MOSLETT

Print Friendly, PDF & Email

På 1400-tallet engang førte erkebispens godsforvalter sirlig denne linjen inn i bispestolens jordebok: »af ekulstadom spanz 1. er galt ogmunder thordasson herræ pale aut vith modestader«. Han visste hva han skrev, men vi kan ikke uten videre skjønne betydningen. Vi kan nok lese hva det står: Av Ekulstad et spanns leie som Ogmund Torsson bøtte til herr Pål, øde ved Mostad. (Er­kebiskop Pål døde i 1346, tre år før Svartedøden, etter tretten år i bispestolen.

Både Ekulstad og Mostad hører med blant de navn Oluf Rygh kaller »for-svundne Navne«, navnene lever ikke lenger. Vi finner likevel grunn til å tro at gårdene lå her på Mosletta og besto av nåværende Moslett og Mogård, kan­skje også Uthus.

Ekulstadnavnet er vanskelig å tolke. I sagalitteraturen er mannsnavnet Ekkill nevnt en eneste gang som navn på en sagnaktig sjøkonge, men blir det nærmeste en kan komme som en slags forklaring på førsteleddet i navnet.

»Mo« i Moslett/Mogård kommer neppe av mo i betydningen slette, noe som er nærliggende å tro ettersom gårdene ligger på en av de største mo-ene i Sel­bu (de våtlendte slettene nede ved elva og sjøen kaltes øy-er). Hvis navnet »modestader« er det opprinnelige på gårdene, er det helst substantivet gno. »moda«, dvs. elv som er grunnordet, og da selve Storelva eller Nea. Dersom resonnementet er riktig, må Mostad ha vært den eldste på sørsiden av Nea, og da kan det ha vært naturlig for de på de enda eldre gårdene på nordsida å kalle denne opp etter elva.

Som stad-gård må Mostad – og Ekulstad – være eldre enn set-gårdene Tronset-Kolset-Kleset som ligger på rekke og rad lenger vest langs Nea. Her er også den beste jordbruksjorda på sørsida elva, spesielt for eldre tiders jordbruk som krevde selvdrenert jord. Av topografiske grunner er det derfor lite rimelig at Stokke eller gårdene lenger vest skulle ha vært tatt opp som gårder før Mostad.

Mens Mostad-navnet kan leve videre i Moslett/Mogård, er altså Ekulstad­navnet helt borte. Det er likevel en mulighet for at selve gården lever videre i Uthus, at den rett og slett har skiftet navn – navn av Uthus-typen er jo oftest av nyere dato. Et godt indisium for denne teorien er at Uthus finnes ført med en øres skyld i erkebiskop Olav Engelbrektssøns jordebok i 1530 og som til­hørende »Stigten« i 1548.

Det finnes ganske håndfast materiale for å hevde at den gamle gården Modestader er nåværende Moslett og Mogård. I de eldste kildene vi har er det et samrøre av de to gårdsnavnene. I tiendpenningskatten fra 1520 finnes bare »Mosletter«, men med tre brukere. Det navnet er ikke ført i jordebøkene fra 1548, men derimot »Mogaardtt«, »Moffgaardt« og tilmed »Moffstedt«, frem­deles med tre brukere. Den ene, Arne, er med ved begge tidspunkt. At Mostad-navnet ennå var levende, demonstreres til fulle i 1559, da hele fem brukere er ført under »Mostadt«, mens de to andre gårdsnavnene er unevnt. Endelig, i 1590, er leidangsskatt ført på tre bruk »mougrdt« – Mogård. Også ut gjennom 1600-tallet blandes Moslett og Mogård, mens Mostad ikke nev­nes mere.

Det ovenstående skulle være en nokså sikker bevisføring når det gjelder så­pass gamle forhold for at middelaldergården Modestader ble delt i de to sær­skilte gårdene Moslett og Mogård i tidlig nytid. Dette bekreftes ytterligere av fornminnene herfra.

På Moslett er det for Selbu å være funnet et ganske rikholdig arkeologisk materiale. 1 forrige århundre, i Karl Ryghs tid som museumsbestyrer, ble det til Museet i Trondheim innlevert »Jernsaker f. i en haug«. Gjenstandene er siden dessverre gått tapt. I 1929 ble det imidlertid funnet og innlevert gjen­standene i en skjellettgrav i en lav haug oppkastet av grus. Den lå et par hun­dre meter sørøst for husene, og funnet ble gjort på grunn av uttaking av grus. Tett ved graven gikk og går en gammel ferdselsvei til Haltdalen. Gjenstande­ne i graven, som åpenbart ikke er blitt utgravd av fagfolk, besto av et enegget sverd, en spydspiss, en skjeggøks og en langhen. Våpnene er datert til »meget tidlig avsnitt av Vikingetiden«, dvs. 800-tallet.

Bind6-korrektur-12
På Moslett er det videre gjort flere løsfunn: et ljåblad, «visstnok yngre Jern­alder^ en oval slagstein med fingergrop« (funnet 1957), et korpsspydblad og et bisselmunnbitt med sideplater, de to siste «Neppe ældre end høist fra Mid­delalderen». Endelig er det fra Mogård i 1942 innlevert et skiveformet spin­nehjul av kleber, som er nærmest tidløst.

Ut fra dette, og særlig da gravene, er det rimelig a hevde at bosettinga her på Mosletta må gå tilbake til tidlig 800-tall eller tidligere. Det er godt forenlig med navn av typen Modestader eller Mostad, mens vi regner både Moslett og Mogård og Uthus for å være navn av langt yngre dato. Hopehavet mellom gårdene viser seg også i eiendomsforholdene. Selv etter utskiftningene er eiendomspartene på de enkelte bruk sterkt oppstykket og ligger noe om hverandre, og en kan tenke seg at før gårdene ble utskiftet må samrøret ha vært sterkere her enn ellers i bygda. En har blant annet det helt spesielle forhold at Uthus med gnr. 126 kiler seg inn mellom de to matrikkel-gårdene Mogård 125 og 127. Også utmarka er sterkt parsellert og oppblandet

– det gjelder forresten hele strekningen fra Krokstadvaldet til Kolset. Setrene
er derimot atskilte for Moslett, Mogård og Uthus.

Moslettnavnet finnes altså første gangen i formen »Mosletter« (1520). Andre gamle former er »Morslet« (1620) »Morset« (1623), »Moslet« (1628), »Mar-sletten« (1636), »Marslet« (1656), »Moesletten« (1657), »Moslett« (1661). Fa­milienavnet skrives i dag enten som Moslet eller Mosleth.

Om Moslett heter det i 1723: »I Baghalden, mislig til Korn, frostnemt, og Skin undergiven, god til eng, lætvunden. Gaarden er vel god til eng, men uvis til Korn, taaler derfor icke paaslag. Til Huustømmer og Gaardsbehov og Setter«. I 1668-matrikkelen ble Moslett vurdert slik: »Findis Tømmerschoug, frostlendig, ligger i Alfare vey, derfor ey bedre Eragtet«. Det å ligge i alfarveien for trafikken til Røros, som for en del må ha gått her i verkets første tid, ble altså ikke vurdert som noen fordel for en gård.

Tunet på det opphavelige Mostad var nok ganske tett. Det lå trolig her ved den gamle alfarveien over fjellet, nær ved den nåværende korsveien. Her lå også senere innhus og uthus på Moslett og Mogård, kanskje på Uthus med, og Krokstadhusa lå ikke mange metrene unna.

I 1802 gir en åbotsbesiktelse oss et innblikk i den daværende bebyggelsen, som nok i prinsippet ikke var særlig forskjellig fra to-tre hundre år tidligere

– bortsett fra at det der og da var ganske forfallent. Det var Anders Arntsen
Storstoggo som det da var gått ut med og som på grunn av »yderlig fattigdom«
frivillig gikk fra leilendingskontrakten med eieren, Tydal kirke. Anders var
i sine beste år, 34, gift og hadde fem små barn.

Husene besto av to gamle stuer med gang imellom hvor det med bord var avdelt en kove. Den nordre stuen var minst, hadde skorsten og to blyvinduer hvor rutene var slått ut. Østveggen her var »totum opraadnet«. Den søndre stua var noe større, hadde skorsten, 18 vindusruter i kitt og to små blyvin­duer. Denne stua var en sperrstue, gammel og nedsunket i jorda, «Synes dog brugbar til en ordinarie Bondestue«. Eldhuset var bygd til naboen Mons hus, så der ble det bare regnet tre vegger. Huset hadde en liten skorsten. Av innhus ellers fantes et størhus eller badstue og to stabbur, med lem og pålagt never­tak. Av uthus var det to hestestaller med mellomgang og plass til 4 hester og med høylem. Et lite og gammelt småfehus var dekket med bark. Låven hadde et stål og treskerom, tekket med never, ved siden av et lite halmstål. Nordde-len av fjøset var for storfe, det søndre for sauer og geiter og med gang i mel­lom og lem over begge. I øyene var det tre høyløer og på Storvollen seterskjøle og fjøs med lem. På Voll-livollen var det en oppråtnet seterbu og på Gam­mel vollen et oppråtnet »skiule«. Litt avhengig av hvordan en teller blir det 12 hus på tunet og 6 utenfor. Ganger en opp med fire eller seks bruk får en et inntrykk av det mangfoldige tunet. (Det var lensmann Joris Norbye som sto for besiktigelsen).

Moslettbruka hadde delvis seter på hvert sitt hold. Nygarn østre hadde vårvoll på Vakkervollen litt vest for Stordamtjennå, sommerseter på Kolsetvollen lenger sør. Nygarn vestre hadde setre på Storvollen mellom Østrungen og Storvollfjellet og på Liavollen litt lenger sør like ved Østrungelva; den siste var nedlagt i 1934. Litjstoggo og Storstoggo hadde også sommerseter på Stor­vollen, og vårvollen var i Bursåsen litt lenger nord. Litjstoggo la ned setringa her lenge før krigen.

Moslett østre (Nygarn) hadde opprinnelig matrikkelnummer 748, mens Moslett mellom (Litjstoggo) hadde 803 og vestre (Storstoggo) 804. Dette kunne tilsi at østre gården var den eldste av bruka, men navnet Nygarn mot­sier jo det. Nygarn var i gammel tid på 2  1/2 øre, og det var også Litjstoggo og Storstoggo tilsammen. Moslettgården har altså blitt delt ved halveringer gjennom tidene. I 1839 fikk bruka henholdsvis løbenummer 154, 155 og 156 og en samlet skyld på 8-4-17 skylddaler. I 1888 ble dette omgjort til gnr. 122, 123 og 124 med 19,21 skyldmark tilsammen. Leidangen var gjennom hundre­år 14 ½ mark smør og 22 ½ mark mel på hele gården.

Husdyrbestanden

 

hest

storfe

småfe

gris

1657

4

33

26

0

1723

4

19

23

1802

4

32

49

1866

6

45

92

0

Korntienden er oppgitt til 4 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 14 tøn­ner, i 1802 til 12 tønner og i 1866 til 24 tønner. Høyavlinga var 122 lass i 1723, 292 lass i 1866. Folketallet var 45 i 1801, 83 i 1855.

Eiere

Med hensyn til jordeierne er det ikke noe problem å skille mellom Moslett og Mogård – skyldpartene i gamle Mostad må ha holdt seg konstant i forhold til hverandre fra middelalderen av og gjennom hele ødetida til Moslett og Mogård ble etablert som særskilte bruk. Det er sannsynlig at de forskjellige parter inntil da ikke var utskilt «reint og stein«, altså ikke var utskilt i enkelte parseller med merker og grensestener.

Om Nygarn sier den eldste kilden vi har om eiendomsforholda (1647) her at brukeren Nils er ført som eier av hele gården; Nils tok over gården noen år før dette.

Under en mye senere odelssak (fra 1736) ble det lagt fram gamle skjøter hvor det framgår at oppsitteren i Nygarn, Ola Moslett, hadde kjøpt gården i 1633 av en Anders Bondal som må ha vært en utabygdes kar, kanskje bybor­ger. Hvordan han kom til å eie gården, er umulig å si. Ifølge de samme skjø­ter satt ikke Nils Mosletten lenge med gården etter at han arvet. I 1648 solgte han til sognepresten i Selbu, Pål Pedersen. 40 år senere, 3/11 1689, solgte herr Påls sønn, Iver Pålsen, som da satt som bondemann i Stubbe, odelsgården Moslett videre til Esten Grimsen Krokstad for 22 rdlr. Enken etter Esten, Ragnhild Eriksdatter, satt deretter med odelen til godset ble spredt ved arve­skiftet etter henne i 1730. Det ble innløst igjen, og Nygarn fortsatte som selveiergård. (Saksøkeren i 1736 var Ola Markåen og han stevnet Erik Estensen, sønn av Esten og Ragnhild Krogstad. Ola Moslett var Ola Markåens oldefar).

Litjstoggo/Storstoggo

Arne Moslett er i 1548 ført med en  1/2 øre i landskyld til Kronen. Denne finner vi igjen i Litjstoggo/Storstoggo i 1647, fremdeles med Arn Moslett som bruker – en sønnesønn? Denne halve øre var i Kronens eie til i 1731, da den ble kjøpt av oppsitterne Anders Arnsen og Arnt Bjørnsen.

Et halvt spann i gården var Bjelkegods, og følgelig var Bjelke-ætta bygselrådig. Dette halvspannet kan vi føre tilbake til adelsjordeboka fra 1624, da Margrete, salig Ove Bjelke er ført som eier. Men den adelige eiendomsretten er trolig av mye eldre opphav, trolig fra før Inger til Austråts dager. I 1636 foreslo Jens Bjelke å makeskifte sine gårder i Selbu, Kyllo og Moslett, med noen andre som lå i Åfjorden og følgelig nærmere adelssetet på Ørlandet, men det ble ikke noe av, heller ikke i 1647, da sønnen Ove Bjelke forsøkte det samme. I 1650 gikk Ove Bjelke til sak mot Kronens gård Evjen, fordi oppsitterne prøve å tilegne seg en øy i Nea – Hestøya. Seks år senere, etter flere prosesser, avgjorde kongen saken til Bjelkes og Mosletts fordel.

Mellom 1661 og 1668 solgte Bjelke sitt halve spann til oppsitterne. Det ble i slektens eie siden, bortsett fra at Storstoggo ble pantet bort til Tydal kirke i 1780 og for en tid framover.

En halv øre i gården var eid av Hospitalet i Trondheim og stammet sikkert fra middelalderen. Denne skyldparten ble ikke innløst før i 1862.

Brukere

 Fordi Moslett og Mogårdnavna ble brukt om hverandre langt opp på 1600-tallet, er det for den eldste tida umulig å lage atskilte brukerrekker for de to navnegårdene og de enkelte bruka.

Moslett/Mogård

I 1520 var det tre brukere (skrevet Moslett), så gården kan nok ha vært i bruk gjennom hele ødetida og altså ikke ligget øde. De tre var Arne, som be­talte 1 mark i tiendpenningskatt, Erik, som betalte like mye, og Ola som be­talte 1 lodd sølv, det siste for jordegods. Ut fra dette ser det derfor ut som den senere odelsjorda ikke var kommet i brukernes eie ennå, for størstede­len. Arne må en på grunn av navneskikken senere helst knytte til Moslett.

I lensrcgnskapct fra 1548 er det også tre brukere. To er navngitt Mogård: Arne, sikkert den samme som i 1520, betalte  1/2 øre landskyld til kronen med 1 våg mel, han svarte dessuten 14 mark smør og 20 mark mel i leidangsskatt. Halvår måtte ut med noe mer: 16 mark smør og 24 mark mel. Den tredje, Gunder med etternavnet Mostad, betalte 11 mark smør og 36 mark mel. I for­hold til de andre gårdene i Selbu er det uvanlige forholdstall i sammensetnin­gen av leidangsytelsene og mye mer enn det Moslett og Mogård senere betal­te til sammen.

Ti år senere (1557-59) betalte fem brukere en daler hver i skipsskatt: Erik, Gudmund, Erland, Ola og Erik igjen – alle ført under navnet Mostad. Navna Erik og Ola finner vi igjen senere på gårdene, men ikke Gudmund og Erland. Erlandnavnet finnes bare denne eneste gangen i Selbu i gammel tid.

