KOLSET

Print Friendly, PDF & Email

Kolset ligger på de ytterste og vestligste deler av den elveterassen som dan­ner grenda Mosletta. Men terrassen er her sterkt brutt ned av erosjon – bare rundt det opprinnelige hovedbølet eller opphavsgården ser vi tydelige rester av den. Det er derfor ingen direkte topografisk sammenheng mellom Kolset og den egentlige Mosletta, og «kølsetingene»ble heller ikke regnet som egent­lige «moslittinger», skjønt felles skolekrets i hundre år nok nærmet de to om­rådene i felles tilhørighet.

Kolsetvaldet strekker seg fra Nea og raskt sørover mot Østrungen. I øst grenser det mot Mogård Tronset, i vest mot Kleset, som altså har parallelle vald.

Det er neppe tvil om hvor opphavsgåden eller den første nyrydningen lå: På sletta der hovedbølet fremdeles ligger, men i dag oppdelt i et lite tun. Kol­set, liksom Kleset og kanskje Tronset er kanskje opptatt uavhengig av den øvrige bosettingen på Mosletta – opphavsgården Mostad og senere utskilte gårder. Det er ikke gjort noen arkeologiske funn her, men set-endelsen i gårdsnavnet tidfester gården til vikingtid, dvs. 800- eller 900-tallet etter Kris­tus. Tronset-Kolset-Kleset hører således til den nest siste bosettingsfasen i Selbu. Dette er også rimelig når en ser på beliggenheten, nordvendt som går­dene er. Matrikkelkommisjonen fra 1723 sier det slik: «I Baglie og Sollie, temmelig vis til Korn, dog noget frost somme Aar undergiven, god til eng, maadelig til brugs». Von Kroghs taksasjon fra 1788 sier at Kolset (østre) var «især en god Fodergaard, har nogenledes Skov» og ble verdsatt til 700 rdlr.

Bare noen spredte smågårder i ytterkantene av de først etablerte gårdenes vald og et fåtall markegårder ble ryddet senere, i det siste hundreåret fram mot Svartedøden, da befolkningspresset i middelalderen var som størst. Kol­set grenser ellers til en slik markegård, Skillien borte ved Brandelva, som i 1661 ble ført som en ødegård under prestegården og som en vet hadde vært bosatt for en tid i årene før dette, liksom 300 år tidligere, før Svartedøden.

Navneforskeren Oluf Rygh mener at Kolset uten tvil kommer av det gam­melnorske mannsnavnet Kolr. Det kan en vel gi ham rett i. Dialektuttalen «kølset» med tjukk 1 kunne gi et alternativ, nemlig «køl» i betydningen tre­kull, men dette hadde på det tidspunkt liten plass i gårdsøkonomien, bortsett fra hos enkelte smeder. Gamle skriftformer av navnet er «Kolsetter» (1520), «Kolsettenn» (1548), «Kolsethe» (1542), «Kolsett» (1590), «Kulssett» (1620),

«Kolset» (1668). I dag har ifølge telefonkatalogen for Selbu 41 personer fami­lienavnet Kulseth, 5 Kulset og ingen Kolset.

Ved seterregistreringen i 1934 hadde alle Kolsetgårdene og småbruka voller felles, noe som var uvanlig. Vårvollen var på Skjellien litt nord for Skjellitjenna, i yttergrensa av det som var prestegårdens utgamle ødegård. Sommer-setra var på Svartåsvollen sørvest for Østrungen, like ved Nåla. Høstvollen hadde de på nettopp Høstvollen, litt nord for og opp for Østrungen.

Kolset hadde i gammel tid matrikkelnummer 733 (vestre) og 749 (østre) og en samlet landskyld på 1 spann, 2 øre og 4 marklag. Ved matrikkelrevisjonen fikk de daværende tre bruka løbenummer 163 (østre) og 164 og 165, tilsammen 6-4-22 skylddaler. Dette ble femti år senere omgjort til gnr. 129 (østre) og 130 med en samlet skyld på 20,19 skyldmark.

Leidangsskatten var i alle år 15 1/2 mark smør og 21 mark mel.

 

Husdyrbestanden
hest

storfe

småfe

gris

1657 5

41

35

3

1723 4

22

19

1802 4

36

55

1866 5

38

122

2

Korntienden er oppgitt til 6 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 16 1/2 tønner, i 1802 til 16 tønner og i 1866 til 22 tønner. Høyavlinga var på 170 lass i 1723, 226 lass i 1866. Folketallet var 64 i 1801, 72 i 1855.

Eiere

Det første en vet om i Kolsets eiendomshistorie er at sognepresten i Selbu i 1541 på prestebordets (prestebolet) eller stillingens vegne makeskiftet 1 øre i Kolset «j bigdhe Jorder», altså gårder i hevd, med lotter og lunner til st. Birgittes prebende under Domkapitlet i Trondheim. Hvilken gård prestebolet makeskiftet bort, vet vi ikke, men 1 øre i Kolset kom altså på denne måten i sankta Birgittes eie. Denne parten finner vi igjen i Domkapitlets jordebok som ble oppsatt i 1542 og alltid senere i Kolset vestre inntil den ble innløst i 1842 og 1845.

Kongen eide også ½ øre i Kolset, og dette er en av de få landskyldpartene Kronen eide i Selbu som tilsynelatende ikke var gammelt geistlig gods som ble konfiskert etter reformasjonen. Etter delingen av gården sist på 1500-tallet ble denne parten liggende i vestregården.

Fra delingen av lå det også 1 øre 4 marklag bondeodel i Kolset vestre. I 1647 tilhørte den Jon Langli. I 1668 var skyldparten delt mellom Mons Langli og enken, som da var oppsitter i Kolset vestre. I 1698 solgte Jon Monsen Langli sine 11 marklag til trondeimsborgeren Bygball. Samme år solgte enkens sønn Rejer 20 marklag på vegne av arvingene etter sin mor til president Angell. De øvrige eiere og altså hans brødre eller svogre var Ola Pedersen Kolset, Peder Sletne og Sjur Slind. Omkring 1760 kjøpte Thomas Angell alt dette og Bygballs og krongodset med, slik at over halvparten av gården kom inn i Stif­telsene.

Østregården var lenge helt ut odelsgård. Trolig var det slik at ved delingen av gården, som var en halvering i to like store deler, beholdt eldste sønn som var åsetesberettiget, sin 2 øre 4 marklag i bondeodel, mens hans yngre bror, eventuelt svoger, fikk resten samt de skyldparter som var eid av fremmede. Vi vet ikke når, men trondheimsborgerne Brix og Bygball fikk hver for seg slått til seg 1/4 av gården. Brix var særlig aktiv med oppkjøp av skoggårder, f.eks. i Flora like før århundreskiftet, så salgene kan vel ha skjedd da, her også. I 1722 kjøpte Stie Schøller resten av odelsgodset og kjøpte også ut Brix. Noe senere kom Bygballs arvingers gods i Thomas Angells eie og senere i Stiftelsene. Dette er omtrent det eneste eksemplet på at begge de to store jor­drottene i Selbu, Schøller og senere von Krogh og Angell var eiere av samme bruk. Men Schøller var den største og dermed bygselrådig. I 1828 fikk opp­sitteren mot en betaling av 500 speciedaler auksjonsskjøte på bruket fra oberst von Kroghs dødsbo.

Brukere

«Jon pa Kolsetter» betalte 1 mark for jordegods i 1520, og det var jo den gården han selv eide og brukte.

I 1548 var brukeren Gunder. Han betalte den halve øren i landskyld til Kro­nen med et halvt pund smør og utredet leidangen på 18 mark smør og 24 mark mel.

Ti år senere var det fremdeles en bruker: Østen eller Ystinn. Han betalte som alle andre bønder en daler i skatt. Deretter tier kildene i femti år. Når Kolset igjen blir skriftestet, er gården delt i to bruk, og det er også mulig å skille mellom brukerne på de to gårdene.

KOLSET ØSTRE GNR 129/1 (USTIGARDEN)

Pål var eier og bruker i en lang periode, fra senest 1609 til 1656. I 1645 ble han skattlagt for kone, en sønn og ei taus. Under gårdene var det da en hus­mann, Ola med kone, og en «husqvinde». Hun var sikkert enke etter en hus­mann. Pål selv ble i 1622 dømt til en 3-dalers bot for å ha slått Jon Sivertsen Slind i siden med en øks – trolig med øksehammeren. Tredve år senere måtte han igjen ut med en liten bot for å ha manglet kuler og krutt på våpentinget.

Pål var født i 1575 og mens han ennå levde overtok hans sønner hver sin halvdel av gården og av odelen og er ført som skattebønder fra 1657. (Det er ikke sikkert at jord og hus ble delt rent fysisk, de kan ha drevet gården sammen. Gården ble senere samlet under en eier og bruker igjen).

Ved manntallet i 1665 levde ennå Pål, 90 år gammel. Ola Pålsen var født i 1605 og hadde sønnen Halvar, født 1651 og Ingebrigt, født 1658. Broren Haldo Pålsen var yngre, født 1615, etter fogdens manntall mye yngre, født 1632. Dette er åpenbart feil, for i 1639 ble han dømt for leiermål med Anne Halvarsdatter og måtte ut med 9 ort for dem begge. Haldos sønner var Rejer, født 1655 og Pål, født 1658, det er vel denne siste, Pål Kolset som ble dømt for leiermål med Ingeborg Røset i 1685. Siden de hadde giftet seg ble straffen mild, bare 9 ort eller vel 2 daler.

Sambruket mellom Ola og Haldo finner vi lenge ennå, men bildet er noe forvirrende. I 1681 er Haldo ført som enebruker, to år senere Ola. Sønnen til Ola, Halvard, døde i 1693 og etterlot seg faren, Ola Pålsen som eneste arving – han arvet verdier tilsvarende 15 1/2 daler.

Haldos sønn Rejer Haldos ble enkmann i 1696, da kona Magli Rejersdatter døde. De hadde ett barn, Birgitte, som var umyndig. Ektemann og datter ar­vet hver 4 marklag odelsjord etter Birgitte, og det fremgår av skiftet at Ragn­hild Lien eide 5 marklag i gården som den skyldte leie av i 13 år. Det må altså ha vært foretatt et skifte her i 1783.

Endelig døde Pål Haldosen også i 1696, og enken Ingeborg Rolvsdatter og deres felles datter, delte på formuen på 54 daler.

Noe før århundreskiftet kommer enken, Ingeborg Rolvsdt., inn som bruker og eier.

Omkring 1710 ble to Kolset-bruk, hvert på 1 øre 6 marklag, slått sammen til det som senere er Ustigarden. Som vi har sett hadde de også før vært sam­let, med 2 1/2 øre i skyld. Det var dattera på ene halvparten, Marit Pålsdt., som fortsatte på det samla bruket, men var gift med en husmannsgutt, Ola Persen, som gikk på gardene som dreng. Men det gikk ut med neste genera­sjon og familien måtte forlate Ustigarden som tiggere sist i 1750-åra. De min­ste barna ble satt bort. Inn flyttet nå Mali Reiersdt. fra Nordigarden Kolset og Per Bjørnsen fra Bardogarden på Mosletta og fra disse stammer de som senere har rådd her i garden. De hadde nå vært gift i ti år og de eldste barna var født i Mogarden.

Brukerne på Ustigarden satt som bygselfolk til i 1828, da Ola Bjørnsen kjøp­te bruket fra konkursboet etter Schøller von Krogh på Leira for 500 spd., penger han lånte i Norges Bank. Men kjøpet gjaldt ikke hele Ustigarden. De 22 marklag som Angellske Stiftelser eide ble utskilt som eget bruk, men bygslet av brukeren, slik at det hele ble drevet under ett. I 1844 gikk det så vidt at det ble holdt utskiftningsforretning mellom Ola Bjørnsen og Angellske Stiftelser og parten til Ola fikk navnet «østre», mens Stiftelses-parten ble kalt «vestre» – med «Hensyn til Beliggenheden». Hver part fikk f.eks. del i de tre setrene på bruket – Svartåsvollen, Høstvollen og Litjvollen.

I åra 1897-1901 ble det holdt jordskifte på innmarka i Kolsetgrenda.

I 1723 er det opplyst at bruket kunne fø 2 hester, 7 kyr, 4 ungnaut, 8 sauer og 6 geiter og at utsæden var 5 kvarter bygg og 7 t. havre. Høyavlinga var 80 lass og i tillegg kom fór fra marka. Brukerne betalte 16 skl. i engskatt og det var også seter.

Angellske Stiftelser fikk som nevnt utskilt sin part i Ustigarden. I matrikkel-arbeidet fra 1866 er Stiftelsesparten ført for seg: 33 1/2 mål dyrkajord og 33 mål naturlig eng her årlig avling var 6 t. bygg, 30 t. havre, 30 t. poteter og 26 lass høy. I tillegg kom 18 høylass fra markaslåtten. Det kunne fø 1 hest, 6 kyr og 10 småfe. Bernt Bardosen bygslet parten og drev den sammen med hovedbruket, så i praksis var det hele som ett bruk. På hovedbruket er disse talla ført opp: 87 1/2 mål dyrkajord og 68 mål naturlig eng her årlig avling var 12 t. bygg, 62 t. havre, 65 t. poteter og 60 lass høy og 58 høylass fra marka og en besetning på 2 hester, 12 kyr, 35 sauer og 1 gris. Det var «daarlig og knap» hamnegang på Kolset, og kommisjonen gjorde avslag for frost. I sko­gen kunne Ustigards-mannen årlig ta 2 1/2 tylft på Stiftelsesparten og 5 tylfter og 6 favner stokkved i egen, uten at skogen ble forringet.

I 1875 var det 2 hester, 1 okse, 10 kyr, 8 ungnaut, 12 sauer, 21 geiter og 2 griser i fjøset på Ustigarden og utsæden var 2 t. bygg, 4 t. havre og 8 t. poteter. Omkring 1955 var buskapen 2 hester, 6 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer, 3 geiter og 2 griser. Det er 80 da dyrkajord og ca. 2100 da produktiv skog.

Fra Ustigarden Kolset er utskilt: Høstvollskogen 129/3 i 1883 og solgt til Th. Angells Stiftelser for 1375 kroner. Svartåsskogen 129/4 s.å., og solgt til Th. Angells Stiftelser for 650 spd. så tidlig som i 1876 og er ca. 2500 produktiv skog. Kolsetøya øvre 129/5 i 1873 til Ola P. Aunhaugen, gnr. 61/5. Storøya 129/6 i 1862 til Per J. Kleset, som kjøpte den for 120 spd. Sandøra 129/7 i 1892 til Jon B. Berge, Kroken, som kjøpte den for 175 kroner og har senere hørt det til. Utsigten 129/8 i 1897 til sønnen her, Gunnar B. Kulseth. Kolsettrøa 129/9 (fra Stiftelsesparten 129/1) s.å. til Jon O. Kolsettrøen. Kringølen 129/10 (fra gnr. 129/1) s.å. til Ole B. Kulseth og lagt til hovedbruket. Kolset-åsen 129/11 i 1906 til Peder Olsen Fuglemsmo og slått sammen med gnr. 129/19. Kolsetåsen øvre 129/12 i 1909 til Iver E. Mebust og senere slått sam­men med gnr. 129/15. Litjøyremmet 129/13 i 1915 til Ole B. Kulseth, solgt fra Stiftelsesparten 129/1 sammen med gnr. 129/10 for 2500 kroner og lagt til ho vedbruket igjen. Trøremmet 129/14 (fra gnr. 129/10) i 1915 til Jon O. Kulseth og slått sammen med gnr. 129/9. Kolstad 129/17 i 1923 til Ole R. Kulset. Rya 129/18 i 1931 til d.s. Kolsetåsen vestre 129/19 i 1935 til Katrine J. Kulsetås. Nordli 129/20 i 1936 til Sofie K. Kulset. Kolsetåsen nordre 129/21 i 1948 til Olaf Martin Kulsetås og slått sammen med gnr. 129/19. Kolsetåsen 129/22 i 1949 til Arnt O. Fuglemsmo, og slått sammen med Bergheim 129/15. Høgtun 129/24 i 1967 til Sverre M. Kulseth.

 Bind6-korrektur-21

Bruk I

-1665-         Ola Pålsen, f. ca. 1605.

Barn:

 1. Pål, f. ca. 1637, heime i 1665.
 2. Per, f. ca. 1649, heime i 1665.
 3. Halvard, f. ca. 1652, død senest 1693, da det var skifte, barnlaus.
 4. Ingebrikt, f. ca. 1658.

-1696 Pål Haldorsen fra bruk II, f. ca. 1658, død senest 1696, da det var skifte etter ham. Han var søskenbarnet til Halvard. G.m. Ingeborg Rolvsdt., f. ca. 1643, d. 1715, som var g.II m. Bård Olsen. Barn: Marit, tok over bruket.

1697-1710 Ingeborg Rolvsdt., enke etter Pål Haldorsen Kolset. G.II m. Bård Olsen Flønes, f. ca. 1648, d. 1701.

Barn:

 1. Anne, f. 1699.
 2. Bård, f. 1702, g.m. Ingeborg Estensdt. Slind, se Nistoggo Kolsetmoen.

Bruk II

-1665-         Haldor Pålsen, f. ca. 1614, tok over denne halvparten av bruket etter far sin, mens broren Ola tok over den andre.

Barn:

 1. Reier, f. ca. 1655, tok over bruket.
 2. Pål, f. ca. 1658, se bruk I.

-16    -1710 Reier Haldorsen, f. ca. 1655, d. 17    . G.I m. Mali Reiersdt., tru­lig fra Slindan, død senest 1696, da det var skifte. G.II 1702 m. Ingrid Hær-daling, altså fra Härjedalen.

Barn:

 1. Berit, f. i 1. ekteskap, levde i 1696.
 2. Mali, f. i 2. ekteskap 1703.
Hele bruket samlet igjen

Hele bruket samlet igjen

1711-1734 Marit Pålsdt. fra bruk I, død senest 1753, da det var skifte etter henne. G. 1711 m. Ola Persen Kleset fra Glennan, f. ca. 1678, d. 1758, som hadde tjent på Kyllo og senere her på Kolset. De tok over begge halvpartene av Ustigarden.

Barn:

 1. Per, f. 1712, tok over bruket.
 2. Pål, f. 1714, d. 1723.
 3. Ingeborg, f. 1716, levde i 1753.
 4. Kirsti, f. 1719, g.m. Anders Bersvensen Tronset, se Nordigarden Kleset.
 5. Ingeborg, f. 1721, død ugift 1760.
 6. Jon, f. 1723, g.m. Kari Jonsdt. Øver-Lien, se Bårsetplassen.

