KLESET

Print Friendly, PDF & Email

Kleset er den vestligste av de gårdene som ligger på sørsida av Nea. «Nabo­gården” lenger ut ligger en halv mil lenger vest, Vik eller Overvik og Nervik som ligger ute ved Selbusjøen, der Vikvarvet tar til. Klesetengene, Hårstad-engene, Håveengene og Vikaengene ligger imellom.

Kleset kan ikke regnes til Mosletta. Kolset, Kleset og Engene har alltid vært regnet for noe for seg selv og tildels vært mer vendt mot Mebonden enn mot naboene lenger øst. Gårdene har heller ikke hatt noe særlig fellesskap i ut­marka med moslettgårdene. Kleset især ligger da også klart utenfor den elveterassen som danner Mosletta, skjønt restene av den finnes også her.

Matrikkelkommisjonens beskrivelse fra 1723 stemmer i hovedsak overens med de andre gårdene på sørsida av Nea: »I Baglie, mislig til Korn, og frostnemt, skarp til eng, maadelig til brugs». Her er likevel tilføyelsen: «Gaarden taaler icke paalæg, burde vel have aftag, men denne saavel som endel slige mislige Gaarder maa staa formedelst de kand fortiene noget ved Kiørsel til og fra Selboe Qiverch (Kopperverket). Til Huustømmer og Kull schoug samt Gaards behov og Setter«.

Kleset er den eneste gården det er anført ved at den har kullskog, altså skog i overflod til brenning av trekull i kullmiler, som var et viktig produkt for kopperverkene, både i Selbu og Røros. Mens innmarka i Kleset er av beskje­den utstrekning, er utmarka stor og alt er skogsmark, i motsetning til gårdene lenger øst, som har sine vald opp i snaufjellet i Stokkfjellet og Bringskaftet. Derfor antagelig denne bemerkningen om »Kull schoug”.

Klesetvaldet går ut fra Nea. Nederst i valdet er Klesetbekken merke mot Kolset i øst, lenger oppe følger det også Kvernbekken et lite stykke, men el­lers går grensa mellom gårdene rettlinjet sørover. I vest går merket mot Hårstadengene ut fra Nea ved Haftorsleet omtrent og går så opp Ølberget. Midt for Ølbergtjenna blir Morset motstøtende. Herfra går grensa snorrett sørover. Langs Tørrsjødalsbjørga grenser Kleset mot Sæter til merket når Brannfossen. På denne sida ender Klesetmarka i Nålfossen, men den går også sør for Østrungen, der den støter mot Krokstad ved Tangvollen.

Seter hadde bruka stort sett sammen, etter at gården ble delt. Vårvoll hadde Nordigarn på Klesetvollen oppå åsen rett opp og sør for gården og på Brandvollen ved sammenløpet av Brandelva og Nåla, like før utløpet i Slindvatnet. Den første var nedlagt i 1934. Sommervollen var på Klesetvollen lenger oppe langs Nåla, på høyde med Østrungen. Sommervoll hadde de også hatt på Gammel-Klesetvollen, en kilometer sør for Østrungen. Denne var nedlagt lenge før 1930-åra. Kleset søndre hadde setret på alle de tre Klesetvollene, men hadde Høstvollen alene. Denne lå lenger opp i setervegen, regnet fra Brandvollen, og altså nærmere gårdene.

Den eldste skriftfestingen av gårdsnavnet finnes i Domkapitlets jordebok fra 1542: »Kleggesetter«. Omtrent likedan skrives det seks år senere: «Klegsett-her« og «Klegsetthernn». Senere navneformer er «Kløgsetther» (1557), »Kleg-sett« (1590), »Kleffsettr« (1620), »Kleset« (1668), »Kleiset« (1689), »Klegset« (1723). Ennå på 1800-tallet var g-en vanlig i navnet: »Klægseth«.

Navneforskeren Oluf Rygh bemerker bare om navnet at det er av »tvilsom betydning. Ligger ved en bekk«. Om bekken kan det sies at den ligger relativt langt fra tunet, i grensa mot Kolset. Når det offisielle matrikkelnavnet er blitt Kleset til tross for alle g-ene i de eldste skriftformer, må det bety at Rygh har bygd på dialektuttalen, som er »klset« med tjukk 1 og altså uten g-en. Som slektsnavn er navnet utdødd på selve gården.

Etter den vanlige navnetypologien stammer set-gården Kleset fra vikingtid, liksom Kolset og Tronset. Noen arkeologiske funn er ikke gjort på gårdsvaldet. Gården lå ganske sikkert øde etter Svartedøden, for noen bruker er ikke nevnt her før i 1548, og da var det bare en bruker, liksom i resten av hundre­året og det meste av neste.

Kleset hadde i gammel tid matrikkelnummer 687 og en landskyld på 1/2 spann. I 1838 fikk de to bruka løbenummer 166 (søndre) og 167 og samlet 5-«-22 skylddaler. I 1888 fikk gårdene igjen felles gårdsnummer, 131, med bruksnummer 1 på søndre og tilsammen på 12,93 skyldmark. Leidangen var 12 mark smør og 18 mark mel.

Husdyrbestanden

 

hest

storfe

småfe

gris

1657

2

18

18

0

1723

2

14

16

1802

3

14

24

1866

4

26

63

1

Korntienden er oppgitt til 4 tønner i 1666.1 1723 er utsæden satt til 8 tønner, i 1802 til 6 tønner og i 1866 til 11 tønner. Høyavlinga var på 80 lass i 1723, 277 lass i 1866. Folketallet var 31 i 1801, 40 i 1855.

Eiere I 1548 får vi opplyst at »Stigten« eller den avsatte erkebispen eide ½ spann i Kleset. Førti år senere er kongen ført som eier av  ½ øre. Hvor denne øren i økt skyld kommer fra, vet vi ikke. Årsaken kan være at gården ennå ikke var i full hevd etter ødetida i 1548 mens det var tilfelle i 1590 og skylda derfor økt. Leidangen var i 1548 også bare  2/3 av hva den senere ble.

Kronen satt på sine 2 1/2 øre til 1669, da Birgitte salig Anders Olufsens fra Fredrikstad fikk tilskjøtet seg Kleset av Kongen. Gården gikk umiddelbart over til hennes svigersønn, Christopher Caspersen Schøller. Slik kom vel halvparten av Kleset i Schøller-familiens eie for noen generasjoner, inntil det gikk over i svigersønngrenen von Krogh.

Fra middelalderen av og trolig fra før 1350 eide Domkirken i Trondheim de resterende 2 øre i Kleset. Domkirkegodset unngikk konfiskasjon ved re­formasjonen, og kirken satt med skyldparten sammenhengende i kanskje 500 år eller mer.

Brukere

Anders er den første oppsitteren som er skriftfestet i Kleset. I 1548 utredet han 8 mark mel og 12 mark mel i leidangsskatt samt 1 pund (24 mark) smør og 4 våger mel for det halve spann landskyld som Stigten da var ført med i gården.

Ti år senere betalte »Endriidt« en daler i skipsskatt, som alle andre bønder. Eindrid er sjeldnsynt som mannsnavn i Selbu og nevnes vel faktisk bare den­ne ene gangen.

I 1590 er Kleset ikke ført blant leidangsyterne, mens Kolset er ført med tre bruk. Det siste av disse er ganske sikkert en feilskriving for Kleset, for leidangsytelsen er den samme som den senere var på 1600-tallet. Samme år be­talte Jon Kleset en daler i landbohold eller tredjearstake, noe som viser at han har vært oppsitter i minst tre år.

I 1607 dukker neste bruker opp, Anders igjen, som også betalte landbohold. Han satt lenge med gården, til 1646, altså i over førti år. I 1628 ble han skatt­lagt for 12 kyr og 2 ungnaut, året etter betalte han 11 skjepper havre i tiende. I 1645 utredet han koppskatt for kone, to drenger og to tauser.

Det store husholdet viser at Anders må ha vært en holden mann. Han eide også en halv øre i jordegods. Vi vet ikke hvor godset lå, men det var ikke i Kleset.

Som sine naboer Kolsetkarene unngikk heller ikke Anders å komme under lovens eller fogdens lange arm. I 1609 ble han idømt 2 daler i bot fordi han hadde slått nettopp naboen Pål Kolset i hodet med en tallerken. Det var en søndag, så det skjedde vel i ølrus etter at kirkegangen var vel overstått.

I 1640 bygslet Ola Andersen et halvt spann i Kleset som faren, opplot for ham, seks år senere bygslet han resten mens faren ennå levde. Som vi har sett vekslet Anders og Ola som oppsittere i over hundre år etter 1548 – vi ser da bort fra Eindrid, som vel helst var gift med en enke. Ved å gjøre det på denne måten som Ola Andersen gjorde, oppnådde leilendingsslektene i prak­sis arvefeste skjønt det ikke var lovhjemlet: sønnen, eller svigersønnen, bygs­let en del av gården eller bruket mens faren ennå var bruker, da sto han ster­kere for å få bygsle hele bruket når foreldre gikk fra eller døde fra bygselkon­trakten.

En Ola med hustru var ført som husmann under gården i 1645. Kanskje var dette bygsleren Ola Andersen som »satt og ventet på tur« på å overta gården og ennå ikke var full skattebonde. En annen husmann som ble skattlagt dette året, var Bjørn, også han med hustru. I årene 1617-1628 var Torger ført som husmann i Kleset. Trolig var han en egentlig husmann, som vi senere forstår ordet, og hadde ryddet den første plassen på Klesetengene.

Til tross for bygselbrevet som Ola fikk, er Anders ført som bruker videre i alle år, like til 1656, da han antagelig døde. Fogdene var ofte trege til å regi­strere brukerskifter i skattelista. Ola kom derfor til å få få år som formell bruker.

