EGGEN

Print Friendly, PDF & Email

Eggen ligger langt ute ved sjøen, nesten på høyde med Amdal på nordsida. Dyrkamarka ligger også langs sjøen, i opptil 200 meters høyde. Hovedbruket ligger der strandlinja svinger fra en nordvestlig til nesten nordlig retning. Gården ble i 1723 beskrevet slik: »I Baglie, Kornvis, skin undergiven, god til eng, tungvunden. Til tømmer og husbehov og Setter«. I 1788 ble det også sagt at gården var kornviss og hadde »skjønn« skog. Eggen ble da taksert til verdien 700 riksdaler.

Gården har naturligvis navn etter den markerte egga ovenfor gården der den bratte bjørga opp fra sjøen i omtrent 400 meters høyde brytes av i et flatere lende til det lenger vest faller ned mot Renåelva. En annen sak er at denne egga følger hele Sjøbygda utover, men det er bare her den har gitt opphav til gårdsnavnet samt sammensetningene: Eggahaugen og Eggodden. Dialekt­uttalen er »æ’jja«. Gamle skriftformer er »Eggenn« (1645) og »Egen« (1657), senere oftest »Eggen«.

Vårvoll hadde Eggen rett opp for gården i hellinga ned mot Renåa. Denne var nedlagt i 1934. Sommervollen Eggavollen var da fremdeles i bruk. Denne lå på vestsida av Renåa, rett opp for selve elvebjørga. Eggodden hadde vår­voll i samme strøket som Eggen, bare litt lenger vest. Sommervollen lå opp i lia mot Eggafjellet. Begge vollene var nedlagt før 1930-åra.

Eggen hadde i gammel tid matrikkelnummer 819 og var på 16 marklag. I 1838 ble dette omgjort til løbenummer 204 med skylden 1-2-21 skylddaler som igjen ble revidert i 1888 til gnr. 158 på 5,67 skyldmark.

Leidangsskatten på Eggen var 2 mark smør og 4 mark mel.

Husdyrbestanden

 

hester

storfe

småfe

griser

1657

2

17

19

0

1723

1

4

6

1802

1

6

10

1866

1

12

30

0

Korntienden er oppgitt til 1 tønne i 1666.11723 er utsæden satt til 2 1/2 tønner, i 1802 til 2 1/2 tønner og i 1866 til 6 tønner. Høyavlinga var på 27 lass i 1723, 39 lass i 1866. Folketallet var 14 i 1801, 26 i 1855.

Eiere

I og med at Eggen omkring 1640 ble ryddet i Kongens almcnning, ble går­den fra begynnelsen av krongods. Like før 1668 solgte Kronen Eggen som da var på 1/2 øre eller 12 marklag til Christopher Caspersen Schøller, mens de 4 marklag som lå under Eggen i »Aade« eller Storodden forble krongods. Christophers datter Anna Marie Schøller arvet i sin tid gården, men i 1735 pantsatte hennes mann, kaptein Defeue ved 1. Aggcrhusiske regiment Eggen til oberstløynant von Krogh, som var gift med enkefru Schøller. Defeue grei­de åpenbart ikke å innløse pantet, slik at Eggen havnet i Schøllerslektens hovedgrcn.

De fire marklag som lå i »Odde« ble i 1728 auksjonert bort fra kronen til Oberstløytnant Weinigel som igjen i 1735 solgte til Stie Tønsberg Schøller, som slik samlet hele Eggen, som nå ble regnet til 16 marklag, i Schøllerenes eie før godset gled over til von Kroghene via kjøp og arv. Den siste av von Kroghene, obersten, døde insolvent, og i 1828 fikk oppsitteren her auksjonsskjøte på gården for 200 speeiedaler.

Brukere

I 1645 finner vi det første belegg for Eggen. Da ble Ingebrigt Eggen skatt­lagt som husmann, for seg og sin kone. De følgene år blir han imidlertid kalt Ingebrigt Odde i kildene og skattlagt som ødegårdsmann. Dette må en forstå som at gårdsnavnene ikke hadde festnet seg ennå, eller at »Odden« taktisk ble tatt i bruk før Eggen.

Ingebrigt Eggen svarte 1 skjeppe havre i 1651. Han døde et av de følgende år, og enken tok over. I 1658 bygslet sønnen Gunder Ingebrigtscn Eggen (12 marklag), som moren opplot for ham.

Enken ble imidlertid ført som bruker ennå ved manntallet i 1665/66. Her finner vi pånytt Gunder, født 1635, og hans yngre brødre Jon, født 1647 og Jon, født 1651.

Fra 1668 var Gunder Ingebrigtsen oppsitter like til 1693, da han døde. Han etterlot seg kona, Anne Haftorsdatter, og to samavlede barn, Haftor Gunder­sen og Ingeborg Gundersdatter. Han hadde dessuten sønnene Ingebrigt, Ola og Jon og døtrene Kirsti, Anne og Gunnhild. Boet sto i 79 daler.

Anne Haftorsdatter brukte nå Eggen og satt her ennå i 1701. Hun hadde da (ste)sønnene Ingebrigt (1669), Ola (1671) og Jon (1678).

Eggodden hadde bosetting like tidlig som Eggen, ser det ut til. I 1645 ble iallfall »OHe Aade« også skattlagt for seg og sin kone. De følgende år er det Ingebrigt, som vel satt i Eggen, som ofte blir kalt Ingebrigt »Odde« i skatte­listene. Saken var vel at de to rydningene som lå i 400 meters avstand, ble oppfattet som to forskjellige rydninger og ikke som en og samme gård.