1735-1757 Per Olsen, f. 1712, d. 1785. G. 1735 m. Mali Jensdt. Lunden, f.

1709, d. 1757. Da han ble enkmann, ga Per seg på gardsdrifta og i 1762 er det opplyst at han «var nylig Bunde paa en Part af Gaarden, løber nu hid og did uden visst hiemsted».

Barn:

 1. Marit, f. 1735, g.m. Henning Eriksen Uthushaugen i Flora.
 2. Jens, f. 1737, g.m. Siri Bjørnsdt. Rolsetgrubben og kom dit.
 3. Anne, f. 1742.
 4. Ola, f. 1745, g.I m. Gunhild Eriksdt. Grøtem. II m. Marit Estensdt. Okstås, III m. Anne Nilsdt. Mebakken, se Håmmårsplassen i Sjøbygda.
 5. Pål, f. 1749.
 6. Sessil, f. ca. 1753, g.m. Jon Pålsen Svinås, Oppigarden.

1758-1785 Mali Reiersdt. fra Nordigarden Kolset, f. 1720, d. 1785. G. 1747 m. Per Bjørnsen Mogård fra Bardogarden, f. 1727, d. 1777.

Barn:

 1. Gjertrud, f. på Mogarden 1747, g.m. Jon Persen Markåen, se Ner Kolsettrøa nedafor.
 2. Reier, f. på Mogarden 1752, g.m. enke Anne Hansdt. Tronset, se Nordigarden Kolset.
 3. Marit, f. 1754, g.m. Per Estensen Setsås, se Såsbakken.
 4. Siri, f. ca. 1756, g.m. Bersven Anderssen Kleset, se Krokstadsvea.
 5. Bjørn, f. 1758, tok over bruket.
 6. Esten, f. 1760, d. 1782.
 7. Jon, f. 1764, g.I m. Kirsti Mikkelsdt. Samstad, II m. Marit Olsdt. Flatberg, se Kolsetmoen (Litjtrøa) under Nordigarden.

1786-1823 Bjørn Persen, f. 1758, d. 1823. G. 1778 m. Brynhild Olsdt. Stokke fra Yster-Stokkan, f. 1758, d. 1851.

Barn:

 1. Per, f. 1780, bodde heime, død ugift 1843.
 2. Ingeborg, f. 1783, g.m. enkmann Ola Monssen Kallar, Nordigarden.
 3. Ola d.e., f. 1786, tok over bruket.
 4. Esten d.e., f.  1789, heime ennå i 1830. Barn: Anders, f. 1825 (mor: Kari Andersdt. Kjøsnesnesset), se Eidemsmyra.
 5. Bardo, f. 1791, tok over bruket.
 6. Mali, f. 1794, død som spedbarn.
 7. Ola d.y., f. 1796, g.m. Ingeborg Olsdt. Kallar, se Rønsbergsbakken.
 8. Bern, f. 1799, d. 1818.
 9. Esten d.y., f. 1802, g.I m. enke Marit Torkjelsdt. Sætersveen og kom dit. II m. Berit Jonsdt. Slind.

1824-1845 Ola Bjørnsen d.e., f. 1786, d. 1862. G. 1815 m. Siri Kristensdt. Røsset fra Ustigarden, f. 1783, d. 1852. De hadde bare ett barn, en dødfødt gutt i 1819. Fra 1846 satt de som kårfolk.

1846-1852 Bardo Bjørnsen, f. 1791, d. 1876. G. 1825 m. Sessil Bersvensdt. Berge fra Framigarden, f. 1800, d. 1852. De hadde drevet bruket i lag med bror hans og kona i tjue år da de fikk skjøte og tok over det hele. Barn: Bernt, f. 1826, tok over bruket.

1853-1877 Bernt Bardosen, f. 1826, d. 1876. G. 1852 m. Ragnhild Gunnarsdt. Aunet fra Pistoggo, f. 1828, d. 16.2.1919, som var g.II m. Jon Olsen Kjøsnes, Oppigarden.

Barn:

 1. Ola, f. 1854, tok over bruket.
 2. Sissel, f. 1857, g.m. Ola Jonsen Kjøsnes, Oppigarden.
 3. Gunnar, f. 1865, g.m. Helga Estensdt. Langli, se Utsikten 129/8 nedafor.

1878-1919 Ola Berntsen,  f.   1854,  d.  25.10.1941.  G.   1878 m. Brynhild Estensdt. Langli fra Gunnagarden, f. 1855, d. 2.10.1934.

Barn:

 1. Bernt, f. 1879, død som spedbarn.
 2. Ragnhild, f. 1880, d. 11.7.1903.
 3. Bernt, f. 1883, d. 1895.
 4. Esten, f. 1886, reiste til Amerika i 1912, død ugift 1954.
 5. Brynhild, f. 1889, d. 1982, g. 1923 m. Henrik Isaksen Stene fra Byneset, f. 1898, d. 1986, bodde på Viggja i Børsa. Barn: Berit, f. 1924, Borghild, f. 1926, Isak, f. 1930, d. 1944.
 6. Ingeborg, f. 1891, d. 14.6.1903.
 7. Johan, f. 1894, tok over bruket.
 8. Berntine, f. 1901, død ugift 1990. Barn: Bjarne, f. 30.9.1924, se Molund 70/4 under Morset.

1920-1955 Johan Olsen Kulseth, f. 1894, d. 13.5.1966. G. 1914 m. Gurine Halvardsdt. Kulseth fra Kolsetegga 130/18, d. 1892, d. 19.6.1972.

Barn:

 1. Brynhild, f. 4.1.1915, g.m. Arne Olsen Hårstad, se Vestli 63/86 un­der Bell.
 2. Ingeborg, f. 1916, g.m. Alfred Sørmo, gnr. 127/8 under Mogarden.
 3. Ragna, f. 11.7.1918, g.m. Hilmar Estensen Kulseth, se Solhaug 49/21 under Svenngarden Uglan.
 4. Ola, f. 6.10.1923, d. 8.8.1934.
 5. Halvard, f. 1926, tok over bruket.
 6. Gudrun, f. 31.5.1930, g.m. Johan Olafsen Kyllo, Ner-Kyllo 93/1.

1956-1991 Halvard Johansen Kulseth, f. 19.7.1926. G.m. Birgit Olsdt. Kyllo

fra Høgseth 93/13 på Kyllo, f. 3.9.1930.

Barn:

 1. Guri, f. 1953, g.m. Reidar Kulset, se Fjellheim 122/18 under Moslett.
 2. Jan Edvin, f. 1955, tok over bruket.
 3. Ola, f. 1957, g.m. Berit Skrødal, se Fjellheim 93/31 under Kyllo.
 4. Gudmund, f. 1959, g.m. Randi Oddveig Nervik, se Skollen 129/25 nedafor.

1992-        Jan Edvin Kulseth, f. 8.9.1955, og May Ingunn Mogård fra Elvebakk 127/5, f. 19.3.1962. Barn: Halvard, f. 1980, John, f. 1982, Jomar, f. 1988.

HØGTUN GNR 129/24

Tomta er utskilt fra Ustigarden Kolset i 1967 til Sverre Magne Mikalsen Kul­set fra Arnstad 130/27, f. 28.6.1922, og Kristine Tomasdt. Moslet fra Kammen 123/2, f. 12.2.1922, som bygde her i 1968. De var g. 1943 og barna er:

 1. Minnie, f. 6.12.1943.
 2. Alf Steinar, f. 23.6.1945, g.m. Benny Ingunn Eidem, f. 6.2.1952, bor i Verdal. Barn: Vidar, f. 1971, Anja Birgitte, f. 1971, Anniken, f. 1974, Atle Reier, f. 1980.
 3. Torleif, f. 15.4.1949, sb.m. Agnes Kråkmo fra Stadsbygd, f. 1955, bor i Trondheim. Barn: Lillian, f. 1979.
I 1880 ble det bygd skolehus i Kolset, og kretsen bestod til sentraliseringa i 1961, da den ble lagt til Hyttbakken skole. Skogplanting kom tidlig inn i un­dervisninga og årlig var en vårdag eller to avsatt til det. Her er en klasse fra 1935. Fra venstre: John B. Hoem, Ingebjørg Hoem, Ragna Kulset, Hilmar Kulset, Inga Marie Kulset, Martin Fuglemsmo, Brynhild Engset, Ola J. Kul­set, Sverre Kulset, Ingeborg Oline Kulset, Signe Kulset, Anna Moslet, Ole Bergehaug, Martin O. Kulset og Petrine Hårstadmo.

I 1880 ble det bygd skolehus i Kolset, og kretsen bestod til sentraliseringa i 1961, da den ble lagt til Hyttbakken skole. Skogplanting kom tidlig inn i un­dervisninga og årlig var en vårdag eller to avsatt til det. Her er en klasse fra 1935. Fra venstre: John B. Hoem, Ingebjørg Hoem, Ragna Kulset, Hilmar Kulset, Inga Marie Kulset, Martin Fuglemsmo, Brynhild Engset, Ola J. Kul­set, Sverre Kulset, Ingeborg Oline Kulset, Signe Kulset, Anna Moslet, Ole Bergehaug, Martin O. Kulset og Petrine Hårstadmo.

SKOLLEN GNR 129/25

Tomta er utskilt fra Ustigarden Kolset til sønnen der, Gudmund Kulseth, f. 28.3.1959, og Randi Oddveig Nervik fra Klegset østre 131/6, f. 18.6.1961, som bygde her i 1980. Hans Olav, f. 1980, Rita Beathe, f. 1981.

 

Tomas Aftret, Kolsetbrauta, og Bernt Kulseth på jakt, ca. 1930.

Tomas Aftret, Kolsetbrauta, og Bernt Kulseth på jakt, ca. 1930.

UTSIGTEN GNR 129/8

Dette bruket ble utskilt fra Ustigarden Kolset i 1897 til sønnen der, Gunder Berntsen. Han og Helga Estensdt. var bureisere her og fikk opp hus så snart innmarksjordskifte på garden var ferdig dette året. Skjøtet fra Ola til broren Gunder er også datert s.å., med påført kjøpesum 2750 kroner. Eiendommen skulle være godt en firepart av hovedbruket.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det var 36 da dyrkajord her og 796 da produktiv skog. Fra bruket er utskilt Lønset 129/16 i 1916 til Jon Olsen Kulset og slått sammen med Kolsettrøa 129/9.

Brukere

1897-1934  Gunder Berntsen Kulseth fra Ustigarden   129/1,  f.   1865,  d. 9.4.1901. G. 1896 m. Helga Estensdt. Langli fra Ustgarden 42/1, f. 1870, d. 1967. Gunder reiste til Amerika i 1884 og var der noen år.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1897, død ugift 1949.
 2. Bernt, f. 1899, tok over bruket.

1935-1970 Bernt Gundersen Kulseth, f. 26.7.1899, d. 18.10.1970. G. 1924 m. Marit Pedersdt. Guldseth fra Glenna 147/22, f. 10.1.1897, d. 1989.

Barn:

 1. Gunnar, f. 12.11.1924, tok over bruket.
 2. Harald, f. 30.11.1926, tok over bruket.
 3. Halfrid, f. 21.3.1931, g.m. Erling Elverum, Elvran i Lånke, f. 1930. Barn: Rita May, f. 1954, Bjørn, f. 1960.
 4. Birger, f. 16.3.1940, g.m. Henny Brit Eggen, se Bakkebo 65/55 un­der Ner-Hårstad.

1971-        Gunnar og Harald Berntssønner Kulseth.

LØNSET GNR 129/9 (KOLSETTRØA)

Da bureiserne i 1791 fikk bygselbrev fra Th. Angells Stiftelser på 6 mælin­ger til husmannsplass, er den «kaldet Moen», men i senere bygselbrev er den kalt Trøa, Litjtrøa og Ner Kolsettrøa. Bureiserkona Gjertrud Persdt. var fra Ustigarden og plassen hørte til der til 1897, da den ble utskilt. Husmannen Jon Olsen fikk skjøte fra Stiftelsen for 800 kroner. Han var fjerde generasjon fra bureiserne. I 1916 fikk Jon Olsen skjøte på parten som hørte Utsigten til – Lønset 129/16 – for 450 kroner. Jon hadde i 1902 kjøpt Løkengan 130/13 fra dødsboet etter Jon Jonsen Kleset for 455 kroner, en eiendom som var utskilt fra Nordigarden Kolset. Til bruket hører også Trøremmet 129/14, kjøpt fra Angellske Stiftelser i 1915 for 800 kroner.

I 1875 var det 1 ku, 2 ungnaut, 7 sauer og 5 geiter på plassen. Utsæden var

1 kvarter bygg, 3 åttinger havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 okse,

2 kyr, 1 ungnaut og 2 sauer på bruket. Det er 16 da dyrkajord og 98 da pro­duktiv skog.

Brukere

-1791-1808 Gjertrud Persdt. fra Ustigarden Kolset, f. 1747, d. 1808. G. 1770 m. Jon Persen fra Markåa, f. 1741, d. 1813, som hadde tjent på Mogarden og var søstersønnen til Ola Tomassen Stangdalen.

Barn:

 1. Per, f. 1771, tok over plassen.
 2. Per f. 1777, d. 1778.

1796-1826 Per Jonsen, f. 1771, d. 1826. G. 1796 m. Ingeborg Bårdsdt. Kolsetmoen d.y. fra Nistoggo, f. 1768, d. 1850.

Barn

 1. Jon, f. 1796, heime i 1811.
 2. Bård, f. 1799, tok over plassen.

1827-1865 Bård Persen, f. 1799, d. 1.8.1878. G. 1823 m. Ingeborg Jonsdt. Bergshaugen, f. 1796, d. 27.6.1878.

Barn:

 1. Per, f. 1823, flyttet til Stjørdalen i 1839.
 2. Kari, f. 1826, tok over plassen.
 3. Gjertrud, f. 1831, heime ennå i 1853.
 4. Jon, f. 1838, død som spedbarn.

1866-1891 Kari Bårdsdt., f. 1826, d. 7.8.1901. G. 1853 m. Ola Jonsen Stokke fra Litj-Stokkan, f. 1827, d. 30.10.1918.

Barn:

 1. Jon, f. på Stokkan 1853, tok over plassen.
 2. Ingeborg, f. på Stokkan 1856, flyttet ut. Barn: Karen, f. 1879 (far: skomaker Ole Olsen fra Trondheim, f. 1857).
 3. Kari, f. 1858, g. 1885 m. Nikolaus August Nilssen Zaura fra Trond­heim, f. 1858, bodde i Kristiansund. Barn: Nikoline Katinka, f. 1885.
 4. Bård, f. 1862, reiste til Amerika i 1884.
 5. Johanna, f. 1864, bodde heime i 1900.
 6. Peder, f. 1868, reiste til Amerika i 1887.

1892-1936 Jon Olsen, f. 1853, f. 22.9.1948. G. 1882 m. Ingeborg Monsdt. Moslett fra Sørpå-Jardet, f. 1854, d. 13.4.1920.

Barn:

 1. Kari, f. 1882, d. 23.3.1906.
 2. Ingeborg, f. 1886, tok over bruket.
 3. Olina, f. 1891, d. 1892.

1937-1962 Ingeborg Jonsdt. Kulsettrø, f. 1886, død ugift 1972.

1963-        John Johansen Stokmo fra gnr. 119/3, f. 18.4.1927, d. 1974 og

kona Ingeborg Johnsdt. Hårstad Bellsli fra gnr. 64/23, f. 30.8.1931. Barn: Jan Ketil, f. 30.11.1957.

BERGHEIM GNR 129/15 (KOLSETÅSEN)

Bureiserne her losjerte på Kolset før de i 1861 slo seg ned som husmanns­folk under Ustigarden, på plassen Ner Kolsetåsen, eller Pe-Ystinnrommet, som den også ble kalt. De fikk bygselbrev fra Bernt Bardosen i 1865, og barn og barnebarn skulle ha plassen etter dem. I 1914 ble plassen utskilt til barne­barnet Ingeborg Petrine og mannen Arnt Olsen Fuglemsmo, som fikk skjøte for 800 kroner. Eiendommen fikk da navnet Bergheim. I 1926 kjøpte de naboplassen Kolsetåsen øvre 129/12 av Haldor Olsen Mogård for 1600 kroner og den har senere hørt her til. Også Øveråsen 129/22 ble kjøpt. Den ble ut­skilt fra Ustigarden i 1948.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 3 sauer og 3 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 åtting bygg og 3 åttinger havre. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 1 gris på bruker. Det er 30 da dyrkajord og 213 da produktiv skog.

Brukere

1861-1881 Per Estensen, f. 1824, d. 1881, var messingsmed. Han var sønnen til Anne Persdt. Evjmoen, se Jo-Agnisplassen på Stor-Evja, f. 1792, død ugift 1872, som også ble med hit, og Esten Olsen Eidem, Nonshaugen. G. 1853 m. Ingeborg Knutsdt. fra Øråsvollen i Flora, f. på Nordigarden Tuset 1821, d. 2.2.1906.

Barn:

 1. Anne, f. 1854, drev plassen sammen med mor sin, reiste til sønnen i Amerika i 1901. Barn: Peder, f. 1874 (far: Nils Jonsen Overvik, Øver Mosletthafella), reiste til Amerika i 1892, g. 1897 m. Josephine Marie Hetland fra Sandnes i Rogaland. Barn: Adolph, f. 1897, Sop­hus, f. 1898, Conrad, f. 1901.
 2. Marit, f. på Stor-Evja 1856, tok over plassen.
 3. Ingeborg, f. 1863, f. 1878.

1882-1906 Marit Persdt., f. 1856, død ugift 26.11.1943. Barn: Ingeborg Petri­ne, f. 1886 (far: Ole Andreas Hofstad fra Stjørdalen), tok over bruket.

1907-1952 Ingeborg Petrine Olsdt., f. 1886, d. 18.12.1970. G. 1907 m. Arnt Olsen Fuglemsmo fra gnr. 12/3 på Selbustranda, f. 1883, d. 14.2.1952.

Barn:

 1. Ole, f. 1908, g.m. Olga Johanne Husby, se Krokstadsanden 121/2. Sønnen Birger tok over her på Bergheim.
 2. Marit, f. 8.5.1912, d. 30.4.1917.
 3. Marie Petrine, f. 21.12.1915, d.23.4.1917.
 4. Martin, f. 1918, tok over bruket.
 5.  Peder, f. 27.3.1922, g.m. Annlaug Olsdt. Renå, se Soltun 74/8 under Berge.

