OVERVIK

Print Friendly, PDF & Email

Som en del av gamle Vikagården, som i sin tid ble delt i Overvik og Nervik, er det meste om Overvik i gammel tid å finne under Nervik. Det er sjelden å finne gamle former for Overvik-navnet før omkring midten av 1660-tallet, da vi finner f.eks. »Offuerviggen« (1647), »Øffuerwigen« (1665) og »Ofr Vigen« (1700). Allerede i 1723 finner vi navnet »Overvig«.

I 1723 ble ellers Gunder Overviks gård beskrevet slik: »I bag- og Sollie, vis til Korn, skarp til eng. Tager Skade af Elvebrud, lætvunden«. Enkens gård var »af lige beskaffenhed«.

I 1746 ble det ført en avfellingssak for Overvik, altså nedsettelse av land­skylda på grunn av skade på gårdens grunn. Dette var en alvorlig sak, for nedsettelse av skylda betydde automatisk en nedsettelse i de årlige skatter, så både sorenskriver, lensmann og takstmenn deltok.

Oppsitterne hevdet at siden 1720 hadde Nea til stadighet brutt ut gårdens england, som i sin helhet lå på Vikaengene – Overviks vald nådde jo ikke ned til Selbusjøen i Vikvarvet. Arealet som var brutt ut ble angitt i nøyaktige mål og oppsitterne mente at de nå kunne fø 2 hester, 11 kyr og 10-11 småfe mindre enn før elvebruddet, dessuten var åkerland til en 2 tønners utsæd tapt. Går­dens skyld ble da også halvert eller »avfelt« fra to til ett spann.

Overvik hadde i gammel tid matrikkelnummerene 675 (nordre) og 676 (søn­dre) – begge var fullgårder og var tilsammen på 2 ½ spann. I 1838 ble dette omgjort til løbenummer 170 og 171 (nordre) og 172 (søndre) på tilsammen 9-2-5 skylddaler. Femti år senere fikk gårdene gnr. 134 og 135 og utgjorde 19,73 skyldmark.

Leidangsskatten var gjennom flere hundre år 36 mark smør og 51 mark mel på hele Overvik.

 

Husdyrbestanden:

hester

storfe

småfe

griser

1657

4

34

34

4

1723

4

23

22

1802

4

23

48

1866

4

36

126

4

Korntienden er oppgitt til 9 tønner i 1666. I 1723 er utsæden satt til 19 tønner, i 1802 til 14 tønner og 1866 til 22 tønner. Høyavlinga var 162 lass i 1723, 304 lass i 1866. Folketallet var 35 i 1801, 81 i 1855.

Eiere

Den norske adelsslekten Bjelke, som hadde sin setegård på Austråt på Ørlandet, er ennå i 1647 ført som eier av Overvik. Trolig var dette et eierfor­hold som gikk flere hundre år tilbake i tiden.

I 1647 hadde imidlertid Caspar Cristophersen Schøller fått utlagt Overvik som pant for et lån til Bjelkene, og 14 år senere var gården gått inn som Caspars odel. Gården gikk deretter, før 1670, i arv til sønnene Christopher og Eilert Caspersen, som eide hvert sitt bruk. I 1695 fikk president Angell kjøpt Eilert Caspersens ene halvpart av Overvik (nordre), og via arv kom denne inn i Thomas Angells stiftelser. Schøllerene satt med den andre halv­parten (søndre) til etter 1764. Da ble også denne parten kjøpt opp og tre år senere lagt til Stiftelsene.

Brukere

På 1500-tallet kan vi ikke skille mellom brukere som satt i Overvik og i Nervik, til det er det for langt mellom hver gang gårdene kildefestes. På grunn av den senere navneskikken er det likevel overveiende sannsynlig at den Ola Ingebrigtsen »y Vicke« som i 1548 betalte 36 mark smør og 60 mark mel i leidang, var oppsitter i Overvik. Ola Vik som betalte skipsskatt i 1559 og landbohold i 1590 hørte også helst til her i gården. Kanskje er det samme mann som i 1548, skjønt da må han ha blitt skikkelig gammel.

Fra 1609 kan vi isolere brukerne i Overvik fra dem i Nervik. Dette året er Bersvend og Enken ført som brukere her, likeså i 1614.

Tre år deretter, i 1617, finner vi derimot nye brukere: Ola og Ingebrigt – en må her tenke på Ola Ingebrigtsen fra 70 år tidligere. Han kan være brødrenes, hvis de var brødre, bestefar eller oldefar. Ola og Ingebrigt kom til å sitte med bygselen i en årrekke. I 1629 betalte Ingebrigt 7 skjepper havre i tiende for Overvik nordre. Ola 6 skjepper for søndre. Ingen av dem er ført med feskatt året før.

OVERVIK NORDRE

Da Ingebrigt Overvik forsvant fra skattelisten i 1635 kom enken isteden. Hun var i 1645 ført med 2 sønner og 2 døtre. Samme år er Ingebrigt ført som husmann med kone, sønn og datter, dessuten finnes »Brønild husqvinde« i regnskapet.

Husmannen Ingebrigt kan godt være den tidligere brukeren i Overvik som er blitt »pcnsjonert« på en måte i skattelisten. I så fall må enken være enke til en annen enn ham, men ettersom det var brukerskifte i Nervik på samme tid og uklart hvem som satt hvor, kan dette være mulig.

Allerede i 1647 sitter en ny Ingebrigt som bruker i Overvik nordre. Etter alderen på sønnene Ola og Bersvend å dømme, må han ha vært født omkring 1580. Han satt med bruket ennå i 1661, men fire år senere hadde sønnene overtatt.

En mulig tredje sønn av Ingebrigt kan ha vært »01of Iwarson Øfwervijken«, som i 1658 ble utskrevet av den svenske okkupasjonshæren til krigstjeneste for svenskene i Baltikum. Han forsvant nok der borte. En annen, Jon Jonsen Overviken, ble også utskrevet, men han greide å rømme underveis og kom seg kanskje tilbake til Selbu.

Ola Ingebrigtsen var født omkring 1610 og hadde i 1665 sønnene Bersvend (1656), Gunder (1659) og Ingebrigt (1664). Bersvend må være frukten av det leiermål Ola hadde med »sin Echteqvinde førend de komb udi Echteskab«. Dommen falt i 1657 og boten ble rimelig mild, 2 daler.

Bersvend Ingebrigtsen var en tre-fire år yngre enn broren og hadde sønnen Ingebrigt Bersvendsen født 1664. Ved manntallet i 1665 var Svend Olsen, født 1605, dreng på gården. Han hadde sønnen Ola, født 1656.

Ola satt lenge som oppsitter, mens Bersvend gikk bort mellom 1686 og 1689 og Enken kom etter ham. I 1689 ble »Ofuer Vigens mend«, Pål og Ola Olsen den yngre (søndre) og Ola og Enken Eli citert av Arn Aune fordi deres krøtter hadde ett opp 8 lass høy for ham i almenningen, trolig i traktene ved Råvollen. I år 1700 bygslet Gunder Olsen 1 ½ spann av president Angell, blant an­net med betingelsen i leilendingskontrakten at han måtte levere  3/4 stabel bord til Slindsaga som restanse på bygselen.

Gunder Olsen var født i 1655 og er ikke ført med sønner i manntallet av 1701. Det er ikke usannsynlig at Gunder Olsen var sønn av Ola Ingebrigtsen i Overvik søndre, skjønt han ifølge manntallet fra 1665 var født i 1659. Avvik på 5-10 år i to ulike tellinger forekom ofte, dengang.

Bind6-korrektur-38

President Albert Angell kjøpte bruket på auksjon etter Christoffer Casparsen Schøller i 1695. Fra sønnen Lorentz Angell gikk eiendommen i arv til vitenskapsmannen Peter Fr. Suhm. Da han reiste tilbake til Danmark, ble i 1764 Th. Angell eier og Overvik kom med i Stiftelsen.

I 1723 er det oppgitt at bruket kunne fø 2 hester, 8 kyr, 4 ungnaut, 6 sauer og 6 geiter og årlig høyavling var 80 lass og dessuten ble det betalt 16 ski. engskatt for slått i allmenning. Utsæden var ½ t. bygg og 8 t. havre og bruket hadde part i kvern. Seter var det også. Det var Gunnar Olsen som ennå satt som bygselmann, men nå delte han mellom sønnene Ola og Nils, som hver tok over 1 spann. Bruket, som visstnok ble kalt Nordigarden, ble Haugen og Nordistuggo.

Brukere -1665-1686- Ola Ingebriktsen, f. ca. 1610, hadde iallfall tre sønner:

 1. Bersven, f. ca. 1654, tjente heime, d. 1719.
 2. Gunnar, f. ca. 1658, tok over hele bruket.
 3. Ingebrikt, f. 1665, g.m. Marit Bjørnsdt. Lien, se Oppigarden Stor-Evja.

-1701-1728 Gunnar Olsen, f. ca. 1658, d. 1731. G.I m. Ollaug (Ulu) Nilsdt., d. 1719, enke etter Anders Nilssen Jamt på Flønes. G.II 1721 m. Ingeborg Gunnarsdt., død før 1732.

Barn, alle i 1. ekteskap:

 1. Ola, f. 1701, g.m. Kari Torstensdt. Kjøsnes, tok over halve bruket, se Vikahaugen nedafor.
 2. Nils, f. 1705, g.m. Marit Jonsdt. Størset, tok over halve bruket, se Nordistuggo nedafor.
 3. Ingebrigt, f. 1707, død som spedbarn.
 4. Gjertrud, f. 1709, g.m. Ola Ivarsen Samstad, se Såmstadberget.
 5. Marit, f. 1712, d. 1714.

OVERVIK NORDRE GNR 134/1 (VIKAHAUGEN)

Etter delinga av Overvik nordre var hvert bruk på 1 spann, men etter avfel-ling 2 øre 6 marklag, dvs. en firepart av hele garden. Den gamle slekta fort­satte som bygselfolk på denne halvparten av nordre helt til i 1859. Da døde Ola Persen og det kom nytt folk til gards. Han og Soffi Jonsdt. hadde barn, men det viste seg å være fallittbo etter Ola. Samme året døde sønnen Jon, 32 år gammel. Eldste sønnen, Per, var svakhelsig og døde et par år senere. Det ble ordnet slik at enka Soffi fikk et lite kår og hun og yngste dattera ble boende på Vikahaugen. Eldste dattera, Kari, var gift med Joris Chr. Norbye, men de var av økonomiske årsaker flyttet ut og da Soffi i 1883 døde, hadde hun ikke etterkommere i Selbu.

De nye her, Bersven Bårdsen og Anne Olsdt., kom fra Kvellohaugen og det er blitt sagt at det er slik at dette Overvik-bruket fikk det lokale navnet Hau­gen. Bersven var bror til Ola som kom til Såmstad. I 1920 solgte Stiftelsen bruket til bygselenka her, Sigrid Guttormsdt., men noe skog ble holdt tilbake.

I matrikkelarbeidet fra 1866 finner vi at på Vikahaugen var det 63 1/2 mål dyrkajord og 21 mål naturlig eng og årlig avling er satt til 8 t. bygg, 45 t. havre, 65 t. poteter, 30 lass høy og 44 lass fra utslåttene. Bruket hadde godt beite og fire setrer og kunne vinterfø 1 hest, 9 kyr og 30 sauer. Det var vanlig å ha gris. I skogen kunne årlig hogges 6 tylfter tømmer. I 1875 hadde Ola Bårdsen Kvellohaugen, som drev bruket for enka etter broren, Anne Olsdt.,

1  hest, 1 okse, 1 ku, 4 sauer, 11 geiter og 1 gris her, mens kårenka Soffi Jonsdt. hadde 1 ku og 3 sauer. Utsæden var 1 t. bygg, 3 kvarter blandkorn, 2  t. havre og 7 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 5 sauer og 1 gris på bruket. Det er 46 da dyrkajord og 735 da produktiv skog.

Fra Vikahaugen er utskilt: Vikaskogen østre 134/7 i 1914 til Th. Angells Stif­telse, sammen med gnr. 134/3, til sammen 475 da produktiv skog. Nordås 134/8 s.å. til Johanna A. Overvik. Vikaåsen 134/9 s.å. til Bersvend J. Over-vik. Sjurdsøya 134/10 s.å. og slått sammen med gnr. 134/6. Granås 134/11 s.å. og slått sammen med gnr. 134/4. Låmyra 134/14 i 1922 og slått sammen med gnr. 134/9. Vikheim 134/16 i 1934 til Gunnar J. Sæther. (Fra eiendommen er utskilt Vikly II 134/43 i 1965 og slått sammen med 133/11). Mosebakken 134/18 i 1943 til Valborg Cramer. Bakkeli 134/21 i 1943 til Nikolai J. Overvik. Bjørkvang 134/24 i 1947 til Nils Andersen. Bakkeli II 134/25 s.å. og slått sammen med gnr. 134/21. Nea 134/28-30, 32 og 33 i 1947/48 til Trondheim e.verk. Nordhaug 134/35 i 1978 til Ingeborg og Gunnar Overvik. Bjørkli 134/36 i 1950 til Marie B. Johansen. Sørhaug 134/37 i 1951 til Olav O. Over­vik. Opphaug 134/39 i 1954 til Haldor H. Aftret. Haugli 134/40 i 1960 til John H. Fuglem. Maurstua 134/49 i 1974 til Bjarne Overvik. Bekkebo 134/50 s.å. til Bjarne O. Mogård. Ausa 134/51 i 1975 til Selbu kommune. Sørhaug II134/54 i 1976 og slått sammen med gnr. 134/37. Haugtussa 134/59 i 19 til dattera her , Kristine Sofie og mannen Arne I. Sesseng.

Brukere

1729-1772 Ola Gunnarsen, f. 1701, d. 1759. G. 1726 m. Kari Torstensdt. Kjøsnes fra Bårdgarden, f. 1705, d. 1773. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1727, død i april 1767 og gravlagt samme dag som broren Ingebrikt. G. ca. 1756 m. Kari Andersdt. Gullset, Andersgarden, f. 1732, d. 1803, se Vikabakken nedafor. Barn: Ola, f. 1757, d. 1763, Anne, f. 1758, g.m. enkmann Jørn Olsen Slind, Jørngarden, Kari, f. 1760, d. 1773, Anders, f. 1763, d. 1768, Ola, f. 1765, se Vikabakkan nedafor.
 2. Torsten, f. 1730, g.m. enke Anne Eriksdt. Slind, Nedpå-Garden, og kom dit.
 3. Siri, f. 1732, g.m. Jon Sjurdsen Sæter.Ingebrigt, f. 1736, d. 1767, g. 1760 m. Ingeborg Haldorsdt. Berge, f. 1744, d. 1820, som var g.II m. Jon Sjurdsen Nervik d.e., Ustigarden. Barn: Ola, f. 1761, d. 1773, Kari, f. 1765, g.m. enkmann Ola Persen Engåsen, se Belljardet på Selbustranda, Goro, f. 1767, g.m. Jon Tomassen Hammer, se Sandvikstrøa.
 4. Ingeborg, f. ca. 1739, d. 1746.
 5. Hans, f. 1743, tok over bruket.

1773-1810 Hans Olsen, f. 1743, d. 1810. G. 1770 m. Berit Haldorsdt. Berge d.e. fra Ustigarden, f. 1749, d. 1817, søster til Ingeborg som var gift  med In­gebrikt, bror til Hans. De eldre brødrene til Hans, Gunnar og Ingebrikt, var døde da han fikk bruket.

Barn:

 1. Kari d.e., f. 1770, tok over bruket.
 2. Mali, f. 1773, g.m. Erik Anderssen Uglem, se Solskjennet under Uglan.
 3. Ingeborg, f. 1775, g.m. Ola Anderssen Uglem, se Vikaåsen nedafor.
 4. Kari d.y., f. 1778, g.m. enkmann Per Estensen Gullset, Orsgarden.

1796-1841 Kari Hansdt. d.e., f. 1770, d. 1842. G. 1796 m. Per Olsen Aunet

fra Oppigarden, f. 1772, d. 1841, som var dreng på Sæter. De drev bruket

i lang tid sammen med foreldra hans.

Barn:

 1. Ola, f. 1797, tok over bruket.
 2. Berit, f. 1804, d. 1822.

1822-1859 Ola Persen, f. 1797, d. 1859. G. 1821 m. Soffi Jonsdt., se Tronset, f. 1800, d. 1883. Også de drev lenge sammen med den eldre generasjonen. Mor til Soffi, enka Berit Sjurdsdt. Hovsmoen, flyttet med henne hit og døde i 1841, 64 år gl.

Barn:

 1. Kari, f. 1822, g.m. Joris Christian Jenssen Norbye, Ustigarden Nervik.
 2. Per, f.  1824, d. 1861, g.  1846 m. Siri Olsdt. Slind, Testinngarden, f. 1826, reiste til Amerika i 1868. Barn: Soffi, f. 1847, død som spedbarn.
 3. Jon, f. 1827, d. 1859. Barn: Marit, f. 1850 (mor: Brynhild Simensdt. Kleset, Nordigarden).
 4. Berit, f. 1835, bodde heime, også etter at familien gikk ifra, død ugift 1872.