I 1659 bygslet imidlertid Jon Ingebrigtsen Eggen »cn liden Rødingspladtz kaldis Ode« på 4 marklag. Som yngre sønn er det mulig at han drev Eggodden som separat bruk. Senere gikk Eggodden inn som en del av gårdsvaldet på Eggen.

Egga hørte Sehøller-familien til helt til i 1828, da bruket ble ropt opp på auksjonen etter von Schøllcr Krogh på Leira. Brukeren Bjørn Olsen fikk til­slaget for 200 spd. og for å løse kapitalmangelen, tok han opp et lån i Norges Bank på 150 spd. Men Bjørn og Ingeborg Arnsdt. drev godt og ble gjeldfri. Da boet etter henne i 1843 ble gjort opp, ble den gamle kjøpesummen brukt som skiftetakst og i tillegg kom verdien av løsøret, 105 spd. 1 oppgjøret under skiftet i 1857, da andre kona til Bjørn var død, ble taksten på Egga satt til 400 spd. Han overdrog nå bruket til sønnen Per for skiftetaksten og tok sjøl kår.

Det hadde skiftet slekt på Egga i 1797. I den gamle døde de to siste genera­sjonene, Nils Olsen og sønnen Jon, forholdsvis ung. Egga-slekta hadde stått sterkt i bygda, men den ble til sist utarma og da Jon Nilssen døde, flyttet enka Marit Arnsdt. og barna ut. De nye brukerne, Ola Nilssen og Helke Persdt. flyttet hit fra heimbruket hennes på Aftret og ga enka Marit Arnsdt. et lite kår. Hun bodde her noen år med yngste barnet, Arn, men om en tid tok de inn på Okståsen.

Odden, som ble skyldsatt til en firepart av garden, ble utskilt til en av søn­nene her, slik at skylda fra nå var 12 marklag. Hovedbruket ble i slekta til 1885, da Kristian Jakobsen Okstad kjøpte Egga for 2 400 kroner. Per Bjørn­sen holdt tilbake en part, Egga østre, men overlot den til halvbroren Ola Bjørnsen.

Det var 35 mål dyrkajord og 45 mål naturlig eng på Egga i 1866. Årlig av­ling ble gitt opp til 8 t. bygg, 20 t. havre, 40 t. poteter, 28 lass høy og 20 lass fra markaslåtten. Bruket kunne fø 1 hest, 8 kyr og 20 sauer og det var to setrer. I skogen kunne årlig hogges 8 tylfter tømmer. I 1875 var det skralt stell: Enka Anne Olsdt. prøvde å drive alene. Dattera Ingeborg var heime, men ellers bare losjerende. Fire sauer var krøttera og utsæden  1/2 t. bygg, like mye blandkorn, 1 t. havre og 5 t. poteter. Eierne bodde på Fuglem.

Omkring 1955 var det 1 hest, 5 kyr, 1 ungnaut, 10 sauer og 2 griser i fjøset her og det var 35 da dyrket. Det er 2144 da produktiv skog.

Fra bruket er utskilt: Eggaodden 158/4 i 1828 til Anne Olsdt. Eggaodden. Eggen østre 158/2 i 1885 til sønnen her, Bjørn Olsen. Eggaodden 158/5 i 1885 og slått sammen med gnr. 158/4. Eggabjørga 158/711900 til A. Huitfeldt og Co. for 2 200 kroner. (Fra d.e. er utskilt Fjellvollmyrene 158/13 og slått sam­men med gnr. 158/1 igjen). Solbakken 158/14 i 1946 til Lars Rø og solgt vide

re til Godtfred Thoresen i 1951. Soleggen 158/15 i 1948 til Ole J. Eggen.

Brukere

1668-1708 Gunnar Ingebriktsen, f. ca. 1636, død senest 1693, da det var skif­te etter ham, tok over garden etter faren. G.I m. Ingeborg Olsdt., søster til Brynhild Renå, Ustigarden, og Ollaug Moen på Selbustranda. G.II m. Anne Haftorsdt., kanskje fra Aunet i Vikvarvet, f. ca. 1640, d. 1713.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Kirsti, g.m. Jon Olsen Langli, Nygarden.
 2. Anne, f. ca. 1666, g.m. Ola Nilssen Nervik, Framigarden.
 3. Ingebrikt, f. ca. 1669, tjente på Langli, bodde senere heime, d. 1733 uten etterkommere. G. 1723 m. Siri Olsdt.
 4. Ola, f. ca. 1671, tok over garden.
 5. Gunhild, levde i 1693, men døde uten etterkommere.
 6. Jon, f. ca. 1678, g. I 1713 m. Siri Olsdt., II m. Anne Andersdt. Husby fra Klæbu, bodde på Eidstu i Klæbu. Barn: Ingeborg, f. 1714, Gunhild, f. 1731, Anne, f. 1732, Kari, f. 1734, Gunnar, f. 1740.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Haftord, levde i 1693, men ikke med i manntallet 1701.
 2. Ingeborg, f. ca. 1685, g.m. Ola Jonsen Renå, se Oppigarden Aunet. 1709-1746 Ola Gunnarsen, f. ca. 1671, d. 1744. G. 1709 m. Kari Nilsdt.

Høgås, f. ca. 1683, d. 1751.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1711, levde i 1744, men døde uten etterkommere.
 2. Nils, f. 1713, tok over garden.Gunnar, f. 1715, g.I m. Ingeborg Sjurdsdt. Aftret, II m. Agnis Jonsdt. Aftret, se Høgåsen.
 3. Per, f. 1718, d. 1719.
 4. Mali, f. 1720, d. 1721.
 5. Marit, tvilling, f. 1720, død som spedbarn.
 6. Per, f. 1722, død som spedbarn.
 7. Per, f. 1723, død ugift på Okståsen 1778.
 8. 10. Jon og Mali, tvillinger, f. 1727, døde som spedbarn.

