KROKSTAD

Print Friendly, PDF & Email

Mannsnavnet Krdkr er trolig opphavet til gårdsnavnet Krokstad. Oluf Rygh, som har forklart alle gårdsnavn i Norge, skriver at her er det en elv (sideelv til Nea) som kunne ha hatt det vanlige elvenavnet »Kråka«; men, skriver han, det er større grunn til å tro at elvenavnet har vært »Moda« og gitt navn til »Modestad« eller Moslett og Mogård. Han heller derfor til at en mannsper­son med navnet Krokr, og helst den som først bygde her har gitt navn til går­den. Som -stadgård må en tidfeste Krokstad til vikingtid eller noe før, dvs. i århundrene 600-700 til år 1000. På gården ble det i 1893 funnet en jernøks uten skafthull. Øksen er ikke datert, men kan vel skrive seg fra samme tids­rom. På museets registerkort for et gravfunn på Moslett, opplyses det at »på nabogården Krokstad, ses på en høyde restene av en gravrøys, som synes å ha inneholdt et av stein bygget gravrum«. Graven må ha vært i så dårlig forfat­ning da den ble undersøkt, at det ikke var mer å finne ut av restene.

Gamle navneformer er »Krogstad« (1520), som er det samme som slektsnav­net i dag, »Kraackstad« (1530), »Krogestedt« og »Krogstadtt« (1548), »Kragstadt« (1557), »Krogstad« (1590 og senere).

Krokstad lå nok lenge øde i tida etter Svartedøden (1350). Gården nevnes ikke i det hele tatt i erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra 1430-åra, så da ga den vel ikke avkastning i det hele tatt. I 1520 er Bjørn ført som bruker, og i Olav Engelbregtssons jordebok fra ca. 1530 er Krokstad innført, men med bare en halv øre i betalt landskyld. Dette var bare 1/12 av middelalderskylda på to spann, som også ble oppgitt i jordeboka. Gården var altså langtfra i hevd. Det er den derimot i 1548, da den hadde to brukere.

Krokstadvaldet strekker seg sammenhengende men forholdsvis smalt fra Neas bredd til Bringens topp. Tunet ligger på selve Mosletta og svært nær de andre gårdene her: Moslet, Uthus og Mogård. Før utskiftningene lå gårds­bebyggelsen så tett her at det kunne minne om et klyngetun. Det er likevel lite i eiendomsforhold eller annet som tyder på et nærmere hopehav mellom Krokstad og de andre gårdene på innmarka; det må eventuelt ha vært langt tilbake i tida.

I utmark derimot, har det «nok vært mye fellesskap, men trolig ikke med Stokke. Her synes grensene å være av gammelt opphav. Slik også med Resbekken som over en strekning er merke mot Moslett. Merket går lenger opp over Litjdamtjenna og Medamtjennbekken til Medamtjenna. Denne naturlige grensa kan være et utgammelt merke mellom gårdene. Ellers er gren­sene i fjellet relativt nytrukket etter utskiftninger.

Prøvematrikkclen fra 1723 gir Krokstad omtrent samme beskrivelsen som gårdene ellers på sørsida elva: »1 bagli, mislig til Korn, skarp til Eng, maadelig til brugs. Gaarden taaler ingen forhøielse. Tømmer: Noget til Huus og Saugtømmer og gaardsbehov og Setter«. I 1788 ble Krokstad vurdert til å ha en »skiøn Skov«, verdt 1400 rdlr., like mye som Stokke. De to gårdene og Renå var de mest verdifulle skoggårdene i von Kroghs eie i Selbu.

Ved seterregistreringa i 1934 hadde ingen av de tre bruka på Krokstad seter sammen, hva nå grunnen kunne være. Ustigarn hadde sommerseter på Liavollen helt vest ved Østrungelva og vårvoll på Okskjølen litt lenger nord og vest. Denne siste var ny i 1934. Nordigarn hadde også hatt sommervoll på Liavollen, men i 1930-åra opprettholdt de bare setringa i Kalvsjølia. Utigarn hadde seter på Stenvollen og Kulsetvollen. Den siste var nedlagt i 1934.

Krokstad hadde i dansketida matrikkelnummer 686 og var på 1 1/2 spann i landskyld. I 1838 ble dette omgjort til en skyld på 6-«-10 skylddaler og med løbenr. 152 og 153. Siden 1888 har gården gnr. 121 og regnes til 18,3 skyldmark.

Leidangen var gjennom hundreår på 12 mark smør og 18 mark mel på hele gården.

Husdyrbestanden

 

hester

storfe

småfe

griser

1657

    2

26

24

1

1723

2

13

10

1802

    3

20

30

1866

4

36

100

0

Korntienden er oppgitt til 4 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 9 tønner, i 1802 til 12 tønner og 1866 til 20 tønner. Høyavlinga var på 86 lass i 1723, 212 lass i 1866. Folketallet var 38 i 1801, 68 i 1855.

Eiere

Erkebispen i Nidaros hadde altså eid to spann i Krokstad i middelalderen, men det var trolig bare en del av gården. I 1548, etter at Krokstad var tatt opp igjen etter ødetida, er »Stigten«, som er et annet ord for bispestolen, ført med hele tre og et halvt spann. Dette er for mye i forhold til før og senere. Kan det være at en del av gamle »Mostad« (se nedenfor) er ført under Krok­stad? Leidangen er også »for høy« i 1548, 16 mark smør og 24 mark mel. I 1590 er skylda fremdeles høy, men nå på to og et halv spann. Av dette eide Stigten 4 øre, mens »LM« står som eier av 1 spann 1/2 øre. Hvem LM er, vet vi ikke. Kan det være Lensmannen som styrte Trondjems len på vegne av Kronen? Ikke før i 1647 får vi nye opplysninger om skyldpartene, og de står da i den verdien de senere hadde. Kronen var da eier av 4 øre, mens Hospitalet i Trondheim hadde  1/2 øre. Hospitalet beholdt sin eiendomspart til 18.. Det meste av krongodset i Selbu ble solgt til Birgitte, salig borgermester Anders Olufsen i 1668. Hennes svigersønn, Christopher Caspersen Schøller overtok straks dette godset, og dermed ble gården i Schøller-slekten og senere von Kroghenes eie.

Brukere

Den først kjente brukeren i Krokstad, er Bjørn, som i 1520 betalte 1 lodd sølv i tiendpenningskatt – et lite beløp. I 1548 er det to brukere: Jon er ført som utreder av hele leidangsskatten, men betalte landskyld bare for ½ spann jord: 11 våg mel (198 kg.). Gunder betalte for 3 spann landskyld, et slaktenaut (kuslakt) og 1 vett (111 kg.) mel. I tillegg måtte Jon ut med en bot på 2 1/2lodd sølv i åbot for »ein iord som handtt lodtt groff skoff paa«. En av de få forplik­telser norske leilendingsbønder hadde overfor jordeieren utenom å betale av­giftene, var å holde jorda i hevd og ikke la den gro til med skog.

Ti år senere betalte Jon den sedvanlige daleren i skipsskatt, mens Bjørn be­talte 1/2 daler som husmann.

I 1591 svarte Halvår Krogstad 1 daler i landbohold. Dette var en avgift som ble erlagt tredjehvert år, så han må følgelig ha sittet som bruker fra før 1588. Halvår betalte den samme avgiften i 1606 (mellomliggende regnskaper mangler).

I 1609 bygslet Østen eller Esten de 4 øre krongods i Krokstad. Han er ført som bruker heretter like til 1657 – teoretisk kan det selvfølgelig ha vært to Esten-er som har fulgt etter hverandre i disse fire tiåra. Dette er likevel lite sannsynlig, ettersom sønn sjelden ble oppkalt etter far, men alltid først etter farfar, dernest etter morfar.

Esten Krokstad var i sin tid Selbus rikeste mann. I 1628 ble han skattlagt for 18 kyr og 4 ungnaut, og med de lave tall som ble oppgitt i denne feskatten, må de reelle tall ha ligget vesentlig høyere. Bare Rolset kommer i nærheten med 18 kyr, men uten ungnautene. Året etter svarte han 18 skjepper havre i tiende, som også er »rekord«. Han satt også som eier av ½ spann landskyld, men vel å merke ikke i sin egen leilendingsgård. 1 øre av dette lå i Ås i Tydalen. Som medeiere der nevnes i 1647 og senere Arn Mogård, Bersvend Kjøsnes og Grim Ås. Her er det åpenbart spørsmål om slektskap og arv. Den hal­ve øre han eide utenom dette, lå i Graftås i Ålen.

I 1645 ble Esten skattlagt for kone, dreng og to tauser. Han hadde trolig minst to sønner, for i 1649 utredet Grim Krogstad landboholdet av Krokstad. Et par år før hadde Bjørn Krokstad, »en fattig soldatt, affsonnet formeldelst haan haffuer Besoffuidt Ingeborg Bjørnsdatter, skal ekte, 6 rd.«

I 1657 overtok Grim Estensen formelt gården etter sin far. Han var født i det første tiåret av det 17. århundre, etter én kilde i 1604. Han hadde sønnene Ola, født 1647 og Esten, født 1657. I 1666 var det på gården de to tjenerne Even Olsen, født ca. 1640 og Peder, født 1650. En av de få »knektene«, dvs. soldatene i Selbu, er også ført under Krokstad: Sjur, født 1638.

Grim satt ennå i Krokstad i 1673. Ti år senere har en ny Esten overtatt, selv­følgelig sønnesønnen ettersom han satt som eier av odelsjorda i Tydal. I 1693 fikk Esten hånd om vel 2 øre i Moslet og i 1690 bygsel av den daværende eieren av Krokstad, Andreas Schøller. Esten levde ennå i 1696.

I 1701 er det imidlertid enken, Ragnhild Krokstad som sitter her. Hun hadde da sønnene Erik, født 1683 og Esten Estensen, født år 1700.

I 1698 ble Krokstad gjestgivergård som den første av sitt slag i Selbu. Tra­fikken gikk da åpenbart over Østrungen og Nålbogen til Haltdalen og videre til Røros, som var målet. Dette gjorde nok gården attraktiv som bygselobjekt.

Erik Estensen fikk løfte av Schøller på å bygsle Krokstad etter sin mor, og han satt også som bruker i flere år. Erik ordnet seg imidlertid ikke med et skikkelig bygselbrev på stemplet papir, han hadde bare et på »slet papir som ikke kunne legges frem i Retten». Han hadde heller ikke betalt førstebygselen, så Stie Schøller bortbygslet Krokstad til Ola Kallar i 1731. Året etter reis­te Erik sak mot Schøller som han tapte og ble dømt til utsigelse fra gården.

Bind6-korrektur-7

Brukere

-1683-1720 Esten Grimsen, f. ca. 1651, d. 1700. G.m. Ragnhild Eriksdt. Moslett, f. ca. 1655, d. 1727.