Allerede i 1659 bygslet Bjørn Bjørnsen og Ola Halvarsen hele Kleset som Ola Kleset »tilforn brugte«. Formuleringen tyder helst på at Ola da var død. Dette kan selvfølgelig være den Ola og den Bjørn som satt som husmenn i 1645; sammenfallet i navn er påfallende.

I manntallet fra 1665 fører fogden Ola og Bjørn som jevngamle, 60 år, mens presten skriver at Bjørn Bjørnsen var 70 år, altså født 1595, mens han angir at Ola Halvorsen var sju år yngre, født 1602. Bjørn hadde sønnen Sjur Bjørn­sen, født 1648 eller 1651, mens Halvår Olsen var født i 1655. Begge oppsitter­ne er ført med hver sin halvpart av landskylda, noe som ikke nødvendigvis betyr at gården var delt ennå, rent fysisk.

Husmann under gården i 1665 var Peder Guttormsen, født 1615. Han hadde »sønnen« Bjørn Bersvendsen, født 1658. Bersvend var husmann i Kleset i 1650-åra, men var ingen vanlig plassmann. Kvegskatten i 1657 fører ham opp med 1 hest, 5 kyr og 9 småfe, som er like mye som på mange av de mindre gårdene. Bersvend var helst en etterfølger etter Torger på Klesetengene. Pe­der hadde nok giftet seg med enken og hadde fått både plass og stesønn med på kjøpet.

Ola og Bjørn satt begge lenge med Kleset. I 1679 gikk Ola, som da var over 70, hedens gang. Enken overtok som oppsitter til 1683, da Renald etterfulgte henne. Manntallet fra 1701 forteller at dette er Renald Jonsen, født 1651. Han hadde sønnene Ola (1685), Jon 1691) og Haldo (1695).

I 1734 ble det ført en rettsak på hjemtinget om et kvernbrudd »som Rein­holdt Klegset hafde opfundet, Stubarbeidet kaldet«. Det var Peder Slind og Guttorm Grøtte, Renalds svigersønner, som citerte hans sønner Jon Renaldsen Langli og Halvår Renaldsen Stokke fordi brødrene ville »formeene« svo­grene å ta del i bruddet. Sersjant Ola Hoem hevdet som vitne at det »ikke har været brugelig tilforn, at Søster har faaen deel i qvernarbeide, eller nogen derpaa fordret«. Skjønt dette sikkert var første gang kvinnesaken ble satt på tapetet i Selbu, vant den fram. Partene ble enige om å bruke bruddet på omgang.

 Bind6-korrektur-31

Bjørn Bjørnsen forsvant fra skattelistene fra 1685 mens sønnen Sjur Bjørn­sen er nevnt. Han var død allerede i 1689 og etterlot seg enken Marit Jonsdatter, en sønn og tre døtre, men overskuddet i boet var bare på 20 daler, og den fattige enken ba »på sine knær« om å få beholde resten uskiftet. Dette ble nådigst innvilget, og følgelig er barn ikke navngitt i skifteprotokollen.

USTIGARDEN KLESET

Da Ola Renaldsen døde i 1728, flyttet enka og barna her ifra. Men den nye bygselmannen, Jon Bjørnsen Rena, var visstnok av slekta på garden, da mor hans kom her fra grenda, se Klesetglennan. Da Jon og Kari Sjurdsdt. var døde, prøvde bror hennes, Ola, å ta over, men ingen familie slo rot her. Det var stadig skifte helt til Ola Jonsen Mogård og Goro Olsdt. kom her.

Jon Jonsen Mogård hadde kjøpt Ustigarden Kleset av Georg Fredrich Krogh for 700 spd. I 1791 ga han sønnen Ola bygsel på bruket – 2 øre 6 marklag – som Domkirken hadde en landskyldpart på 1 øre i. I 1796 fikk Ola skjøte av medarvingene på Ustigarden Kleset for 283 rdr. Etterkommere fra Ola Jonsen og Goro Olsdt. ble på Kleset helt til i 1929 og andre generasjonen, Jon Olsen, klarte å samle hele gårdsområdet.

Brødrene Ola og Jon Jonssønner tok over bruket etter faren og fikk skjøte i 1872 for 600 spd. og kår. Begge var ugift. Det var Jon som gikk i spissen når det gjaldt gårdsdrifta. Han var en svært driftig kar og var eneeier av bru­ket etter at Ola døde. Broren Per samlet Nordigarden til ett bruk igjen og nå var de to Kleset-bruka jamstore.

Før Jon døde i 1899, skjøtet han fra seg Ustigarden til Ola Jonsen Kleset, Nordigarden. som var gift med brordattera Johanna. Kjøpesummen var 16 000 kroner og Ingeborg Olsdt. Stamnes, Ustigarden, f. 1845, d. 1911, fikk kår av garden, og ble boende i husa her. Nå var hele Kleset samlet i ett bruk. I 1920 ga Johanna Persdt. skjøte på Ustigarden til sønnen John Olsen Kleg-seth. Han var g.m. Bertha Grandal, se Klegset østre 131/6. John fikk også med Storøya 129/6.

I 1951 ble Selbu kommune eier av husa og innmarka og senere Brynhild Nelly Klegseth Skjervoldsmo, se Klesetmoen 131/8, som tok eiendommen igjen på odel.

I matrikkelarbeidet 1723 finner vi de samme tall for begge Kleset-bruka. Hvert bruk kunne fø 1 hest, 4 kyr og 3 ungnaut. Eneste forskjellen er at det her kunne bli fødd 4 sauer, mens det på Nordigarden er ført 2 sauer, og her 4 geiter og på Nordigarden 6!

I 1866 er bruket 78 mål dyrkajord og 47 mål naturlig eng og avlinga er gitt opp til 9 t. bygg, 22 t. havre, 20 t. poteter, 75 lass høy og 76 lass fra utslått­ene. Bruket kunne vinterfø 2 hester, 15 kyr, 26 småfe og 1 gris og hadde 5 setrer. 8 tylfter tømmer og 6 favner ved kunne årlig hogges. I tillegg hadde Jon Olsen halve Nordigarden Kleset som avlsbruk. I 1875 hadde sønnen Jon Jonsen tatt over bruket og drev med hjelp av Ingeborg Olsdt. Stamnes, som til sist fikk kår her. De hadde 1 hest, 12 kyr, 4 ungnaut, 20 sauer, 12 geiter og 1 gris. Utsæden var 1 1/2 t. bygg, 1 t. havre og 3 t. poteter.

Eiendommen har nå 36 da dyrkajord og 4 182 da produktiv skog. Det er utskilt: Klegstad vestre 131/5 i 1924 til Ole R. Klegstad og slått sammen med gnr. 131/4. Grimsplassen 131/7 i 1935 til John P. Kulseth. Furuodden 131/9 i 1951 til Olav Petter Kolset. Norena 131/10. Motun 131/11 s.å. til Kulset sko­lekrets (kommunen), solgt til Brynhild Nelly Skjervoldsmo i 1961. Trøa 131/12 i 1960 til Peder J. Kulseth.

-1717 Ingeborg Olsdt., f.ca. 1650, d. 1723. G.m. Renald Jonsen Ner-Lien, f.ca. 1653, d. 1717. De tok over bruket etter foreldra hennes.

Barn:

 1. Marit, f. ca. 1676, g.m. Ola Olsen Kallar, se Krokstad.
 2. Kari, f. ca. 1681, g.m. Jon Anderssen Lille-Stokke.
 3. Ola, f.ca. 1685, tok over bruket.
 4. Brynhild, f. ca. 1688, g.m. Guttorm Olsen Grøtem, Ivarsgarden.
 5. Jon, f.ca. 1690, g.m. Gjertrud Olsdt., se Stor-Langli.
 6. Halvard, f. ca. 1695, g.m. Marit Jonsdt. Renå, se Litj-Stokkan.
 7. Mali, f. 1699, g.m. Per Bersvensen Slind, Nedpå-Garden. 1718-1728- Ola Renaldsen, f. ca. 1685, d. 1728. G. 1715 m. Mali Tomasdt.

Aftret fra Nordigarden, levde i 1728.

Barn:

 1. Renald, f. 1716, d. 1727.
 2. Helke, f. 1719, d. 1728.
 3. Ingeborg, f. 1722, g.m. Ola Persen Mebost, Nygarden.
 4. Ragnhild, f. 1725, g.m. enkmann Per Bjørnsen Aftret, Ustigarden.
 5. Renald, f. 1728, g.m. Kari Olsdt. Kolset, se Kolsettrøa (Kalvtrøa). -1741-1746- Bård Bårdsen og Ingeborg Estensdt., se Nistoggo Kolsetmoen. -1752-1769 Jon Bjørnsen fra Ustigarden Renå, f. 1712, d. 1765. Mor hans var

fra Kleset. G.I ca. 1739 m. Ingeborg Persdt. fra Sesseng, f. 1706, d. 1752. G.II ca. 1755 m. Kari Sjurdsdt. Sesseng, f. 1719, d. 1769.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Berit, f. 1738, bodde på Sæter i 1792, død ugift.
 2. Brynhild, f.ca. 1740, død før 1765, ugift og uten etterkommere.
 3. Per, f.ca. 1740, g.m. Anne Persdt. Gullsetglennen, se Aunbakken.
 4. Kari, f. 1743, g.I m. Pål Haldorsen Eidem, se Eidemsmyra, II m. enkmann Nils Olsen Åsan.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Sjurd, f. 1757, tjente på Stubbe, senere Bårdsgarden, g.m. Ingeborg Persdt. Ner-Lien, se Brumoen under Rolset.
 2. Bjørn, f. 1762, død på Rena 1783.