1860-1883 Bersven Bårdsen fra Kvellohaugen, f. 1823, d. 1866, G. 1846 m. Anne Olsdt. fra Vikaåsen, f 1819, d. 1897. Barn (alle så nær som yngste født på Kvellohaugen):

 1. Ragnhild, f. 1846, d. 1847.
 2. Ragnhild, f.  1848, flyttet til Buvika i 1870, død ugift i 1884.
 3. Berit, f. 1851, flyttet til Strinda ca. 1869.
 4. Brynhild, f. 1853, g.m. Jon Persen Stor-Evjen, se Vikaåsen nedafor.
 5. Marit, f.  1856, d. 1883, g. 1880 m. Arnt Jonsen Hårstadengan, Blesset, død 1881. Barn: John, f. 1880, flyttet til Trondheim.
 6. Bård, f. 1860, tok over bruket.

1884-1922 Bård Bersvensen, f., 1860, d. 22.8.1903. G. 1884 m. Sigrid Guttormsdt. Lekvoll fra Lekvollrommet på Selbustranda, f. 1860, d. 6.6.1937. Barn: Bersvend og Guttorm, tvillinger, f. 1884, døde som spedbarn.

1923-1949 Rolf Guttormsen, f. i Trondheim 23.9.1895, d. 27.2.1928, var brorsønnen til Sigrid Guttormsdt., se Lekvollrommet 14/11. Mor hans, Kri­stine, f. 1857, døde her 30.8.1931. G.. 1922 m. Brynhild Inga Bårdsdt. Voldset fra Bårsetmoen 54/5, f. 25.6.1900, d. 25.11.1990.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1923, tok over bruket.
 2. Kristine, tvilling, f. 1923, g.m. Arne Ingebrigtsen Sesseng, se Haug­tussa 134/59 nedafor.

1950-         Ingeborg Rolfsdt. Guttormsen, f. 24.6.1923, og mannen Gunnar

Olsen Overvik fra Voksmyra 135/9, f. 18.3.1919.

VIKHEIM GNR 134/16

Eiendommen ble utskilt fra Vikahaugen i 1934 til Gunnar Johnsen Sæther fra Nordigarden 136/1, f. 8.11.1897, d. 26.8.1980, som s.å. ble g.m. Ingebjørg Olsdt. Guldseth fra Brua, f. 23.2.1905. De bygde her noen år senere.

Barn:

 1. Brynhild, f. 24.11.1935, g.m. Knut Trosterud, f. 1935, d. 1984, bor i Malvik. Barn: Trond, f. 1962, Håvard, f. 1965, Eli, f. 1968, Inge­bjørg Cecilie, f. 1971.
 2. Aslaug, f. 3.10.1937, d. 1982, g.m. Rolf Vestby, f. 1928, bor i Eids­voll. Barn: Anne Berit, f. 1962, Tor Kristian, f. 1964.
 3. Grete Irene, f. 10.1.1943, g.m. Reiel Folven fra Nordfjord, f. 1941, bor på Lundamo i Melhus. Barn: Anders, f. 1969, Gisken Elisabeth, f. 1971.

Vikheim ble i 1964 solgt til Arthur Gotteberg, som tre år senere solgte til Martin Pedersen Nervik fra Bergsnesset 133/5, f. 12.10.1919, død ugift 26.2.1987. Søstera Marit Nervik, f. 28.2.1917, tok over eiendommen etter ham.

BAKKELI GNR 134/21 og 25

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 i to parseller, i 1943 og 1947. Kjøpere var Nikolai Johnsen Overvik, se Voksmyra 135/9 og Ryen 137/14, f. 4.10.1895, d. 1977, og Marianne Estensdt. Overvik, se Svea (Bernan) 135/5, f. 27.4.1902, som bygde her da krigen var over. De var g. 1922 og hadde barna:

 1. Karl, f. 16.8.1922, død som spedbarn.
 2. Elvin, f. 25.8.1923, d. 17.5.1924.
 3. Elvin, f. 28.5.1925, g.m. Gerd Pedersdt. Slind fra Grubba 143/8, f. 20.2.1925, bor i Alvdal. Barn: Nils Morten, f. 1952, May Olga, f. 1956.
 4. Harald, f. 30.10.1928, g.m. Marit Martinsdt. Hofsli, gnr. 69/1, f. 5.6.1930, bor i Stjørdal. Barn: Tore, f. 1953, Magne, f. 1959, Helge, f. 1962, Jens og Erik, tvillinger, f 1967.
 5. Bjørg, f. 23.10.1932, d. 1986, g.m. Per Stageberg, f. 7.2.1933, d. 1976, bodde på Fannrem i Orkdal. Barn: Per, f. 1956, Mariann, f. 1959, Ole, f. 1962, Kari, f. 1965.

Elvin, Harald og Bjørg tok over eiendommen etter foreldra i 1976.

BJØRKVANG GNR 134/24

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 i 1947 til Nils Andersen, f. i Tydal 4.3.1923, som da hadde bygd her. G. 1947 m. Pauline Olsdt. Overvik fra Voksmyra 135/9, f 4.2.1921.

Barn:

 1. Bjørn Ove, f. 14.12.1947, g.m. Gunvor Johanne Bellsli, f. 1.10.1940. Barn: Hege, f. 1972, Hanne, f. 19    .
 2. Wenche, f. 24.10.1957, sb.m. Odd Erik Aas, f. i Tydal 30.5.1956. Barn: Karina, f. 1984.

BJØRKLI GNR 134/36 OG 54

Tomta er utskilt fra Vikahaugen i 1950 til Marie Bertine Johansen. Fem år senere  kjøpte   Thomas Renaldsen Aftret,   se  Runheim  under Nesta,   f. 15.11.1930, og bygde her. G.m. Gunvor Ingebrigtsdt. Overvik fra Vikabakkan 134/8, f. 30.1.1933.

Barn:

 1. Gunn Tove, f. 24.11.1956, g.m. Haldor Hammerhaug, senere sb.m. Vidar Bjørstad fra Fjellværøy i Hitra, f. 1959, og bor der. Barn i 1. ekteskap se Motun 33/25 under Garberg. Barn med sb. Silje, f. 1986, Tore og Morten, tvillinger, f. 1990.
 2. Rune, f. 13.5.1960, se Soltun 134/70.

SØRHAUG GNR 134/37

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 i 1951 til Olav Birger Olsen Overvik fra Voksmyra 135/9, f. 17.2.1923, og kona Jenny Klausdt. Berglund fra Tiller, f. 31.8.1927, som bygde her s.å. De var g. 1947 og har barna:

 1. Kjell Olav, f. 5.6.1949, g.m. Lisbeth Ingebrigtsen fra Sandnessjøen. Barn: Grethe, f. 1972, Kjetil, f. 1975, Lars, f. 1981.
 2. Terje, f. 25.2.1951, g.m. Inger Johanne Uthus fra Lånke, f. 1949. II m. Anne Cecilie Tjærsland fra Sandefjord, f. 1958, bor i Stavanger. Barn: Frode, f. 1974, Sissel, f. 1978, Hanne, f. i 2. ekt. 1988.
 3. Lisbeth, f. 1.5.1954, g.m. Arve Magnar Nilssen fra Hommelvik. Barn: May-Britt, f. 1975.
 4. Thor, f. 21.5.1957, g.m. Ingrid Nykkelmo fra Trondheim. Barn: Kat­rine, f. 1980, Julie, f. 1986.

OPPHAUG GNR 134/39

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 i 1954 til Haldor Brynjulf Haldorsen

Aftret fra Dalsjardet 150/2, f. 4.5.1928, og Solfrid Olsdt. Overvik fra Voksmyra 135/9, f. 15.8.1928, som bygde her. De var g. 1949 og har sønnen Svend Helge, f. 1.1.1950, g.m. Brit Helen Johnsen, f. 1953, bor i Lånke. (Barn: Asle, f. 1976, Stig, f. 1978).

HAUGLI GNR 134/40

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 i 1960 til John Haldorsen Fuglem, se Oppheim 12/6 under Fuglem, f. 28.12.1929, og kona Jorunn Bertine Olsdt. Overvik fra Voksmyra 135/9, f. 21.8.1932, som bygde her.

Barn:

 1. Harry, f. 29.7.1953, sb.m. Mona Skotvold fra Steinkjer, f. 1960, barn: Lena Skotvold Fuglem, f. 1980, senere sb.m. Sissel Grøtte, Strandheim 12/19 under Fuglem, f. 1963, barn: Robert Grøtte Fug­lem, f. 1988.
 2. Jon Håvard, f. 15.12.1959.

HAUGTUSSA GNR 134/59

Tomta er utskilt fra Vikahaugen 134/1 til dattera der, Kristine Sofie Guttorm­sen, f. 24.6. 1923, og Arne Ingebrigtsen Sesseng fra Svea 137/22, f. 17.4.1920, som bygde her. Under bygginga i 1979 ble det på tomta funnet ei mannsgrav fra Vikingtida, her både sverd og øks var bevart.

Kristine og Arne bodde 33 år i Oslo før de kom igjen til heimbygda. De ble g. 1946 og fikk to barn:

 1. Brit Kjellaug, f. 7.1.1952, g.m. Ola Kjøsnes, Strandtun 63/81, f. 1951. Barn: Ragnhild, f. 1978.
 2. Randi Ingfrid, f. 24.7.1957, g.m. Inge Gudmund Aas, Uglemstrøa 49/8, bor i Malvik. Barn: Ole Andreas, f. 1985, Mads Kristian, f. 1988.

SJURSØYA GNR 134/6

Det var husmannsfolk her ved Nea før Haldor Jonsen og Siri Bardosdt. kom her som bureisere. Den plassen hørte Nordistuggo til, mens Haldor og Siri satte seg ned under Vikahaugen. Det var i 1857 de fikk bygsle 9 mælinger av Angellske Stiftelser. Seks år senere ble naboplassen bygslet og skulle over tas når familien der flyttet. Søstrene Sidsel og Kari Haldorsdt. fikk i 1908 fornyet bygselen og i 1914 fikk de plassene utskilt som bruksnummer 6 og 10 og skjøte fra Stiftelsen for 500 kroner. Da Kari Haldorsdt. var død, solgte Sidsel og søstera Berit bruket sitt til Peder Olsen Kulseth for 1 400 kroner og kår til Sidsel til like stor sum i femårlig verdi.

I 1875 hadde husmannsfolket 2 kyr, 1 ungnaut, 12 sauer og 2 geiter og utsæ­den var 1 kvarter bygg, 5 åttinger havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 3 sauer, 1 gris og 30 da dyrkajord på bruket. I 1947 var også en part av dette bruket, Nea 134/34 utskilt til Trondheim e.verk.

Brukere

1857-1907 Haldor Jonsen fra Hovsbrenna, f. 1822, d. 26.8.1907. G. 1849 m. Siri Bardosdt. fra Hårstadmoen, f. 1826, d. 2.11.1906.

Begravelse på Sjursøya våren 1938.

Begravelse på Sjursøya våren 1938.

Barn:

 

 

 1. Sidsel, f. på Hovsmoen 1849, tok over plassen, død ugift 1938.
 2. Berit, f. 1851, g.m. Kristen Jonsen Sandvik, se Ustistoggo Kolsetmoen.
 3. Kari, f. 1858, drev plassen sammen med søstera, død ugift 22.6.1918.
 4. Gjertrud, f. 1860, d. 1861.
 5. Jon, f. 1862, d. 1885.
 6. Bardo, f. 1866, d. 1867.

1908-1917 Sidsel og Kari Haldorsdt. Sjursøyen.

1918-1925 Peder Olsen, f. 1867, d. 18.10.1948, og Sidsel Jonsdt., f. 1867, flyt­tet hit fra Jelhaugen på Kolset, se der.

1926-1947 Ole Pedersen Kulseth, f. 20.12.1902. G. 1925 m. Gurine Oline Olsdt. Klegset fra Klesetmoen 131/8, f. 15.1.1906. De tok over bruket etter for­eldra hans.

Barn:

 1. Signe, f. 19.1.1925.
 2. Peder, f. 1926, tok over bruket.

1948-        Peder Olsen Kulseth, f. 11.6.1926. G.m. Kristine Olsdt. Engseth

fra gnr. 65/21 under Ner-Hårstad, f. 14.7.1924, d. 3.10.1989. Barn: Gudrun, f. 23.6.1954, g.m. Ole Johan Vold, f. i Stjørdal. Barn: Gunn Kari, f. 1975, Mona Siri, f. 1979, Linn Mari, f. 1984.

NORDÅS GNR 134/8 (VIKABAKKAN)

Etter at Gunnar Olsen, eldste sønnen på Overvik døde i 1767, fikk enka Kari Andersdt. utlagt plassjord på Vikabakkan, men først da sønnen Ola ble vok­sen bosatte de seg her. Ola ble ingen gammel mann og det er fra enka etter ham, Mali Andersdt. og andre mannen de ætter som senere har bodd her.

I 1894 solgte enka Magnhild Ingebriktsdt. husa på plassen Vikabakkan til sønnen Peder Olsen for 250 kroner. På husmannsplassene var det slik at fol­ket sjøl eide husa, mens de hadde bygselbrev på jorda. Det er ikke tinglyst bygselbrev på plassen før i 1823, til Ingebrikt Ellevsen. I dette er plassen kalt »Vigehaugbakken«, for å markere at den hørte bruket Vikahaugen til.

I 1914 ble plassen utskilt fra Haugen under navnet Nordås og kjøpt av hus­mannsenka Johanna Andersdt., som fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelse for 750 kroner.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 10 sauer og 4 geiter på plassen og utsæden 3 åttinger bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 t. havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 4 naut og 25 da dyrkajord på bruket. Det er 93 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Lysgård 124/19 i 1943 til Anna Lysgård. Furuli 134/20 i 1944 til Nils O. Fredriksen. Furuli 134/23 i 1946 til Magnus A. Lysgård. Bakketun 124/27 til dattera her, Johanne, og mannen Ingemann Kyllotrø. Ås­heim 134/38 i 1953 til sønnen her, Birger Overvik.

Brukere

-1792-1815 Ola Gunnarsen, se Haugen på Overvik, f. 1765, d. 1815, bygde og ryddet her sammen med mor sin, Kari Andersdt., d. 1803, 70 år. Det var hun og mannen Gunnar Olsen som skulle ha hatt Haugen. Ola ble g. 1799 m. Mali Andersdt. Bergshaugen fra Gullhaugen, f. 1777, d. 1858, som var g. II m. Ingebrikt Ellevsen.

Barn:

 1. Kari, f.  1799, d. 1802.
 2. Gjertrud, f.  1801, d.  1804.
 3. Gunnar, f. 1804, d. 1805.
 4. Gunnar, f. 1805, d. 1807.
 5. Gjertrud, f. 1808, g.m. Anders Gunnarsen Stormyråsen på Øver-Hårstad.

1816-1844 Mali Andersdt., enke etter Ola Gunnarsen Vikabakkan. G.II 1817 m. Ingebrikt Ellevsen, f. ca. 1787, d. 1845, som var innflytter og hadde tjent på Orsgarden Gullset.

Barn:

 1. Magnhild, f. 1817, tok over plassen.
 2. Ola, f. 1820, d. 1821.
 3. Kari, f. 1823, d. 1824.

1845-1878 Magnhild Ingebriktsdt., f. 1817, d. 1894. G. 1838 m. Ola Persen Rønsbergs-Markåen, f. 1812, d. 1878.

Barn:

 1. Ingebrikt, f. 1838, døde i Klæbu 13.11.1855, da han falt av en hest.
 2. Per, f. 1839, d. 1840.
 3. Per, f. 1841, tok over plassen.
 4. Mali, f. 1843, flyttet til Lade i 1868, bodde i Trondheim under nav­net Vik, ugift.
 5. Gunhild, f. 1845, død ugift 1879.
 6. Ola, f. 1848, død som spedbarn.
 7. Ola, f. 1849, d. 1853.
 8. Eli, f. 1852, bodde i Trondheim under navnet Vik, ugift. Barn: Kari, f.  1875 (far: Henrik Halvardsen Nervik, Ustigarden).
 9. Kari, f. 1855, druknet i Nea 30.10.1864.
 10. Ingebrikt, f. 1858, d. 1859.
 11. Ingebrikt, f. 1861, g.i Domkirken 1883 m. Oline Rebekka Olsdt. Haugberg fra Inderøy, f. 1857, bodde i Trondheim under navnet Vik. Barn: Ole, f. 1884, Karl Reidar, f. 1890, Ingvald, f. 1892, Oskar Pe­ter, f. 1894, Bjarne, f. 1896, Karen Petrine, f. 1898.

1879-1918 Per Olsen, f. 1841, død i ulykke i tømmerskogen 9.7.1898. G. 1873 m. Johanna Andersdt. Lekvolltrøen, f. 1850, d. 9.3.1944. Barn:

 1. Ole, f. 1873, g. i Bakke kirke 1898 m. Anna Kristine Andersdt. Tangvik fra Lensvika, f. 1878.
 2. Berit, f. 1876.
 3. Magnhild, f. 1879, d. 10.11.1959.
 4. Gurina, f. 1882, sb.m. Teodor Myhre Holmen fra Trondheim, f. 1881. Barn: Gunvor, f. 1911, Peder, f. 1913, Johan, f. 1916, Tora, f. 1919.
 5. Anders, f. 1884.
 6. Peder, f. 1889, d. 26.3.1913.
 7. Ingebrigt, f. 1894, tok over bruket.
 8. Ole, tvilling, f. 1894, død etter ulykke i tømmerskogen i 1938. G.I m. Berit Tomasdt. Aftret, Hammaren 150/15, f. 1901, d. 7.10.1920. II m. Marie Berntine Bårdsdt. Volset, Bårsetmoen 54/5, f. 1908 (som var g.II m. Bjarne Johansen, Trondheim). Barn: Olga, f. 26.8.1920, g.m. Folke Sjødin, Brunflo i Sverige, og bor der, Per Johan, f. i 2.ekt. 1937, d. 1940. (I 2. ekt. hadde Marie Berntine tre barn: Brit Mari, f. 1946, Kjell, f. 1948, Bjørn, f. 1954.)
 9. Johanna, tvilling, f. 1894, d. 23.3.1914.