Fra 1559 må en gå 50 år opp i tida før en finner personnavna ført under Moslett/Mogård. I regnskapet for 1609 finnes innført to Jon-er, en Anders – sikkert Mogård – og en Arne, trolig Moslett. Få år deretter kommer enken Magnill inn, men vi kan ikke vite sikkert hvem hun var enken etter. Fra 1617 har vi imidlertid rimelig god kildedekning for å rekonstruere en brukerrekke for det enkelte bruk, både i Moslett og Mogård.

MOSLETT (NYGARN) GNR 122

I 1617 satt trolig Jon som odelsbonde i Nygarn. Tre år senere var han død,

og enken Birgitte hadde overtatt. Enken (heretter uten fornavn) er ført som bruker sammenhengende til 1630.

I 1629 betalte Enken 4 skjepper havre i tiende mens naboen Arne svarte 6 skjepper.

Ola var bruker i 1630-åra. Det var han som kjøpte eiendommen og han ble altså selveier. Ola føres i enkelte lister som bruker så sent som i 1650, men han må ha dødd atskillig før.

I 1645, senest, overtok Nils eiendommen etter sin mor. Dette året ble han skattlagt for sin mor utenom kone og to tauser. 20 år senere var han død, men etterlot seg fem mindreårige sønner: Arne eller Arnt, født 1650, Ola, født 1653, Even, født 1655, Peder, født 1657 og Tomas, født 1660. Enken etter ham het Marit. På gården var det da en husmann, Mons Halvarsen, født om­kring 1610.

Eldstesønnen Arnt Nilsen, bygslet bruket etter moren engang på 1670-tallet. Han er ført som bruker også etter århundreskiftet, men må ha gitt seg eller dødd noen år før. I manntallet fra 1701 står nemlig broren, Ola Nilsen som bruker. Han hadde sønnene Tomas (1682), Anders (1690), Nils (1691), Peder (1695) og Renal (1697).

Den gamle slekta på Nygarden ga opp bygselen omkring 1730. Det var Krokstad-folket som den tid eide bruket, dvs. de eide den gamle odelsparten på 2 øre, mens krona fortsatt hadde landskyld av 12 marklag. Erik Estensen Krokstad fikk i 1730 skjøte fra medarvingene på Nygarden og flyttet hit. Men så ble det ordnet slik at søsterdattera hans, Agnis Jonsdt. Hove, og mannen Bjørn Bersvensen Røsset fikk ta over halvparten av bruket. En annen av ar­vingene, Esten Estensen, som da bodde på Uthus, tinglyste odelsretten sin til 8 marklag i bruket, slik at han senere kunne løse inn parten, men han døde to år senere. Med Agnis og Bjørn gikk det skralt, og da den siste av barna deres døde i 1779, flyttet enka Agnis til Hove, der hun døde fire år senere. I navnet satt deretter brødrene Esten og Jon Erikssønner med hver sin halv­part, men det var Jon som stod for drifta av hele Nygarden. I en fledførings-kontrakt fra 1797 overdrog Esten parten sin til brorsønnen Rolv Jonsen.

I tida til Rolv Jonsen slet familien med stor gjeld. Bruket var ei tid pantsatt til Norges Bank med andre prioritet. Sønnen Jon tok over Nygarden i 1840 for 500 spd. Han ble tidlig enkmann, men satt med bruket helt til 1868, da han delte mellom sønnen Rolv og dattera Marit, som tok over hver sin halvpart.

Vi finner navnet Nygarden helt tilbake til 1790. Hva som var Gammelgarden er ikke godt å si – om det var andre halvparten av Moslett (Litjstoggo og Storstoggo), eller om husa på halvparten her var flyttet til nye tomter.

Det første offisielle jordskiftet på innmarka på Moslett ble holdt i første halvpart av 1870-åra, da mange av plassene på gårdsområdet skiftet eier, dvs. ble lagt til et annet bruk enn det de var ryddet under. I 1903 ble setermarka skiftet og året etter kom turen til heimhaugene. Det ble også holdt jordskifte på garden i 1940-åra.

I 1723 ble det reknet med at Nygarden kunne fø 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter. Utsæden er gitt opp til 11. bygg og 61. havre og høyavlinga til 66 lass. På bruket var det lagt 12 ski. i kvernskatt og like mye i engskatt, tor slått i allmenning.

I 1866, like før Nygarden ble halvert, var det 104 mål dyrkajord og 10 mål naturlig eng. Årlig avling er satt til 20 t. bygg, 80 t. havre, 120 t. poteter og 40 lass høy og i tillegg 106 lass høy fra utslåttene. Det var tre setrer, felles med andre Moslett-bruk. Årlig kunne avvirkes 4 tylfter tømmer i skogen.

Samtidig som Nygarden i 1868 ble delt, ble Litjøya 122/4 utskilt til Per Per­sen Krokstad, gnr. 121/4.

 Dette bildet er tatt av Tomas G. Moslet i jubileumsåret 1930, da han var heim fra Minneapolis, og viser de fire hovedbruka på Mosletta og Bardogarden slik husa låg før jordskiftet i 1940-åra.

Dette bildet er tatt av Tomas G. Moslet i jubileumsåret 1930, da han var heim fra Minneapolis, og viser de fire hovedbruka på Mosletta og Bardogarden slik husa låg før jordskiftet i 1940-åra.

Brukere

-1698 Arne Nilssen, f. ca. 1640, »skrøbelig« i 1701, død, kanskje ugift, i 1716.

-1701-1712 Ola Nilssen, f. ca. 1644, d. 1725. G.m. Kari Tomasdt., f.ca. 1654, d. 1718, drev fra først sammen med bror hans.

Barn:

 1. Tomas, f. ca. 1682, tok over bruket.
 2. Anders, f. ca. 1690.
 3. Nils, f. ca. 1691.
 4. Per, f. ca. 1695, g.m. Barbro Fredriksdt. Uglem, se Klesetglenna.
 5. Renald, f. ca. 1697, d. 1727.

1713-1730  Tomas Olsen,  f.ca.   1682.  G.m.  Berit Andersdt.  Lille-Stokke. 

Barn:

 1. Ola, f. 1714, d. 17    , g. 1747 m. Anne Persdt. Setsås, Yster-Såsen, f. 1725, d. 18    , losjerte i Innbygda. Han døde ca. 1760 og Anne kom heim til Såsen. Barn: I. Tomas, f. 1747, se Åsbakken på Ner-Hårstad, II. Per, f. 1749, død på Sandvik 1798, g. 1781 m. Sessil Estensdt., f. ca. 1759, død på Engan 1789, losjerte på Selbustranda. (Barn: Kari, f. på Solem 1780, Ola, f. 1782, Goro, f. 1785, alle flyt­tet ut.) III. Ola, f. 1752. IV. Berit, f. på »Branden« 1757. V. Anders, f. på Vølset 1760.
 2. Marit, f. 1716.
 3. Kari, f. 1718, d. 1719.

-1744-1779 Bjørn Bersvensen fra Ustigarden Røsset, f. ca. 1695, d. 1773. G. 1729 m. Agnis Jonsdt. fra Hove, f. 1706, d. 1783, som flyttet til Hove igjen da hun ble enke. De drev en part av Nygarden.

Barn:

 1. Bersven, f. på Hove 1732, død ugift 1763.
 2. Marit, f. på Hove 1735, død ugift 1769.
 3. Ingeborg, f. 1744, død ugift 1779.
 4. Jon, f. 1748, død som barn.

1731-1744 Erik Estensen fra Krokstad, f. ca. 1683, d. 1744. G. 1724 m. Marit Jonsdt. fra Jensgarden Uglan, f. 1702, d. 1737, søster til Berit Moslett, Litjstoggo.

Barn (de fem eldste født på Krokstad):

 1. Ragnhild, f. 1724, død som spedbarn,
 2. Esten, f. 1725, tok over bruket.
 3. Jon, f. 1727, d. 1728.
 4. Jon, f. 1728, tok over bruket.
 5. Ragnhild, f. 1731, død ugift 1769.
 6. Anne, f. 1733, g. I m. Jon Persen Nesten d.y., II m. Ola Torgersen Langset.
 7. Mali, f. 1735, g.m. Anders Guttormsen Setsåshaugen, se plassen Steiget på Nesta.
 8. Marit, f. 1737, oppkalt etter mor sin, som døde på barselsseng, død som barn?

1745-1796 Esten Eriksen, f. 1725, død ugift 1808, drev sammen med broren Jon, men etter at Jon giftet seg, kom Esten mer i bakgrunnen.

1763-1803 Jon Eriksen, f. 1728, d. 1804. G.I 1763 m. Marit Rolvsdt. Rønsberg fra Listo, f. 1732, d. 1793. G.II 1794 m. Goro Persdt. Vølset, f. på Solem ca. 1738, d. 1813, som var g.I m. Pål Torkjelsen Vølset.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Marit, f. 1764, g.m. Haftord Jonsen Størset, se Haftordsmoen nedafor.
 2. Ola, f. 1768, d. 1777.
 3. Ingeborg, f. 1771, død som spedbarn.
 4. Erik, f. 1772, bodde heime, død ugift 1819.
 5. Rolv, f. 1776, tok over bruket.

1804-1828 Ro v Jonsen, f. 1776, d. 1850. G.I 1804 m. Brynhild Bårdsdt. Røssethaugen, f. 1783, d. 1810. G.II 1811 m. Marit Erlensdt. Berget fra Tydalen, f. på Heksem i Haltdalen 1776, d. 1826, taus på Kvello helt fra slutten av 1700-åra og til hun giftet seg.

Barn:

 1. Jon, f. 1805, tok over bruket.
 2. Anne, f, 1807, heime ennå i 1839.
 3. Esten, f. 1809, g. I m. Sara Olsdt. Moslett, II m. enke Ingeborg Jonsdt. Stor-Evjen, se Nordigardén Røsset.
 4. Brynhild, f. i 2. ekteskap 1813, død som spedbarn.

1829-1867 Jon Rolvsen, f. 1805, d. 1882. G. 1829 m. Mali Bardosdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1807, d. 1852.

Barn:

 1. Rolv, f. 1829, g.m. Mali Eriksdt. Sør-Flakne, tok over halve bruket, se Moslett østre nedafor.
 2. Brynhild, f. 1832, d. 1833.
 3. Brynhild d.e., f; 1834, g.m. Per Persen Uthusplassen d.y. fra Flora, reiste til Amerika i 1868.
 4. Marit, f. 1837, g.m. Tomas Olsen Stangdalen, tok over halve bruket, se Moslett østre bnr. 2 nedafor.
 5. Brynhild d.y., f. 1842, g.m. Tomas Persen Bårsetplassen, reiste til Amerika i 1868.
 6. Bardo, tvilling, f. 1842, g. 1866 m. Sofie Halvardsdt. Stor-Evjen, Ustpå-Jardet, f. 1841, reiste til Amerika i 1868. Barn: John, f. 1866.
 7. Jon, f. 1847, g.m. Berit Ingebriktsdt. Mogård, se Nordigardén Uthus.

MOSETT ØSTRE GNR 122/1 (ØVERGARDEN)

Nygarden Moslett ble halvert for andre gang i 1868 og nå ble delinga varig. Jon Rolvsen satt i femten år som enkmann og styrte gardsdrifta. Året 1868 ble et merkeår på bruket. Da reiste tre av de seks barna til Jon til Amerika med familien sin. Han tok da og delte Nygarden mellom eldste sønnen, Rolv, og dattera Marit. Begge tok over halvparten sin for kjøpesum 300 spd. Faren skulle ha kår i begge bruka. Rolv Jonsen og Mali Eriksdt. fortsatte på de gamle tuftene. Han døde før far sin og Mali styrte gardsdrifta som enke i tjue år. Sønnen John fikk forresten ikke skjøte før i 1909 og døde som ungkar, men hadde da skjøtet fra seg bruket til søsterdattera Ragnhild, slik at også denne halvparten av Nygarden kunne fortsette i slekta.

I 1875 hadde enka Mali Eriksdt. 1 hest, 3 kyr, 8 ungnaut, 10 sauer og 10 geiter, sådde 1/2 t. bygg og 1 t. havre og satte 2 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 4 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på bruket. Det er 68 da dyrkajord og 1 450 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Kvernmoen 122/5 i 1920 til Bersvend B. Kvernmo. Hestøyenget 122/7 i 1933 til Brynhild Røsseth, som var herifra. Eiendommen skulle bli lagt til bruket igjen etter hennes død. Sørheim 122/8 i 1933 til Elina A. Mogård, Fredriksmoen 127/3. Sørheim 122/8 s.å. til Berit K. Moslet. Hafellhaugen 122/9 s.å. til Olaf Petter Kolset. Åbakk 122/11 i 1940 til Anne J. Mogård. Fjelltun 122/15, Fjellstad 122/17, Fjellheim 122/18 og Fjellbu 122/26 til sønnene her, Baro, Ole, Reidar og Per Jarle Kulseth.

Brukere

1868-1895 Rolv Jonsen, f. 1829, d. 1875. G. 1858 m. Mali Eriksdt. Sør-Flakne fra Flora, f. 1833, d. 22.1.1913. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Mali, f. 1858, bodde heime, død ugift 28.5.1922. Barn: John, f. 1891, d. 24.2.1911 (far: Hans Olsen Uthus).
 2. John, f. 1860, tok over bruket.
 3. Erik, f. 1862, g.m. Brynhild Estensdt. Uthus, nordre 126/3, og kom dit.
 4. Bardo, f. 1863, reiste til Amerika.
 5. Berit, f. 1865, g.i Hegra 1902 m. enkmann Ottar Anderssen Hosetmb, f. 1862, d. 1919. Barn: Maria og Lina, tvillinger, f. 1902, Berntina og Ragna, tvillinger, f. 1904, Olga, f. 1908.
 6. Brynhild, f. 1868, oppfostret på Bardogarden, g.m. enkmann Peder Hanssen Røsset, Ustigarden. Barn: Ragnhild, f. 1891, g.m. Haldor Jonsen Mogård, Nordigarden 127/2, og Marie, f. 26.7.1906, d. 3.12.1923 (far til begge var Hans Olsen Uthus). Ragnhild hadde søn­nen Baro Martin, f. 10.1.1916, d. 11.7.1920 (far: John Nilssen Mosleth, Hafella).
 7. Ingeborg, f. 1870, d. 1948, oppfostret på plassen Kvitltrøa, g. m. Ole Geving i Lånke, d.  1944, reiste til Amerika i 1894. Barn: Martin, f. 1894, Ingebrigt, f. 1899, Ole, f. 1900, Anne Oline, f. 1901, Adolf, f. 1904, Eddie, Alfred, Emma, Ingeborg, Mabel. 1896-1927 John Rolvsen Moslett, f. 1860, død ugift 23.5.1928. 1928-1972 Julie Johansdt. Mosleth, f.  18.12.1910, d. 20.1.1987, datter til Ragnhild Mosleth Mogård, se ovafor, og Johan Petter Heggesbakk fra Skat­val. G. 1928 m. Rikard Birger Olsen Kulseth, se Sandmo 116/8 i Flora, f. 24.6.1904, d. 18.7.1988.

 Barn:

 1. John, f. 10.11.1927, g.m. Nikoline Olaug Wie i Førde, f. 1923, og bor der.
 2. Ole, f. 10.4.1929, g.m. Petrine Evjemo, se Fjellstad 122/17 nedafor.
 3. Johanna, f. 28.12.1931, d. 5.3.1932.
 4. Johan, f. 29.9.1933, g.m. Inger Olive Rotvold fra Tydalen, se Snip­pen 64/123 under Hårstad.
 5. Baro, f. 1.8.1935, g.m. Ragnhild Kløften, se Fjelltun 122/15 nedafor.
 6. Per Jarle, f. 1.10.1938, se Fjellbu 122/26 nedafor.
 7. Ragnhild Johanna, f. 21.6.1941, tok over bruket.
 8. Magnar, f. 6.6.1944, g.m. Kjelfrid Kjøsnes, Nordpå 153/1, f. 15.3.1946, bor på Bergtun II 64/71 under Hårstadlia. Barn: Tore, f. 1970, Solveig, f. 1979.
 9. Jan Bjarne, f. 10.10.1946, g.m. Inger Marie Aftret, se Nygården Aftret 150/13.
 10. Reidar, f. 26.1.1950, g.m. Guri Kulset, se Fjellheim 122/18 nedafor.