Barn:

 1. Marit, f. ca. 1670, g.m. Jon Jonsen Hove, se Hove nordre.
 2. Ingeborg, g. I, m. Anders Jonsen Hove, se Uthus på Mosletta. G. II m. Jon Halvardsen Berge.
 3. Erik, f. ca. 1683, g.m. Marit Jonsdt. Uglem, se Nygarden Moslett.
 4. Kari, f. ca. 1687, g.m. Ola Gunnarsen Ner-Hoem.
 5. Malena, f. ca. 1692, d. 1704.
 6. Esten, f. 1700 (oppkalt etter far sin som da var død), d. 1732.

1721-1730 Erik Estensen og Marit Jonsdt. flyttet til Nygarden.
1731-1750 Ola Olsen fra Kallar, f. ca. 1683, d. 1759. G. 1713 m. Marit Renaldsdt. Kleset, f. ca. 1676, d. 1768. Barn (alle født på Kallar):

 1. Berit, f. 1714, g.m. Ola Olsen Stokke, se Krokstadmoen (Fremmermoen).
 2. Ola, f. 1716, g.m. Ingeborg Bjørnsdt. Mogård, tok over halve gar­den, se Ustigarden nedafor.
 3. Renald, f. 1719, g.m. Siri Bjørnsdt. Mogård, tok over halve garden, se Nordigarden nedafor.
 4. Ingeborg, f. 1722, g.m. Jon Olsen Kyllo.

KROKSTAD GNR 121/1 (USTIGARDEN)

Etterkommere fra Ola Olsen Kallar og Marit Renaldsdt. holdt fram på den­ne halvparten av garden til sønnesønnen Ola Olsen og Berit Estensdt. i 1794 måtte gi opp bygselen og gå over i husmannsstanden. På plassen deres, Krok­stadmoen, fortsatte gammelslekta til i midten 1860-åra. Det senere Krokstad-folket kom til gards i 1795, med Lars Larssen fra Kallar og Brynhild Estensdt. De var ikke ungdommer og hadde i mange år losjert på Rønsberg, der hun var ifra. Lars hadde drevet som gruvearbeider og denne geskjeften hadde gitt ham god økonomi.

Lars Larssen skal ha vært en hard arbeidskar, men til sist gikk han i flere år blind. Det året han døde, ble garden solgt fra boet etter Schøller von Krogh. Den Lars Larssen som nå satt med bygselen, kjøpte bruket for 550 spd., men måtte gi Norges Bank en panteobligasjon for 500 spd. Under skif­tet etter han i 1839 ble bruket utlagt til arvingene og banken for 550 spd. Gjelda var da 325 spd., men de som nå tok over, var snart gjeldfri. Men de tvilte på at sønnen Lars ville gå i samme spor og fikk gjort en vrid slik at nesteldste, Bardo, holdt fram på Ustigarden. Bruket er nå i sjette genera­sjonen.

 Hos Lars Larssen Krokstad var det i 1866 115 mål dyrkajord og 40 mål naturlig eng. Det var et stort bruk som kunne fø 2 hester, 18 kyr og 50 småfe, mente matrikkelkommisjonen. Årlig avling ble satt til 15 t. bygg, 110 t. havre, 110 t. poteter, 40 lass høy heime og 72 lass i mark og fjell. Det var tre setrer i bruk, felles med de andre på Krokstad. Liavollen og Tangvollen var de siste som ble nyttet. Årlig avvirking i skogen ble i 1866 satt til 4 tylfter tømmer.

I 1875 hadde Bardo Larssen og Ingeborg Kristensdt. 2 hester, 1 okse, 14 kyr, 8 ungnaut, 24 sauer, 14 geiter og 1 gris, sådde 1 t. bygg, 3 kvarter blandkorn og 21/2 t. havre og satte 5 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 13 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket og ca. 100 da dyrkajord. Det er nå 137 da dyrkajord og 2 368 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Krokstadmoen 121/12 i 1940 til Peder O. Krogstadmo. Mostad 121/17 i 1950 til Martin S. Moslet.

Brukere

1751-1777 Ola Olsen, f. 1716, d. 1799. G. 1741 m. Ingeborg Bjømsdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1714, d. 1797. De tok over denne halvparten av heimgarden hans.

Barn:

 1. Marit, f. 1740, g.m. Ola Olsen Uthus i Flora.
 2. Ola, f. 1742, tok over bruket.
 3. Jon d.e., f. 1744, g.m. Kirsti Gunnarsdt. Rønsberg, se Moslettmoen.
 4. Gjertrud, f. 1745, g.m. Pål Olsen Punde.
 5. Berit, f. 1747, oppfostret på Krokstadmoen, g.m. Per Anderssen Moslett, se Nygarden Mebost.
 6. Jon d.y., f. 1750, g.m. Goro Olsdt. Gresli, se Uthus i Flora.
 7. Esten, f. ca. 1754, g.m. Anne Sjurdsdt. Heggsetbrautan, se Krokstadtjenna.
 8. Ola d.y., f. ca. 1756, g.m. Anne Persdt. Moslett, se Storkvitlin un­der Moslett.

1778-1794 Ola Olsen d.e., f. 1742, d. 1802. G. 1768 m. BeritEstensdt. Rolset d.e., f. 1746, d. 1824. De måtte gi opp bygselen og flyttet til plassen Krok­stadmoen.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1767, g.m. Anders Arnsen Moslett, Litjstoggo.
 2. Ingeborg d.y., f. 1769, g.m. Bersven Ingebriktsen Rolset, se Rolsetbakkan (Ysterbakkan).
 3. Kirsti, f. 1772, g.m. Bård Estensen Kolsetmoen, Ustistoggo.
 4. Ola d.e., f. 1774, g.m. Mali Persdt. Stokkfætten, se Skollvollen un­der Mogarden.
 5. Marit, f. 1776, tjente i grenda, død ugift i 1848.
 6. Berit, f. 1779, d. 1791.
 7. Esten, f. 1782, losjerte hos broren Litj-Ola, død ugift 1840. Barn: Bersvend, f. 1817 (mor: Gjertrud Bersvensdt. Krokstadsveen), se Slått-trøa under Litj-Stokkan.
 8. Per, f. 1786, flyttet ut. Barn: I. Dødfødt i 1808 med Inger Olsdt. Moslett. II. Ola, f. 1810 (mor: Gjertrud Bernsvensdt. Krokstadsve­en), se plassen Uthuslia. III. Ingeborg, f. 1816 (mor: Kari Svensdt. Lille-Evjtrøen), se Bårdgardsjardet på Kjøsnes.
 9. Ola d.y., f. 1789, g.m. Kari Jonsdt. Lille-Stokke, tok over Krokstadmoen etter foreldra hans.
 10. Berit, f. 1795, d. 1815.

1795-1809 Lars Larssen fra Ustigarden Kallar, f. 1750, d. 1828, var smelter ved Litjfelsgruva på Stordalen, mens familien losjerte på Rønsberg før de flyttet hit. G. 1776 m. Brynhild Estensdt. fra Ustigarden Rønsberg, f. 1753, d. 1839. Barn (alle så nær som det eldste født på Rønsberg):

 1. Siri, f. på Kallar 1777, g.m. enkmann Haldor Arnsen Kvello, Nordigarden.
 2. Lars, f. 1780, tok over bruket.
 3. Esten, f. 1783, død på Rønsberg 1785.
 4. Gjertrud, f. 1786, død på Rønsberg 1789.
 5. Esten, f. 1790, se Ustigarden Litj-Stokkan.
 6. Tomas, f. 1793, g.m. Berit Andersdt. Uthus, se Ustigarden Litj-Stokkan.

1810-1838 Lars Larssen, f. 1780, d. 1839. G. 1810 m. Gjertrud Tomasdt. Ner-Lien fra Nordigarden, f. 1788, d. 1869.

Barn:

 1. Dødfødt gutt i 1810.
 2. Lars, f. 1811, tok over bruket.
 3. Kari, f. 1814, g.I m. enkmannen Peder Christofer Jorissen Norbye, Framigarden Kvello, II m. Hermann Egidius Gørrisen.
 4. Brynhild, f. 1816, g.m. Ingebrigt Ingebrigtsen Sesseng, se Nergarden Flønes.
 5. Tomas, f. 1820, d. 1902, reiste til Amerika i 1857, g.m. Brita Mikkelsdt. fra Hardanger, bodde i Iowa, barnlaust ekteskap, men han hadde sønnen Ingebrigt, f. 1844 (mor: Kari Persdt. Krokstad, se Nordigarden).
 6. Per, f. 1823, g.m. Kari Estensdt. Tusethammeren, se Nordpå-Jardet Aftret.
 7. Gjertrud, f. 1825, g. I m. Ingebrigt Olsen Sesseng, se Framigarden Øver-Hårstad, II m. Tomas Tomassen Bell.
 8. Ola, f. 1829, g.m. Kari Jensdt. Åshaugen, se Bergsnesset under Nervik.
 9. Lars, f. 1832, d. 1839.

1839-1872 Lars Larssen, f. 1811, d. 1877. G. 1832 m. Ragnhild Bardosdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1812, d. 1893.

Barn:

 1. Lars, f. 1832, g.m. Kari Olsdt. Tronset, se Krokstad lnr. 153.
 2. Bardo, f. 1835, tok over bruket.
 3. Tomas, f. 1838, g.m. Randi Andersdt. Bergshaugen, se Krokstadmoen.
 4. Gjertrud, f. 1842, død som spedbarn.
 5. Gjertrud, f. 1844, g.m. Jon Jonsen Kyllo, reiste til Amerika.
 6. Brynhild, f. 1846, død som spedbarn.
 7. Brynhild, f. 1849, g.m. Jon Eliassen Mebost, se Krokstad 121/5.
 8. Jon, f. 1853, arbeidet på Rørosbaneanlegget, reiste til Amerika i 1879, død ung.
 9. Sigrid, f. 1857, g.m. Sakarias Jonsen Uthus i Flora.

1873-1901 Bardo Larssen, f. 1835, d. 10.2.1909. G. 1865 m. Ingeborg Kri­stensdt. Stor-Evjen fra Oppigarden, f. 1837, d. 4.3.1901.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1866, g.m. Peder Olsen Slind, se Krokstadmoen 121/12.
 2. Lars, f. 1869, reiste til Amerika i 1890, g. 1894 m. Theoline Martinsdt. Hexum, bodde i Minnesota. Barn: Morris Irwing, f. 1897, Bert Martin, f. 1899, Blanche Mildred, f. 1902, Lorence Tracy, f. 1910.
 3. Kristen, f. 1873, tok over bruket.
 4. Mali, f. 1877, d. 1900. Barn: Lars, f. 18.12.1899 (far: Johan Jonsen Krokstad).
 5. Brynhild, f. 1880, d. 1897.