1919-1931 Ingebrigt Persen Overvik, f. 1894, d. 10.4.1980. G. 1919 m. Helga Bergitte Bårdsdt. Voldseth fra Bårsetmoen 54/5, f. i Lånke 1897, d. 21.6.1977. Barn:

 1. Peder, f. 1919, tok over bruket.
 2. Johanne, f. 1923, g.m. Ingemann Olsen Kyllotrø, se Bakketun 134/27 nedafor.
 3. Birger, f. 24.9.1925, død i ulykke 7.5.1982, g.m. Målfrid Guttelvik fra Stokksund, f. 1933, bor i Trondheim.
 4. Ingvald, f. 1928, g.m. Magn Hoel. Se Vikåsen 134/9.
 5. Barn: Maj-Britt, f. 1959.
 6. Ingvald, f. 1928, g.m. Magna Hoel, se Vikåsen 134/9.
 7. Gunvor, f. 1933, g.m. Tomas Renaldsen Aftret, se Bjørkli 134/36.
 8. Inger Helene, f. 31.5.1936, g.m. Ingebrigt Larssen Sivertsvold i Ålen, f. 1934, d. 1990. Barn: Lars Morten, f. 1964, Frank, f. 1965, Helge, f. 1968, Ivar, f. 1970.
 9. Bjørg Lovise, f. 4.5.1939, g.m. Sven Helge Konradsen Wuttudal fra Hommelvik, f. 1936. Barn: Stig Bjørnar, f. 1963, Knut Ivar, f. 1965, Heidi, f. 1970.

1932- Peder Ingebrigtsen Overvik, f. 25.11.1919. G. 1947 m. Signe Ma­rie Tomasdt. Moslet fra Kammen 123/2, f. 20.8.1926.

Gunnar Sæther og Olav R Overvik kjøpte bil sammen i 1927. Her ser vi de to eierne i baksetet. Bildet er tatt først på trettitallet.

Gunnar Sæther og Olav R Overvik kjøpte bil sammen i 1927. Her ser vi de to eierne i baksetet. Bildet er tatt først på trettitallet.

 

Ungdommer i festlig lag på Vikabakken.

Ungdommer i festlig lag på Vikabakken.

Barn:

 1. Ivar Helge, f. 17.3.1948, g.m. Hilde Anne Uthus, f. i Lånke 17.3.1948, bor på Hell. Barn: Paul Joar, f. 1971, Siv Ingunn, f. 1976, Espen, f. 1982.
 2. Tore Morten, f. 7.7.1959, g.m. Inger Stokke, se Torstun 134/60 nedafor.

BAKKETUN GNR 134/27

Tomta er utskilt fra Nordås 134/8 i 1947 til dattera der, Johanne Ingebrigtsdt. Overvik, f. 4.1. 1923, og mannen Ingemann Olsen Kyllotrøa fra Kyl-lotrø 93/9, f. 20.12. 1919, som bygde her et par år senere. De var g. 1945 og har barna:

 1. Oddbjørn, f. 12.1. 1946, g.m. Marit Oddveig Stokke, se Myran 90/9 under Litj-Evja.
 2. Hjørdis, f. 24.1. 1950, g.m. Harald Sandvik fra Skatval, f. 1948, bor på Hell. Barn: Terje, f. 1972, Morten, f. 1976.

TORSTUN GNR 134/60

Tomta er utskilt fra Nordås 134/8 til sønnen der, Tore Morten Overvik, f. 7.7. 1959, og Inger Stokke fra Sessengsveen 137/22, f. 19.3. 1963, som bygde her i 1988. Barn: Tove, f. 1980, Roar, f. 1982, Lise, f. 1984.

VIKAÅSEN GNR 134/9 (TRØA)

Denne plassen hørte også Haugen til, og da det gamle plassfolket i 1879 rei­ste til Amerika, fikk dattera der, Brynhild Bersvensdt., og mannen bygsel­brev fra Th. Angells Stiftelser på plassen, som i et par bygselbrev er kalt »Nordre Trøen eller Vigeraasen«. Dette var andre gangen at ei datter på gar­den ble satt ned her på Åsen som husmannskone. Også bureiserkona var fra Vikahaugen.

I 1914 ble plassen utskilt fra Vikahaugen og Jon Persen fikk skjøte fra Th. Angells Stiftelse for 800 kroner. I 1922 ble Låmyra 134/14 kjøpt fra samme bruket av Peder Jonsen for 350 kroner. Det hele ble i 1959 solgt til Ingvald Ingebrigtsen Overvik.

I 1875 var det 2 okser, 1 ku, 7 sauer og 4 geiter i plassfjøset og utsæden ½ t. bygg, ½ t. havre og 2 ½ t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut, 1 gris og 20 da dyrkajord på bruket. Det er 148 da skog.

Brukere

1808-1843 Ingeborg Hansdt. fra Vikahaugen, f. 1775, d. 1845. G. 1808 m. Ola Anderssen fra Jensgarden Uglan, f. 1778, d. 1843, som hadde tjent på Kjøsnes. Barn: Marit, f. 1808, tok over plassen.

1844-1865 Marit Olsdt., f. 1808, d. 1870. G. 1834 m. Bersven Persen Dragstbakken, f. 1812, reiste til Amerika i 1879.

Barn:

 1. Ola, f. 1834, tok over plassen.
 2. Per, f. 1838, g.I 1865 m. Ingeborg Gunnarsdt. Garberg, Oppistoggo, f. 1838, d. 1869 (enke etter Kristen Eriksen Aunet, Nergarden), hus­mannsfolk på plassen »Brenden«, som Per bygslet av Nils Olsen Overvik i 1860. Barn: Marit, f. 1866, og Kristen, f. 1868, d. 1869. Per reiste til Amerika i 1870 og ble året etter g.m. Anne Persdt. Bergsmoen, f. 1845, og fikk barna: Marie, Berntine, Ingeborg, Anna, Signe, Helen og Alma.
 3. Hans, f. 1843, d. 1852.

1866-1878 Ola Bersvensen, f. 1834, d. 1920. G. 1856 m. Marit Torstensdt. Sessengsveen, f. 1831. Familien reiste til Amerika i 1879.

Barn:

 1. Marit, f. 1857, g.m. John Persen Lekvoll, Oksdalen, reiste til Ame­rika i 1879.
 2. Bersven, f. 1862.
 3. Torsten, f. 1867, g.m. Karen Larsdt. Slind, se Reiermoen, f. 1875.
 4. Brynhild, f. 1873.

1879-1917 Brynhild Bersvensdt. fra Haugen på Overvik, f. 1853, d. 18.5.1917. 3. 1876 m. Jon Persen Evjemoen fra Nøvelbakken, f. 1849, d. 19    .De var først husmannsfolk på heimplassen hans.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1876, drev bruket sammen med broren, død ugift 1970.
 2. Peder, f. 1880, tok over bruket.
 3. Bersvend, f. 1883, tok over bruket.
 4. Arnt, f. 1890, skomaker, død ugift 20.10. 1924.

1918-1928 Peder Jonsen Overvik, f. 1880, død ugift 24.4.1929, skomaker.

1929-1958 Bersvend Jonsen Overvik, f. 1883, død ugift, drev bruket sammen med søstera Ragnhild. Bersvend hadde sønnen Peder Birger, f. 1912, d. 1938 (mor: Ingeborg Berntine Olsdt. Bergehaug).

1959-           Ingvald   Ingebrigtsen   Overvik   fra   Vikabakkan   134/8,   f.

13.10. 1928, og kona Magna Hoel fra Hadeland, f. 2.5. 1926, d. 28.6. 1983.

Barn:

 1. Jan Helge, f. 1960, sb.m. Anne Olsen, se Furuli 134/66 nedafor.
 2. Inge Harry, f. 1964.
 3. Helen Sofie, f. 1966, sb.m. Stein Emstad, Nervik 132/2.

OVERVIK NORDRE GNR 134/2 (NORDISTUGGO ELLER HEGGBAKKAN)

Husa på Nordistuggo låg rett nord for Ustistuggo, dvs. på det opphavlige Overviktunet. Den siste som bodde på den gamle tufta, var Tomas Nilssen, Stor-Tåmås de kalte. Det var neste brukerne, Nils og Kari, som bodde på Heggbakkan, som senere ble det lokale bruksnavnet.

Det var Nils Gunnarsen, den yngste av de to brødrene som Overvik nordre ble delt mellom, som tok over denne halvparten, 2 øre 6 marklag. Etterkom­mere fra Nils og Marit Jonsdt. satt med bruket helt til i 1866, men ikke stort lengre enn slektsgrena på andre halvparten, Vika-Haugen, klarte å holde på sin. De siste, Tomas Nilssen og Gunhild Gunnarsdt., reiste fra alt og bosatte seg på Byåsen, men det var egentlig foreldra hans som tidlig på 1800-tallet hadde havnet i økonomisk uføre. Joris Chr. Norbye og kona Kari Olsdt. fra Vikahaugen hadde så prøvet seg som bygselfolk, men ga opp og lot Tomas Nilssen, sønnen her få bygsle.

Da Tomas og Gunhild hadde dratt sin veg, kom den senere slekta til gards. Nils Olsen var husmannssønn fra Vikaåsen, men gift med gardmannsdatter, Kari Estensdt. Mebost. De satt fra først i husa på plassen og drev bruket deri­fra, men bygde så på Heggbakkan, slik at gamle Nordistuggotunet ble øde og navnet Nordistuggo gikk også tapt. Til sist drev Nils og Kari også halve Ustistuggo Overvik som tilleggsjord, eller avlsbruk som det ble sagt. Det var sønnesønnen, Nils Estensen Overvik, som i 1920 kjøpte bruket fra Stiftelsen.

Haugen og Nordistuggo var halvparter av opphavsbruket Nordigarden og

skylda var delt likt mellom de to, men matrikkelkommisjonen 1866 vurderte Nordistoggo som mindre verdt enn det andre og ville at den nye skylda skulle være mindre her. Det var mindre dyrkajord og bruket som Stor-Tåmås drev var »slet dyrket”, dvs. drevet, imot det andre som var »middels dyrket*. Her var 46 ½ mål dyrkajord og 27 mål naturlig eng med årlig avling på 8 t. bygg, 72 t. havre, 601. poteter og 26 lass høy og i tillegg kom 44 lass fra utmarka. Bruket hadde fire setrer felles med Vikahaugen. Det kunne fø 1 hest, 8 kyr, 30 sauer og 1 gris. I skogen kunne årlig tas ut 6 tylfer tømmer.

I 1875, det var nå kommet ny slekt til gards, var det 3 hester, 2 okser. 7 kyr. 6 ungnaut, 22 sauer, 12 geiter og 1 gris i fjøset på Heggbakkan hit husa nå var flyttet. Men den tid var Vikajardet drevet sammen med bruket her. Utsæ­den var 1 1/3  t. bygg, 2 t. havre og 2 ½  t. poteter.

Omkring 1955 var det 2 hester, 5 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer og 2 griser på bruket. Det er 57 da dyrkajord og 630 da produktiv skog.

Fra Heggbakkan er utskilt: Vikaskogen vestre 134/3 i 1914 til Th. Angells Stiftelse. (Fra den er Soppteigen 134/12 utskilt i 1920 til Halvor H. Nervik, gnr. 132/2, og Bjørndalstjennremmet 134/13 s.å. til Marit I. Nervik, gnr. 132/5). Granås 134/4 i 1914 til Jonas J. Overvik. Myrvang 134/5 s.å. til Tho­mas T. Overvik. Sjursøya 134/6 s.å. til Sidsel H. Sjursøyen. Høgtun 134/22 i 1947 til Jørgen Guldseth. Nea 134/31 s.å. til Trondheim e.verk. Mellemvik 134/41 i 1963 til Vikvarvet samvirkelag. Vikborg 134/42 i 1965 til Nils N. Overvik, sønnen her. Haugli 134/46. Bekkestua 134/52 i 1977 til Nils N. Overvik, sønnen her. Nea Betongfabrikk 134/53 og 53 s.å. til John H. Fuglem.

Brukere

1729-1767 Nils Gunnarsen. f. 1705, d. 1767. G. 1729 m. Marit Jonsdt. Størset, f. 1703. d. 1766. De tok over denne halvparten av heimbruket hans.

Barn:

 1. Gunnar, f.  1729, se nedafor.
 2. Kirsti, f.  1731, g.m. Per Arnsen Aftretsbrauten, se Yter Renåøyan.
 3. Ingeborg d.y., f. 1734, g.m. Ola Olsen Kjøsnes, Oppigarden.
 4. Ulu, f.  1737, g.m. Esten Anderssen Gullset, Andersgardcn.
 5. Jon, f. ca.  1739, tok over bruket.
 6. Ingeborg d.y., f. 1743, g.m. enkmann Per Jonsen Fuglem, Nordsto. 1757-1767 Gunnar NUssen, f. 1729, d. 1765. G.ca. 1756 m. Marit Tomasdt.

Samstad d.e., f.  1726, som var g.II m. enkmann Nils Renaldsen Gullset, Nirsgarden, og flyttet dit. Gunnar og Marit drev bruket sammen med forel­dra hans.

Barn:

 1. Tomas, f. ca. 1756, d. 1766.
 2. Marit, f. 1758, g.I m. Ola Estensen Gullset, Orsgarden, II m. enk­mann Jon Olsen Stenhaugen, Øver, på Selbustranda.
 3. Nils, f. 1762, g.m. Goro Olsdt. Uglem, se Vikaåsen nedafor.
 4. Jon, f. 1765, g.m. enke Kirsti Tomasdt. Berge, Nordigarden, og kom dit.

1768-1805 Jon Nilssen, f. ca. 1739, d. 1813. G. 1763 m. Helke Sjurdsdt. Sæ­ter, f. 1735, d. 1800.

Barn:

 1. Sjurd. f.  1764, død som spedbarn.Sjurd, f.  1765, g.I m. Gjertrud Ellevsdt. Aunmoen, se Sjurdsøya nedafor. II m. enke Anne Pålsdt. Metrøen og kom dit.
 2. Marit, f. 1767, d. 1773.
 3. Anne, f. 1769, d. 1773.
 4. Nils, f. 1771, død som spedbarn.
 5. Brynhild, f. 1772, d.  1773.
 6. Marit, f. 1774, bodde heime, død ugift 1839.
 7. Nils, f. 1777, tok over bruket.
 8. Gunnar, f. 1779, g.I m. Marit Olsdt. Uglemsåsen, II m. Ingeborg Jonsdt. Samstad, se Gunnaplassen på Hoemsengan.

1806-1828 MA Jonsen, f. 1777, d. 1845. G. 1806 m. Berit Jonsdt. Lille-Evjen d.y. fra Øver Litj-Evja, f. 1784. d. 1859. De gikk fra bruket og satte seg ned som husmannsfolk på Luggen.

Barn:

 1. Jon d.e., f. 1806, g.m. Goro Jonasdt. Solemshaugen, se plassen Bu­ret nedafor.
 2. Jon d.y., f. 1809, g.m. Katrin Jonsdt. Sesseng, se plassen Luggen nedafor.
 3. Dødfødt gutt i 1811.
 4. Helke, f. 1813, g.m. Esten Olsen Vikatrøen, se Trøa under Ustistuggo Overvik.
 5. Ragnhild, f. 1818, g.m. Tomas Hanssen Øver-Solem, se Grøtemsdalen.
 6. Tomas, f. 1822, tok over bruket.

1829-1838 Jon Nilssen d.e. og Goro Jonasdt. flyttet til Buret som hus­mannsfolk.

-1841-1851 Joris Christian Norbye og Kari Olsdt., se Ustigarden Nervik.

1852-1866 Tomas Nilssen, f. 1822, var en navngjeten kjempe og gikk under navnet Stor-Tåmås, også etter han flyttet ut. G. 1852 m. Gunhild Gunnarsdt. Nervik, Brennhaugen, f. 1828. De forpaktet bruket som foreldra hans gikk fra. Senere flyttet familien til Kystadmyran på Byåsen. Familien brukte nav­net Vigen eller Viken etter at den flyttet ut.

Barn:

 1. Berit, f. 1852, g.m. Ola Ivarsen Kråkmo fra Melhus, f. 1846. Barn: Lovise, f. 1881, Johanna Berntina, f. 1886, Borghild Marie, f. 1889.
 2. Nils, f. 1854, flyttet til Bjørnør i 1869, g.m. Antonette Sahl fra Al­stadhaug, f. 1854, bodde på Kystadmyran. Barn: Nikoline, f. 1888, Gunhild, f. 1890, g.m. Lars Olsen Kjøsnes, Nordinesset, Anne, f. 1892, Anna, f. 1895, Olga, f. 1898.
 3. Gunder, f. 1857, g.m. Anna Jensine Husby fra Buvika, f. 1860, bod­de i Trondheim. Barn: Gudrun Antonie, f. 1884, Trygve, f. 1886, Hilma Kristine, f.  1888, Lovise Augusta, f. 1891, Alf Georg, f. 1894, Reidar, f. 1898.
 4. Ingebrigt, f. 1865, g. 1898 m. Inga Marie Iversdt. Godø fra Molde, f. 1872, bodde i Trondheim. Barn: Ingrid, f. 1899.
 5. Marit, f. 1871, g.m. Enok Rødmyr fra Vanvikan, bodde på Buskleinhaugen på Leinstranda under navnet Busklein. Barn: Johannes, To­mas, Gunnar, Einar, Antonie, Georg, Gunhild, Klara, Margit og Bjarne.