1770-1778- Ola Sjurdsen fra Sesseng, f. 1723, d. 1793, var bror til Kari Kle­set. G.ca. 1756 m. Anne Persdt. fra Ustigarden Eidem, f. 1728, død hos søn­nen på Kolset i 1813. Familien flyttet herifra til en husmannsplass på Ner-Hårstad, under bruket til bror hans. Barn (de fire eldste født på Eidem):

 1. Per, f. 1758, g.m. Gjertrud Halvardsdt. Kolset, se Djupholet under Bortigarden Kolset.
 2. Sjurd, f. 1761, d. 1764.
 3. Kari, f. 1763, g.m. Kristoffer Tokjelsen Flønesaunet, se Høyby.
 4. Sjurd, f. 1766, tjente på Ner-Hoem i 1792.
 5. Ingeborg, f. 1770, g.m. Haldor Persen Fuglem, Nordsto.
 6. Siri, f. 1773, g.m. Bersven Eriksen Balstad, se Balstadmoan.

-1790-1817 Ola Jonsen d.y. fra Nordigarden Mogarden, f. 1758, d. 1845. G.

1779 m. Goro Olsdt. fra Utigarden Rolset, f. 1760, d. 1827.

Barn:

 1. Agnete, f. på Mogarden 1780, g.m. Per Sjurdsen Velve, se Seigenget på Litj-Evja.
 2. Jon, f. 1791, tok over bruket.

1818-1865 Jon Olsen, f. 1791, d. 1884. G. 1818 m. Goro Persdt. Sandvik fra Ustigarden, f.  1795, d. 1864.

Barn:

 1. Ola, f. 1820, bodde heime, død ugift 1874.
 2. Kari, f. 1822, g.I m. Jon Jonsen Mogård, Nordigarden, II m. enk-mann Arn Torstensen Lille-Evjen, Øver.
 3. Per, f. 1825, død som spedbarn.
 4. Per, f. 1826, g.m. Ingeborg Jonsdt. Kyllo, se Nordigarden Kleset.
 5. Goro, f. 1830, g.m. Ola Halvardsen Stor-Evjen, Flætten.
 6. og
 7.  Jon, f. 1834, og Jon, f. 1835, døde som spedbarn.
 8. Jon, f. 1837, tok over bruket.

1866-1899 Jon Jonsen, f. 1837, død ugift 1899, var ordfører i Selbu de siste fem år han levde.

GRIMSPLASSEN GNR 131/7 (KLESETENGAN)

Det er uklart hvorfor denne husmannsplassen, som hørte Ustigarden Kleset til, fikk navnet Grimsplassen. Vi kjenner ikke til noen husmann på Kleset med navnet Grim. Men ei bureiserkone på en av plassene under Ustigarden, hette Marit Grimsdt., og skal ha gått under navnet Grimsa. Vi går ut fra at dette er sammenhengen. I så fall har plassen vært øde for fastboende i lang tid, til et ektepar fra Hoemsengan – Paul og Berit – satte seg ned her, og bygde opp nye hus.

I 1935 ble plassen utskilt fra Kleset 131/1 og John P. Kulseth fikk skjøte fra John O. Klegseth.

Omkring 1955 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 2 griser på bruket. Det er 16 da dyrkajord. Fra Grimsplassen er utskilt Engtun 131/13 i 1965 til søn­nen her, Per Kulseth.

Brukere -1801-1816 Ola Jonsen fra Svartmoen på Hoemsengan, f. 1757, d. 1811. G. 1781 m. Marit Grimsdt. fra Nordigarden Rønsberg, f. ca. 1755, som ble g.II 1816 m. enkmann Per Estensen Rolset, Ustigarden, og flyttet dit. Ola og Ma­rit losjerte på Rønsberg ennå i 1792 og der er barna født.

Barn:

 1. Jon, f. 1781, g.m. Brynhild Mikkelsdt. Samstad, se Svartmoen, som de tok over etter besteforeldra hans.
 2. Kirsti, f. 1784, g.m. Ola Sjurdsen Langset, se Spelan under Langset.
 3. Ragnhild, f. 1788, død ugift på Ustigarden Rolset 1825. Barn: Inge­borg, f. på Rolset 1819 (får: Per Persen Rolset, Ustigarden), g.m. Ola Ingebriktsen Øråsplassen.

1888-1912 Paul Jonsen fra Hoemstrøa, f. 1861, d. 1.7.1935, var skogoppsynsmann. G. 1883 m. Berit Olsdt. fra Hoemsvollen, f. 1859, d. 3.2.1926.

Barn:

 1. Johanna, f. 1879, g.m. Ole Haftordsen Hårstad, Engseth 65/21. Barn: Ole, f. 1898 (far: Peder Estensen Gullset, Bjørjaglenna), død ugift 1.7.1930.
 2. Guru, f. 1884, g.m. Ola Larssen Rolseth, se Rolsetøya 107/2.
 3. Brynhild, f. 1889, tok over plassen.

1913-1932 Brynhild Paulsdt., f. 1889, d. 10.7.1920. G. 1912 m. Paul Bersvensen Hårstad, se Engset 65/21 under Hårstad, f. 1892, d. 8.3.1943, som var g.II m. Marit Bersvensdt. Hoemsengan.

Barn:

 1. Kristine, f. 1913, tok over bruket.
 2. Paul, f. 15.12.1915, g.m. Signe Olsdt. Kulseth, se Voldtun 73/6 under Hoem.
 3. Hilmar, f. 23.6.1919, g. 1942 m. Hilda Klevberg fra Lånke, f. 1916, og bor på Hell. Barn: Henny Birgitte, f. 1943, Grethe Oline, f. 1945.

1933-1961 Kristine Paulsdt. Hårstad, f. 11.1.1913. G. 1933 m. John Pedersen Kulseth fra Sjurdsøya, se Kolsethaugen (Jelhaugen), f. 6.3.1906, d. 28.6.1960.

Barn:

 1. Signe, f. 29.7.1937, g.m. Jorulf Sandvik fra Skatval, f. 1936, bor på Hell. Barn: Kjell Erling, f. 1955, Janne Karin, f. 1959, Svein Jarle, f. 1963.
 2. Bjørg, f. 12.8.1939, se Ustlia 65/59 under Ner-Hårstad.
 3. Per, f. 1941, tok over bruket.
 4. Jan Kjell, f. 6.2.1952, g.m. Janne Karin Uglem, Mebost 97/1, f. 11.9.1954, bor i Trondheim. Barn: Espen, f. 1975, Toril, f. 1979.

1962-         Per Kulseth, f. 15.3.1941, g.m. Signe Mogård fra Bardogarden

125/1, f. 5.12.1937

Barn:

 1. Bente Kristin, f. 1962, g.m. Jan Arild Kleven fra Langstein, f. 1962. Barn: Håvard, f. 1983, Monica, f. 1985.
 2. Knut Joar, f. 1963, g.m. Randi Storsve og bor i Klæbu.
 3. Sissel, f. 1968, sb.m. Jan Erik Vold fra Åsenfjord og bor i Åsen. Barn: Christer, f. 1985, Kenneth, f. 1991.

KLESETHAUGEN

Haugen var husmannsplass under Ustigarden Kleset og låg nordaust for husa på garden. Den siste som bodde her, enkmannen Jon Andersen, kom i legd og plassen ble lagt øde. I 1875 hadde han og Anne Jonsdt. 1 ku, 3 sauer og 4 geiter på plassen og sådde 1 kvarter bygg og 1 kvarter havre og satte 1 t. poteter.

Brukere

1828-1840 Anders Jonsen, f. på Aunbakken (Bardoplassen) i Vikvarvet 1799, var oppfostret på Kolset. Han var bror til Jon Kolsetplassen, Jo-plassen. Mor deres var Ingeborg Andersdt. på Ystinnplassen på Hoemsengan. G. 1827 m. Anne Andersdt. fra Litjstoggo Moslett, f. 1799. Familien flyttet ut av bygda og brukte senere navnet Ås.

Barn:

 1. Ingeborg, f. på Kolset 1827.
 2. Anders, f. 1830, nevnes som fadder under navnet Ås i 1860.
 3. Jon, f.  1833, død i Australia 1917, dit han reiste i 1880, g. i Bakke kirke 1860 m. Johanna Mathilde Karlsen, f. i Trondheim 1835. Barn: Joakim Martinius Ås, f. i Trondheim 1860.
 4. Ingeborg, f.  1838.

1841-1881- Jon Anderssen fra Framistoggo Kolsetmoen, f. 1812, død på Ber­ge 1898. G. 1835 m. Anne Jonsdt. fra Blesset på Hårstadengan, f. 1805, d. 1881. Barn (de tre eldste født på Kolsetmoen):

 1. Marit, f. 1835, d. 1919, oppfostret hos farsøstera Gjertrud Åsbardet på Dyrdal, g.m. Ivar Evensen Stormyråsen, se Øyberget under Gar-berg, reiste til Amerika i 1869, bodde i Minnesota.
 2. Anders, f. 1837, g.m. Gjertrud Halvardsdt. Stokktrøen, se Øver Kolsetåsen.
 3. Ingeborg, f. 1841, reiste til Amerika i 1887 sammen med sønnen, g.m. enkmann Ingebrikt Larssen Stokke og kom tilbake og satte seg ned på Enan, se Bergsenan østre. Barn: I. Esten, f. 1870, d. 1941 (far: Esten Olsen Kolset, Djupholet), g. 1892 m. Berit Marie Olsdt. Åsum fra Stod i Nord-Trøndelag, f. 1861, d. 1955, bodde i Iowa.

(Barn: Ida Mathilda, f. 1892, Olga Louisa, f. 1894, Emma Belinda, f. 1900, Inga Melissa, f. 1902, John Albert, f. 1905). II. Johanna, f. 1878, d. 1882 (far: Jon Jonsen Kolsetmoen).

 1. Jon, f. 1845, heime i 1875, død ugift hos søstera på Enan 9.11.1915.
 2. Olina, f. 1863 (mor: Marit Halvardsdt. Stokktrøen, Bjørkmoen).