1902-1950 Kristen Bardosen Krogstad, f. 1873, d. 23.3. 1957. G. I 1902 m. Ragnhild Kristensdt. Stor-Evjen fra Nordigarden 83/2, f. 1872, d. 13.11.1920. G. II m. Marie Serine Haldosdt. Mogård, se Stigen 138/19 på Såmstad, f. 1898, d. 1.3. 1978.

Kristen Bardosen Krogstad i militæruniform.

Kristen Bardosen Krogstad i militæruniform.

Barn:

 1. Bardo, f. i 1. ekteskap 22.7.1903, død ugift 21.7.1937.
 2. Ragnhild, f. 1922, g.m. Martin Simensen Mosleth, se Mostad 121/17 nedafor.
 3. Inge, f. 1926, tok over bruket.
 4. Harald, f. 19.12.1935, har bygd Haugstad 121/22 utskilt fra Krokstad i 1981

1951-        Inge Kristensen Krogstad, f. 11.2.1926.

Den første lastebilen på Mosletta, Chevrolet modell 1935 var det Baro Krog­stad som eide. Her er den ny med påbygd platting og overbygg for rutekjø­ring, utført av Brudal smie. Bildet er tatt ved handelsmann Stokke.

Den første lastebilen på Mosletta, Chevrolet modell 1935 var det Baro Krog­stad som eide. Her er den ny med påbygd platting og overbygg for rutekjø­ring, utført av Brudal smie. Bildet er tatt ved handelsmann Stokke.

MOSTAD GNR 121/17

Bruket er utskilt fra Krogstad 121/1 i 1950 til dattera der, Ragnhild Kristensdt. Krogstad, f. 24.6.1922, og mannen Martin Simensen Moslet fra Stor-stoggo 124/1, f. 5.12.1918, d. 1.11.1983, som bygde her s.å. Bruket har 10 da dyrkajord og 40 da produktiv skog. Ragnhild og Martin ble g. 1942 og barna er:

 1. Bjarne, f. 1942, g.m. Anne Marie Alsethaug, Åsheim 120/11, og kom dit.
 2. Steinar Georg, f. 20.9.1946, sb.m. Anne Margrethe Eidem fra Trond­heim, f. 1957, bor på Kvellohaugen 66/3. Barn: Ragnhild, f. 1983, Dennis, f. 1988.
 3. Kjell Magnar, f. 22.5.1950, g.m. Jodd Aftret fra Trondheim, f. 17.10.1957, bor her på Mostad. Barn: Marius, f. 1985, Kristin, f. 1988.

KROKSTADMOEN GNR 121/12 (INNERMOEN)

Hit flyttet brukerne på Ustigarden – Ola Olsen og Berit Estensdt. – da de måtte gi opp bygselen på Ustigarden. Det er trulig at plassen skulle være kårjord, men i folketellinga 1801 er Ola kalt »Husmand med Jord«. Bureiserne var kommet opp i åra og de eldste av de ni barna som vokste opp, var alt spredd i grenda som tjenere. Yngste sønnen, Litj-Ola, tok over her på »Inermocn«, men han og kona, Kari Jonsdt., ble barnlaus. Tomas Larssen Krok­stad bygslet plassen da Kari var død, og ble slik husmann under heimbruket. I folketellinga 1865 er han og Randi Andersdt. ført opp som husmannsfolk her og den gamle husmannen, Ola Olsen, er hos dem som kårmann. På sam­me måten fikk Randi Andersdt. kår av de neste som bygslet plassen, Ragnhild og Peder Olsen Slind, som de kalte seg den gangen.

Ragnhild og Peder kjøpte plasshusa av enka Randi, men jorda ble ikke ut­skilt fra bnr. 1 før i 1940. Det var til Baro Pedersen Krogstadmo, men skjøtet er i navnet til sønnen.

I 1875 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 11 geiter på plassen og utsæden 1/2 t. bygg, 3 kvarter havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 30 da dyrkajord og 137 da produktiv skog.

Brukere

1795-1818 Ola Olsen, død under våronnarbeid på Tverregga på Strinda i 1802, 60 år gl., og Berit Estensdt., d. 1824, 78 år, hadde hatt Ustigarden Krokstad før de måtte sette seg ned her på Moen som husmannsfolk under bruket.

1819-1863 Ola Olsen d.y., f. 1789, d. 1875. G. 1819 m. Kari Jonsdt. Lille-Stokke, f. 1797, d. 1863. De tok over plassen etter foreldra hans. Sammen med dem bodde bror hans, Esten Olsen, f. 1782, død ugift 1840.

Barn:

 1. Berit, f. 1821, d. 1839.
 2. Marit, f. 1825, d. 1849.

1864-1893 Tomas Larssen fra Ustigarden Krokstad, f. 1838, d. 1889. G. 1862 m. Randi Andersdt. fra Gullhaugen på Berge, f. 1839, d. 30.1.1923. De satte seg ned som husmannsfolk under heimbruket hans. Da Randi ble enke, flyttet hun til dattera på Kyllo og døde der. Barn: Ragnhild, f. 1867, g.m. John Estensen Røsset, se Ner-Kyllo.

1894-1923 Ragnhild Bardosdt. «fra Ustigarden Krokstad, f. 1866, d. 17.5.1928. G. 1892 m. Peder Olsen fra Bortistoggo Slindan, f. 1854, d. 1940. Ragnhild var den tredje fra Ustigarden som satte seg ned på husmanns­plassen.

Barn:

 1. Ole, f. på Slindan 10.9.1892, g.m. Johanna Kristensdt. Lien, se Kroglund 67/41 under Nesta.
 2. Baro, f. 1895, tok over bruket.
 3. Gunnar, f. 23.4.1899, d. 15.1.1915.
 4. Ingvald Martin, f. 2.5.1902, g.m. Beret Oline Sivertsdt. Brudal, se Bakkeli 115/18 under Nekåbjørga i Flora.

1924-1953 Baro Pedersen Krogstadmo, f. 18.5.1895, d. 28.7.1982. G. 1928 m. Borghild Serine Ingebrigtsdt.  Kulset fra Granli   130/25,  f.  31.7.1904, d. 4.7.1945.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 24.7.1928; g.m. Gunnar Ødegård, se Haga 64/63 under Hårstadlia.
 2. Sofie, f. 1.9.1930, d. 14.10.1951.
 3. Peder Gustav, f. 1932, tok over bruket.
 4. Borghild Serine, f. 1.6.1945, g.m. Bjarne Mogård, Oppheim 137/11 under Sesseng.

1954-         Peder Gustav Barosen Krogstadmo, f. 2.10.1932. G.m. Beret

Bardosdt. Flakne, se Florheim 116/10 under Nesset i Flora, f. 4.3.1936.

Barn:

 1. Borghild, f. 20.5.1958, sb.m. Nils Arne Bråten fra Valdres, f. 5.12.1961, bor i Trondheim. Barn: Kristina, f. 1989.
 2. Bård, f. 5.11.1959, sb.m. Liv Eva Kvikne fra Oslo, f. 2.5.1966, og bor der.
 3. Ingebjørg, f. 1.5.1962, g.m. Jan Christian Grønning fra Trondheim, f. 21.11.1960, og bor der. Barn: Ingrid, f. 1989, Kjersti, tvilling,

f. 1989.

4.  Borgar, f. 6.8.1964, sb.m. Monika Kjøsnes fra Tydal, f. 26.2.1966,
og bor her. Barn: Sissel, f. 1991.

KROKSTADTJENNA

Denne plassen, som egentlig hette bare Tjenna, hadde navn etter Stortjenna og låg omtrent der husa på Krokstad 121/4 nå står. Men husmannsplassen hørte Ustigarden Krokstad til og det var en av sønnene der som satte seg ned her. Det kom aldri så langt som til fradeling av plassjorda. I 1897 flyttet fami­lien til Kvernmoen på Moslett. Det var da fjerde generasjonen som satt her.

I 1875 hadde plassfolket 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer, 5 geiter og 1 gris, og utsæden var 1/2 t. bygg, 1 kvarter havre og 2 t. poteter.

Brukere

1794-1815 Esten Olsen fra Ustigarden Krokstad, f. ca. 1756, d. 1812. G. 1788 m. Anne Sjurdsdt. fra Heggsetbrautan, f. 1759, d. 1816, som kom til Krokstad som taus. Mor hennes var Marit Svensdt. fra Mogardsmoen, som kom igjen til Mosletta som enke.

Barn:

 1. Ola, f. 1788, tok over plassen.
 2. Sjurd, f. 1790, g.m. Ingeborg Olsdt. Bårdsgård, se Moslettkvitla (Pe-Ystinnrommet).
 3. Renald, f. 1794, levde i 1807.
 4. Gunnar, f. 1797, g.I m. Ragnhild Persdt. Balstadtrøen, II m. Marit Olsdt. Grøtemsbakken, se Flønesaunet.
 5. Ingeborg, f. 1801, tjente i Flora, død ugift på Nesset i 1850.

1816-1848 Ola Estensen, f. 1788, d. 1872. G. 1816 m. Marit Haldorsdt. Mølnhus, f. 1783, d. 1868, datter til Ingeborg Nøvelbakken og Haldor Stormoen. Barn: Anne, f. 1817, tok over plassen.

1849-1879Anne Olsdt,, f. 1817, d. 1880. G. 1837 m. Tomas Olsen Uthusgjerdet, f. 1814, d. 1896.

Barn:

 1. Marit, f. 1838, g.m. Bersven Bersyensen Krokstadsveen. Sønnen Bersven tok over Tjenna.
 2. Kirsti, f. 1841, reiste til Amerika i 1867, g.m. Ananias Hovdestad fra Skudeneshavn, bodde i Minnesota og hadde to barn.
 3. Ingeborg, tvilling, f. 1841, d. 1859.
 4. Ola, f. 1949, d. 1862.
 5. Gjertrud, f. 1854, død som spedbarn.
 6. Gjertrud, f. 1857.

1880-1898 Bersvend Bersvensen, se Gammelsvea, f. 1857, var dattersønnen til Anne og Tomas og oppfostret hos dem. G. 1880 m. Anne Andersdt. Kvernmoen fra Moslett, f. 1854.11898 flyttet familien til heimen hennes og Tjenna ble lagt øde. Alle barna til Bersvend og Anne er født her.

NORDIGARDEN KROKSTAD

Da Renald Olsen i 1751 ble gift, delte han og den eldre broren Ola bygselen med en halvpart av garden på hver. Men det er neppe Renald som flyttet husa ut fra det gamle tunet. Da det i 1764 var skifte etter ham, ble det opplyst at han »har vært i Fellesskab« med broren Ola Olsen. Det var samdrift ennå. Det var god økonomi hos de to brødrene. Her på Nordigarden satt slekta helt til den neste Renald Olsen døde, i 1835. Det var han som var bygselmann i 1828, da Schøller-godset ble solgt. Kjøpesummen her var som for andre halv­parten av garden 550 spd., og slik som Lars på Ustigarden tok Renald opp et pantelån i Norges Bank på 500 spd. Utgangspunktet som sjøleiere på de to Krokstad-bruka var altså likt for begge de to brukerne, men utviklinga her ble en annen enn på Ustigarden. Fire år etter handelen måtte Renald låne 100 spd. av Tomas Larssen, sønnen på nabobruket. I 1835 døde Renald fra stor gjeld, kone og barn. To år senere ble enka Siri Olsdt. gift igjen. Men nymannen Tomas Tomassen Aftret fikk bare få måneder på Krokstad. Han døde tretti år gammel.