1867-1880 Nils Olsen d.e. fra Vikaåsen, plass under Nordistuggo Overvik, f. 1816, d. 19.5.1899. G. 1845 m. Kari Estensdt. fra Nedpå-Jardet Mebost, f. 1825, d. 29.9.1909. De drev også heimplassen hans og bodde der til de bygde på Heggbakken. De eide halve Ustistuggo Overvik, dvs. det senere bruket Jardet.

Barn:

 1. Berit, f. 1845, død som spedbarn.
 2. Berit d.e., f. 1847, g.m. Ola Persen Kjøsnes, Nigarden, reiste til Amerika.
 3. Ola, f. 1849, g.m. Sissel Ingebriktsdt. Kolsetmoen, tok over Vikajardet etter foreldra hans.
 4. Berit d.y., f. 1851, g.m. Gunnar Olsen Slindrønningen, se Voksmyra under Ustistuggo Overvik (Vikajardet).
 5. Esten, f. 1853, tok over bruket.
 6. Guru, f. 1855, død ugift 4.11.1916. Barn: Nils, f. 1881 (far: John Ol­sen Eggaodden), se Østvik 135/6 under Vikajardet.
 7. Kari, f. 1858, g.m. Gunnar Gunnarsen Aune, Pistuggo.
 8. Nils, f. 1860, g. 1881 m. Kari Jonsdt. Rønsberg, Dersto, og reiste til Amerika samme året.
 9. Marit, f. 1863, d. 1886.
 10. Brynhild, f. 1867, d.  1878.

1879-1913 Esten Nilssen, f. 1853, d. 8.5.1929. G.I 1879 m. Berit Gunnarsdt. Aune fra Pistuggo, f. 1852, d. 4.9.1896. G.II 1898 m. Berit Tomasdt. Hoemsengan fra Svartmoan, f. 1856, d. 20.10.1925.

Barn:

 1. Karen, f. 1879, d. 19.5.1901.
 2. Brynhild, f. 1882, g.m. Gunnar Halvardsen Nervik, se Løvli 136/4 under Sæter.
 3. Kari, f. 1885, g.m. Johannes Johansen Kvello, Teigen.
 4. Nils, f. 1889, tok over bruket.
 5. Berntine, f. i 2. ekteskap 10.11.1899.
 6. Brynhild, f. 1877 (datter til Berit Tomasdt. og Arnt Jonsen Hårstad, Blesset).

1914-1961 Nils Estensen Overvik, f. 1889, d. 21.6.1961. G. 1916 m. Karen Nilsdt. Aunemo fra Aunmoen 140/4, f. 1892, d. 22.12.1965.

Barn:

 1. Bergliot, f.  12.11.1916, g.m. Erling Jørgensen, se Mobakken 27/4 på Selbustranda.
 2. Inga, f. 1918, g.m. Erling Estensen Viken, se Sveli 137/23 under Sesseng.
 3. Karen, f. 21.4.1921, g.m. Ole Paulsen Fossum, Elveli 24/8 på Selbu­stranda.
 4. Eline, f. 23.4.1925, g.m. Per Oskar Martinsen Stamnes, Stamnesåsen 26/4 på Selbustranda.
 5. Esten, f. 1928, tok over bruket.
 6. Nils, f. 1932, tok over bruket.

1962-1983 Esten Nilssen Overvik, f. 3.8.1928, død ugift 26.10:1983.

1984-         M/5 Nilssen  Overvik,  f.  4.7.1932,  og kona Ellen Margrete

Johansdt. Aftret fra Nordigarden 150/1, f. 13.6.1945. Barn; Eli Kjersti, f. 1970, Bjørgunn, f. 1973.

HØGTUN GNR 134/22

Tomta er utskilt fra Heggbakken 134/2 i 1948 til Jørgen Guldseth, f. på Lanli 1.1.1913 (sønnen til Bergitte Johnsdt. Valli Guldseth og Nils Johansen Kvellomyr), og Odlaug Johanne Olausdt. Aune, Olagarden, fra Tydalen, f. 9.6.1910, som bygde her s.å. De var g. 1935 og hadde barna:

 1. Bjørg, f. 1936, g.m. Oddbjørn Kjøsnes, se Bakkebo 143/92 under Slindan.
 2. Otto Johnny, f. 25.10.1947, g.m. Marit Hårstad, f. 10.1.1955. Barn: Cecilie, f. 1975, Bård Olav, f. 1980.

VIKBORG GNR 134/42

Tomta ble utskilt fra Heggbakken i 1965 til sønnen der, Nils Nilssen Over­vik, som bygde der. Om familien se Heggbakken Overvik 134/2. Eiendom­men ble i 1985 solgt til Jenny Annie Hoem, f. 20.6.1923, se Berglund 138/13 under Såmstad.

GRANÅS GNR 134/4 (BURET)

Dette bruket ble utskilt fra Heggbakken i 1914 til husmannen Jonas Jonas­sen, som kjøpte det for 1 000 kroner. Det var Th. Angells Stiftelser som var selger.

Det første tinglyste bygselbrevet på husmannsplassen er fra Stiftelsen til Jo­nas Jonsen i 1857, men han var andre generasjonen her. Sju år senere fikk han bygsle et tillegg fra samme bruket, dvs. fra den parten av Nordistuggo som Tomas Nilssen den tid satt med.

Bureiseren her, Jon, var bror til Tomas Nilssen. De var fra Nordistuggo, men familien måtte flytte fra, og bosatte seg som husmannsfolk på Luggen. Senere fikk Tomas Nilssen forpakte en part av bruket, og broren Stor-Jon, som skulle ha hatt Nordistuggo, fikk sette seg ned som bureiser og husmann under det. Han og Goro skal ha flyttet et bur hit som de brukte som stue og plassen fikk det lokale navnet Buret, som også en nyttet i folketellinga 1875. Da den i 1914 ble utskilt, fikk bruket navnet Granås.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 6 sauer og 3 geiter på plassen og utsæden  1/2 t. bygg, 1 t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 1 ungnaut, 3 sauer og 2 griser på bruket og 22 da dyrkajord. Det er 114 da produktiv skog. Mesteparten av dyrkajorda ble i 1984 kjøpt av kommunen til bolig­formål .

Brukere 1851-1864 Jon Nilssen d.e. fra Nordistuggo Overvik, f.  1806, d.  1864. G. 1828 m. Goro Jonasdt. fra Solemshåggån, f. 1807, d. 1865. De nevnes som inderster (losjerende) til de flyttet hit som husmannsfolk.

Barn:

 1. Nils, f.  1828, d.  1837.
 2. Jonas, f. 1831, tok over plassen.
 3. Jon, f.  1833, g.m. Marit Olsdt. Slindtrøen, se Slindtrøa under Ncdpå-Garden.
 4. Berit, f. 1836, flyttet til Bjørnør i 1851, kom heim igjen på sine el­dre dager og døde ugift 16.4.1900.
 5. Kari, f.  1839, g.m. Per Anderssen Bjørkahaugen d.y. i Flora.
 6. Nils, f. 1840.
 7. Goro, f. 1842, g.m. Ola Jonsen Moslettmoen, Brurgommoen.
 8. Ragnhild, f. 1845, flyttet til Klæbu ca. 1867, bodde senere i Trond­heim og g. der m. enkmann Nils Olsen Nervik, Nessbakken.
 9. Jente i 1848, død udøpt.
 10.  Helke, f. 1850, g.m. enkmann Ingebrikt Larssen Sletne. Hun døde som enke på Mosletta 23.1.1920.

1865-1909 Jonas Jonsen, f. 1831, d. 19.4.1911. G. 1858 m. Kari Gunnarsdt. d.e. fra Brennhaugen på Nervik, f. 1833, d. 27.4.1899.

Barn:

 1. Goro, f. 1859, d. 1862.
 2. Marit, f. 1861, g.m. John Persen Stigen.
 3. John, f. 1863, g. 1886 m. Gjertrud Olsdt. Hoem, Vollen, f. 1863, reiste til Amerika i 1888, bodde i Minnesota. Barn: Gurina, f. 1883 (mor: Marit Andersdt. Lekvolltrøen), reiste til Amerika i 1902, Johnnie, Gustav, Owid, Neis, Bernhard, Hilmer, Karen.
 4. Gunder, f. 1866, g. 1889 m. Ingeborg Persdt. Stigen, f. 1861, bodde på Frigarden i Lånke. Barn (alle født i Selbu): Kari, f. 1889, Marie, f. 1891, Johanna, f. 1893, Peder, f. 1896, Gurina, f. 1898, John, f. 1900, Gunnar Ingvald, f. 1902.
 5. Nils, f. 1870, druknet ved Teigen bru 11.12.1881.
 6. Guri, f. 1872, g. 1898 m. Hans Ludvik Nilssen Grytdal, Eidstumoen, fra Klæbu, f. i Singsås 1872, reiste til Amerika. Barn: Karen, f. 1899.
 7. Arnt, f. 1875, d. 1926, g.m. Marit Persdt. Høyas, Sanden, f. 1870, d. 1956, bodde på Stor-Ugla i Klæbu. Barn: Ole, f. 1904, Karen, f. 1908, Helga, f. 1911, Johanne, f. 1914.
 8. Jonas, f. 1877, død som spedbarn.
 9. Jonas, f. 1878, reiste til Amerika i 1900, men kom heim igjen, tok over bruket, g.m. Karen Halvardsdt. Dyrdal, se Overvik Jardet 135/2.

1910-1936 Jonas Jonassen og Karen Halvardsdt., se Vikajardet 135/2.

1937-1966 Hilmar Jonassen Overvik, f. 1.6.1913. G. 1936 m. Helga Gjertine Gunnarsdt. Nervik fra Løvli 136/4 på Sæter, f. 3.12.1916, d. 19.4.1987. De tok over bruket etter foreldra hans.

Barn:

 1. John Kristian, f. 1936, tok over bruket.
 2. Birgit, f. 1.3.1946, g.m. Torleif Kirkvold fra Tydal, II m. Hans Pet­ter Giske, bor i Trondheim. Barn: Anne Grete, f.i Lekt. 1973, Hel­ge, f. i 2. ekt. 1984.

1967-         John Kristian Overvik, f. 4.6.1936, og kona Olaug Lein fra

Skogn.

Barn:

 1. Hilde Kathrine, f. 1964.
 2. Knut Håvard, f. 1967.
 3. Elin Margrete, f. 1972.

SOLAS GNR 134/65

Olav Jarle Reitan, f. 23.3.1952, fra Fosshaug 143/79, g.m. Kristine Kirkhus,  f. 12.12. 1952 fra Ålen, bygde her. Barn: 1. Mona Veronika, f. 17.7. 1973

(mor: Else Elshaug fra Orkanger), 2. Merete, f. 8.12. 1979.

FURULI GNR 134/66

Jan Helge Overvik fra Vikåsen 134/9, f. 16.11.1960, og Anne Olsen, f. 27.11. 1966, fra Dagali 65/62 bygde her. Barn: Even, f. 1990.

MYRVANG GNR 134/5 (BURSHAUGEN)

Det lokale navnet må plassen ha fått etter naboplassen Buret. I 1875 er den kalt Litjhaugen og i 1900 Pihaugen, dvs. Oppihaugen. Den hørte Heggbakken til og ble i 1914 utskilt under navnet Myrvang og kjøpt av husmannen Tomas Tomassen for 850 kroner.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 1 ku og 3 sauer på plassen og utsæden 1 åtting bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 kvarter havre og 1 12 t. poteter. Omkring 1955 var det 3 kyr, 2 sauer og 1 gris på bruket, og 22 da dyrkajord. Det er 40 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Granheim 134/15 i 1929 til sønnen her, Peder Th. Overvik. Bjørkhaug 134/26 i 1947 til Helene Aune. Enebo 134/44 til Toralf Jarle Overvik.

Brukere 1862-1899 Tomas Eriksen fra Øvermoen på Aunet, f. 1836, d. 19.12.1899. G. 1859 m. Goro Gunnarsdt. fra Brennhaugen på Nervik, f. 1839, d. 30.1.1900. Barn (de to eldste født på Aunmoen):

 1. Erik, f. 1859, reiste til Amerika, g.m. Johanna Jonsdt. Kvelloaunet, se der. Både han og hun og eneste barnet døde 1889-91.
 2. Marit d.e., f. 1861, g.m. enkmann Gunnar Olsen Slind, Bortistuggo.
 3. Marit, f. 1865, død som spedbarn.
 4. Marit d.y., f. 1868, bodde heime, senere på Øver-Solem, død ugift 8.7.1927. Barn: I. Thomas, f. 1896, d. 1963 (far: handelsbetjent Ole Jonsen Flønes), g.m. Sigrid Tangvik, f. 1910, d. 1982, barnlaust ek­teskap. II. Gudrun, f. i Strinda 21.11.1906 (far: Johan Gunerius Lysklet), g.m. Ole Anderssen Rena, se Haugli 11/8 under Grøtem.
 5. Gunder, f. 1871, skreppehandler i Lofoten, senere handelsmann i Foldalen, g.m. Agnes. Barn: Gunnar, Gunbjørg, Karen og Ruth.
 6. Ingeborg, f. 1874, g.m. Ole Gunnarsen Kjøsnes, Nordpå.
 7. Thomas, f. 1876, tok over bruket.
 8. Gurina, tvilling, f. 1876, g.m. Peder Pedersen Solem, Sandnes 4/6.
 9. Helke, f. 1880, g.m. Sivert Haldorsen Aftret, se Nordinesset under Kjøsnes.
 10. Erik, f. 1882, død som spedbarn.
 11. Edvart, f. 1883, tok over plassen, død ugift 16.11.1908. 1900-1908 Edvart Tomassen Overvik.

1909-1942 Thomas Tomassen Overvik, f.  1876, d. 26.1.1956. G. 19      m. Anne Pedersdt. Kjøsnes fra Haugen 151/11, f. 1873, d. 9.11.1950.

Barn:

 1. Trygve, f. 1903, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1907, g.m. Marit Olsdt. Guldset, se Granheim 134/15.
 3. Edvard, f. 21.1.1909, d. 1985, g. 1938 m. Borghild Vikhammer fra Malvik, f. 1905, og bodde der. Barn: Tor-Arve, f. 1947.
 4. Helene, f. 22.1. 1911, g.m. Ole Gunnar Pedersen Aune, Aunjardet.

1943-1968 Trygve Thomassen Overvik, f. 24.9.1903, d. 15.12.1962. G. 1928

m. Marit Johnsdt. Husby fra Skaun, f. 15.9.1905, d. 5.10.1982.

Barn:

 1. Thoralf Jarle, f. 1929, tok over bruket.
 2. Randi, f. 1935, g.m. John Nilssen Guldseth, se Bjørkly 133/33 under Nervik.

1969-         Thoralf Jarle Overvik, f. 9.11.1929, og kona Sigrid Engene fra

Hemsedal, f. 25.1.1937, bor i Malvik. Barn: Rolf, f. 1960, Trygve, f. 1963.

GRANHEIM GNR 134/15

I 1929 fikk Peder Th. Overvik utskilt jord fra heimbruket Burshaugen og han og Marit Olsdt. ble bureisere her på Granheim. Det er omkring 10 da dyrkajord og 43 da produktiv skog på bruket.

Fra Granheim er utskilt: Skoglund 134/17 i 1938 til Emil E. Sæther. Kårbu 134/45 i 1970 til Kåre Sneeggen. Bjørkly 134/47 i 1972 til sønnen her, Olav Overvik. Utsikten 134/48 s.å. til sønnen Oddvar Overvik. Granly 134/56 i 1971 til Randi Formo. Aunestua 134/57 s.å. til Hegra Aune.

Brukere

 1929-1971 Peder Thomassen Overvik fra Myrvang 134/5, f.  15.8.1907, d. 5.1.1958. G. 1927 m. Marit Olsdt. Guldseth fra Bjørga 147/27, f. 26.4.1907, d. 15.5.1988.

Barn:

 1. Thorleif, f. 1928, tok over bruket.
 2. Oddvar, f. 15.5.1931, g.m. Solveig Ellefsen fra Oslo, f. 1930, og bor der. Barn: Ellen Catrine, f. 1965, Per Kristian, f. 1971.
 3. Anny Jorun, f. 5.1.1934, g.m. Torstein Nilssen Furan, Morsetjardet 71/1.
 4. Olav, f. 7.3.1938, g.m. Ella Oddny Stai fra Harran, f. 1936, bor i Steinkjer. Barn: Per Eldar, f. 1959, Odd Morten, f. 1962, Kristin, f. 1965.

1972-        Thorleif Overvik, f. 16.2. 1928, d. 27.7. 1978. G.I m.Elsa Søraunet fra Namsos. G.II m. Hariet Ovesen fra Kristiansund, f. 9.4. 1917.

Barn:

 1. Trond, f. 5.12. 1950, g.m. Rita Anny Mukebyaunet fra Oppdal, f. 1951. Barn: Monika, f. 1977, Frode, f. 1978.
 2. Kjell, f. 8.1. 1953, bor i Namsos.
 3. Roger, f. i 2. ekteskap 23.3. 1961, sb.m. Berit Jensen fra Selbu, f. 1966, bor på Heimdal. Barn: Even, f. 1989, Marika, f. 1992.