1973-         Ragnhild Johanne Rikardsdt.  Kulset f. 21.6.1941, g.m. Einar

Johnsen Uthus fra gnr. 126/4, f. 2.2.1937. Familien har tatt navnet Moslet. Ragnhild er niende generasjonen av slekta på bruket. Barn: Rita Johanne, f. 1965, Jo Oddbjørn, f. 1970.

ABAKK GNR 122/11

Tomta her ble utskilt fra Moslett, 122/1 i 1940 til Anne Johannesdt. Mogård fra Nordigarden 127/2, f. 1886, død ugift 16.5. 1954, som bygde her året etter sammen med broren Ingebrigt J. Mogård, f. 1894, død ugift 1965.

Anne hadde dattera Borghild Johanna, f. 1907 (far: Peder Olsen Uthus), g.m. Hilmar Thomassen Mogård, Movollen 125/2. I 1954 tok Anna Mogård, se Movollen, f. 2.2.1939, over eiendommen. G.m. Rolf Kristian Ingdal fra

Ingdalen i Agdenes, f. 16.5.1941.

Barn:

 1. Roar, f. 1964. Barn: Remi, f. 1988, mor: Marit Sæther, f. 1964.
 2. Willy, f. 1965, sb.m. Kari Hoem, f. 1967. Barn: Stine, f. 1989.
 3. Terje, f. 1968.

FJELLTUN GNR 122/15

Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 i 1970 til sønnen der, Baro Rikardsen Kulseth,  f.   1.8.1935,  og kona Ragnhild Henningsdt.   Kløften fra Tydal,  f. 27.5.1936, som bygde her s.å.

Barn:

 1. Else Jorunn, f. 19.6.1956, g.m. Steinar Per Hårstad, se Strandheim 24/5 under Fossan. Barn: Bjørnstein, f. 1978, Solrunn, f. 1981.
 2. Ruth Heidi, f 12.12.1957, g.m. Halbjørn Eidem, Eidemsnesset 58/9, f. 1952. Fosterbarn: Tvillingene Elisabeth og Thomas, f. 1990.

FJELLSTAD GNR. 122/17

Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 i 1977 til sønnen der, Ole Rikardsen Kul-seth, f. 10.4.1929, og kona Petrine Ingebrigtsdt. Evjemo fra Uthuslia 126/5, f. 17.12.1932, som bygde her i 1978.

Barn:

 1. Inge Jostein, f. 25.4.1955.
 2. Rolf Johan, f. 21.12.1957, sb.m. An-Magritt Kulsetås, se gnr. 122/29 nedafor.
 3. Per Ove, f. 26.10.1960, g.m. Brit Husby, se gnr. 122/28 nedafor.

FJELLHEIM GNR 122/18

Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 til sønnen der, Reidar R. Kulset, f. 26.1.1950, og kona Guri H. Kulset fra Kolset 129/1, f. 11.3.1953, som bygde her i 1978. Barn: Harry, f. 1974, druknet i Nea 23.3.1979, Ove Harry, f. 1979, Bjørg Janne, f. 1983.

FJELLBU GNR 122/26

Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 til sønnen der, Per Jarle R. Kulset, f. 1.10.1938, som bygde her i 1982.

GNR 122/28

Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 til Per Ove Kulseth, se Fjellstad 122/17, f. 26.10.1960, og Brit Husby fra Klæbu, f. 20.2.1967, som bygde her i 1986. Barn: Lena, f. 1988, Kristian, f. og d. 1991.

GNR 122/9 Tomta er utskilt fra Moslett 122/1 til Rolf Johan Kulseth, se Fjellstad 122/17, f. 21.12.1957, og An-Magritt Kulsetås, se Kolstad 130/20, f. 27.4.1963, som bygde her i 1986. Barn: Siv Oddveig, f. 1989.

KVERNMOEN GNR 122/5

Kvernmoen ble ryddet som husmannsplass under Nygarden Moslett og bu­reiserne flyttet inn i 1858. De var folk fra nabolaget, uten tilknytning til Nygards-slekta. I 1920 ble plassen utskilt og husmannen Bersvend Bersvendsen fikk skjøte fra gardmannen John Rolvsen for 3 000 kroner.

I 1875 var Kvernmoen sameie til de to Nygards-bruka. Det var 1 kjøreokse, 1 ku, 2 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter på plassen og utsæden 1 kvarter bygg,

1 åtting blandkorn, 1/2 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest,

2 kyr, 3 sauer og 1 gris på bruket. Det er 13 da dyrkajord og 129 da produktiv skog.

Brukere

1858-1898 Anders Arnsen fra Ner-Hafella, plass under Litjstoggo Moslett, f. 1826, d. 1878, G. 1851 m. Marit Einarsdt. fra Stokkmoen (Enaran), f. 1820, d. 18.4.1915.

Barn:

 1. Arnt f. på Stokkmoen 1851, flyttet til Bjørnør i 1868, var i Tydalen som skredder i 1875, flyttet til Os i Østerdalen i 1877, der han var banevokter. Dattera Marie ble g.m. Peder Olsen Tronset, gnr. 128/1.
 2. Anne, f. på Krokstad 1853, tok over plassen.
 3. Kirsti, f. på Stokkan 1857, g.m. enkmann Jon Johansen Tronsetmoen.
 4. Berit, f. 1860, d. 1861.
 5. Ole, f. 1866, banevokter i Hakadal, stasjonsmester på Os, død i tog­ulykke.

1899-1937 Anne Andersdt.,  f.   1853, d.   11.4.1948. G.   1880 m. Bersvend Bersvensen Krokstad fra Gammelsvea, f. 1857, d. 30.5.1939. Familien flyttet hit fra plassen Tjenna på Krokstad og der er barna født.

Barn:

 1. Ole, f. 1880, reiste til Amerika i 1900 under navnet Krogstad, d. 1961, gift, men barnlaus.
 2. Marit, f. 1882, d.  1885.
 3. Berit, f. 1884, g.m. Ingebrigt Ingerigtsen Melan, gnr. 116/3 i Flora.
 4. Marit, f. 1886, d. 1983, reiste til Amerika i 1905 under navnet Krog­stad, g. 1910 m. Arnt Jonsen Mosand, Brannhaugen, fra Støren, f. 1878, d. 1965, bodde i Canada Jarwin, f. 1910, Arnold, f. 1911, Raymond, f. 1913, Irene, f. 1916, Alton og Milton, tvillinger, f. 1922.
 5. Anton, f. 1889, d. 1890.
 6. Marit, f. 1891, reiste til Amerika i 1909, under navnet Krogstad, g. 1914 m. Albert Gunderson fra Telemark. Barn: Levina, f. 1914, g.m. Håkon Rønsberg, se Rønsbergstrøa 103/5, Irvin, f. 1915, g.m. Oline Hoem, Conrad, f. 1917, Alvord, f. 1919.
 7. Bersvend, f. 1895, tok over bruket.
 8. Anne, f. 1897, d. 1987, g. 1932 m. Sigbert Larsen fra Alstadhaug i Nordland, f. 1892, d. 1965, bodde i Trondheim. Barn: Jahn Bjarne, f. 1935, g.m. Johanna O. Kolset, f. 1937, bor på Hafellhaugen 122/9.

1938-1950 Anton Bernhard Ingebrigtsen Kvernmo, f. Melan 12.3.1909, død ugift 21.3.1951, tok over bruket etter morfaren.

1951-1978 Bersvend Bersvendsen Kvernmo, f. 1895, d. 1990. G. 1934 m. Kri­stine Ingebrigtsdt. Krogstad, Ækra 121/11, seder. Barn: Johanna, f. 1.10.1934, se Nordsto Øverlia 87/1.

1979-1983 Olav I. og Johanne Petrine T. Mosleth, se Haugen 123/3.

1983-         Jenny, f.  17.12.1946, se Moen 123/3, g.m. Rolf Bendiksen, f.

2.7.1946. Barn: Roar, f. 1970, Jan Olav, f. 1973, Anne Jorunn, f. 31.12.1976.

HAFELLHAUGEN GNR 122/9 (NER HAFELLA)

Her låg en husmannsplass som opphavlig hørte Litjstoggo Moslett til og bu­reiseren var sønnen der. Ikke før i 1874 er plassen ført under Nygarden i skoletoll-listene, og da under Øvergarden. Det var jordskifte som førte til forandringa. Det fortelles at plassen, som til vanlig ble kalt Ner Hafella, gikk under navnet Kongtrøa. I 1875 var det 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter i plassfjøset og utsæden er gitt opp til 1 kvarter bygg, like mye av blandkorn og av havre og 2 t. poteter.

I 1933 kjøpte læreren Olaf Petter Kolset omkring 5 da jord fra Øver Nygar­den 122/1, der broren Rikard bodde. Eiendommen ble utskilt under navnet Hatellhaugen 122/9 og her var den gamle husmannsplassen med. Kjøpesum­men ble satt til 1 000 kroner. I 1934 ble en skogpart som låg inntil, omkring 2 da, utskilt fra Litjstoggo Moslett under navnet Granly 123/4 og lagt til. Olaf P. Kolset og kona Brynhild bygde nye hus og drev eiendommen som et små­bruk med ku, et par geiter og noen sauer. Før 1962 bodde de her om somme­ren og på Kolset skole om vinteren, men fra 1962, da skolen ble lagt ned, ble Hafellhaugen permanent bosted.

Brukere

-1762-         Bersven Henningsen og Kari Torkjelsdt., se Markåa under Dersto Rønsberg, var trulig bureisere her.

-1792-1813 Anders Olsen, se Yster Markåa under Ustigarden Rønsberg, f. 1741, d. 18 , og kona Goro Persdt., f. ca. 1742, d. 1813. Barnlaust ekteskap. På plassen bodde også søster hans, Mali, f. 1737, død ugift i 1804. Anders og Mali ble tidlig farlaus og vokste opp i svært fattigslige kår. Men de var av lensmannsslekta på Mølnhus og der var de født. Han tjente på Mebost og hun på Stubbe før de kom til Mosletta, til slektninger i Stokk-grenda.

1814-1834 Anders Arnsen og Ingeborg Jonsdt., se Litjstoggo Moslett, flyttet hit da de ga seg med gardsdrifta og tok kår.

1835-1859 Arn Anderssen, f. 1794, d. 1879. G. 1824 m. Kirsti Mikkelsdt. Rolsetbakkan fra Norderbakken, f. 1801, d. 1867. De tok over plassen etter foreldra hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1824, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1826, g.m. Marit Einarsdt. Stokkmoen, se Kvernmoen ovafor.
 3. Mikkel, f. 1831, tok over plassen.
 4. Am, f. 1834, d. 1840.
 5. Ingebrikt, f. 1838, d. 1839.
 6. Brynhild, f. 1841, død som spedbarn.
 7. Brynhild, f. 1844, død som barn?

1860-1880 Mikkel Arnsen, f. 1831. G. 1860 m. Anne Olsdt. Stokke fra Yster Stangdalen, f. 1833. Familien reiste til Amerika.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1860. Sønnen Albert Sagdahl, f. i Amerika, ble g.m. Si­grid Olsdt. Dyrdal, søndre gnr. 62/7.
 2. Arnt, f.  1866, død som spedbarn.
 3. Arnt, f. 1870, d. 1871.
 4. Marit, f.  1874.
 5. Anne, f.  1877.

1881-1919 Ingeborg Arnsdt., f. 1824, død ugift 8.7.1919, hadde i ungdommen tjent på Strinda, men kom tilbake til Mosletta og gikk som tjener. Hun tok over stua på Ner Hafella da broren flyttet og ble den siste på plassen.

Barn:

 1. Arnt, f. 1854 (far: Ola Arnsen Storodden), flyttet til Bjørnør i 1870, g. i Gildeskål i Nordland 1877 m. Johanne Marie Larsdt. Kvernes, f. 1856, og bodde der. Barn: Olea Helmine, f. 1877, Harald Antonius, f. 1879.
 2. Anders, f.  1864 (far: Anders Arnsen Såttem fra Horg), flyttet til Brakstad i Åsen i Nord-Trøndelag.

1933-1987 Olaf Petter Olsen Kolset fra Kolsetmoen 129/17, f. på Nessmelan (Sandmo) i Flora 2.3.1907, d. 29.12.1979. G. 1930 m. Brynhild Eline Eriksdt. Uthus fra nordre gnr. 126/3, f. 17.8.1909, d. 3.9.1989.

Barn:

 1. Ole, f. 2.7.1930, g.m. Aud Ingeborg Eggen fra Os i Østerdalen, f. 1934, bor i Flesberg i Buskerud. Barn: Britt Inger, f. 1960, Trude, f. 1961, Øivind, f. 1971.
 2. Einar, f. 18.1.1936, g.m. Gunvor Norbeck, f. Rygh 1939, bor i Hafrs­fjord i Stavanger. Barn: Sissel Karin, f. 1957, Erik, f. 1965.
 3. Johanna, f. 1937, tok over bruket.
 4. Kolbjørn, f. 4.5.1940, g.m. Ingfrid Aspen fra Tydal, f. 1944, bor i Melhus. Barn: Frode, f. 1965.
 5. Oskar Bjarne, f. 22.1.1943, d. 19.10. s.å.

1988-       Johanna Kolset, f. 8.8.1937 og Jahn Bjarne Larsen, f. i Strinda

30.6.1935, se Kvernmoen 122/5.

Barn:

 1. Stein Olav, f. 18.6.1959, g.m. Anne Berit Ødegård, se Hafellbakken 122/31 nedafor.
 2. Bjørg Astrid, f. 24.1.1970, sb.m. Odd Egil Hansen, Granåsen 15/12 under Bellet, f. 4.4.1967. Barn: Linn Oddveig, f. 1990.

HAFELLBAKKEN GNR 122/31

Denne tomta er på tuftene etter den gamle husmannsplassen Ner Hafella og er utskilt fra Hafellhaugen av Johanna og Jahn Bj. Larsen til sønnen Stein Olav Larsen, f. 18.6.1959, og kona Anne Berit Ødegård fra Svebakken 120/8, f. 27.2.1963, som bygde her i 1989. Barn: Jahn Steinar, f. 1982, Lars Erik, f. 1985, Emilie, f. 1991.

MOSLETT ØSTRE GNR 122/3 (NYGARDEN)

Denne halvparten av Nygarden ble under delinga i 1868 tatt over av Marit Jonsdt. og Tomas Olsen, som flyttet hit fra husmannsplassen Stangdalen. De fikk skjøte av far hennes, Jon Rolvsen, for 300 spd., samme pris som Rolv Jonsen skulle gi for sin halvpart. Jon Rolvsen sjøl holdt igjen en liten part, Hafella 122/2, og skulle dessuten ha kår i begge brukshalvpartene. Men Jon ble boende hos Marit og Tomas og de fikk i 1873 skjøte på den utskilte Hafel­la for 40 spd. og har senere hørt her til. Husa på bruket ble også delt i 1868 og Marit og Tomas flyttet sine til nye tufter, litt sør for det gamle tunet.

Marit og Tomas døde barnlaus, og det ble tidlig ordnet slik at brordatter hennes, Mali Jonsdt. Uthus, kom her som sytning slik at den gamle slekta skulle holde fram her også. Men ikke før i 1912 ble skjøte ordnet, fra Tomas Olsen til Peder Olsen for 7 500 kroner. Tre dager etter at skjøtet ble datert, døde Tomas.

I 1875 var det 2 hester, 4 kyr, 5 ungnaut, 12 sauer og 10 griser på bruket og utsæden 1 t. bygg, 1 åtting blandkorn, 1/2 t. havre og 3 1/2 t. poteter. Om­kring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut og 2 griser og 60 da dyrkajord. Det er nå 84 da dyrket og den produktive skogen er 1 205 da.