1953-1978 Martin Arntsen Fuglemsmo, f. 29.12.1918, d. 22.7.1973. G. 1942 m. Ingebjørg Bernhardsdt. Hoem fra Bersvendsheim 73/4, f. 27.9. 1922. Barn: Alf Inge, f. 10.6.1942, g.m. Inger Johanne Furunes fra Meråker, og bor der. Barn: Arnstein Magnar, f. 1965, og Morten Ivar, f. 1967.

1979-        Birger Olsen Fuglemsmo, se Krokstadsanden 121/2, f. 25.11.1940, og Arnhild Jensdt. Mannsverk fra Sogn, f.  11.2.1948.

Barn:

 1. Siv Anette Mannsverk, f. 1971.
 2. Roy Kato Mannsverk, f. 1973.
 3. Elin Beate Mannsverk, f. 1974.

KOLSETÅSEN GNR 129/12

I 1900 satt Jon Nilssen fra Nessbakken (Bergsnesset), f. 1823, d. 14.6.1902, og Marit Gunnarsdt. fra Nirsgarden Gullset, f. 1830, d. 20.1.1918, i ei stue på tomt fra Nordigarden Kolset. Plassen, som gikk under navnet Bergsness-stoggo, var i følge folketellinga uten jord. Men de må ha forpaktet jord fra Ustigarden, for i 1909 ble Kolsetåsen øvre utskilt derifra til svigersønnen til Jon og Marit, Iver Eliassen Mebust. Kan hende har eiendommen skiftet eier under jordskiftet omkring 1900, tatt fra Nordigarden og lagt til Ustigarden. Inga Petrine Mebust tok over eiendommen etter foreldra og solgte den i 1919 til Haldor Olsen Mogård, som solgte den igjen i 1926 til Arnt Olsen Fuglemsmo og eiendommen ble slått sammen med Bergheim 129/15. Jon og Ma­rit flyttet hit fra Kvellohaugen 66/3, se der. Marit døde som enke hos dattera på Mebost.

KOLSTAD GNR 129/17 (NISTOGGO KOLSETMOEN)

Dette var kanskje eldste husmannsplassen på Koslet. I tre generasjoner etter hverandre hette husmennene Bård Bårdsen – den første født i 1702 og den si­ste døde i 1843. Den første var fra Ustigarden og satte seg ned som husmann under heimbruket. Femte generasjon, Bård Arnsen, drog til Lofoten med kone og barn og slekta som senere har bodd her, kom inn. De nye fikk bygselbrev fra Bern Bardosen i 1870, her det også nevnes rett til vassfall for «møllebrug».

Kolsetmoen ble utskilt fra Ustigarden i 1923 til husmannen Ola Renaldsen, som fikk skjøte fra Johan Olsen Kulseth for 4500 kroner. I 1931 ble skogtei­gen Rya 129/18 utskilt fra Ustigarden og lagt til bruket. I 1875 var det 2 okser,

2  kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 5 geiter på plassen. Som vi ser, var den mer som et småbruk å rekne for. Utsæden var 1 kvarter bygg, like mye blandkorn,

3  åttinger havre og t. poteter. Omkring 1955 var husdyra 1 hest, 3 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer, 1 geit og 1 gris. Det var 20 da dyrkajord. Det er 256 da produktiv skog. Fra bruket er utskilt Nordlys 129/23 i 1957 til sønnen her, John Olav Kulseth.

Brukere

1726-1754 Bård Bårdsen fra Ustigarden Kolset, f. 1702, d. 1746. G. 1726 m. Ingeborg Estensdt., f. ca. 1700, d. 1771, kanskje fra Slindan. De satte seg ned her som husmannsfolk under heimbruket hans, der halvsøster hans og man­nen Ola var brukere. Bård og Ingeborg hadde Ustigarden Kleset noen år og der døde Bård.

Barn:

 1. Bård, f. 1728, tok over plassen.
 2. Esten, f. 1731, g.m. Marit Jørnsdt. Slind, se Ustistoggo Kolsetmoen.
 3. Goro, f. 1735, g.m. Tomas Bjørnsen Stor-Evjen, Saurgarden.
 4. Haldor, f. ca. 1739, død på Kleset 1742.
 5. Kirsti, f. på Kleset 1741, død før 1746.

1755-1788 Bård Bårdsen,   f.   1728,  d.   1767.   G.   ca.   1754  m.  Brynhild Bersvensdt., se Jørngarden Slindan, f. 1729, d. 1812.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. ca. 1754, g.m. Ola Renaldsen Kolsetmoen, plass under Bortigarden.
 2. Ingeborg, f. ca. 1756, d 1764.
 3. Bård, f. 1758, tok over plassen.
 4. Bersven, f. 1761, død som spedbarn.
 5. Bersven, f. 1762, g.m. Brynhild Andersdt. Uglem, se Haugen på Øver-Hårstad.
 6. Ola, f. 1765, g.m. Gjertrud Jonsdt. Mebost, se Klesetengan (Bårdsan).
 7. Ingeborg d.y., f. 1768, g.m. Per Jonsen Kolsettrøen.

1789-1816 Bård Bårdsen, f. 1758, d. 1843. G. 1789 m. Gjertrud Olsdt. Uglem fra Svenngarden, f. 1752, d. 1820, se Alset.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1789.
 2. Ragnhild, f. 1792, tok over plassen.

1817-1828 Ragnhild Bårdsdt., f. 1792, d. 1828. G. 1817 m. Arn Torkjelsen Kjøsnes fra Nordpå, f. 1787, d. 1849, som var g.II m. Marit Haftordsdt.

Barn:

 1. Bård, f. 1817, tok over plassen.
 2. Siri, f. 1820, g.m. Reier Persen Kolsetmoen.
 3. Gjertrud, f. 1825, g.m. Anders Persen Stokkmoan.
 4. Brynhild, f. 1828, d. 1829.

1829-1857 Arn Torkjelsen, enkmann etter Ragnhild Bårdsdt. Kolsetmoen. G.II 1828 m. Marit Haftordsdt. Moslettmoen, f. 1793, d. 1868. Barnlaust ekteskap.

1858-1868 Bård Arnsen, f. 1817. G. 1858 m. Ingeborg Olsdt. Meboståsen, f. 1828. Familien flyttet til Kabelvåg i Lofoten våren 1868.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1858.
 2. Marit, f. 1860, g. 1879 m. Peter Martin Karlsen i Kabelvåg, f. 1857.
 3. Kari, f. 1863.

1869-1885 Ola Renaldsen fra Nordigarden Krokstad, f. 1821, d. 1885. G. 1845 m. Ragnhild Andersdt. fra Masingbakken på Rønsberg, f. 1818, d. 1903. De losjerte lenge på Rønsberg og var til sist husmannsfolk i Markåa før de kom her.

Barn:

 1. Renald, f. 1845, tok over plassen.
 2. Anders, f. 1849, g.m. enke Marit Estensdt. Kolsetmoen (Kolstad), se Kolsetåsen (Neråsen).

1886-1913 Renald Olsen, f. på Rønsberg 1845, d. 12.10.1922. G. 1874 m. Brynhild Ingebriktsdt. Kolsetmoen fra Jensmoen, f. 1845, d. 24.10.1922. Barn: Ole, f. 1876, tok over plassen.

1914-1956 Ole Renaldsen Kulset, f. 1876, d. 13.6.1952. G.I 1901 m. Johanna Olsdt. Nessmoen fra Flora, f. 1877, d. 24.5.1910. G.II 1913 m. Mali Jonsdt. Stokkmoen fra gnr. 119/4, f. 1881, d. 7.3.1979. Til i 1914 bodde familien på Sandmo på Nessmoan i Flora.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Rikard Birger, f. 1904, g.m. Julie Johansdt. Mosleth, Øvergarden 122/1, og kom dit.
 2. Olaf Petter, f. 1907, g.m. Brynhild Eriksdt. Uthus, se Hafellhaugen 122/9 under Moslett.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Johan Magne, f, 7.6.1913, d. 14.6.1975.
 2. Bergljot Regine, f. 17.1.1915, g.m. Håkon Thomassen Rolseth, se Strandheim 64/30 under Øver-Hårstad.
 3. John Olav, f. 17.1.1915, d. 10.4. s.å.
 4. John Olav, f. 1917, tok over bruket.
 5. Martin Ingvald, f. 1919, g.m. Marit Mogård, Moen 127/4, og kom dit.

1957-1973 Johan Magne Olsen Kulseth, f. 7.6.1913, død ugift 14.6.1975.

1974-1988 John Olav Olsen Kulseth, f. 6.4.1917. G. 1948 m. Petra Iversdt. Tørresdal fra Røros, f. 19.6.1925.

Barn:

 1. Odd Idar, f. 16.12.1948, g.m. Gunn Mary Grønflaten fra Stadsbygd, f. 1957, bor i Trondheim. Barn: Geir Ove, f. 1981, Jan Otto, f. 1984.
 2. Per Olav, f. 1951, tok over bruket i 1989.
 3. Morten Malvin, f. 13.3.1958.

KOLSETÅSEN VESTRE GNR 129/19

Dette bruket er tre parter. Kolsetåsen 129/11 ble i 1906 utskilt til Peder Olsen Fuglemsmo, som fikk skjøte fra Ola Berntsen Kulseth for 150 kroner. Dette var bare en liten part, slik prisen viser. I 1935 ble hovedparten, Andersåsen 129/19, utskilt fra samme bruket og enka etter Peder – Katrine Jonsdt. – fikk skjøte fra Johan O. Kulseth for 1900 kroner. Tredje parten, Kolsetmoen nor­dre 129/21, er også fra Ustigarden Kolset, utskilt i 1948 til Olaf Kulsetås.

Andersåsen er visstnok ikke eldre enn fra 1884, da Anders Olsen og Marit Estensdt. slo seg ned her. Plassen deres er i 1900 ført under Nordigarden Kolset, men må ha skiftet eier under jordskiftet på den tid. Den andre Ner Kolsetåsen – Pe-Ystinnrommet – er ført under Ustigarden, der den både før og senere hørte til. Omkring 1955 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket og 15 da dyrkajord.

Brukere

1884-1923 Anders Olsen fra Nistoggo Kolsetmoen, se ovafor, f. 1849, d. 7.10.1935, drev som skomaker. G. 1881 m. Marit Estensdt. fra Framistoggo Kolsetmoen, plass under Nordigarden, f. 1850, d. 18.1.1823, som var g.I m. Jon Jonsen Overvik, Luggen, og hadde med han dattera Katrine, som tok over plassen. Anders og Marit hadde sønnen Ole, f. 1881, d. 5.10.1904.

1924-1950 Katrine Jonsdt., f. 1877, d. 15.9.1965. G. 1904 m. Peder Olsen Fuglemsmo fra gnr.  12/3 på Selbustrand, f.  1880, druknet under fløting i Torsbjørkelva i Meråker 26.4.1908. Barnlaust ekteskap, men hun hadde søn­nen Olaf, f. 1914, tok over bruket.

1951-        Olaf Martin Kulsetås, f. 23.8.1914. G. 1943 m. Mary Andersen, f. i Stavanger 11.7.1918.

Barn:

 1. Karin, f. 29.3.1944, g.m. Harald Sandseter fra Steinkjer, f. 1943. Barn: Marit, f. 1968, Svein, f. 1970.
 2. Astrid, f. 24.3.1946, g.m. Arne Beitdokken fra Hundorp i Fron, f. 1942. Barn: Øyvind, f. 1970, Ola, f. 1973, Jørgen, f. 1980.
 3. Marianne, f. 11.7.1947, tok over bruket i 1988, sb.m. Åge Bernt Johnsen. Barn: Hanne Marie, f. 1979, Randi, f. 1985.

NORDLI GNR 129/20 (USTISTOGGO KOLSETMOEN)

Slik som Nistoggo var også Ustistoggo en gammel plass på Kolsetmoen og bureiseren på sistnevnte var sønn på Nistoggo. Begge hørte Ustigarden Kolset til. Den gamle slekta satt her til i 1868, da Esten Bårdsen døde, men eneste barnet, dattera Marit, ble kone på Nordigarden Kolset. Esten satt på bygselbrev fra 1822, gitt av oberst von Krogh. Det nye plassfolket ordnet ikke med tinglyst bygsel før i 1877, da enka Ragnhild Gunnarsdt. ga brødrene Jon og Mikkel Jonssønner det. Kristen Jonsen Sandvik fikk bygselbrev fra Ola Berntsen i 1881, men det gitt tre-fire år før familien flyttet hit.

I 1948 fikk Ingebrigt I. Kulseth utskilt plassen fra Ustigarden.

I 1875 var det 2 hester, 4 kyr, 4 ungnaut, 7 sauer og 9 geiter på plassen, som var en av de største i bygda. Utsæden var 1 kvarter bygg, like mye havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket. Det er 18 da dyrkajord og 80 da produktiv skog.

Brukere

 -1794 Esten Bårdsen fra Nistoggo Kolsetmoen, f. 1731, d. 1788. G. ca. 1756 m. Marit Jørnsdt. fra Jørngarden Slindan, f. 1734, d. 1807. Ennå i 1762 lo­sjerte de på heimplassen hans, men begynte nok som bureisere her like etter.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., f. 1761, g.m. Per Persen Velvesmoen d.e., under Bortistoggo.
 2. Brynhild, f. 1764, g.m. Ola Jonsen Uthus, Nordigarden.
 3. Bård, f. 1766, tok over plassen.
 4. Ingeborg d.y., f. 1768, g.m. Anders Persen Kyllovollan, Ustvollan.
 5. Jørn, f. 1770, d. 1775.
 6. Jørn, f. 1776, g.m. Kirsti Andersdt. Størsetmoen, se Kvitltrøa under Litjstoggo Moslett.

1795-1821 Bård Estensen, f. 1766, d. 1829. G. 1795 m. Kirsti Olsdt. Krokstad fra Ustigarden, f. 1772, d.  1848.

Barn:

 1. Esten, f. 1795, tok over plassen.
 2. Berit, f. 1803, g.m. Esten Olsen Mebost, Nedpå-Jardet.
 3. Ola, f.  1806, d. 1807.

1822-1868 Esten Bårdsen, f. 1795, d. 1868. G. 1817 m. Siri Jonsdt. Mogård fra Framistoggo, f. 1794, d. 1864. Barn: Marit, f. 1817, g.m. Ola Larssen Bårdsgård, se Nordigarden Kolset.

1869-1884 Jon Jonsen fra Øver Hafella på Moslett, f. 1832, død ugift 1881, var skredder, men vanfør, og broren Mikkel Jonsen, f. 1822, d. 1879 og kona Sara Bernsdt. fra Bernan (Svea) på Overvik, f. 1825, drev plassen for ham. De fikk bygsel på plassen i 1877, og sønnen skulle ta over etter dem og skred­deren Jon fikk kår, men familien flyttet ut få år senere, til Amerika. Mikkel og Sara var g. 1851 og barna var:

 1. Jon, f. på Moslett 1851, reiste til Amerika i 1880.
 2. Bernt, f. på Moslett 1854, flyttet ut i 1878, visstnok sammen med far sin. Barn: Guri, f. 1878, som reiste til Amerika i 1897, sammen med mor sin, enke Berit Estensdt. Kolsetmoen (Kolstad). Bernt ble g. i Amerika m. Ingeborg Jonsdt. Velve, Bortistoggo.

1885-1887 Kristen Jonsen fra Ustpå-Jardet Sandvik, f.  1835, d.  1887. G. 1873 m. Berit Haldorsdt. fra Sjurdsøya, plass under Overvik, f. 1851, d. 18.10.1935, som var g.II m. Per Estensen. De bygslet plassen i 1881, men for­paktet Framigarden Kvello for Norbye til i 1884. Barn (alle født på Kvello):

 1. Sofie, f. 1873, g.m. Ingebrigt Ingebrigtsen Kolsethaugen, se Granli 130/25 under Kolset.
 2. Sigrid, f. 1877, d. 1892.
 3. John, f. 1879.
 4. Karen, f. 1882 g.m. Anders Nilssen Mebust, Nygarden 95/1, reiste til Amerika.

1888-1924 Berit Haldorsdt., enke etter Kristen Jonsen Kolsetmoen. G.II 1901 m. enkmann Per Estensen Moslettkvitlen, f. 1855, d. 19 , se Pe-Ystinnrommet under Storstoggo Moslett.

1925-1960 Ingebrigt Ingebrigtsen Kulseth fra Granli 130/25, f. her på Kolset­moen 28.8.1900, d. 10.2.1960. G. 1925 m. Ingeborg Petrine Sivertsdt. Nervik fra Tåmåshaugen 133/6, f. 18.12.1902, d. 4.12.1969. De tok over plassen etter mormor hans, Berit Haldorsdt.

Barn:

 1. Peder Bjarne, f. 1926, tok over bruket.
 2. Ingvald Sverre f. 2.2.1929, g.m. Anna Bjarnesdt. Sirum, gnr. 31/1, og kom dit.
 3. Sivert, f. 24.8.1932, død som spedbarn.
 4. Sigrid, f. 14.2.1937, g.m. Olav Gunnarsen Solheim, Engan 17/1, på Selbustranda.

1961-        Peder Bjarne Kulseth, f. 18.1.1926. G.m. Alfhild Sylthe fra Tresfjord i Vestnes, f. 1.9.1922. Familien bor i Molde.

Barn:

 1. Elise Ingun, f. 12.3.1954.
 2. Inger Tove, f. 29.9.1957.

KOLSETHAUGEN (JELHAUGEN)

Fra 1864 og så lenge det finnes skoletoll-lister, til 1881, er Jon Arnsen, f. 1827, og Goro Olsdt., f. 1829, ført som husmannsfolk under Ustigarden Kol­set, men i folketellingene fra 1865 og 1875 er de plassert på husmannsplassen Blesset under Ner-Hårstad, se der. De må ha drevet plassjorda her på Kolset som avlsbruk. Det var neppe fastboende på Jelhaugen før 1891, da Per Olsen fra Vollen på Hoemsengan, f. 1867, d. 18.10.1948, og Sidsel Jonsdt. fra Slind-trøa, f. 1867, d. 14.3.1942, fikk bygselbrev fra Ola Berntsen. Etter delinga i 1897 hørte plassen bruket Utsigten til, men den ble aldri utskilt. I 1918 flyt­tet familien her til Sjurdsøya 134/6 under Overvik. Per og Sidsel ble g. 1888 og barna var:

 1. Guru, f. på Hoem 1888 g.m. Nils Kristensen Hårstad, Ner Håggåbakken 64/56.
 2. Marit, f. 1891, g.m. Peder Olsen Hårstad, se Ner Brattlia 67/39 un­der Nesta.
 3. Ole, f. 1902, g.m. Gurine Olsdt. Klegset, tok over Sjurdsøya 134/6 etter foreldra.
 4. John, f. 1906, g.m. Kristine Pedersdt. Hårstad, se Grimsplassen 131/7 under Kleset.