SKOGLUND GNR 134/17

Jordeiendommen, ca. 3 da, er utskilt fra Granheim 134/15 i 1938 til Emil Eriksen Sæther fra Nybakken 136/18, f. 24.3. 1904, d. 17.4. 1977, og kona Hilda Arntsdt. Overvik fra Solberg 135/5, f. 19.7. 1907, som senere bygde her og hadde også husdyr. De var g. 1928 og hadde sønnen Erling, f. 1928.

Erling Emilsen Sæther, f. 2.8.1928, og kona Solveig Mikalsdt. Haave fra Korsveien 67/18, f. 7.4.1927, tok over eiendommen i 1978.

Barn:

 1. Hjørdis, f. 5.12. 1950, d. 9.3. 1952.Erik, f. 13.10. 1952, g.I m. Randi Kjeldstad, f. 7.11. 1956. Barn: Aina, f. 1978. G.II m. Anne Johanne Uthus fra Lånke, f. 1953. Barn: Eivind, f. 1983, Lise, f. 1984.
 2. Astrid, f. 21.1. 1956, G. I m. Kjell Lillekvam fra Trondheim. Barn: Thomas, f. 1973, G.II m. Per Olov Beckstrøm fra Sverige, f. 1955 og bor der. Barn: Anders Emil, f. 1990.
 3. Rolf, 2.7. 1961, sb.m. Greta Nordhammen fra Trondheim, f. 1965. Barn: Morten, f. 1987.
 4. Bjørn, tvilling, f. 1961.

BJØRKHAUG GNR 134/26

Tomta er utskilt fra Myrvang 134/5 til dattera der, Helene Thomasdt. Aune og det ble bygd her s.å. Karen Evjemo tok over eiendommen etter mor sin, Helene, i 1976.

VIKAÅSEN

Dersom alt hadde gått sin vante gang, skulle bureiserne her, Nils og Goro, ha hatt Nordistuggo Overvik. Men Gunnar, far til Nils, døde tidlig, og mor hans ble gift igjen, og flyttet til Gullset. Som et slags vederlag fikk Nils plassjord på Vikaåsen, og hit flyttet han og Goro i 1788 da de som nygifte kom fra Uglan. Sønnesønnen Nils ble siste husmannen på plassen. Han og Kari Estensdt. bygslet en part av Nordistuggo, men holdt hus her på Vikaå­sen, som han i 1856 fikk bygselbrev på fra Th. Angells Stiftelser. De bodde her ennå i 1865, men bygde på Heggbakken og flyttet dit.

Da Nils Gunnarsen i 1788 fikk bygselbrev fra Andreas Klingenberg, forstan­der for Stiftelsen, lydde det på 4 mælinger åkerjord og »noe til Eng«. I 1875 var utsæden 1 1/8 t. havre og 1 t. poteter.

Brukere 1788-1816 Nils Gunnarsen, se Nordistuggo Overvik, f. 1762, d. 1820. G. 1788 m. Goro Olsdt., se Alset, f. ca. 1756, d. 1839, som var oppfostret hos morfolket sitt på Svenngarden Uglan, dit Nils Gunnarsen kom som tjener.

Barn:

 1. Marit, f. 1789, død som spedbarn.
 2. og 3. Gunnar og Ragnhild, f. 1790, døde som barn.
 3. Marit, f. 1792, levde i 1801.
 4. Ola, f. 1793, tok over plassen.
 5. Ragnhild, f. 1797, død som spedbarn.
 6. Gunnar, f. 1800, g.m. Mali Andersdt. Kjøsnesnesset, se Svea, plass under Ustistuggo Overvik.

1817-1841 Ola Nilssen, f. 1793, d. 1850. G. 1816 m. Berit Nilsdt. Aunet fra Pigarden,  f.   1792, d.   1865.  De bodde i åra 1842-1847 på Eggaodden i Sjøbygda.

Barn:

 1. Nils d.e., f. 1816, g.m. Kari Estensdt. Mebost, se Heggbakken på Overvik.
 2. Anne, f. 1819, g.m. Bersven Bårdsen Kvellohaugen, se Haugen på Overvik.
 3. Nils d.y., f. 1821.
 4. Ola, f. 1825, g. 1851 m. Berit Sjurdsdt. Solemshagen, f. 1828, flyttet til Strinda i 1853, bodde på Skjetnhaugen i Tiller, som de tok over etter morsøster hennes, Ålett Jonasdt., men flyttet i 1865 til Nord­land. Barn: Ola, f. 1851, d. 1853, Marit, f. 1853, Oline Bergitte, f. 1855, Ola, f. 1860, d. 1861, Odin Teodor, f. 1862.
 5. Gunnar, f. 1827, g.m. Maren Olsdt Samstadhaugen, se Trøa nedafor.
 6. Per, f. 1833, flyttet til Strinda i 1853, g.I i Lade 1858 m. Siri Olsdt. Slind, Enkjplassen, f. 1831, II i Bakke 1866 m. enke Karen Olsdt. Klett, f. Jervan ca. 1835. Barn: Ole, f. i 1. ekt. 1858, Severin, f. 1867, Bergitte Karoline, f. 1869, Olaf Gunerius, f. 1872.

1842-1865- Nils Olsen d.e. og Kari Estensdt. flyttet til Heggbakken, se der.

1875-        Berit Bardosdt. Evjtrøen, f. 1827, søster til Kristen Sessengsveen,

var den siste som bodde på plassen. Hun hadde bodd i Trondheim, og flyttet snart ut av bygda igjen. Mens hun bodde på Vikaåsen, ble datter hennes, Ka­roline Kristiansdt., f. 1861, konfirmert. Hun var senere lærerinne i Levanger.

SJURDSØYA

Den eldste plassen i Sjurdsøya, hørte Nordistuggo Overvik til. Den var ryd­det av sønnen der, Sjurd Jonsen, og etter ham fikk plassen navn. Han og Gjertrud Ellevsdt. ble ikke mange år her ved Nea. Hun døde i ung alder og tre år senere, i 1806, ga enkmannen opp plassen, som svogeren Per Ellevsen Aunmoen fikk overta. Det gikk heller ikke mange år før han ble enkmann og nå ble plassen ei tid liggende øde. Plassen ble lagt øde for godt i midten av 1860-åra, etter at husmannsfamilien flyttet til Hovsmoen.

Brukere

-1806          Sjurd Jonsen fra Nordistuggo Overvik, f. 1765, d. 1814. G.I 1792

m. Gjertrud Ellevsdt. Aunmoen fra Ølløvrommet, f. 1771, d. 1803. I 1806 ble det lyst for Sjurd og Berit Halvardsdt. Varmdal, men gifting ble det ikke. G.II 1810 m. enke Anne Pålsdt. Motrøen på Selbustranda og flyttet dit.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Jon, f. 1792.
 2. Ellev, f. 1794.
 3. Helke, f. 1797, hos faren på Motrøa i 1811.
 4. Mali, f. 1799, g.i Malvik 1827 m. Ola Evensen Storsanden, Sandtangen, f. 1802.
 5. Nils, f. 1802, d. 1803.
 6. Ola, tvilling, f. 1802.

1807-1816 Per Ellevsen fra Ølløvrommet på Aunmoen, f. 1777. G.I 1805 m. Ragnhild Olsdt. fra Ustigarden Aftret, f. 1783, d. 1815. G.II 1817 m. enke In­geborg Bardosdt. Sessengsveen og flyttet dit.

Barn:

 1. Ellev, f. på Slindan 1805, levde i 1823.
 2. Ola, f. 1808, g.I m. Brynhild Tomasdt. Lille-Evjen, II m. Berit Nilsdt. Åsan, se Bårdgarden Kjøsnes.
 3. Mali, f. 1810, død som spedbarn.

-1838-1866 Per Olsen fra Ol-Orsrommet på Kjøsnes, f. 1804, d. 1892. G.I 1834 m. Eli Persdt. fra Rønsbergs-Markåa (Ustpå), f. 1810, d. 1838. G.II 1842 m. Ragnhild Jonsdt. Hoemsengan fra Svartmoen, f. 1820, død på Røssetmoan 16.3.1915. Familien flyttet til Hovsmoen.

Barn:

 1. Ola, f. i 1. ekteskap på Kjøsnes 1834, g.m. Hanna Kroen fra Stjørdalen, f. 1837, bodde i Trondheim under navnet Kjøsnes. Barn: Jette Eline, f. 1867, Hilda, f. 1869, Johanne, f. 1873, Gunhild, f. 1880, Peder, Hans Oskar, Carl Johan Halfdan, f. 1884 (kjent musiker, ka­pellmester i Trondheim).
 2. Jon, f. 1848, g.m. Marit Persdt. Eidemsnesset, se Røssetmoén.
 3. Eli, f. 1854, se Ner Brattlia og Evjsvea.

OVERVIK SØNDRE

Ola satt med sitt bruk til 1633; da kom Erik inn som bruker istedet, og fra da av kan vi skille mellom Overvik nordre og søndre. Erik er i 1645 skattlagt bare for kone i koppskatten dette året, ingen voksne barn eller tjenerskap.

Erik Pålsen som han het ifølge manntallene fra 1665, var født 1595-1605 et­ter de samme manntall. Han hadde sønnen Pål, født ca. 1643. Anders Erik­sen, født ca. 1640, som er ført som knekt under gården i 1665, var vel også en sønn.

I 1658 ble »Jon Jonson og Olof Iwarson 6fwerwijken« utskrevet som solda­ter av den svenske okkupasjonsarmeen for å tjenestegjøre i den svenske hæ­ren som da sloss i Balticum. I rullen er Jon anført som »rymt«, så han kom seg kanskje tilbake til Selbu. Ola derimot møtte nok sin skjebne på slagmar­ken derborte. Begge var vel helst tjenere i Overvik.

Noe før 1661 må Erik ha hatt en medbraker, for dette året er både Erik og enken sambrukere i gården. I 1665 har Lars Pedersen, født ca. 1625, etter­fulgt enken. Han hadde stesønnen Jon Jonsen, født 1657. Dreng på gården var Anders, 14 år.

Noe før 1680 hadde Pål Eriksen overtatt etter far sin og Haldo etter Lars Pedersen. Om gården var delt rent fysisk i disse tiåra i siste halvpart av 1600-tallet, ver vi ikke, men det er ikke noe som tyder på nært slektskap mel­lom de to medbrukerne.

Birgitte Jonsdatter som var Påls kone døde i 1691. På skiftet blir det opplyst at hun hadde søsknene Jon Jonsen og Guri Jonsdatter. Boet var på 61 riksda­ler, men »Landherren« Andreas Schøller hadde krav i det meste.

Pål satt som bruker ennå i 1698, men da hadde enken overtatt det andre spannet av Overvik søndre etter Ola Olsen.

Omkring århundreskiftet er forholdene uklare her. I manntallet i 1701 er Lars Pedersen (1661) ført som bruker og med medbrukeren Lars Kjellsen (1625). Denne siste er ført med sønnene Nils (1662) og Ola (1671).

I 1706 fikk Anders Pedersen bygsel av Schøller på den del av Overvik søn­dre som Ola Larsen og Lars Pedersen tidligere hadde bebodd. Disse to mente seg mer berettiget til bygselen enn Anders, men de nådde tydeligvis ikke fram med sin protest. Aret etter gikk Anders Pedersen til sak mot Lars Kjell­sen fordi denne ikke ville fravike bruket, skjønt Anders hadde bygselbrev på det fra Schøller. Lars hevdet at han hadde muntlig avtale med Anders Schøl­ler på bygselen, men da han ikke kunne vise fram noe skriftlig, ble han dømt til å gå fra gården.

Bruk I

-1647-1666- Jon, død før 1661, da enka nevnes som bruker. Hun ble g.II m. Lars Persen, f. ca. 1624. Barn: Jon, f. i 1. ekteskap ca. 1652, d. 1728, g.m. Anne Bårdsdt., f.ca. 1660, d. 1759, 99 år. De losjerte her, men flyttet med sønnen Bård, f.ca. 1695, til Kjøsnes, den senere Bårdgarden.

-1701-1706 Lars Persen, f. ca. 1661, og kona Marit flyttet trulig ut.

Barn:

 1. ? Goro, f. ca. 1692, g.m. Bjørn Anderssen Engåsen.
 2. Anne, f. 1699.
 3. Gjertrud, f. 1701.
 4. Per, f. 1706.

Bruk II

-1691-        Pål Eriksen, f. ca. 1645, levde 1691, men død før 1699, tok over

bruket etter faren. G.m. Berit Jonsdt., død senest 1691, da det var skifte etter henne. Barnlaust ekteskap og arvinger til Berit var Jon og Goro, barn hun hadde i 1. ekteskap, med Jon.

-1701         Lars Kjelsen fra Stor-Evja (Evj-jardet), f.ca. 1625.

Barn:

 1. Nils, f.ca. 1662, g.m. Gunhild Gunnarsdt., se Kvello (Ringen).
 2. Ola, f.ca. 1671, tok over bruket.

1702-1706 Ola Larssen, f.ca. 1671, sagmester.

Bruket samlet igjen

Etter at bruket ei tid var halvert mellom to bygselfamilier, fikk Anders Per­sen Nervik i desember 1706 bygselbrev fra Schøller på hele bruket, 2 spann. Men Anders hadde tatt over drifta tidligere, ja, før han i 1703 ble gift med Helke Mikkelsdt. Velve. Disse to fikk forresten en svært tallrik slekt etter seg. Vi finner i dag tiende generasjonen i Ustistuggo, men i 1852, midtvegs i tidsrommet, måtte de gi opp ene halvparten, som ble solgt.

Skiftebreva etter Anders Persen og Helke Mikkelsdt. viser at de satt i for­holdsvis små kår. Etter henne i 1728 var det etter den tids målestokk, svært stort underskott, 43 rdr. De totale utgiftene i boet var 118 rdr. Tjenestetausene Kirsti Tomasdt. og Eli Mikkelsdt., søster til Helke, hadde til gode lønn for ti år! Yngste barnet var ennå bare ti år, mens eldste sønnen, Per, giftet seg det året.

Det var også underskott i boet etter neste generasjon, Per Anderssen, som døde i 1763. Mens han var gift med Berit Olsdt. fra Yster-Stokkan, ble søn­nen Ola dette året gift med Ingeborg Bjørnsdt. fra Bardogarden på Mosletta. Iallfall må økonomien ha blitt styrket i tida som kom, for i 1789 slo Ola Per­sen og Ingeborg til med kjøp, da Schøllerslekta ville selge. Ola fikk skjøte fra Georg Fredrich von Krogh på 2 spann, »samt en part i et Quernstøe«, for 1000 rdr. Andre parten i kverna var det Haugen og Nordistuggo som hadde.

Tusen daler var en stor pengesum for vanlige bønder, men det gikk å kom­me over kneika. Under skiftet etter Berit Olsdt. i 1815 ble bruket verdsatt til 1000 riksbankdaler sølvverdi og overskottet i boet ble i størrelse som vel fire-parten av denne summen. Åtte år senere døde mannen, Gunnar Estensen, og bruket ble verdsatt til 850 spd. Det ble holdt auksjon over innbo etter ham, som vanlig var før et skifte, og den ga netto 108 spd., mens brutto bo var 1070 spd. Det halve gikk med til dekning av ugifter, men økonomien kan karakteriseres som god.

Per Gunnarsen solgte i 1832 øyslåtten Vikaengan 135/3 – 12 marklag – til kirkesanger Ole Ingebriktsen Sesseng, som slik kom under Øver-Hårstad. I 1866 ble denne eiendommen vurdert slik at her kunne 14 lass høy avles årlig, dvs. for til å vinterfø 2 naut og 2 sauer. Vikaengan ble i 1899 solgt av Ingebrigt Olsen Hårstad til dattersønnen Ole Jonsen Aftret. Etter fradelinga var skylda på Ustistuggo 1 spann 2 øre 12 marklag.

En kan kanskje si at salget av Vikaengan var tegn på sviktende økonomi. Iallfall ble bruket etter Per Gunnarsens dager delt og ene halvparten, det se­nere bruket Jardet, solgt ut av slekta.

I 1723 er det gitt opp at utsæden på Ustistuggo var 1 ½  t. bygg og 8 t. havre og høyavlinga 82 lass. Bruket kunne fø 2 hester, 8 kyr, 3 ungnaut, 6 sauer og 4 geiter. Under skiftet etter de gamle, da Helke Arnsdt. døde i 1728, ble det registrert 2 hester, 4 kyr, 3 ungnaut og 10 sauer.

Brukere 1701-1728 Anders Persen fra Framigarden Nervik, f. ca. 1675, d. 1719. G. 1703 m. Helke Mikkelsdt. fra Nordigarden Velve, f. ca. 1676, d. 1727, som var brordatter til Lars Kjellsen Overvik.

Barn:

 1. Per, f. 1704, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1705, død før 1728.
 3. Berit, f. 1707, g.m. Jon Jonsen Langli, se Sessengsvea.
 4. Mikkel, f. 1708, g.m. Ingeborg Svensdt. Lille-Evjen, se Bergsenan.
 5. Am, f. 1710, g.m. Kari Torkjelsdt. Moen, se Framigarden Nervik.
 6. Jens, f. 1713, g.m. Anne Torkjelsdt. Moen, se Jensgarden Uglan.
 7. Marit, f. 1715, g.I m. Sjurd Bersvensen Dragsten, Nigarden, II m. Torkjel Nilssen Kleset.
 8. Mali, f. 1718, g.m. Ola Jonsen Langli, Nygarden.