1747-1760 Nils Olsen, f. 1713, d. 1760. G. 1747 m. Gjertrud Tordsdt. Eidem fra Oppigarden, f. 1722, d. 1785, som var g. II m. Ola Knutsen.

Barn:

 1. Kari, f. 1748, g. I m. Torkjel Arnsen Nervik, Framigarden, II m. enkmann Ivar Olsen Samstadberget.
 2. Jon, f. 1750, tok over garden.
 3. Ola, f. 1752, husmann i Klæbu.
 4. Brynhild, f. ca. 1755, g. 1776 m. Jermias Paulsen Stokkan i Strinda. Barn: Gjertrud, f. 1776, død som spedbarn.
 5. Kirsti, f. 1758, g.m. enkmann Per Persen Solem, Solemshaugen.

1761-1768 Gjertrud Tordsdt., enke etter Nils Olsen Eggen. G.II 1764 m. Ola

Knutsen Sandvik, f. på Listo Rønsberg 1700, d. 1765, som var g. I m. enke Marit Olsdt. Sandvik, Ustigarden. Barn: Marit, f. 1765, d. 1766.

1769-1778 KariNilsdt., f. 1748, d. 1783. G. I 1768 m. Torkjel Arnsen Nervik fra Framigarden, f. 1741, d. 1777. G. II 1779 m. enkmann Ivar Olsen Samstadberget og flyttet dit. Barn: Nils, f. 1769, d. 1777, Am, f. 1771, d. 1773.

1779-1796 Jon Nilssen, f. 1750, d. 1796, tok over bruket etter søstera. G. 1782 m. Marit Arnsdt. Nervik fra Framigarden, f. 1752, død på Okståsen 1826.

Barn:

 1. Gjertrud, f. 1782, g.m. Sjurd Olsen Sæterstoppen.
 2. Nils, f. 1786, oppfostret på Okståsen, flyttet ut.
 3. Arn, f. 1789, levde i 1801.
 4. Kari, f. 1792, d. 1793.

1797-1822 Ola Nilssen fra Åsan, f. 1764, d. 1819. G. 1784 m. Helke Persdt. fra Ustigarden Aftret, f. 1765, d. 1845. Barn (2-5 født på Aftret):

 1. Per, f. på Åsan 1785, død som spedbarn.
 2. Per d.e., f. 1786, heime i 1801, død før 1820 uten etterkommere.
 3. Nils d.e., f. 1788, g.m. Anne Olsdt. Stenhaugen, se Eggaodden.
 4. Ola, f. 1790, d. 1813.
 5. Anne, f. 1793, g.m. enkmann Gunnar Nilssen Gullset, Nirsgarden.
 6. Nils d.y., f. 1797, d. 1814.
 7. Bjørn, f. 1800, tok over garden.
 8. Ragnhild, f. 1802, vanfør, bodde heime, død ugift 1869.
 9. Per d.y., f. 1805, g.m. Berit Johansdt. Hårstadplassen, se Eggahaugen.

1823-1869 Bjørn Olsen, f. 1800, d. 1867. G.I 1823 m. Ingeborg Arnsdt. Okstad, f. 1797, d. 1842. G.II 1843 m. Brynhild Olsdt. Langli fra Nyhus, f. 1815, død på barselsseng 1856. G. III 1857 m. Anne Olsdt. Alsetkleven, f. på Langli 1808, d. 1881, søster til andre kona, og var g. I m. Sjurd Gunnarsen Al­setkleven.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ola, f. 1823, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1824, g.m. Kari Gunnarsdt. Renå, se Storodden.
 3. Marit, f. 1826, d. 1852.
 4. Helke, f.  1828, Arn, I.  1829, Arn, f.  1830, døde som spedbarn.
 5. «
 6. «
 7. Per. f.  1832. g.m. Kari Olsdt. Engan, se Nesto Fuglem.
 8. og
 9. Arn, f. 1834, og Helkc, f. 1835, døde som spedbarn.
 10. Helke. f.  1837. d.  1853.
 11. Arn. f.  1841. død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ola d.y.. f.  1844. g.m. Brynhild Sjurdsdt. Eggen, se Egga østre (Vollen) nedafor.
 2. Ingeborg, f.  1849, g.m. svensken Johan Fredrik Nilsson, f.  1856, se­nere skilt. Barn: I. Berntinc, f.  1883, g.  1907 m. Edvard Gunnarscn Kyllo i Hegra. II. Nikolai, f.  1887, g.m. Anne Jonsdt. Storsten fra Kvål i Melhus og bodde der.
 3. Nils, f.  1856. død som spedbarn.

3. ekteskap barnlaust, men Anne Olsdt. hadde med seg barn fra 1. ekteskap:

 1. Brynhild. f.  1842. g.m. Ola Bjørnsen Eggen d.y.. se Eggaodden (Vollen) nedafor.
 2. Anne. 1. 1846, g.m. Haldor Bersvensen Aftret. Dalsjardet.
 3. Guru, f.  1849. g.m. Gunnar Olsen Storodden.

1870-1884 Per Bjørnsen og Kari Olsdt. tok over bruket etter Anne Olsdt., enka etter far hans, men flyttet senere til Nesto Fuglem. se der.

1885-1919 Kristian Jakobsen fra Okståsen, f. 1853, d. 17.6.1915. G. 1877 m. Dordi Persdt. fra Eggahaugen. f. 1856. d. 26.4. 1947. som var datter til Per Olsen d.y. her fra Egga.

