UTHUS

Print Friendly, PDF & Email

Uthus betyr den ytre gården. Navnet er opplagt gitt ut fra nabogårdene, Moslett og Mogård, men slik forholdene er i dag stemmer det ikke, da Mo-gård vestre er den ytre eller vestre av de tre gårdene. Gårdenes nåværende plassering er imidlertid et resultat av utskiftninger mot slutten av forrige år­hundre. Før den tid var nok Uthus virkelig den som lå ytterst, liksom Uthus i Flora, i forhold til de nærmeste naboene. Det er ellers å merke at det er plasseringen av tunet eller husene og ikke hvordan dyrkamarka ligger som avgjør hvilket navn en gård får.

Eldre former av navnet er »Vthwss« (1530), »Wthuss«, »Vthuss«, »Vdhws«, og »Vdthus«, alle fra 1548, »Wdhus« (1590), »Vdhuus« (1668) og »Udhuus« (1723). Dette utvalget viser igrunnen bare hvor forvirret og inkonsekvent el­dre tiders ortografi var – det er aldri tvil om betydningen av navnet. Enkelte av variantene ovenfor gjelder Uthus i Flora. For eldre tid er det lett å forveks­le de to gårdene.

Dialekttalen av Uthus er »u’ttús« med kort u, stum h og lang siste u. Navnet har ikke dativform.

Uthus er et nyere navn, kanskje tatt i bruk tidlig på 1500-tallet da gården for første gang ble kildefestet. Gården var da neppe noen nyrydning, til det er nærheten til Moslet og Mogård altfor tett både i tun, innmark og utmark. På det tidspunkt var det ennå flust av øde gårder som var mye lettere å få i hevd enn å begynne å rydde skog og utmark. Var da Uthus et tidligere bruk av Moslett/Mogård som hadde ligget øde et hundreår eller to, eller var det opprinnelig en selvstendig gård som hadde hatt sin ødetid?

Vi har under Moslett prøvd å vise at Moslett og Mogård opprinnelig – før 1500-tallet – var én gård og het »Modestadir« eller Mostad. De eldste belegg for dette gårdsnavnet finnes i erkebiskopens jordebok fra 1430-årene, der det heter: »af ekulstadom spanz 1. er galt ogmunder thordasson herræ pale aut vith modestader«. Ogmund Torsson hadde altså betalt en bot til erkebiskop Pål med spannsgården Ekulstad. Transaksjonen må ha skjedd i årene 1333 til 1346, som var de årene herr Pål satt i erkebispestolen. Boten var betydelig og gjaldt trolig brudd på den geistlige sedelighetslovgivningen, som bispen i somme tilfelle innkasserte bøtene av. Hvem den skyldige jordeieren var, vet vi ikke; han var vel helst en geistlig, han også.

Poenget er at hvis »modestader« er Mostad eller Moslett/Mogård, noe som synes meget sannsynlig, kan »ekulstadom« være Uthus. Gården har i så fall skiftet navn, noe som ikke var uvanlig etter en lengre ødetid.

Å forklare gårdsnavnets forledd »ekull« er bortimot ugjørlig. Et snev av mu­lighet er at det kommer av det uhyre sjeldne mannsnavnet »Ekkill«, som er skriftfestet én gang i sagalitteraturen. En annen mulighet er det svenske ordet »ekoll« som skal bety noe i retning stille parti i elv. Etterleddet -stad er imid­lertid greit. Gårdsnavn av denne typen dateres til vikingtid eller noe tidligere, altså 600-700-800-tallet til ca. år 1000.

Hvis dette er riktig, har det altså ligget tre -stad-gårder: Krokstad-Mostad-Ekulstad, tett sammen her på Mosletta, mens tre set-gårder følger på rekke og rad lenger vest i Nea-dalen: Tronset-Kolset-Kleset. -set-gårder regnes for å være noe yngre enn -stad-gårder, ikke eldre enn vikingtid – dvs. tidligst 800 e.Kr. Dette stemmer med de topografiske forhold, som klart favoriserer de tre første gårdene. Sol og lettdrevet jord var det mer av her på Mosletta enn lenger vest.

Den kommisjonen som beskrev gårdene for prøvematrikkelen fra 1723 kom imidlertid med nokså ugunstige utsagn for Uthus liksom for de andre på sør­sida Nea: »I baghalden, Marchegaard, uvis til Korn, frostnemt, temmelig til eng, steenig jord, lætvunden«. Kommisjonen sammenlignet nok med gårdene på nordsida elva som lå der på den lettdrevne elveterrassen og rett mot sola.

Dyrkamarka i Uthus var vel, som gammel tids skikk var, sterkt oppstykket i ulike parseller, avdelt av bekkdaler, myr og våtlent mark. Ikke umulig lå parsellene før utskiftningene om hverandre med Mogårds og kanskje Mosletts med. I utmarka synes det i alle fall å ha vært stor grad av sameie og sambruk.

Setrene hadde Uthus imidlertid for seg sjøl. I 1934 hadde Nordigarn og Hal­la høst- og vårvoll på Okskjølen rett nord for Østrungen, Ustigarn hadde sin vårvoll på Sjøvollen i det nordøstre hjørnet av Østrungen, helt nede ved sjø­en, mens Utistoggo hadde sin vårvoll på Tronsetvollen litt lenger nord for Sjøvollen. Alle disse setrene var i bruk før siste krigen, liksom sommervollen som alle fire bruk hadde felles: Skythullet nesten i tregrensa opp mot Bringen.

I 1707 ble det ført åstedssak på Storvollen under Storvollfjellet, der både Krokstad, Moslett og Uthus skulle være bruksberettiget. Uthuskarene – det var da to brukere – besværet seg over at Arn Bjørnsen og Bersvend Andersen Moslett ville trenge dem ut fra Storvollen, samtidig som de ville tilegne seg »dend Settervold, kaldt Skidtholl, som af gl. tid skall have fult dend gaard Udthuus«. Enden på prosessen ble at partene ble forlikt ved å håndtakes vel og vennlig, som det står. Moslett skulle ikke lenger befatte seg med Skitthullet med omgivende myrsletter, mens Storvollen skulle forbli felles til beite etter at graset var avslått.

For hundre år siden, da det første kartverket vårt ble laget, hadde de visse motforestillinger mot å sette enkelte navn på trykk. Derfor kom eufemismen eller forskjønnelsen Skythullet på kartbladet. Kilden fra 1707 viser imidlertid klart hva det virkelige navnet er og har vært. – Skithølet og Vakkervoll’n (Moslett) – de hadde fantasi når de valgte seternavn, moslittingene.

Uthus hadde i gammel tid matrikkelnummer 724 og 1 spann i landskyld. I 1838 fikk de to daværende to bruka løbenummer 158 og 159 og en skyld på 4-1-4 skylddaler. I 1888 ble dette omgjort til gnr. 126 med tilsammen 10,08 skyldmark.

Leidangskatten var i alle år 8 mark smør og 14 mark mel.

 

hest

storfe

småfe

gris

1657

3

16

14

1

1723

2

10

9

1802

2

10

12

1866

2

19

46

0

Korntienden er oppgitt til 2 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 8 tønner, i 1802 til 8 tønner og i 1866 til 9 tønner. Høyavlinga var på 60 lass i 1723, 140 lass i 1866. Folketallet var 25 i 1801, 35 i 1855.

Eiere

I erkebiskop Olav Engelbergtsøns jordebok fra 1530 finnes Uthus innført med 1 øre i landskyld til bispen. Få år senere ble bispegodset konfiskert av Kronen, men ennå i 1620 ble det i jordeboka husket at dette øresbolet opprin­nelig tilhørte »Stigten«, altså bispestolen.