Under skiftet etter Renald i 1835 ble bruket verdsatt til 700 spd. og lagt ut til banken for 410 spd. og til Tomas .Larssen Krokstad for 150 spd. Det var ingen ting til overs når alt var oppgjort og den økonomiske situasjonen førte til at Nordigarden i 1838 ble solgt. Per Nilssen Rønning kjøpte for 600 spd. og kår til Siri Olsdt. Tre år senere døde kona til Per – Marit Jørnsdt. – og da boet etter henne ble gjort opp, ble Nordigarden verdsatt til 700 spd. og lagt ut til Norges Bank for 350 spd. og til Tomas Larssen Krokstad for 250 spd. Dette tvang fram deling av bruket, og heretter satt Per igjen med ene halvparten, mens Ola Ingebriktsen Bolingmoen hadde den andre.

Brukere

1751-1764 Renald Olsen, f. 1719, d. 1764. G. 1751 m. Siri Bjørnsdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1725, d. 1814, som var g. II m. Per Larssen. De tok over denne halvparten av heimgarden hans.

Barn:

 1. og
 2. Ola og Jon, tvillinger, f. 1752, døde som spedbarn.
 3. Gjertrud, f. 1754, g.I m. Kristen Olsen Røsset, Ustigarden, II m. enkmann Per Olsen Røsset.
 4. Ola, f. ca. 1756, g.m. Lisbet Pålsdt. Tronsetåsen, se Krokstadmoen.
 5. Jon, f. 1757, tok over bruket.
 6. Bjørn, f. 1759, g.I m. Dordi Bersvensdt. Rønsbergs-Markåen, II m. Brynhild Ingebriktsdt. Evjhaugen, se Krokstadækra.
 7. Marit, f. 1762, g.m. Jon Jonsen Lille-Stokke.

1765-1778 Siri Bjørnsdt., enke etter Renald Olsen Krokstad. G.II 1770 m. Per Larssen Ner-Lien d.e. fra Nordigarden, f. 1729, d. 1786. Barnlaust ek­teskap.

1779-1818 Jon Renaldsen, f. 1757, d. 1814. G. 1779 m. Anne Olsdt. Punde, f. 1752, d. 1827, som kom fra Kvello der hun hadde tjent hos søstera.

Barn:

 1. Siri, f.  1780. Barn: Ingeborg, f. 1810 (far: Sjurd Jonsen Velvesmoen, Bakkhaugen på Punde).
 2. Marit d.e., f. 1782, losjerte hos søstera på Slått-trøa, død ugift i 1839.
 3. Renald, f. 1786, tok over bruket.
 4. Ola, f. 1788, heime ennå i 1831.
 5. Ingeborg, f. 1792, d. 1798.
 6. Marit d.y., f.  1795, g.m. Anders Persen Stokktrøen, Slått-trøa.

1819-1835 Renald Jonsen, f. 1786, d. 1835. G. 1819 m. Siri Olsdt. Mebost

fra Nedpå-Jardet, f. 1800, d. 1882, som var g. II m. Tomas Tomassen.

Barn:

 1. Jon, f. 1820, losjerte på Flaknan i Flora, død ugift 1869.
 2. Ola, f. 1821, g.m. Ragnhild Andersdt. Rønsbergsbakken, se Kol-setmoen.
 3. Per, f. 1823, død som spedbarn.
 4. Per, f. 1824, g.m. Ingeborg Pålsdt. Eidemsmyren og kom dit.
 5. Renald, f. 1828, bodde på Litjtrøa på Litj-Evja, senere på Solbakken under Garberg, der han døde ugift 7.3.1909.
 6. Anne, f. 1830, d. 1835.
 7. Esten, f. 1831, g.m. Helke Sjurdsdt. Velve, se Markåbekken under Bårdsgarden.
 8. Kari, f. 1834, tjente i Strinda i flere år i ungdommen, se Solbakken 33/3 under Garberg.

1836-1837 Siri Olsdt, enke etter Renald Jonsen Krokstad. G. II 1837 m. To­mas Tomassen Aftret fra Nordpå-Jardet, f. 1808, d. 1838. Enka Siri flyttet i 1855 til Vikhamar i Malvik, men kom senere igjen til Selbu og bodde hos sønnen Renald.

1838-1843 Per Nilssen fra Storbekkrønningen i Busetgrenda i Singsås, f. 1800, d. 1882. G.I 1822 m. Marit Jørnsdt. fra Troøyan i samme bygda, f. 1797, d. 1841. G.II 1843 m. Olava Jensdt. Nessmoen, se Krokstadtrøa (Røn­ning) nedafor. Etter 1843 satt Per Nilssen igjen med halve bruket. Per hadde far sin, Nils Nilssen, f. på Brenna i Singsås 1763, d. 1848, med seg hit.

Barn i 1. ekteskap (alle så nær som det yngste født i Singsås):

 1. Jørn, f. 1822, g.m. Gjertrud Jonsdt. Mogård, se Uthusdalen.
 2. Kari, f. 1824, reiste til Amerika, d. 1886. Barn: Ingebrigt, f. 1844 (far: Tomas Larssen Krokstad, Ustigarden).
 3. Ingeborg, f. 1825, d. 1838.
 4. Nils, f. 1827, g.I m. Helke Olsdt. Klesetplassen og kom dit. II m. enke Johanna Hansdt. Slindmoen, se Morsetjardet.
 5. Kirsti, f. 1834, g.m. Sivert Olsen Bårdsgård, Markåbekken, reiste til Amerika.
 6. Berit, f. 1837, d. 1844.
 7. Ingeborg, f. 1840, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap, se Krokstadtrøa nedafor.

KROKSTAD NORDRE GNR 121/4

Det var denne halvparten av Nordigarden Krokstad som Per Nilssen holdt igjen da han måtte dele. Den var en firepart av hele Krokstad, 1 øre 3 marklag. Per var nå gift på nytt, men etter seks år på brukshalvparten, måtte han og Olava Jensdt. ty til husmannslivet. Det var mye gjeld her og Ole Solberg, trulig på Strinda, ble eier av bruket. Det ble innløst av Ola Olsen Nesset, svogeren til Per Nilsen, men det hjalp ikke. I 1850 fikk Per Persen Mølnhus skjøte. Bruket var under skiftet etter Marit Jørnsdt., første kona til Per, i 1844 verdsatt til 600 spd., men utlagt til kreditoren Norges Bank for 350 spd. og Tomas Larssen Krokstad, som da satt på Litj-Stokkan, for 250 spd. Per Per­sen Mølnhus ga 500 spd. og Per Nilssen fikk utlagt plassjorda Trøa. I brukertida til Haldor Olsen ble husa flyttet ut, etter jordskiftet.

I 1866 var bruket på 68 mål dyrkajord og 16 mål naturlig eng. Årlig avling er satt til 9 t. bygg, 60 t. havre og 70 t. poteter og 18 lass høy på innmarka og 32 lass fra utslåttene. Bruket kunne fø 1 hest, 9 kyr og 25 sauer. Bruket hadde setrer felles med Ustigarden Krokstad. I 1868 ble Litjøya 122/4 utskilt fra Nygarden Moslett og kjøpt av Per Persen.

I 1875 var krøttera her 2 hester, 1 okse, 9 kyr, 6 ungnaut, 18 sauer, 15 geiter og 1 gris. Dette viser at det ble drevet svært godt. Utsæden var 5 åttinger bygg, 3 åttinger blandkorn, 2 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er 74 da dyrkajord og 990 da produktiv skog på bruket.

Fra Krokstad nordre er utskilt: Rønning 121/10 i 1937 til Ingebrigt I. Græsli. Krokstad østre 121/11 i 1939 til Mikal I. Krogstad Krokstadøya 121/14 i 1945 til Mikal T. Krogstad.

Brukere

1844-1850 Per Nilssen og Olava Jensdt. satt igjen med denne halvparten av Nordigarden Krokstad, men måtte gi opp og flytte til husmannsplassen Trøa, se nedafor.

1851-1889 Per Persen fra Mølnhus, f. 1818, d. 17.3.1890. G. 1851 m. Siri Renaldsdt. fra Mogardsmoen, f. 1820, d. 17.12.1907. Barn: Ingeborg, f. 1853, tok over bruket.

1872-1925 Ingeborg Persdt., f. 1853, d. 10.2.1930. G. 1872 m. Haldor Olsen Stokke fra Midti-Stokkan, f. 1844, d. 22.7.1926. De drev bruket i flere år sam­men med foreldra hennes.

Barn:

 1. Sigrid, f. 1873, d. 1899.
 2. Marit, f. 1879, død ugift 15.9.1957.
 3. Mali, f. 1882, g.m. enkmann Peder Knutsen Øras, Stangdalen 120/10 under Stokkan.
 4. Peder, f. 1885, død som spedbarn.
 5. Peder, f. 1888, tok over bruket.
 6. Ole, f. 1892, død som spedbarn.

1926-1965 Peder Haldosen Krogstad, f. 1888, d. 4.12.1976. G. 1930 m. Sig­rid Pedersdt. Moslett fra Nygarden 122/2, f. 1893, d. 1.7.1987. Barn: Inge­borg, f. 15.9.1932, tok over bruket.

1966-        Ingeborg Pedersdt. Krogstad, f. 15.9.1932, og Birger Magnussen

Sjøvold fra Brekken, f. 26.6.1935.

RØNNING GNR 121/10 (STOR-PE’EN ELLER TRØA)

Det opphavelige navnet på husmannsplassen her, var Trøa, men i daglig tale ble det Stor-Pe’en, etter bureiseren Per Nilssen, som var både stor og sterk. Trass det gikk det nedover med ham. Han kjøpte halve Krokstad (Nordigarden) i 1838, men klarte seg ikke økonomisk. Fra 1844 satt han igjen med halvparten av det han kjøpte, men i 1851 måtte han og Olava Jensdt. hit til Trøa som bureisere. Da plassen i 1937 ble utskilt fra Krokstad 131/4, fikk den i matrikkelen navnet Rønning, etter garden i Singsås som Per og faren Nils hadde vært husmenn under.

I 1875, plassen er da kalt Jelan, hadde Olava og Per 1 kjøreokse, 1 ku, 2 ungnaut, 7 sauer og 1 geit, sådde 1 kvarter bygg og 3 kvarter havre og satte 2 t. poteter. Oppe i bjørgene mellom Råna og Langsetenget hadde plassen et engslætte på to løeng, bygslet fra Heggset. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr og 2 sauer på bruket. Det er 19 da dyrkajord og 133 da produktiv skog.