Barn:

 1. Marit, f.  1878, d.  1880.
 2. Jakob. f. 1880, misjonsprest på Madagaskar og døde der i 1920, g. I m. Martha Andersen, II m, Trine Selmer, barnlause ekteskap.
 3. Berit. f.  1882, g.m. Ingebrigt Arntsen Langli, Nyhus 41/1.
 4. Marit, f.  1884. g.  1907 m. Karl Kristian Røstad i Bratsberg, f.  1876. d.  1910, II m. Karl E. Bandlien, f.  1884. Barn: Paul Andreas, f. 1908, Einar Kristian, f. 1916, Kristian, f. 1918, Oskar Åbcl, f. 1920, Helga Marie, f. 1923.
 5. Petrine. f.  1886, d.  1962, g.  1924 m. Ludvig Andreassen Husby i Klæbu, f.  1879, d.  1964. Barn: Kristian, f.  1919, Asbjørn, f.  1925, Ingvar, f.  1929, Dagrun, f.  1932.
 6. Peder, f.  1889, skutt av tyskerne 1942, g.  1908 111. Kristine Olsdt. Tøfte fra Klæbu, f. 1891, og bodde ved Teigen. Barn: Ole. f. 1908, Dordi, f.  1910, d.  1928, Margrethe, f. 1911, Kristine, f.  1912, Kristi­an, f.  1914, Anna, f.  1921, Jakob, f.  1923, Paul, f.  1926, Håkon, f. 1927, Einar, f. 1929, Dordi, f. 1932.
 7. John, f.  1891, tok over bruket.
 8. Ole, f. 1893, drept under tunnelarbeid 1933, g. 1920 m. Brynhild Bjørnsdt. Eggen, østre 158/2, f. 1896, bodde ved Teigen i Klæbu. Barn: Dagny, f. 1920, Haldis, f. 1922, Kristian, f. 1923, tok over her på Egga. Bertram, f. 1930, bor på Teigen i Klæbu.
 9. Kristine, f. 1896, død ugift 14.1.1932.
 10. Dordi, f.  1898, g.m. Ole Eriksen Renå, Renåøyan 161/2.
 11. Helga Gurine, f. 1901, død på Husby i Klæbu 8.1.1922.
Andre dag i brylluper til Ingeborg og Kristian Eggen.

Andre dag i brylluper til Ingeborg og Kristian Eggen.

1920-1966 John Kristiansen Eggen, f. 1891, d. 3.1. 1967. G. 1921 m. Inga Olsdt. Renå, se Øver Renåøyan, f. 1901, d. 3.2. 1958. Barnlaust ekteskap, men fostret opp brorsønnen hans, Kristian, f. i Klæbu 1923, som tok over bruket.

1967-         Kristian Olsen Eggen, f. 21.9.  1923. G. 1948 rn. Ingeborg Jakobsdt. Okstad, se gnr. 160/1, f. 12.12.  1923.

Barn:

 1. Ingfrid Jorunn, f. 1948, g.m. Gunnar Aune, se Bogstad 125/6 under Mogarden.
 2. Anny Jorid, f. 12.3. 1952, bor i Trondheim.
 3. Jon Olav, f. 2.6. 1956, d. 23.11. 1958.
 4. Brit Oddny, f. 12.5. 1958, g.m. Leif Inge Sommervold, f. 1955, bor i Hommelvik. Barn: Linda, f. 1983.

EGGA ØSTRE GNR 158/2 (VOLLEN)

Bruket ble utskilt fra Egga i 1885 til sønnen der, Ola Bjørnsen d.y. Han fikk skjøte fra broren Per Bjørnsen Fuglem for 1 000 kroner. Med i handelen var Håmmårsvollen 158/3, egentlig en husmannsplass som hadde hørt Hammer til og utskilt i 1865. I tjue år hørte den Egga 158/1 til. Fuglemsbjørga vestre 157/2 ble i 1907 utskilt fra Fuglemsskogen og slått sammen med Egga østre. Dette var egentlig et bytte mellom trelastkompaniet Huitfeldt og bruk­eren her. Huitfeldt fikk i stedet Eggvollbjørga 158/8, skog verdsatt til 980 kroner.

Det er 18 da dyrkajord og 834 da produktiv skog på bruket. Eggen nordre 158/12 ble i 1931 utskilt til A. Huitfeldt og Co., men igjenkjøpt og slått sam­men med hovedbruket igjen. Fra denne eiendommen er utskilt: Lyngstua 158/21 i 1968 til Asbjørn Hansen. Nordheim 158/22 i 1972 til Ole O. Eggen, sønnen her. Høglund 158/23 s.å. til Johan Dretvik.

Brukere

1885-1906 Ola Bjørnsen d.y. fra Egga, f. 1844, d. 27.4. 1915. G. 1867 m. Brynhild Sjurdsdt., se Alsetkleva, f.  1846, d. 18.2. 1931, datter til Anne Olsdt. Eggen, stemor til Ola Bjørnsen. Familien hadde hatt Eggaodden i mange år, til 1881, og de fleste barna er født der.

Barn:

 1. Anne, f. 1867, død som spedbarn.
 2. Brynhild, f. 1869, bodde heime, død ugift 19.3. 1947.
 3. Bjørn, f. 1871, d. 1873.
 4. Bjørn, f. 1874, tok over bruket.
 5. Sivert, f. 1877, g.m. Ingeborg Olsdt. Slind, se Flatheim 64/12 under Bell.
 6. Anne, f. 1879, g.m. Anders Olsen Lauglo fra Leinstranda, bodde på Saksvik vestre i Malvik. Barn: Marit, f. 1917, Brynhild, f. 1918, Olga, f. 1919, Anna, f. 1922.
 7. Helene, f. 1883, g.m. Ole Anderssen Amdal, Frampå-Jardet 3/2.