KOLSETÅSEN GNR 129/22 (ØVERÅSEN)

Øveråsen var husmannsplass under Ustigarden Kolset. Anders og Gjertrud fikk bygselbrev fra Bernt Bardosen i 1870, men kom her som bureisere seks år før. Den ble aldri noen stor plass. I 1875 hadde de 2 sauer og 6 geiter, sådde 1 åtting bygg og 1 kvarter havre og satte 1 t. poteter. Plassen ble utskilt fra Ustigarden.

Brukere

1864-1881 Anders Jonsen fra Klesethaugen, f. på Kolsetmoen 1837. G. 1860 m. Gjertrud Halvardsdt. fra Bjørkmoen på Stokkan, f. 1830.

Barn:

 1. John, f. på Klesethaugen 1860, oppfostret på Åsbaret, flyttet til Klæ­bu i 1877, g.I 1888 m. Nikoline Hansdt. Aursandsvollen fra Frosta, f. 1860, d. 1889. II 1891 m. Marta Persdt. Eidstusveen fra Klæbu, f. 1860, d. 1891. III 1892 m. Edvarda Sofie Strand fra Trondheim, f. 1873. Barn: Andreas, f. 1893, Serine, f. 1895, Eskel, f. 1897, Ole, f. 1900.
 2. Halvard, f. 1864, d. 1868.
 3. Halvard, f. 1868, tjente på Mølnhus, død ugift 3.3.1904. Barn: Inge­borg, f. 1894 (mor: Gjertrud Jonsdt. Evjmoen), se Jo-Agnisplassen under Stor-Evja.
 4. Ole, f. 1876, død på Berge 1898.

1882-1939 Ole Jonsen d.y. fra Hoemstrøa, f. 1853, d. 11.7.1934. G. 1876 m. Ingeborg Estensdt. fra Kolsetmoen (Kolstad), f. 1855, d. 6.11.1939.

Barn (de tre eldste født på Hoem):

 1. Brynhild, f. 1877, d. 1970, g. 1898 m. Hågen Olsen Meldal i Hegra, f. 1879. Barn: Inga Marie, f. 1897, Ole, f. 1898, Olga, f. 1905, Ger­da, f. 1907, Olbert, f. 1909, Olaf, d. 1910, Håkon, f. 1912, Ingmar, f. 1915, Odd, f. 1918.
 2. Esten, f. 1878, d. 1900.
 3. Gurine, f. 1880, d. 1977, g.I 1902 m. Ole Olsen Meldal i Hegra, f. 1882, II 1915 m. John Hegge fra Skatval, f. 1873. Barn: Inga Emelie, f. 1900, Olaug Gurine, f. 1903, Hilda, f. 1907, Peder, f. 1908, Klara, f. 1915, Olav, f. 1917, Alfred, f. 1919, se Brustad østre 97/3 under Mebost, Johan, f. 1922, se Røsset østre 78/1.
 4. John, f. 1882, d. 1901.
 5. Johan, f. 1884, d. 1967, reiste til Amerika i 1909, g.m. Minnie, av selbuslekt, f. 1899, bodde i Nord-Dakota. Barn: Irene Jeanette, Orville, Kenneth.
 6. Ole, f. 1886, d. 1887.
 7. Ingeborg Oline, f. 1888, d. 1900.
 8. Karen, f. 1890, reiste til Amerika i 1910, g.m. Mikkel Hårstad, f. 1884. Barn: Minnie Andrine, f. 1912, Ingeborg Oline, f. 1913, Alwin Morris, f. 1914, Borghild Melwine, f. 1916, Alva Evelyn, f. 1917, Orvil Inar, f. 1918, Cora Mildrid, f. 1920, Michel Kenneth, f. 1922, Edwin John, f. 1923, Paulin Bernhard, f. 1925, Emry Edmond, f. 1927, Syliva Joan, f. 1929, Doris Winnefred, f. 1931.
 9. Anne, f. 1893, g.m. Peder Estensen Kulset, Djupholet 130/12, bodde i Meråker.
 10. Ole, f. 1896, g.m. Johanne Johnsdt. Hegge, se Kolstad 130/20.
 11. Marie Berntine, f. 1898, g.m. Ole Arntsen Aftret, se Solfeng 77/11 under Røsset.

KOLSETTRØA

Denne husmannsplassen, som hørte Ustigarden Kolset til, eksisterte fra 1854 til de siste av familien reiste til Amerika. Bureiser var Anders Jonsen fra Øver Hafella på Moslett, f. 1825, d. 1895, som var bror til Jon og Mikkel på Ustistoggo Kolsetmoen, og kona Kari Svensdt., se Ustigarden Uthus, f. i Singsås 1826, d. 1879. De fikk bygselbrev av Bernt Bardosen på plassen Kalvtrøa i 1854 og flyttet inn her samme året, etter å ha bodd ei tid hos far hennes på Nordigarden Kolset. I 1875 hadde de 1 kjøreokse, 2 kyr, 7 sauer og 8 geiter på plassen og utsæden var 3 åttinger bygg, 1 t. havre og 3 t. pote­ter. Anders og Kari var g. 1849 og han ble g.II 1887 m. Berit Estensdt. Kolset­moen fra plass på Nordigarden, f. 1841, som var g.I 1869 m. Ola Bersvensen Samstadberget, som døde i 1871. Hun reiste til Amerika i 1897 sammen med dattera Guri.

Barna til Anders og Kari:

 1. Jon, f. på Moslett 1847, flyttet til Vågan i Lofoten i 1867, g. i Borge 1870 m. Anne Kristine Nilsdt. Malsnes, f. ca. 1847. Barn: Ole, f. 1866 (mor: Berit Estensdt. Kolsetmoen, senere g.m. far til Jon), El­len Albertine, f. 1871, Kaia Amalie Johanne, f. 1872, Nilsine Edrikke, f. 1875.
 2. Kirsti, f. på Moslett 1849, reiste til Amerika i 1885.
 3. Berit, f. 1854, g.m. Erik Renaldsen Eidemsgjerdet.
 4. Sven, f. 1859, d. 1876.
 5. Ragnhild, f. 1862, reiste til Amerika i 1884.
 6. Karen, f. 1866, reiste til Amerika i 1905. Barn: Anna Karine, f. 1901 (far: Peder Persen Nesten), fulgte mor sin til Amerika.
 7. Ane Johanna, f. 1869, reiste til Amerika i 1905.

2. ekteskap var barnlaust, men Berit Estensdt. hadde barn:

 1. Ole, f. 1866 (far: Jon Anderssen Kolsettrøen, som reiste til Vågan, se ovafor), reiste til Amerika i 1892, g.m. Sina Marum. Barn: Bessie Adeline, f. 1903, Alwin Julius, f. 1904, Anna, f. 1907, Gerda, f. 1910, Olga, f. 1913, Norma, f. 1921.
 2. Brynhild, f. i 1. ekteskap 1870, reiste til Amerika og gift to ganger, se Såmstadberget (Berglund).
 3. Guri, f. 1878 (far: Bernt Mikkelsen Kolsetmoen, Ustistoggo), som reiste til Amerika sammen med mor sin i 1897.

KOLSET VESTRE GNR 130 (NORDIGARDEN)

I 1607 bygslet Erik Kolset 1 øre av Kronen. To år senere er det imidlertid Gunder som sitter her, også som eier av ½ øre bondeodel. I 1620 eller 1621 døde han, og enken er driver like til 1637. I 1628 ble hun skattlagt for 5 kyr, mens naboen Pål måtte svare for 10 kyr og 2 ungnaut. Året etter ga hun 6 skjepper havre i tiende, Pål 4 skjepper.

Bind6-korrektur-24

Sønnen Sjur Einarsen overtok som oppsitter i 1638 og arvet også jordegod­set. Han var født i 1595. Tre år før ble han bøtelagt for «hand slog Siguor Sollem i Selbou till blods i Nesse och Mund» og måtte betale 2 mark sølv til Kronen og trolig noe i oppreisning til offeret også. To år senere, i 1637, måtte ha ut med samme beløp fordi han hadde gjort Tomas Kallar «blodvide», dvs. fått ut blodet enten med knyttneve, staur eller kniv. Samme år måtte klokkeren i Selbu som til tross for at han «Inted Eyer» måtte betale 7 daler i bot fordi han hadde skjelt ut Ola Rolset, slått Torger Evjen og «dragit Siguor Kolsset i sit schegh». Året etter, altså i 1638, ble begge gardmennene i Kolset, Sjur og Pål, dømt til en 4-dalers bot fordi de ikke hadde etterkommet en 12-manns dom imellom dem og Nils Tronset «med consorter» som de etter loven var idømt. Den knappe notisen sier ikke hva saken gjalt, men med det tette sameiet i utmarka som var på Mosletta og tilgrensende områder, dreide det seg helst om stridigheter om slått eller seter.

I 1645 ble Sjur Einarsen skattlagt for kona, mora, en dreng og ei taus. Han må likevel ha hatt en sønn, Peder Sjursen, som ble utskrevet som soldat i 1644 – da den norske hæren ble opprettet. I 1665 er Sjur ført med to yngre

sønner: Einar, som i prestens og fogdens manntall er henholdsvis 16 og 7 år, og Gunder, som bare er nevnt i det siste, alder 8 år. Aldersforskjellen på Pe­der og de to yngre kan tyde på at Sjur hadde hatt to koner.

I 1657 er en Einar Kolset registrert som husmann med 4 kyr og 3 småfe. Den store budskapen og Einar-navnet skulle tilsi at han var nær knyttet til gården og slekta. Trolig var dette også en sønn av Sjur.

Sjur Kolset ble i 1650 – som 55-åring – bøtelagt for slagsmå med sønnen på nabogården, Baro Tronset. Av bota, den utgamle straffen for overfall, 8 ørtuger og 13 mark sølv, må en utlede at Sjur var den skyldige.

Sjur satt i Kolset til han døde i 1667 eller kanskje året etter. Enken var der­etter oppsitter til 1683, da Tomas tok over for en kort tid, trolig giftet han seg med enken. I 1685 satt Halvar Tomassen som husmann under Kolset. Det var vel helst en sønn. Senest i 1687 er det en ny enke som er bruker. Like før århundreskiftet, i 1698 er hun ført som bruker sammen med Rejer. Går­den ble da delt.

Samme år, i juni 1698, fikk Ingebrigt Evensen, født 1661, bygsel på enkens del av Kolset vestre. Han hadde i 1701 sønnen Ingebrigt (1699) og stesønnene Rejer (1683) og Ola (1692).

Rejer Haldosen fikk formelt bygselen på bruket i april året 1700. Han var født i 1651 og var uten sønner i 1701.

Ingeborg Reiersdt. hadde to perioder som enke i brukertida sin på Nordigarden. Med den første Ingebrikt hadde hun to sønner og med Ingebrikt Evensen en sønn. Den eldste av de tre, Reier, tok over bruket etter mor sin i 1713 og han og Marit Persdt. drev det til i 1727, men da ble de rådd til å dele med bror hans, Ola, og kona Eva Fredriksdt. Så satt de med 1 øre 8 marklag hver. Domkirken, som var største landskyldeieren i bruket, fikk bygselretten til begge halvpartene.

I 1723 er det oppgitt at Nordigarden Kolset kunne fø 2 hester, 7 kyr, 5 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter. Årlig høyavling var 90 lass og i tillegg var det slått i allmenning som brukerne svarte 12 skl. i engskatt for. Årlig utsæd var 1 1/8 t. bygg og 7 t. havre. Bruket hadde seter.

Brukere

-1697 Ingebrikt Olsen (fra Ustigarden Kolset, f. ca. 1658?), død før 1698. G.m. Ingeborg Reiersdt., f. ca. 1657, d. 1744, visstnok fra Slindan, som var g.II m. Ingebrikt Evensen.

Barn:

 1. Reier, f. ca. 1683, g.m. Marit Persdt. Rønsberg, tok over halve bru­ket, se Nordigarden nedafor.
 2. Ola, f. ca. 1692, g.m. Eva Fredriksdt. Uglem, tok over halve bru­ket, se Bortigarden nedafor.

1698-1712 Ingeborg Reiersdt., enke etter Ingebrikt Olsen Kolset. G.II 1698 m. Ingebrikt Evensen Vølset, f. 1659, d. 1711.

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1699, g.m. Kari Olsdt. Kjelstad og kom dit.
 2. Gjertrud, f. 1703, d.  1721.

1713-1726 Reier Ingebriktsen og Marit Persdt. tok over bruket etter mor hans, men satt fra 1727 med ene halvparten.

BORTIGARDEN KOLSET

Bortigarden, slik den ble ved delinga i 1727, eksisterte til Sjurd Ingebriktsen døde i 1849, da denne halvparten 1 øre 8 marklag, av opphavlig Nordigarden på nytt ble halvert. Sjurd var femte generasjon fra de første på Bortigarden. I 1844 kjøpte han eiendommen og fikk kongeskjøte for 300 spd. og ei årlig jordavgift til den gamle eieren, Trondhjems Domkapittel, på 1 t. 4 skjepper 3 fjerdigskar såbygg. Men Sjurd var alt før handelen en gjeldbundet kar og økonomien tvang fram deling av eiendommen. Sønnene Ola og Ingebrikt skulle ha hver sin halvpart av Bortigarden, og fikk skjøte i 1849, samme året som offisiell deling ble holdt.

Da Sjurd hadde gjort avtale med Hospitalet om kjøp av Bortigarden, krevde han å få utskilt bruket fra sameie med de andre på Kolset, slik lova ga rett til. Det vil si, å få innmarka mer konsentrert i færre teiger og utmarka utskif­tet fra fellesskapet med Ustigarden og Nordigarden. Bruket til Sjurd fikk fra nå disse teigene:

1. Innmarka ved husa, og et stykke åker og eng aust for husa, merket fra Nea til plassen Djupholet. 2. Midtre parten av slåtten Kolsetøya. 3. Bruket eier en firepart av Storøra, men den blir felles som før, da den «formedelst Naturaarsager ei lader sig Udskifte». Jon Olsen Kleset eide den nordligste parten på Øra. 4. Bruket eier en firepart av Øverøya eller Røssetøya, på nordsida til Nea, like ut for Djupholet. 5. Halvparten i ei kalvtrø aust for husa eide Bortigarden sammen med Nordigarden og skulle fortsatt være sam­eie. 6. Til bruket hørte to husmannsplasser, Jensmoen, som har vært brukt av Ola Renaldsen, og den andre var «i sin Tid» utlagt til Halvard Ingebrikt­sen, men har vært og brukes fortsatt «under Gaarden», dvs. sammen med bruket. Bortigarden hadde også halvparten i to andre husmannsplasser, nem­lig Djupholet, som brukes av Ola Persen, og Kolsetmoen av Ola Anderssen. Andre halvparten hørte Nordigarden til. 7. Til bruket hørte setra Litjvollen,

like sør for «Udmarkens Gjørdesgaard» og fireparten av Høstvollen og Svartåsvollen, som ligg i sør for innmarka, 1-1 1/4 mil unna. 8. Skogteigene til bru­ket ble slik: a) En ved innmarka, her «Skolledet», Loftslættet, Bjørndalsbrættet (i Tronsetmerket), Grindtjennmyra, Hestvegen, Høstvollen, en holme i Østrungen, Østrungselva, Klokkberget, Nybukjølen, Gangvegen, Litjbekken og Vintervegen nevnes som grensepunkt, b) En teig som lå 1/2 mil sør for inn­marka, der grensa gikk ut fra ei furu – «Bag-greifurren kaldet». Ellers nevnes Vårsetermyrbekken, Tøllevsdalen, Brættet og Stormyra i grensa. Fra Stormyra fulgte grensa Klesetmerket til Jartrudholet. c) En teig lå 1/2 mil sørvest for gårdshusa eller innmarka, der grensa gikk ut fra Skjellitjenna og i vest til Berget, der det støtte mot Ustigarden. Ellers nevnes Vadet i Østrungselva som grensepunkt, d) Siste skogteigen lå 4/4 i sør, der grensa gikk ut på Blautkjølen. Den grenset mot Kleset og ellers nevnes Storåsen, Gammelvolltjenna og Svartåsvollen som grensepunkt. 9. Til bruket hørte noen engslætte, m.a. Hårrågangen.

Brukere

 1727-1762 Ola Ingebriktsen, f. ca. 1692, d. 1669. G. 1724 m. Eva Fredriksdt. Uglem fra Bortigarden (levde 1762).

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1724, tok over bruket.
 2. Kari, f. 1726, g.m. Renald Olsen Kleset, se Kolsettrøa (Kalvtrøa).
 3. Halvard, f. 1728, d. 1729.
 4. Halvard, f. 1730, tok over bruket.
 5. Ingeborg, f. 1732, g.m. Bersven Bersvensen Aftret, se Høgåsen.
 6. Mali, f. 1735, g.I m. Ola Persen Slind, Nedpågarden, II m. enkmann Jon Jonsen Mogård, Nordigarden.
 7. Siri, f. 1737, g.m. Ola Olsen Hove, Hovslia.
 8. Fredrik, f. ca. 1738, g.m. enke Gjertrud Tomasdt. Velve, Nigarden, og kom dit.
 9. Per, f. 1742, g.m. Eli Andersdt. Havernesset, se Mogardsplassen.

1752-1762 Ingebrikt Olsen, f. 1724, d. 1761. G. 1752 m. Ingeborg Torgersdt.

Langset, f. 1726, d. 1800, som var g.II 1763 m. Ola Bjørnsen Renå d.e., Usti­garden, og flyttet dit, III m. Per Reiersen Høgås. Ingebrikt og Ingeborg drev bruket sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Eva, f. 1752, g.I m. Jon Tomassen Kjøsnes, Oppigarden, så trulovet med Nils Olsen Stor-Evjen, Evj-jardet, og g.II m. enkmann Bersven Jonsen Renå, Ustigarden.
 2. Ola, f. ca. 1756, død på Rena 1767.
 3. Agnis, f. 1759, g.m. Per Jonsen Kjøsnes, se Renåøyan.

1763-1791 Halvard Olsen, f. 1730, d. 1791. G. 1757 m. Marit Bjørnsdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1737, d. 1806.