1729-1762 Per Anderssen, f. 1704, d. 1763. G. 1728 m. Berit Olsdt. Stokke fra Yster-Stokkan, f. 1702, d. 1774.

Barn:

 1. Anders, f. 1729, d. 1730.
 2. Helke, f. 1731, bodde heime, død ugift 18    .
 3. Mali d.e., f. 1734, g.m. Gunnar Olsen Ner-Hoem.
 4. Ola, f. 1736, tok over bruket.
 5. og
 6. Berit og Marit, tvillinger, f. 1742, døde som småbarn.
 7. Mali d.y., f. ca. 1739, g.m. Per Olsen Ner-Hoem.
 8. Anders, f. 1745, g.m. enke Ingeborg Persdt. Marstad og kom dit.
 9. Berit, f. 1746, d. 1841, g.m. Ola Hanssen, f. ca. 1745, d. 1834, bod de på Stenøya i Meråker. Barn: Hans, f. 1778, Per, f. 1782, Anne

Margrete, f. 1786, Ola, f. 1790, Lars, f. 1796. 10.   Marit, f. 1747, levde i 1763.

1763-1803 Ola Persen, f. 1736, d. 1823. G. 1763 m. Ingeborg Bjørnsdt. Mogård d.y. fra Bardogarden, f. 1734, d. 1803.

Barn:

 1. Berit, f. 1764, tok over bruket.
 2. Gjertrud, f. 1766, g.m. enkmann Am Gunnarsen Sætersveen.
 3. Per, f. 1769, d. 1789.
 4. Siri, f. 1772, g.m. Tomas Olsen Solemshagen, Tåmmåshåggån.
 5. Jon, f. 1775, d. 1798.

1799-1823 Bent Olsdt., f. 1764, d. 1814. G. 1788 m. Gunnar Estensen Eidem fra Oppigarden, f. 1761, d. 1823.

Barn:

 1. Mali, f. på Eidem 1788, død ugift 1823.
 2. Siri, f. på Eidem 1791, g.m. Jon Olsen Berge, se Oppigarden Eidem.
 3. Ingeborg, f. 1794, g.m. Ola Olsen Eidem, Stubbledet.
 4. Per, f. 1798, tok over bruket.
 5. Esten, f. 1802, g.m. Marit Persdt. Okstad, se Løkbakken nedafor.
 6. Ola, f. 1806, d. 1834. Barn: I. Marit, f. 1826 (mor: Goro Olsdt. Krokstadmoen d.e., oppfostret på Balstad og flyttet hit sammen med Brynhild Balstad). II. Gunnar, f. 1828 (mor: Brynhild Persdt. Alset-haugen), se Ryggen under Uglan. III. Berit, f. 1833 (mor: enke Sessil Olsdt. Slindmoen, Yster), flyttet til Mostadmarka ca. 1849.

1824-1851 Per Gunnarsen, f. 1798, død i Klæbu 1848. G. 1822 m. Brynhild Olsdt. Balstad, f. 1795, d. 1885.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1822, g.m. Ingeorg Gunnarsdt. Nerviksækren, se Brenna nedafor.
 2. Ola, f. 1825, g.m. Ingeborg Halvardsdt. Kolsetmoen, tok over halve bruket, se Ustistuggo nedafor.
 3. Berit, f. 1828, g.m. Jens Svensen Uthus, se Kolsetmoen (Litjtrøa).
 4. Ola, f. 1830, d. 1849.

OVERVIK SØNDRE GNR 135/1 (USTISTUGGO)

Per Gunnarsen Overvik døde i 1848 og fire år senere ble bruket delt. Det var den økonomiske tilstanden som var årsak til delinga og ene halvparten ble solgt ut av slekta, men enka Brynhild Olsdt. skulle ha kår i begge. Sønnen Ola Persen fikk skjøte fra henne på denne halvparten, som fortsatt kom til å gå under navnet Ustistoggo, for 312 spd. I 1866 var bruket 66 mål dyrkajord og 12 mål naturlig eng. Årlig avling er gitt opp til 10 t. bygg, 50 t. havre, 80 t. poteter, 30 lass høy og 37 lass fra utslåttene. Bruket kunne fø 1 hest, 8 kyr, 30 sauer og 1 gris. Fra skogen kunne årlig avvirkes 8 tylfter tømmer.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 4 ungnaut, 16 sauer, 6 geiter og 1 gris her og utsæden var 1 åtting rug, 5 kvarter bygg, 2 t. havre og 6 t. poteter.

Omkring 1955 var besetninga på bruket 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 6 sauer og 1 gris. Det var 40 da dyrkajord som senere er utvidet til 110 da. Det er 230 da produktiv skog.

Fra Utistuggo Overvik er utskilt: Mellomvik 135/4 i 1902 til Vikvarvets Han­delsforening. Sveen 135/5 s.å. til Esten O. Overvik. Brenna 135/11 i 1924 til Peder G. Overvik. Myrset 135/12 s.å. til Gunder A. Overvik. Øvre Stordalsremmet 135/13 s.å. til Sjursøya østre 135/14 s.å. til Sivert H. Berg. Mellomvik søndre 135/15 s.å. og slått sammen med gnr. 135/4. Skallan 135/17 i 1931. Sol­stad 135/19 i 1941 til Kristian I. Kulseth. Nea 135/22 i 1947 til Trondheim e.verk. Dessåset 135/30.

Brukere

1852-1893 Ola Persen, f. 1825, d. 1897. G. 1854 m. Ingeborg Halvardsdt. Kolsetmoen, se Bortigarden Kolset, f. 1826, d. 1894.

Barn:

 1. Dødfødt gutt i 1860.
 2. Brynhild, f. 1862, tok over bruket.

1894-1908 Brynhild Olsdt., f. 1862, d. 8.5.1899. G. 1882 m. Per Haldorsen Grøtem fra Negarden, f. på Sesseng 1857, d. 15.6.1901.

Barn:

 1. Ola, f. 1882, d. 22.11.1901.
 2. Kari, f. 1884, g.m. Edvard Halvardsen Samstad, Berget, bodde i Singsås.
 3. Haldo, f. 1889, tok over bruket.
 4. Peder, f. 1892, d. 1980, g. 1923 m. Petra Karoline Folstad, f. i Stjørdalen 1887. Barn: Kari, f. 1924, Borghild, f. 1926, Bergitte, f. 1928.
 5. Inga, f. 1895, g.m. Peder Olsen Nervik, se Asplund 132/10 under Nervik.
 6. Paul Bernhard, f. 1898, d. 8.6.1908.

1909-1950 Haldo Persen Overvik, f. 1889, d. 4.6.1938. G. 1909 m. Kari Arntsdt. Almåsbakk fra Singsås, f. 1888, d. 22.1.1981.

Barn:

 1. Borghild Marie, f. 11.9. 1910, g.m. Alf Sivertsen Langlete i Haltda­len, f. 1911. Barn: Astrid, f. 1937, Kari Hildur, f. 1940, Sigmund, f. 1945.
 2. Marit Odlaug, f. 1912, g.m. Tomas Olsen Kjøsnes, Bårdgarden 152/1.
 3. Ingebjørg, f. 19.3. 1914, g.m. Johan Ingmar Skjervold fra Skatval, f. 1919. Barn: Aud Kari, f. 1936, Haldor Olav, f. 1938, Jostein, f. 1941, Ivar Jarle, f. 1943, Turid, f. 1947, Grete, f. 1949.
 4. Anna, f. 4.4. 1916, g.m. Harald Nilssen Kjøsnes, Litjnesset 153/3, se Steinlia 65/77 under Ner-Hårstad.
 5. Per, f. 1918, tok over bruket.
 6. Arnt, f. 21.5. 1920, død ugift 13.2. 1978.
 7. Harald, f. 1921, g.m. Signe Ludvigsdt. Moslet, se Heimtun 123/7 under Moslett.
 8. Solveig, f. 1923, g.m. Gunnar Nilssen Aune, se Fjellheim 139/5 un­der Aunet.
 9. Kjellrun, f. 11.8. 1925, d. 23.9. 1986, g.m. Sverre Sigurdsen Kors­vold, se Lundheim 63/98 under Bell.
 10. Ola, f. 13.1. 1927, g.m. Liv Edvardsdt. Uthus, se Solhalla 65/52 un­der Ner-Hårstad.
 11. Else, f. 17.2. 1929, gift Melander i Sverige. Barn: Staffan, Kari og Tommy.

1951-1976 Per Haldorsen Overvik, f. 29.3.1918. G. 1946 m. Karen Olsdt Kjøs­nes fra Bårdgarden 152/1, f. 13.11.1916.

Barn:

 1. Haldor, f. 1947, tok over bruket.
 2. Oddmund, f. 15.12.1950, bor i Stjørdal.

1977- Haldor Overvik, f. 4.9.1947, og kona Birgit Ertsgård fra Stjørdal, f. 26.3.1956. Barn: Mari, f. 1978, Per Jorulf, f. 1979, Trine, f. 1986. De er tiende og ellevte generasjonen på bruket.

VIKVARVET SAMVIRKELAG GNR 135/4 OG 15

Vighvervets Handelsforening ble startet opp sommeren 1871 og første butik­ken var hos Halvard H. Nervik på gnr. 132/2, men etter fem år ble det flyttet til Esten N. Overvik på gnr. 134/2. Men det ble bruk for mere plass, og i 1902 ble Mellomvik 135/4 utskilt fra Ustistuggo Overvik og kjøpt for 500 kroner. 11924 ble en større part, Mellomvik søndre 135/15, utskilt fra samme

Styret i Forbruksforeningen i Vikvarvet Foran fra venstre: Johan S. Sæter, John Eggen, Ingebrigt Sesseng. Bak fra venstre: John O. Aftret, Peder Overvik, Arnt Slind.

Styret i Forbruksforeningen i Vikvarvet
Foran fra venstre: Johan S. Sæter, John Eggen, Ingebrigt Sesseng.
Bak fra venstre: John O. Aftret, Peder Overvik, Arnt Slind.

bruket og kjøpt for 1 500 kroner 11930 ble navnet forandret til Vikvarvet For­bruksforening, og senere til Vikvarvet Samvirkelag. Handelsbestyrere har vært: Halvard H. Nervik 1871-1875, Ole T. Slind 1875-1879, John Eggen 1879-1926, Aksel Nilsen 1926, Alfred Kjøsnes 1927, Peder B. Fuglem 1927-1966, Ole Kjøsnes 1966-1989.

SOLSTAD GNR 135/19

Tomta er utskilt fra Ustistuggo Overvik 135/1 i 1941 til Kristian Johan Ingebrigtsen Kulseth fra Granli 130/25, f. 18.4. 1902, d. 27.5. 1974, og Oline Eliasdt. Krogstad fra gnr. 121/5, f. 13.6. 1908, som nettopp hadde bygd her. De var g. 1931 og hadde barna:

 1. Ingrid Eldbjørg, f. 22.2. 1932, d. 18.5. 1939.
 2. Ivar Sverre, f. 2.4. 1936, g.m. Aud Erna Nyeng fra Eidskog, f. 26.1. 1939, og bor i Åsnes i Hedmark, tok over eiendommen i 1961. Barn: Bjørn, f. 1962, Stein, f. 1964.
 3. Ingeborg Elisabeth, f. 14.4. 1948, g.m. Egil Arne Grønseth i Hegra, f. 1941. Barn: Eva, f. 1970, Elisabeth, f. 1972, Eirik, f. 1975, Er­lend, f. 1978.

BRENNA GNR 135/11

Bureiseren her, Gunnar Persen, skulle ha hatt Ustistuggo Overvik, helt og holdent, men de økonomiske utsiktene der var den gangen mørke og i 1850, ennå ungkar, fikk han bygselbrev fra mor sin, Brynhild Olsdt., på hus­mannsplass under bruket, Brenna. Fire år senere giftet han seg med Ingeborg Gunnarsdt. Nervik og de flyttet straks inn på plassen. I 1894 ble nytt bygsel­brev gitt, til lærer Peder Gunnarsen Overvik, som hadde tatt over etter forel­dra. I dag er fjerde generasjonen eier. Plassen ble utskilt fra Ustistuggo i 1923 til husmannen, som fikk skjøte for 7 500 kroner, men det fraskilte var et mye større bruk enn plassen hadde vært.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 8 sauer og 5 geiter på plassen og utsæden var ½ t. bygg, 3 åttinger havre og 3 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 kyr, 2 sauer, 2 geiter og 1 gris på bruket og 18 da dyrkajord. Det er ca. 100 da skog.

Brukere

1850-1881 Gunnar Persen fra Ustistuggo Overvik, f. 1822, d. 26.3.1913. G. 1854 m. Ingeborg Gunnarsdt., se Ustigarden Nervik, f. 1824, d. 2.1.1880. Barn: Peder, f. 1854, tok over plassen.

1882-1932 Peder Gunnarsen Overvik, f. 1854, d. 3.7.1937, var lærer. G. 1882 m. Kari Gunnarsdt. Overviktrøen, f. 1857, d. 6.2.1944.

Barn:

 1. Gunder, f. 1883, lærer, d. 1955, g. 1907 m. Gjertrud Paulsdt. Røn­ningen fra Klæbu, f. 1879, d. 1934, og bodde der. Barn: Kjellrun, f. 1907, Mildrid, f. 1909.
 2. Ingeborg, f. 1884, d. 1885.
 3. Ingeborg, f. 1886, g.m. Ole Estensen Haave, nordre 68/1.
 4. Gurine, f. 1888, g.m. Jens Jenssen Sesseng, Sessengjardet 137/12.
 5. Marie, f. 1890, g. 1930 m. Johan Toresen Nybrodal i Malvik, f. 1893, barnlaust ekteskap.
 6. Ole, f. 1893, d. 2.8.1915.
 7. Berntine, f. 1897, d. 21.10.1915.
 8. Olav, f. 1901, tok over bruket.

1933-1978   Olav  Pedersen   Overvik,   f.   8.2.1901,   d.   8.11.1984,   lærer. G.  1929 m. Målfrid Mikalsdt. Kulset fra Bergsenan 76/5, f.  12.3.1908, d. 23.4. 1991.

Barn:

 1. Kari, f. 18.8.1930, g.m. Kristen Kvello, gnr. 66/1, f. 1931, bor i Malvik.
 2. Per, f. 13.1. 1934, g.m. Guri Garnes fra Strinda, f. 1939, bor i Mal­vik. Barn: Kjersti, f. 1962, Olav, f. 1964, Marte, f. 1970.
 3. Brit, f. 1939, tok over bruket.
 4. Modulf, f. 25.3. 1953, bor i Bergen.

1979- Brit Olavsdt. Overvik, f. 22.4.1939. G.m. Toralf Arnesen Kjøsnes fra Elvheim 143/37 under Slindan, f. 5.9.1936. Barn: Kristin, f. 1964, bor i Steinkjer. Marit, f. 1968, sb.m. John Halvdansen Rena, f. 1965, fra Seienget 91/1. Bara: Brynhild, f. 1991.

MYRSET GNR 135/12 (SVEA)

Bureiserne Gunnar og Mali fikk bygselbrev på Svea i 1826, fra brukeren på Ustistuggo Overvik, Per Gunnarsen. Tredje generasjonen her, Gunnar An­derssen, fikk i 1923 plassen utskilt fra Ustistuggo, samtidig som Brenna ble det. Han fikk skjøte fra Selbu kommune for 6 000 kroner.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 1 ku, 4 sauer, 5 geiter og 1 gris på plassen og utsæden 3 åttinger bygg, ½ t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 3 kyr, 2 sauer og 1 gris på bruket. Det er 23 da dyrkajord og 310 da produktiv skog.

Brukere

1826-1870 Gunnar NUssen fra Vikaåsen, plass under Nordistuggo Overvik, f. 1800, d. 1838. G. 1826 m. Mali Andersdt. fra Kjøsnesnesset, plass under Nordpå, f. 1801, d. 1871.

Barn:

 1. Nils, f. 1826, g.m. Berit Olsdt. Hårstad, se Såmstadhaugen.
 2. Marit, f. 1828.
 3. Anders, f. 1831, tok over plassen.
 4. Dordi, f. 1835, d. 1837.
 5. Gunnar, f. 1838, var først i Sverige på arbeid, reiste til Amerika i 1868.

1871-1908 Anders Gunnarsen, f.  1831, d. 22.8.1908, drev som snekker. G. 1871 m. Goro Jonsdt. Sessengsveen, f. 1844, d. 19    .

Barn:

 1. John, f. 1867 (far: Bersven Anderssen Hårstadhaugen).
 2. Mali, f. 1873.
 3. Gunnar, f. 1883, tok over plassen.

1909-1955 Gunnar Anderssen Overvik, f. 1883, d. 14.12.1976. G. 1926 m. Karen Olsdt. Kjøsnes fra Lervika 152/2, f. 1889, d. 1985. Barn: Gudrun, f. 1926, tok over bruket.

1956-         Gudrun Gunnarsdt. Overvik, f. 24.7.1926. G.m. Halvor Arntsen

Hervik fra Brennhaugen 133/3, f. 6.12.1921. Barn: Arne Gunnar, f. 1959.