KLESETPLASSEN (JOPLASSEN)

Slik som broren Anders Jonsen Klesethaugen, satte også Jon Jonsen seg ned som husmann under Ustigarden Kleset. Men Joplassen, som den senere ble kalt, ble bureist et par tiår før Klesethaugen, og den eksisterte til opp i 1900-åra.

Brukere 1821-1851 Jon Jonsen, se Aunbakken (Bardoplassen) i Vikvarvet, f. 1795, d. 1837, hadde i ungdommen tjent på Nervik. G. 1820 m. Marit Tomasdt. fra Hårstadplassen (Mann), f. 1794, d. 1858.

Barn

 1. Soffi, f. på Eidem 1819 (mor: Anne Tomasdt. Mann, søster til Ma­rit), g.m. Anders Estensen Eidem, se Eidemsmyra (Andersmyrarommet).
 2. Jon, f. på Hoemsengan 1820, død som barn.
  1. Anne, f. 1822, flyttet til Stjørdalen i 1841, kom igjen og g.m. Nils Nilssen Åsan, se Ner Israelssvea under Aftret.
 3. Jon, f. 1827, tok over plassen.

1852-1905 Jon Jonsen, f. 1827, d. 1905. G. 1852 m. Siri Olsdt. Stokkdalen fra Yster Stangdalen, f. 1830, død hos dattera på Byåsen 1919.

Barn

 1. Marit d.e., f. 1852, flyttet til Stjørdalen i 1865, men heime i 1873, da hun hadde et dødfødt barn med Per Reiersen Kolset.
 2. Jon, f. 1855, d. 1865.
 3. Ola, f. 1857, oppfostret på Åsbardet på Dyrdal, se der, g.m. Brynhild Ingebriktsdt. Kolsethaugen.
 4. Marit d.y., f. 1859, se Skulplassen nedafor.
 5. Ingeborg, f. 1862, g.m. Anton Martinsen Nervik, Ækra.
 6. John, f. 1866, g. 1888 m. Anne Olsdt. Fuglemsbjørgen, Sjøbygda, f. 1859, reiste til Amerika i 1890, bodde i staten Wisconsin. Barn: Sig­ne Marie Dagny, f. 1896, Anna Jørgine, f. 1900.
 7. Dødfødt gutt i 1869.
 8. Gunnar, f. 1872, d. 1875.
 9. Gunnar, f. 1876, g. 1894 m. Anne Jonsdt. Eggabrottet, Sjøbygda, f.

1872, reiste til Amerika i 1902. Barn: Sigrid, f. 1896, John, f. 1898,

Ingeborg, f. 1900, Johanna, f. 1903, Bernhard, f. 1906, Kristine, f.

1908, Marie, f. 1911, Ole, f. 1913, Arnold, f. 1916.

SKULPLASSEN

Også Skulplassen var husmannsplass under Ustigarden Kleset. Den fikk navn etter Renald Skule, som bodde her omkring 1800, men flyttet snart til Hårstad, der plassen hans fikk navnet Skulbakken. Før Renald og kona Berit Evensdt. kom her, bodde bror hennes, Ivar, og kona Brynhild Torgersdt. som husmannsfolk under Ustigarden, og de var trulig bureisere på Skulplassen.

I lang tid låg Skulplassen nede, til Marit Jonsdt. kom her og etter hennes dager ble den øde for godt.

Brukere 1791-, -1808-1812 Ivar Evensen, f. 1759, d. 18 , var sønnen til Even Ivarsen Bårset. Han tjente lenge på Dragsten og som enkmann på Prestgarden. G. 1787 m. Brynhild Torgersdt. fra Langset, f. 1746, d. 1808, søster til Jon Klesetmoen. De var her som husmannsfolk i to perioder, mens Renald og Berit hadde en periode i mellom.

Barn:

 1. Sessil, f. på Dragsten 1787, død som spedbarn.
 2. Even, f. på Renå 1790, g.I m. Anne Olsdt. Kvelloplassen, II m. In­geborg Persdt. Renåøyan, se Stormyråsen (Anders Iversrommet) un­der Øver-Hårstad.

-1801 Renald Persen og Berit Evensdt., søster til Ivar som de tok over etter, flyttet til Hårstad, se Skulbakken.

1813-1816 Gunnar Jonsen fra Nordistoggo Overvik og Marit Olsdt. fra Uglåsen flyttet til Hoemsengan, se der.

1817-1819 Bardo Svensen fra Mogardsmoen og Kari Olsdt. fra Bruplassen på Grøtem flyttet til Evjtrøa (Huset), se der.

1820-1841 Bård Olsen fra Bårdsan på Klesetengan, f. 1787. G. 1818 m. Mali Bardosdt. fra Nirstrøa på Lia, f. 1792. De flyttet hit fra Kolset, der de to eld­ste barna er født. Bård, Mali og de to yngste barna fyttet til Stjørdalen i 1841.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1818, g.m. Jon Gunnarsen Liagrinden.
 2. Kari, f. 1820, g.m. Guttorm Guttormsen Langlistrøen.
 3. Brynhild, f. 1823, g.m. Tomas Olsen Rolsetøyen.
 4. Ola, f. 1826, flyttet til Stjørdalen i 1841.
 5. Ingeborg dy., f. 1831, flyttet til Stjørdalen i 1841.

-1900-1924 Marit Jonsdt. d.y. fra Joplassen på Kleset, f. 1859, død ugift 18.10. 1924. Barn (far til begge var Ola Haldorsen Kjøsnesodden):

 1. Marit, f. 1877, reiste til Amerika i 1903, g. 1904 m. Nils Sand fra Leksvika, f. 1878, bodde i Minnesota. Barn: Olaf Martin, f. 1899 (far: Lars Olsen Uglem).
 2. John, f. 1880, vanfør, d. 13.4.1915.

NORDIGARDEN KLESET

I 1700-åra var det her omtrent som på Ustigarden Kleset, slektene skiftet tidt, men Nils Persen og sønnen Torkjel var brukere i til sammen førti år, til familien flyttet til Dragsten. Anders Bersvensen Tronset prøvde seg, men døde i armod i 1784 og det var fallittbo etter ham. Året etter solgte general Georg Fredrich von Krogh, som var gift med datter til Stie Tonsberg Schøller, hele Kleset til kaksen Jon Jonsen Mogård. Fra dødsboet etter ham ble Nordigarden solgt til Ola Simensen i 1792 for 700 rdr. Ola og Mali Renaldsdt. hadde flyttet hit som drivere like etter at de giftet seg i 1789.

Ola Simensen og Mali Renaldsdt. var begge fra husmannsplasser, men klar­te seg på Kleset. De måtte låne penger da de kjøpte, og i 1807 ble det gitt en pantobligasjon til Per Persen Meråker for 300 rdr. Per var visstnok fra Mebost-Markåa. Da Ola i 1818 døde, ble Nordigarden verdsatt til 400 spd. og boet viste et overskott på 100 spd. Sønnen Simen og kona Marit Ingebriktsdt. tok nå over gardsdrifta, men måtte få pengehjelp fra farbror hans, Ola Simensen Mebost-Markåen. Endskapet ble at Ola i 1828 ble eier av Nor­digarden og delte den med Jon Jonsen Mogård, slik at de hadde hver sin halv­part. I 1830 solgte Ola Simensen parten sin til Torsten Renaldsen Slind, mens svogeren hans, Torsten Gunnarsen Aunet, kjøpte andre halvparten. Kjøpe­summen var 300 spd. og hvert bruk var på 1 øre og 3 marklag.

11723 er buskap på Nordigarden gitt opp til 1 hest, 4 kyr, 3 ungnaut, 2 sauer og 6 geiter, utsæden til ½ t. bygg og 3 ½ t. havre og høyavling til 40 lass. Bruket hadde seter og var pålagt en engskatt på 7 skl.

Brukere

-1701-1713 Ola Torgersen, f. ca. 1644, d. 1713, var trulig fra Oppistoggo Mebost.

1714-1723 Torger Olsen, f. ca. 1693, d. 1717, tok over bruket da faren døde. G. 1716 m. Ingeborg Olsdt., f. ca. 1690, d. 1761, som var g. II m. Erik Olsen. Hun var søskenbarnet til Ola Persen Sesseng, Kolset, og Torger Olsen Me­bost, Oppistoggo. Barn: Ingeborg, f. 1717, g.m. Guttorm Persen Høyby, se Nytrøa under Høyby.

1724-1728 Ingeborg Olsdt., enke etter Torger Olsen Kleset. G.II 1724 m. Erik Olsen Eidem fra Ustigarden, f. ca. 1696, d. 1742. De flyttet til Øver-Hårstad og der døde Erik, mens Ingeborg døde hos dattera på Solem. Barn (de tre yngste født på Øver-Hårstad):

 1. Ola, f. 1723, død som spedbarn.Anne, f. 1724, g.m. Bersven Haldorsen Eidem, se Ner Solemshåggån.
 2. Ingeborg, f. 1727, g.m. Per Mikkelsen Liagrinden.
 3. Ola, f. 1729, død som spedbarn.
 4. Marit, f. 1730, g.m. Per Persen Solem, Haugen.
 5. Torger, f. 1733, g.I m. Mali Haldorsdt. Eidem, II m. enke Mali Guttormsdt. Stamnes, se Negarden Svinas.

1729-1739 Nils Persen fra en husmannsplass på Krokstad, f. ca. 1667, d. 1736, tjente på Mølnhus i 1701. G. 1705 m. Lisbet Torkjelsdt., f. ca. 1678, død hos sønnen på Håmmår i 1763.