Barn:

 1. Ola, f. 1759.
 2. Gjertrud, f. 1760, g.m. Per Olsen Kleset, se plassen Djupholet nedafor.
 3. Ingebrikt, f. 1764, tok over bruket.
 4. Eva, f. 1767, d. 1785.
 5. Siri, f.  1770, død som spedbarn.
 6. Siri d.e., f. 1771, g.m. Nils Jonsen Velvesmoen (som ble g.II m. enke Brynhild Sjurdsdt. Kolset, se nedafor).
 7. Siri, d.y., f. 1776, g.m. Tomas Olsen Stokke, Yster Stangdalen, un­der Litj-Stokkan.

1792-1813 Ingebrikt Halvardsen, f. 1764, d. 1813. G. 1793 m. Brynhild Sjurdsdt. Hovsmoen, f. 1768, d. 1839, som var g.II m. enkmann Nils Jonsen.

Barn:

 1. Marit, f. 1794, g.m. Simer Olsen Kleset, se Glenntrøa under Kleset.
 2. Halvard, f. 1797, d. 1827, g. 1823 m. Elen Persdt. Nesten, f. 1796 (som var g.II m. enkmann Ola Persen Kolsetmoen, Djupholet). Barn: Ingebrikt, f. 1823, se Kolsetmoen, Jensmoen, Ingeborg, f. 1826, g.m. Ola Persen Overvik, Ustistoggo.
 3. Sjurd, f. 1800, tok over bruket.
 4. Berit, f. 1802, d. 1804.
 5. Ola, f. 1805, d. 1807.

1814-1839 Brynhild Sjurdsdt., enke etter Ingebrikt Halvardsen Kolset. G.II 1815 m. Nils Jonsen Velvesmoen, f. 1772, d. 1839, som var g.I m. Siri Halvardsdt. d.e. her fra Kolset, f. 1771, d. 1811. Barnlaust ekteskap, men Nils hadde med seg dattera fra 1. ekteskap: Marit, f. 1807, g.I m. Ola Renaldsen Kolsetmoen, II m. Jon Olsen Klesetengan, Bårdsan.

1840-1842 Elen Persdt. (enke etter Halvard Ingebriktsen Kolset) og Ola Per­sen, se Djupholet nedafor.

1843-1849 Sjurd Ingebriktsen, f. 1800, d. 1849. G. 1823 m. Marit Sjurdsdt. Sæter fra Nordigarden, f. 1794, reiste sammen med sønnen til Amerika i 1870, 76 år gl. Sjurd og Marit tok over bruket etter Elen, som hadde vært gift med bror hans.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1821 (mor: Kirsti Jonsdt. Kolsetmoen), g.m. Arn Olsen Mogård, Vonhella.
 2. Ola, f. 1823, tok over halve bruket, g.m. Ingeborg Olsdt. Mogård, se Bortigarden nedafor.
 3. Ingebrikt, f. 1826, g.m. Berit Jonsdt. Overvik, se Ustpå-Haugen nedafor.
 4. Sjurd, f. 1828, g. 1857 m. Ingeborg Jonsdt. Sandvik, Nordigarden, f. 1838, bodde på plassen Bellsråa, men reiste til Amerika i 1867. Barn: Marit, f. 1864.
 5. Brynhild, f. 1832, d. 1833.
 6. Brynhild, f. 1834, g.m. Ola Anderssen Hårstad, Haugen, reiste til Amerika det året de giftet seg, i 1867.
 7. Halvard, f. 1838, g. 1861 m. Marit Estensdt. Mebost, Nedpå-Jardet, f. 1842, husmannsfolk på en plass under Ustigarden Kolset, men flyttet til Inderøy. Barn: Marit, f. 1861, Sivert, f. 1864, Berit, tvil­ling, f. 1864, død som spedbarn, Berit, f. 1866, alle født på Kolset, Karl, f. 1870, Ole, f. 1872, begge født i Trondheim, Halvard, f. 1876 og Lovise, f. 1884, begge født i Inderøy.

BORTIGARDEN KOLSET GNR 130/1

Da Sjurd Ingebriktsen i 1849 døde, ble bruket delt mellom sønnene Ola, som tok over denne halvparten, og den yngre Ingebrikt. Det var stor gjeld til kjøpmann i byen, Chr. Løche, og det var årsaken til delinga. Brødrene tok også over hver sin halvpart av den, men gjelda klarte de ikke opp med. Mora, enka Brynhild Sjurdsdt., stod for gardsdrifta de første åra etter delinga.

Ola og Ingeborg Olsdt. klarte å holde på bruket til sist i 1860-åra, da det ble overtatt av panteieren Chr. Løche og av ham solgt i 1874 til Halvard Mik­kelsen, som fra før satt med Nordigarden Kolset (130/7) og de to eiendomme­ne er senere ett bruk. Halvard ga 460 spd. for Bortigarden Kolset.

I 1866 er bruket gitt opp til å være 42 mål dyrkajord og 56 mål naturlig eng og skog til avvirkning av 2 tylfter tømmer årlig. Kornavlinga er gitt opp til å være 5 t. bygg, 34 t. havre og 45 t. poteter og høyavlinga til 35 lass heime og 21 lass i utslåttene. Bruket hadde del i tre setrer, sammen med Ustigarden og Nordigarden. Det var for og beite til 1 hest, 5 kyr og 22 sauer.

Brukere

1850-1870 Ola Sjurdsen, f. 1823, d. 1906, tok over denne halvparten av heimbruket. G. 1858 m. Ingeborg Olsdt. Mogård fra Vonhella, f. 1820. Fami­lien reiste til Amerika i 1870, bodde i Nord-Dakota.

Barn:

 1. Sivert, f. 1860, g. 1889 m. Karen Martha Rein fra Stadsbygda, f. 1860. Barn: Ida Randine, f. 1890, Josie Mathilde, f. 1892, Oscar Sel­mer, f. 1895, Carl Johan, f. 1897.
 2. Marit, f. 1862, d. 1891, g.m. John M. Olson, bodde i Minnesota.
 3. Oleanna, f. 1866, g.m. J.J. Hanson, bodde i Nord-Dakota.

KOLSET VESTRE GNR 130/3 og 12 (KOLSETJARDET ELLER USTPÅ-JARDET)

Det var Ingebrikt Sjurdsen som etter delinga av Bortigarden i 1849 skulle ha ene halvparten, mens broren Ola fikk den andre. Men gjelda som far deres hadde dratt på seg etter gardkjøpet, det meste til kjøpmann Chr. Løche i Trondheim, var for stor. Ingebrikt lot parten sin gå fra seg, men tok igjen jord til husmannsplass på Brunnhaugen, her han ble bureiser .etter at han i 1860 giftet seg. Jon Olsen Kleset fikk skjøte på halve Bortigarden i 1849 for 300 spd. og satte den bort på driving. Det ble husmannsfolket på plassen Djupholet, Ola Persen og svigersønnen Ingebrikt Simensen, som begge hørte gamle Bortigards-folket til, som forpaktet den.

I 1856 kjøpte Ingebrikt Simensen bruket av Jon Olsen Kleset for 350 spd. Men det ble hardt økonomisk og i 1862 ble Brauta utskilt og solgt for 150 spd. Fire år senere er Bortigarden, dvs. det senere gnr. 130/3, gitt opp til 19 mål dyrkajord og 28 mål naturlig eng og årlig avling til 2 t. bygg, 14 t. havre, 14 t. poteter, 18 lass høy og 14 lass fra markaslåtten. Bruket kunne fø 1 hest – «kun halve Vinteren» – 3 kyr og 10 sauer. I 1870 ble Ola Olsen Klesetmoen eier. Bruket er i 1875 kalt «Østpå-Jardet» og Ola og Goro Jonsdt. hadde 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer og 10 geiter her, sådde 1 t. bygg og 1/2 t. havre og satte 4 t. poteter.

Det som nå hendte, var at Ola Olsen kjøpte avlsbruket som Ustigarden Berge hadde på Kolset, dvs. halve Nordigarden, det senere gnr. 130/12, som slik ble slått sammen med Ustpå-Jardet. Avlsbruket hadde høgre skyld enn Ustpå-Jardet. Se ellers under Nordigarden Kolset.

Omkring 1955 var buskapen på Kolsetjardet 2 hester, 6 kyr, 4 ungnaut, 19 sauer, 4 geiter og 2 griser. Det er 63 da dyrkajord og 825 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Svartåsskogen 130/4 i 1877, solgt av Ola Olsen til Th. Angells Stiftelser for kroner 212,50. Kolsetbrauten 130/5 i 1863 til Per Persen Mogårdstrøen. Kneppan vestre 130/14 i 1882 til Th. Angells Stiftelser. Stor­øya 130/15 i 1883 til Peder P. Berge. Kolseteggen 130/18 i 1897 til Halvard Ingebriktsen. Kolstad 130/20 i 1897 til Anders E. Kolstad.

Brukere

1850-1855 Ola Persen og Eli Persdt., se Djupholet nedafor.

1856-1866- Ingebrikt Simensen fra Glenntrøa på Kleset, f. 1817. G. 1846 m. Gjertrud Olsdt. Kolset fra Djupholet, f. 1823. De hadde bodd på heimplassen hennes. De flyttet visstnok ut.

Barn:

 1. Ola, f. 1847, g.m. Hansine Marie, f. i Tromsø 1850, og bodde der. Barn: Othelie, f. 1889, Arne, f. 1891, Filip, f. 1894.
 2. Marit, f. 1849, g.m. Haldor Olsen Vallinesset på Kjøsnes.
 3. Anne, f. 1852, g.m. Jon Tomassen Marstad, Nigarden.
 4. Eli, f. 1855.
 5. Sivert, f. 1858.
 6. Per, f. 1860, død som spedbarn.
 7. Brynhild, f. 1862, g.m. Ole Moe på Levangernesset.
 8. Ingebrikt, f. 1865.
 9. Per, tvilling, f. 1865, d. 1866.

1871-1906 Ola Olsen fra Klesetmoen, f. 1844, d. 23.9.1907, var skomaker. G. 1871 m. GoroJonsdt. fra Haftordsmoen på Moslett, f. 1843, d. 14.3.1913. De hadde også en part av Nordigarden Kolset.

Barn:

 1. Ola, f. 1872, d. 3.5.1901.
 2. Mali, f. 1875, tok over bruket.
 3. Kirsti, f. 1878, g.m. John Johnsen Uthus, Nordigarden.
 4. Marit, f. 1880, d. 1881.
 5. Johanna, f. 1884, g.m. Anders Eriksen Eidem, se Lillemo 130/22 nedafor.

1907-1916 Mali Olsdt., f. 1875, d. 21.4.1916. G. 1907 m. Esten Persen Moslett fra Kvitla (Pe-Ystinnrommet), f. 1882, d. 1.11.1962, som var g.II m. Ingeborg Halvardsdt.

Barn:

 1. Gerda Oline, f. 4.4.1908.
 2. Ole, f. 23.2.1910, g.m. Petra Valstad fra Skatval, f. 1919, bor på Stjørdal. Barn: May Sissel, f. 1953, Aud Lise, f. 1960, Egil Gunnar, f. 1963.
 3. Anna Petrine, f. 10.6.1912, g.m. Bernhard Johnsen Trondseth, Tronsetmoen 128/4.
 4. Peder, f. 1915, tok over bruket.

1917-1955 Esten Persen Kulseth, enkmann etter Mali Olsdt. G.II 1918 m. In­geborg Halvardsdt. Kallar fra Ustigarden, f. 1878, d. 3.12.1953. Barn: Hil­mar, f. 1.1.1919, g.m. Ragna Johansdt. Kulseth, Ustigarden 129/1, se Solhaug 49/1 under Svenngarden Uglan.

1956-19     Peder Estensen Kulseth, f. 25.2.1915, d. 9.8.1987. G. 1944 m. In­geborg Johnsdt. Sæther fra Ustigarden 136/2, f. 8.5.1914, d. 3.5.1992.

Barn:

 1. John Sigmund, f. 15.11.1942, g.m. Liv Vevik på Byneset, f. 1951, og bor der. Barn: Jomar, f. 1972, Bård, f. 1975.
 2. Eystein Magnar, f. 1.9.1944, sb.m. Eivor Sjøstrøm, f. 1949, og bor i Køping i Sverige. Barn: Maria, f. 1981, Helen, f. 1982.
 3. Mali Ingfrid, f.  10.6.1946, g.m. Tore Waack i Trondheim, f. 1942, og bor der. Barn: Toril Merethe, f. 1977, Tore Kristian, f. 1981.
 4. Per Inge, f. 1948, tok over bruket.

19    –        Per Inge Kulseth, f. 8.4.1948. G.m. Ingeborg Margrethe Kulseth fra Kolsetmoen 130/11, f. 20.5.1945.

Barn:

 1. Anne Kathrine, f. 1971.
 2. Pål Ingar, f. 1974, d. 1979.
 3. Asbjørn, f. 1978.
 4. Per Ingar, f. 1982.

KOLSETBRAUTEN GNR 130/5

I 1862 fikk Per Persen Nytrøen utskilt en part av Bortigarden Kolset. Dette var Brauta, dativ Brauten, som han fikk skjøte på av Ingebrikt Simensen for 150 spd. Ordet braut om bakke eller mel, det er ofte minne om et bratt veg­stykke. Fire år etter skylddelinga blir det gitt opp at eiendommen har 5 1/2 mål dyrkajord og 9 ½ mål naturlig eng, her det årlig kunne avles 2 t. bygg, 6 t. havre, 10 t. poteter og 5 lass høy i tillegg til at utslått kunne gi 13 høylass. Dette skulle være fòr til å vinterfø 2 kyr og 4 sauer. I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 11 geiter på bruket og utsæden var 1/2 t. bygg og 2 t. havre.

I mellomtida var bruket utvidet med litt skogmark, utskilt fra Bortigarden Kolset og kjøpt av Chr. Løche for 100 spd. I 1897 ble Brauten søndre 130/19 utskilt fra Kolsetegga og kjøpt av Per Persen for 200 kroner.

Bureiserne Per og Marit.

Bureiserne Per og Marit.

Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 2 griser på bruket. Det er 18 da dyrkajord her og 494 da produktiv skog. Fra bruket er ut­skilt Brobakk 130/28 i 1956 til Peder O. Guldseth.

Brukere 1862-1909 Per Persen fra Nytrøa på Mogarden, f. 1837, d. 28.2.1926. G. 1861 m. Marit Persdt. fra Flønesaunet nordre, f. 1833, d. 6.9.1915.

Barn:

 1. Anne, f. 1857 (far: Nils Ellevsen Flønestrøen), g.I m. Kristen Jon­sen Mogård, Bardogarden, II i Amerika m. Knut Moen.
 2. Peder, f. 1866, reiste til Amerika i 1887, bodde i Minnesota, død ugift i 1900.
 3. Ingeborg Petrine, f. 1871, tok over bruket.
 4. Gurina, f.  1874, g.m. Gustav Jonsen Amdal, Haugen 3/9. 1910-1937 Ingeborg Petrine Persdt., f. 1871, d. 8.4. 1967. G. 1892 m. Arnt

Tomassen Aftret fra Aftretsåsen, f. 1869, d. 24.8.1953. De kom hit fra Nimoen på Slindan, og der er barna født. Arnt drev i unge år som skredder.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1892, død som spedbarn.
 2. Tomas, f. 1894, tok over bruket.
 3. Oline, f. 1896, g.m. Ole Pedersen Guldseth, Glenna 147/22.
 4. Peder, f. 1899, tok over bruket.
 5. Martin, f. 1901, tok over bruket.
 6. Ole, f. 1904, g.m. Marie Berntine Olsdt. Kulsetås, se Solfeng 77/11 under Røsset.

1938-1952 Tomas Arntsen Aftret, f. 1894, død ugift 1957.

1953-1973 Peder Arntsen Aftret, 7.2.1899, d. 29.5.1974, G.m. Margit Arntsdt. Storodd fra Storodden 156/1 i Sjøbygda, f. 11.4.1928.

Barn:

 1. Thomas Arne, f. 1958, tok over bruket.
 2. Ingvei, f. 19.10.1959. Barn: Liv Elin, f. 1981, Anne Gøril, f. 1989.
 3. Anita, f. 4.4.1961, g.m. Jan Helge Fremo i Tydal. Barn: Ann Iren, f. 1985, Petter, f. 1988, Morten, f. 1989, Kristin, f. 1990.

1974-        Thomas Arne Aftret, f. 19.8.1958, og Eva Gørill Guldseth fra An

dersgarden 147/1, f. 11.1.1963.

BROBAKK GNR 130/28

Tomta ble utskilt fra Brauta 130/5 i 1956 til Peder Olsen Guldseth fra Glen­na 147/22, f. 29.11.1914, og Petrine Johnsdt. Uglem fra Mebost mellom 97/1, f. 1.3.1924, som bygde her. De var g. 1946 og har sønnen Arnt Ivar, f. 26.2.1946.

KOLSETÅSEN (BRØNHILDÅSROMMET)

Denne plassen hørte Bortgarden Kolset til og ble lagt øde etter Brynhild Andersdt., som døde i 1898. Det var bare en liten plass, men Esten og Brynhild hadde ei ku og sådde litt korn og satte noen poteter. De begynte som bureise­re her det året de giftet seg. Mannen, Esten Fredriksen, f. 1831, d. 1882, var fra Fredrikmoen på Mogarden, og hadde tjent i byen i flere år i ungdommen. G. 1863 m. Brynhild Andersdt. fra Nytrøa på Uglan, f. 1834, d. 1898.

Barn:

 1. Guru, f. 1865, reiste til Amerika i 1894.
 2. Fredrik, f. 1868, g. 1890 m. Oline Kristine Jonsdt., f. i Ørlandet prestegjeld 1862, bodde på Jakobsli i Strinda. Barn: Berntine Mathil­de, f. 1891, Eilif, f. i Klæbu 1893, Fredrik, f. i Trondheim 1896, Sverre, f. 1904.
 3. Anders, f. 1871.
 4. Kristen, f. 1874, reiste til Amerika i 1893.
 5. Ingeborg, f. 1876, d. 1880.

USTPÅ-HAUGEN

Ingebrikt Sjurdsen fikk under delinga av heimbruket Bortigarden Kolset ene halvparten, men overlot den til broren Ola. Sjøl fikk han i 1857 bygselbrev fra Ola på husmannsplassen Haugen. Ingebrikt ble bureiser her og i 1860, da han og Berit Jonsdt. giftet seg, flyttet de hit. I Kolsetgrenda ble plassen ofte kalt Brunnhaugen, men i folketellinga 1900 er navnet Trøen brukt. Da satt Berit Jonsdt. som enke. Hun og den femten år gamle dattera Johanna var igjen alene og bygselen gikk ut med Berit, som døde i 1907.