OVERVIK SØNDRE GNR 135/2 (JARDET)

Ustistuggo Overvik ble i 1852 halvert og ene parten, det senere bruket Jardet, ble solgt til Nils Olsen for 425 spd. Han tok også over halvparten av kårytelsene til enka Brynhild Olsdt. Ustistuggo. Denne Nils Olsen, og kona Kari Estensdt., må ha vært svært drivende folk. De satt med en husmanns­plass da de kjøpte og drev halvparten sin i Ustistuggo derifra. Senere bygslet de Nordistuggo Overvik og bygde på nye tufter der, på Heggbakken, og bo­satte seg der.

Halvparten i Ustistuggo ble drevet sammen med Heggbakken til Ola Nilssen og Sissel Ingebriktsdt. ble gift. De tok over denne parten etter foreldra hans og bygde hus. De var barnlause og i 1923 skjøtet de fra seg bruket til Jonas Jonassen Overvik, som var gift med fosterdatter deres, Karen Halvardsdt.

I 1866 er bruket gitt opp til 61 mål dyrkajord og 13 1/2 mål naturlig eng, og avlinga til 10 t. bygg, 50 t. havre, 80 t. poteter, 30 lass frauhøy og 37 lass småhøy. Bruket kunne fø 1 hest, 8 kyr, 32 sauer og 1 gris. I 1875 er bruket reknet med i Heggbakkan. Omkring 1955 var det 39 da dyrkajord og buska­pen 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 5 sauer, 3 geiter og 2 griser. Det er nå 90 da dyrkajord og 1210 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Østvik 135/6-8 i 1906, 1917 og 1922 til Nils J. Overvik. Voksmyra 135/9 i 1922 til Ole G. Overvik. Solberg 135/10 i 1922 til Johan A. Overvik. Kveldskvile 135/16 i 1929 til Ola N. Overvik. Løkbakken 135/18 i 1932 til Gunnar H. Nervik. Viktun 135/21 i 1948 til Ole J. Overvik. Nea 135/22 (delvis) i 1947 til Trondheim e.verk. Jobu 135/28 i 1969 til John H. Fuglem. Nea Betongvarefabrikk 135/31 i 1969 til d.s.

Brukere

1852-1878 Nils Olsen og Kari Estensdt., se Heggbakken Overvik.

1879-1922 OlaNilssen, f. 1849, d. 20.4.1936. G. 1878 m. Sissel Ingebriktsdt. Kolsetmoen, f. 1854, d. 2.11.1936. De tok over bruket etter foreldra hans. Barnlaust ekteskap, men fostret opp søsterdatter hennes, Karen, som tok over bruket.

1923-1947 Karen Halvardsdt., se Dyrdalsjardet, f. 1888, d. 24.9.1945. G. 1910 m. Jonas Jonassen Overvik fra Granås 134/4, f. 1878, d. 27.11.1957. De drev også heimbruket hans.

Barn:

 1. Kari, f. 1910, g.m. Mikal Sivertsen Berg, se Kveldskvile 135/16 nedafor.
 2. Johan, f. 1911, tok over bruket.
 3. Hilmar, f. 1913, g.m. Helga Gjertine Gunnarsdt. Nervik, se Granås 134/4.
 4. Eline, f. 23.3. 1915, g.m. Gunnar Olsen Hofsmo, Hårstad 65/2.
 5. Gurine, f. 24.4. 1917, d. 7.6. 1939.
 6. Ole, f. 10.4. 1919, d. 29.4. 1919.
 7. Oline, f. 1920, g.m. Haldor Ingebrigtsen Kjøsnes, Nesheim 151/5.
 8. Ole Sigurd, f. 1925, g.m. Karen Nilsdt. Aune, se Viktun 135/21 nedafor.
 9. Jenny Kristine, f. 1932, g.m. Gunnar Olsen Slind, Bortistuggo 143/7.

1948-1985 Johan Jonassen Overvik, f. 28.11.1911, d. 14.8.1986. G. 1947 m.

Anne Olsdt. Hofsmo fra Hårstad 65/2, f. 15.6.1921.

Barn:

 1. Jan, f. 30.6.1947, tok over bruket.
 2. Karen Gurine, f. 9.2.1954, g.m. Magne Birger Oldervik, f. 1950. Barn: Jostein, f. 1980, Elin Anita, f. 1981, Morten, f. 1982.

1986-        Jan Overvik, f. 1947.

KVELDSKVILE GNR 135/16

Da Ola NUssen og Sissel Ingebriktsdt. Overvik ga seg med gardsdrifta, byg­de de Kveldskvile, kårbolig på tomt fra bruket sitt, Overvik søndre 135/2. Den ble utskilt i 1929. Kari Jonasdt. Overvik, se gnr. 135/2, f. 26.8.1910, stelte huset for kårfolket de siste åtte åra deres, og da de døde i 1936, tok hun over eiendommen. G.m. Mikal Sivertsen Berg fra Sessengsvea 137/7, f. 7.4.1909.

VIKTUN GNR 135/21

Tomta er utskilt fra Overvik søndre 135/2 i 1948 til sønnen der, Ole Jonas­sen Overvik, f. 4.7.1925, d. 29.12.1964, og Karen Nilsdt. Aune fra Pistuggo 139/1, f. 8.6. 1921, d. 8.7. 1977, som giftet seg året før. Fostersønnen Alf Stei­nar Weiseth, se Klevodden 58/13, f. 6.3. 1953, tok over eiendommen etter dem.

LØKBAKKEN GNR 135/18

På Løkbakken låg i midten av 1800-åra en husmannsplass som hørte Vikajardet til, se nedafor. I 1932 kjøpte Gunnar H. Nervik en part her, utskilt fra Vikajardet, se Løvli 136/4 under Sæter. To av døtrene hans, Milda og Beret, bygde her. Tomtene ble utskilt under navna Løkbakken og Sjøbakken. Senere er utskilt Sjølyst 135/51 og Soltun 135/52.

Milda Gunnarsdt. Nervik, f. 20.8.1921, og Odd Olsen Langlitrø fra gnr. 41/10, f. 12.8.1921, bygde her i 1955. De ble g. 1946 og har sønnen Olav Gun­nar, f. 31.10.1949.

SJØBAKKEN GNR 135/20

Berit Gunnarsdt. Nervik fra Løvli 136/4, f. 20.1.1919, se Løkbakken ovafor, og Gunnar Olsen Kjøsnes fra Bårdgarden 152/1, f. 17.10.1913, d. 27.4.1989, bygde her i 1946. De var g. 1941 og barna er:

 1. Marit, f. 1941, g.m. Einar Sæther, Nybakken 136/18, bor i Trond­heim. Barn: Bente Guri, f. 1966, Morten Enok, f. 1969.
 2. Ove Gunnar, f. 1958, se Sjølyst 135/51 nedafor.

SJØLYST GNR 135/51

Tomta er utskilt fra Løkbakken 135/18 til Ove Gunnar Kjøsnes fra Sjøbakken 135/20, f. 1958, som bygde her. Sb.m. Hillbjørg Stene fra Ålen, f. 1960. Barn: Siri Stene Kjøsnes, f. 1988.

SOLTUN GNR 135/52

Tomta er utskilt fra Løkbakken 135/18 til Frank Guldseth, Bjørkly gnr. 133/33, f. 1960, og Dagny Randi Olsen fra Dagali 65/62, f. 1962, som bygde her. Barn: John, f. 1987, Fredrik, f. 1989.

ØSTVIK GNR 135/6-8

Bruket er tre parter utskilt fra Jardet 135/2 i 1906, 1917 og 1923 til Nils John­sen Overvik. Han og Martine begynte bureising her i 1905, som nygifte. Om­kring 1955 var Østvik et bruk med 36 da dyrkajord og 1 hest, 3 kyr, 2 ungnaut, 3 sauer og 2 griser. Det er 52 da skog.

Brukere

1905-1947 Nils Johnsen Overvik, se Heggbakken 134/2, f. 1881, d. 1954. G.m. Martine Jørgensdt. Lorås (Helberg) fra Røra i Inderøy, f. 1886, d. 1969.

Barn:

 1. Olaf Sigvart, f. 21.8.1905, g.m. Ingeborg Ellevsdt. Brattset, se Espli 30/26.
 2. Jørgen, f. 19.7.1908, d. 1981, g. 1939 m. Marta Eilertsdt. Sørli fra Vinje i Hemne, f. 1906, bodde på Follo i Orkdalen. Barn: Egil Mag­nar, f. 1940, d. 1957, Mildrid, f. 1947.
 3. Gudrun, f. 29.9.1911, g. 1946 m. Olaf Georg Vold i Stjørdal, f. 1912. Barn: Nils, f. 1944, Odd Gunnar, f. 1946, Bjørg Nelly, f. 1948.
 4. Marie Jørgine, f. 1914, død som spedbarn.
 5. Ole, f. 1916, tok over bruket.
 6. Marie Nelle, f. 1923, d. 1940.

1948-1989 OleNilssen Overvik, f. 16.2.1916, d. 30.8.1983. G. 1942 m. Inga Nikolausdt. Vold, f. i Stjørdal 2.12.1917, d. 13.6.1990. Barn: Brit Nelle, f. 1942, tok over bruket.

1990-         Brit Nelle Overvik, f. 19.10.1942. G.m. Kåre Rena fra Seienget

91/1, f. 1942. Familien bor i Trondheim. Barn: Heidi, f. 1968, Knut, f. 1971.

VOKSMYRA GNR 135/9

Husmannsplassen her er i folketellinga 1900 kalt Åsen. Da den i 1922 ble utskilt fra Vikajardet, ble Voksmyra det offisielle namnet. Det var Ole Gun­narsen som da fikk skjøte. Kjøpesummen var 1 200 kroner. Mor hans, Berit Nilsdt., døde dette året. Hun var søster til Ola Vikaj ardet og Esten Heggbakken, og hun og mannen Gunnar Olsen var bureisere her. Til bruket hører en part i Årsøya i Nea – gnr. 21/3 – som Ole Gunnarsen fikk med kona Berit Pålsdt. Kvellomyren.

Omkring 1955 var det 14 da dyrka på bruket, 2 kyr, 1 ungnaut og 3 sauer og ca. 80 da produktiv skog. 11984 kjøpte Selbu kommune storparten av dyrkajorda til boligformål.

Brukere 1887-1911

Berit Nilsdt. d.y. fra Heggbakken, f. 1851, d. 1.11.1922. G. 1875 m. Gunnar Olsen fra Slindrønningen, f. 1854, d. 20.4.1915. De bodde på Slindan før de kom her og der er barna født, så nær som det siste:

 1. Anne, f. 1875, d. 1941, g.m. Peder Hanssen Svelmo i Tydalen, f. 1872, d. 1941. Barn: Helga Marie, f. 1902, Gudrun Borghild, f. 1906, Olav Hjalmar, f. 1907, Gustav Vilhelm, f. 1911, Dagmar Vikto­ria, f. 1914, Petra Amanda, f. 1918.
 2. Kari, f. 1876, død ugift 1.12.1906. Barn: Nikolai, f. 1895 (far: John Jonsen Sessengsveen), se Bakkeli 134/21.
 3. Ole, f. 1883, tok over bruket.
 4. Nils, f. 1886, d. 1887.
 5. Dødfødt jente i 1890.

1912-1946 Ola Gunnarsen Overvik, f. 1883, d. 13.12.1960. G. 1912 m. Berit Pålsdt. Kvellomyren, f. 1891, d. 6.1.1940.

Barn:

 1. Kari, f. 1912, g.m. Ole Haldorsen Mogård, se Oppheim 137/11.
 2. Brynhild, f. 1914, sb.m. Øivind Helgebostad, se Skogly 106/12.
 3. Gunnar, f. 1919, g.m. Ingeborg Guttormsen, Overvik nordre 134/1, og kom dit.
 4. Pauline, f. 1921, g.m. Nils Andersen, se Bjørkvang 134/24.
 5. Olav Birger, f. 1923, g.m. Jenny Klausdt. Berglund, se Sørhaug 134/37.
 6. Bjarne, f. 1926, tok over bruket.
 7. Solfrid, f. 1928, g.m. Haldor Haldorsen Aftret, se Opphaug 134/39.
 8. Jorun, f. 1920, d. 1931.
 9. Jorun Berntine, f. 1932, g.m. John Haldorsen Fuglem, se Heggli 134/40.

1947-         Bjarne Olsen Overvik, f. 22.7.1926. G.m. Ida Olsdt. Kyllo fra

Høgset 93/13, f. 3.9.1926.

Barn:

 1. Ola, f. 14.11.1950, g.m. Elisabeth Tronvold, f. i Stjørdal 1954. Barn: Robert, f. 1973, Camilla, f, 1977.
 2. Gunn Berit, f. 25.10. 1953, g.m. Nils Sigurd Uthus, f. i Lånke 1952. Barn: Mette, f. 1974, Lillian, f. 1977, Trine, f. 1979.
 3. Bente, f. 22.12. 1956, g.m. Helge Svingen, f. i Stjørdal 1952. Barn: Hege Iren, f. 1979, Anita, f. 1982.
 4. Ove, f. 25.7. 1959, g.m. Kristin Kårøy fra Vinjeøra, f. 1961. Barn: Therese, f. 1987, Henrik, f. 1991.

SOLTUN GNR 134/70

Rune Idar Aftret fra Bjørkli 134/36, f.  13.5.1960, og Gunn Johnsen fra Trondheim, f. 2.9.1965, bygde her. Barn: Tor Arne, f. 1983, Jan Ove, f. 1986.

LYKKEBO GNR 134/75

Hild Skarstad, se Lilleevjtrøen 90/8, f. 31.8.1939, bygde her. Barn: Ingegjerd, f. 13.8.1957, og Arnstein, f. 25.8.1963.

SVEEN GNR 135/5 (BERNAN)

Denne Sve-plassen, det var flere av dem, hørte Ustistuggo Overvik til før den i 1902 ble utskilt til Esten Jenssen, som kjøpte den for 650 kroner. Det lokale navnet, Bernan, hadde plassen etter bureiseren, tydalingen Bern Bernsen. Han hadde fått bygselbrev fra Gunnar Estensen i 1822 og hadde slått seg ned her et par år tidligere, sammen med Berit Tomasdt.

I 1923 kjøpte Jens Estensen skogteigen Øver Stordalsremmet 135/13, utskilt fra Ustistuggo, for 700 kroner og den har senere hørt til.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut, 5 geiter og 1 gris i plassfjøset og utsæden var 1 kvarter bygg, ½ t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 1 gris på bruket og 11 da dyrkajord. Det er 113 da skog. I 1965 ble bruket delt mellom søskena Eyolf Overvik, som tok over Sveen 135/5, og Reidun Sandvik, som tok over Bernan 135/25.

Brukere

1820-1855 Bern Bernsen fra Østbyrønningen i Tydalen, f. ca. 1794, d. 1849, var bror til Jon Meløkken på Stranda og kom til Vika som dreng. G. 1820 m. Berit Tomasdt. fra Åsbakken på Ner-Hårstad, f. 1794, d. 1877.

Barn:

 1. Tomas, f. 1821, g.m. Ingeborg Torkjelsdt. Eidemsnesset, se Uthuslia.
 2. Sara, f. 1825, g.m. Mikkel Jonsen Mosletthafellen, se Kolsetmoen (Litjtrøa).
 3. Ola, f. 1829, tok over plassen.
 4. Anne, f. 1832, g.m. Esten Arnsen Evjsveen, se Godlibjørga under Øver-Hårstad.
 5. Berit, f. 1836.

1856-1901 Ola Bernsen, f. 1829, d. 25.5. 1902. G. 1856 m. Ingeborg Nilsdt. Bergsnesset fra Nessbakken, f. 1835, d. 13.6. 1893. Ola ble til sist igjen for seg sjøl på plassen. Barn:

 1. Berit, f. 1856, g.m. Ole Nilssen Aunet, se Nergarden Aunet.
 2. Bernt, f. 1858, d. 1880.
 3. Ingeborg, f. 1860, g.m. Nils Nilssen Aunet d.y., Pigarden.
 4. Anne, f. 1862, d. 1863.
 5. Nils, f. 1864, reiste til Amerika i 1885.
 6. Tomas, f. 1866, død som spedbarn.
 7. Anne, f. 1872, død som spedbarn.

1902-1926 Esten Jenssen Overvik fra Svea (Solberg), f. 1869, d. 21.4. 1928.

G. 1896 m. Brynhild Gunnarsdt. Berge fra Enan, f. 1871, død på barselsseng

27.10. 1910. De var først husmannsfolk på Såmstadtrøa.

Barn:

 1. Marit, f. 19.11. 1896, g.m. Olaus Bersvendsen Hoem, Bergslien 76/13.
 2. Jens Rikard, f. 1898, tok over bruket.
 3. Marianne, f. 1902, g.m. Nikolai Johnsen Overvik, se Bakkeli 134/21.
 4. Inga, f. 6.6. 1905, g.m. Kristian Kristensen Lien, se Fredheim 30/62 under Setsås.
 5. Gurine, f. 25.2. 1907, d. 29.5. s.å.
 6. Gunvor, f. 4.2. 1908, g.m. Paul Olsen Sesseng, se Molund 50/34 un­der Uglan.
 7. Jente, død udøpt 21.10. 1910.

1927-1965 Jens Estensen Overvik, f. 23.12. 1898, d. 27.6. 1988. G. 1921 m. Karen Eriksdt. Sæther fra Nybakken 136/18, f. 25.2.1894, d. 7.10.1989.