Fra Nygarden er utskilt: Kammen vestre 122/6 i 1925 til sønnen her, Tomas R Moslet og lagt til Kammen 123/2. Kammen vestre 122/10 i 1938 til d.s. Motun 122/12 i 1954 til Fredrik I. Mosleth. Sirivollen 122/13 i 1970 til Siri og Agnar Ræstad. Bursstoggo 122/14 i 1970 til Reidar Johannes Ulseth.

Brukere 1868-1911 Marit Jonsdt., f. 1837, d. 15.10.1898. G. 1859 m. Tomas Olsen Stokke fra Yster Stangdalen, f. 1836, d. 27.9.1912. De tok over denne halvpar­ten av heimbruket hennes. De hadde bare ett barn, Ola, f. 1859, d. 1860. I lang tid var Mali Persdt. Nøvelbakken og dattera Ragnhild her på bruket som tjenere.

1912-1937 Mali Jonsdt. fra Nordigarden Uthus, f. 1871, d. 9.1.1947, var bror­datter til Marit Jonsdt. og kom her som sytning. G. 1891 m. Peder Olsen Morset, f. 1861, d. 19.4.1949. De bodde i mange år på Kamen før de flyttet hit, og der er barna, så nær som det eldste, født.

Barn:

 1. Tomas Martin, f. 1891, g.m. Mali Tomasdt. Mogård, se Moslettka-men 123/2.
 2. Sigrid, f. 1893, g.m. Peder Haldosen Krogstad, gnr. 121/4.
 3. Ole, f. 1897, tok over bruket.
 4. Johanna, f. 1900, død ugift 1974, bodde i Trondheim.

1938-1965 Ole Pedersen Moslet, f. 15.3.1897, d. 1987. G. 1926 m. Gurine Johnsdt. Mogård fra Framistoggo 127/1, f. 30.10.1901, d. 21.7.1949.

Barn:

 1. Molfrid, f. 17.4.1927, d. 23.6.1929.
 2. Magne, f. 1930, tok over bruket.

1966-         Magne Olsen Moslet. f. 5.5.1930, d.   18.7.1989, og Bjørg Reidarsdt. Sævik fra Snåsa, f. 18.6.1942. Familien er åttende og niende genera­sjonen på bruket.

Barn:

 1. Geir Roar Brønseth, f. 1961, d. 10.11.1981.
 2. Målfrid Gurine, f. 1975.
 3. Ole Jan, f. 1977.

MOTUN GNR 122/12

Tomta er utskilt fra Nygarden Moslett 122/2 i 1954 til Fredrik Ingvardsen Mosleth fra Haugen 123/3, f. 17.11.1922, d. 1986. Han og kona Sigrid Johnsdt. Lien fra Nordsto 87/1, f. 20.3.1923, som bygde her. Barn: Sollaug Randi, f. 8.2.1959.

HAFTORDSMOEN

Dette er trulig eldste husmannsplassen på Moslett. Den hørte Nygarden til, men ble under jordskiftet 1873 lagt til Storstoggo. Tjue år senere ble den lagt øde. De siste som drev den, var søskena Marit og Haftord og begge døde uten etterkommere. Farmor deres var datter på Nygarden og hun og mannen, som plassen senere fikk navn etter, hadde fått tillagt husmannsplassen, som opp­havlig var ei kalvtrø, en bra jordveg. Søskena hadde i 1875 2 okser, 3 kyr, 6 sauer og 10 geiter i fjøset og 1/2 t. bygg, 1 kvarter blandkorn, like mye havre og 3 t. poteter i utsæd. Husa på Haftordsmoen stod der Mobakk senere ble bygd opp. Sara Simensdt. på Storstoggo fikk i 1889 bygsel på Haftordsplassen, men ble boende heime.

Brukere

1737-1763 Erlend Olsen, f. ca. 1690, d. 1748, er i manntallet 1701 ført som vanfør og det er lite trulig han hadde jord å drive. Mor hans, Marit, f. ca. 1656, d. 1706, losjerte på Tronset som enke i 1701, og der døde hun. Erlend var hos mora, men de to eldre brødrene Jon, f. ca. 1677, tjente på Ner-Hoem, og Sven, f. ca. 1685, på Dyrdalen. Faren Ola døde før 1699. Erlend ble g. 1736 m. Kirsti Olsdt. fra Midti-Stokkan, f. 1701, d. 1766.

Barn:

 1. Ola, f. 1737, død som spedbarn.
 2. Ola, tvilling, f. 1737, tok over plassen.
 3. Marit, f. 1740.
 4. Jon, f. 1742, d. 1768.

1764-1780- Ola Erlendsen, f. 1737, d. 1773. G. 1764 m. Ingeborg Nilsdt. Moslett, trulig på Nordpå-Jardet Uglan, f. ca. 1739, d. 1773. Da de døde, bodde Ola og Ingeborg på Stokkan.

Barn:

 1. Erlend, f. 1759 (mor: ?), g.I m. Ingeborg Olsdt. Rønsberg, II m. Kirsti Persdt. Eidemsplassen, se Rolsetbjørga (Elendan).
 2. Ingeborg, f. 1764.
 3. Nils, f. 1766.
 4. Kirsti, f. 1768, tjente på Nygarden, død ugift 1802.
 5. Jon, f. 1769.

1792-1830 Marit Jonsdt. fra Nygarden Moslett, f. 1764, d. 1814. G. 1792 m. Haftord Jonsen fra Størset, f. 1760, d. 1845, som var skredder.

Barn:

 1. Marit, f. 1793, g.m. enkmann Arn Torkjelsen Kolsetmoen, Nistoggo.
 2. Kari, f. 1795, g.m. Even Haftordsen Bårsetplassen, se Nordistoggo Aftret.
 3. Jon d.e., f. 1798, tok over plassen.
 4. Goro, f. 1803, d. 1824.
 5. Jon d.y., f. 1807, tjente på Aftret. Barn: Per, f. 1832 (mor: Brynhild Persdt. Kjøsnes, Bårdgarden), se Aftretsåsen (Pe-Jonsrommet).

1831-1867 Jon Haftordsen d.e., f. 1798, d. 1868. G. 1831 m. Mali Tomasdt. Slind fra Frampå-Jardet, f. 1809, d. 1891.

Barn:

 1. Marit d.e., f. 1832, drev plassen sammen med broren, død ugift 1894.
 2. Marit d.y., f. 1837, reiste til Amerika.
 3. Haftord, f. 1839, d. 1840.
 4. Goro, f. 1843, g.m. Ola Olsen Kolsetgjerdet.
 5. Haftord, f. 1847, død ugift 1880, tok over plassen.
 6. Tomas, f. 1849, d. 1850.

1868-1894 søskena Haftord og Marit d.e.

MOSLETTKVITLA

Denne plassen hørte Nygarden Moslett til. De som var bureisere her, hadde vært brukere på Mebost, men måtte vike for bergskriver Halsten Nikolai Røyem. Tåmmås-Kariplassen, se nedafor, ble visstnok utskilt fra denne Kvitlplassen. Senere ble plassene slått sammen igjen. I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer, 7 geiter og 1 gris på plassen og utsæden var 1 kvarter bygg, like mye havre og 2 t. poteter. Plassen eksisterte til omkring 1910.

Brukere

1792-1822 Per Anderssen fra Størset, f. 1746, d. 1824. G. 1789 m. Gjertrud Persdt. fra Negarden Eidem, f. 1751, d. 1824. Per var g. I m. Berit Torkjelsdt, Mebost, Nedpå-Jardet, og hadde fire barn med henne, se der.

Barn:

 1. Per, f. på Mebost 1790, tok over plassen.
 2. Kari Bersvensdt., fosterdatter, f. 1792, g.m. skomakeren Tomas Jon­sen Kvellohaugen og tok over en part av plassen, se Tåmmås-Kari­plassen nedafor.

1823-1855 Per Persen, f.  1790, d.  1864. G.  1823 m. Kari Gunnarsdt. Bergsnesset fra Ninesset på Nervik, f. 1798, d. 1890, som fikk kår av Haftord Estensen da sønnen flyttet herifra.

Barn:

 1. Per, f. 1824, tok over plassen.
 2. Gjertrud, f. 1827, g.m. Ingebrikt Haldorsen Rønsberg, se Konntrøa under Ner-Lia.

1856-1868 Per Persen, f. 1824, G.I. 1850 m. Margret Persdt. Mølnhus, f. 1826, d. 1872. De var først bureisere i Krokstadøya. Fra Kvitla flyttet de til Mølnhus, der hun døde. De hadde ei stue i Mølnåa. G.II 1881 m. Ingeborg Persdt. Gresslimoen i Tydalen, f. 1843, og flyttet dit.

Barn i 1, ekteskap:

 1. Kari, f. 1850, g.m. Paul Tomassen Bellåsen, reiste til Amerika i 1880. Barn: Mikal, f. 1877 (far: Per Ellingsen Stene fra Ålen).
 2. Per, f. 1852, reiste til Amerika i 1880.
 3. Peder, f. 1859, oppfostret på Mølnhus. Barn: Marit, f. 1881 (mor: Mali Olsdt. Stor-Evjen, Ol-Maliplassen), g.m. John Renaldsen Stokksveen.
 4. Ingeborg, f. 1862, tjente på Mølnhus til hun reiste til Amerika i 1882.
 5. John, f. 1868, d. 1940, g.m. Ragnhild Berntsdt. Hilmo fra Tydalen, f. 1874, d. 1963, reiste til Amerika i 1900.

1869-1903- HaftordEstensen fra naboplassen Kvitltrøa, f. 1839, d. 14.7.1903. G. 1866 m. Gjertrud Olsdt. fra Stamnesåsen, f. 1840, d. 22.6.1921.

Barn:

 1. Esten, f. 1875, d. 1897.
 2. John Kristensen (fostersønn fra Krokstadøya), f. 1888, d. 1908.

KVITLA (TÅMÅS-KARIPLASSEN)

Tidlig i 1830-åra ryddet Tomas Jonsen fra Kvellohaugen, f. 1778, og kona Kari Bersvensdt. f. 1792, seg plass på Nygarden Moslett. De tok visstnok over en part av plassen til Per og Gjertrud Kvitlen, der Kari var oppfostret. Hun var visstnok datter til Dordi Jonsdt. Mebost-Markåen (Pe-Persrommet), som tjente på gardene på Mosletta. En vårdag i 1837 kjørte Tomas seg ned på Selbusjøen sammen med Per Bernsen Stor-Evjen, se Storstoggo Moslett, og begge druknet. Tåmås-Kari satt senere her som enke og plassen fikk navn etter henne. Til sist ga hun avkall på jordvegen, slik at fosterbroren Per Per­sen Kvitlen fikk igjen den. Hun bodde i plasshusa sine ennå i 1865, men døde hos dattera på Hårstad i 1871. Tomas og Kari hadde giftet seg i 1818 og losjer­te flere steder på Mosletta før de kom her.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1813 (mor: Goro Persdt. Hårstadengan), g.m. Sjurd Ol­sen Flønestangen, Nertangen.
 2. Jon, f. 1815 (mor: Marit Olsdt. Hårstadplassen).
 3. Gjertrud d.e., f. 1820, g.m. Ola Tomassen Mebakken på Selbustranda.
 4. Gjertrud d.y., f. 1826, g.m. Gunnar Olsen Nykkelmoen.
 5. Soffi, f. 1829, g.m. Nils Persen Åsbakken på Ner-Hårstad.
 6. Jon, f. 1832, d. 1834.
 7. Dordi, f. 1836, d. 1838.

LITJSTOGGO/STORSTOGGO

Arn eller Arnt eller Arne, alle skrivefomer brukes, var bruker her i en år­rekke, fra før 1609 til midten av hundreåret. Han er den eneste som er kom­met med i feskatten i 1628, der han blir skattlagt for 7 kyr og 2 ungnaut. I 1645 svarte han skatt for kone, 3 sønner og 2 døtre.

Ti år senere bruker to av sønnene gården sammen. Det er ikke sikkert at den fysiske delinga av hus og jord kom nå, den kan ha skjedd mye senere, kanskje i neste generasjon. Bjørn Arntsen var født ca. 1610 og hadde i 1665 sønnen Ola, født 1651. Dette blir den senere Storstoggo-slekta. Jon Arnsen var 2-4 år yngre enn broren og var altså født noe etter 1610. Han hadde søn­nen Arnt Jonsen, født 1663. På gården var det i 1665 også to drenger: Erik, født 1625, trolig en yngre bror av brukerne, og Lauritz eller Lars, født 1651.

Brødrene brukte Moslett til ut i 1690-åra. I 1701 brukte Arnt Bjørnsen Storstoggo, født 1657. Han hadde sønnene Bjørn (1699) og Nils (1700).

I Litjstoggo satt nå enken med sønnene Peder Andersen (1671), Ola (1661), Bersvend (1673), Nils (1681) og Jon (1683). Peder ble bruker allerede i 1702. Jorda som var i familiens eie, fortsatte ihvertfall å være det i det 18. år­hundre.

MOSLETT GNR 123/1 (LITJSTOGGO)

På alle tre Moslett-bruka var det sjøleiere helt fra slutten av 1600-åra, men brukerne både her og på Storstoggo svarte landskyld til Trondhjems Hospital av 6 marklag hver. De hadde sjøl bygselrett til hele eiendommen.

Brukerne på Litjstoggo kom i gjeld til Tydal kirke, som ble eier av bruket, visstnok ved skiftet etter Anders Arnsen i 1767. Senere ble bruket innløst, men igjen solgt til kirka i 1798 til en pris av 450 rdr., som stod som pante­gjeld i bruket. 11803 måtte den gamle slekta gi opp for godt og Jon Bardosen Mogård tok over. Det gamle bygselfolket, Anders Arnsen og Ingeborg Olsdt., fikk kår, men måtte låne 20 rdr. av lensmann Norbye for å få opp hus til seg på kårjorda Hafellhaugen.

Jon Bardosen Mogård overlot Litjstoggo i 1811 til sønnen Ola Jonsen og kona Brynild Olsdt., som flyttet hit et par år senere. Sønnen Jon reiste til Amerika med familien i 1867, samme året som Knut Eriksen Langås kjøpte Litjstoggo av Tydal kirke. 11872 fikk utskiftningassistent Johan Sivertsen Hå­ker skjøte fra Knut Eriksen. Den senere slekta her kom inn i 1886, da Peder Olsen Morset kjøpte eiendommen av Johan Håker for 7 500 kroner. I 1723 er utsæden på bruket satt til 1/2 t. bygg og 3 t. havre og buskapen til 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 3 geiter. Det ble betalt kvernskatt og Moslett-brukerne betalte engskatt for slått i allmenning slik som nevnt i 1661.

1 1866 er Litjstoggo gitt opp til 65 mål dyrkajord og 9 mål naturlig eng. Det meste av foret kom fra markaslåtten – 61 lass årlig. På heimjordet var årlig avling 13 t. bygg, 40 t. havre, 56 t. poteter og 18 lass høy. Bruket kunne fø

2 hester, 14 kyr, 20 sauer og 1 gris. Det var tre setrer felles med de andre Moslett-bruk. Fra skogen kunne årlig avvirkes 2 tylfter tømmer.

I 1875 hadde Johan Sivertsen Håker 1 hest, 1 okse, 5 kyr, 6 ungnaut, 10 sau­er, 6 geiter og 3 griser, sådde 2 t. bygg og satte 7 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 7 kyr, 7 ungnaut, 12 sauer, 3 geiter og 3 griser. Det er 84 da dyrkajord og 1 000 da produktiv skog.

Fra Litjstoggo er utskilt: Kammen 123/2 i 1925 til Tomas P. Mosleth. Hau­gen 123/3 i 1927 til Ingvald O. Mosleth. Granly 123/4 i 1934 til Peder O. Kul-seth. Nystrand 123/5 i 1948 til Bernhard B. Kvernmo. Sverresborg 123/6 i 1951 til Ivar Kulseth. Heimtun 123/7 i 1953 til dattera her, Signe L. Overvik. Sjøheim 123/9 i 1963 til Gunnar Ødegård. Linkstasjon Bringen 123/11 (også fra Storstoggo 124/1) i 1963 til Forsvarsdepartementet. Flaten 123/12. Østre 123/13.

Brukere

-1701        Anders, død før 1699, og Anne, f. ca. 1639, d. 1713.