Barn:

 1. Per, f. på Mølnhus 1705, g. 1733 m. Gunhild Persdt., flyttet visstnok ut. Barn: Lisbet, f. på Stor-Evja 1729, tjente der i 1762, på Setsås i 1792, død ugift i legd på Stranda i 1800, Gjertrud, f. 1733, Eli, f. 1734, Ingeborg, f. 1736, Nils, f. 1741.
 2. Torkjel, f. på Sletnan 1710, tok over bruket.Tomas, f. på Stor-Evja 1713, g.I m. Marit Haldorsdt. Hammer og kom dit. II m. Marit Haldorsdt. Berge.
 3. Goro, f. på »Moen« 1717, g.m. Pål Jørnsen Tronsetåsan.
 4. Sjurd, f. på Stor-Evja 1720, død som spedbarn.

1740-1771 Torkjel Missen, f. 1710, død på Dragsten 1780. G.I 1740 m. Siri Mikelsdt. Rena fra Framigarden, f. 1714, d. 1768. II1768 m. Kirsti Andersdt., f. ca. 1717, d. 1770. G. III 1772 m. enke Marit Andersdt. Dragsten, Nigarden, og flyttet dit. Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. 1.   Nils, f. 1741, død som spedbarn.
 2. Nils, f. 1742, flyttet til Strinda, g. der m. Ragnhild Olsdt. Drøyvoll fra Haltdalen, se Dragstsjøen under Varmdal.
 3. Berit, f. 1745, g.m. Erik Olsen Mean, flyttet til Leangen i Strinda.
 4. Mikkel, f. 1747, død som spedbarn.
 5. Mikkel, f. 1748, g.m. Marit Olsdt. Dragsten, se Sandavika under Dragsten.
 6. Per, f. 1751, flyttet ut.
 7. Lisbet, f. ca. 1753, g.m. Bersven Sjurdsen Dragsten, Nigarden.
 8. Marit, f. 1758, g.m. Ola Nilssen Mebakken, se Dragstodden.

1772-1784 Anders Bersvensen fra Tronset, f. 1717, d. 1784. G. ca. 1754 m.

Kirsti Olsdt. fra Ustigarden Kolset, f. 1719, død på Kolset 1785. De hadde

før hatt halvparten av heimgarden hans og der er barna født.

Barn:

 1. Bersven, f. ca. 1755, g.m. Siri Persdt. Kolset, se Krokstadsvea.
 2. Anne, f. 1757, tjente på Stokkan i 1801, død ugift 18
 3. Ola, f. 1759, g.m. Gjertrud Halvardsdt., se Ner Litjtrøa under Litj-Evja.
 4. Marit, f. 1762, tjente på Listo Rønsberg i lang tid og døde der i 1809, ugift. Barn: Ivar, f. på Stubbe 1794 (far: Jon Olsen Skogan), se Røssetmoan (Børstad).
 5. Kari, f. 1765, tjente lang tid på Bårdsgarden og døde der i 1835, ugift.

1790-1818 Ola Simensen d.y. fra Ol-Olsrommet i Mebost-Markåa, f. 1763, d. 1818. G. 1789 m. Mali Renaldsdt. fra Kolsettrøa (Kalvtrøa), f. 1757, d. 1829.

Barn:

 1. Simen, f. 1790, g.m. Marit Ingebriktsdt. Kolset, se Glenntrøa nedafor.
 2. Renald, f. 1792, g.m. enke Ingeborg Haldorsdt. Hoemsengan, Ystinplassen, og kom dit.
 3. Mali, f. 1794, bodde heime, senere hos broren poå Hoemsengan, død ugift 18    .
 4. Marit, f. 1798, bodde heime, død ugift 1829, like før mor sin.

1819-1827 Simen Olsen og Marit Ingebriktsdt. gikk fra bruket og flyttet til

Glennan som husmannsfolk, se der.

KLESET NORDRE GNR 131/2 (NER-KLESET)

Simen Olsen prøvde å holde igjen denne halvparten av Nordigarden Kleset da han i 1828 delte med Jon Jonsen Mogård, men alt året etter måtte familien flytte til Glenntrøa som husmannsfolk. Torsten Renaldsen Slind kom og tok over bruket. Offentlig deling ble ikke holdt på Nordigarden før i 1837, mel­lom de to Torsten – Renaldsen og Gunnarsen. Året etter flyttet Torsten Re­naldsen til Slindan igjen. Det er uklart hvem som var eier av Ner-Kleset i de neste åra, men i 1844 fikk kjøpmann Johan Sivertsen skjøte på bruket, som var utlagt for pantegjeld til ham. Året etter ble det kjøpt av Tomas Olsen Hoemsengan, Svartmoen, og han og Marit Jonsdt. flyttet hit, men måtte gi opp. Her ble dattera, Ingeborg Kolviken, født i 1847. I 1856 kjøpte Jon Olsen Kleset, Ustigarden, av Tomas for 350 spd. Det ble drevet som avlsbruk under Ustigarden til i 1872, da sønnen der, Per fikk skjøte av faren for 300 spd. og kår. I 1930 solgte Peder Olsen Klegset til Peder Olsen Morseth for 36 000 kroner og kår til mora Johanna Persdt.

I 1866, bruket låg fortsatt som avlsbruk, var det 28 mål dyrkajord og 33 mål naturlig eng her. Årlig avling er satt til 4 t. bygg, 18 t. havre, 16 t. poteter og 25 lass høy heime og 32 lass fra marka. Det kunne fø 1 hest, 5 kyr og 20 sauer og fra skogen kunne årlig avvirkes 4 tylfter tømmer og 3 favner stokkved. Til i 1875 var hele Nordigarden Kleset samlet igjen og da hadde Per Jonsen og Ingeborg Jonsdt. 2 hester, 9 kyr, 4 ungnaut, 18 sauer, 12 geiter og 1 gris, sådde 1 t. bygg og 1 ½ t. havre og satte 4 t. poteter. Til bruket hørte Storøya 129/6 som Per Jonsen hadde kjøpt fra Ustigarden Kolset i 1862 for 120 spd.

Omkring 1955 var buskapen 3 hester, 12 kyr, 4 ungnaut, 50 sauer og 2 gri­ser. Det er 120 da dyrkajord og 6641 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Klegstad 131/4 i 1917 til Ole R. Klegstad. Klegset østre 131/6 i 1934 til Johanna P. Klegstad. Klesetmoen 131/8 i 1948 til Nikolai O. Klegset. Sølandet 131/14.

Brukere

1828-        Simen Olsen og Marit Ingebriktsdt. holdt igjen denne halvparten av Nordigarden, men flyttet til Glennan, se nedafor.

1829-1838 Torsten Renaldsen fra Testinngaren Slindan og Mali Gunnarsdt. fra Aunmoen, se Nimoen på Slindan.

1839-1869 avlsbruk.

1870-1888 Per Jonsen fra Ustigarden Kleset, f. 1826, d. 1888. G. 1856 m. Ingeborg Jonsdt. fra Kyllo, f. 1834, d. 1899.

Barn:

 1. Kari, f. 1856, g.m. Esten Persen Rønsberg, Ustigarden.
 2. John, f. 1858, d. 18    .
 3. Gurina, f. 1864, g.m. Bardo Gunnarsen Rolset, Utigarden.
 4. Johanna, f. 1866, tok over bruket.

1889-1918 Johanna Persdt., f.  1866, d. 9.3.1939. G.  1889 m. Ole Jonsen Kjøsnes d.y. fra Oppigarden, f. 1863, d. 23.6.1918, som hadde vært i Amerika i tida 1885-1887. Fra 1900 drev de hele Kleset som ett bruk.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1889, g.m. Ole Gundersen Slind, Nedpå-Garden 143/9.
 2. Peder, f. 1890, tok over bruket.
 3. Ragnhild, f. 1892, reiste til Amerika i 1921 sammen med slektninger fra Kjøsnes, kom senere igjen, død ugift 1942.
 4. Johanna, f. 1894, død ugift 13.12.1942.
 5. John, f. 1897, g.m. Bertha Antonsdt. Grandal, se Klegseth østre 131/6 nedafor.
 6. Johan, tvilling, f. 1897, d. 3.10.1911.
 7. Jørgen, f. 1900, reiste til Amerika i 1922 sammen med broren John.
 8. Brynhild, f. 1903, g.m. Nikolai Olsen Klegseth, Klesetmoen 131/8.

1919-1929 Peder Olsen Klegseth, f. 1890, d. 1954. G. 1914 m. Anne Arntsdt. Slind fra Jørngarden 143/4, f. 1889, d. 1957. Familien flyttet til Leira i Lånke.

Barn:

 1. Tina, f. 1910 (mor: Dordi Tomasdt. Kjøsnes, Bårdgarden), g.m. An­ders Eriksen Leikvold i Lånke.
 2. Johanne, f. 21.6.1914, d. 1966, g. 1941 m. Olaf Ingmar Torstensen Bjørgum i Lånke, f. 1909. Barn: Tore, f. 1943, Per, f. 1946, Inger Anne, f. 1951.
 3. Anna, f. 19.2.1916, g. 1940 m. Nils Pedersen Møllenhus, se Sandum 83/20 under Stor-Evja.
 4. Ole, f. 21.3.1918, d. 1974, g.m. Kristine Olsdt. Nykkelmo, Nerum 65/28 under Ner-Hårstad, f. 1926, bor i Lånke. Barn: Peder, f. 1952, Ola, f. 1954, Arne, f. 1959, Inge, f. 1962.
 5. Arnt, f. 6.3.1920, g.m. Dagrunn Gustavsdt. Lunnan fra Skatval, f. 1922. Barn: Anne Tove, f. 1949, Åse, f. 1951, Per Gunnar, f. 1958.
 6. Johan, f. 24.9.1923, g.m. Bjørg Signe Reidarsdt. Riise fra Trond­heim, f. 1926. Barn: Reidar, f. 1954.
 7. Signe, f. 10.6.1925, g.m. Arnt Olsen Nykkelmo, se Nertun 65/41 un­der Ner-Hårstad.
 8. Annlaug Petrine, f. 19.8.1929, g.m. Henrik Torsteinsen Sneisen i Mostadmarka, f. 1929. Barn: Anne Brit, f. 1951, Torstein, f. 1957.