1907-1931 Bjørn Olsen, f. 1874, d. 30.8. 1954. G. 1897 m. Helene Olsdt. Eg­
gen fra Fuglemsbjørga 157/4, f. 1875, d. 16.7. 1955.

 

Barn:

 1. Brynhild, f. 1896, g.m. Ole Kristiansen Eggen, gnr. 158/1, bodde i Klæbu.
 2. Ole, f. 1897, tok over bruket.
 3. Olaf, f. 1899, d. 1978, g. 1929 m. Petrine Johansdt. Eggahaugen, f. 1889, d. 1968, bodde i Malvik. Barn: Helene Elida, f. 1930.
 4. Arne Bernhard, f. 1901, g.m. Anna Tomasdt. Okstad, se Fuglemsbjørga (Granli) 157/4.
 5. Gjertrud, f. 1903, d. 1973, g.m. Fredrik Steen i Trondheim. Barn: Synøve og Bjørg.
 6. Sigrid, f. 1906, g. 1932 m. Ole Olsen Bjørklimark i Klæbu, f. 1889. Barn: Marit, f. 1935.
 7. Berit Petrine, f. 1908, g.m. Ingebrigt Olsen Hårstad, Nordre 65/18.
 8. Hilma Bjørgine, f. 1911.
 9. Osvald Eldor, f. 1913, død som spedbarn.
 10. Emma Othelie, f. 1915, g.m. Henry Arntsen Hammer, se Vikheim 157/10 under Fuglemsbjørga.
 11. Birger, f. 1917, g.m. Tordis Brevik fra Trondheim.

1932-1967 Ole Bjørnsen Eggen, f. 1897, d. 8.2. 1980. G. 1918 m. Inga Gunnarsdt. Renå fra Framigarden 161/1, f. 1892, d. 28.2. 1975.

Barn:

 1. Bjørn, f. 1918, tok over bruket.
 2. Gunnar, f. 3.2. 1920, g.m. Irene Furnes fra Trondheim, f. 1924, og bor der. Barn: Ottar, f. 1.2. 1944, Jostein, f. 9.8. 1950. Familien bodde først på Solhaug, på tomt fra bruket her.
 3. Harald, f. 13.2. 1922, g.m. Inger Tordis Arnesdt. Eggen, Granli 157/4, f. 24.6. 1929, bor i Mebonden. Barn: Ingunn, f. 1962, g.m. Roger Mongseth, f. 11.7. 1959. (Barn: Martin, f. 1991).
 4. Hallfrid, f. 1924, g.m. Ole Johnsen Dragsten Renå, se Halstad 65/54 under Ner-Hårstad.
 5. Ole, f. 21.9. 1926, bor i Trondheim.

1968-         Bjørn Olsen Eggen, f. 27.5. 1918.

NORDHEIM GNR 158/22

Bjørn Olsen og Helene Olsdt. bygde her i 1944 på tomt utskilt fra Egga østre, der de da var kårfolk, se der. Bjørn døde sommeren 1954 og Helene et år senere. Sønnesønnen Ole Olsen Eggen, f. 1926, tok senere over eien­dommen og fikk tomta utskilt. Han solgte senere til broren Harald og kona Inger Tordis Eggen.

SOLHAUG GNR 158/

Her bygde Gunnar og Irene Eggen i 1944, på tomt fra heimbruket hans. Familien flyttet senere til Trondheim.

SOLEGGEN GNR 158/15 (EGGAHAUGEN) Det kom ny slekt til Egga i 1797, med Ola Nilssen og Helke Persdt. De had­de seks sønner, men to døde i ung alder, og den eldste forsvant fra bygda,

Han som da stod for tur til å ta over garden, var Stor-Nils, men av en eller annen grunn ble han satt ned som husmann på Eggaodden. Slik ble den nest yngste, Bjørn, gardmann, mens den yngste, Litj-Pe, også fikk plassjord. Her på Haugen ble han og Berit Johansdt., plassjente fra Mcbonden, bureisere. Tredje generasjon på plassen, Ole Johansen og Kari Olsdt., fikk i 1948 utskilt Haugen fra Egga, og den fikk navnet Soleggen. Eggahaugen ble altså en av de siste husmannsplassene i bygda. Ole fikk skjøte fra John Kr. Eggen tor 2 000 kroner.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer og 9 geiter på Eggahau­gen og utsæden 1 kvarter bygg, like mye blandkorn, 1 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 4 sauer på bruket. Det er 13 da dyrkajord.

Brukere

1835-1877 Per Olsen d.y. fra Egga, f. 1805, d. 18.10. 1877, da han kom under kjøreoksen, som veltet med lass. G. 1837 m. Berit Johansdt. Hårstad fra Jehanplassen, f. 1817, d. 1.5. 1907, søster til Ola Sanden her i Sjøbygda. Som enke flyttet hun til sønnen på Fuglemsbjørga.

Barn:

 1. Ola, f. 1838, g.m. Gjertrud Torkjelsdt. Høybyplassen, se Fuglems­bjørga under Hammer.
 2. Johan, f. 1842, tok over plassen.
 3. Helena, f. 1846, reiste til Amerika i 1870 sammen med dattera Ma­rit, f. 1869 (far: Bersven Olsen Renåøyen).
 4. Marit, f. 1848, g.m. Ola Olsen Renåøyen, se Fuglemsmoen.
 5. Dordi, f. 1851, d. 1855.
 6. Dordi, f. 1856, g.m. Kristian Jakobsen Okstad, se Egga.

1878-1924 Johan Persen, f. 1842, d. 1935. G. 1880 m. Eln Persdt. Høyåssan den, f. 1859, d. 17.6. 1919.