Brukere 1851-1875 Per Nilssen, f. i Singsås 1800, d. 1882, var en navngjeten smed. G. I 1822 m. Marit Jørnsdt. og hadde med henne sju barn – se Nordigarden Krokstad ovafor. G.II 1843 m. Olava Jensdt. Nessmoen fra Flora, f. 1818, d. 1877.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Marit; f. 1843, d. 1855.
 2. Jens, f. 1845, d. 1846.
 3. Magnhild, f.  1847, g.m. enkmann Ola Eriksen Aunet, Kongdalen.
 4. Berit, f. 1849, g.m. Albert Christian Schive, se Sjøvoll på Ner-Hårstad.
 5. Per, f. 1851, tok over plassen.
 6. Jens, f. 1854, d. 1883, arbeidet på Rørosbane-anlegget, g.m. Mathil­de Lærum fra Sande i Vestfold, f. 1860, bodde i Drammen.
 7. Marit, f. 1857, g.m. Iver Wold og bodde på Selsbakk i Trondheim.
 8. Jon, f. 1859, d. 1862.
 9. Ole, f. 1861, d. 1940, g.m. enka etter broren Jens, bodde i Hokksund.
 10. Mali, f. 1862, d. 1863.

1876-1924 Per Persen, f. 1851, d. 1936. G.I 1874 m. Goro Jonsdt. Overvik fra plassen Luggen, f. 1851, d. 1887. G.II 1887 m. Goro Tomasdt. Rolsetøyen, f. 1852, d. 26.6.1923.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Per, f. 1874, død som spedbarn..
 2. Oline, f. 1876, d. 1966, g. 1903 m. Hilmar Pettersen Sørkilflå i He­gra, f. 1879. Barn: Petter, f. 1903, Peder, f. 1905, Georg, f. 1908, Gisle f. 1910, Henry Olai, f. 1913.
 3. Peder, f. 1878, reiste til Amerika i 1898, g. 1912 m. Borghild Værnes fra Trondheim, bodde i Nord-Dakota. Barn: Inga, f. 1898, d. 1905 (mor: Gurine Olsdt. Bårdsgårdstrøen), Harriet, f. 1918.
 4. Katrine, f. 1881, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Gurina, f. 1888, tok over plassen.
 2. Brynhild, f. 1890, g.m. Tomas Jonsen Hoem, Bakken 73/3.
 3. Johanna, f. 1891, d. 31.3.1906.
 4. Mali, f. 1893, d. 1981, g. 1921 m. Lars Hansen fra Grong, f. 1890, d. 1970, bodde i Trondheim. Barn: Peder, f. 1919, tok over bruket, Karen, f. 1922, Gunvor, f. 1925, Henry, f. 1927, Lilly, f. 1930.
 5. Kristine, f. 1895, d. 4.5.1934. Barn: Gunvor, f. 4.9.1932 (far: Gustav Lie, Trondheim), vokste opp her på Krokstad, g.m. Jon Sonstad i Skogn, f. 1931. (Barn: Oddvar, f. 1965, Harald, f. 1968.)
 6. Tina, f. 1899, død ugift 30.11.1971.

 

Per P. Krogstad ved stua på husmannsplassen Trøa, senere bruket Rønning. Som faren var han kjent smed og det var helst grev og sauklaver som Per gjorde.

Per P. Krogstad ved stua på husmannsplassen Trøa, senere bruket Rønning. Som faren var han kjent smed og det var helst grev og sauklaver som Per gjorde.

1925-1953 Gurina Persdt., f. 1888, d. 23.4.1959. G. 1925 m. Ingebrigt Ingebrigtsen Græsli, Bjørga, fra Tydalen, f. 1887, d. 23.3.1968. Barnlaust ekte­skap, men søstersønnen hennes, Peder Kjelmo, vokste opp her og tok overbruket.

1954-           Peder Gunnerius Larssen Kjelmo, f. her 26.6.1919. G.1951 m.

Gunvor Johnsdt. Rolseth, se Ustigarden Rolset 107/3, f. 29.5.1925.

Barn:

 1. Inger Grete, f. 21.5.1952, g.m. Per Ola Kristensen i Trondheim, f. 1949. Barn: Kjersti, f. 1972.
 2. Jan Leonard, f. 31.12.1953, g.m. Kirsti Strømberg fra Trondheim, f. 1955, og bor der. Barn: Lars, f. 1980, Marthe, f. 1984.

KROKSTAD ØSTRE GNR 121/11 (ÆKRA)

Da Jon Renaldsen tok over Nordigarden Krokstad, fikk brødrene hans, Ola og Bjørn, hver sin husmannsplass under bruket. Bjørn og Dordi Bcrsvensdt. bosatte seg på plassen som senere er kalt Ækra, like etter at de giftet seg. Hun var i femtiårsalderen da og han mange år yngre. Da Dordi døde, giftet han seg igjen og det er fra dette ekteskapet de stammer de som etter kom på Ækra. Bjørn Renaldsen ble ingen gammel mann. Enka Brynhild, som var over tretti år yngre enn første kona til Bjørn, gikk hele fem år som enke før hun giftet seg oppatt, med Esten Jenssen. Dordi Bjørnsdt. satt lenge med plassen, som hun tok over etter stefaren Esten. Også hun ble gift to ganger, men hvert ekteskap varte bare tre år, og Dordi gikk storparten av levetida si som enke.

Etterkommere fra bureiseren Bjørn Renaldsen satt på plassen helt opp i 1900-åra. Plassjorda var da bortbygslet til Ingebrikt Jonsen Mogård, som var søstersønnen til Per Persen Krokstad, eieren av plassen. Nyfolket bygde seg hus sør for gamle plasshusa og den gamle husmannsfamilien fortsatte å bo i gammelhusa, her Marit Olsdt. til sist var alene.

Med i bygselen fikk Ingebrikt Jonsen også halve Bardotrøa. Denne trøa var sameie til Krokstad-bruka, og i 1902 kjøpte Ingebrikt halvparten som Ustigarden eide, for 410 kroner. Plassen Ækra ble utskilt fra Krokstad 121/4 i 1934 under navnet Krokstad østre og kjøpt.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter på Ækra og utsæden 1 åtting bygg, 7 åttinger havre og 1 ½ t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 24 da dyrkajord og 90 da produktiv skog.

Brukere 1795-1813 Bjørn Renaldsen fra Nordigarden Krokstad, f. 1759, d. 1813. G.I 1795 m. Dordi Bersvensdt., se Rønsbergs-Markåa, f. på en plass under Litj-stoggo Moslett, f. 1745, d. 1805. G.II 1808 m. Brynhild Ingebriktsdt. Evjhaugen fra plass på Stor-Evja, f. 1777, d. 1841, som var g.II m. Esten Jenssen.  Barn, begge i 2. ekteskap:

 1. Dordi, f. 1809, tok over plassen.
 2. Anne, f. 1812, d. 1815.

1814-1840 Brynhild Ingebriktsdt., enke etter Bjørn Renaldsen. G.II 1818 m. Esten Jenssen Sør-Flaknan fra Flora, f. 1788, d. 1840. Barn: Ingeborg, f. 1819, losjerte på Krokstad. (Barn: Ingebrikt, f. 1856, far: Esten Sjurdsen Moslettkvitlen, flyttet til Trondheim i 1871).

1841-1854 Dordi Bjørnsdt., f. 1809, d. 1898. G.I 1836 m. Jon Olsen Mogård d.y. fra Nordigarden, f. 1808, d. 1839. G.II 1842 m. Jon Tomassen Uthuslien, f. 1786, d. 1845, som var g.l m. Marit Andersdt. Havernesset, se Uthuslia. Innen tre år døde mannen til Dordi, mor hennes og stefaren og få år senere døde andre mannen hennes.

 Barn:

 1. Brynhild, f. i 1. ekteskap 1836, tok over plassen.
 2. Ola, f. 1838, d. 1840.
 3. Marit, f. i 2. ekteskap 1844, g.m. Ola Jonsen Stokkmelen.

1855-1881 Brynhild Jonsdt., f. 1836, reiste til Amerika som enke. G. 1855 m. Ola Persen Kjøsnesnesset fra Halt-Penesset, f. 1825, d. 1890.

Barn:

 1. Dordi, f. 1855, reiste til Amerika i 1880, g.m. Ola Jonsen Meboståsen, bodde i Minnesota.
 2. Gurine, f. 1859, reiste til Amerika i 1883, g.m. Ole Tomassen Rolsetøyen, bodde i Minneapolis.
 3. Johanna, f. 1862, reiste til Amerika i 1887, g. 1891 m. Edvard Pe­dersen, f. 1843 (som var g.l m. Ingeborg Olsdt. Mebost, Nygar­den)., Barn: Ester Josephine, f. 1894, Oscar Benedictus, f. 1896, Petra Ragnhilde, f. 1898, Agnes Serine, f. 1901.
 4. Marit, f. 1865, død ugift 13.11.1948, bodde i plasshusa her, senere på Sanden på Krokstad.
 5. Petrine, f. 1867, d. 1938, g.m. Anders Olsen Sjøvoll fra Brekken, f. 1850, d. 1929, bodde på Evavollen ved Aursunden. Barn: Ole, f. 1896, Gjertrud, f. 1902.
 6. Ole, f. 1870, reiste til Amerika i 1893. Barn: I. Anna, f. 1889, (mor: Mali Eriksdt. Uglem, Enan). II. Mikal, f. 1893 (mor: Berit Olsdt. Kallar), se Mogardsmoen 127/4. III. Johanna, f. 1893 (mor: Berit Jonsdt. Lille-Evjen).
 7. Gunerius, f. 1873, d. 1880.
 8. Per, f. 1876, d. 1898.

1882-1933 Ingebrikt Jonsen fra Bardogarden på Mogarden, f. 1851, d. 20.7.1926. G. 1876 m. Johanna Olsdt. fra Midti-Stokkan, f. 1853, d. 1934.

Barn:

 1. John, f. på Mogarden 1876, reiste til Amerika i 1896, bodde i Fergus Falls.
 2. Mali, f. på Mogarden 1879, d. 1896.
 3. Ole, f. 1883, reiste til Amerika i 1901.
 4. Mikal, f. 1886, tok over bruket.
 5. Marit, f. 1890, g.m. Tomas Grimsen Rønsberg, Usti-Jardet 103/1.
 6. Kristine, f. 1894, g.m. Bersvend Bersvendsen Kvernmo, gnr. 122/5 under Moslett. Dattera Johanna, se Nordsto Øverlia 87/1, tok over her. 1934-1972 Mikal lngebrigtsen Krogstad, f. 1886, d.24.6.1981. G. 1917 m. Berit Olsdt. Hårstad fra Bøanna-an 65/18, f. 1886, d. 20.12.1917. Barnlaust ek­teskap.