Barn:

 1. Ola, f. ca. 1661, tjente på Krokstad i 1701, g. 1703 m. Marit Bjørnsdt. (Hårstad?). Barn: Anders, f. 1704, Halvard, f. 1708, begge født på Hårstad.
 2. Arn, ca. 1670, g.m. Anne Eriksdt., se Nordpå-Jardet Uglan. Sønnen Anders kom hit igjen.
 3. Per, f. ca. 1671, d. 1706, drev bruket i åra 1702-1706.
 4. Bersven, f. ca. 1673, g.m. enke Anne Olsdt. Tronset og kom dit.
 5. Nils, f. ca. 1680, tjente hos broren på Uglan, d. 1713.
 6. Jon, f. ca. 1683, tok over bruket.

1707-1737 Jon Anderssen, f. ca. 1683, d. 1744. G. 1714 m. Berit Jonsdt. Uglem fra Jensgarden, f. ca. 1686, d. 1771. I ungdommen tjente Jon på Grøtem, men da ingen av de eldre brødrene tok over, flyttet han heim. Han og Berit byttet bruk med brorsønnen hans og flyttet til Innbygda og der døde de.

Barn:

 1. Nils, f. 1715, g.m. Ingeborg Sjurdsdt. Sesseng, tok over Nordpå-Jardet Uglan etter foreldra hans, men flyttet til plassen Ugldalen, se der.
 2. Anne, d.e., f. 1717, g.m. Ola Svensen Mogårdsmoen.
 3. Anne, d.y., f. 1718, g.m. Sjurd Jonsen Nervik, Ustigarden.
 4. Mali, f. 1719, g.m. Per Olsen Marstad, se Ustigarden Uglan.
 5. Anders, f. 1721, død på Uglan 1747.
 6. Kari, f. 1722, nevnes som fadder i 1757.
 7. Jon, f. 1724, g.m. enke Helke Ingebriktsdt. Bårsetplassen og kom dit.
 8. Per, f. 1725, d. 1726.
 9. Gunhild, f. 1727, g.I m. Jon Bjørnsen Rolsetgrubben, II m. enkmann Per Pålsen Stubbhaugen, III m. enkmann Per Olsen Hove, Lekåa.
 10. Ingeborg, f. 1729, død før 1744.
 11. Per, f. 1730, g.m. Berit Olsdt. Tuset, se Øråsplassen i Flora.
 12. Arn, f. 1732, g.m. Goro Pålsdt. Flakne, som tok over Nordpå-Jardet Uglan etter bror hans.
 13. Hans, f. 1734, g.m. Goro Persdt. Garberg, se Uglåsen (Neråsen).

1738-1767 Anders Arnsen fra Nordpå-Jardet Uglan, f. 1705, d. 1767. G. 1735

m. Anne Persdt. fra Nygarden Mebost, f. 1708, d. 1791. De byttet bruk med farbror hans og flyttet hit fra Nordpå-Jardet.

Barn: (de to eldste født på Uglan):

 1. Arn, f. 1735, tok over bruket.
 2. Gjertr.ud, f. 1737, død som barn.
 3. Per, f. ca. 1739, g.m. Berit Olsdt. Krokstad, se Nygarden Mebost.
 4. Nils, f. 1742, død som spedbarn.
 5. Anne, f. 1744, g.m. Jørn Olsen Hovsbrottet.
 6. Gjertrud, f. 1747, g.m. Jon Hanssen Tronset.
 7. Nils, f. 1750, g.m. enke Marit Guttormsdt. Berge, Ustigarden, og kom dit.

1768-1788 Arn Anderssen, f. 1735, d. 1796. G. 1767 m. Goro Pålsdt. Tronsetåsan, f. 1742, død før 1792. Barn: Anders, f. 1767, tok over bruket.

1789-1802 Anders Arnsen, f. 1767, d. 1835. G. 1789 m. Ingeborg Olsdt. Krokstad d.e. fra Ustigarden, f. 1767, d. 1834. De fikk kort brukertid og satt senere som kårfolk med husmannsplassen Hafellhaugen som bosted.

Barn:

 1. Goro, f. 1790, g.m. Torkjel Olsen Eidemsnesset.
 2. Berit, f. 1792, g.m. Jon Mikkelsen Uthusmoen, se Øver Hafella nedafor.
 3. Arn, f. 1794, g.m. Kirsti Mikkelsdt. Rolsetbakkan, se Ner Hafella (Hafellhaugen), som de tok over etter foreldra hans.
 4. Ola, f. 1796, g.m. enke Marit Estensdt. Kolsetmoen, Framistoggo, og kom dit.
 5. Anne, f. 1799, g.m. Anders Jonsen Kolset, se Klesethaugen.
 6. Ingeborg, f. 1805, d. 1807.

1803-1812 avlsbruk under Bardogarden.

1813-1852 Ola Jonsen fra Bardogarden (Mogarden), f. 1785, d. 1853.. G. 1815 m. Brynhild Olasdt. Kyllo, f. 1786, d. 1861.

Barn:

 1. Mali, f. 1815, g.m. Torkjel Jonsen Hårstad, se Dalsjardet på Aftret.
 2. Jon, f. 1819, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1825, heime ennå i 1859.

1853-1866Jon Olsen, f. 1819. G. 1845 m. Mali Jonsdt. Ner-Lien fra Ustigarden, f. 1823. Familien reiste til Amerika i 1867.

Barn:

 1. Ola, f. 1845, g. 1867 m. Berit Jonsdt. Flakne fra Flora, f. 1849, rei­ste til Amerika sammen med foreldra hans, bodde i Minnesota.
 2. Brynhild, f. 1849, g.m. Per Jonsen Mogård, Bardogarden, reiste til Amerika i 1866.
 3. Sofie, f. 1854, g.m. Hans Hanssen Holtan.
 4. John, f. 1858.

1867-1871 Knut Eriksen fra As i Rennebu, f. 1823, og Rennei Toresdt. fra Resell i Meldalem kom hit fra Langåsen på Hølonda, men flyttet dit igjen, til garden Gaustad. Her på Moslett ble yngste barnet født, Mikal i 1868, som senere ble kolonialhandler i Trondheim under navnet Gaustad.

1872-1878 Johan Sivertsen Håker fra Oppdal, f. 1840, hadde foreldra med seg: Sivert Kristoffersen Håker, f. 1808, d. 1880, og Ågot Simensdt., f. på Hjerkinn i Dovre 1804, d. 1886, som visstnok var av Korsvoldfolket. Sønne­sønnen deres, Sivert Kristoffersen, f. i Dovre 1865, var også med dem og li­kens svigersønnen Johan Peter Sand, se Krokstadmoen 121/2.

1879-1885 Torsten Simensen og Ragnhild Pettersdt. Korsvold, se Litj-Evja (Ysterbakkan). De yngste barna, Olaf og Thorvald, ble født her.

1886-1926 Peder Olsen d.e. fra Morset, f. 1856, d. 27.1.1930, hadde vært i Amerika noen år. G. 1885 m. Sissel Simensdt. fra Storstoggo Moslett, f. 1857, d. 9.10.1926. Barnlaust ekteskap, men fostersønnen Ludvik, f. 1897, tok over bruket. Mor til Peder, Siri Persdt. Morset, f. på Eidemsbrennan 1835, var også med hit, d. 5.3.1924, og likens broren Peder Olsen d.y., se Nygarden Moslett.

1927-1952 Ludvik Bernhard Torstensen Moslet, f. 1897, se Langsetbakken 38/14, d. 1.8.1955. G. 1921 m. Berntine Sofie Ingebrigtsdt. Kulset fra Granli

130/25, f. 1899, d. 8.7.1978.

Barn:

 1. Signe, f. 1922, g.m. Harald Karl Haldorsen Overvik, se Heimtun 123/7 nedafor.
 2. Gudrun, f. 12.10.1923, g.m. Bjarne Eliassen Mebust, se Rønsbergsjardet 103/2.
 3. Solveig, f. 27.4.1925, g.m. John Johnsen Evjemo, Moheim 83/9, bor i Trondheim.
 4. Peder, f. 1927, tok over bruket.

1953-1977 Peder Ludviksen Moslet, f. 23.10.1927. G. 1948 m. Marit Johannesdt. Lien fra Storås 90/11 på Litj-Evja, f. 15.5.1925.

Barn:

 1. Bodil Synnøve, f. 21.7.1948, g.m. Ingebrikt Græsli i Tydal, f. 1945. Barn: Ingvild, f. 1971, Per Ole, f. 1976, Maj Brit, f. 1977.
 2. Bente Helen, f. 16.9.1949, g.m. Harald Uglem, se Lyngstad 50/52 under Uglem.
 3. Aud Toril, f. 29.3.1951, g.m. Kolbjørn Uthus, se Bergtun 123/17 nedafor.
 4. Lennart, f. 1952, tok over bruket.
 5. Elsa Jorid, f. 25.7.1954, d. 27.10. s.å.
 6. Sissel Anne, f. 13.4.1956, g.m. Egil Jønland, se Granhaug 49/15 un­der Uglem.
 7. Janne Tove, f. 11.12.1957, g.m. Odd Olav Alseth, se Myrvang 50/24 under Uglan. Barn: Per Gunnar, f. 1978, Karianne, f. 1981, Marius, f. 1986.
 8. Unni Sofie, f. 7.12.1961, sb.m. John Olav Hammer, Garli 33/21. Barn: John Thomas, f. 1986, Lars Petter, f. 1990.

1978-       Lennart Moslet, f. 27.10.1952. G.m. Guri Janni Trondsetås,

f. 1.2.1955. Barn: Liv Grete, f. 1975, Per Johan, f, 1977.

HEIMTUN GNR 123/7

Tomta er utskilt fra Litjstoggo Moslett i 1953 til dattera der, Signe Ludviksdt. Moslet, f. 15.4.1922, og mannen Harald Haldorsen Overvik fra Ustistoggo 135/1, f. 2.8.1921, som bygde her s.å. De var g. 1948.

Barn:

1.   Helge, f. 29.6.1949, g.m. Mary Uglem, Grindhaugen 49/7, se der. Barn: Frode, f. 1971, Elin, f. 1972, Heidi, f. 1979.

 1. Liv-Berit, f. 7.5.1956, g.m. Einar Arve Hammerhaug, Motun 33/25, og bor i Innbygda. Barn: Lena, f. 1978, Tommy, f. 1982, Alexander, f. 1986.
 2. Stein Håvard, f. 1.10.1962.

I åra 1954-1967 hadde Selbu Øvre Handelsforening butikk i førsteetasjen her.

HØGTUN GNR 123/ Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Olav Ingvardsen og Johanna Petrine Tomasdt. Moslet, se Haugen 123/3, som bygde her i 1976.

BERGLI GNR 123/15

Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Peder Ludviksen og Marit Johannesdt. Moslet, se Litjstoggo 123/1, som bygde her i 1980.

BERGTUN GNR 123/ Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Kolbjørn Uthus fra Uthusdalen 126/6, f. 28.5.1949, og Aud Toril Moslet fra Litjstoggo 123/1, f. 29.3.1951, som bygde her i 1979. Barn: Marit, f. 1972, Torleif, f. 1975, Ingrid, f. 1976, Elsa Jorid, f. 1979, Katharina, f. 1988.

NORDMOEN GNR 123/18 Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Robert Moslet fra Haugen 123/3, f. 22.12.1915, som bygde her i 1980.

MIDTTUN GNR 123/19

Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Ingolf Steinar Uthus fra Uthusdalen 126/6, f. 25.4.1935, og Jorid Stokke fra Mebost 95/1, f. 27.5.1951, som bygde her i 1980. Barn: Ola Jostein, f. 1974, Janne Ingveig, f. 1979.

SKOGLY GNR 123/20

Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Edvin Mebust fra Rønsbergsjardet 102/2, f. 23.10.1951, og Anbjørg Hoem fra Bakken 73/3, f. 7.11.1958, som bygde her i 1982. Barn: Ann Elin, f. 1982, Tone Helen, f. 1985.

ROLIGHETEN GNR 123/21 Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Ingvar Mosleth fra Haugen 123/3, f. 23.10.1955, som bygde her i 1983.

LØVSTAD GNR 123/24 Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Asbjørn Stokke fra Uthus 126/2, f. 3.12.1960, som bygde her i 1987.

GRANSVINGEN GNR 123/25

Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til Roar Uglem fra Brinken 84/21 på Evja, f. 19.7.1960, og Anne Kirsti Aune fra Soknedalen, f. 14.12.1965, som bygde her i 1989. Barn: Mikael, f. 1986.

GRANLY GNR 123/26 Tomta er utskilt fra byggefeltet på Mosletta til John Jarle Mosleth fra Stenli 96/6 på Mebost, f. 16.7.1965, som bygde her i 1990.

KAMMEN GNR 123/2

Denne husmannsplassen hørte Storstoggo Moslett til, helt til i 1874 da den under jordskifte ble lagt til Litjstoggo. Husmannen Johannes Anderssen fikk bygselbrev på plassen Kammen fra Simen Olsen (Storstoggo) i 1860, men i 1875 ga Johan Håker (Litjstoggo) bygselbrev på samme plassen, »samt et jordstykke i Moene«, til Jon Johannessen. Plasshusa tok han over etter far sin i 1884 for 120 kroner. I 1893 fikk Peder Olsen Morset bygsel fra bror sin i Litjstoggo, som også hette Peder Olsen, på plassen, mens han kjøpte plasshusa av Jon Johannessen, den eldre husmannen, for 1 300 kroner.

Ikke før i 1925 ble plassen utskilt fra Litjstoggo til Tomas Pedersen Moslet for 1 600 kroner. Han var fra Nygarden og fikk i 1925 utskilt Kammen vestre 122/6, jord i Kvitlin og en skogteig, fra det bruket og i 1938 enda et stykke fra samme bruket, Kammen vestre 122/10. Alle tre disse eiendommene er fra 1969 slått sammen til Kammen 123/2.

I 1875 var krøttera på plassen 1 kjøreokse, 1 ku, 2 ungnaut, 5 sauer, 5 geiter og 1 gris, så her var allsidig drift. Utsæden var 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 2 1/2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer, 3 geiter og 1 gris, og 50 da dyrkajord. Det er nå 80 da dyrka og 360 da pro­duktiv skog.

Fra bruket er utskilt Sørheim 123/10 i 1968 til sønnen her, Peder T. Mosleth.

Brukere

-1762-1771 Ola Kristoffersen fra Flønestrøa og Siri Torgersdt. fra Uststo Mebost kom hit fra Mebost, men flyttet snart til Stokkmoan. Derifra bar det til Skollvollen, plass under Mogarden, se der.

1772-1784 Nils Bjørnsen fra Storstoggo Moslett, f. 1731, d. 1781. G.I 1763 m. Brynhild Bjørnsdt. fra Rolsetgrubba, f. 1735, d. 1773. De satte seg ned her som husmannsfolk under heimbruket hans. G.II m. Kari Olsdt. Marstad, f. 1723, d. 1784.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Arn, f. 1764, d. 1767.
 2. Ola, f. 1766, død som spedbarn.
 3. Arn, f. 1768, levde i 1781.
 4. Ingeborg, f. 1770.
 5. Mali, f. 1772, tjente i grenda, død ugift i legd 1845.

-1792-1805 Johannes Persen fra Alvdal, f. ca. 1742, d. 1805, og Karen Andersdt., f. ca. 1750, d. 1813. De losjerte på Nygarden Moslett før de flyttet hit. Smeden Anders Johansson fra Sverige, også kalt Andersson, som døde på Mosletta i 1793, 75 år gl., var kanskje far til Karen.

Barn:

 1. Per, f. ca. 1772, artillerist i København i 1806.
 2. Simen, f. ca. 1774, flyttet ut, levde i 1806. Barn: Anders, f. 1796 (mor: Anne Andersdt. Moslett), oppfostret her, g.m. Berit Olsdt. Moslett, Storstoggo, og kom dit.
 3. Anders, f. ca. 1776, tok over plassen.
 4. Lars, f. ca. 1778, tjente på Stokkan, der han døde i 1806.
 5. Johannes, f. på Nygarden 1786, død som spedbarn.
 6. Berit, f. 1790, g.m. Jon Olsen Mogård, Nordigarden.
 7. Marit, f. 1793, død som spedbarn.

