HØGÅSEN

Print Friendly, PDF & Email

Høgåsen har navn etter åsen oppfor gården – den er høg nok. Men de høye åsene finnes jo hele Sjøbygda utover, så det er ikke gitt å si hvorfor dette nav­net festnet seg akkurat her. Den eldste skriftformen er »HøyAas« (1657), el­lers finner vi »Høyos« (1657) og »Høgaas« (1683), men det vanlige er Høyaas, som også er slektsnavnet i dag. Uttalen er bentfram: »høgåsen«.

Det er ingen grunn til å tro at gården har en særlig eldre historie enn fra den gang gården ble bygslet første gang i 1657, da Nils Jonsen fikk »sted og fest en Engpladtzs udj. Kong: Mayst: Allminnding, som nu kaldes HøyAas«.

Tunet på gården ligger ikke langt fra sjøen, men det er bratt her. Fordi strandlinja i Selbusjøen her går nokså rett øst-vest er gården nordvendt. Matrikkelkommisjonen fra 1723 beskriver Høgåsen omtrent som de andre gårde­ne »utme søa«: »I Baglie, noget mislig til korn, temmelig til eng, tungvunden, taaler mindste paalæg. (Skog) til tømmer og huusbehov og Setter«. I 1788 ble det sagt at Høgåsen var »en skickelig Fodergaard, maadelig Skov«. Gården ble da taksert til 300 riksdalers verdi.

Vårvoll hadde Høgåsen sør for Tortsjøen, på Høgåsvollen. Denne var ned­lagt i 1934. Sommervollen var på Høgåsfelvollen på vestsida av Renåa, i skogbandet på Høgasfjellet. Det er ikke stort mer enn en kilometer mellom de to vollene. Felvollen var i bruk til siste krig.

Høgåsen var på 4 marklag og hadde gammelt matrikkelnummer 829, det høyeste i Selbu. Det neste i rekken, nr. 830, var en av Åsgårdene i Tydal. I 1838 fikk Høgåsen løbenummer 205 og skylden «-2-9 skylddaler. I 1888 ble dette omgjort til gnr. 159 på 2,46 skyldmark.

Leidangsskatten i Høgåsen var på 1/2 mark smør og 1 mark mel.

Husdyrbestanden
hester

storfe

småfe

griser

1657 1

4

10

0

1723 0

5

4

1802 0

4

8

1866 1

6

10

0

 

Korntienden er oppgitt til  1/2 tønne i 1666. I 1723 er utsæden satt til 1 tønne, i 1802 til 1/2 tønne, og i 1866 til 3 tønner.

Høyavlinga var på 16 lass i 1723, 37 lass i 1866. Folketallet var 4 i 1801, 16 i 1855.

Eiere

Som nyrydder i Kongens almenning ble den første oppsitteren leilending un­der Kronen. Allerede i 1668 hadde imidlertid Christopher Caspersen Schøller tilegnet seg Høgåsen liksom alle de andre gårdene i Sjøbygda. Gården kom altså i Schøllerfamiliens eie og siden ved arv i von Kroghs til det gikk ut med dem under den store økonomiske krisen etter napoleonskrigene.

Brukere

Nils Jonsen bygslet som nevnt som den første Høgåsen i 1656. Slik loven var dengang med skattefrihet for de første årene, må rydningen har vært noen år eldre. Gården sto da i 3 marklag som allerede fem år senere var øket til 4 marklag, den landskylda Høgåsen hadde senere. Nils Jonsen var født i 1605 og hadde i 1665 sønnen Halvår, født 1650.

Allerede i 1668 hadde Jon Svendsen tatt over som oppsitter her i Høgåsen. Han satt her til 1686 i det minste.

I 1692 bygslet Ola Bjørnsen Høgåsen av den daværende eieren, Andreas Schøller. Ola var født i 1655 og hadde sønnene Jon (1691) og Bjørn (1697). Navnegiinga kan tyde på at han var Jon Svendsens svigersønn.

Som Sjøbygda ellers, hørte også Høgåsen til Schøller-godset. Bygselman­nen Tomas Haldorsen kjøpte eiendommen i 1828 for 100 spd., penger han måtte låne i Norges Bank. Men under skiftet etter ham i 1839 ble garden verdsatt til det dobbelte, en takst svingersønnen Ola Persen tok over for. Både Tomas og Ola var gift til Høgåsen og de to arbeidet seg opp til god velstand.