Krongodset ble sist på 1660-tallet utlagt for kronens gjeld til nederlenderen Henrik Møller, som for en stor del hadde finansiert Danmark/Norges kriger mot Sverige i årene før 1660. Dette gjaldt også denne skyldparten i Uthus. Møller solgte i 1681 til Thomas Hammond, en engelskmann som hadde flyk­tet fra hjemlandet på grunn av opposisjon mot kongemakten der. Han slo seg ned som kjøpmann og borger i Trondheim, og må ha gjort det bra, for han kjøpte opp mye jordegods i Trøndelag. Året etter kjøpet døde Hammond, og datteren Sara arvet. Via arv kom skyldparten over i Thomas Angells og der­med i Stiftelsenes eie.

Resten av Uthus, dvs. 2 øre, var eid av Selbu prestebol og lå altså til preste­stillinga som en del av avlønninga. Som største andelseier var det presten som var bygselrådig i Uthus. Dette er et eiendomsforhold som ganske sikkert har sitt opphav i middelalderen og besto i kanskje 500-600 år.

Brukere

I kilden fra 1530 nevnes ingen brukernavn. I 1548 er Erik oppsitter og ene­bruker. Han betalte da 8 mark smør og 12 mark mel i leidangsskatt – omtrent som ytelsen i de følgende hundreår. For den ene øre landskyld gården skyldte Stigten, måtte han ut med 2 våger mel.

I 1559 var Ola brukeren i Uthus og betalte den ene daleren i skipsskatt, som krevdes. En husmann, Staffen, betalte en halv daler. Av en eller annen grunn er disse to plassert sist i skattelisten, etter Tydal.

Heretter må en gå helt fram til 1609 før en finner den neste navngitte bruke­ren, som er Halvar (eller Haldo; navnene brukes om hverandre i kildene). Hvis kildene forteller sannheten, satt han som oppsitter i Uthus i nesten 50 år, til og med 1656.

Halvar betalte i 1629 skatt for 7 kyr og 2 ungnaut. Året etter svarte han 6 skjepper havre i tiende. I 1645 betalte han koppskatt for kona, en sønn, en datter og to »piger«. Husmannen Ola betalte samme året for seg og kona.

I 1657 står Jon som skattebonden i Uthus, mens Enken beholder en liten part (1/2 øre), slik er det også i 1661. Fem år senere, da manntallet ble fortatt, var Erik Olsen bruker av de 2 1/2 øre som Jon hadde hatt. Han var omkring 30 år og altså født ca. 1635. Enken satt fremdeles med sin lille part i gården. Hun hadde to sønner, Jens Olsen, født 1650, og Halvår, født 1656. Å rede ut av slektskapsforhold og annet her, er ugjørlig.

Verre blir det. Senere satt Jon som bruker, og skattelistene opererer oftest med bare fornavn utenom gårdsnavnet. I en kilde i 1679 heter oppsitteren Jon Arntsen, og trolig er det samme Jon vi finner der flere år etterpå. I 1701 er oppsitteren imidlertid Jon Halvarsen Berg(e). Han hadde da stesønnen An­ders Andersen, født i året 1700. Jon Halvarsen bygslet Uthus og fikk brev av sognepresten i mars 1701.

Uthus ble delt mellom halvbrødrene Anders Anderssen og Jon Jonsen, som tok over 1/2 spann hver. Dette ble ordnet av mor deres, Ingeborg Estensdt., som nevnes som bruker ennå i 1723. I matrikkelforslaget fra dette året finner vi at garden kunne fø 2 hester, 7 kyr, 3 ungnaut, 3 sauer og 6 geiter og at utsæden var 1 t. bygg og 7 t. havre og høyavlinga 60 lass. Garden hadde kvern og seter.

Brukere

-1699 Anders Jonsen fra Hove, f. ca. 1669, d. 1699. G. 1699 m. Ingeborg

Estensdt. fra Krokstad, som var g. II m. Jon Halvardsen. Barn: Anders, f.

 

1699 (oppkalt etter far sin), g.m. Anne Olsdt., tok over halve garden, se Ustiarden Uthus.

1700-1723 Ingeborg Estensdt., enke etter Anders Jonsen Uthus. G.II 1700 m. Jon Halvardsen Berge fra Nordigarden, f. ca. 1678, d. 1711. G. III 1713 m. Jon Renaldsen Rønsberg fra Nordigarden, f. ca. 1686, d. 1717.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Kirsti, f. 1701, g.m. Gunnar Olsen Nervik, Framigarden.
 2. Ragnhild, f. 1705, g.m. Jon Olsen Aunet, se Raudstenen Gullset.
 3. Jon, f. 1707, d. 1731.
 4. Esten, f. 1710, g.m. Ingeborg Reiersdt. Kolset, Nordigarden, og kom dit.

Barn i 3. ekteskap:

 1. Jon, f. 1714, g.m. Ingeborg Tomasdt. Langset, tok over halve gar­den, se Nordigarden Uthus.
 2. Goro, f. 1716, død uten etterkommere.

NORDIGARDEN UTHUS

Det var knappe 50 rdr. å dele etter Jon Jonsen Uthus i 1766. Men dette var forholdsvis god økonomi på et bygselbruk. Jon døde 52 år gammel og hadde drevet denne halvparten av Uthus etter at han og den femten år eldre halvbro­ren Anders tok over garden etter mor sin. De tok over 1/2 spann hver, men Uthus var benefisert gods og brukerne betalte landskyld til soknepresten i bygda. Slik var forholda til i 1842, da Oplysningsvæsenets Fond solgte gar­den. Mannen her, Ola Persen, femte generasjon fra Jon Jonsen, hadde fått bygselbrev året før og regelen var at bygselmannen hadde førsteretten til kjøp. Ola fikk skjøte for 350 spd., påheftet årlig jordavgift på 1 t. 4 skjepper 1 1/2 fjerdingkar »sædebyg«. Men kongeskjøtet ble for Ola, slik som for mange an­dre, tyngre å forsvare enn bygselbrevet hadde vært. Økonomisk stod det skralt til fra før, med gjeld til kjøpmann Johan Sivertsen, og etter seks år som sjøleiere, måtte Ola og Soffi Bardosdt. ut. De byttet med husmannsfolket på Aunhaugen på Flønes og flyttet dit. Bruket var pantsatt til Oplysningsvæs­enets Fond, men det var de mindre kreditorene, Kristen Mikkelsen Setsås og Tomas Larssen Krokstad, som egentlig tvang familien her ifra. Per Bardosen Flønes, kjøpte Nordigarden i 1849 for 670 spd.

De nye eierne av bruket, Per Bardosen og Kari Jonsdt., tok over gjelda, og ble på Uthus i godt tjue år, men Amerika-feberen ble for sterk. Hausten 1870 fikk orkdalingene Mortinus Olsen Bjørkli og Anders Olsen Vormdal skjøte fra Per Bardosen på Nordigarden og Evjnesset (lnr. 107B) for 750 spd. Kjø­perne delte bruket og tok over hver sin halvpart.

I 1866 er bruket gitt opp til å være 83 mål dyrkajord og 39 mål naturlig eng. Det kunne fø 2 hester, 12 kyr og 30 småfe. Høyavlinga er satt til 50 lass på heimjorda og 49 lass fra utslåttene, men det ble »afslag for 2 Læs Myrhø og for mindre Frugtbarhed af England». Årlig kornavling skulle være 12 t. bygg og 54 t. havre og potetavlinga 70 t. Bruket hadde skralt beite, men tre setrer sammen med nabobruk. 2 tylfter tømmer kunne hogges årlig. Fem år senere ble bruket delt.

Det ble holdt jordskifte på inn- og utmark på Uthus-bruka i 1825, bare fire år etter at første jordskiftelova ble vedtatt. Under det gjennomgripende jord­skiftet på Mosletta i 1873-1875 ble det bare gjort grensejustering på Uthus. Utmarka, også setermarka, ble på nytt utskiftet i 1904.

Brukere

1738-1768 Jon Jonsen, f. 1714, d. 1766. G.ca. 1739 m. Ingeborg Tomasdt. Langset, f. 1713, d. 17     (levde 1766). De tok over denne halvparten av heimgarden hans.