I 1875 var krøttera «Østpå Haugen» 1 okse, 1 ku, 1 ungnaut, 2 sauer og 4 geiter og utsæden 1 åtting bygg, 3 åttinger havre og 2 t. poteter.

Brukere

Ingebrikt Sjurdsen fra Bortigarden Kolset, f. 1826, d. 1891. G. 1860 m. Berit Jonsdt. fra plassen Luggen på Overvik, f. 1842, d. 2.5.1907. Barn (mor til de to eldste var Mali Arnsdt. Blesset, Røssetmoen):

 1. Jon, f. 1853, flyttet som guttunge til Bjørnør.
 2. Brynhild, f. 1856, g.m. Ola Jonsen Kleset, Joplassen, se Åsbaret under Dyrdal.
 3. Sivert, f. 1861, reiste til Amerika i 1878.
 4. og
 5. Jon, f. 1864, og Marit, f. 1867, døde 23.8.1868. (Innen to må­neder sommeren 1868 døde 35 barn i bygda av «blodgang». Blant dem var disse to).
 6. Marit, f. 1869, g.m. Ola Olsen Moslett, Brurgommoen, reiste til Amerika.
 7. Johanna, f. 1873, d. 1882.
 8. og
 9. Katrina og Brynhild, tvillinger, f. 1876, død som spedbarn.
 10. Ingebrigt, f. 1878, g.m. Sofie Kristensdt. Kolsetmoen, se Granli 130/25 under Nordigarden Kolset.
 11. Katrina, f. 1881, gift Hovde og bodde i Oppdal.
 12. Johanna, f. 1884, gift Melhus og bodde på Strinda.

KOLSTAD GNR 130/20 (FRAMISTOGGO KOLSETMOEN)

Dette var en av de eldste husmannsplassene på Kolset og hørte Bortigarden til, senere med en halvpart på hver av gnr. 130/1 og 3 og ble utskilt fra disse i 1897 til husmannen her, Anders Estensen og kalt Kolstad, som også ble tatt til familienavn. I 1924 solgte Esten Anderssen Kolstad bruket til Ole Olsen Kulsetås for 4000 kroner og flyttet ut. Esten var sjette generasjonen her på Kolsetmoen, fra bureiserne Reier Estensen og Anne Andersdt. Da sønnen deres, Anders Reiersen, i 1768 døde, fikk den yngste Esten bygselbrev fra Domkirken på plassen Kolsetmoen, som faren, Reier Estensen, hadde «ryd­det af Udmarken».

I 1875 var krøttera 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 7 geiter og utsæden 1 kvarter bygg, 5 åttinger havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 16 da dyrkajord og 1 hest, 2 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 1 gris på bruket.

Brukere

 1730-1763 Reier Estensen fra Testinngarden Slindan, f. ca. 1698, d. 1765. G. 1729 m. Anne Andersdt., f. ca. 1702, d. 1768.

Barn:

 1. Marit, f. på Slindan 1728, visstnok død som barn.
 2. Marit, f. 1731, d. 1735.
 3. Anders, f. 1734, tok over plassen.
 4. Esten, f. 1738, tok over plassen.
 5. Sjurd, f. 1741, g.m. Gunhild Olsdt. Bergsenan og kom dit.
 6. Ola, f. 1745, død på Flønes 1766.

1764-1768 Anders Reiersen, f. 1734, d. 1768. G. 1763 m. Berit Persdt., se Raudstenen Gullset, f. på Kjøsnes 1730, d. 1796, som var g.II m. enkmann Arn Tordsen Mølnhus-Markåen og flyttet dit.

Barn:

 1. Per, f. 1763, g.I m. Marit Persdt. Ustvollan, II m. Kari Jonsdt. Lille-Stokke, III m. Ingeborg Jonsdt. Lille-Stokke, se Mølnåplassen under Mølnhus og Slått-trøa under Litj-Stokkan.
 2. Reier, f. 1766, g.I m. Marit Olsdt. Nesten, II m. enke Brynhild Jonsdt. Uglem, III m. enke Gjertrud Halvardsdt. Lille-Evjtrøen, se Reiermoen på Slindan og Ustpå-Jardet Uglan.

1769-1799 Esten Reiersen, f.  1738, d.  1813. G.  1767 m. Marit Andersdt. Langset, f. 1748, d. 1820. De tok over plassen etter bror hans.

Barn:

 1. Anders, f. på Langset 1768, tok over plassen.
 2. Anne, f. 1771, g.m. Jon Olsen Dyrdal, se Dyrdalsjardet.
 3. Ingeborg, f. 1774, g.m. Anders Persen Kyllovollan, Ustvollan.
 4. Ola, f. 1776, g. 1796 m. Kirsti Persdt., taus på Kolset, flyttet ut.
 5. Kari, f. 1778, oppfostret på Solem og tjente der, død ugift 1837.
 6. Marit, f. 1781, tok over plassen.
 7. Mali, f. 1783, d. 1789.
 8. Reier, f. 1786, g.I m. Kari Henriksdt. Grøtem, II m. Anne Eriksdt. Solemshagen, se Varmdalstrøa.
 9. Mali, f. 1791, g.m. Per Henriksen Grøtem, se Grøtemsmyran.

1800-1815 Anders Estensen, f.  1768, d. ca.  1814. G. 1800 m. Kirsti Ingebriktsdt. Evjhaugen fra Stor-Evja, f. 1776, d. 1821, som var g.II 1818 m. enkmann Gunnar Nilssen Gullset, Nirsgarden, og flyttet dit.

Barn:

 1. Anne, f. 1800, g.m. Anders Jonsen Kolset, se Klesethaugen.
 2. Esten, f. 1802, g.m. Marit Estensdt. Slindmoen, se Aftretsåsen (Brattåsen).
 3. Marit, f. 1811, d. 1820.

1816-1846 Marit Estensdt., f. 1781 d. 1859. G.I 1808 m. Anders Jonsen Tronset, f. 1780, d. 1820. G.II 1826 m. Ola Anderssen Mosletthafellen, se Litj-stoggo Moslett, f. 1796, d. 1871.

Marit og Anders tok over plassen etter bror hennes. I 1847 bygslet Ola og Marit ei kalvtrø som var sameie til Bortigarden og Nordigarden Kolset og ble bureisere der, se Ol-Anderstrøa. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Gjertrud, f. på Tronset 1808, g.m. Ola Jonsen Dyrdal, Åsbaret.
 2. Marit, f. på Tronset 1810.
 3. Jon, f. på Tronset 1812, g.m. Anne Jonsdt. Blesset, se Kleset­haugen.
 4. Esten, f. 1815, tok over plassen.
 5. Bersven, f. 1818, flyttet til Strinda i 1840, g.I i Lade 1848 m. Bergitte Iversdt. Lademyren, f. ca. 1815, II i Lade 1854 m. Ingeborg Anna Jonsdt., f. i Malvik, ca. 1833.

1847-1886 Esten Anderssen, f. 1815, d. 1890. G. 1841 m. Goro Jonsdt. Sandvikstrøen fra Litjtrøa, f. 1816, d. 1900.

Barn:

 1. Berit, f. på Sandvik 1841, g.I 1869 m. Ola Bersvensen Samstadberget, f. 1846, d. 1871, II m. enkmann Anders Jonsen Kolsettrøen.
 2. Ola, f. 1844, ufør, død ugift 6.12.1902.
 3. Jon, f. 1846, flyttet til Trondheim i 1866, drept i arbeidsulykke på mølna i Buvika, g.i Vår Frue kirke i 1875 m. Anne Bergitte Hågensdt. Værnes fra Stjørdalen, f. 1845.
 4. Marit, f. 1848, død som spedbarn.
 5. Marit, f. 1850, g.I m. Jon Jonsen Overvik, Luggen, II m. Anders Olsen Kolsetmoen, se Kolsetåsen (Neråsen).
 6. Ingeborg, f. 1854, død som spedbarn.
 7. Ingeborg, f. 1855, g.m. Ola Jonsen Hoemstrøen, se Kolsetåsen (Øveråsen).
 8. Anders, f. 1858, tok over plassen.

1887-1923 Anders Estensen, f. 1858, d. 6.6.1942. G. 1887 m. Marit Halvardsdt. Klesettrøen fra Glenntrøa, f. 1861, d. 20.3.1917. Anders Kolstad flyt­tet med sønnen til Singsås.

Barn:

 1. Esten, f. 1885, g.I i Singsås m. Kari Eriksdt. Rød, f. 1894, d. 1928, II 1931 m. Kari Evensdt. Rønningsvold i Singsås, f. 1897, og bodde der. Barn: Even, f. 1931, Anders, f. 1932, Sverre, f. 1934, Kåre, f. 1936, Birger Magne, f. 1939.
 2. Guri, f. 1887, d. 1964, g. 1914 m. Peder Hanssen Hægstad i Klæbu, f. 1891, d. 1962. Barn: Helmer Olaus, f. i Selbu 7.12.1911 (far: Lud­vig Johansen Forli fra Skatval), gift og bodde i Melhus, Harald, f. 1914, Arne Magnus, f. 1917, Arild, f. 1919, Peder Georg, f. 1923, Svend, f. 1926, Kåre, tvilling, f. 1926.
 3. Marit, f. 1890, g.m. Gunnar Halvardsen Samstad, Berget.
 4. Helga, f. 1893, d. 13.6.1907.
 5. Johanna, f. 1895, d. 1966, g. 1928 m. Johan Johansen Borgen i Klæbu, f. 1905, d. 1979. Barn: Molfrid Alette, f. 21.11.1919 (far: Kristian Dahl), g.m. Olav Johnsen Warmdal, Åsheim 2/4, Arne Kol­stad, f. 1921 (far: Eskild Aungrind), Johan, f. 1928, Magnar, f. 1930, Edvin, f. 1934.
 6. Anne Marie, f. 1899, g.m. Martin Mikalsen Hofsli, gnr. 69/1.
 7. Håkon, f. 1900, d. 1975, g. 1935 m. Anna Oline Olsdt. Berg fra Rissa, f. 1899, d. 1973. Barn: Marit, f. 1935, Ola, f. 1938.

1924-1971 Ole Olsen Kulsetås fra Øveråsen, f. 1896, d. 5.3.1975, var søstersønnen til Anders Estensen Kolstad, G. 1926 m. Johanna Johnsdt. Hegge fra Dyva i Lånke, f. 6.9.1907.

Barn:

 1. Jorun, f. 26.4. 1928, d. 1981, g.m. Arnold Fleicher i Lånke, f. 1928. Barn: Arnfinn, f. 1950, Liv Kjerstin, f. 1955, Dag Tore, f. 1962, Nina Elisabeth, f. 1966.
 2. Inger, f. 10.8.1930, g.m. Arnulf Følstad fra Leinstrand, f. 1931, bor på Heimdal. Barn: Ole Jørgen, f. 1959, Per Gunnar, f. 1964, Mona Kristin, f. 1966.
 3. Ola, f. 1932, tok over bruket.
 4. Gunvor, f. 14.7.1934, g.m. Herbjørn Ingolf Korsvei i Lånke, f. 1934. Barn: Grete Helen, f. 1963, Sten Ove, f. 1965.
 5. Odvei Johanne, f. 3.4.1937, g.m. Halvor Havdal i Lånke, f. 1931. Barn: Janne Ingunn, f. 1959, Ann Siri, f. 1960, Hans Olav, f. 1962, Ole Henrik, f. 1964, Randi, f. 1976.
 6. John, f. 18.11.1940, g.m. Ragna Elisabeth Vold fra Røros, f. 1941, bor i Trondheim. Barn: John Ove, f. 1965, Eva, f. 1968, Ole Kris­ten, f. 1975.
 7. Kjell Margido, f. 1942, g.m. Turid Slind, Jørngarden 143/4, se der.
 8. Else Jorid, f. 27.2.1945, g.m. Torstein Skei i Lånke, f. 1943. Barn: Marit Johanne, f. 1967, Ivar, f. 1971, Oddbjørn, f. 1977.
 9. Liv Kristin, f. 11.8.1947, d. 8.2.1950.

1972-         Ola Olsen Kulsetås, f. 29.4.1932. G.m. Solveig Volden fra Oppdal, f. 14.1.1934. De er åttende generasjon fra bureiserne på plassen.

Barn:

 1. Lill Kristin, 17.9.1960.
 2. An-Magritt, f. 27.4.1963, s.mb. med Rolf Johan Kulseth. Se 122/9.
 3. Stig Ove, f. 5.6.1965.

DJUPHOLET

Dette var husmannsplass under Bortigarden og Nordigarden Kolset, og til sist under Ustpå-Jardet. Det var en gammel plass og bureiserkona Gjertrud Halvardsdt. var fra Bortigarden. Denne slekta satt med plassen til i 1863, da et nygift par fra Stranda – Tomas Jonsen og Gjertrud Pålsdt. – kom her som sytninger for Ola og Eli. Etter seksten år på plassen, reiste den nye familien til Amerika og ga rom for Esten Olsen og Marit Reiersdt., som nettopp hadde gitt opp bruket på Nordigarden Kolset.

Brukere

1795-1822 Gjertrud Halvardsdt. fra Bortigarden Kolset, f. 1760, d. 18    . G. 1787 m. Per Olsen fra Ustigarden Kleset, f. 1758, d. 1833.

Barn:

 1. Eva, f. 1791, d. 1807.
 2. Ola, f. 1795, tok over plassen.
 3. Anne, f. 1800, g.I m. Torkjell Kristoffersen Høybyplassen, II m. enkmann Ingebrikt Bardosen Høybyhaugen.

1823-1863 Ola Persen, f. 1795, d. 1876. G.I 1823 m. Anne Persdt. Nesten, f. 1798, d. 1828. G.II 1829 m. Elen (Eli) Persdt. Nesten, f. 1796, d. 1873, som var søster til første kona og g.I m. Halvard Ingebriktsen Kolset, Bortigarden, se der. Barn: Gjertrud, f. 1823, g.m. Ingebrikt Simensen Klesetglennen, se Ustpå-Jardet Kolset.

1864-1879 Tomas Jonsen fra Enghaugen på Selbustranda, f. 1829. G. 1863 m. Gjertrud Pålsdt. fra Usti Amdalstrøan, f. 1841. De tok over plassen imot å gi Eli og Ola kår. Familien reiste til Amerika i 1879.

Barn:

 1. John, f. 1864, g. 1902 m. Martha Hammer. Barn: Torvald, f. 1903, Palmer, f. 1906, Sofie, f. 1908, Johan, f. 1910, Borghild, f. 1912, Sigfried, f. 1914, Elvine, f. 1916, Beatrice, f. 1918.
 2. Gunhild (Julia), f. 1867, g. 1890 m. Anton Olsen Berge, f. 1865, bodde i Canada. Barn: Olaf, f. 1891, Gertie, f. 1892, Mabel, f. 1896, Amy, f. 1898, Sara, f. 1900, Tilford, f. 1903, Teddy, f. 1905, Bennie, f. 1908, Ruth, f. 1911, Melwin, f. 1916.
 3. Berit, f. 1870, gift Hoflind.
 4. Karen, f. 1872, g.m. Peder Sivertsen Bårdsgård, Markåa.
 5. Sigfrid, f. 1875, g.m. L.P. Elverum fra Lånke.
 6. Brynhild, f. 1878, g.m. Alfred Johnson.
 7. Pauline, f. 1880, g.m. Alfred Johnson.
 8. Marie, f. 1884, g.m. John Hammer.

1880-1930 Esten Olsen, se Kolset vestre 130/12, f. 1851, d. 14.7.1930. G. 1873 m. Marit Reiersdt. fra Yter Kolsetmoen, f. 1848, d. 19    . De hadde først hattt heimbruket hans, men måtte flytte hit som husmannsfolk.

Barn:

 1. Esten, f. 1870 (mor: Ingeborg Jonsdt. Klesethaugen), reiste til Ame­rika i 1887.
 2. Ole, f. 1874, g.m. Henriette Spørch fra Nordland.
 3. Per, f. 1876, d. 1890.
 4. Mikal, f. 1880, g.m. Brynhild Olsdt. Einan på Berge, se der.
 5. Sivert, f. 1883, d. 8.10.1908.
 6. Reier, f. 1886, tok over plassen.
 7. Marit, f. 1888, d. 1967, g.m. Ingebrigt Pedersen Mosleth, Pe-Ystinnrommet, f. 1887, bodde her, senere på Veiset i Lånke. Barn: Anna, f. 1920, Målfrid, f. 19    .
 8. Peder, f. 1891, g. 1912 m. Anne Olsdt. Kulsetås, Øveråsen, f. 1893, bodde i Meråker. Barn: Eystein, f. 1913, d. 1930, Ottar, f. 1915, Magne, f. 1916, Odd, f. 1918, Rudolf, f. 1920, Ingeborg, f. 1922, d. 1941, Astrid, f. 1923, d. 1929, Målfrid, f. 1927, Astrid Else, f. 1930.

 

Reier Kulset, lokal spillemann og musiker, og kona Serine.

Reier Kulset, lokal spillemann og musiker, og kona Serine.

-1920 Reier Estensen Kulset, f. 1886, d. 6.10.1920. G.m. Serine Berntine Pedersdt. Moslett fra Pe-Ystinnrommet, f. 1894, d. 31.5.1916. Barn: Marit Serine, f. 1915, gift Bråthen og bor på Tofte i Hurum.

NORDIGARDEN KOLSET

Fra 1727 satt Reier Ingebriktsen og Marit Persdt. igjen med denne halvpar­ten av opphavlige Nordigarden. Andre halvparten avstod de til bror hans og kona. Bruket var 1 øre 8 marklag. Av de seks barna til Reier og Marit var det bare døtrene Ingeborg og Mali som vokste opp. Den eldste tok over her, mens Mali kom til Ustigarden Kolset og fra henne stammer de senere bruker­ne der. Ingeborg Reiersdt. og mannen Esten Jonsen fikk ikke barn og tok Re­ier fra Ustigarden, søstersønnen hennes, til sytning, slik at slekta skulle fort­sette. Han var gift med enka Anne Hansdt. Tronset, men gikk fra Nordigar­den og flyttet til Kolsetmoen, som eneste barnet, sønnen Per senere tok over.