1972-         Johanna Bersvensdt. Kvernmo, f.  1934, vokste opp her, g.m.

John Halvardsen Lien, og driv bruket sammen med Nordsto Øverlia.

KROKSTADØYA GNR 121/14

Bureisere her var Per Persen Moslettkvitlen og Margret Persdt. Mølnhus, som var søster til Per Persen Krokstad, han de satte seg ned som husmanns­folk under. Men de flyttet etter få år til heimplassen hans og slekta som sene­re har hatt tilhald her, flyttet inn. Etter Tomas Jonsen ble plassen ofte kalt Kår-Tåmåsøya, da han var født på Kårbakken i Innbygda og slik kalt Kår-Tåmås.

Plassen ble utskilt fra Krokstad 121/4 i 1938 til bygselmannen Mikal Tomassen, som fikk skjøte fra Peder Haldorsen Krogstad for 2 000 kroner. I 1875 var det 2 okser, 2 kyr, 11 sauer, 4 geiter og 1 gris i fjøset her, som viser at plassen mer var som et småbruk å rekne. I tillegg var det åker til ½ t. bygg,  3/4 t. havre og 3 t. poteter i utsæd. Omkring 1955 var det 3 kyr og 3 sauer på bruket. Det er 17 da dyrkajord og 73 da produktiv skog. Det er bygd nye hus på nye tufter, litt lenger aust for de opphavlige husa.

Brukere

1851-1855 Per Persen og Margret Persdt., se Moslettkvitla.

1856-1888 Jon Kristensen d.y. fra Nordsto Øver-Lia, f. 1824, d. 1881. G. 1851 m. Ingeborg Estensdt. fra Stokkjardet, f. 1826, d.

Barn:

 1. Marit, f. på Stokkan 1851, tok over plassen.
 2. Anne, f. på Lia 1854, d. 1865.
 3. Brynhild, f. 1857, d. 1873.
 4. Berit, f. 1861, d. 1865.
 5. Kristen, f. 1864, død som spedbarn.
 6. Kristen, f. 1867, d. 1888, g. 1888 m. Mali Jonsdt. Liatrøen, f. 1865 (som var g.II m. Peder Persen Hoem, se Midtstad 63/15 på Havernesmyra). Barn: John, f. 1888, oppfostret på Moslett, d. 7.7,1908.

1889-1924 Marit Jonsdt., f. 1851, d. 16.4.1925. G. 1880 m. Tomas Jonsen Uglem fra Kårbakken, f. 1851, d. 14.4.1917, som kom fra Mølnådalen, plass på Mølnhus. De tok over Krokstadøya etter at bror hennes, Kristen, døde.

 Barn:

 1. Marit, f. 1881, d. 1883.
 2. Mikal, f. på Kallar 1883, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. på Mebost 1886, d. 1981, g. 1917 m. Anders Jonsen Rådal i Hegra, f. 1891, d. 1968. Barn: Tordis, f. 1917, John, f. 1920, Hanna, f. 1923.
 4. Kristine, f. på Mebost 1889, d. 1972, g. 1921 m. Nils Granmo i He­gra, f. 1880, d. 1972. Barn: Modulf, f. 1921.
 5. John, f. 1893, bodde heime, død ugift 7.9.1961.

1925-1963 Mikal Tomassen Krogstad, f. på  Ballvollen på Roltdalen 7.7.1883, d. 2.2.1965. G. 1912 m. Inge­borg Tomasdt. Evjen fra Stor-Evja (Ustigarden) 84/2, f. 1887, d. 11.2.1947.

Barn:

 1. Marie, f. 7.2.1913, bor her.
 2. Tomas, f. 3.1.1915, bodde her, død ugift 17.9.1970.
 3. Tora, f. 4.2.1917, bor her.
 4. John, f. 1919, tok over bruket.
 5. Borgny, f. 20.2.1924, d. 1989, g.m. Harald Lorentsen fra Vega, f. 1914, d. 1985.
 6. Emma, f. 1.9.1926, d. 1982, g.m. Ola Mjøseng fra Sigdal i Buske­rud, f. 1927. Barn: Engebret Morten, f. 1957, Ingeborg Margrete, f. 1961.
 7. Inga, f. 6.3.1929, g.m. Rolf Olsen fra Frogn i Akershus, f. 1923. Barn: Helge, f. 1962, Einar, f. 1967.

1964-         John Mikalsen Krogstad, f. 30,9.1919, d. 8.6.1991.

KROKSTAD NORDRE GNR 121/5

Denne halvparten av Nordigarden Krokstad ble i 1844 solgt til Ola Ingebriktsen Bolingmo, opphavlig støresbygg, men kom nå fra Haltdalen. Han ga 500 spd., samme pris som Per Persen Mølnhus senere kjøpte andre halvpar­ten for. Ola og kona Eli Jonsdt. var aldervorne da de kom hit til bygda og alt i 1851 solgte de og tok seg kår. De nye eierne, Ola Jonsen og Goro Bardosdt., ble ikke gamle her. Ola Ingebrigtsen hadde fra 1848 et pantelån på 250 spd. i Norges Bank. Ola Jonsen tok over lånet og doblet gjelda da han i 1852 ga Tomas Larssen Krokstad en pantobligasjon. Dette endte med at Ola Jonsen måtte gi seg og at Tomas, som bodde på Litj-Stokkan, tok over eiendommen. Han solgte den videre til slektningen Lars Larssen Krokstad. To­mas tok over for 800 spd. og Lars fikk skjøte for 860 spd. og tok over kåret til Ola Ingebriktsen og Eli. Lars og Kari Olsdt. skal før ha hatt ei stue og litt jord på Ustigarden, senere kalt Larstrøa, dit Ola Jonsen nå flyttet med familien. Fra den dag har Ustigardsslekta på Krokstad også hatt bruket her.

I 1866 var det 60 mål dyrkajord og 11 ½ mål naturlig eng på bruket, som ennå Ola Jonsen står som eier av. Årlig avling skulle være 9 t. bygg, 60 t. havre, 70 t. poteter, 18 lass høy og 32 lass fra marka, dvs. at bruket ble vur­dert likt med tvillingbruket. Det kunne fø 1 hest, 9 kyr og 25 sauer. I 1875 var det 2 hester, 8 kyr, 5 ungnaut, 12 sauer, 7 geiter og 1 gris i fjøset og utsæ­den var 3 kvarter bygg, 2 t. havre og 3 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 2 griser på bru­ket. Det er 68 da dyrkajord og 1 610 da produktiv skog.

I 1843 ble Bardotrøa, 20 mælinger, bortbygslet fra sameiet til Krokstad -bruka til Jon Bardosen Mogård. Den var fra før drevet under Bardogarden, men det manglet tinglyst bygsel. Ellers er fra gnr. 121/5 utskilt: Krokstadmoen 121/8 i 1920 til Anne T. Krogstadmo.

Brukere

1844-1850 Ola Ingebriktsen fra Seterøya, plass under Røsbjørga i Støren, f. 1791, d. 1875, og kona Eli Jonsdt. fra Litjøya, også plass under Røsbjørga, f. 1789, d. 1873, kom fra Bollingmoen i Haltdalen. Ola var g. I m. Sofia Kristiansdt:, dattera på Bollingmoen og hadde vært gardbruker der før han flyt­tet hit til Selbu. Dattera fra første ekteskapet, Sofia, f. 1826, fulgte med hit, men flyttet i 1857 til Strinda og tok seg tjeneste hos slektfolk på Ranheim vestre. Ola og Eli levde storparten av tida her på Krokstad som kårfolk. Sofia hadde dattera Kirsti, f. 1849 (far: Bersven Estensen Krokstadsveen) g.m. John Ingebriktsen Mogård, Nordigarden.

1851-1866 Ola Jonsen og Goro Bardosdt., se Fremmer Krokstadmoen.

1867-1893 Lars Larssen fra Ustigarden Krokstad, f. 1832, d. 1894. G. 1861 m. Kari Olsdt. fra Tronset, f. 1838, d. 1927. Barnlaust ekteskap.

1894-1935 Elias Jonsen, f. 1868, d. 1936, var sønnen til Jon Eliassen Mebost, Oppistoggo, f. 1848, g. 1868 m. Brynhild Larsdt. Krokstad, Ustigar­den, f. 1849, d. 1908. Jon Eliassen var blind etter at han som 26-åring var ute for skyteulykke i Kvernfjellet.

Dessuten hadde Jon og Brynhild sønnen Lars, f. 1876, reiste til Amerika i 1896, d. 1920, og dattera Brynhild, f. 1879, død ugift i Trondheim 1952. (Bar­na hennes var: I. Brynhild, f. 8.11.1901, far: Esten Severinsen Rønsberg, g.m. Olav Kallereid fra Bømlo, f. 1901, reiste til Amerika, og hadde barna Hans Olav, f. 1929, og Lars Ivar, f. 1935. II. John, f. 1908, bor i Trondheim, (far: Torsten Pedersen Eidem Hårstad). Elias var g.  1896 m. Ingeborg Halvardsdt. Rønsbergstrøen, f.  1872, d. 10.3.1953, og tok over bruket etter morbroren Lars Larssen.

Barn:

 1. Brynhild, f. 22.11.1896, g.m. Anton Hagen fra Kvikne, f. 1888. Barn: Arne Reinhart.
 2. Marit, f. 30.9.1899, d. 30.10.1920.
 3. Ragnhild, f. 5.7.1901, d. 4.2.1923.
 4. Karoline, f. 1903, g.m. Martin Pedersen Emstad, se Moene 120/15 under Stokkan.
 5. John, f. 1905, tok over bruket.
 6. Helga, f. 18.7.1906.
 7. Oline, f. 1908, g.m. Kristian Ingebrigtsen Kulset, se Solstad 135/19 under Overvik.
 8. Emma, f. 7.7.1910, d. 22.3.1911.
 9. Emma, f. 11.8.1911, d. 10.9.1921..
 10. Ida Elvira, f. 13.2.1915, d. 1949, g. 1945 m. Hjalmar Klomstein Jo­hansen fra Geitastranda. Barn Harald Elias, f. 1945, tok over bruket.
 11. Erling Sylte Krogstad (pleiesønn), f. 27.10.1928, d. 1989, g.m. Lissi Tallaksen fra Oslo og bodde der.

1936-1956 John Eliassen Krogstad, f. 18.2.1905, d. 1957.
1957-        Harald Elias Krogstad, f. 16.9.1945, og kona Kirsti Asbøll fra

Orkdal, f. 24.8.1945, bor i Trondheim. Barn: Eli, f. 1970, Stein, f. 1972.