Det er først fra 1764 at vi finner stabilitet i brukerrekka på Høgåsen. Det året kom Bersven Bersvensen og Ingeborg Olsdt. hit og de satt lenge med gar­den, men barna døde uten etterkommere. Slik blir det Kari Jonsdt. Kjøsnes som det senere Høgås-folket kan føre anene tilbake til. Hun ble gift hit i 1803, men barna fikk hun først i andre ekteskap. Etterkommerne satt med eien­dommen helt til den ble lagt øde for fastboende og den er fortsatt i slekta.

I 1723 er utsæden her gitt opp til 3 skjepper bygg og det dobbelte av havre og høyavlinga til 16 lass. Krøtterhold kunne være 4 kyr, 1 ungnaut, 2 sauer og 2 geiter.

I 1866 var det 31 mål dyrkajord og 34 mål naturlig eng på garden. Årlig avling er gitt opp til 6 t. bygg, 20 t. havre, 48 t. poteter, 15 lass høy og 22 lass markahøy. Krøtterhold er satt til 1 hest, 6 kyr og 10 sauer og det var «forsvarlig Havning« og to setrer. I skogen kunne årlig avvirkes 4 tylfter tøm­mer. Enka Ingeborg Tomasdt. hadde i 1875 1 hest, 5 kyr, 2 ungnaut, 9 sauer og 12 geiter, sådde  1/2 t. bygg, 1 kvarter blandkorn og 2 t. havre og satte 4 t. poteter.

Omkring 1950 var det 30 da dyrkajord på bnr. 1. På hele garden er det 77 da dyrka og 1560 da produktiv skog.

Fra bnr. 1 er utskilt: Sanden 159/2 i 1919 til sønnen her, John P. Høiås. Høyvang 159/3 i 1936 til UL Sjøsvalen. Høyberg 159/4 i 1949 til Ingebrigt E. Renå. Høyvang II159/5 i 1955 til UL Sjøsvalen.

Brukere

1692-1702 Ola Bjørnsen fra Ustigarden Renå, f. 1655, flyttet til Strinda med familien.

Barn:

 1. Jon, f. ca. 1691, bodde på Leira i Strinda i 1743.
 2. Bjørn, f. ca. 1697, bodde på Moen ved Jonsvatnet i 1743.

1703-        Jon og Anne, som fikk tredje barnet sitt, Anne, her i 1703.

-1717-1730 Jon og Siri Budal, d. 1718, 34 år. Jon ble gift igjen, men vi kjen­ner ikke navnet til kona. Barn: 1. (navnet ukjent). 2. Siri, f. 1717. 3. Siri, f. i 2. ekteskap 1725.

1731-1747 Reier Persen, f. ca. 1693, d. 17    , oppfostret på Siran. G. 1723 m. Marit Olsdt. fra Framigarden Nervik, f. 1701, d. 17    . Det er trulig at de døde i midten av 1750-åra. Her ifra flyttet de til Grøtem.

Barn:

 1. Kirsti, f. på Nervik 1723, g. I m. enkmann Hans Jonsen Renå, Framigarden, II m. Mats Persen Okstad, III m. Per Bardosen Uglem.
 2. Anne, f. på Nervik 1725, g.m. enkmann Jon Jonsen Grøtem, Negarden.
 3. Brynhild, f. på Nervik 1727, tjente på Svinåsen i 1762.
 4. Marit, f. på Slindan 1728.
 5. Ingeborg, f. på Slindan 1729, død på barselsseng på Renå 1751, Barn: Ola Olsen, f. 1751, død som spedbarn.
 6. Mali, f. 1732, tjente på Moen på Selbustranda i 1762.
 7. Per, f. 1735, d. 1737.
 8. Gunhild, f. 1737, g.m. Sjurd Jonsen Sesseng, Ustigarden.
 9. Per, f. ca. 1740, g.m. enke Ingeborg Torgefsdt. Renå, Ustigarden, og kom dit.
 10. Marit, f. 1746, død på Grøtem 1748.

17484763 Gunnar Olsen fra Egga, f. 1715, død på Hammer 1772. G. I 1742 m. Ingeborg Sjurdsdt. fra Aftretsbrauta, f. 1712, d. 1754. G. II 1760 m. Agnis

Jonsdt. Aftret fra Ustigarden, f. 1731, d. 17   .