Barn:

 1. Peder, f.  1881, reiste til Amerika i 1902.
 2. Berit, f. 1883.
 3. Helene, f. 1887, d. 1971, g.m. enkmann Bernt Ludvik Paulsen Forset. Ulset i Klæbu, f. 1870, d. 1941. Barn: Arne, f. 1917, Reidar, f. 1921, Bernt, f. 1925, Ingrid, f.  1927, Astrid, f. 1929.
 4. Petrine, f. 1889, g.m. Olaf Bjørnsen Eggen, østre 158/2, bodde i Malvik.
 5. Johanna, f.  1892, d.  15.3.  1906.
 6. Ole, f. 1895, tok over bruket.
 7. Gurine, f. 1898, d. 1900.
 8. Gunnar, f. 1902, d. 1904.

1925-1974 Ole Johansen Eggen, f. 1895, d. 14.3. 1979. G.m. Karen Olsdt. Varmdal fra Trøa 2/5, f.  1898, d. 26.12.  1944.

Barn:

 1. John Eldor, f. 31.1.  1930, bor i Åsgårdstrand, var g.m. Solfrid Torsø. Barn: Kirsten Randi, f.  1954.
 2. Borghild Oddrun, f.  1932, tok over bruket.

1975-        Borghild Oddrun Olsdt. Eggen, f. 30.1. 1932. G.m. Bjarne Johnsen Dragsten Renå fra Ustigarden 162/1, f. 28.5.  1919, d.  16.2.  1980.

Barn:

 1. Kjell Ove, f. 24.9. 1956, sb.m. Laila Sørngård, f.  1961, bor i Trond­heim. Barn: Birger, f. 1982.
 2. Janne, f. 27.6. 1961, sb.m. Jan Langmo, f. 1951, bor på Ranheim.

EGGAODDEN GNR 158/4

En firepart av Egga. dvs. 4 marklag, ble utskilt til sønnen der, Nils Olsen, og kona Anne Olsdt. De flyttet hit til den gamle husmannsplassen Odden like etter de giftet seg. Den formelle skylddelinga var ennå ikke gjennomført da Nils i 1819 døde brått. To år senere giftet enka seg og fradelinga ble ordnet. Nils lot etter seg en gutt, Ola, men han døde ti-tolv år gammel og det ble ikke Egga-folket som fortsatte her på Odden. Under skiftet etter Per Olsen i 1838 ble Odden verdsatt til 190 spd.. men det var fallittbo etter ham.

Anne Olsdt. ble enke på nytt og i 1842 ble bruket solgt på auksjon. Kjøper var husmannen Ola Nilssen Overvik, Vikaåsen. som ga 190 spd. for det. I tillegg fikk Anne Olsdt. kår, den jorda som senere ble husmannsplassen Kå­ret. Per Jørnsen kjøpte bruket av Ola, men det var sønnen Jørn Persen Tømmerdal som først fikk skjøte, i 1854 fra arvingene etter Ola Nilssen. Kjøpe­summen er gitt opp til å være 300 spd. I 1858 reiste Jørn til Amerika og Ola Bjørnsen Eggen d.y. kjøpte Odden for 100 spd. og tok på seg kåret til Per Jørnsen og Berit Jonsdt., som de hadde kontrakt på fra den dagen sønnen hadde fått skjøte. I tillegg levde fortsatt kårenka Anne Olsdt. nede på Kåret!

Ola Bjørnsen gjorde i 1875 kontrakt med firmaet A. Huitfeldt og Co. på ut­hogst av skog i »to skovremmer« i 25 år framover, til en engangssum på 200 spd. Uklart av hva grunnen var, solgte Ola Bjørnsen bruket sitt i 1881 og satte seg til med familien sin på Egga som losjerende, før han fikk utskilt en part av heimbruket. Kjøper av Odden var skogformann hos Huitfeldt – Tore Jon­sen Rikstad – som ga 1 800 kroner.

Svigersønnen til Tore Rikstad – Johan R Kristiansen – solgte Eggaodden i 1918 til forstmester Thorvald E. Solberg for 7 500 kroner. Det var nå utskilt tre parter fra eiendommen. Disponent Olaf Kierulf ble eier av hovedbruket i 1927 og kjøpesummen var 5 000 kroner. Etter at han døde i 1948 har arvin­gene vært eiere.

I 1866 er Eggaodden gitt opp til å være 26 mål dyrkajord og 54 1/2 mål natur­lig eng, dvs. ni mål mer enn på hovedbruket Egga, og dessuten skogmark der 1 1/2 tylft tømmer årlig kunne avvirkes. Årlig avling er oppgitt til 6 t. bygg, 16 t. havre, 48 t. poteter, 12 lass høy på innmarka og 7 lass i utslåttene. Bru­ket hadde part i de setrene som Egga hadde. Bruket kunne fø 4 kyr og 10 sauer.

I 1875 hadde Ola Bjørnsen og Brynhild Sjurdsdt. 2 hester, 3 kyr, 2 ungnaut, 12 sauer og 10 geiter og utsæden var  1/2 t. bygg, 1 kvarter blandkorn, 1 t. hav­re og 4 t. poteter. Bruket som nå lenge har vært øde for fastboende, har 167 da produktiv skog, og nyttes ellers som feriested.

Fra Eggaodden er utskilt: Renåelvbjørga 158/6 i 1898 til A. Huitfeldt og Co. Sanden 158/9 i 1914 til John P. Høyas. Eggoddskogen 158/10 i 1915 til M. Thams, 630 da produktiv skog. Eggabrettet 158/11 i 1917 til John R Høyas. Solodden 158/16 i 1951 til Fredrik Kierulf. Kåret 158/17 s.å. til Kristen Kie­rulf Brækken. Knausen 158/18 s.å. til Wilhelm Kierulf. Østråt 158/19 s.å. til Eivind Kierulf. Bjørkli 158/24 i 1976 til Fredrik Kierulf.