Barn:

 1. Jon, f. ca., 1740, tok over bruket.
 2. Brynhild, f. 1743, g.m. Petter Andreas Mikkelsen, se Seiget II under Nesta.
 3. Ingeborg d.e., f. 1746, g.m. Sjurd Bardosen Garbergsplassen, se Rønsbergs-Maråa (Sjurdan).
 4. Tomas, f. 1747, død som spedbarn.
 5. Tomas, f. 1749, g.m. Gjertrud Olsdt., se Uthusjardet.
 6. Goro, f. 1752, g.m. enkmann Nils Olsen Åsan.
 7. Ingeborg d.y., f. ca. 1755, g.m. Tomas Grimsen Rønsberg, Nordi­garden.

1769-1792 Jon Jonsen, f. ca. 1740, d. 18    . G. 1769 m. Ingeborg Olsdt. Marstad, f. på Uglan 1727, d. 1795.

Barn:

 1. Ola, f. 1769 (mor: Maren Bjørnsdt. Rolsetgrubben), tok over bruket.
 2. Ingeborg, f. 1770, g.m. Mikkel Jonsen Mebost, se Uthusmoen nedafor.

1793-1815 Ola Jonsen, f. 1769, d. 1837. G. 1793 m. Brynhild Estensdt. Kolsetmoen fra Utistoggo, f. 1764, d. 1839.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1795, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1798, g.I m. Per Bårdsen Kolset, Nordigarden, II m. Kri­sten Olsen Kvello, se Godlibjørga under Øver-Hårstad.

1816-1840 Ingeborg Olsdt., f. 1795, d. 1878. G. 1815 m. Per Arnsen Kvello, f. 1781, d. 1855.

Barn:

 1. Ola, f. 1817, g.m. Soffi Bardosdt. Mogård, se Aunhaugen under Flønes.
 2. Arn, f. 1821, død som spedbarn.
 3. Berit, f. 1823, d. 1828.
 4. Brynhild, f. 1826, flyttet til Stjørdalen i 1850.
 5. Berit, f. 1830, flyttet til Byåsen i 1851 og til Tromsø »for at giftes« i 1858, gift der s.å. med Hans Kristian Gabrielsen. Barn: Anna Lovise Petrine, f. 1858, Kristian Gabriel, f. 1860.
 6. Arn, f. 1833, d. 1876, flyttet til Trondheim i 1853, g.i Stjørdalen 1857 m. Anne Olsdt. Setsås, Storbergodden, f. 1826, bodde på Heggdal i Stjørdalen. Barn: Petter Arnt, f. 1857, Ole, f. 1860, Ingeborg-Anna, f. 1863, Bergitte, f. 1865, Anna Johanna, f. 1870, død som spedbarn.
 7. Marit, f. 1837, g.m. Ola Bardosen Aunmoen, Bardoplassen.

1841-1848 Ola Persen og Soffi Bardosdt. gikk fra bruket og flyttet til Aun­
haugen på Flønes som husmannsfolk.

1849-1870 Per Bardosen d.y. fra Oppigarden Flønes, f. 1816, d. 1899. G. I. 1840 m. Kari Jonsdt. fra Nigarden Garberg, f. 1817, d. 1871. De byttet med Ola og Soffi og Per og Kari flyttet hit fra Aunhaugen. De hadde først hatt heimbruket hennes på Garberg. I 1870 reiste de til Amerika, der de tok nav­net Brown. G.II 1873 m. Berit Olsdt. Renåtrøen, f. 1821, som var g.I m. Jon Tomassen Renåøyen, som også kom til Amerika i 1870. Bodde i Minnesota.

Barn, begge i 1. ekteskap:

 1. Peder, f. 1846, reiste til Amerika i 1866, g. 1873 m. Marit Jonsdt. Kvelloaunet, Roa, f. 1854, som kom til Amerika i 1870, bodde i Minnesota. Barn: Peder, f. 1874, Karen, f. 1877, Marit, f. 1879, Ka­ren, f. 1881, Emil Peder, f. 1884, Johanna, f. 1886, Carl Johan, f. 1889, Minnie Petrine, f. 1892.
 2. John, f. 1851, utdannet seg til prest. Det var han som skrev de to bind om selbygger i Amerika – »Selbygbogen«, utgitt i Minneapolis i 1920 og 1930.

UTHUS ØSTRE GNR 126/1 (NORDIGARDEN)

Denne halvparten av Nordigarden og Evjnesset 84/5 var det Mortinus Olsen Bjørkli som tok over etter at han og Anders Olsen Vormdal hadde kjøpt eien­dommen i 1870. Men etter kort tid flyttet familien ut igjen, etter å ha solgt til Jon Jonsen Moslett for 400 spd. Nettopp på den tid foregikk det et stort jordskifte i grenda, men Uthus ble berørt bare ved mindre grenseregulering. Derimot ble det forandring på Uthus-garden etter jordskiftet i midten av 1880-åra og i 1903 ble setermarka skiftet.

I 1875 var det 1 hest, 2 okser, 5 kyr, 3 ungnaut, 11 sauer, 5 geiter og 1 gris hos Jon Jonsen og Berit Ingebriktsdt. og utsæden var 1/2 t. bygg, 1/2 t. bland­korn, 1 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 2 ung­naut, 6 sauer, 2 geiter og 2 griser på bruket. Det er 70 da dyrkajord og 760 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Uthusdalen 126/6 i 1910 til sønnen her, Ingebrigt J. Ut­hus. Haga 126/12 i 1968 til Hans E. Moslet. Furulund 126/15 i 1974 til dattera her, Ingeborg Stene.

Brukere

1871-1873 Mortinus Olsen fra Bjørklia i Orkdalen, f. 1835, og Johanna Olsdt. flyttet snart til Orkdalen igjen, til Blåsmoen, heimbruket til Johanna.

1874-1910 Jon Jonsen fra Nygarden Moslett, f. 1847, d. 6.2.1929. G. 1870 m. Berit Ingebriktsdt. fra Nordigarden Mogarden, f. 1846, d. 1.3.1927.

Barn:

 1. Mali, f. 1871, g.m. Peder Olsen Morset, se Nygarden Moslett 122/2.
 2. John, f. 1873, tok over bruket.
 3. Anne, f. 1876, d. 6.12.1903.
 4. Berit, f. 1879, g.m. Haldor Olsen Mogård, Skollvollen 125/2.
 5. Ingebrigt, f. 1882, d. 1884.
 6. Ingebrigt, f. 1885, død ugift 1954, se Uthusdalen 126/6.
 7. Brynhild, f. 1888, døvstum, bodde heime, død ugift 1972.

1911-1926 John Jonsen, f. 1873, d. 31.7.1926. G.I 1902 m. Kirsti Olsdt. Kolset

fra Ustpå-Jardet 130/3, f. 1878, d. 11.8.1911. G.II m. Mali Bersvendsdt. Lille-evjen fra Stenseth 90/6, f. 1884, d. 11.6.1918.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Beret Anna, f. 21.1.1905, g.m. Elias Iversen Mebust, Oppistoggo 98/1.
 2. Johan, f. 1907, tok over bruket.
 3. Ole, f. 1909, g.m. Inga Ingebrigtsdt. Kulset, se Uthusdalen 126/6.
 4. Gunnar Kristian, f. 3.7.1911, se Elvetun 98/4 under Mebost.
Tømmerkjøring fra Østrungen i 1946 - Johan Uthus og Lars Mogård.

Tømmerkjøring fra Østrungen i 1946 – Johan Uthus og Lars Mogård.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Birger Ingvald, f. 30.1.1914, d. 5.7.1931.
 2. Kirsti, f. 24.9.1915, d. 4.9.1924.