LANDØYA

Denne husmannsplassen, som låg vest for Krokstadøya, hørte også Nordigarden Krogstad til. Bureiserne kom fra andre sida til elva: Bersven Persen,

f.  1799, d. 1879, var yngst av ti søsken på Ustigarden Rolset, og Berit Andersdt., f. 1802, d. 1895, var fra Masingbakken på Rønsberg. Årsaken til at
de satte seg ned som husmannsfolk i 1848, under bruket til Ola Ingebriktsen,
var at de drev ferjemannstrafikk ved rostaden her. Også etter Bersven døde,
holdt dattera Goro fram med roinga. Det hørte også jord til plassen og i 1875
var det 1 ku, 5 sauer og 6 geiter i plassfjøset. Utsæden er gitt opp til 1 åtting
bygg, like mye blandkorn, 3 kvarter havre og 1 ½ t. poteter.

Eneste barnet, dattera Goro, f. på Rolset 1839, død ugift 7.2.1905, drev plas­sen etter foreldra. Barn: Berit, f. 1859 (far: Ingebrikt Persen Moslett Evjen), g.  1886 m. John Persen Evjmoen, Nøvelbakken.

KROKSTADMOEN GNR 121/8 (FREMMER-MOEN)

Denne Moa-plassen hørte etter delinga av Krokstad til Nordigarden. Den var den eldste på garden, og husmannsfolket hørte til slekta der helt til i 1855. De siste fem åra av denne tida ble den drevet sammen med et av Krokstadbruka, dit familien flyttet.

Da Nordigarden ble delt, fikk bnr. 4 to treparter av plassen, mens bnr. 5 fikk en trepart. I 1920 kjøpte enka Anne Tomasdt. den parten som hørte bnr. 5 til, for 1 000 kroner, men den andre ble lagt til bruket den var bygslet fra.

I 1875 var krøttera på Fremmermoen 1 okse, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer, 6 geiter og 1 gris og utsæden 1 kvarter bygg, 1 t. havre og 2 t. poteter. Det er 10 da dyrkajord.

Brukere

Ola og Berit nevnes som husmannsfolk på Krokstad da de i 1709 hadde søn­nen Per til dåpen. Hvor plassen låg, vet vi ikke.

-1756-1773 Berit Olsdt. fra Krokstad, f. 1714, d. 1766. G.ca. 1754 m. Ola Olsen fra Midti-Stokkan, f. 1712, d. 1766.

Barn:

 1. Ola, f. ca. 1754, tok over plassen.
 2. Berit, f. 1747 (fosterdatter og brordatter til Berit), bodde her til hun ble g. 1774 m. Per Anderssen Moslett, se Nygarden Mebost.

1774-1792- Ola Olsen, f. ca. 1754. G. 1778 m. Marit Jonsdt. De er borte fra Krokstad i 1801.

-1801-1813 Ola Renaldsen fra Nordigarden Krokstad, f.  1756, d.  1813. G. 1785 m. Lisbet Pålsdt. fra Tronsetåsan, f. 1757, d. 1807. De losjerte på heimbruket hans før de flyttet hit.

Barn:

 1. Marit, f. 1784, d. 1785.
 2. Siri, f. 1787, tok over plassen.
 3. Goro d.e., f. 1790, oppfostret på Balstad, tjente senere i Vika. Barn: Marit, f. 1826 (far: Ola Persen Overvik, Ustistuggo).
 4. Goro d.y., f. 1795, g.m. Per Gunnarsen Bergsnesset, se Halt-Penesset under Kjøsnes.

1814-1846 Siri Olsdt., f. 1787, d. 1863. G. 1813 m. Jon Sjurdsen

Rønsbergs-Markåen d.y. fra Sjurdan, f. 1780, d. 1842.

Barn:

 1. Ola, f. 1815, tok over plassen.
 2. Sjurd, f. 1817, d. 1819.
 3. Sjurd, f. 1820, død som spedbarn.
 4. Jon, f. 1821, bodde heime, senere på Seigenget på Litj-Evja, drev som bødtker, hadde bygselbrev på plassen fra 1843, døde ugift.

1847-1855 Ola Jonsen, f. 1815, murmester, d. 1869 i mineringsulykke i Øks­nes i Vesterålen. G. 1847 m. Goro Bardosdt. Uthusmyren fra Flora, f. 1821, d. 1892. Familien flyttet til et av Krokstadbruka, men gikk fra og bodde sene­re i ei stue på Krokstadmoen. Som enke flyttet Goro og barna til Seigenget, som svogeren hennes, Jon Jonsen, leide.

Barn:

 1. Jon, f. 1847, reiste til Amerika i 1869, g.m. Guri Nilsdt. Hammervollen, f. 1851, bodde i Minnesota.
 2. Bardo, f. 1850, flyttet til Følling sokn i Sverige i 1876, g.m. Anne Henriksdt. Støråsen, bodde i Jämtland.
 3. Sigrid, f. 1853, reiste til Amerika i 1882, d. 1886.
 4. Ingebrigt, f. 1855, d. 1917, flyttet til Østersund i Sverige i 1877, se­nere handelsmann på Os i Østerdalen og så i Trondheim, g.I 1879 m. Marit Olsdt. Bakken fra Røros, f. 1853, d. 1888, II i Lade 1891 m. Marit Ingebriktsdt. Løberg fra Ålen, f. 1866, d. 1919. Barn, alle i 2. ekteskap: Olaf Magnus, f. 1893, d. 1911, Ingvald Birger, f. 1895, Gunnar Sigvard, f. 1897, Johan Sverre og Ragnar Løberg, tvillinger, f. 1899, se Hyttbakken 94/3, Bjarne Ingemann, f. 1900, Håkon Al­fred, f. 1903, John Sigurd, f. 1904, Gudrun Signe, f. 1907.
 5. Ingeborg, f. 1860, se Hyttbakken 94/3 under Mølnhus.
 6. Sigrid, f. 1867, se Hyttbakken 94/3.

1856-1889 Jens Persen fra Stokkmoan, f. 1828, druknet under tømmerflø­ting 26.5.1879, fantes igjen i juli. G. 1860 m. Goro Olsdt. Baknestrøen fra Eidem, f. 1836, d. 14.12.1918.

Barn:

 1. Peder, f. 1860, tok over plassen.
 2. Mali, f. 1864, g.m. John Jonsen Stokkfætten, Grøndal.
 3. Kari, f. 1868, g.m. enkmann Esten Jonsen Stokkgjerdet.
 4. Ole, f. 1876, reiste til Amerika i 1898.

1890-1927 Peder Jenssen, f. 1860, d. 4.1.1920. G. 1890 m. Anne Tomasdt. Stubbe, f. 1860, d. 25.8. 1928.

Barn:

 1. Tomas, f. på Stubbe 1888, g. 1911 m. Petrine Elvertrø i Lånke, f. 1875, og bodde der. Barn: Peder, f. 1912, g.m. Ingeborg Johnsdt. Rolseth, se Ustigarden 107/3, Marianne, f. 1913, se Kjøltun 89/11 un­der Stubbe, Petter, f. 1922, se Rønsbergsbakken 101/4.
 2. Jens, f. 1895, d. 1981, g. i Melhus 1918 m. Klara Olsdt. Bleke, f. 1898, bodde i Drammen. Jens reiste til Amerika i 1928 og kom tilbake i 1963 og bosatte seg i Trondheim hos dattera Kjellrun. Barn: Olav, f. 1919, Konstanse, f. 1921, død som spedbarn, Konstanse, f. 1922, Kjellrun, f. 1928. 3.  Gunnar, f. 1903, tok over bruket.

1928-19 Gunnar Pedersen Krogstad, f. 17.7.1903, d. 1.12.1980. G.11933 m. Ingeborg-Anna Pedersdt. Uglem fra Bortigarden 51/1, f. 11.2.1897, d. 1961. G.II 1965 m. Reidun Asmussen fra Trondheim, f. 21.1.1911, d. 1980. Barn: Peder Alfred, f. 11.7.1933, d. 1977.

KROKSTADMOEN GNR 121/2 (SANDEN)

Omkring 8 da jord til skoletomt for Mosletta ble utskilt fra sameiet til Krokstadbruka. Skolestue ble bygd her i 1877. Lærer Johan Peter Sand ble boende her, også etter 1894, da skolen flyttet til Hyttbakken. I 1903 kjøpte han eiendommen, som ble i familien helt til i 1965. Fra eiendommen er ut­skilt Vangen 121/19 til Serine Nydal.

Brukere

-1880-1920 Johan Peter Jonsen Sand fra en plass på Struksanden i Skatval, f. 1843, d. 14.12.1921, kom til Selbu som lærer så tidlig som i 1866, se bind 2, s. 174. Farfaren Per Ingebriktsen var fra Stormoen inne på Roltdalen. G. 1873 m. Ragnhild Sivertsdt. Håker, f. i Oppdal 1844, d. 22.6.1926, se Litj-stoggo Moslett, der familien losjerte de første åra.

Barn:

 1. Ågot, f. 1873, bodde heime, død ugift 1954.
 2. Sivert, f. 1875, d. 22.4.1905.
 3. Berit, f. 1877, d. 1878.
 4. John, f. 1878, reiste til Amerika i 1899.
 5. Simen, f. 1880, d. 21.3.1905.
 6. Johan Peter, f. 1883, tok over eiendommen.
 7. Bernhard, f. 1886, død ugift 25.2.1914.

1921-1964 Johan Peter Johansen Sand, f. 1883, død ugift 18.2.1970, drev bru­ket sammen med søstera Agot.

1965-1982 Ole Arntsen Fuglemsmo fra Bergheim 129/12 på Kolset, f. 19.10.1908, d. 13.3.1969. G. 1932 m. Olga Johanne Husby fra Klæbu, f. 22.10.1915, d. 21.8.1982. De losjerte på Løvli 119/6 før de flyttet hit.

Barn:

 1. Arnt Ingvald, f. 1.1.1934, d. 1980, g.m. Rose-Maj fra Finland, bor i Sverige. Barn: Ann Mari, f. 1968.
 2. Ingeborg Marie, f. 13.4.1938, g.m. Jon Tronseth fra Bratsberg i Trondheim, f. 1934, og bor der. Barn: Mari, f. 1956.
 3. Birger Georg, f. 15.11.1940, sb.m. Arnhild Mannsverk, se Kolsetåsen 129/12.
 4. Jorunn Charlotte, f. 25.12.1942, d. 1990, g.m. Per Ollila fra Kirke­nes, f. 1942, bor i Vadsø. Barn: Jan Inge, f. 1965.
 5. Alfhild Margrethe, f. 22.1.1945, g.m. Hans Kristian Bratås fra Byne-set, f. 1937, skilt. Barn: Kristin Anita, f. 1964, Jan Henry, f. 1966, Hanne Grethe, f. 1967, Solfrid Yasmin, f. 1971.
 6. Solfrid Helene, f. 26.6.1946, g.m. Odd Helland fra Vatne, f. 1939, bor i Brattvåg i Møre og Romsdal. Barn: Nina, f. 1964.

1983-        Birger Georg Fuglemsmo og Arnhild Mannsverk, se Kolsetåsen

129/12.