Det kom så fremmede til gards som bygselfolk, Bård Tomassen fra Sauran på Stor-Evja og Marit Persdt. fra Solem på Stranda. Samtidig som Bortigarden ble solgt av Oplysningsvesenets Fond, ble også denne halvparten av opp-havsbruket det. Tomas Bårdsen fikk kongeskjøte i 1845 for 318 spd., penger han måtte låne. Det kom også til å hefte ei jordavgift på eiendommen, slik som på Bortigarden, se der. Tomas og Siri Bardosdt., som var fra Bardogarden, klarte seg ikke på Kolset. I 1849 solgte de en skogteig til Kristen Olsen Hoem og to år senere ble bruket halvert og Tomas Bårdsen prøvde å holde igjen ene halvparten, men døde noen år senere og familien måtte flytte fra Kolset. Ola Larssen Bårdsgård kjøpte andre halvparten.

Brukere

1727-1757Reier Ingebriktsen, f. ca. 1683, d. 1751, var korporal. G. 1713 m. Marit Persdt. Rønsberg fra Dersto, f. ca. 1683, d. 1773. De hadde først hatt hele heimbruket hans, men delte i 1727 med bror hans og kona.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1713, tok over bruket.
 2. Per, f. 1715, d. 1716.
 3. Mali, f. 1717, d. 1719.
 4. Marit, f. 1719, d. 1729.
 5. Mali, f. 1720, g.m. Per Bjørnsen Mogård, se Ustigarden Kolset.
 6. Per, f. 1723, d. ca. 1739.

1758-1785 Ingeborg Reiersdt., f. 1713, d. 1795. G.m. Esten Jonsen Uthus, f. 1710, d. 1785. Barnlaust ekteskap.

1786-1802 Reier Persen fra Ustigarden Kolset, f. 1752, d. 1815. G. 1785 m. Anne Hansdt. Tronset, f. 1750, d. 1816, som var g.I m. Jon Jonsen Slind, se Tronset. De tok over bruket etter morsøster hans, men gikk fra og flyttet til husmannsplassen Yter Kolsetmoen. Barn: Per, f. 1788, g.m. Ingeborg Persdt. Hårstadengan, tok over Kolsetmoen etter foreldra hans, se der.

1803-1835 Bård Tomassen fra Saurgarden på Stor-Evja, f. 1764, d. 1845. G. 1797 m. Marit Persdt. fra Uststoggo Solem, f. 1775, d. 1843.

Barn (de tre eldste født på Stor-Evja):

 1. Per, f. 1797, d. 1823, g. 1821 m. Marit Olsdt. Uthus, Nordigarden, f. 1798 (som ble g.II m. Kristen Olsen Kvello). Barn: Marit, f. 1822, g.m. Gunnar Olsen Stamnes, se Yterhaugen under Stamnes.
 2. Tomas, f. 1800, død som spedbarn.
 3. Tomas, f. 1801, d. 1803.
 4. Goro, f. 1811, g.m. Torsten Gunnarsen Aunmoen, se Nordigarden Kleset.
 5. Dødfødt barn i 1814.
 6. Tomas, f. 1815, tok over bruket.

1836-1849 Tomas Bårdsen, f. 1815, d. 1853. G. 1836 m. Siri Bardosdt. Mogård fra Bardogarden, f. 1814, d. 1891. De satt til sist igjen med halve bruket.

Barn:

 1. Bård, f. 1837, g.m. Ingeborg Persdt. Slind, Tellhaugen, og kom dit.
 2. Marit, f. 1839, flyttet til Lade i 1872, g. der 1877 m. Sivert Olsen fra Malvik , f. 1853. Barn: Sigrid, f. 1866 (far: Jon Jonsen Stokkmoen).
 3. Brynhild, f. 1841, g. 1863 m. Henrik Johansen Sakshaug på Inderøy, f. 1840, bodde på Sakshaugplassen. Barn: John Torvald, f. 1863.
 4. Mali, f. 1843, g.m. Ola Haldorsen Mogård, Skollvollen.
 5. Bardo, f. 1846.
 6. Goro, f. 1848.
 7. Per, f. 1851, reiste til Amerika i 1872, g. 1888 m. Ingeborg Olsdt. Mogård, Fredrikmoen, f. 1861. Barn: Minnie, f. 1892, Edward, f. 1893, Sina, f. 1896, William Ernst, f. 1900.

KOLSET VESTRE GNR 130/1 og 7 (NORDIGARDEN) Etter delinga av Nordigarden satt Tomas Bårdsen og Siri Bardosdt. igjen med halvparten, dvs. det senere gnr. 130/7. To år senere døde Tomas og Siri solgte bruket til Sven Jenssen Uthus for 200 spd. og kår. Hun satt igjen med sju barn fra konfirmasjonsalder og ned til to år. Sven Jenssen hadde før gått fra Ustigarden Uthus og Kolset måtte han gi opp etter få år, men også han tok kår da han solgte. Slik var tilstanden da Halvard Mikkelsen og Marit Olsdt. kom her i 1858. De ga 260 spd., men fikk både kårenke og kårenkmann med på kjøpet. Omkring 1870 kjøpte Halvard Mikkelsen halve Bortigarden Kolset – det senere gnr. 130/1, som etter matrikkelskyld var større enn det han hadde fra før. Dette kommer også klart fram av matrikkelarbeidet fra 1866, se Borti-garden 130/1 framafor. På Nordigarden 130/7 er det i 1866 gitt opp 29 mål dyrkajord, 21 1/2 mål naturlig eng, ei kornavling på 4 t. bygg og 12 t. havre, 20 t. poteter, 12 lass høy og 18 lass høy fra utslåttene. Bruket kunne fø 1 hest «den halve Vinter», 3 kyr og 7 småfe. Det hadde seter sammen med andre Kolset-bruk.

I 1875 er begge bruka slått sammen og Halvard og Marit hadde 1 hest, 1 okse, 5 kyr, 4 ungnaut, 8 sauer, 8 geiter og 2 griser, sådde 1 t. bygg, 1/2 t. blandkorn og 3 t. havre og satte 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut og 5 sauer på bruket. Det er 65 da dyrkajord og 1150 da produktiv skog på bruket.

 

Bildet er fra tidlig i 1940-åra og viser de gamle husa på Nordigarden, med husmannsplassen Glenntrøa og Kleset som bakgrunn.

Bildet er fra tidlig i 1940-åra og viser de gamle husa på Nordigarden, med husmannsplassen Glenntrøa og Kleset som bakgrunn.


Fra Kolset 130/1 og 7 er utskilt: Svartåsskogen 130/2-i 1877, solgt til Th. Angells Stiftelser for 425 kroner. Storøya 130/8 i 1883, solgt til Jon Bjørnsen Berge, Kroken 75/5, for 140 kroner. Kneppan østre 130/9 i 1882, solgt til Th. Angells Stiftelse for 860 kroner, ca 1330 da produktiv skog. Svartåsskogen 130/10 i 1877, solgt til Th. Angells Stiftelse for 850 kroner. Moen 130/11 i 1860 til Jens Svensen. Kolset vestre 130/16 fòr 1866 til Kristen Olsen Hoem,

skog, solgt i 1869 til soknepresten og Opplysningsvesenets Fond for 70 spd. – 1385 da produktiv. Holmen 130/17 i 1891, solgt til Bernt Tomassen Overvik, Uthuslia, senere solgt av Ragnhild Uthusli til Rolf Aune. Lillemoen 130/22 til Johanna O. Eidem. Lilleøya 130/23 i 1933 til Olaus B. Hoem, gnr. 73/4. Johnsstua 130/24 i 1940 til tannlege Leif Lynum. Granli 130/25 i 1947 til Jo­han I. Kulseth. Kolseteggen nordre 130/26 i 1948 til Peder I. Kulseth og lagt til gnr. 130/18. Arnstad 130/27 i 1956 til Sofie M. Kulseth.

 

Ole Halvardsen Kulset.

Ole Halvardsen Kulset.

Brukere

1850-1852 Tomas Bårdsen og Siri Bardosdt. , se Nordigarden ovafor.

1853-1856 Sven Jenssen, se Ustigarden Uthus, var enkmann da han kjøpte, men hadde med seg sønnen Jens. Da Sven solgte tok han seg kår og døde her i 1870, 73 år, mens sønnen Jens fikk tak i Kolsetmoen (Litjtrøa). Dattera Kari ble husmannskone på Kolsettrøa.

1857-1900 Halvard Mikkelsen fra Bortistoggo Velve, f. 1830, d. 31.1.1909. G. 1857 m. Marit Olsdt. fra andre Nordigards-bruket, f. 1836, d. 21.7.1903.

Barn:

 1. Ole, f. 1857, drev bruket sammen med søskena, død ugift 2.5.1938.
 2. Mikkel, f. 1860, drev bruket sammen med søskena, død ugift 10.1.1924.
 3. Sigrid, f. 1862, drev bruket sammen med søskena, død ugift 11.4.1931.
 4. John, f. 1864. d. 1871.
 5. Esten, f. 1866, reiste til Amerika i 1888, g. 1897 m. Serine Sivertsdt. Poulson (Uglem, Bortigarden), f. i Minneapolis 1875. Barn: Melwin Harlan, f. 1911, d. 1916, Carter Simon, f. 1915.
 6. Tomas, f. 1867, d. 1868.
 7. Tomas, f. 1869, reiste til Amerika i 1890, g.m. Berit Svensdt. Slindbrauten, f. 1879. Barn: Amanda Imalia.
 8. Ingebrigt, f. 1871, reiste til Amerika i 1893.
 9. Marit, f. 1873, drev bruket sammen med søskena, død ugift 28.3.1938.
 10. John, f. 1876, g.m. Serine Gunnarsdt. Sæther, Ustigarden 136/2, og kom dit.
 11. Ingeborg, f. 1878, g.m. John Bersvensen Hoem, Bersvendsheim 73/4. (Sønnen Ole tok over bruket her på Kolset).

1901-1934 Brødrene Ole og Mikkel Halvardsen drev bruket sammen med søstrene, Sigrid og Marit.

1935-19     Ole Johnsen Hoem, f. 29.9.1913. G. 1938 m. Ingeborg Tomasdt. Røsset fra Nordigarden 77/1, f. 3.10.1910. De tok over bruket etter morsøskena hans.

Barn:

 1. John, f. 1938, tok over bruket.
 2. Tomas, f. 6.8.1939, g.m. Elsa Kristensen fra Rana, f. 1941. Barn: Torbjørn, f. 1963, Ann Mari, f. 1966, Hugo, f. 1967, Unni Merethe, f. 1969, Geir, f. 1971.
 3. Inger, f. 26.11.1948, g.m. Annar Dalen fra Stjørdal, f. 1949, bor på Steinkjer. Barn: Nils Erik, f. 1973, Kari Anne, f. 1977.

19    –      John Olsen Hoem, f. 1.5.1938. G.m. Sigrid Thomasdt. Garberg,

Oppistoggo 34/1, f. 6.12.1944.

Barn:

 1. Solrun Johanne, f. 1971.
 2. Ove Ivar, f. 1973.
 3. Ingfrid Toril, f. 1974.

KOLSETMOEN 130/11 (LITJTRØA)

Etter det tradisjonen forteller tok Sven Jenssen igjen husmannsplassen Moen da han solgte Nordigarden Kolset til Halvard Mikkelsen. Sønnen Jens Svensen fikk den utskilt i 1860, slik at han ble sjøleier. Husmannsfolk her den gangen, var Per Reiersen og Ingeborg Persdt. De var nå gamle og fikk holde til i plasshusa til sin døyende dag, mens Jens og Berit Persdt. bygde nytt. Da de var døde, ble bruket solgt til læreren Peder Gunnarsen Overvik. Fra ham fikk Jon Jonsen Moslettkvitlen skjøte i 1895 for 1000 kroner. Han og Ingeborg Persdt. hadde flyttet hit noen år før.

I 1866 er det gitt opp at Moen var 6 mål dyrkajord og 6 1/2 mål naturlig eng og at årlig avling var 1 t. bygg, 4 t. havre, 8 t. poteter, 3 lass høy og 9-10 lass høy fra markaslåtten. Det kunne vinterfødes 1 ku og 8 sauer. Herredskommisjonen foreslo å sette ned skylda på bruket – «for Frost og Afsides Beliggenhed». I 1875 var krøttera på bruket 1 kjøreokse, 2 kyr, 7 sauer og 6 gei­ter og utsæden 1 kvarter bygg, ½ t. havre og 3 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer, 3 geiter og 2 griser på bruket. Det er 26 da dyrkajord og 100 da produktiv skog.

Brukere

-1811-1815 Reier Persen, f. 1815, 63 år, og Anne Hansdt., d. 1816, 66 år, gikk fra Nordigarden Kolset og satte seg ned som husmannsfolk her, se Nordigarden.

1816-1869 Per Reiersen, d. på Nordigarden Kolset 1788, d. 1870. G. 1808 m. Ingeborg Persdt. Hårstadengan fra Bardoan, f. 1786, d. 1869. De tok over plassen etter foreldra hans.

Barn:

 1. Hans, f. 1808, g.m. Ingeborg Arnsdt. Stokkmoen, se Stokkfætta.
 2. Per, f. 1811, død som barn.
 3. Reier, f. 1817, g.m. Siri Arnsdt. Kolsetmoen, se Yter Kolsetmoen nedafor.
 4. Per, tvilling, f. 1817, g.m. Siri Jonsdt. Nøvelbakken, se Bergsmoen (Sjørmoen).

1860-1884 Jens Svensen, se Ustigarden Uthus, f. i Singsås 1838, d. 1877. G. 1860 m. Berit Persdt. fra Ustistoggo Overvik, f. 1828, d. 1883. De fikk bygselbrev fra Bardo Bjørnsen Kolset, Ustigarden, på plassjord i Ratldalen un­der den garden i 1860, men trulig ga de avkall på den.

Barn:

 1. Sven, f. 1860, død som spedbarn.
 2. Sven, f. 1861, reiste til Amerika i 1884. Barn: Brynhild, f. 1883 (mor: Berit Persdt. Nesten, Stigen).
 3. Peder, f. 1864, d. 1917, reiste til Amerika i 1884, bodde i Minne­apolis.
 4. Brynhild, f. 1866, reiste til Amerika i 1885, g.m. John G. Johnson, bodde i Minneapolis.
 5. Kirsti, f. 1869, reiste til Amerika i 1885, gift Baumeister, bodde i California.

1886-1904 Jon Jonsen, f. 1833, d. 26.11.1916, og Ingeborg Persdt., f. 1840, d. 19 , kom fra plassen Storkvitlin på Storstoggo Moslett og familien er ført opp der. De hadde i mange år drevet den plassen, og der var barna født.

1906-1914 Anne Jonsdt. og Sivert Halvardsen, se Berg 137/7 under Sesseng.

1915-1928 Peder Jonsen Kulseth.

1929-1983 Alfred Mikalsen Kulseth fra Kolsetmoen 130/27, f. 15.9.1907. G. 1940 m. Marit Johnsdt. Hoem fra Såmstad 138/1, f. 5.5.1917. De tok over bru­ket etter farbror hans.

Barn:

 1. Solveig, f. 1940, g.m. Bjarne Pedersen Aftret, Åstun 150/22.
 2. Mikal, f. 3.9.1943, g.m. Tove Kartum i Hegra, f. 29.1.1946, og bor der. Barn: Olaug, f. 1966, Arnstein, f. 1969.
 3. Ingeborg Margrethe, f. 1945, g.m. Per Inge Kulseth, Kolsetjardet 130/3.
 4. Bjørn Arne, f. 1955, g.m. Maj Olga Overvik, f. 11.5.1956, bor i Malvik. Barn: Gunn Merete, f. 1978, Elise, f. 1985.
 5. Jostein, f. 30.9.1957.
 6. Arve Morten, f. 25.3.1959, tok over bruket i 1984.

GRANLI GNR 130/25

Jorda her ble bygslet fra Nordigarden Kolset 130/7 i 1905 av Ingebrigt Inge-brigtsen Kulset. Det ble holdt skylddelingsforretning tretti år senere og søn­nen til bureiserne, Johan Kulseth fikk skjøte fra Ole J. Hoem i 1947 for 3000 kroner.

Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 14 da dyrkajord og 86 da produktiv skog.

Brukere

1905-1946 Ingebrigt Ingebrigtsen fra Ustpå-Haugen, plass under Bortigarden Kolset, f. 1878, d. 9.12.1929. G. 1898 m. Sofie Kristensdt. fra Ustistoggo Kolsetmoen, f. 1873, d. 1953

Barn:

 1. Berntine Sofie, f. 1899, g.m. Ludvik Torstensen Mosleth, Litjstoggo 123/1.
 2. Ingebrigt Julius, f. 1900, g.m. Ingeborg Petrine Sivertsdt. Nervik, se Kolsetmoen (Nordli) 129/20.
 3. Kristian Johan, f. 1902, g.m. Oline Eliasdt. Krogstad, se Solstad 135/19 under Overvik.
 4. Borghild Serine, f. 1904, g.m. Bardo Pedersen Krogstadmo, gnr. 121/12.
 5. Haldor Sigvart, f. 1907, g.m. Borghild Sivertsdt. Sesseng, se Røssetmoen 78/7.
 6. Johan Martin, f. 1909, tok over bruket.
 7. Inga Sofie, f. 1911, g.m. Ole Johnsen Uthus, Dalen 126/6.
 8. Johanna Marie, f. 1913.
 9. Sverre Johan, f. 24.4.1916, d. 11.6.1917.
 10. Signe Jorun, f. 1918, g.m. Thomas Simensen Stokke, Litj-Stokkan 120/2.

1947-1973 Johan Ingebrigtsen Kulset, f. 15.5.1909. G. 1945 m. Marit Johnsdt. Hegge fra Lånke, f. 18.11.1906, d. 4.9.1979. Barn: Ingebrigt, f. 1946, tok over bruket.

1974-        Ingebrigt Kulset, f. 28.6.1946, og Kirsten Elisabeth Jensen fra

Trondheim, f. 6.10.1948.

Barn:

 1. Vegar Normann, f. 1970.
 2. Nora Kristine, f. 1972.
 3. Guro Hildegard, f. 1976.

LILLEMO GNR 130/22

Bruket er utskilt fra Nordigarden Kolset 130/1 i 1930 til Johanna Olsdt. Eidem, som kjøpte det av Ole H. Kulseth for 220 kroner. Det ble bygd her like etter og eiendommen ble drevet som gardsbruk og husdyra var ku, et par sau­er og gris. Den er nå delt, da Molly og Emil Uthus fikk utskilt tomta Motun 130/29.