1927-1986 Johan Johnsen Uthus, f. 19.3.1907, d. 1989. G.I 1930 m. Eline Halvardsdt. Kulset fra Ustigarden 129/1, f. 10.9.1903, d. 13.8.1942. G.II 1951 m. Sigrid Johnsdt. Lien fra Ustigarden Ner-Lia, f. 21.4.1911.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. John, f. 8.11.1930, g.m. Magna Evjemo fra Hegra, f. 1930, bor på Stjørdal. Barn: Johan, f. 1953, Eline Merete, f. 1958, Mette Perly, f. 1965.
 2. Kirsten, f. 20.10.1936, g.m. Nils Flekkstad i Kvam i Steinkjer, f. 1937. Barn: Ole Anders, f. 1969.
 3. Ingeborg Helene, f. 2.12.1938, g.m. Kristian Stene fra Byneset, f. 1932, d. 1969, bor i Klæbu. Barn: Eilif Uthus, f. 1955, bor i Botnlia i Mebonden, Hans Ivar, f. 1961, tok over bruket her, Elin Johanne,

f. 1965, Inger Kristin, f. 1967, Steinar, f. 1969.
1986-         Hans Ivar Stene, f. 1.8.1961.

HAGA GNR 126/12

Det ble bygd på bygslet grunn her i 1910 av Guri Tomasdt. Uthuslien, f. 1855, død ugift 31.1.1939. Ole Eriksen Uthus, gnr. 126/3, kjøpte huset etter henne, men solgte til broren Hans Eriksen Uthus, f. 3.6.1904, d. 1974, og kona Oline Hansdt. Rønsberg fra Brubakken 103/6, f. 29.12.1898, som fikk tomta utskilt fra Nordigarden Uthus. Barnlaust ekteskap.

UTHUSDALEN GNR 126/6

I bygselbrevet på plassen, gitt av Ola Persen i 1846, er den kalt Trøa, slik Uthuslia også ble.

Bureiserne her, Jørn og Gjertrud, flyttet hit i 1847, etter skoletoll-lista å dømme, men i kirkeboka står det at to av de eldste barna er født på Mølnhus i 1847 og 1848. Der var Jørn og Gjertrud også husmannsfolk. Det ble bare med denne generasjonen her på plassen. Den ble utskilt fra Nordigarden Ut­hus i 1910 til sønnen der, Ingebrigt Johnsen, som fikk skjøte fra far sin året etter. Da hadde Dalen i flere år ligget øde. Ingebrigt var eier til i 1932, da han solgte til brorsønnen Ole Johnsen Uthus for 300 kroner og kår til 1 000 kroner i femårlig verdi.

I 1875 var krøttera her 2 kyr, 4 sauer og 4 geiter og utsæden 1 kvarter bygg, 3 åttinger havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnut, 3 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket og 18 da dyrkajord.

Brukere

1846-1896 Jørn Persen, se Nordigarden Krokstad, f. i Singsås 1822, d. 1896, drev også som handverker, helst snekkering. G. 1845 m. Gjertrud Jonsdt. fra Framistoggo Mogarden, f. 1821, d. 1895.

Barn:

 1. Per, f. på Krokstad 1845, flyttet ut ca. 1865.
 2. Jon, f. 1847, d. 1869.
 3. Ingeborg, f. 1848, g. i Trondheim 1878 m. Paul Jonsen Hanger fra Byneset, f. 1837.
 4. Marit, f. 1853, d. 1889.
 5. Berit, f. 1855, tjente hos farsøstera Berit Schive på Såmstad i 1875.
 6. Jon d.y., f. 1857, d. 1884. Barn: Johanna, f. 1877, d. 1879. (Mor: Gjertrud Jonsdt. Tronsetdalen).
 7. Kari, f. 1860, g. 1888 m. Jens Hanssen Grønset i Haltdalen, f. 1859, barnlaust ekteskap.
 8. Ole, f. 1862, g.m. Anne Halvardsdt. Marstad, gnr. 83/4, og kom dit.
 9. Nils, f. 1865, g.m. Marit Olsdt. Kallar, Nordigarden, og kom dit.

1910-1931 Ingebrigt Johnsen Uthus fra Nordigarden, f. 1885 død ugift 1954.
1932-19     Ole Johnsen Uthus, f. 3.3.1909. G. 1932 m. Inga Ingebrigtsdt Kulseth fra Granli 130/25, f. 8.10.1911. De tok over bruket etter farbror hans.

Barn:

 1. Jorun Kristine, f. 1932, g.m. Johan Evjen Kallar, se Moslettmoen 124/2.
 2. Johan Bjarne, f. 2.8.1933, g.m. Signe Lien, se Solstad 87/4 under Lia.
 3. Ingolf Steinar, f. 1935, g.m. Jorid Stokke, se Midttun 123/19 under Litjstoggo Moslett.
 4. Sverre Johan, f. 4.1.1937, d. 20.3. s.å.
 5. Odd Ingemar, f. 23.3.1938, g.m. Margot Eidem, se Sjøgløtt 60/17 under Eidem.
 6. Kjell Jostein, f. 31.1.1940, g.m. Åshild Kroken, f. 22.3.1944, II m. Målfrid Skjærvik, f. 12.9.1946, bor på Langstein i Stjørdal. Barn: Ole Johnny, f. 1964, Kaj Morten, f. 1966, d. 1987.
 7. Sverre Idar, f. 1941, g.m. Målfrid Oline Mosleth, Kammen 123/2, og bor der.
 8. Solfrid Kjelrunn, f. 24.9.1943, g.m. Per Myrli, f. 1939, bor på Sort­land i Nordland. Barn: Mona, f. 1974, Tone, f. 1976.
 9. Svend Bernhard, f. 6.7.1945, g.m. Marit Johansen, se Lykkebo 65/83 under Ner-Hårstad.
 10. Gerd Oline, f. 1947, g.m. Harald Uthus, se Åstun 126/18.
 11. Kolbjørn, f. 1949, g.m. Aud Toril Mosleth, se Bergtun 123/     under Litjstoggo Moslett.
 12. Torleif, f. 15.4.1954, d. 4.11.1954.

UTHUS VESTRE GNR 126/2 (HALLA)

Etter delinga av Nordigarden i 1870 flyttet eieren av denne halvparten, An­ders Olsen Vormdal, husa sine ut fra fellestunet og tuftet et par hundre meter lenger vest og bruket fikk det lokale navnet Halla. Mens orkdalingene på an­dre halvparten av Nordigarden Uthus flyttet ut igjen, så fortsatte de her på Halla. Også denne gårdparten fikk en del av Evjnesset – gnr. 84/5 – under delinga i 1870.

I 1875 var det på dette bruket 1 hest, 1 okse, 5 kyr, 3 ungnaut, 10 sauer, 1 geit og 1 gris og utsæden var 3 kvarter bygg, 3 t. havre og 5 t. poteter. Om­kring 1955 var buskapen 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 5 sauer, 2 geiter og 1 gris. Det er 72 da dyrkajord og 13 da på Evjnesset. Det er 774 da produktiv skog.

Brukere

1871-1896 Anders Olsen fra Vormdal i Orkdalen, f. 1842, d. 1885, og kona Anne Andersdt. fra Øyan i samme bygda, f. 1845, d. 13.12.1930. Mor til An­ders, Anne Larsdt., f. Aspøl i Orkdalen 1820, d. 24.6.1908, var med dem og fikk kår i bruket. Hun var morsøster til Guru Schrøder på Ustpå-Jardet Stor-Evja.

Barn:

 1. Ole, f. 1871, tok over bruket.
 2. Albert, f. 1873, g. 1912 m. enke Ingeborg Jonsdt. Volset, f. Mogård, se Høyby 16/1, barnlaust ekteskap.
 3. Lars, f. 1877, druknet 20.11.1881.
 4. Anne, f. 1881, g.m. enkmann Ole Jonsen Stokke, Midti-Stokkan. Sønnen Anders tok over bruket her.
 5. Lars Schrøder (fostersønn), f. på Uthus-Jardet Stor-Evja 1864, flyttet ut.