VANGEN GNR 121/19

Tomta her er utskilt fra Krokstadmoen 121/2 i 1955 til Serine Johnsdt. Nydal fra gnr. 119/2 på Stokkan, f. 21.10.1905, som bygde her på tufta etter hus­mannsplassen Jelan. Stua hun satte opp, var bygd av Johan Peter Sand på Krokstadmoen og i 1932 kjøpt av Marit Olsdt. Krogstad fra Gammelækra, som levde til i 1948, 83 år gl. Etter henne tok Serine Nydal over. Søsterdatter hennes, Bjørg Nydal, f. 3.5.1939, og mannen Arnt Eidem fra Berge østre 76/3, f. 17.1.1932, tok over eiendommen og bygde fra nytt av.

Barn

 1. Einar Magne, f. 1961, bor heime.
 2. Mari-Ann, f. 1962, bor i Trondheim.
 3. Knut Ivar, f. 1964, sb.m. Turid Bostad, se Stokkmotun 119/9.
 4. Arne Jostein, f. 1976.

KROKSTADSVEA (GAMMELSVEA)

Bureiserne her, Bersven Anderssen og Siri Persdt., er i 1792 ført som hus­mannsfolk på Midti-Stokkan, men i 1801 på Nordigarden Krokstad. Dette må bety at plassen hadde jord fra begge bruka. I 1822, da Bersven Jonsen fikk bygsel, er plassen kalt, Stokksvea og det var von Krogh som ga ham bygselbrev. Etter at plassen Svea på Stokkan ble ryddet, ble Krokstadsvea for det meste kalt Gammelsvea. I 1865 ble plassen solgt fra Krokstad til Litj-Stokkan og delt mellom de to brukerne der. Da den siste Bersven døde, ble plassen lagt ned og jorda lagt til Litj-Stokkan. I 1875 var det 2 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 5 geiter på Gammelsvea og utsæ­den var 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn, 1/2 t. havre og 2 t. poteter.

Brukere

-1792-1809 Bersven Anderssen, se Nordigarden Kleset, f. ca. 1755, d. 1818. G. 1778 m. Siri Persdt. fra Ustigarden Kolset, f. ca. 1756, d. 1809.

Barn (alle så nær som yngste født på Kleset):

 1. Anne d.e., f. 1777, tjente på Kolset, losjerte senere hos søstera på Evjmoen, flyttet til Stjørdalen i 1843. Barn: Ola, f. 1799 (far: Ola Olsen Krokstad, Skollvollen), g.I m. Marit Jonsdt. Klesetmoen og kom dit. II m. Kirsti Jonsdt. Klesetmoen og III m. enke Gjertrud Jonsdt. Hoemsengan.
 2. Mali, f. 1779, tok over plassen.
 3. Kirsti, f 1781, g.m. Ola Tomassen Uthusgjerdet.
 4. Ingeborg, f. 1783, g.m. Ola Jonsen Slindbrauten.
 5. Gjertrud, f. på Tronset 1786, tok over plassen.

1810-1821 Mali Bersvensdt., f. 1779, død ugift 1868, og søstera Gjertrud, f. 1786, død ugift 1868, knapt halvåret etter søstera Mali. Den eldste hadde søn­nen Bersven, f. 1806 (far: Jon Sjurdsen Krokstadmoen, Fremmer), tok over plassen.

Gjertrud Bersvensdt. hadde to barn:

 1. Ola, f. 1810 (far: Per Olsen Krokstad, Ustigarden), g.I m. Marit Olsdt. Mogård, II m. Berit Olsdt. Uthus, se plassen Uthuslia.
 2. Bersven, f. 1817 (far: Esten Olsen Krokstad, Ustigarden), g.m. Anne Andersdt. Slått-trøen på Stokkan og kom dit. Han hadde først datte­ra Kirsti, f. 1849 (mor: Sofia Olsdt. Krokstad), g.m. Jon Ingebriktsen Mogård, Nordigarden.

1822-1860 Bersven Jonsen, f. 1806, d. 1891. G. 1827 m. Ingeborg Persdt. Stangdalen d.y. fra Stokkan, f. 1803, d. 1878.

Barn:

 1. Mali, f. 1828, d. 1830.
 2. Mali, f. 1830, g.m. Ola Fredriksen Mogårdsmoen.
 3. Bersven, f. 1832, tok over plassen.
 4. Sessil, f. 1835, d. 1922, flyttet til Stjørdalen i 1869, g. der 1873 m. enkmann Lars Larssen Julsethaugen, f. 1838, d. 1882. Barn: Sigrid, f. 1864 (far: Sefrin Estensen Rønsberg, Listo), reiste til Amerika i 1890, g. 1894 m. Nils L. Westerheim. Gjertrud, f. 1873, d. 1874, Jo­han, f. 1875, Gunnar, f. 1877, Iver, f. 1880.
 5. Jon, f. 1838, d. 1840
 6. og
 7. Jon, f. 1841, d. 1843, og Per, tvilling, d. 1842.
 8. Marit, f. 1842, g.m. Halvard Nilssen Rønsbergstrøen, Yster.
 9. Siri, f. 1845, d. 1846.

1861-1929 Bersven Bersvensen, f. 1832, d. 2.9.1929, var skinnfellmaker. G. 1857 m. Marit Tomasdt. Krokstadtjennen, f. 1838, d. 23.12.1923.

Barn:

 1. Bersven, f. 1857, oppfostret på plassen Krokstadtjenna og tok over den, g.m. Anne Andersdt. Kvernmoen.
 2. Tomas, f. 1860, d. 1861.
 3. Ingeborg, f. 1862, reiste til Amerika i 1890, g.m. Ole Thompson (se Dalsjardet på Aftret), bodde i Sør-Dakota.
 4. Anne, f. 1865, oppfostret på plassen Krokstadtjenna.
 5. Tomas, f. 1870, reiste til Amerika i 1891 under navnet Teodor, bodde i Alberta i Canada.
 6. Kjerstine, f. 1875, d. 1895.

KROKSTADJELAN

Denne plassen låg som navnet sier, i eller ved krøtterjelene til garden og var sameie for alle Krokstadbruka. Den var svært liten, men i 1875 er det gitt opp at husmannsfolket hadde krøtter: 1 ku, 4 sauer og 2 geiter. Plassen ble lagt øde da Sofie Johnsdt. var borte, men Serine Nydal bygde her igjen, se Vangen 121/19.

Brukere

1861-1867 Elias Jonsen fra Brurgommoen på Moslett, f. 1834, var dreng hos Per Persen Krokstad da han fikk bygge seg stue her i Jelan. Han flyttet inn like etter at han ble g. 1860 m. Goro Andersdt. Eidem fra Nordistoggo, f. 1835. Bureiserne flyttet senere til Bårsethaugen, men barna deres, Sofie og John, er født her på plassen.

1868-1907 Johan Jonsen fra Brurgommoen, f. 1832, d. 14.8.1921, var skred­der og korgbinder. G.  1855 m. Berit Nilsdt. fra Stokkfætten, f.  1825, d. 21.2.1915. De tok over plassen etter bror hans, men hadde først vært bureisere på Moslettmoen (Haugen).

Barn:

 1. Berit, f. 1847 (far: Per Persen Stokke/Yster)
 2. Sofie, f, 1856, tok over plassen.
 3. Jon, f. 1859, g. I m. Gjertrud Jonsdt. Tronsetdalen, II m. Kirsti Andersdt. Kvernmoen, se Tronsetmoen.
 4. Nils, f. 1862, g.m. enke Kari Persdt. Mebust-Markåen, Pe-Orsplassen, og kom dit.
 5. Ingeborg, f. 1866, d. 1867.
 6. Ingebrigt, f. 1868, reiste til Amerika i 1889.

1908-19     Sofie Johansdt. Krogstad, f. 1856, død ugift 19    , tjente i ung­dommen på Nesset i Flora, men kom senere heim og tok over plassen.

 

Dette bildet er fra 1901 og tatt på Øvergarden på Mosletta og viser kvinnefo­reninga som arbeidet for ny Moslett-bru: 1. rekke: Sigrid T. Rønsberg, Gurine A. Mogård, Marit B. Kvernmo, Johanna R Krogstad, død 1906, 15 år, Brynhild P. Krogstad, Mikal T. Mogård, John T. Mogård, Ragnhild Moslet, Mali T. Mogård. 2 rekke: Gjertrud Moslet, Kvilten, Randi Moslet, Haugen, Ingeborg A. Moslet, Hafella, Marit Moslet, Sørpåjardet, Guri Mosletmo, Kari Krogstad, Mali Moslet, Øvergarden. 3 rekke: Berit J. Mogård (Stigen), Gjertrud Stokkmo, Svensan, Ragnhild Stokkmo, Persan, Berit Stokkmo, Bryn­hild Stokke, Slåttrøa, Berit Stokksveen, Johanna Mogård, Bardogarden, Mali R. Moslet, Øvergarden, Anne J. Mogård, Abakk. 4. rekke: Marit Gammelsveen Kvernmo d.y., Marit Einang, Brynhild Krogstad, Berit G. Moslet, Storstoggo, Ragnhild Moslet, Berit Stokkmo, Svensan, Brynhild Moslet, Øvergarden, Johanna Tronsetmo.

Dette bildet er fra 1901 og tatt på Øvergarden på Mosletta og viser kvinnefo­reninga som arbeidet for ny Moslett-bru: 1. rekke: Sigrid T. Rønsberg, Gurine A. Mogård, Marit B. Kvernmo, Johanna R Krogstad, død 1906, 15 år, Brynhild P. Krogstad, Mikal T. Mogård, John T. Mogård, Ragnhild Moslet, Mali T. Mogård. 2 rekke: Gjertrud Moslet, Kvilten, Randi Moslet, Haugen, Ingeborg A. Moslet, Hafella, Marit Moslet, Sørpåjardet, Guri Mosletmo, Kari Krogstad, Mali Moslet, Øvergarden. 3 rekke: Berit J. Mogård (Stigen), Gjertrud Stokkmo, Svensan, Ragnhild Stokkmo, Persan, Berit Stokkmo, Bryn­hild Stokke, Slåttrøa, Berit Stokksveen, Johanna Mogård, Bardogarden, Mali R. Moslet, Øvergarden, Anne J. Mogård, Abakk. 4. rekke: Marit Gammelsveen Kvernmo d.y., Marit Einang, Brynhild Krogstad, Berit G. Moslet, Storstoggo, Ragnhild Moslet, Berit Stokkmo, Svensan, Brynhild Moslet, Øvergarden, Johanna Tronsetmo.

Barn:

 1. Johan, f. 1878 (far: Jon Bardosen Uthusplassen i Flora), flyttet ut. Barn: Lars, f. 1899, d. 1900 (mor: Mali Bardosdt. Krokstad).
 2. John Olsen, f. 1880, reiste til Amerika i 1899.