1930-1947 Peder Olsen Morset fra gnr. 70/1, f. 1887, henrettet på Kristiansten festning i Trondheim 19.5.1943. G. 1913 m. Marit Olsdt. Stugudal fra Tydalen, f. 27.8.1893, d. 31.12.1947. Om Morsetfamilien se bind 2, side 390.

 

Setra Heggen ved Østrungen ble sprengt av tyskerne etter bataljen 2. mars 1943 - se bind 2, side 392 fr.

Setra Heggen ved Østrungen ble sprengt av tyskerne etter bataljen 2. mars 1943 – se bind 2, side 392 fr.

Barn:

 1. Ola, f. 16.1.1915, g.m. Aslaug Slåtte fra Brandbu, f. 1924, og bor der. Barn: Per, f. 1949, Atle, f. 1952, Odd Håvard, f. 1953.
 2. Oddmund, f. 28.7.1916, drept i krigshandlinger ved Østrungen 2.3.1943.
 3. Reidar, f. 27.6.1918, g.m. Margit Jørstad, se Fagerlia 63/115 under Bell.
 4. Tormod, f. 1920, tok over bruket.
 5. Einar Olav, f. 9.5.1924, g.m. Margrete Strand fra Heimdal, f. 1924, bor på Stjørdal. Barn: Ingjerd, f. 1951, Magli, f. 1954, Solveig, f. 1960, Kjersti, f. 1965.
 6. Helge, f. 27.8.1926, g.m. Astrid Johnsen fra Geilo, bodde i Stokke i Vestfold. Barn: Peder, f. 1962. Se også Tinaplassen 131/21 nedafor.
 7. Trond, f. 6.9.1929, bor i Oslo.

1948-1983 Tormod Pedersen Morset, f. 27.6.1920. G.m. Eva Jørgensdt. Han­sen fra Steinkjer, f. 19.9.1929.

Barn:

 1. Oddmund, f. 1952, tok over bruket.
 2. Bård, f. 25.7.1953.
 3. Svein, f. 27.1.1955, g.m. Merle Svare fra Stjørdal, f. 9.9.1955. De

har bygd på tomt utskilt fra Kleset, Åsen. Barn: Inger, f. 1980, Ma­
rit, f. 1983, Trond, f. 1988.
1984-         Oddmund Morset, f. 5.7.1952. G.m. Karen Sandstad fra Stjørdal,

f.  11.3.1954. Barn: Karen Elisabeth, f. 1975, Tormod, f. 1985, Ingvild, f. 1987.

ASEN GNR 131/18

Tomta er utskilt fra Kleset til sønnen der, Svein Morset, f. 27.1.1955, og Merle Karin Svare fra Stjørdal, f. 9.9. 1955. Barn: Inger, f. 1980, Marit, f. 1983, Trond, f. 1988.

SKOGLY GNR 131/19

Tomta er utskilt fra Kleset til Runar Mathisen, f. i Hommelvik 13.5.1961, og Ingrid Mjåland, f. i Tydal 5.9.1964. Barn: Tina, f. 1987.

HALLEBO GNR 131/

Tomta er utskilt fra Kleset til Harry Fuglem, f. i Vikvarvet 29.7.1953, og Sis­sel Grøtte, f. på Selbustranda 27.12.1963. Barn: Robert, f. 1988.

TINAPLASSEN GNR 131/21

Tomta er utskilt fra Kleset til Helge Morset, f. 27.8.1926, og kona Astrid Johnsen, f. 8.11.1943, se også Kleset nordre 131/2. Barn: Kristina Rebekka, f. 1986.

NORDIGARDEN KLESET LNR 167B Jon Jonsen Mogård kjøpte halve Nordigarden Kleset av Ola Simensen i 1828, men etter et par år solgte han til Torsten Gunnarsen Aunet, som flyttet hit sammen med svogeren Torsten Renaldsen, som kjøpte andre halvparten av Nordigarden, se ovafor. Sistnevnte Torsten ble her bare få år, men Torsten Gunnarsen og Goro Bårdsdt. ble sittende med sin part i en mannsalder. Øko­nomien var aldri god og i 1851 ble en skogteig – gnr. 131/3 – solgt til Esten Rolvsen Rosset, Nordigarden. I slutten av 1860-åra tvang økonomien fami­lien ut og bruket ble solgt til Valdemar Steffensen, som heller ikke klarte seg.

1 1871 kjøpte Per Jonsen Kleset bruket og slik ble Nordigards-halv-partene
slått sammen igjen.

I 1866 er bruket til Torsten Gunnarsen på 41 mål dyrkajord og 17 mål natur­lig eng. Årlig avling er gitt opp til 4 t. bygg, 25 t. havre, 18 t. poteter og 25 lass høy og i tillegg kom 33 høylass fra markaslåtten. Begge Nordigardsbruka hadde setrer felles med Ustigarden Kleset. Bruket til Torsten kunne fø 1 hest, 6 kyr og 17 småfe. Det kunne hogges 2 tylfter tømmer og 2 favner stokkved årlig i skogen, mens det fra den fraselte skogteigen kunne avvirkes

2 tylfter tømmer og 1 favn ved.

Brukere

1828-1829 Jon Jonsen og Ingeborg Jonsdt., se Mogarden.

1830-1866- Torsten Gunnarsen fra Øver Aunmoen, f. 1801, d. 18    . G. 1831 m. Goro Bårdsdt. Kolset fra Nordigarden, f. 1811, d. 18    . Familien bodde senere på Stormyråsen på Hårstad og Eidemsnesset.

Barn:

 1. Sessil, f. på Kolset 1830, g.m. Jon Torstensen Vokkodden på Eidem.
 2. Gunnar, f. 1832, g.m. Maren Halvardsdt. Bergsnesset, se Krokmoen (Løkvang) under Berge.
 3. Marit, f. 1834, g.m. Nils Olsen Solemsrabben, se Trøjardet under Solem.
 4. Agnis, f. 1838, d. 1839.
 5. Bård, f. 1846, g.m. Ingeborg Persdt. Nesten, se Eidemsnesset.
 6. Kari, f. 1850, g.m. Per Sjurdsen Eidemsgjerdet, se Pe-Sjurdsrommet på Stormyråsen under Øver-Hårstad.

-1870 Valdemar Steffensen og Marit Jonsdt., se Røssetmoan (Børstad).

KLEGSETH ØSTRE GNR 131/6

Tomta er utskilt fra Kleset 131/2 i 1934 til søskena Ragnhild, Jørgen, Johan­na og Brynhild Klegseth, og det ble bygd her samme året. Fra 1945 var bro­ren John Olsen Klegseth, se Kleset nordre 131/2, f. 27.2.1897, d. 30.3.1963, eier. G. 1950 m. Bertha Antonsdt. Grandal fra Fåberg, f. 9.8.1903.

På skitur til Brannvollen ved Slindvatnet i 1921. 1. rekke: Ole Hårstadmo, John P Kulseth, Jon Klegset. 2. rekke: Haldo Engset, Marit Hoem, Brynhild Klegset, Ingeborg Klegstad, Ingeborg Bergehaug. 3. rekke: Bjarne Hoem, Arne Hårstadmo, Renald Klegstad, Paul B. Hårstad. 4. rekke: Ole Hoem, Renald og Halvard Hoem, Gustav Hoem, Ole P. Klegset, Ole P. Kulseth.

På skitur til Brannvollen ved Slindvatnet i 1921. 1. rekke: Ole Hårstadmo, John P Kulseth, Jon Klegset. 2. rekke: Haldo Engset, Marit Hoem, Brynhild Klegset, Ingeborg Klegstad, Ingeborg Bergehaug. 3. rekke: Bjarne Hoem, Arne Hårstadmo, Renald Klegstad, Paul B. Hårstad. 4. rekke: Ole Hoem, Renald og Halvard Hoem, Gustav Hoem, Ole P. Klegset, Ole P. Kulseth.

I 1967 ble Odd Norvald Pedersen Nervik fra Evsjø 115/14 i Flora, f. 2.9.1935, eier. G.m. Ragnhild Johnsdt. Eidem, se Eidemsjardet 56/12, f. 8.5.1938.

Barn:

 1. Randi Oddveig, f. 1961, g.m. Gudmund Kulseth, se Skollen 129/25 under Kolset.
 2. Per Morten, f. 1962, d. 1986.
 3. Ove Ragnar, f. 1966.
 4. May Jorid, f. 1972.
 5. Nina Oline, f. 1973.

KLEGSTAD GNR 131/4 (BÅRDSAN)

Denne plassen på Klesetengan, som i bygselbrevet til Ola Renaldsen i 1896 er kalt Bårdsplassen, hørte Nordigarden Kleset til. Bureiserne Ola Bårdsen, som plassen fikk navn etter, og Gjertrud Jonsdt., kom her i midten av 1790-åra. Sønnen Jon døde barnlaus, men var gift med enke, Marit Nilsdt., som hadde sønnen Renald med seg og fra ham stammer de senere brukerne på plassen. Den ble utskilt under navnet Klegstad til husmannen Ola Renald­sen, som fikk skjøte fra Ola Jonsen Klegseth i 1917 for 1 800 kroner. Sju år senere fikk han skjøte på en ny part, Klegstad vestre 131/5, fra John Olsen Klegseth for 1 200 kroner. Magerøya 76/12 ble kjøpt fra Ustpå-Jardet Berge i 1916, og er 9 da dyrkajord.

I 1875 var husdyra på plassen 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer, 4 geiter og 1 gris og utsæden 1 kvarter bygg, ½ t. havre og 1 ½ t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 4 sauer og 1 gris på bruket. Det er 24 da dyrkajord.