Brukere

 1930-1947 Johanna  Olsdt.   Eidem  fra  Kosetjardet   130/3,   f.   1884,   d. 16.12. 1947. G. 1914 m. Anders Eriksen Eidem fra Ysterbotn 56/3, f. 1884, død i Canada 1918. Han reiste første gang til Amerika i 1904. De hadde sønnen Emil, f. 1.12.1914, død på Kleset 7.5.1925, og det ble pleiedatter til Johanna

– Molly Otelie Avløs, f. i Trondheim 1927, som tok over bruket etter henne. 1948-1976 Molly Otelie Avløs, f. 2.3.1927. G. 1948 m. Emil Bernhard Uthus, se Uthus nordre 126/3, f. 23.4.1921.

Barn:

Jan Arne, f. 1949, tok over eiendommen.Brit Kristine, f. 1952, g.m. Svein Arne Guldseth, se Litun 143/98 under Slindan.
Bjørn Malvin, f. 6.5.1957, sb.m. Berit Lina Dahl, f. 19.4. 1959 på Fjellværøy i Hitra, bor i Trondheim. Barn: Christian, f. 1986, Eirik, f. 1989.
1977-        Jan Arne Uthus, f. 28.10.1949, og Aase Alset fra Brobakk 48/5, f. 22.2.1953. Barn: Asle Erik, f. 1978, Mariann, f. 1981.

ARNSTAD GNR 130/27 (YTER KOLSETMOEN)

I 1791 ble bygselbrev gitt av forstander Angell ved Domkirken på en «nyrydnigs Plads» på 8 mælinger til Jon Persen. Plassen låg i sameiet til Bortigarden og Nordigarden Kolset. Bureiseren Jon Persen var fra Ustigarden, men bror til Reier som da var bygselmann på Nordigarden. Fra 1847 er det ny familie på plassen, da Reier Persen og Siri Arnsdt. fikk bygselbrev fra Tomas Bårdsen. Men begge var kolsetinger og Reier var slekt med det gamle husmanns­folket. Etter ham ble plassen ofte kalt Reiermoen. Den ble utskilt fra Nordi­garden Kolset 130/7 i 1954 til Sofie Mikalsdt. Kulseth under navnet Arnstad.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 5 geiter i plassfjøset og utsæden var 1 kvarter bygg, 1 åtting blandkorn, ½ t. havre og 2 t. poteter. Det er 9 da dyrkajord og 74 da produktiv skog på bruket.

Brukere

1791-1825 Jon Persen fra Ustigarden Kolset, f. 1764, d. 1814. G.I 1791 m. Kirsti Mikkelsdt. fra Ustigarden Såmstad, f. 1765, d. 1795. G.II i Haltdalen 1797 m. Marit Olsdt. Flatberg, f. 1758, d. 1835.

Barn:

 1. Mali, f. 1791, d. 1796.
 2. Mikkel, f. 1792, d. 1793.
 3. Kirsti, f. i 2. ekteskap 1798, tok over plassen.

1826-1846 Kirsti Jonsdt., f. 1798, død ugift 1854. Barn: Brynhild, f. 1821 (far: Sjurd Ingebriktsen Kolset, Bortigarden), g.m. Arn Olsen Mogård, Vonhella.

1847-1885 Reier Persen fra Kolsetmoen (Litjtrøa), f. 1817, d. 14.9.1905. G. 1842 m. Siri Arnsdt. fra Nistoggo Kolsetmoen, f. 1820, d. 21.10.1906. Reier og tvillingbroren Per Bergsmoen, Sjørmoen, holdt dobbeltbryllup i 1842.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1843, d. 1845.
 2. Per, f. 1845, reiste til Amerika i 1881, g.I m. Ingeborg-Anna Stubbhaugen fra Stjørdal, II m. Anne Torgersen, bodde i Minnesota. Barn: Sivert, f. 1876 (mor: Johanna Persdt. Hårstad, Skulbakken), g.m. Andrea Estensdt. Gresli og bodde på Greslihaugen i Tydalen. Edward, f. 1886, Peder Richard, f. 1889, Martin, f. 1891, Sina, f. 1893, Inga Pauline, f. 1896. Barn i 2. ekteskap: Mathilde, Amanda, Thorvald, Theodor, Marian.
 3. Marit, f. 1848, g.m. Esten Olsen Kolset, se Djupholet.
 4. Arnt, f. 1851, d. 1852.
 5. Arnt, f. 1853, tok over plassen.
 6. Ingeborg, f. 1857, g.m. Erik Jonsen Aunet, se Nybakken under Sæter.
 7. Ragnhild, f. 1860, bodde på Heimdal. Barn: Peder, f. 1887 (far: Jo­han Fredrik Nilsson fra Sverige, f. 1859).

1886-1953 Arnt Reiersen, f. 1853, d. 27.3.1948. G. 1881 m. Sofie Jonsdt. Kjøsnesnesset fra Arnnesset, f. 1859, d. 15.4.1954. Barn: Sigrid, f. 1880, se nedafor.

Sigrid Arntsdt., f. 1880, d. 3.7.1932. G. 1905 m. Mikal Jonsen Kulseth fra Kolsetmoen 130/11, se Storkvitlin under Storstoggo Moslett, f.  1877, d. 2.2.1970.

Barn:

 1. Sofie, f. 1905, tok over bruket.
 2. Alfred, f. 1907, g.m. Marit Johnsdt. Hoem, se Kolsetmoen 130/11.
 3. Johan, f. 1916, g.m. Jenny Johnsdt. Tronseth, se Litun 128/5 under Tronset.
 4. Inga Marie, f. 24.9.1918.
 5. Sverre, f. 1922, g.m. Kristine Tomasdt. Mosleth, se Høgtun 129/24 under Ustigarden Kolset.

1954-1991 Sofie Mikalsdt. Kulseth, f. 27.7.1905, d. 31.1.1992.
1992-         Minnie Kulset, f. 6.12.1943, se Høgtun 129/24.

NORDIGARDEN KOLSET (GNR 130/12)

Da Nordigarden Kolset i 1851 ble delt, tok Ola Larssen Bårdsgård over ene halvparten, det senere gnr. 130/12. Han fikk skjøte fra Tomas Bårdsen for 200 spd.

I 1866 var bruket på 29 mål dyrkajord og 35 mål naturlig eng. Årlig avling ble gitt opp til 4 t. bygg, 20 t. havre, 40 t. poteter, 15 lass høy og 20 lass høy fra utmarka. Bruket kunne fø 1 hest – «fødes kun halve Vinteren», 5 kyr, 14 småfe og 1 gris og hadde seter sammen med andre Kolsetbruk.

I 1875 hadde Esten Olsen og Marit Reiersdt. 1 kjøreokse, 3 kyr, 2 ungnaut, 7 sauer og 10 geiter, sådde 1/2 t. bygg, 1 åtting blandkorn og 1 t. havre og satte 2 t. poteter. Året etter ble Storøya 130/15 solgt til Ola Haldorsen Hårstad for 32 spd. og med rett for kjøperen til å hogge tømmer i Kolsetskogen til en låve for 4 vinterlass høy. Den ble senere kjøpt av Peder P. Berge. I 1879 gikk familien fra bruket, som ble kjøpt av Haldor Torstensen Berge for 2000 kroner. Han solgte i 1883 fra Løkengan 130/13 til Jon Jonsen Kleset for 300 kroner. Det ble drevet som avlsbruk under Ustigarden Berge til Ola Olsen Kolset kjøpte. Han hadde fra før en part av Bortigarden Kolset – Ustpå-Jardet 130/3, som nå ble slått sammen med gnr. 130/12, se Kolsetjardet.

Brukere

 1850-1872 Ola Larssen fra Oppigarden Bårdsgard, f. 1813, d. 8.1.1872. G. 1836 m. Marit Estensdt. fra Ustistoggo Kolsetmoen, f. 1817, d. 28.1.1872. De hadde før drevet Kolsetmoen sammen med foreldra hennes.

Barn:

 1. Marit, f. 1836, g.m. Halvard Mikkelsen Velve, se Nordigarden Kolset.
 2. Dødfødt gutt i 1844.
 3. Esten, f. 1851, g.m. Marit Reiersdt. Kolsetmoen, se Djupholet.

1873-1878 Esten Olsen og Marit Reiersdt. gikk fra bruket og flyttet til hus­
mannsplassen Djupholet, se der.

KOLSETEGGEN GNR 130/18

Egga er utskilt fra Nordigarden Kolset 130/12. Halvard Ingebriktsen Kolset­moen hadde kjøpt eiendommen før 1891, men skjøte ble ikke ordnet før i 1907, da Halvard fikk det fra Marit Haldorsdt., enke etter Haldor Torstensen Berge, som han hadde kjøpt Kolsetegga av. Påført kjøpesum er 790 kroner. I 1924 ble Nylandet 130/21 utskilt fra Nordigarden 130/16 og kjøpt for 1500 kroner, og var en part av skogen som var lagt til prestegarden.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 1 gris på bruket og 35 da dyrkajord. Det er nå 45 da dyrket og 390 da produktiv skog.

Brukere

 -1891-1924 Halvard Ingebriktsen fra Kolsetmoen, f. 1853, d. 3.4.1927. G. 1885 m. Ingeborg Jonsdt. fra Blesset på Hårstadengan, f. 1860, d. 28.6.1944. De flyttet hit fra en husmannsplass like ved, men hadde i 1885 bygslet plassen Ratldalen, som hørte Ustigarden Kolset til foreldra hans flyttet med hit til Egga og fikk tinglyst kår.

Barn:

 1. Marit, f. 1883 (mor: Kirsti Andersdt. Kvernmoen, Tronsetmoen), flyttet ut.
 2. Ingebrigt, f. 1886, tok over bruket.
 3. Karen, f. 1887, d. 2.2.1906.
 4. og 5. Johanna og Gurina, tvillinger, f. 1890, døde i 1892.
 5. Gurine, f. 1892, g.m. Johan Olsen Kulseth, Ustigarden 129/1.
 6. Johanna, f. 1895, g.nv Lars Sakariassen Uthus, vestre 110/2, i Flora.
 7. Inga Helene, f. 1899, d. 13.9.1920.
 8. Eline, f. 1902, g.m. Johan Johnsen Uthus, Nordigarden 126/1.

 

Familien på Kolsetegga i 1914. Sittende fra venstre bureiserne Halvard og In­geborg Kulset med sønnesønnen Halvard imellom seg, Petrine og Ingebrigt Kulset med barna Karl og Peder på fanget. Bak står fra venstre Gurine, Hele­ne, Eline og Johanna, alle døtrer til Halvard og Ingeborg.

Familien på Kolsetegga i 1914. Sittende fra venstre bureiserne Halvard og In­geborg Kulset med sønnesønnen Halvard imellom seg, Petrine og Ingebrigt Kulset med barna Karl og Peder på fanget. Bak står fra venstre Gurine, Hele­ne, Eline og Johanna, alle døtrer til Halvard og Ingeborg.

 

1925-1936 Ingebrigt Halvardsen Kulseth, f. 1866, d. 6.11.1933, G.I 1908 m. Petrine Persdt. Kjøsnes fra Haugen 151/11, f. 1889, d. 7.6.1918. G.II 1925 m. Brynhild Sakariasdt. Uthus, vestre 110/2, fra Flora, f. 1886, d. 19

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Halvard, f. 7.12.1908, druknet i Nea under bading 1.8.1926.
 2. Peder, f. 1910, tok over bruket.
 3. Karl, f. 26.6.1913, g.m. Mali H. Sørensen, se Karlslyst 75/9 under Berge.
 4. Ingeborg, f. 18.4.1915, d. 24.3.1920.
 5. Petter Ingvald, f. 10.4.1918, d. 2.4.1920.

1937-        Peder Ingebrigtsen Kulseth, f. 16.7.1910. G. 1940 m. Brynhild Sivertsdt. Sæther fra Nordigarden 136/1, f. 26.1.1920.

Barn:

 1. Ingebrigt, f. 18.10.1940, g.m. Solrun Tollånes fra Beiarn, f. 1939, bor i Bodø.
 2. Inger Petrine, f. 15.7.1942, g.m. Øistein Larsen i Trondheim, f. 1936.
 3. Oddrun Synnøve, f. 17.7.1944, g.m. Nils Johan Kjøsnes, Solhaug 143/64 under Slindan.
 4. Signar, f. 15.3.1946, g.m. Bjørg Flakne, Florheim 116/10 under Nes­set, f. 19.2.1946, bor i Malvik. Barn: Petter, f. 1969, Bjarte, f. 1971, Halvard, f. 1977, Ingjerd, f. 1983.
 5. Per Birger, f. 21.6.1952, g.m. Heidi Merethe Fuglem, f. 28.4.1956. Barn: Bethina, f. 1986.

KOLSETMOEN (JENSMOEN)

Trulig hadde Jens Persen og Kari Olsdt., se Kolsettrøa (Kalvtrøa) ei stue her og at plassen fikk navnet Jensmoen etter ham. Jens døde i ei ulykke vinte­ren 1784, 72 år gammel, og Kari bodde til sist hos sønnen Ola Renaldsen Kalvtrøen. I 1877 fikk Ingebrikt Halvardsen, se Bortigarden Kolset, f. 1823, d. 21.4.1904, som vokste opp hos stefaren på plassen Djupholet, tinglyst bygselbrev på plassen Jensmoen fra Halvard Mikkelsen og Ola Olsen Kolset. Men han og kona Kari Jonsdt. fra Hovsbrenna, f. 1819, d. 31.10.1903, hadde slått seg ned her tretti år tidligere, året etter de giftet seg. Sammen med søn­nen kjøpte de en part av Nordigarden Kolset – Egga – og familien bygde der, omkring hundre meter fra gamle plasstomta.

Ingebrikt og Kari hadde i 1875 2 kyr, 1 ungnaut, 7 sauer og 4 geiter på Jensmoen og utsæden var 3 åttinger bygg, 3 kvarter havre og 2 t. poteter. De var g. 1846 og hadde fire barn:

 1. Brynhild, f. på Hovsbrenna 1845, g.m. Renald Olsen Kolsetmoen, Nistoggo.
 2. Eli, f. 1849, g.m. Halvard Olsen Dyrdalsgjerdet.
 3. Halvard, f. 1853, g.m. Ingeborg Jonsdt. Hårstadengan, se Kolsetegga.
 4. Sissel, f. 1854, g.m. Ola Nilssen Overvik, Jardet.

KOLSETTRØA (KALVTRØA)

Denne plassen gikk til sist under navnet Ol-Anderstrøa. Den var sameie for Bortigarden og Nordigarden Kolset og bureiserkona var fra Bortigarden. Slekta døde ut her med Ola Renaldsen i 1839, som var fjerde generasjon fra bureiserne. Enka etter han, Marit Nilsdt. og de to barna flyttet til Bårdsan, dit hun ble gift. Da Ola Anderssen og Marit Estensdt. på Framistoggo Kol­setmoen ga fra seg plassen til sønnen hennes, flyttet de hit og fikk bygselbrev på Kalvtrøa i 1847. Den var ingen stor plass, men det hørte litt skog til. I 1875 hadde enka Ingeborg Larsdt. 3 sauer og 4 geiter, sådde 1 åtting bygg, like mye havre og satte 3 åttinger poteter. Hun hadde en fireårs gutt hos seg, slekt­ningen Ingebrikt Jonsen Stokkmoen, som senere kom til Ner Stenhaugen på Selbustranda. I 1880-åra ble plassen lagt øde og Ingeborg døde i 1901 på Kol­set (Utsigten) – «bortleiet for Fattigkassen».

Brukere

-1762-1782 Kari Olsdt. fra Bortigarden Kolset, f. 1726, d. 1807. G.I ca. 1755 m. Renald Olsen fra Ustigarden Kleset, f. 1728, d. 1760. II 1766 m. enkmann Jens Persen, f. ca. 1712, d. 1784, se Hoemsenan.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Ola d.e., f. ca. 1755, g.m. Berit Olsdt. Mogardsmoen, Skreddarmoen, og kom dit.
 2. Mali, f. 1757, g.m. Ola Simensen Markåen, se Nordigarden Kleset.
 3. Ola d.y., f. 1760, tok over plassen.

1783-1820 Ola Renaldsen d.y., f.  1760, d.  1835. G.  1783 m. Ingeborg Bårdsdt. Kolsetmoen fra Nistoggo, f. ca. 1754, d. 1839

Barn:

 1. Renald, f. 1784, tok over plassen.
 2. Bård. f. 1787, g.m. Mali Bardosdt. Kolset, se Klesetmoen.
 3. Kari, f. 1790, g.m. Anders Jonsen Uglemstrøen, Nytrøa.
 4. Bersven, f. 1793, g.m. Kari Jonsdt. Svinås, se Hoemstrøa. (Eldste barnet var Sessil, f. 1820, g.m. Ola Nilssen Okståstrøen).
 5. Halvard, f. 1795, heime ennå i 1811.
 6. Brynhild, f. 1798, d. 1823.

1821-1828 Renald Olsen, f. 1784, d. 1828. G. 1810 m. Marit Fredriksdt. Hårstadengan fra Haftordsen, f. 1786, d. 1839, som hadde tjent på Hove.

Barn:

 1. Ola, f. 1809, tok over plassen.
 2. Fredrik, f. 1815, flyttet til Frosta i 1843, gift s.å. med Marta Jonsdt. Risetvollen, f. ca. 1819.
 3. Renald, f. 1819, rådsdreng på Ol-Andersgarden Gresli i Tydalen, død ugift.
 4. Ingeborg, f. 1825, g.m. Gunnar Persen Kjøsnesnesset, Halt-Penesset.

1829-1841 Ola Renaldsen, f. 1809, d. 1839. G. 1835 m. Marit Nilsdt. Kolset

fra Bortigarden, f. 1807, som var g.II m. Jon Olsen Klesetengan, Bårdsan, og flyttet dit.

Barn:

 1. Siri, f. 1837, flyttet med til Bårdsan.
 2. Renald, f. 1838, g.m. Goro Pålsdt. Hårstadengan, tok over Bårdsan etter mora og stefar hans, se der.

1842-1846 Esten Anderssen og Goro Jonsdt., se Framistoggo Kolsetmoen.

1847-1885- Ola Anderssen, d. 1871, 75 år, og Marit Estensdt., d. 1859, 78 år, byttet plass med sønnen hennes, Esten Anderssen og kona og flyttet hit, se Framistoggo Kolsetmoen. Ola ble g.II 1861 m. Ingeborg Larsdt. Mebost fra Uststo, f. 1815, d. 1901. Barnlaust ekteskap.