK 1. Moral: Jpr.; BA pk. 17; St.a.kopi 67; CD. Kliiver: Norske Mindesmærker, Chra. 1823; KB 1-3; Samtale mellem En Bye-Mand og han Ola Selbyg, Tronhiem 1778.

Mot selvstyre: Amtsbreve 2,4, 7,8; St.a.kopi 79; Skolearkiv KA; BA pk. 18; BK 1; Forliksprot. 1,2, SA; StA 23; Formannskapsprot. 1, KA; Pb; Adresseavisen årg. 1813; Stuevold-Hansen; Usign.: Da bønderne fra Selbu og Meraaker beleiret Trondhjem, Adresseavisen 29/3 1924; KB 3; Stortingets Forhandlinger 1815-16; (J. Neergaard:) En Odels-mands Tanker om Norges nærværende Forfatning, Chra 1830.