Barn i 1. ekteskap:

 1. Mali, f. ca. 1739, g.m. Arn Jonsen Sesseng, se Blesset under Ner-Hårstad.
 2. Sjurd, f. på Egga 1742, g.m. Dordi Jokomsdt., se Hoemsbergan, f. ca. 1745, bodde i Stjørdalen. Barn: Ingeborg, f. i Vika 1769, d. 1771, Jokom, f. på Amdal 1771.
 3. Ola, f. Egga 1747, d. 1748.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Ingeborg, f. 1760, død ung.
 2. Jon, f. på Egga 1764, tjente hos magister Bull i Klæbu i 1778. 17644802 Bersven Bersvensen fra Nordigarden Aftret, f.  1732, d.  1803.

G. 1760 m. Ingeborg Olsdt. fra Bortigarden Kolset, f. 1732, d. 1817.

Barn:

 1. Mali, f. på Aftret 1762, bodde heime, død ugift 1803.
 2. Ola, f. på Aftret 1765, tok over garden.

18034814 Ola Bersvensen, f. 1765, d. 1814. G. 1803 m. Kari Jonsdt. Kjøsnes fra Nigarden, f. 1776, d. 1851, som bodde hos foreldra på Renå før hun giftet seg. Hun var g. II m. Tomas Haldorsen. Ola Bersvensen døde barnlaus.

18154838 Kari Jonsdt., enke etter Ola Bersvensen Høgås. G. II 1815 m. Thomas Haldorsen Aftretsbrauten, f. 1784, d. 1838, som kom hit som dreng til Kari og Ola.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1816, tok over garden.
 2. Kirsti, f. 1820, g.m. Ola Sjurdsen Dragsten, se Gluggen, plass under Dragsten.

1839-1874 Ingeborg Tomasdt., f. 1816, d. 15.9. 1907. G. 1838 m. Ola Persen Dragstbakken, f. 1815, d. 1875.

Barn:

 1. Tomas, f. 1839, reiste til Amerika i 1869.
 2. Per, f. 1841, tok over garden.
 3. Karen, f. 1843, g.m. enkmann Bernt Olsen Renåøyan.
 4. Agnete, f. 1845, d. 1847.
 5. Ola, f. 1848, d. 1852.
 6. Ola, f. 1852, d. 1877.
 7. Agnete, f. 1852, g.m. Bjørn Olsen Eggen, Storodden, reiste til Amerika.
 8. Marit, f. 1862, reiste til Amerika i 1882.
 UL Sjøsvala på tur til Tydalen med Martin Kjøsnes som sjåfør.

UL Sjøsvala på tur til Tydalen med Martin Kjøsnes som sjåfør.

1875-1913 Per Olsen, f. 1841, d. 25.8. 1895. G. 1870 m. Marit Olsdt. Eidem fra Myranesset (se Oppigarden Eidem), f. 1843, d. 13.1. 1923.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1871, bodde heime, død ugift 18.2. 1941.
 2. Karen, f. 1873, reiste til Amerika i 1894, død ugift.
 3. Ole d.e., f. 1876, tok over garden.
 4. Ole d.y., f. 1879, reiste til Amerika i 1902 og på ny 1914, g.m. Janne Pettersdt. Amdal, Grubba, og kom dit.
 5. Oline, f. 1882, bodde på Eggabrettet, død ugift 8.8. 1956.
 6. John, f. 1886, g.m. Ingeborg Tomasdt. Okstad, se Sanden 159/2 nedafor.

1914-1955 Ole Pedersen Høiås, f. 1876, d. 14.9. 1970. G. 1916 m. Gurina To­masdt. Aftretsåsen, f. 1874, d. 21.8. 1957, enke etter Ole Tomassen Renåøyan, øver. Barnlaust ekteskap, men pleiebarn:

 1. Godtfred Toresen, f. i Trondheim 1914, død ugift 1980.
 2. Gunvor Toresen, f. i Trondheim 1917, død ugift 1942.
 3. Charlotte Åsberg, f. i Trondheim 26.11. 1920, g.m. Alf Opheim, f. 1920, bor på Heimdal. Barn: Ole Gudmund, f. 1949, Anton Inge, f. 1951, Inger Gurine, f. 1952, Karl Martin, f. 1955, Jan Einar, f. 1956, Anna Elise, f. 1960.