Brukere

-1797-1836 Ola Bårdsen fra Nistoggo Kolsetmoen, f. 1765, d. 1836. G. 1794 m. Gjertrud Jonsdt. fra Oppistoggo Mebost, f. 1766, d. 1845, som i unge år tjente hos madam Bergersen på Hårstad.

Barn:

 1. Bård, f. på Kolsetmoen 1794, g.m. Mali Bardosdt. Liatrøen, se Klesetplassen (Skulplassen).
 2. Jon, f. 1797, d. 1802.
 3. Bersven, f. 1799, g.m. Mali Olsdt. Aftret, drev plassen her i ti år sammen med foreldra hans, men flyttet over grensa og ryddet plas­sen Vollen på Hoemsengan, se der.
 4. Jon, f. 1802, tok over plassen.
 5. Kari, f. 1807, død som spedbarn.

1837-1863 Jon Olsen, f. 1802, d. 1876. G. 1842 m. Marit Nilsdt. Kolsettrøen, f. på Velvansmoen 1807, d. 1887, som var g. I m. Ola Renaldsen Kalvtrøen på Kolset og hadde sønnen Renald, f. 1838, med seg, se nedafor. Jon og Ma­rit fikk i 1842 tvillinger, den ene dødfødt og den andre, Ola, døde som spedbarn.

1864-1895 Renald Olsen, f. på Kolsettrøa 1838, d. 1895. G. 1864 m. Goro Pålsdt. Hårstadengan fra Haftordsan, f. 1838, d. 18    .

Barn:

 1. John, f. 1864, d. 1871.
 2. Barn som døde udøpt i 1866.
 3. Ola, f. 1867, tok over plassen.
 4. Paul, f. 1868, d. 1870.
 5. Gurine, f. 1870, g.m. Nils Tomassen Aune, Nygarden Sæter 136/19.
 6. og
 7.  Paul og Nils, tvillinger, f. 1871, døde som spedbarn.
 8. Sigrid, f. 1873, d. 1875.
 9. John, f. 1874, d. 1941, reiste til Amerika i 1900, g. 1905 m. Christi­na Johnson, f. i Sør-Dakota 1877, d. 1946. Barn: Gladys Irene, f. 1906, d. 1911, Amalia Regina, f. 1908, Josephine, f. 1910.
 10. Paul, f. 1876, d. 1878.
 11. Nils, f. 1878, reiste til Amerika sammen med broren John i 1900, begge bosatte seg i Nord-Dakota.
 12. Paul, f. 1880.
 13. Marit, f. 1881, g.m. Bjørn Olsen Berge, Ustpå-Jardet 76/3.
 14. Peder, f. 1883, død som spedbarn.
 15. Johanna, f. 1885, reiste til Amerika i 1906, g.m. Karl Nilssen Flønes, Tangtrøa, bodde i Sør-Dakota.

1896-1927 Ola Renaldsen, f.  1867, d. 24.6.1937. G.  1896 m. Berit Gunnarsdt. Rolsetbakken fra Ysterbakkan, f. 1870, d. 17.2.1955.

Barn:

 1. Johan, f. 1893 (mor: Anne Nilsdt. Ryggen), reiste til Amerika i 1914.
 2. Renald, f. 10.3.1897.
 3. Marit, f. 11.7.1900, g.m. Johan Bernhard Jonsen Hoem, Bersvendsheim 73/4.
 4. Gunnar, f. 1903, tok over bruket.
 5. Johan, f. 5.3.1909.

1928-19     Gunnar Olsen Klegstad, f. 7.4.1903, d. 19.11.1981. G. 1930 m. Ingeborg Kristine Olsdt. Engseth fra gnr. 65/21  under Ner-Hårstad, f. 1.7.1906, d. 8.10.1982.

Barn:

 1. Ole, f. 1932, tok over bruket.
 2. Johanna, f. 21.5.1934, g.m. John Røstadli i Leksvik, f. 1931. Barn: Roger, f. 1964, Inger Jorid, f. 1969.

19    – Ole Gunnarsen Klegstad, f. 21.3.1932.

KLESETMOEN GNR 131/8 (KLESETENGAN)

Dette var husmannsplass under Nordigarden Kleset til i 1948, da den ble utskilt til brukeren her, Nikolai Olsen Klegseth, som fikk skjøte for 2 500 kroner. Den var en av de eldste plassene under Kleset og en må tilbake til omkring 1770 for å finne bureisertida. Plassen har gått under navnet Prostann, usikkert av hvilken grunn. 11875 er den kalt Klesetengan, men i bygselbrevet til Jon Olsen tre år senere, er det Klesetmoen.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 5 sauer og 4 geiter på plassen og utsæden var 1 åtting bygg, ½ t. havre og 1 t. poteter. Omkring 1955 var det ku, kalv, sau og gris på bruket, ett av hvert. Det var 11 da dyrkajord.

Brukere

-1772-1826 Jon Torgersen d.e. fra Langset, f. ca. 1738, d. 1814. G.I 1765 m. Berit Halvardsdt. d.e. fra Ner Litj-Evja, f. ca. 1738, d. 1784. G.II 1784 m. Marit Jonsdt. Sandvik fra Haldoplassen, f. 1748, d. 1803. G.III 1804 m. Agnis Pålsdt. Hårstad fra Stormyråsen, f. 1777, d. 18 , taus på Bell, som var førti år yngre enn han. Barn i 1. ekteskap:

 1. Per, f. på Litj-Evja 1765, død før 1792.
 2. Torger, f. på Velve 1767, d.  1788.
 3. Kari, f. på Velve 1770, tjente hos prokurator Laulund på Nord-Tiller i Tiller 1792.
 4. Agnis, f. 1774, g.m. enkmann Ola Jonsen Mogård, Nordigarden.
 5. Marit, f. 1778, tjente i Strinda i 1792.

Barn i 3. ekteskap:

 1. Marit, f. 1804, tok over plassen.
 2. Kirsti, f. 1808, g.m. enkmann Ola Olsen, se nedafor.
 3. Berit, f. 1813, d. 1814.

1827-1843 Marit Jonsdt., f. 1804, d. 1843. G.1826 m. Ola Olsen fra Krokstadsvea, f. 1799, d. 1881, som var g.II m. Kirsti Jonsdt. Barn: Jon, f. i 1. ekteskap 1838, tok over plassen.

1844-1871 Ola Olsen, enkmann etter Marit Jonsdt. Klesetmoen. G.II 1844 m. Kirsti Jonsdt., søster til første kona, f. 1808, d. 1854. G.III 1855 m. Gjert­rud Jonsdt. Hoemsengan, f. 1815, d. 1879, som var g.I m. Jon Persen, se Vol­len under Hoem.

Barn:

 1. Ola, f. i 2. ekteskap 1844, g.m. Goro Jonsdt. Moslettmoen, se Kolsetj ardet.
 2. Jon, f. i 3. ekteskap 1855, g. i Moholt kirke 1885 m. Ingeborg Anna Sakariasdt. Mønes fra Verdalen, f. 1856.
 3. Bersven, f. 1858, g. i Moholt kirke 1880 m. Gollaug Sivertsdt. Ho­vin fra Horg, f. 1858. Barn: Inga Gjertine, f. 1878, d. 1922, g.m. Anders Thoresen, f. i Trondheim 1871, d. 1955. Barn: Godtfred, f. 14.1.1914, og Gunvor, f. 6.1.1917, begge oppfostret på Høgåsen i Sjø­bygda, Marie, f. 9.5.1919, oppfostret på Egga i Sjøbygda, se Heimly 30/45 under Setsås.

1872-1889 Jon Olsen, f. 1838, d. 1882. G. 1872 m. Ingeborg Pålsdt. Hårstadengan fra Haftordsan, f. 1845, d. 28.12.1919.

Barn:

 1. Nils, f. 1866 (far: Per Nilssen Bårset, Fiskarplassen), tok over plassen.
 2. Ole, f. 1872, tok over plassen.
 3. Paul, f. 1875, d. 1876.
 4. Paul, f. 1876, d. 1898.
 5. John, f. 1879, død som spedbarn.
 6. Marit, f. 1881, d. 1882.

1890-1899 Nils Persen Hårstad, f. 1866, d. 1898. G. 1890 m. Brynhild Olsdt. Kolsettrøen f. på Såmstadberget 1870, se Kolsettrøa under Ustigarden Kolset, som reiste som enke til Amerika i 1900, der hun ble g.II m. Anders Anders­sen Eidem, Nordistoggo Yster-Eidem, og hadde tre barn. Nils og Brynhild tok over plassen etter mor hans.

Barn:

 1. Gurina, f. 1891, fulgte mora til Amerika, g. 1913 m. Paul Mikalsen Eidem, f. i Minnesota 1893, se Brennhaugen på Eidem.
 2. Oline, f. 1892, fulgte mora til Amerika.
 3. Ingeborg Marie, f. 1895, fulgte mora til Amerika, gift Olson.
 4. Johan, f. 1897, død som spedbarn.

1900-1939 Ole Jonsen, f. 1872, d. 1943. G. 1898 m. Kari Guttormsdt. Langlistrøen, f. 1875, d. 21.1.1917.

Barn:

 1. Berit Kristine, f. 24.12.1898, d. 28.1.1913.
 2. Ingeborg Marie, f. 30.3.1901, g.m. John Olsen Bergehaug, se Tømmerås 30/36 under Setsås.
 3. John, f. 2.7.1903, død ugift 17.5.1979.
 4. Gurine Oline, f. 1906, g.m. Ole Pedersen Kulseth, Sjurdsøya 134/6 under Overvik.
 5. Nikolai, f. 1908, tok over bruket.
 6. Oline, f. 27.5.1911.

1940-         Nikolai Olsen Klegseth, f. 30.9.1908, d. 7.1.1982. G.I 1940 m.