1806-1845 Anders Johannessen, f. ca. 1776, d. 1836. G. 1809 m. Ingeborg Apsalonsdt. Rønsbergsplassen, f. 1783, d. 1858, som tjente på Stokkan.

Barn:

 1. Johannes, f. 1810, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1812, d. 1814.
 3. Anders, f. 1815, g.m. Gjertrud Olsdt. Uglemshallen og kom dit.
 4. Lars, f. 1817, d. 1841.
 5. og 6. Per og Ola, tvillinger, f. 1819, døde som spedbarn.
 6. Ingeborg, f. 1821, heime ennå i 1845.
 7. Kari, f. 1824, død ugift 1896.
 8. Siri, f. 1828, d. 1831.

1846-1875 Johannes Anderssen, f. 1810, d. 1890. G. 1846 m. Goro Jonsdt. Eidemsnesset, f. 1823, d. 18

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1847, g.m. Ola Persen Bårdgårdstrøen.
 2. Anders, f. 1848, flyttet til Steigen i Nordland i 1875, g.der 1877 m. Pernille Margrete Arntsdt. Dypeng, f. 1855, bodde i Steigen under navnet Myklebostad. Barn: Gurine, f. 1878, Johan, f. 1880, Albert, f. 1882, Johan, f. 1884.
 3. Jon, f. 1851, tok over plassen.
 4. Lars, f. 1855, død som spedbarn.
 5. Lars, f. 1856, arbeidet på Støren-Åmotbanen, flyttet til Steigen, g. der 1878 m. Susanne Nilsdt. Skotsfjord, f. 1858, død i barselfeber 1879. II 1882 m. Agnetta Dortea Olsdt. Steigen, f. 1852, tok navnet Myklebostad.
 6. Ole, f. 1858, skredder, g. i Steigen 1883 m. Johanna Amalie Eliasdt. Fure fra Vågan, f. 1864., Barn: Eline Kaspara, f. 1885.
 7. Ingeborg d.y., f. 1861, tjente på Rønsberg i 1875.
 8. Johanna, f. 1864, g.m. Ola Olsen Stamneskamen.

1876-1892 Jon Johannessen, f. 1851. G. 1876 m. Ragnhild Jonsdt. Ørås fra Flora, f. 1854. De flyttet til Stor-Veiset i Lånke og senere til Stor-Ugla i Klæ­bu og senere til Trondheim.

 

Gravferd etter Johanna Mogård i 1938 på Kammen med Ingebrigt Tronsetås som uttakker.

Gravferd etter Johanna Mogård i 1938 på Kammen med Ingebrigt Tronsetås som uttakker.

Barn (alle så nær som den yngste er født her):

 1. Johannes, f. 1876, d. 1963, g.I m. Emma Sjursen, II m. Klara Ekle, f. 1889, d. 1968. Barn: Johan, f. 1905, d. 1919, Sofie, f. 1907, Ragn­hild, f. 1924.
 2. John, f. 1879, d. 1953, g.m. Caspara Nilsen, f. 1885, d. 1968. Barn: Arild, f. 1910, Kåre Johan, f. 1912.
 3. Olav, f. 1883, g.m. Nora Lilleberg, f. 1898, bodde i Ringsaker. Barn: Jan, f. 1933, Helge f. 1934.
 4. Ole, f. 1885, d. 1972, g. 1921 m. Jenny Olsen, f. 1894, d. 1963. Barn: Emil, f. 1923, Øyvind, f. 1930.
 5. Gurine, f. 1888, d. 1939, g.m. Aksel Jørgensen, f. 1886, d. 1946. Barn: Inger, f. 1913, Jens, f. 1914, Gunnar, f. 1917, Per, f. 1922.
 6. Anne, f. 1891, d. 1978.
 7. Johan Richard, f. 1893, d. 1969, g. 1933 m. Olava Stuenes fra Klinga, f. 1902. Barn: Inge, f. 1935, Ragnar, f. 1938, Birgit, f. 1940.
 8. Inga, f. 1896, d 1978, g.m. Harald Henning, f. 1901, d. 1962.

1893-1914 Peder Olsen og Mali Jonsdt., se Nygarden Moslett 122/2, dit de flyttet i 1912.

1915-1967 Tomas Martin Pedersen Moslet, f. 1891, d. 14.6.1977. G. 1915 m. Mali Tomasdt. Mogård fra Bardogarden 25/1, f. 1891, d. 19    . De tok over plassen etter foreldra hans og kjøpte den senere fra Litjstoggo.

Barn:

 1. Peder, f. 9.12.1915, d. 21.4.1924.
 2. Minnie, f. 8.11.1917, d. 26.5.1937.
 3. Trygve, f. 1920, tok over bruket.
 4. Kristine, f. 1922, g.m. Sverre Mikalsen Kulset, se Høgtun 129/24 under Kolset.
 5. Petrine, f. 18.2.1924, g.m. Emil Eliassen Mebust, Ustpåjardet 98/2.
 6. Signe, f. 1926, g.m. Peder Ingebrigtsen Overvik, Nordås 134/8.
 7. Peder, f. 1930, g.m. Ingeborg Kirstine Olsdt. Lien, se Sørheim 123/10 nedafor.
 8. Tormod, f. 14.4.1935, g.m. Dagny Ravna fra Tana, f. 1941, bor i Oslo. Barn: Trond Morten, f. 1960, Einar, f. 1962, Arne, f. 1964.

1968-1987 Trygve Tomassen Moslet, f. 17.3.1920, d. 26.10.1987. G. 1942 m. Ingeborg Oline Johnsdt. Kulsetås, se Solfeng 77/11, f. 21.7.1922.

Barn:

 1. Per Modulf, f. 10.11.1941, bor i Trondheim.
 2. Tomas Marvin, f. 28.6.1944, bor i Trondheim, g.m. Aud Bellingsli fra Stadsbygd. Barn: Tor Håkon, f. 1984.
 3. Målfrid Oline, tvilling, f. 1944, tok over bruket.

1988-         Målfrid Oline Moslet, f. 28.6.1944. G.m. Sverre Idar Uthus fra

Uthusdalen 126/6, f. 5.11.1941.

Barn:

 1. Inger Tove, f. 1962, sb.m. Jan Arne Rena, Solhaugen 91/16, f. 1963. Barn: Jon Roger, f. 1983, Stein Morten, f. 1990.
 2. Otto Ivar, f. 1964.
 3. Stig Morten, f. 1966, sb.m. Rita Guldseth, se Tyholt 143/17 på Slindan.
 4. Rune, f. 1981.

SØRHEIM GNR. 123/10

Tomta er utskilt fra Kammen 123/2 i 1968 til sønnen der, Peder Tomassen Moslet, f. 28.4.1930. G.m. Ingeborg Kirstine Olsdt. Lien fra Evjemoen 84/8, f. 27.10.1930. Barn: Tor Olav, f. 1970, Geir Morten, f. 1972.

HAUGEN GNR 123/3 (MOEN)

Navnet på husmannsplassen her var Moen, og det er brukt ennå i 1868, da Fredrik Jonsen og Eli Larsdt. fikk bygselbrev på plassen fra Knut Eriksen, som da eide Litjstoggo. Navnet Haugen fikk den avdi gardstunet var det siste som ble oversvømmet under flom i elva. Noen særmerkt haug er det ikke. Flom var forresten vanlig her og etter at Nea ble regulert, ble isgang omtrent årsikkert. Etter et forlik mellom grunneieren og Trondheim e.verk i 1954, kjøpte TEV eiendommen.

Sjøleiere hadde brukerne vært fra 1927 da Haugen ble utskilt fra Litjstoggo Moslett og kjøpt av Ingvard O. Mosleth for 2 200 kroner.

I 1875 var det ku på plassen og utsæden 1 åtting blandkorn, 1/2 t. havre og 3 kvarter poteter. Omkring 1955 var det 37 da dyrkajord på bruket og 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 218 da produktiv skog.

Tjurrubrenning på Stor-Siribakken på Mogarden i 1930. Fra venstre: Baro Mogård, Martin Moslet, brennbas Ingvard Moslet, Fredrik Moslet, Ingeborg Moslet (Hegset) og John J. Mogård.

Tjurrubrenning på Stor-Siribakken på Mogarden i 1930. Fra venstre: Baro Mogård, Martin Moslet, brennbas Ingvard Moslet, Fredrik Moslet, Ingeborg Moslet (Hegset) og John J. Mogård.

Brukere

1860-1867 Johan Jonsen fra Brurgommoen på Nygarden Moslett og Berit Nilsdt. fra Stokkfætta var bureisere her, men flyttet til Krokstadjelan, se der.

1868-1895 Fredrik Jonsen fra Krokstad på Hølonda, f. 1815, d. 1896. G. 1843 m. Eli Larsdt. fra Eid i samme bygda, f. 1816, d. 1873. Familien kom fra Sunnsetsetra på Hølonda og hadde altså vært naboer med Knut Eriksen Lang­ås som den tid var gardmann på Litjstoggo.

Barn (alle født på Hølonda):

 1. Ragnhild, f. 1844, tok over plassen.
 2. Randi, f. 1847, tok over plassen.
 3. Johanna, f. 1851, heime i 1875.
 4. Eli, f. 1854, gift Danielsen, bodde i Narvik.
 5. Anne, f. 1860, g.m. Magnus Falsen i Bergen.

1896-1911 Ragnhild og Randi Fredriksdt. tok over plassen etter faren. Ragn­hild, f. 1844, d. 1939, flyttet tilbake til Hølonda, og døde hos sønnen John Berg. Randi, f. 1847, d. 23.2.1932, var g.m. enkmann Ola Olsen Kirkvold, se Evjmoen, plass under Fargargarden Stor-Evja, men kom heim da hun i 1896 ble enke, samme år som far hennes døde.

Barn:

 1. Fredrik Ingvard, f. 1881 (far: Olaf Schiwe, Sjøvoll), tok over plassen.
 2. Ole, f. 1885, død ugift 1937.
 3. Eli, f. 1887, reiste til Amerika i 1914, gift s.å. med Ole Pedersen Sørflakne fra Flora.
 4. Olaf, f. 1890, d. 11.9.1911.

1912-1950 Fredrik Ingvard Olafsen Mosleth, f. 1881, d. 15.6.1966. G. 1912 m. Sigrid Ingebrigtdt. Røssetmo fra Moheim 78/6, f. 1884, d. 1.2.1932.

Barn:

 1. Olav, f. 1912, tok over bruket.
 2. Ingebrigt, f. 17.12.1913, d. 29.1.1917.
 3. Robert, f. 22.12.1915, se Nordmoen 123/18 ovafor.
 4. Brynhild, f. 28.4.1918, g.m. Ola Haldorsen Garberg, Ekerheim 36/15.
 5. Ingeborg, f. 6.3.1921, g.m. Torstein Pedersen Hegseth fra Flora, rei­ste til Canada.
 6. Fredrik, f. 1922, g.m. Sigrid Johnsdt. Lien, se Motun 122/12 under Nygarden Moslett.

1951-        Olav Ingvardsen Mosleth, f. 24.5.1912, d. 13.8.1987. G. 1942 m.

Johanne Petrine Tomasdt. Hegseth fra Solbakken 114/7 i Flora, f. 25.3.1922. Familien flyttet til Bakkmyr 115/17 i Flora, se der, men kom senere til Mosletta igjen, til Kvernmoen 122/5.

Barn:

 1. Sigrid Ingeborg, f. 18.9.1942, g.m. Peder Johannes Dyrdal, Tangåsen 61/9 under Flønes, bor i Trondheim.
 2. Jenny Irene, f. 7.12.1946, g.m. Rolf Bendiksen, se Kvernmoen 122/5.
 3. Ingvar, f. 23.10.1955, se Roligheten 123/21 ovafor.
 4. Turid, f. 4.7.1958.

KVITLTRØA (JØRNPLASSEN)

Av de fem Kvitl-plassene var det bare denne som hørte Litjstoggo Moslett til. Den ble bureist like etter 1800 og eksisterte i nær hundre år. Tredje gene­rasjonen husmannsfolk var barnlaus og et ektepar fra Stranda slo seg ned her, men flyttet til Tronsetåsan etter få år. I de siste tretti åra hørte plassen til Ny­garden 122/1. I 1875 var det 1 kjøreokse, 1 ku, 1 ungnaut, 5 geiter og 1 gris i plassfjøset og utsæden 1 kvart bygg og 2 t. poteter.

Brukere 1806-1839 Jørn Estensen fra Ustistoggo Kolsetmoen, f. 1776, d. 1839. g. 1801 m. Kirsti Andersdt. fra Størsetmoen, f. 1774, d. 18

Barn:

 1. Marit, f. 1801, g.m. Per Nilssen Stokkmoen, Svennsan.
 2. Berit, f. 1804, g.m. Kristen Kristensen Øver-Lien, se Liagjerdet.
 3. Esten, f. 1807, tok over plassen.
 4. Anders, f. 1810, d. 1820.
 5. Ingeborg, f. 1816, g.m. Ellev Olsen Samstadberget.

1840-1865 Esten Jørnsen, f. 1807, d. 1884., G. 1832 m. Sessil Haftordsdt. Bergsnesset fra Ol-Larsplassen på Nervik, f. 1803, d. 1889.

Barn:

 1. Jørn, f. 1833, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. 1836, g.m. Anders Torstensen Samstadtrøen.
 3. Haftord, f. 1839, g.m. Gjertrud Olsdt. Stamnesåsen, se Kvitla under Nygarden Moslett.
 4. Kirsti, f. 1843, d. 1900, g. i Meråker 1891 m. enkmann Ola Olsen Smedmoen, f. 1836, d. 1914, barnlaust eksteskap.

1866-1897 Jørn Estensen, f. 1833, d. 1897. G. 1860 m. Ingeborg Jonsdt. Stamnes fra gnr. 25/2, f. 1833, død på Tronset 7.1.1917. Barnlaust ekteskap, men ei fosterdatter: Ingeborg Rolvsdt. Moslett, Nygarden, f. 1870, g.m. Ole Geving i Lånke.

1898-1901 Berit Persdt. fra Myrmoen på Grøtem, søsterdatter til Ingeborg Jonsdt. Kvitltrøen, og Ingebrigt Persen fra Sandvikstrøa, se Tronsetåsan.

MOSLETT GNR 124/1 (STORSTOGGO)

Det var ei brukerrekke av samme slekt her fra tidlig i 1600-åra og til 1823, da den måtte ty til husmannsplassen Sørpå-Jardet. Alle barna til siste brukerparet havnet på husmannsplasser. Brukerne var sjøleiere og her som på tvillingbruket Litjstoggo, svarte de landskyld til Hospitalet av 6 marklag. Ola Monssen kjøpte landskyldparten i 1811 av von Krogh, som da var eier av den.

Per Bjørnsen og Brynhild Olsdt. kom til kort økonomisk og måtte i 1780 pantsette »Stoerstuen« til soknepresten Frugaard, som de fikk 200 rdr. i lån av. Fra nå av var det så vidt det hanglet og gikk. Det var meningen at eldste datter til Per, og mannen Haldor Tomassen Hammer skulle ta over bruket, men Anne Persdt. døde i 1780 og Haldor flyttet ut. Da nesteldste Marit Persdt. giftet seg med Mons Olsen Stokke, tok de over Storstoggo. For å berge seg, måtte de låne 500 rdr. av husmann Jon Bjørnsen Rønsbergsbakken.

I 1823 stod bruket pantsatt med fjerde prioritet. Tomas Olsen Volset, som hadde 200 spd. i det, krevde det solgt og på tvangsauksjonen ble Storstoggo kjøpt av Per Bernsen Stor-Evjen. Det ble ordnet med kår til den gamle fami­lien og Per, som ikke var pengesterk, fikk ei avtale med kreditorene. Etter fem år gikk bruket igjen i handelen og husmannsfolket på Ol-Orslommet i Markåa kjøpte, også de med pengehjelp fra Bønnsbakken. Under skifte etter Ola Simensen Moslett i 1838 ble Storstoggo verdsatt til 350 spd. og utlagt til kreditoren Ola Bjørnsen Rønsbergsbakken for 284 spd. Ola var i 1826 satt inn som arving på Bønnsbakken og tok også over utestående fordringer. Men boet etter Ola Simensen ga et overskott på 118 spd. og familien kom fortsatt til å sitte med Storstoggo, som i dag er i sjette generasjonen.