Brukere

-1725 Ola Olsen, kanskje fra Sesseng, f. ca. 1655, d. 1725, og kona, som vi ikke kjenner navnet til. Sønnen Ola, f. ca. 1693, tok over plassen. Familien losjerte på Sandvik i 1701.

1726-         Ola Olsen, f. ca. 1693. G. 1717 m. Ingeborg Matsdt. Okstad d.e.

Barn:

 1. Ola, f. på Fuglem 1717, d. 1718.
 2. Ola, f. på Dragsten 1719, død som spedbarn.
 3. Agnis, f. på Dragsten 1720, g.m. Esten Estensen Slind, se Ystermoen på Slindan.
 4. Ingeborg, f. 1722.
 5. Mats, f. 1724, død som spedbarn.
 6. Ola, f. på Okståsen 1726, g.m. Siri Haftorsdt. Slind, se Midtimoen på Slindan.
 7. Ingeborg, f. 1733.

1755-1788 Ola Benjaminsen fra Inner Dyrdalsplassen, f. ca. 1709, d. 1773. G. 1745 m. Gjertrud Haldorsdt. fra Oppistoggo Garberg, f. 1724, d. 1805. Barn (de tre eldste født på Garberg):

 1. Haldor, f. 1746.
 2. Benjamin, f. 1748.
 3. Anne, f. 1751, g.m. Ola Eriksen Sletnan, -se Sletnbrennan.
 4. Per, f. ca. 1755, tok over plassen.
 5. Ola, f. ca. 1761, d. 1765.
 6. Marit, f. 1762, d. 1764.

1789-1799 Per Olsen, f. ca. 1755, d. 1799. G. 1789 m. Anne Estensdt. Okstad, f. 1758, d. 18    , som var g. II m. enkmann Haldor Tomassen.

Barn:

 1. Marit, f. 1788, død som spedbarn.
 2. Ola, f. 1792.

1800-         Anne Estensdt., enke etter Per Olsen Eggaodden. G.II 1800 m.

Haldor Tomassen Hammer, f. 1752, d. 1801, som var g. I 1779 m. Anne Persdt. Moslett, Storstoggo, f. 1752, død på barselsseng 1780, og II 1782 m. Brynhild Sjurdsdt. Slind, Frampå-Jardet, f. ca. 1755, død før 1800. Haldor ble atså ikke gammel her på Eggaodden. Han hadde i flere år bodd på Mosletta, men han og Brynhild Sjurdsdt. har trulig flyttet ut og hun døde visst­nok ikke her i bygda.

Barn:

 1. Tomas, f. i 1. ekteskap på Moslett 1780, død som spedbarn.
 2. Anne, f. 1782, heime i 1802.
 3. Marit, d.e., f. på Moslett 1786, tjente på Fjermstad i Bratsberg i 1802.
 4. Marit d.y., f. 1792, g.m. enkmann Ola Olsen Hammersveen.
 5. Haldor, f. i 3. ekteskap 1802, d. 1803 (oppkalt etter far sin, som da var død).

1804-1811- Ola Jonsen fra Renå, se Nigarden Kjøsnes, f. 1779. G. 1803 m. Lisbet Pettersdt. fra plassen Seiget på Prestgarden, f. 1779. Familien flyttet ut, visstnok til Nord-Trøndelag.

Barn:

 1. Jon, f. 1804.
 2. Hans, f. 1806, død som spedbarn.
 3. Hans, f. 1808.
 4. Tomas, f. 1811, gift som enkmann på Inderøy i 1861 med Edrikka Helena Ingebriktsdt. Sandnes, f. i Lade 1727.

1815-1819 Nils Olsen d.e. fra Egga, f. 1788, d. 1819. g. 1815 m. Anne Olsdt. fra plassen Stenhaugen på Grøtem, f. på Orsgarden Gullset 1788, d. 1860, som var g. II m. Per Olsen. Barn: Ola, f. 1815, d. 1826.

1820-1841 Anne Olsdt., enke etter Nils Olsen Eggaodden. G.II 1821 m. Per Olsen Tiller, f. ca.  1780, d. 1836, som da var enkmann.

Barn:

 1. Brynhild, f.  1821, d.  1823.
 2. Brynhild, f. 1825, g.m. Ola Jonsen Overvik, se Kåret nedafor.
 3. Ola, f. 1829, tjente i Stjørdalen i 1850-åra.
 4. Marit, f.  1834, g.m. Ola Ingebriktsen Bellgjerdet, se Fuglemsbjørga under Hammer.

1842-1847 Ola Nilssen og Berit Nilsdt., se Vikaåsen på Overvik.

1848-1866 PerJørnsen, f. ca. 1798, og Berit Jonsdt., f. ca. 1796, kom fra Tynset prestegjeld. De tok kår i bruket da de skjøtet fra seg til sønnen, men bodde her til ca. 1867.

Barn:

 1. Jørgen, f.  1827, flyttet hit fra Trondheim i 1854 under navnet Vik, men fikk skjøte på bruket under navnet Tømmerdal. G. 1855 m. Gunhild Jonsdt. Gullsetgjerdet, f. 1830, reiste til Amerika i 1858. Barn: Petter, f. 1856.
 2. Berit, bodde her i 1857, men flyttet ut.

1858-1880 Ola Bjørnsen Eggen d.y. og Brynhild Sjurdsdt., se Egga østre. Fra 1858 og til 1867, da de giftet seg, ble bruket visstnok drevet sammen med Egga.