Brynhild Olsdt. Klegseth fra Kleset 131/2, f. 10.1.1903, d. 23.10.1941. G.II 1948 m. Karen Lauritsdt. Movold, f. i Strinda 13.6.1904, d. 30.5.1991. Barn: Brynhild Nelly, f. 23.10.1941, g.m. Arvid Skjervoldsmo på Skatval, f. 1928, og har barna Brit Kristin, f. 1963, Anne Mari, f. 1966, og Randi, f. 1968.

Brit Kristin, f. 1.9.1963, er g.m. Bjarte Arve Sundal, f. i Flora i Sogn og Fjordane 23.2.1961. Barn: Jannicke, f. 1981, Veronica, f. 1984.

GLENNTRØA (GLENNAN)

Husmannsplassen Glenntrøa eksisterte til i midten av 1930-åra og hørte Kleset 131/2 til, dvs. Nordigarden. Det er ikke så sikkert at den var fortsettel­se av plassen Glennan i 1700-åra, et plassnavn som også ble brukt skriftlig, som familienavn. Det er mulig at Simen Olsen og Marit Ingebriktsdt. ryddet fra nytt av da de i 1827 måtte gi opp Nordigarden. Glennan var en av de eldste husmannsplassene i bygda.

11875 hadde Halvard Simensen og Marit Persdt. Glenntrøen, som plassnavnet da er skrevet, 1 ku, 4 sauer og 4 geiter, sådde 1 åtting bygg og 3 åttinger havre og satte 1 ½ t. poteter.

Brukere

-1701-1717- Per Olsen fra Sesseng, f. ca.  1646, d.   1717. G.m. Ingeborg Persdt., som visstnok var fra Kleset eller av slekta der.

Barn:

 1. Ola, f. ca. 1678, g.m. enke Marit Pålsdt. Kolset, Ustigarden, og kom dit.
 2. Kari, f. ca. 1680, g.m. Bjørn Jonsen Rena, Ustigarden.
 3. Per, f. ca. 1688, g.m. Ingeborg Gunnarsdt. Sæter og kom dit.

-1726-1730- Jon Haldorsen, f. ca. 1685, var visstnok halvbror til Bård Kjøsnes og tjente på Overvik i 1701. G.m. Anne Olsdt. fra Nordigarden Røsset, f. ca. 1690, dit familien snart flyttet. Jon og Anne døde visstnok ca. 1740.

Barn:

 1. Haldor, f. 1726, oppfostret på Røsset, g.m. Margret Jørnsdt. Slind, se Røssetsvea.
 2. Ingeborg d.e., f. 1727, g.m. enkmann Pål Gunnarsen Beilet.
 3. Ingeborg d.y., f. 1730, g.m. Per Tomassen Sandvik, Nordigarden.
 4. Kirsti, f. på Røsset 1733, g.m. Sven Halvardsen Lille-Evjen, se Litj-Evjtrøa.
 5. Ola, f. på Røsset 1735.
 6. Bård, f. ca. 1736, g.m. Anne Persdt. Røssethaugen og kom dit.

-1758 Per Olsen fra Nygarden på Moslett, f.ca. 1695, d. 1758. G. 1720 m.

Barbro Fredriksdt. fra Bortigarden Uglan, f. ca. 1696, død på Stokkan 1768. Barn (alle født på Moslett):

 1. Kari, f. 1721.
 2. Kari, f. 1723.
 3. Ingeborg, f. 1725, d. 1729.
 4. Ola, f. 1730, tok over plassen.

1758-1775- Ola Persen, f. 1730, omkom i Nea natt til 20.11.1775, sammen med Ola Olsen Røsset, Ustigarden. G.ca. 1755 m. Ingeborg Rolvsdt. Rønsberg d.e. fra Listo, f. 1730, død på Velve 1807, som flyttet til slekta si på Nordigarden Røsset før 1792, der hun også bodde i 1801.

Barn;

 1. Barbro, f. ca. 1756, tjente på Moslett, bodde senere på Røsset, der hun hadde ei stue, død ugift 1831. Barn: Mali, f. 1776 (far: Gunnar Jenssen Hoemsenan), tjente på Kleset, d. 1802.
 2. Rolv, f. 1758, losjerte hos mora og søstera på Røsset, død ugift 1825.
 3. Kirsti, f. 1760, g.I m. Per Jonsen Hårstadbrottet, II m. Ola Olsen Stubbhaugen.
 4. Per, f. 1762, d. 1773.
 5. Ingeborg, f. 1764, død som spedbarn.
 6. Ingeborg, f. 1767, d. 1769.
 7. Ingrid, f. 1769, d. 1773.
 8. Ingeborg, f. 1772, d. 1773.
 9. Ola, f. 1775, d. 1777 (oppkalt etter laren som da var død).

-1801-1823 Kristen Sjurdsen fra Haukåsen eller Jervan ved Jonsvatnet, f. ca.

1763, d. 1823. G. 1800 m. Ingeborg Persdt. fra Balstadtrøa (Skultrøa), f. 1771, død på Fuglem 1832, som hadde tjent på Tronset. De hadde ei dødfødt jente i 1800, men flere barn ble det ikke.

1828-1858 Simen Olsen, f. 1790, d. 1864. G. 1816 m. Marit Ingebriktsdt. fra Bortigarden Kolset, f. 1794, d. 1877. De hadde først hatt heimbruket hans, Nordigarden Kleset.

Barn:

 1. Ola, f. 1816, d. 1819.
 2. Ingebrikt, f. 1817, g.m. Gjertrud Olsdt. Kolsetmoen, se Bortigarden Kolset.
 3. Ola, f. 1820, g. 1845 m. Gunhild Grimsdt. Rønsbergs-Markåen, Ustpå, f. 1821, flyttet ut.
 4. Kari, f. 1822, g. 1854 m. Gunnar Eliassen Øfstigjerdet i Hegra, f. 1833. Barn: Ola, f. 1846 (far: Mikkel Jonsen Stigen), Ellen Gurina, f. 1854, Martha, f. 1856, Sirianna, f. 1860, Peter, f. 1862.
 5. Brynhild, f. 1825, d. 1885, g. 1859 m. Andreas Jonsen Valdan fra Horg, f. 1823, bodde på Skjetnhaugen (i Tiller?): Barn: Marit, f. 1850 (far: Jon Olsen Overvik, Haugen), Jørgine, f. 1857, Johan, f. 1861.
 6. Mali, f. 1827, g. 1861 m. Elias Eliassen Svortesplassen fra Lånke, f. 1827, bodde på Husbymyra i Stjørdalen. Barn: Ellen, f. 1862, Sivert, f. 1864, Marie, f. 1869.
 7. Berit, f. 1830, d. 1853.
 8. Halvard, f. 1833, tok over plassen.
 9. Marit, f. 1839, reiste til Mostadmarka i 1875.

1859-1908 Halvard Simensen, f.  1833, d.  17.4.1909. G.  1860 m. Marit Persdt. Stenhaugtrøen fra Grøtem, f. 1834, d. 29.11.1925, som hadde tjent på Kolset.

Barn:

 1. Marit, f. 1861, g.m. Anders Estensen Kolstad, Framistoggo Kolsetmoen.
 2. Sivert, f. 1863, g.m. Anne Jonsdt. Kolsetmoen, se Sessengsvea (Berg). Barn: Johanna, f. 1887 (mor: Kirsti Jonsdt. Bell, Putten), reiste til Amerika i 1908.
 3. Peder, f. 1866, g.m. Ingeborg Renaldsdt. Stokksveen, se Hoemsengan og Såmstadberget 138/5.
 4. Brynhild, f. 1870, tok over plassen, død ugift 19
 5. Berit, f. 1876, tok over plassen, død ugift 23.1.1930.

1909-1934- Brynhild og Berit Halvardsdt. Klegseth. Fostersønn: Johan Al­fred Nygård, f. i Leksvika 12.10.1914, g.m. Ruth Anny Henriksen, f. i Strin­da. Barn: Eva Margrethe, f. 1944, Jorunn Olaug, f. 1946, Kjell Morten, f. 1959.

KLESETÅSEN

Da Ola Persen og Ingeborg Persdt. i 1846 fikk tinglyst bygselbrev på plassen Klesetåsen i 1846, var det gitt av Tomas Olsen. Dvs. at plassen hørte Nordi­garden til. Da familien her i 1858 flyttet til Morsetjardet, ble plassen lagt øde.

Brukere

-1801-1807 Ola Olsen fra Morset, f.ca. 1754, d. 1807. G. 17 m. Marit Persdt. fra Stubbe, f. på Såsodden 1763, d. 1844, som hadde tjent på Kyllo. Hun ble g. II 1808 m. enkmann Anders Torsetnsen Kjøsnesnesset og III 1821 m. Pål Sjurdsen Hovsmoen. Barnlause eksteskap.

1808-1827 Per Olsen, f. ca. 1771, d. 1839, hadde tjent på Kleset, men var visstnok innflytter. G. 1799 m. Kari Jonsdt. fra Nordigarden Kolset, f. på Tronset 1772, d.  1834. Barn (begge født på Kolset):

 1. Ola, f. 1800, tok over plassen.
 2. Jon, f. 1803, g.m. Gjertrud Jonsdt. Hoemsengan, Vollan, og kom dit. (Hun ble g.II m. enkmann Ola Olsen Klesetengan).

1828-1858 Ola Persen, f. 1800, d. 1861. G. 1823 m. Ingeborg Persdt. Gullset fra Orsgarden, f. 1798, d. 1865. De flyttet med dattera til Morsetjardet og der døde de.

Barn:

 1. Per, f. 1823, g. 1854 m. Ingeborg-Anna Andersdt. Eidem fra Lånke, f. 1828, bodde på Presthus i Stjørdalen.
 2. Helke, f. 1829, g.m. Nils Persen Krokstad, bodde her på Klesetåsen til i 1858, da de flyttet til Morsetjardet, se der.