HØYVANG GNR 159/3

Tomta ble utskilt fra Høgåsen i 1936 til UL Sjøsvala og to år senere ble ung­domshus bygd.

HØYBERG GNR 159/4 Tomta ble utskilt fra Høgåsen i 1949 til Ingebrigt Eriksen Renå fra Renåøyen 161/2, f. 15.5. 1898, d. 19    , som bygde her året før. G.m. Gerd Marie, f. i Trondheim 8.1. 1924.

SANDEN GNR 159/2

Husmannsplassen nede på Sanden var hundre år gammel da den i 1920 ble utskilt fra Høgåsen til sønnen der John Pedersen. Før hadde John kjøpt et par mindre parter fra Eggaodden – Sanden 158/9 i 1914 og Brettet 158/11 i 1917. Men han ga seg ikke før hele Høgåsen igjen var samlet, da han i 1955 også fikk skjøte fra broren på gnr. 159/1.

I 1875 var det 2 kyr, 1 ungnaut, 9 sauer og 8 geiter på plassen og utsæden var 1 kvarter bygg, 1 t. havre og 3 1/2 t. poteter. Da John og Ingeborg Høiås kom her, var plasshusa til nedfalls og det var som å begynne som bureisere. Omkring 1955 var det 25 da dyrkajord på bruket og 1 hest, 2 kyr, 1 ungnaut og 6 sauer.

På tomt på Sanden ble Søndre Sjøbygda Skolehus bygd i 1893. Da skolen ble lagt ned, kjøpte John P. Høiås også skolestua.

Brukere

1821-1830 Per Jonsen fra Nigarden Kjøsnes, f. 1768, d. 1830, var bror til Bersven Renå, Ustigarden og Kari Høgås. G.I m. Agnis Ingebriktsdt. fra Ustigarden Renå, f. på Bortigarden Kolset 1759, død på Renå 1810, der de losjerte. G.II 1811 m. Eli Persdt. Okstad, f. 1791, d. 1878, som ble g. II m. Ola Johansen. Per og Eli flyttet fra Renå over sjøen til Amdal og satt noen år som husmannsfolk der, på det senere Pålrommet, men kom så hit til San­den, som husmannsfolk under søster hans.

Barn:

 1. 1.  Ingeborg, f. i 1. ekteskap på Renå 1797, og oppfostret der, g.m. enkmann Even Ivarsen Stormyrasen (Anders-Iversrommet) på Hårstad.
 2. Ola, f. på Okståsen 1809, død på Amdalsplassen 1815, sønnen som Eli hadde med Bardo Olsen Nøvelbakken på Stor-Evja.
 3. Ingeborg, f. på Okståsen 1812, død før 1842.
 4. Jon, f. på Amdalsplassen 1816, død som spedbarn.
 5. Brynhild, f. på Amdalsplassen 1817, losjerte på Eggahaugen, død ugift i Klæbu. Barn: Ola, f. 1851 (far: Jon Haftordsen Haugtrøen i Klæbu), d. 1942, g. 1880 m. Ingeborg Estensdt. Bollandsåsen fra Flå, f. 1854, d. 1912, bodde på Moflata i Klæbu.
 6. Jon, f. på Amdalsplassen 1820, d. 1823.
 7. Marit, f. 1823, g. i Domkirken 1869 m. enkmann Peter Andreas Pe­dersen Fosland, f. 1800. Barn: Per, f. 1848 (far: Sivert Persen Hallset i Klæbu).
 8. Eli, f. 1826, åndssvak, død i legd 18     (på Grøtem i 1875).
 9. Per, f. 1829, tok over plassen.

1831-1859 Eli Persdt., enke etter Per Jonsen Høgåssanden. G.II 1843 m. Ola Johansen Moslettmoen fra Jehanplassen på Ner-Hårstad, f. 1809, d. 1875, som var g.I m. Kirsti Olsdt. på Brurgommoen på Moslett og hadde med seg to barn fra 1. ekteskap:

 1. Johan, f. 1831, g.m. Ingeborg Tofstensdt. Eggabrettet og kom dit.
 2. Ola, f. 1837, g.m. Ingeborg Bardosdt. Uthushaugen, se Nytrøa på Flaknan i Flora.