1897-1948 Ole Anderssen Uthus, f. 1871, d. 17.2.1952. G. 1897 m. Ingeborg Persdt. Rolsetmoen, f. 1869, d. 18.1.1951.

1949-1986 Anders Olsen Stokke, f. 16.10.1920. G. 1942 m. Elfi Beate Uthus, f. 23.2.1925. De tok over bruket etter morbror hans.

Barn:

 1. Ingeborg Annie, f. 8.1.1943, g.m. Harald Stokke, Hyttmoen 95/6 un­der Mebost.
 2. Ola, f. 2.6.1946, tok over bruket.
 3. Mari Oddrun, f. 27.12.1950, g.m. Egil Jullumstrø, f. 1948. Barn: Hå­vard, f. 1987, Trond Arne, f. 1989.
 4. Asbjørn, f. 3.12.1960.

1987-        Ola Stokke, f. 2.6.1946, og kona Gudrun Hoem fra Såmstad 138/1,

f.  15.8.1948. Barn: Arne, f.  1971, Ingrid, f.  1974, Tor, f.  1978, Oddveig, f. 1987.

UTHUSJARDET

Vegen til utmarka gikk mellom stua og fjøset på den gamle husmannsplassen Jardet, som hørte Nordigarden Uthus til. Den var eldst av husmannsplas­sene på Uthus og fire generasjoner etter hverandre satt her. Da Sivert og Ma­rit døde i åra 1908 og 1909, gikk bygselen ut og familien flyttet fra. Plassen ble lagt ned. I 1875 var det 2 kyr og 5 sauer her og utsæden 1 kvarter bygg og 1 1/2 t. poteter. Etter delinga av Nordigarden hadde begge bruka part i Jardet.

Brukere

1777-1809 Tomas Jonsen fra Nordigarden Uthus, f. 1749, d. 1798. G. 1777 m. Gjertrud Olsdt. fra Norderbakken på Rolset, se Nesset i Flora, f. 1752, d. 1817. De var husmannsfolk under heimbruket hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1777, d. 1778.
 2. Jon, f. 1779, d. 1780.
 3. Randi, f. 1781, g.I m. enkmann Halvard Anderssen Gullhaugen på Berge, II m. Haldor Bårdsen Røssethaugen.
 4. Ola, f. 1784, tok over plassen.
 5. Jon d.e., f. 1786, g.I m. Marit Andersdt. Havernesset, II m. enke Dordi Bjørnsdt. Krokstadækren, se Uthuslia.
 6. Ingeborg, f. 1788, død som spedbarn.
 7. Ingeborg, f. 1790, død som spedbarn.
 8. Jon d.y., f. 1793, g.m. Mali Bersvensdt. Rolsetbakkan, Ysterbakkan, og kom dit.
 9. Ingeborg, f. 1796, d. 1797.

1810-1845 Ola Tomassen, f. 1784, d. 1845. G.I 1810 m. Kirsti Bersvensdt. Krokstadsveen, f. 1781, d. 1821. G.II 1821 m. Mali Sjurdsdt. Berge fra Nordi­garden, f. 1782, d. 1863.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1811, død som spedbarn.
 2. Tomas, f. 1814, g.m. Anne Olsdt. Krokstadtjennen og kom dit.
 3. Sivert, f. i 2. ekteskap 1826, tok over plassen.

1846-1908 Sivert Olsen, f. 1826, d. 17.7.1908, var skomaker. G. 1845 m. Marit Gunnarsdt. Morsetplassen, f. 1824, d. 24.6.1909. Barn: Mali, f. 1845, tok over plassen.

1870-1910 Mali Sjurdsdt, f. 1845, d. 30.6.1916. G. 1869 m. Ola Haldorsen Mogård fra Skollvollen, f. 1835, d. 12.9.1916, smed og snekker. I de første 1900-åra bodde fire generasjoner her. Mali og Ola, som drev plassen sam­men med foreldra hennes, flyttet i 1910 med sønnen til Stangdalen.

Barn:

 1. Haldor, f. 1867, død som spedbarn.
 2. Marit, f. 1869, gikk amtskolen, død ugift 19.6.1901.
 3. Kirsti, f. 1874, g.m. Arnt Olsen Sandvik, se Balstadtrøa 19/7.
 4. Sivert, f. 1877, g.I m. Berit Olsdt. Flakne, d. 1910, flyttet til Norder Stangdalen, g. II m. Marit Pålsdt. Stokkhaugen, se Brudal 120/7 un­der Stokkan. Barna i 1. ekteskapet er født her på Uthusjardet.
 5. Berit, f. 1880, g.m. Tomas Larssen Rolseth, Ysterbakkan 106/5.
 6. Ingeborg, f. 1883, g.m. Ole Olsen Sandvik, Trøhaugen, reiste til Amerika, bodde i Minnesota.
 7. Haldo, f. 1891, bodde på Brudal, død ugift.

UTHUSMOEN

Denne husmannsplassen som hørte Nordigarden Uthus til, eksisterte bare kort tid. Ingeborg Jonsdt., f. 1770, d. 1839, ble g. 1794 m. Mikkel Jonsen fra Oppistoggo Mebost, f. ca. 1754, d. ca. 1810, bosatte seg her under heimbruket hennes like etter at de giftet seg. Da eldste sønnen ble gift og flyttet til Hafella, ble Ingeborg med dit og der døde hun.

Barn:

 1. Jon, f. 1793, d. 1795.
 2. Jon d.e., f. 1795, g.I m. Berit Andersdt. Moslett, II m. Ragnhild Olsdt. Moslett, se Øver Mosletthafella.
 3. Jon d.y., f. 1802, g.m. Marit Jonsdt. Hårstadåsen, se Storkvitlin un­der Moslett.
 4. Ingeborg, f. 1806, d. 1836, g. 1835 m. Jon Nilssen Stokkmoen, Svennsan.

USTIGARDEN UTHUS

Ved delinga av Uthus omkring 1730 tok eldste sønnen, Anders Anderssen, og Anne Olsdt. over 1/2 spann, mens halvbror hans, Jon Jonsen, bygslet andre halvparten. Men gammelslekta på Uthus var borte her på Ustigarden før hun­dreåret var slutt. Da hadde Tomas Olsen og Berit Olsdt., begge fra Stokkan, bygslet bruket imot å forsørge de siste av den gamle familien. Nyfolket skulle også arve de gamle.

Dattera på Ustigarden, Ingeborg, ble gift med Ingebrikt Ingebriktsen Sesseng, som i 1813 fikk bygselbrev på bruket. Men de gamle drev til i 1824, da Berit Olsdt. døde. Da fikk Peder Chr. Norbye, gift med Mali Haldorsdt., enka etter Ingebrikt, bygsel. De overlot drifta til farbror hennes, Per Arnsen Kvello.

Det var lensmann Norbye som i 1826 kjøpte bruket av Oplysningsvæsenets Fond, på samme vilkår som bygselmannen på Nordigarden Uthus gjorde. Per Arnsen fikk skjøte av ham, men kom i stor gjeld til Torsten Arnsen Lille-Evjen og Arn Olsen Sletne og måtte gi opp.

I 1837 ble Ustigarden Uthus solgt på auksjon til Ola Jonsen Storrød for 430 spd. Han døde etter et par år og boet etter ham var fallitt med et underskott på 420 spd. På auksjon i 1840 ble bruket kjøpt av singsåsbyggen Per Jenssen Bogen. Han var ungkar og hadde ikke ment å kjøpe noen jordeiendom, men hadde kausjonert for Ola Jonsen Storrød og kjøpte for å berge pengene sine. Han overlot bruket til bror sin, Sven Jenssen, som ordnet med heimel først i 1848, fra boet etter kona, Kirsti Eliasdt., for 400 spd. og dette er visstnok auksjonsprisen fra 1840.

Problemet gjeld, som lenge hadde preget livet for de på Ustigarden Uthus, ville ikke slippe taket, men knekte også Sven Jenssen. Bruket kom i hendene på Ingebrigt Norbye på Kvello, som i 1858 skjøtet det bort til en slektning, Peder Jenssen Norbye, for 800 spd. Han hadde da drevet det et par år, men etter et tiår som sjøleier, hadde gjelda tatt kveltak på ham også.