Barn:

 1. Eyolf, f. 1924, tok over en part av bruket.
 2. Reidun, f. 1927, tok over en part av bruket.

1966-        Eyolf Jenssen Overvik, f. 9.8. 1924. G.m. Aud Johanne Strøm fra

Trondheim, f. 24.7. 1930. Familien bor i Trondheim.

Barn:

 1. Stig, f. 1955, sb.m. Grete Engen fra Trondheim, f. 1952.
 2. Mona, f. 1964.

1966-         Reidun Jensdt.  Overvik, f. 21.12.  1927. G.m. Arne Olaussen

Sandvik, se Slindfall 143/26, f. 24.2. 1924. De bor i Mebonden.

Barn:

 1. Oddbjørn, f. 24.5. 1950, g.m. Mary Johanne Nyheim, Skogly 64/27 under Hårstadlia, f. 16.11.1949, bor på Nesodden. Barn: Cathrine, f. 1972, Alette, f. 1975.
 2. Jostein, f. 26.5.1953, g.m. Magli Morseth fra Stjørdal, f. 1954, bor i Trondheim. Barn: Stian, f. 1973, Sjur, f. 1979.
 3. Grete, f. 3.1.1966, g.m. Aundun Græsli fra Tydal, f. 1965, bor i Ty­dal. Barn: Sandra, f. 1991.

SOLBERG GNR 135/10 (SVEA)

Dette var husmannsplass under Ustistuggo Overvik og ble ved delinga av det bruket lagt til Vikajordet 135/2. Den ble utskilt i 1922 til husmannen Arnt Jenssen, som samtidig fikk utskilt en nesten like stor part fra Nordigarden Sesseng 137/1 – gnr. 137/8. Sveplassene til Overvik og Sesseng låg her side om side og det var et jordskifte som var årsak til at en part av Vikasvea nå måtte skilles ut fra Sesseng. Arnt fikk skjøte fra Ola N. Overvik for 800 kro­ner og fra John H. Sæther for samme pris. Fra sistnevnte parten er tomta Sol­haug 137/25 utskilt i 1967 til Kristian Overvik, sønnen på bruket.

I 1875 var det 1 ku, 1 ungnaut og 5 sauer på plassen og utsæden 1 kvarter bygg, ½ t. havre og 2 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 ku, 4 sauer, 1 geit og 1 gris på bruket og 20 da dyrkajord. Det er 46 da produktiv skog.

Brukere

-1811-1823 Jens Olsen fra Borten i Flå, f. ca. 1773, d. 1818. G. i Horg 1802 m. Randi Arnsdt., taus på Kjellstad i Horg, f. ca. 1781, d. 1863. De var hus­mannsfolk på Overvik og trulig bureisere her på Svea, men det var sønnen Arn som først hadde tinglyst bygselbrev, fra Per Gunnarsen i 1829.

Barn:

 1. Arn, f. i Horg 1801, tok over plassen.
 2. Magnhild, f. i Klæbu 1809, tjente på Sesseng ennå i 1828, flyttet se­nere ut.

1824-1840 Arn Jenssen, f. 1801, d. 1840, tjente i unge år på Sneisen i Mostadmarka. G. 1824 m. Lisbet Jonsdt. Aunbakken, f. 1797, d. 1867, som var oppfostret på Hoemsengan. Hun var g.II m. Ola Estensen.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1824, flyttet til Mostadmarka i 1846.
 2. Jens, f. 1828, tok over plassen.

1841-1862 Lisbet Jonsdt., enke etter Arn Jenssen Sveen. G.II 1841 m. Ola Estensen Seterøyen fra Støren, f. 1802, d. 1862, bror til Kristoffer, bureiseren på Botnan og Per, bureiseren på Saga, begge husmenn under Gullset. Ola kom til Selbu fra Trondheim. Han var dreng på Gullset før han ble gift hit. Barn: Anne, f. 1844, g.m. Esten Persen Gullset, se Bjørgaglenna.

1863-1887 Jens Arnsen, f. 1828, d. 23.7.1907. G. 1858 m. Marit Estensat. Rønsberg-Markåen, f. 1832, d. 1876.

Barn:

 1. Brynhild, f. 1855 (mor: Brynhild Jonsdt. Velve), se under Nordigarden Velve.
 2. Ingeborg, f. 1858, g.m. enkmann Nils Jonsen Sessengsveen.
 3. Mali, f. 1860, død her som enke 26.2.1915, g.m. John Eliassen Bårsethaugen, d. 1894. Barn: Johan, f. 14.1.1902 (far: Kristian Evensen Vang fra Hedemarken, f. 1870).
 4. Arnt, f. 1862, tok over plassen.
 5. Marit, f. 1865, d. 1866.
 6. Esten, f. 1869, g.m. Brynhild Gunnarsdt. Bergsenan, se Svea Bernan 135/5.

1888-1925 Arnt Jenssen, f. 1862, d. 1954. G. 1888 m. Karen Kristensdt. Aungjerdet, f. 1863, d. 3.4.1929. Barn:

 1. Marie, f. 1890, g.m. Einar Sivertsen Eidem, se Ustpå-Jardet Berge 76/3.
 2. Karen, f. 1892, sykepleierske, d. 30.6.1922.
 3. Johan, f. 1894, død som spedbarn.
 4. Johan, f. 1896, tok over bruket.
 5. Kristine Berntine, f. 1898, g.m. Ingebrigt Torstensen Sesseng, Svea 137/22.
 6. Anna Karoline, f. 1901, død ugift 1986.
 7. Ingvald Marius, f. 1903, g.m. Aslaug Olsdt. Lien, se Vikly 133/11 under Nervik.
 8. Hilda, f. 1907, g.m. Emil Eriksen Sæther, se Skoglund 134/17 under Overvik.
 9. Emma, f. 1912, g.m. Nils Nilssen Aune, Nygarden Sæter 136/19.

1926-1941 Johan Arntsen Overvik, f. 1896, d. 10.12.1934. G. 1924 m. Serina

Sivertsdt. Eidem fra Eidemsjardet 56/12, f. 1895, d. 4.9.1941.

Barn:

 1. Asbjørn, f. 1925, tok over bruket.
 2. Sverre, f. 21.6.1928, g.m. Reidun Erlandsen fra Finsnes, f. 1933, bor i Trondheim. Barn: Siri, f. 1958, Arne Ragnvald, f. 1960, Kari, f. 1968.
 3. Kristian, f. 2.7.1931, g.m. Mildrid Fredriksen fra Trondheim, f. 1935, bor i Elverum. Barn: Grethe, f. 1961, Jostein, f.  1963, Finn, f. 1971.

1942-        Asbjørn Johansen Overvik, f. 25.1.1925. G.m. Ragna Larsdt. Uglemsmo fra gnr. 49/2, f. 23.6.1925, d.  10.1.1989.

Barn:

 1. Jarle, f. 23.7. 1957, g.m. Oddrun Kjøsnes, se Solvalla 135/53 nedafor.
 2. Siv, f. 18.5. 1959, g.m. Alf Roar Slind, se Myrtun 132/24 under Nervik.
 3. Anne, f. 21.2. 1967, sb.m. Arnstein Mosleth, Stenli 96/6 under Mebost, f. 1968. Barn: Arild, f. 1987, Stine, f. 1990.

SOLVALLA GNR 135/53

Tomta er utskilt fra Solberg 135/10 til sønner der, Jarle Overvik, f. 23.7.1957, som bygde her. G.m. Oddrunn Kjøsnes fra Bakkebo 143/92 under Slindan, f. 6.1.1964. Barn: Jan Olav, f. 1987, Runar, f. 1989.

TRØA

Så tidlig som i 1835 fikk Esten Olsen Aunet bygselbrev fra Per Gunnarsen i Ustistuggo Overvik på husmannsplassen Trøa. Esten gikk ennå et tylft år som ungkar, slik at plassen var både ryddet og bygd da Helke Nilsdt. flyttet hit. Men ekteskapet varte bare året og Esten satt igjen med et lite barn. Han klarte å drive plassen og fostre opp barnet med hjelp fra slekt og naboer. Da han døde, hørte plassen Vikajardet til og Nils Olsen, brukeren der, bygslet bort Trøa til bror sin, Gunnar, m.a. på det vilkåret at mor deres, Berit Nilsdt. Vikaåsen, skulle få opphold her. I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer og 3 geiter i fjøset på Trøplassen, og utsæden 1 kvarter bygg, ½ t. havre og 2 t. poteter.

Brukere

1835-1862 Esten Olsen fra Oppigarden Aunet, f. 1795, d. 1862. G. 1847 m. HelkeNilsdt. fra Nordistuggo Overvik, f. 1813, d. 1848. Barn: Helke, f. 1848 (oppkalt etter mor sin som døde på barselsseng), tjente på Sesseng i 1865.

1863-1898 Gunnar Olsen fra Vikaåsen, plass under Nordistuggo Overvik, f. 1827, d. 1898. G. 1853 m. Maren Olsdt. fra Såmstadhaugen, f. 1829, d. 1894. De flyttet hit fra en plass under Nordistuggo som ble kalt Soppteigen som de senere drev sammen med Trøa.

Barn:

 1. Berit, f. 1854.
 2. Kari, f. 1857, g.m. Peder Gunnarsen Overvik, Brenna.
 3. og
 4. Ola, f. 1864, og Ola, f. 1866, døde som spedbarn.
 5. Ola, f. 1868, d. 1892.
 6. Oline, f. 1870, d. 1883.

SVEA

I 1826 ga Per Gunnarsen i Ustistuggo Overvik bygselbrev til Jon Olsen og kone på plassen Svea. Jon var opp i åra kommet, men nygift. Han skulle ha hatt beimbruket, men det ble ingen ting av. Han ble gående uten fast bosted og i 1811 nevnes han som »løsgjenger«. Like etter han og Mali Andersdt, som var atten år yngre, giftet seg, slo de seg ned som husmannsfolk her, un­der Ustistuggo, senere under Jardet. I midten av femtiåra, Jon var død et tiår tidligere, flyttet familien ut og Nils Olsen bygslet bort plassen i 1855 til bro­ren Gunnar, men få år etter ble plassen lagt øde, eller slått sammen med en av de andre Sve-plassene.

Det kommet inn opplysning som viser at plassen som i bygselbrevet fra 1826 er kalt Svea, hadde det lokale navnet Stor-Jo-Maliplassen, som rimelig er. Og den er visstnokk samme plassen som Trøa Stor-Jo-Maliplassen ble i 1923 kjøpt av Nils Johnsen Overvik nder navnet Østvik mellom 135/8 og lagt til Østvik 135/6.

Brukere

1824-1854 Jon Olsen d.e. fra Oppigarden Aunet, f. 1782, d. 1844. G. 1824 m. Mali Andersdt. fra Såmstadhaugen, f. 1800, som til sist flyttet ut av bygda.

Barn:

1.   Ola d.e., f. 1824, g.m. Brynhild Persdt. Eggaodden i Sjøbygda og

kom dit.

 1. Goro, f. 1828, g. 1854 m. Jon Kristiansen Fosstrøen i Mostadmarka, f.  1827. Barn: Kristian, f. 1855, Jon, f. 1858, Ingeborg Oline, f. 1860, Marit, f. 1864.
 2. Mali, f. 1831, flyttet til Mostadmarka i 1849.
 3. Anders, f. 1834, heime ennå 1850-åra, men flyttet ut.
 4. Ola d.y., f. 1837, flyttet til Børsa i 1855.
 5. Marit, f. 1842, d. 1853.

1855-1862 Gunnar Olsen og Maren Olsdt. flyttet til plassen Trøa, se ovafor.

DALEN (DALSROMMET)

I 1875 låg en husmannsplass under Ustistuggo Overvik »ubeboet«, her det kunne såes 1 t. korn og settes 3 t. poteter. Første gang den nevnes er i 1855, åa. Jon Nilssen Asan og kona Kari Eriksdt. Aunet fikk bygselbrev på Dalsrommet i »Østbakkene«. Det var Nils Olsen som ga dem bygselbrev, dvs. at plas­sen da må ha hørt til den parten av Ustistuggo som senere ble bruket Jardet. Jon og Kari var visstnok ikke bureisere her. De tok visstnok over plassen et­ter gauldalingene Sven Olsen og Sara Persdt., se Jelhaugen under Sæter. Jon og Kari giftet seg det året de bygslet og her er to av barna deres født. Jon var sjuklig av seg og familien flyttet til Aunet der han døde like etter. Enka Kari fikk seg opp hus på Nybakken på Sæter, se der.

Per Bersvensen fra Vikaåsen tok inn på plassen i 1860 og bodde her til i 1869, da kona Ingeborg Gunnarsdt. døde og han sjøl reiste til Amerika.

LUGGEN Da familien på Nordistuggo Overvik fikk problemer med å holde på bruket, skal den etter tradisjonen ha flyttet til husmannsplassen Luggen, eller Lujin som navnet uttales. I alle fall døde Nils Jonsen som husmann i 1845. Eldste sønnen, Stor-Jo, satt senere som husmann på Buret og det skal være den yn­gre, Litj-Jo, som tok over plassen etter foreldra. Men folketellinga 1875 kaller plassen hans for »Bakkene« og den hørte Ustistuggo Overvik til. Her hadde han 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 5 geiter, sådde 3 åttinger bygg, 1 kvarter blandkorn og ½ t. havre og satte 3 t. poteter.

Plassen Luggen, som låg ved Brenna, ble trulig ryddet av Ola Sjurdsen Sesseng. Han og broren Torsten Sjurdsen bygslet i 1829 hver sin husmannsplass av Per Gunnarsen Overvik. Torsten drev parten han bygslet sammen med husmannsplassen Nordsvea på Sesseng. Den er i 1875 kalt »Brenden søndre«, var »ubeboet, men eies« av enka Brynhild Sessengsveen.

Brukere

1829-1839 Ola Sjurdsen fra Nordsvea på Sesseng, f. 1795, d. 1837. G. 1823 m. Mali Jonsdt. fra Oppigarden Svinas, f. 1786, som ble g. II 1840 m. An­ders Anderssen Havernesset og flyttet dit. Barn: Sjurd, f. 1824, d. 1826, Sessil, f. 1826, d. 1829.

1840-1845 Nils Jonsen og Berit Jonsdt., se Nordistuggo Overvik.

1846-1873 Jon Nilssen d.y. fra Nordistuggo Overvik, f. 1809, d.  1877. G. 1842 m. Katrin Jonsdt. fra Sessengsvea, f. 1825, d. 1871. De ok visstnok over plassen etter foreldra hans.

Barn:

 1. Berit, f. 1842, g.m. Ingebrikt Sjurdsen Kolset, se Kolsethaugen.
 2. Jon, f. 1847, tok over plassen.
 3. Goro, f. 1851, g.m. Per Persen Krokstadjelan.
 4. Nils, f. 1855, g.m. Ingeborg Jonsdt. Mosletthafellen og kom dit.
 5. Helke, f. 1859, g.m. Ola Gunnarsen Moen, Mobakken.
 6. Tomas, f. 1863, død som spedbarn.

1874-1889 Jon Jonsen, f. 1847, d. 1878. G. 1874 m. Marit Estensdt. Kolsetmoen (Kolstad), f. 1850, som ble g. II 1881 m. Anders Olsen Kolsetmoen, se Kolsetåsen.

Barn:

 1. Dødfødt jente i 1876.
 2. Katrina, f. 1877, g.m. Peder Olsen Fuglemsmo, se Kolsetåsen 129/19.

LØKBAKKEN

Denne husmannsplassen hørte Ustistuggo Overvik til og etter delinga til Jardet. Den ble lagt ned da Berit Estensdt. i 1874 ble gift til Bergstrøa og nevnes i 1875 som ubebodd og det blir gitt opp at det kunne bli sådd 1/2 t. korn og satt 1 t. poteter på plassen. Første stavelsen i navnet, løk, er (stillerennende) bekk.

Det var sønnen på Ustistuggo, Esten Gunnarsen, f. 1802, d. 1868, som fikk sette seg ned her som husmann under heimbruket. Han og Marit Persdt. fra Okståsen, f. 1793, d. 1850, var bureisere her. De var g. 1828 og hadde barna:

 1. Berit, f. 1828, død som spedbarn.
 2. Dødfødt barn i 1829.
 3. Berit, f. 1832, g.m. enkmann Ola Jonsen Bergstrøen, Stortrøa.

VIKABJØRGA (GØLLARROMMET)

Jon Nilssen Åsan og Kari Eriksdt. Aunet satte seg ned som husmannsfolk her det året de giftet seg, i 1855. Her ble barna Marit og Nils født i 1856 og 1859, men så flyttet familien til Aunet og ga seg til som bureisere på Ny­bakken under Sæter, se der. Hit til Vikabjørga kom nå et innflytterpar. Nils Kristiansen, f. 1829, var en av flere brødre fra Høgset i Horg, som kom til Selbu. Han og kona Gølaug Jensdt. fra Jensgarden Gresli i Tydalen, f. 1826, kom fra Klæbu. De bodde her ett tiår, men reiste i 1869 til Amerika. Nils var mye sjuk og det ble Gølaug som måtte ta de tyngste tak, og slik er det nok at hun fikk knytt navnet sitt til plassen. Men det offisielle navnet var Bjørgen.

Barn (de tre eldste født på Grendstad i Klæbu): Gurine i 1852, Karen i 1855, Kristine i 1858 og Jens, f. 1863.

Vikabjørga ble i 1917 kjøpt av Nils Johnsen Overvik under navnet Østvik søndre 135/7 og lagt til Østvik 135/6.