1881-1897 Tore Jonsen Rikstad, Nordgard, fra Meldalen, f.  1830, d.  15.3. 1898. G. 1870 m. Anne Svensdt. fra Hårstadhåggån i Rennebu, f. 1831, d. 7.2. 1910.

Barn:

 1. Marit, f. i Meldalen 1873, d.  1884.
 2. Karen, f. i Meldalen 1876, tok over bruket.
 3. Johanna, f. i Meldalen 1878, d. 1903, g.m. John Estensen Nervik, Raudmyra. Barn: Emil, f. 1897, død som barn.

1899-1903 Nils Nilssen Viken fra Ingdalen i Agdenes, f. 1835, og kona Riborg Svensdt. fra Rennebu, f. 1840, tok over bruket etter søster hennes, men har ikke hatt tinglyst heimel. Familien flyttet til Byneset. Barn (begge født i Ingdalen): Karen, f.  1879, Kristian, f. 1884.

1904-1918 Karen Toresdt. Rikstad, f. 1876, d.   . G. 19     m. Johan Petter

Kristiansen, f. i Namsos 1875, d. 19    . (Han var g. Il 1924 m. Frida Olsdt. Lillerye fra Orkdalen, f. 1901). Johan P. Kristiansen flyttet ut igjen og bodde senere i Skaun, Singsås og Tiller.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Otto, f. 1904, død som spedbarn.
 2. Ove, f. 11.1. 1910.
 3. Karl, f. 1911, død som spedbarn.
 4. John, f. 5.10. 1912.
 5. Tore, f. 19    .

EGGAODDEN (KARET)

Brynhild Persdt. fra Eggaodden, f. 1825, d. 13.4. 1904, ble g. 1852 m. Ola Jonsen fra plassen Svea under Ustistuggo Overvik, f. 1825, d. 7.6. 1904, fikk bygselbrev på Kåret fra Jørgen Persen Eggaodden i 1856. Plassjorda var den kårjorda mor hennes, Anne Olsdt., hadde fått da hun solgte bruket. Det er mulig at Anne hadde fått seg opp kårhus her, slik at Brynhild og Ola tok over disse.

Barn:

 1. Jon, f. 1852, g.m. Berit Nilsdt. Aunet, se Eggen under Sesseng.
 2. Anne, f. 1854, g.m, Ola Bersvensen Hånnå.
 3. Marit, f. 1859, tok over plassen, død ugift 19    .

I 1904 fikk Marit Olsdt. bygselbrev på plassen for ti år, fra enka Anne Svensdt. Rikstad og da festet gikk ut, flyttet Marit til folket sitt i Vikvarvet og plassen ble lagt ned.

EGGABRETTET (EGGAODDEN)

Brettet, egentlig Brottet, var husmannsplass under Eggaodden, men låg øde etter at Marit Johansdt. døde våren 1925. Jorda var utskilt fra Odden i 1917 og kjøpt av John Pedersen Høyås, som fikk skjøte fra Johan P. Kristiansen i 1925 for 900 kroner. Dermed var plassen lagt til Sanden 159/2. Plasshusa ble nå overtatt av Oline Pedersdt. Høyås, f. 1882, død ugift 8.8. 1956, søster til John.

På husmannsplassen Brettet var det i 1875 1 ku, 1 ungnaut, 9 sauer og 6 geiter og utsæden var 1 åtting bygg, like mye blandkorn,  1/2 t. havre og 2 t. poteter.

Brukere 1832-1861 Torsten Gunnarsen fra Ustigarden Nervik, f. 1803, d. 1878. G.I 1828 m. Ingeborg Monsdt. Okståsplassen, f. 1806, d. 1830. G.II 1831 m. Agnis Gunnarsdt. fra Nirsgarden Gullset, f. 1803, d. 1861. Det var Torsten og Agnis som var bureisere her.

Barn i 1. ekteskap (begge født på Okståsplassen):

 1. Jon, f. 1829, død som spedbarn.
 2. Ingeborg, f. 1830, tok over plassen.

Barn i 2. ekteskap: Marit i 1831, Gunnar i 1833, Gunnar i 1836, Ingeborg i 1837, Jon i 1839, Marit i 1842, alle døde som spedbarn, og Gunnar, f. 1844, d. 1854.

1862-1924 Ingeborg Torstensdt., f. 1830, d. 28.5. 1917. G. 1856 m. Johan Ol­sen Høgåssanden, f. 1831, d. 7.3. 1918.

Barn:

 1. Marit, f. 1856, drev plassen sammen med foreldra, død ugift 18.3. 1925. Barn: I. Johan, f. 1887, d. 19     (far: Ola Monsen Høgås). II. Ingebrigt, f. 1896 (far: Jakob Danielsen Fagervoll fra Rissa), gift og bodde i Malvik.
 2. Ola, f. 1856, d- 1859.
 3. Kirsti, f. 1859, druknet ut for Solem 20.3. 1892, sammen med Berit Tomasdt. Amdal. Barn: Johanna, f. 1883 (far: John Haldorsen Grøtem), g.m. Ingebrigt Tomassen Høyby, Bardohaugen 16/6.
 4. Torsten, f. 1862, d. 1868.
 5. Ola, f. 1865, d. 1868.
 6. Ingeborg, f. 1868, d. 1944, g.m. John Knutsen By fra Inderøy, f. 1865, d. 1941, bodde på Elvplassen Klæbu. Barn: Pauline, f. 1887, Johannes, f. 1890, Kirstine, f. 1893, Pauline, f. 1897, Ole, f. 1899, Ingeborg Marie, f. 1907.
 7. Barn død uten navn i 1871.
 8. Anne, f. 1872 g.m. Gunnar Jonsen Klesetengan, Joplassen.