Husmannssønnen Ola Hanssen Rolsetgjerdet kjøpte bruket for samme sum som Peder hadde gitt, 800 spd. Men etter få år delte han med broren Esten og de to halverte både gardsbruk og kjøpesum.

I 1866 er Ustigarden Uthus gitt opp til å være 60 mål dyrkajord og 28 mål naturlig eng og en årlig avling på 10 t. bygg, 35 t. havre, 5 t. blandkorn, 100 t. poteter, 31 lass høy og 43 lass høy fra utslåttene. Bruket kunne fø 1 hest, 11 kyr og 26 sauer og hadde del i 3 setrer. Det kunne årlig bli tatt ut 2 tylfter tømmer i skogen.

Ennå i 1875 drev brødrene Ola og Esten Hanssønner bruket i lag og hadde til sammen 2 okser, 6 kyr, 7 ungnaut, 15 sauer og 12 geiter og en utsæd på 1/2 t. bygg, 1/2 t. blandkorn, 1 t. havre og 5 t. poteter.

Brukere

1738-1767 Anders Anderssen, f. 1699, d. ca. 1755. G. 1728 m. Anne Olsdt., f. ca. 1702, d. 1767. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Anders, f. 1730, bodde heime, d. 1798, g. 1792 m. Gunhild Eriksdt. Rønsbergs-Markåen, f. 1752, død på barselsseng 1795. Barn: Ola, f. 1795, oppfostret her på Ustigarden, g.I m. Gjertrud Olsdt. Tronset og kom dit, II m. Sessil Persdt. Rønsberg.
 2. Ola, f.  1733, d. 1786, g. 1776 m. Marit Olsdt., f.ca. 1751, d.  1786. drev bruket sammen med bror hans. Barnlaust ekteskap.
 3. Ingeborg, f. 1735, bodde heime, død ugift 1794.

1768-1786 søskena Anders, Ola og Ingeborg, og Marit Olsdt., mens Gunhild Eriksdt. Markåen var her som tjener.

1787-1837 Tomas Olsen fra Yster-Stokkan, f. 1762, d. 1837. G. 1786 m. Berit Olsdt. fra Midti-Stokkan, f. 1762, d. 1824. De kom her som sytninger for søskena.

Barn:

 1. Anders, f. 1788, d. 1813, g. 1813 m. Agneta Jonsdt. Stokke, se Nordigarden Mogarden, f. 1790, d. 1813, sytten dager etter Anders. Barn: Berit, f. 1813, g.m. Tomas Larssen Krokstad, se Ustigarden Litj-Stokkan.
 2. Ola, f. 1790, d. 1792, da han falt opp i ei gryte kokende vatn.
 3. Ingeborg, f. 1794, g.m. enkmann Ingebrikt Ingebriktsen Sesseng, Nordigarden.

1825-1827 Peder Chr. Norbye og Mali Haldorsdt. Brurok Sesseng, se Framigarden Kvello.

1828-1836 Bruket drevet sammen med Nordigarden Uthus.

1837-1839 Ola Jonsen, f. 1784, d. 1839, og Berit Olsdt., f. 1796, begge fra Storrød i Budalen, kom her i 1838, men da han døde, flyttet hun tilbake til Støren. De hadde med seg dattera Kari, f. 1819, g.m. Jon Jonsen Eidemstrøen, og fikk her sønnen Jon i 1839, oppfostret hos de neste eierne, men flyttet til Singsås i 1854, der han hadde en bror. Sønnen Kristian kom også etter foreldra i 1839, men flyttet ut igjen.

1840-1852 Sven Jenssen fra Nordstu Bogen i Singsås, f. 1797, d.  1870. G. 1826 m. Kirsti Eliasdt. fra Huset i samme bygda, f. 1799, d. 1847. De hadde først hatt heimgarden hennes. Som enkmann flyttet Sven til Kolset.

Barn (alle så nær som det yngste født i Singsås):

 1. Berit, f. 1821 (far: Ola Olsen Åsen i Singsås), g.m. enkmann Ola Persen Uthuslien.
 2. Kari, f. 1826, g.m. Anders Jonsen Mosletthafellen, se Kolsettrøa.
 3. Elias, f. 1829, g.m. Gjertrud Bardosdt. Mogård, se Uthusplassen nedafor.
 4. Ingeborg, f. 1834, g.m. søskenbarnet Jon Hanssen Bogen, bodde på Moen i Budalen, reiste senere til Amerika.
 5. Jens, f. 1838, g.m. Marit Persdt. Overvik, se Kolsetmoen (Litjtrøa).
 6. Per, f. 1840, d. 1881, g.m. Berit Persdt. Buset i Singsås, f. 1849, d. 1917, og bodde i Digregrinda.

1855-1867 Peder Jenssen Norbye fra Ustigarden Nervik, f. 1823, d. 1888.

G.I 1859 m. Mali Larsdt. Elvransmoen fra Lånke, f. 1834, d. 1873. Peder var først handelsbetjent hos Birck på Havernesset. Familien losjerte her på Uthus til i 1871 da den flyttet til Sætran i Hegra. G.II 1875 m. Iveranna Larsdt., f. 1849, d. 1894, søster til første kona. De drev handelsforretning på Hell.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Jens Karelius, f. 1860, reiste til Amerika i 1880, død i Minnesota i 1885.
 2. Anne Marta, f. 1862, d.  1889.
 3. Marta Petrine, f. 1864, reiste til Amerika i 1883, bodde i Minne­apolis.
 4. Lina, f. 1867, død som spedbarn.
 5. Ludvig, f.  1871, oppfostret på Elvransmoen, reiste til Amerika, bod­de i Minnesota, g. 1890 m. Alvilda O. Burtness. Barn: Odin Melancton.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Martin, f. 1878, oppfostret på Elvransmoen, reiste til Amerika i 1894, bodde i Minnesota.
 2. Johan Kristian, f. 1880, oppfostret på Elvran, reiste til Amerika i 1901, bodde i Nord-Dakota.
 3. Johan Arnt, f. 1882, reiste til Amerika sammen med broren Johan Kristian, bodde i Nord-Dakota.
 4. Peder Kristoffer, f. 1884, d. 1888.
 5. Anna Lovise, tvilling, f. 1884, oppfostret på Elvran, død ung.
 6. Jensine Constanse, f. 1887, reiste til Amerika i 1902, bodde i Nord-Dakota.

1868-1874 Ola Hanssen og Goro Olsdt. delte bruket med bror hans og fort­satte som brukere på Uthus 126/4.

UTHUS NORDRE GNR 126/3

Brødrene Esten og Ola Hanssønner tok over hver sin halvpart av Ustigarden for 400 spd., eller 1 600 kroner, og det halve hver av jordavgift og kornrente som hvilte på bruket etter gardhandelen i 1826. De drev bruket i fellesskap noen år, til offentlig deling ble gjennomført. Denne halvparten falt da på Esten.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer, 3 geiter og 1 gris på bruket. Det er 66 da dyrkajord og 1 247 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Uthuslien 126/5 i 1907 til Anders J. Stokke. Fjordglimt 126/9 i 1956 til Axel Andersen og Karl Skillebekk. Furuly 126/11 i 1964 til Trygve Mogård. Tomta 126/13 i 1968 til Johan J. Uthus. Granturt 126/14 i 1969 til Emma og Jan Skjelstad.

Brukere

1875-1894 Esten Hanssen fra Rolsetjardet, f. 1838, d. 8.12.1914. G. 1873 m. Kirsti Nilsdt. fra Yster Rønsbergstrøa, f. 1848, d. 1880. Barn: Brynhild, f. 1874, tok over bruket.