Matrikkelforslaget fra 1723 behandler Storstoggo og Litjstoggo som like bruk, se Litjstoggo Moslett. 11866 er det en viss forskjell, m.a. er Storstoggo »godt dyrket« mot den andre »middels«. Det var 63 mål dyrkajord og 6 mål naturlig eng på Storstoggo og årlig avling er satt til 14 t. bygg, 60 t. havre, 701. poteter og høyavlinga var 18 lass heime og 49 lass i marka. Bruket kun­ne fø 2 hester, 12 kyr og 20 sauer og hadde setrer sammen med andre Moslett-bruk. Årlig kunne 2 tylfter tømmer hogges.

I 1875 var det 2 hester, 5 kyr, 6 ungnaut, 14 sauer, 10 geiter og 1 gris på bruket og 1/2 t. bygg, 2 t. havre og 5 t. poteter i utsæd. Omkring 1955 var krøttera 1 hest, 7 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer, 3 geiter og 2 griser og dyrkajorda 80 da. Det er nå 145 da dyrket og 1 1534 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Moslettmoen 124/2 i 1924 til Gurina O. Moslethmo. Granstad 124/3 i 1937 til Nils J. Mosleth. Linkstasjon Bringen 123/11 (også fra Litjstoggo 123/1) i 1963 til Forsvarsdep. Korsveien 124/4 i 1967 til Selbu Øvre Handelsforening, Øybu 124/5 i 1975 til sønnen her, Martin S. Moslet.

 

Fra seterlivet på Gammelvollen ved Bringen. Halfrid Mosleth har besøk av familien Bjerkan fra Trondheim.

Fra seterlivet på Gammelvollen ved Bringen. Halfrid Mosleth har besøk av familien Bjerkan fra Trondheim.

Brukere

-1665-         Bjørn Arnsen, f. ca. 1612.

Barn:

 1. Ola d.e., f. ca. 1645, bodde heime, død ugift 1718.
  1. Ola d.y., f. ca. 1653, g.m. Ingeborg Jonsdt. Stokke, Midti-Stokkan, og kom dit.
  2. Arn, f. ca. 1657, tok over bruket.

-1701-1722 Arn Bjørnsen, f. ca. 1657, d. 1716. G.m. Marit Nilsdt., f. ca. 1664, d. 1749.

 1. Bjørn, f. ca. 1698, tok over bruket.
 2. Nils, f. 1700, d. 1718.
 3. Renald, f. 1703.
 4. Marit, f. 1705, død som spedbarn.
 5. Gjertrud, f. 1707, g.m. Jon Sjurdsen Sesseng d.e., se Ustigarden Sesseng.

1723-1762- Bjørn Arnsen, f. ca. 1698, d. 17   . G. 1723 m. Mali Pendl., kan­skje fra Ustigarden Ner-Lia, f. ca. 1694, d. 1781.

Barn:

 1. Marit, f. 1723, g.m. Per Pålsen Stubbe, se Stubbhaugen. (Hun hadde et barn før ekteskapet som vi ikke kjenner navnet og fødselsårstallet til).
 2. Per, f. 1725, tok over bruket.
 3. Arn, f. 1728, d. 1742.
 4. Nils, f. 1731, g.I m. Brynhild Bjørnsdt. Rolsetgrubben, II m. Kari Olsdt. Marstad, se Moslettkamen.
 5. Ingeborg, f. 1734, g.m. Per Anderssen Setsåsodden, se Stubbe.
 6. Anders, f. 1741, d. 1742.
 7. Mali, f. 1745.

1747-1791 Per Bjørnsen, f. 1725, d. 1791. G.I 1747 m. Mali Olsdt. Marstad, f. på Uglan 1716, d. 1777. De drev bruket i flere år sammen med foreldra hans. G.II 1778 m. Brynhild Olsdt., f. ca. 1755, d. 1814, som var g.II m. Per Olsen. Barn i 1. ekteskap:

 1. Mali, f. 1747, d. 1749.
 2. Mali, f. 1750, d. 1762.
 3. Anne, f. 1751, d. 1780, g. 1779 m. Haldor Tomassen Hammer. Hun døde på barselsseng og den nyfødte sønnen, Tomas, døde like etter.
 4. Marit, f. 1756, tok over bruket.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Mali, f. 1778, død som barn.
 2. Anne, f. 1780, g.I m. Ola Olsen Krokstad, II m. Einar Jonsen Midt-aunet, se Storkvitlin nedafor.
 3. Bjørn, f. 1783, død som spedbarn.
 4. Bjørn, f. 1785, d. 1786.
 5. Mali, f. 1788, død ugift 1857.

1792-1814 Brynhild Olsdt., enke etter Per Bjørnsen Moslett. G. II 1792 m. Per Olsen fra Tufsingdalen i Os, konfirmert her i Selbu i 1786, trulig godt 20 år gl. d. 18    . De hadde kår i bruket.

Barn:

 1. Berit, f. 1793.
 2. Marit, f. 1796, g.m. enkmann Per Ellevsen Sessengsveen.

1783-1796 Marit Persdt., f. 1756, død på barselsseng 1796. G. 1783 m. Mons Olsen Stokke fra Yster-Stokkan, f. 1757, d. 1811, som var g. II m. Goro Persdt.

Barn:

 1. Ola, f. 1784, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1796, d. 1798.

1797-1811 Mons Olsen, enkmann etter Marit Persdt. Moslett. G.II 1797 m. Goro Persdt. Balstadtrøen, f. 1760, d. 1839. Barn: Per, f. 1803, d. 1805. Fo­sterbarn: Jon, f. 1817, død ugift 1888 (foreldre: Marit, datter til Goro, og Henning Jenssen Ås i Tydalen).

1812-1823 Ola Monssen, f. 1784, d. 1868. G.  1807 m. Ingeborg Persdt., f. 1785, d. 1860, datter til stemor hans, Goro. De måtte gi opp bruket, men tok igjen Sørpå-Jardet som kår og flyttet dit.

Barn:

 1. Marit, f. 1807, død som spedbarn.
 2. Marit, f. 1808, g.m. Ola Ingebriktsen Knektaunet, se Høgbrennan under Sletnan.
 3. Goro, f. 1811, g.m. Per Olsen Skollvollen, se Bårdsgardstrøa.
 4. Ingeborg, f. 1813, g.m. enkmann Jon Mikkelsen Mosletthafellen.
 5. Ragnhild, f. 1818, g.m. enkmann Jon Mikkelsen Mosletthafellen.
 6. Anne, f. 1820, g.m. Esten Sjurdsen Moslettkvitlen, Pe-Ystinnrommet.
 7. Brynhild, f. 1822, tjente i Øverbygda, losjerte hos sostera på Bårds­gardstrøa, bodde senere i lang tid på Litj-Evjtrøa der hun døde ugift i 1891.
 8. Mons, f. 1824, g.m. Ingeborg Persdt. Stokkmoan, tok over Sørpå-Jardet etter foreldra hans, se der.
 9. Mali, f. 1827, død som spedbarn.
 10. Mali, f. 1828, d. 1829.

1824-1829 Per Bernsen fra Saurgarden på Stor-Evja, f. 1794, kjørte seg ned på Selbusjøen og druknet, sammen med Tomas Jonsen Moslettkvitlen, Tåmås-Kariplassen, 9.4.1837. G. 1824 m. Berit Olsdt. fra Vølsetsvea, f. 1799. De gikk fra bruket og flyttet til Kjøsnes, men kom snart til Evja igjen, der familien losjerte. I 1875 bodde Berit Olsdt. hos dattera på Bårdsgarden.

Barn:

 1. Bern, f. på Stor-Evja 1824, g. i Lade 1860 m. Anne Andersdt. Skjetlein fra Leinstranda, f. 1831.
 2. Ola, f. 1826.
 3. Mali, f. 1828, død som spedbarn.
 4. Mali, f. 1829, oppfostret på Litjstoggo Moslett, g.m. Lars Hanssen Bårdsgård.
 5. Ingebrikt, f. på Kjøsnes 1831 og oppfostret der hos farsøstera Nord­på, g. 1860 m. Ingeborg Olsdt. Fossan, Håvållsengan, fra Tydalen, f. 1836, reiste til Amerika under navnet Hove. Barn: Berit, f. 1859 (mor: Goro Bersvensdt. Krokstad, Landøya), g.m. John Persen Evje­moen, Nøvelbakken.
 6. Tomas, f. på Stor-Evja 1833.

1830-1837 Ola Simensen, d. 1838, 80 år, og Sara Olsdt., d. 1845, 85 år. De hadde vært husmannsfolk i Markåa, se Ol-Orsrommet på Mebost.

1838-1850 Berit Olsdt., se Ol-Orsrommet, f. 1797, d. 1863 som var g.I m. Ola Olsen Markåen, druknet i Nea 1829, 38 år gl., og hadde med ham tre barn: Sara, f. 1818, g.m. Esten Rolvsen Moslett, se Nordigarden Røsset, Si­men, f. 1821, tok over bruket her, og Ola, se Ol-Orsrommet under Mebost. Berit ble g. II 1833 m. Anders Simensen Moslettkammen, f. 1796, d. 1880. De tok over bruket etter Ola og Sara. Barn: Berit, f. 1834, g.m. Jon Estensen Rønsberg, se Markåa under Dersto Rønsberg.

1851-1872 Simen Olsen, f. 1821, d. 1872. G. 1851 m. Gjertrud Olsdt. Tronset, f. 1829, d. 1891.

Barn:

 1. Berit, f. 1851, tok over bruket.
 2. Sissel, f. 1857, g.m. Peder Olsen Morset, se Litjstoggo Moslett.
 3. Sara, f. 1862, bodde heime, død ugift 10.5.1927.

1873-1913 Berit Simensdt., f. 1851, d. 4.3.1907. G. 1873 m. Gunnar Tomassen fra Frampå-Jardet Slindan, f. 1847, som også var postbud, og døde brått un­der postbæringa 6.2.1914.

Barn:

 1. Dødfødt barn i 1874.
 2. Gjertrud, f. 1875, bodde heime, død ugift 21.8.1949.
 3. Simen, f. 1879, tok over bruket.
 4. Ingeborg, f. 1882, død ugift 3.9.1947, se Solvang 96/5 under Mebost.
 5. Berit, f. 1885, g.m. Sivert Olsen Østkil i Hegra, f. 1866, d. 1928.
 6. Thomas, f. 1888, d. 1946, reiste til Amerika i 1910, g.m. Kari Larsdt. Henmo fra Tydalen, f. 1891, d. 1968, barnlaust ekteskap.
 7. Ole, f. 1891, død som spedbarn.
 8. Oline, f. 1893, g.m. Peder Pedersen Hegli, gnr. 114/6 i Flora.

1914-1946 Simen Gunnarsen Mosleth, f. 1879, d. 1.4.1952. G. 1912 m. Gurine Halvardsdt. Evjen fra Flætten 84/1, f. 1883, d. 22.2.1946.

Barn:

 1. Berit, f. 4.11.1912, g.m. Halvard Anderssen Kallar, Ustigarden 92/2.
 2. Marit, f. 5.2.1914, død som spedbarn.
 3. Gunnar, f. 1916, tok over bruket.
 4. Halfrid, f. 12.7.1917, bor her og drev bruket sammen med broren.
 5. Martin, f. 1918, g.m. Ragnhild Kristensdt. Krogstad, se Mostad 121/17 under’Krokstad. Sønnensønnen Magnar tok over Storstoggo.
 6. Ole, f. 2.2.1921, d. 26.5. s.å.
 7. Ole, f. 12.1.1923, d. 6.3. s.å.

1947-1982 Gunnar Simensen Mosleth, f. 5.2.1916.

1983-         Magnar Moslet, se Åsheim 120/11, f. 14.12.1961, er åttende generasjonen i slekta fra Ola og Sara som kjøpte bruket i 1830.

KORSVEI GNR 124/4

Tomta er utskilt fra Storstoggo Moslett 124/1 i 1967 til Selbu Øvre Han­delsforening som bygde butikk her. Da forretningsdrifta i 1985 tok slutt, kjøp­te et nystiftet lag i kretsen, Mosletta Handelslag A/L, eiendommen og leide den ut til forretningsdrift. Bjarne Alseth og Per Olav Klingen driver nå dag­ligvareforretning her under navnet Mosletta Handel.

MOSLETTMO GNR 124/2 (BRURGOMMOEN)

Denne husmannsplassen hørte opphavlig Nygarden til. Så sent som i 1870 fikk Ola Jonsen og Goro Jonsdt. bygselbrev fra Rolv Jonsen Nygarden på «Pladsen Brudgommoen«, men i 1874 er den ført under Storstoggo Moslett. I mellomtida hadde det vært jordskifte på garden. I 1924 ble den utskilt og Gurina Olsdt. fikk skjøte fra Simen Gunnarsen for 2 200 kroner.

I 1875 var krøttera på plassen 1 ungnaut, 4 sauer og 4 geiter og utsæden 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr på bruket. Også denne eiendommen var svært utsatt for flom, og Johan Evjen Kallar flyttet husa til et sikrere sted. Det er 34 da dyrkajord og 126 da pro­duktiv skog på bruket.

Brukere

-1792-1805 Jon Olsen fra Krokstad, f. 1744, d. 1800. G. 1775 m. Kirsti Gunnarsdt. d.e. fra Nordigarden Rønsberg, f. 1746, d. 1805. Barn (de fem eldste født på Rønsberg og de yngre på Stokkan):

 1. Goro, f. 1768, død ugift 1799.
 2. Gunnar, f. 1771.
 3. og
 4. Kari og Kirsti, tvillinger, f. 1773, døde 1774.
 5. Ola, f. 1775, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1778, tjente på Uthus i 1801.
 7. Marit, f. 1781, død som spedbarn.
 8. Kari, tvilling, f. 1781, tjente på Tronset i 1801.
 9. Per, f. 1784, heime i 1801.
 10. Brynhild, f. 1788, d. 1789.
 11. Tomas, f. 1791, d. 1844, g. i Hegra 1831 m. Goro Jonsdt. Meådalskammen, f. 1797, d. 1856. Barn: Jon, f. 1833.

1806-1832 Ola Jonsen, f. 1775, d. 1848. G. 1807 m. Marit Erlendsdt. Rolsetbjørgen, f. 1783, d. 1868, som hadde tjent på Stubbe.

Barn:

 1. Kirsti, f. 1807, død senest 1843, g. 1831 m. Ola Johansen Hårstad d.y., Jehansplassen. Barn: Johan, f. 1831, se Eggabrottet i Sjøbygda, Ola, f. 1837, se Stortrøa på Flaknan i Flora.
 2. Jon, f. 1810, tok over plassen.
 3.  Ingeborg, f. 1814, g.m. Arn Morset, se Storodden i Sjøbygda.

1833-1875 Jon Olsen, f. 1810, d. 1893. G. 1831 m. Soffi Johansdt. Hårstad

fra Jehanplassen, f. 1812, d. 1905. De reiste til Amerika i 1881, der de bodde

hos dattera Dordi.

Barn:

 1. Ola d.e., f. 1831, g.m. Siri Estensdt. Slindmoen, se Skreddarplassen under Vølset.
 2. Johan, f. 1832, g.m. Berit Nilsdt. Stokkfætten, se Krokstadjelan.
 3. Elias, f. 1835, g.m. Goro Andersdt. Eidem, se Bårsethaugen.
 4. Dordi, f. 1836, d. 1838.
 5. Marit, f. 1837, d. 1896, reiste til Amerika i 1866, g.m. Anders Jens­sen Venn fra Mostadmarka, f. 1830, d. 1914.
 6. Jonas, f. 1841, g.m. Marit Ellevsdt. Samstadberget, se Eidemsbotn (Plassen).
 7. Ola d.y., f. 1844, tok over plassen.
 8. Dordi, f. 1851, g.m. Lars Olsen Nessmelen i Flora, se der, reiste til Amerika i 1879 sammen med dattera Sofie, f. 1875 (far: Bård Torstensen Eidemsnesset).