1860-1913 Per Persen, f. 1829, d. 3.6. 1896. G. 1856 m. Helke Gunnarsdt. Gullset fra Nirsgarden, f. 1832, d. 19    .

Barn:

 1. Peder, f. 1856, g. 1887 m. Anne Olsdt. Eggen, Fuglemsbjørga 157/4, f. 1861, reiste til Amerika i 1888, bodde i Minnesota. Barn: Helene, f. 1888, Perry, f. 1889, Obert, f. 1890, Gunder, f. 1891, Theodor, f. 1893, Gusta, f. 1894, Alma, f. 1896, Bernhard, f. 1897, Martin, f. 1899, Thea, f. 1901, Paul, f. 1902, William, f. 1904.
 2. Eln, f. 1859, g.m. Johan Persen Eggahaugen.
 3. Anne, tvilling, f. 1859, g. 1880 m. Just Guneriussen Varmdal, se Sandavika under Dragsten.
 4. Gurina, f. 1861, g. i Lade 1888 m. Arnt Olsen Langaunet fra Mosvika, f. 1841.
 5. Gunnar, f. 1864, d. 1885.
 6. Agneta, f. 1867, tjente i Trondheim, død ugift 4.2. 1906. Barn: I. Gunder, f. 1894 (far: Ole Tomassen Renåøyan), reiste til Amerika i 1914. II. Nils Oskar Ingebrigtsen, f. i Trondheim 1900.
 7. Marit, f. 1870, g.m. Arnt Jonassen Overvik, Buret, bodde i Klæbu. Barn: Ole, f. 26.4. 1904 (far: Ole Berntsen Renåøyan d.y.).
 8. og 9. Ole, f. 1873, og Oline, f. 1874, døde som spedbarn. 10.   Helene, f. 1876, d. 6.9. 1962, g. 1900 m. Nelberg Iversen Bjugan fra Hegra, f. 1877, d. 20.8. 1951, husmannsfolk på Høgåsbjørga, flyttet

til Mysen i 1926. Barn: Peder, f. 1901, g.m. Gitta Kilnæs, se Usti-garden Såmstad 138/3, Bertha Marie, f. 18.2. 1905, Hilda, f. 26.2. 1907, d. 4.7. 1924. 1914-1950 John Pedersen Høiås fra gnr. 159/1, f. 1886, d. 7.5. 1965. G. 1914 m. Ingeborg Tomasdt. Okstad fra gnr. 160/1, f. 1891, d. 31.5. 1945.

Barn:

 1. Trygve Ingvar, f. 23.9. 1911, g.m. Kristine Olsdt. Dyrdalsli, gnr. 62/3, og kom dit.
 2. Peder, f. 1917, tok over bruket.

1951-1956 Peder Johnsen Høiås, f. 10.5. 1917. G. 1950 m. Else Bjørgen fra Stod i Nord-Trøndelag, f. 18.3. 1930. Familien flyttet til Malm.

Barn:

 1. Harald Eilif, f. 15.5. 1949, g.m. Beate Kruger, f. 1960, bor i Åle­sund. Barn: Trine, f. 1981, Anita, f. 1985.
 2. Johan Reidar, f. 26.6. 1951, g.m. Hjørdis Vågsbø, f. 1953, bor i Steinkjer.
 3. Roar, f. 20.10. 1957, g.m. Grete Brattreit, f. 1958, bor i Oslo. Barn: Roger, f. 1987.
 4. Ruth, f. 25.6. 1960, g.m. Jann Arne Aarsand, f. 1958, bor i Steinkjer.

HØGASLØFTA

Dette var en husmannsplass som hørte Høgåsen til. Den ble bureist omkring 1830 av Tomas Olsen fra Ereknesset på Kjøsnes, f. 1797, d. 1845, og Kari Persdt. fra Fossan på Selbustranda, f. 1803, d. 1880, datter til Gjertrud Storodden.

De var gift 1826, men fikk ikke barn og tok til seg Marit Jonsdt. Renåtrøen. Hun ble gift med horgbyggen Jakob Kristiansen Høgset, og de tok i 1852 over plassen etter Kari Persdt. Da Jakob og Marit i 1874 flyttet til Okståsen, ble Kari også med dit og plassen ble lagt øde. Det er i 1875 gitt opp at her var åker til en utsæd på 1 kvarter bygg, 3 kvarter havre og 1 1/2 t. poteter.