1895-1929 Brynhild Estensdt., f. 1874, d. 15.3.1941. G. 1895 m. Erik Rolvsen Moslett fra Nygarden, f. 1862, d. 15.3.1945.

Barn:

 1. Edvard, f.  1896, tok over bruket.
 2. Ragnhild, f. 1897, g.m. Edvard Olsen Uthuslien, gnr. 126/5.
 3. Kristine, f. 1898, d. 1934. Barn: Emil Bernhard, f. 1921, se Lillemo 130/22 under Kolset.
 4. Mali, f. 1900, g.m. Ole Olsen Løvseth, Knuthaugen 93/8 under Kyllo. Barn: Elfi Beate, f. 1923, g.m. Anders Olsen Stokke, Uthushalla 126/2.
 5. John, f. 1902, g.m. Oline Johnsdt. Mogård, se Ustigarden Uthus 126/4.
 6. Hans, f. 1904, g.m. Oline Hansdt. Rønsberg, se Haga 126/12 nedafor.
 7. Marie Nikoline, f. 1907, g.m. Esten Anderssen Nyheim, se Kjølseth 97/4 under Mebost.
 8. Brynhild Eline, f. 1909, g.m. Olaf Petter Olsen Kolset, se Hafellhaugen 122/9 under Moslett.
 9. Margit, f. 1912, g.m. Lars Johnsen Mogård, se Elvebakk 127/5 un­der Mogarden.
 10. Bardo, f. 1915, se Uthustrøa 110/3 i Flora
 11. Ola, f. 1918, d. 1973, g.m. Astrid Andersson fra Oslo, f. 1927, bor på Kyrksæterøra. Barn: Bjørn Erik, f. 1961.

1930-19     Edvard Eriksen Uthus, f. 17.1.1896. G. 1928 m. Ane Marie Tomasdt. Mogård fra Bardogarden 125/1, f. 22.7.1900, d. 1979.

Barn:

 1. Brynhild, f. 14.2.1927, g.m. Per Johnsen Uglem, Nedpå-Jardet Me­bost 97/1.
 2. Erling, f. 13.4.1929, g.m. Marit Larsdt. Kirkhus i Ålen, f. 1929, og bor der. Barn: Liv Mari, f. 1950, Else Margrete, f. 1951, Brit Kris­tin, f. 1954, Per Erik, f. 1956, Hans Olav, f. 1970.
 3. Kristine, f. 22.1.1931, g.m. Inge Arntsen Høiby, Solbakken 16/9. Barn: Jan Gunnar, f. 1950, g.m. Karen Jorid Kjøsnes, se Nesheim 151/5.
 4. Bjørg, f.  11.6.1932, g.m. Arne Forbord på Skatval i Stjørdal, f. 1930. Barn: Toril, f. 1963, Arve, f. 1970.
 5. Tomas, f. 15.1.1935, bor heime.
 6. Klara, f. 14.2.1936, g.m. Ola Ingebrigtsen Hårstad, Hårstad nedre 65/18.
 7. Rolf, f. 28.9.1937, tok over bruket.
 8. Sigrid, f. 26.1.1939, g.m. Erik Olsen Renå, gnr. 161/2.
 9. Emma, f. 20.8.1940, g.m. Jan Skjelstad i Stjørdal, f. 1940. Barn: Per Arne, f. 1963, Eivind, f. 1964, Ståle, f. 1970.
 10. Liv, f. 2.3.1942, g.m. Ola Haldorsen Overvik, se Solhalla 65/52 un­der Ner-Hårstad.
 11. Kjell Olav, f. 24.2.1944, bor i Trondheim.
 12. Inger, f. 7.6.1946, g.m. Arnfinn Mæhre i Trondheim, f. 1943. Barn: Anne Marie, f. 1976.

1900-         Rolf Uthus, f. 1937.

UTHUS SØNDRE GNR 126/4 (USTIGARDEN)

Etter delinga av Ustigarden mellom brødrene Ola og Esten Hanssønner satt Ola igjen med denne halvparten. Han og Goro Olsdt. hadde først hatt hele bruket noen år. Etter denne delinga var Uthus delt i fireparter og etter den gamle matrikkelen var det like stor skyld på hvert av de fire bruka. I den nye matrikkelen fikk de to Nordigardsbruka noe høgre skyld enn de to andre.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 4 sauer, 3 geiter og 1 gris på bruket. Det er 38 da dyrkajord og 880 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Uthuslien vestre 126/7 i 1916 og slått sammen med Ut­huslien 126/5. Åslund 126/8 i 1942 til John E. Uthus. (Fra eiendommen er utskilt Åsvang 126/16 til Gunvor J. Lien).

Brukere 1875-1904 Ola Hanssen fra Rolsetjardet, f. 1835, d. 1885. G. 1866 m. Goro Olsdt. fra Uthus i Flora, f. 1840, d. 6.8.1932. De satt først med hele Ustigar­den og etter delinga med denne halvparten.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1866, d. 1867.
 2. Hans, f. 1868, tok over bruket.
 3. Ole, f. 1870, reiste til Amerika i 1889.
 4. Peder, f. 1872, reiste til Amerika i 1894, kom heim igjen og drev bruket. Barn: Borghild Johanna, f. 1907, g.m. Olav Hilmar Tomassen Mogård, se Movoll 125/2.
 5. Gunnar, f.  1874, drev bruket ei tid sammen med mor sin, død ugift 8.9.1915.
 6. Bardo, f. 1877, død som spedbarn.
 7. Brynhild, f. 1878, d. 1885.
 8. John, f. 1881, død ugift 1960.
 9. Marit, f.  1883, d. 1.6.1911.

1905-1941 Hans Olsen Uthus, f. 1868, død ugift 30.9.1942.

Barn:

 1. John, f. 1891, d. 1911 (mor: Mali Rolvsdt. Moslett).
 2. Ragnhild, f. 1891 (mor: Brynhild Rolvsdt. Moslett), se Nordigarden Mogarden 127/2.
 3. Marie, f. 1906, d. 1923 (mor: Brynhild Rolvsdt. Moslett).

1942-1976 John Eriksen Uthus fra gnr. 126/3, f. 26.7.1902, d. 1977. G. 1929 m. Oline Johnsdt. Mogård fra Framistoggo 127/1, f. 29.5.1908.

Barn:

 1. John, f. 1929, tok over bruket.
 2. Gunvor, f. 1931, g.m. Halvard Lien, se Åsvang 126/16 nedafor.
 3. Einar, f. 1937, g.m. Ragnhild Kulseth, Øvergarden Moslett 122/1, og kom dit.
 4. Harald, f. 1943, g.m. Gerd Oline Uthus, se Åstun 126/18 nedafor.
 5. Bjarne Kristian, f. 19.2.1945, g.m. Bodil Rygg, Stormyråsen 64/16 under Hårstad, f. 2.10.1950, bor i Tydalen. Barn: Bård Olav, f. 1970, Marit, f. 1972.
 6. Jan Olav, f. 24.2.1947, bor i Trondheim.

1977-1990 John Johnsen Uthus, f. 9.3.1929, d. 12.7.1990.

1991-        Odd Jarle Lien, f. 4.1.1957, tok over bruket etter morbroren.

ÅSVANG GNR 126/16

Tomta er utskilt fra Åslund 126/8, som hører Ustigarden Uthus til, i 1962 til dattera der, Gunvor Johnsdt. Uthus, f. 23.5.1931, og mannen Halvard Johannessen Lien fra Storåsen 90/11 på Litj-Evja, f. 3.9.1930, som omkom under tunnelarbeid ved Greslifossen 12.8.1965.

Barn:

 1. Odd Jarle, f. 4.1.1957, se Uthus 126/4 ovafor.
 2. Bjørg Janne, f. 9.4.1959, g.m. Per Arne Græsli, f. 1956. Barn: Halgeir, f. 1988, Kristoffer, f. 1991.