1865-1923 Ola Jonsen d.y., f. 1844, d. 18.4.1929. G. 1865 m. Goro Jonsdt. Overvik fra Vikabakkan, f. 1842, d. 10.4.1937.

 

Ola Jonsen og kona Goro Jonsdt. fotografert i 1914. Husmannen sjøl var både skomaker og tømmermann. Bak står fra venstre datterdattera Johanna Evjen Kallar, død 1923, 14 år gammel, dattera Gina og sønnedattera Edna Olsen, f. i Amerika 1907.

Ola Jonsen og kona Goro Jonsdt. fotografert i 1914. Husmannen sjøl var både skomaker og tømmermann. Bak står fra venstre datterdattera Johanna Evjen Kallar, død 1923, 14 år gammel, dattera Gina og sønnedattera Edna Olsen, f. i Amerika 1907.

Barn:

 1. John d.e., f. 1865, reiste til Amerika i 1887, der han var i politiet (sheriff), g. 1897 m. Josefine Jensen. Barn: Archie, Otilie og Edna.
 2. John d.y., f. 1868, underoffiser, reiste til Amerika i 1887, død ung.
 3. Ole, f. 1871, g. 1890 m. Marit Ingebriktsdt. Kolset, Brunnhaugen, f. 1869, reiste til Amerika i 1903. Barn: Johanna, f. 1890, Ole, f. 1892.
 4. Sofie, f. 1876, d. 1877.
 5. Gunder, f. 1878, d. 25.4.1908.
 6. Sofie, f. 1882, g.m. John Olsen Evjen, se Nordigarden Kallar 92/1.
 7. Gurina, f. 1882, tok over bruket.

1924-1954 Gurina Olsdt. Mosletmo, f. 1882, død ugift 1972.

1955-        Johan Johnsen Evjen Kallar, f. 1.10.1923, d. 26.9.1979. G.m. Jo­run Kristine Olsdt. Uthus fra Uthusdalen 126/6, f. 27.3.1932. De tok over bru­ket etter morsøster hans.

Barn:

 1. Sofie, f. 12.12.1953, sb.m. Elling Enger fra Asker, f. 1960. Barn: Christine, f. 1988, Elise, f. 1990.
 2. Ingunn, f. 25.6.1960.
 3. Jan, f. 19.2.1963.

GRANSTAD GNR 124/3 (ØVER HAFELLA)

Navnet Hafella er et mye brukt navn i Trøndelag og kjent også sunnafjells og er egentlig hagfelle, gjerde (hage) av felte tre, Uttrykket har senere fått samme betydning som hage (håggå), et inngjerd jordstykke. Her på Moslett var det to Hafell-plasser, Øver og Ner, den siste også kalt Hafellhaugen. Her fra Øver Hafella tok vegen til marka opp, mot Østrungen og Nålsjøen, og videre til Haltdalen om en ville. I midten av 1800-åra kom flere haltdalsfamilier ned her og slo seg til på Mosletta.

Hafella var husmannsplass under Nygarden. Under jordskifte i 1873 kom plassen under Storstoggo Moslett og det var fra enka der, Gjertrud Olsdt., at Nils Jonsen i 1881 fikk bygselbrev på »Øvre Havfellen«. Fra svigermora Ragnhild Olsdt. fikk han fire år senere skjøte på plasshusa for 412,50 kroner og kår. Plassen ble utskilt i 1937 til Nils Johnsen Mosleth, som fikk skjøte fra Simen Gunnarsen for 3 050 kroner. Han tok over plasshusa etter farmora Ingeborg Jonsdt. for 1 000 kroner og ble fjerde generasjon på Hafella.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 1 ku, 4 sauer og 5 geiter på plassen og utsæd 1 kvarter bygg, 1/2 t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket og 11 da dyrkajord. Det er i dag 12 da dyrkajord og 53 da produktiv skog.

Brukere

1822-1880 Jon Mikkelsen d.e. fra Uthusmoen, f. 1795, d. 1885. G. I 1821 m. Berit Andersdt. fra Litjstoggo Moslett, f. 1792, d. 1839. De var bureisere her, mens bror hans og kona var det på Storkvitlin. G. II 1840 m. Ingeborg Olsdt. Moslett, se Storstoggo Moslett, f. 1813, d. 1842. G. III 1844 m. Ragn­hild Olsdt. Moslett, f. 1818, d. 16.4.1907, søster til andre kona. Barn i 1. ekteskap:

 1. Mikkel, f. 1822, g.m. Sara Bernsdt. Overviksveen, se Ustistoggo Kolsetmoen.
 2. Anders, f. 1825, g.m. Kari Svensdt. Uthus, se Kolsettrøa.
 3. Jon, f. 1832, se Ustistoggo Kolsetmoen.

Barn i 3. ekteskap:

 1. Berit, f. 1846, g.m. Ola Eriksen Røssetsveen d.y.
 2. Ola, f. 1854, kom under et høylass ved Haftordstjenna og omkom 13.1.1880.
 3. Ingeborg, f. 1856, tok over plassen.

1881-1937 Ingeborg Jonsdt., f. 1856, d. 19 . G. 1880 m. Nils Jonsen Overvik fra plassen Luggen, f. 1855, d. 13.1.1933, skomaker. De tok over plassen da bror hennes omkom.

Barn:

 1. Peder, f. 1874 (mor: Anne Persdt. Kolsetåsen, Pe-Ystinrommet), reis­te til Amerika i 1892.
 2. Ragnhild, f. 1881, g.m. Peder Olsen Bårdsgårdstrøen, reiste til Amerika.
 3. John, f. 1884, død som spedbarn.
 4. John, f. 1886, g.I m. Karen Johnsdt. Mebust, Nordgarden 96/1, og kom dit. II m. Ingeborg Bardosdt. Lien.
 5. Ole, f. 1891, g.m. Ingeborg Jonsdt. Mogård, se Kyllorønningen 93/6.

1938-         Nils Johnsen Mosleth fra Nordgarden Mebost 96/1, f. 4.6.1920.

G.m. Ingeborg Berntsdt. Lien fra Liheim 86/11, f. 17.7.1923. Familien bor i

Trondheim. De tok over bruket etter farmor hans.

Barn:

 1. Aud Karin, f. 22.3.1956.
 2. John Bernt, f. 1.6.1960.

SØRHEIM GNR 122/8 (SØRPÅ-JARDET)

Denne husmannsplassen var opphavlig kårjord som Ola Monssen og Inge­borg Persdt. fikk da de måtte forlate Storstoggo Moslett. Sønnen Mons og kona tok over kårjorda etter dem, men da med vanlige husmannsplikter. Den gamle Storstoggo-slekta satt her Sørpå-Jardet i bortimot hundre år. Etter jordskiftet i 1873 hørte plassen Nygarden til. Fra det bruket ble den utskilt i 1933 under navnet Sørheim. Husmannsenka Berit Kristensdt. fikk skjøte fra Rikard og Julie Kulseth for 2 000 kroner, men overdrog eiendommen året etter til Elina Mogård for 2 150 kroner og kår til 1 250 kroner i femårlig ver­di. Slik ble eiendommen lagt til Sørmo 127/3.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 5 geiter på plassen og utsæden var 1/2 t. bygg, 1 åtting havre og 3 t. poteter.

Brukere

1824-1868 Ola Monssen, å. 1868, 84 år, og Ingeborg Persdt., d. 1860, 79 år, se Storstoggo Moslett.

1850-1883 Mons Olsen, f. 1824, d. 1899. G. 1850 m. Ingeborg Persdt. Stokkmoan, f. 1824, d. 1901. De drev kårbruket sammen med foreldra hans og satt her senere som vanlige plassfolk.

Barn:

 1. Ola, f. 1852, g.I m. Ingeborg Olsdt. Flønes, Aunhaugen, II m. Ma­rit Olsdt. Kyllotrøen, se Stokkmoan, som han tok over etter mor­broren.
 2. Ingeborg, f. 1854, g.m. Jon Olsen Kolsettrøen.
 3. Per, f. 1856, tok over plassen.
 4. Kari, f. 1859, g.m. Per Olsen Aunhaugen på Flønes.
 5. Marit, f. 1863, g.m. Ola Jonsen Stokkmoen, Enaran.

1884-1934 Per Monssen, f. 1856, d. 22.2.1918. G. 1884 m. Berit Kristensdt. Stor-Evjen fra Ustigarden, f. 1858, d. 26.7.1947. De hadde et dødfødt barn i 1885.

MOSLETTKVITLA (PE-YSTINNROMMET)

Slik som Sørpå-Jardet var også Kvitla husmannsplass under Storstoggo Moslett før jordskiftet i 1873, og ble som den lagt til Nygarden. Mens Sørpå-Jardet kom under Øvergarden (122/1) kom Kvitla under Nygarden (122/2). I motsetning til Sørpå-Jardet ble Kvitl-plassen aldri utskilt, men fraflyttet i 1906 og lagt øde. I 1875 var det i kjøreokse, 2 kyr, 6 sauer og 4 geiter på plassen og utsæden 1 kvarter bygg og 1 ½ t. poteter. Tomas Olsen på Nygar­den bygslet i 1885 bort denne plassen og Storkvitlin til Per Estensen, som først skulle ta over her da Esten Sjurdsen ga seg.

Brukere

1828-1856 Sjurd Estensen fra plassen Tjenna på Krokstad, f. 1790, d. 1861. G. 1825 m. Ingeborg Olsdt. fra Øveråsen på Uglan, f. 1793, d. 1872, som var slekt på Mosletta, men hadde tjent på Bårdsgarden, mens Sjurd tjente på Rønsberg.

Barn:

 1. Esten, f. på Rønsberg 1826, tok over plassen.
 2. Per, f. 1829, d. 1838.

1857-1893 Esten Sjurdsen, f. 1826, d. 1894. G. 1857 m. Anne Olsdt., se Stor­stoggo Moslett, f. 1820, d. 1882.

Barn:

 1. Marit, f. 1847 (far: Kristen Kristensen Lien, Uglemsmoen), død ugift 19.9.1900. Barn: Ingeborg, f. 1869 (far: Jon Bardosen Stubbhaugen), g.m. Peder Mikkelsen Velve, Rena.
 2. Ingebrigt, f. 1856 (mor: Ingeborg Estensdt. Krokstadækren), flyttet til Trondheim.
 3. Per, f. 1855, tok over plassen.

1894-1906 PerEstensen, f. 1855, d. 19    . G.I 1877 m. Anne Olsdt. Eidemstrøen fra Nonshaugtrøa, f. 1858, d. 2.6.1899. G. II m. enke Berit Haldorsdt. Kolsetmoen fra Ustistoggo, f. 1851, som kom her som husholder for Per. De flyttet til Kolsetmoen. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. 1.  og
 2. Anne, f. 1878, og Esten, f. 1879, begge døde i skarlagensfeber i juni 1882.
 3. Esten, f. 1882, g.m. Mali Olsdt. Kolset, Ustpå-Jardet, og kom dit.
 4. Anne, f. 1884, d. 1900.
 5. Ole, f. 1887, oppfostret på Nonshaugtrøa og tok navnet Eidem, g. I m. Kari Ingebrigtsdt. Vekten, II m. Mathilde Nilsdt. Aune, bodde i Trondheim, se Eidemstrøa 56/7.
 6. Sivert, f. 1889, reiste til Amerika i 1907, g. 1912 m. Oline Olsdt. Flakne, Stortrøa, fra Flora, f. 1880. Barn: Palmer, Ingvard, Oscar, Eldor, Bruce, Stanley og Alice.
 7. Olaf, f. 1891, d. 1956, g.m. Kristine Akset fra Hitra, f. 1879, d. 1962, bodde i Trondheim, barnlaust ekteskap.
 8. Serine Berntine, f. 1894, g.m. Reier Estensen Kulset, Djupholet 130/12.
 9. Anne Petrine, tvilling, f. 1894, d. 16.12.1905.
 10. Ingebrigt, f. 1897, g.m. Marit Estensdt. Kulset, Djupholet 130/12, og kom dit.

STORKVITLIN (KVITLA SØNDRE)

Bureisere her var Anne Persdt. fra Storstoggo Moslett, der plassen hørte til og Ola Olsen fra Krokstad. Da han i 1807 døde, ble det holdt skifte, og da er plassen kalt Kongtrøa.

I 1875 var det ingen krøtter på plassen, men 1 åtting bygg og ½ t. havre i utsæd. Under jordskifte et par år tidligere var plassen lagt til Nygarden Mo­slett. Tomas Olsen på Nygarden bygslet i 1885 bort plassen til Per Estensen Kvitlen, slik at de to Kvitl-plassene ble slått sammen. Per bodde visstnok her med familien sin noen år før han tok over Kvitla etter Esten Sjurdsen.

Brukere

-1811-1826 Anne Persdt. fra Storstoggo Moslett, f. 1780, d. 1826. G.I 1806 m. Ola Olsen d.y. fra Ustigarden Krokstad, f. ca. 1756, d. 1807 og gravlagt på domkirkegården. G.II 1810 m. Einar Jonsen Midtaunet fra Haltdalen, f. ca. 1781, som var g. II m. Berit Jonsdt. Barn: Ingeborg, f. i 1. ekteskap

807, død som spedbarn, Ola, f.  1811, og Marit, f.  1820, se Stokkmoen (Enaran).

1827-1829 Einar Jonsen, enkmann etter Anne Persdt., og andre kona, Berit Jonsdt., se Enaran, dit de flyttet.

1830-1865 Jon Mikkelsen d.y. fra Uthusmoen, f. 1802, d. 1887, var bror til han med samme navn som var bureiser på en annen plass under Storstoggo – Øver Hafella. G. 1828 m. Marit Jonsdt. fra Hårstadåsen, f. 1800, d. 18    . Både Jon og Marit døde i legd.

Barn:

 1. Ingeborg, f. på Uthusmoen 1828, d. 1831.
 2. Jon, f. 1831, død som spedbarn.
 3. Jon, f. 1833, tok over plassen.
 4. Mikkel, f. 1836, g.m. Dordi Hansdt. Grøtemsmelen, Øvermelen, og kom dit.

1866-1885 Jon Jonsen, f. 133, d. 19    . G. 1860 m. Ingeborg Persdt. Heggsetbrautan, f. 1840, d. 23.10.1917. Familien flyttet til Kolsetmoen.

Barn:

 1. Marit, f. 1861, tjente i grenda, død ugift på Yster-Stokkan 10.9.1925.
 2. John, f. 1862, reiste til Amerika i 1887, bodde i Minneapolis, død ugift 1940.
 3. Berit, f. 1864, g. 1898 m. enkmann Per Olsen Dragåshaug i Singsås, f. 1853. Barn: I. Ingeborg, f. 1885 (far: Halvard Ellevsen Samstad-berget), g.m. Sverre Klingenberg i Strinda. II. Karen, f. 1892 (far: John Andreassen Almås i Singsås), g.m. Jens Johnsen Fjeset i Sing­sås, sønn Bernhard, se Sandmo 116/8 under Nesset i Flora. Barn i ekteskapet: Ellen Marie, f. 1898, Petra Berntine, f. 1900, Marit, f. 1902, John, f. 1906.
 4. Ingeborg, f. 1867, g.m. Ole Olsen Fuglemsmo, gnr. 12/3.
 5. Johanna, f. 1870, bodde i Trondheim. Barn: I. Ingeborg Johanna, f. 1892 (far: Ole Bardosen Uthushaugen i Flora), som var mor til Jen­ny Johansen, g.m. John Ingebrigtsen Høiby, Bardohaugen 16/6. II. Teodor Julius Klegseth, f. 1900 (far: Torstein Berntsen Gullset, Eggaberget), se Asplund 66/18 under Kvello.
 6. Peder, f. 1873.
 7. Marit, f. 1875, d. 1888.
 8. Mikal, f. 1877, g.m. Sigrid Arntsdt. Kolsetmoen, gnr. 130/27, og kom dit.
 9. Gunder, f. 1880, bodde i Oslo, død ugift.
 10. Anne, f. 1885, g.m. Sivert Halvardsen Klegset, se Berg 137/7 under Sesseng.