ÅSTUN GNR 126/18

Harald Gunnar Uthus fra gnr. 126/4, f. 6.4.1943, og kona Gerd Oline Uthus fra gnr. 126/6, f.5.5.1947, bygde her i 1983. Barn: Jan Ove, f. 1970, Ole Ivar, f. 1974.

UTHUSLIA GNR 126/5 og 7 (UTHUSTRØA)

Både i bygselbrevet til Jon Tomassen fra 1826 og til Tomas Bernsen tretti år senere er husmannsplassen her kalt Trøa. Men i folketellinga 1875 er Uthuslia brukt, og under dette navnet ble eiendommen i 1907 utskilt til Anders Jonsen Stokke, som fikk skjøte fra Esten Hanssen for 900 kroner. I 1916 ble vestre parten, bnr. 7, utskilt fra andre Ustigards-bruket og Anders fikk skjøte fra Hans Olsen for 600 kroner. John Ingebrigtsen Evjemo kjøpte Uthuslia i 1923 for 5 000 kroner.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter på plassen og utsæden var 1/2 t. bygg, 1 kvarter havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer på bruket. Det er 22 da dyrkajord.

Brukere

-1822-1844 Jon Tomassen d.e. fra Uthusjardet, f. 1786, d. 1845. G.I m. Ma­rit Andersdt. fra Havernesset på Hårstad, f. 1790, d. 1841. G.II 1842 m. enke Dordi Bjørnsdt. Krokstadækren og flyttet dit. 1. ekteskap var barnlaust, men de fostret opp brordatter til Marit, Ingeborg Danielsdt., f. 1827, som var her til hun ble konfirmert i 1842, se Skrabbskaftet under Setsås. I 2. ekteskap hadde Jon dattera Marit, f. 1844, g.m. Ola Jonsen Stokkmelen.

1845-1896 Tomas Bernsen Overvik fra Svea (Bernan) på Overvik, f. 1821, d. 1896, var ei tid skolemester, og som det kom han til Mosletta og tok inn på den ledige Uthusli-plassen. G. 1844 m. Ingeborg Torkjelsdt. fra Eidemsnesset, f. 1819, d. 19    .

Barn:

 1. Ola, d.e., f. 1844, tok over plassen.
 2. Ola d.y., f. 1847, flyttet til Trondheim i 1868, garver og handelsmann, g. 1892 m. Berit Sivertsdt. Fjelnset fra Hemne, f. 1863, og bodde på Kyrksæterøra, der de drev garveri. Barn: Toralf Sigurd. f. 1893, Ingeborg, f. 1894.
 3. Tomas, f. 1852, var i Tydalen i 1875.
 4. Guri, f. 1855, død ugift ca. 1940, bodde på Haga 126/12.
 5. Bernt, f. 1859, skoledirektør i Finnmark, g.m. Hanna Merie, f. på Hitra 1864.

1874-1901 Ola Tomassen d.e., f. 1844. d. 12.7.1901. G. 1873 m. Kirsti Ellevsdt. Samstadberget, f. 1845, d. 3.11.1918.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1873, g.m. Anders Jonsen Stokke, Midti-Stokkan.
 2. Ingeborg d.y., f. 1875, g.m. John Gunnarsen Kjeldstad, Haugen, bod­de på Sørkilmoen i Hegra.
 3. Thomas, f. 1879, lærer i Gudbrandsdalen, d. 17.6.1903.
 4. Edvard, f. 1886, d. 12.4.1936, g.I 1911 m. Oline Paulsdt. Bergemo, gnr. 74/14, f.  1887, d. 19.8.1914. II m. Ragnhild Eriksdt. Uthus, gnr. 126/3, f. 1897. Barn: Kristine, f. 13.1.1914, g. 1930 m. Jørgen Johan­sen, bor i Oslo. (Barn: Grete, f. 1942, Idar, f. 1943, Odd Erik. f. 1945, Terje, f. 1949, Elinor, f. 1953). Ole, f. i 2.ekt. 1923, g.m. Sigfrid Helene Johansen, bor i Trondheim. Borghild, f. 1926, g.m. John Pedersen Kjøsnes, Skreddarhaugen 151/11, bor i Malvik.

1902-1922 Ingeborg Olsdt. d.e. og Anders Jonsen Stokke, se Midti-Stokkan 119/1.

1923-1939 John Ingebrigtsen og Marit Jonsdt. Evjemo, se plassen Evjmoen under Evj-jardet på Stor-Evja, som først hadde vært husmannsfolk der.

1940-1980 Ingebrigt Johnsen Evjemo, f. 18.11.1898, d. 1950. G. 1921 m. Jo­hanna Pedersdt. Evjemo fra Nøvelbakken 83/17 på Stor-Evja, f. 1.11.1900, d. 18.2.1989. De tok over bruket etter foreldra hans.

Barn:

 1. Marit, f. 29.11.1921, g.m. Gustav Tillersve, bor i Stjørdal. Barn: Sol­veig, f. 1950, Jorid, f. 1956.
 2. Jenny, f. 1923, g.m. Per Stokke, Såmstadtrøa 138/4.
 3. Julie, f. 16.11.1925, g.m. Hilmar Østby i Tydalen, f. 1918, d. 1968. Barn: Ivar, f. 1952, Peggy, f. 1967.
 4. John, f. 1929, tok over bruket.
 5. Petrine, f. 1932, g.m. Ole R. Kulseth, se Fjellstad 122/17 under Ny­garden Moslett.
 6. Per, f. 13.9.1942, g.m. Marit Sissel Valli, se Kjønberg 143/97 under Slindan.

1981-        John Ingebrigtsen Evjemo, f. 6.3.1929.

UTHUSLIA (ELIASPLASSEN)

Denne plassen hørte Ustigarden Uthus til og ble lagt ned da folket her i 1874 flyttet til byen. Ola Persen hadde fått bygselbrev på plassen »Lien« fra Sven Jenssen »Bogen« i 1841, året før han ble gift med stedatter hans, men Ola had­de bygd og flyttet hit flere år tidligere.

Brukere

1837-1850 Ola Persen fra Krokstadsvea, f. 1810, d. 1854. G.I 1835 m. Marit Olsdt. fra Skollvollen på Mogarden, f. 1813, død på Krokstadsvea 1836, som var søskenbarnet til Ola. G.II 1842 m. Berit Olsdt. Uthus fra Ustigarden, f. på Huset i Singsås 1821, d. 1898, som flyttet sammen med dattera til Bjørkahaugen i Flora.

Barn:

 1. Bersven, f. i 1. ekteskap 1835, flyttet til Berg i Stjørdalen i 1852, g. 1860 m. Marit Jonsdt. Eidemstrøen, Yter, f. 1819, flyttet ut igjen. Barn: Anne, f.  1858.
 2. Marit, f. 1842, død som spedbarn.
 3. Marit, f. 1843, g.m. Per Anderssen Bjørkahaugen i Flora.
 4. Kirsten, f. 1848, flyttet til Strinda i 1875.
 5. Gjertrud, f. 1853, d. 1856.

1851-1874 Elias Svensen fra Ustigarden Uthus, f. på Huset i Singsås 1829. G. 1849 m. Gjertrud Bardosdt. fra Bardogarden (Mogarden), f. 1825. De tok over plassen etter søster hans og mannen, men flyttet til Tyholt i Trondheim i 1874.

Barn:

 1. Sven, f. 1849, d. 1858, etter å ha kjørt en staur inn i magen.
 2. Bardo, f.  1851, d.  1936, g. i Meråker 1879 m. Gunhild Olsdt. Løvlimoen, f. 1860, d. 1889, reiste til Amerika, bodde i Minneapolis. Barn: Edvard Olaf, f. 1880. Betsy, f. 1884, John, f. 1885, Albert Georg, f. 1886.
 3. Elias, f. 1855, g.i Lade 1886 m. Berit Ellingsdt. Lillegården fra Grytten i Romsdalen, f. 1853.
 4. Sven, f. 1858, reiste til Amerika.
 5. Jon, f. 1862, d. 1865.
 6. Brynhild, f. 1867.