OKSTAD

Print Friendly, PDF & Email

Okstad er en stad-gård, men likevel vil vi ikke regne denne blant de stad-gårdene som ble ryddet i jernalderen, i vikingtiden eller før. Tvertom tror vi Okstad er blant de yngste i Selbu, ryddet på 1600-tallet som de andre i Sjøbygda.

De eldste skriftlige formene av navnet er da heller ikke entydige: «VI stad -aas» (1643), «Østaas» (1645), «Ogstados» (1657), «Ogstaas» (1661 og 1723), «Oxstaaas» (1668), «OgstadAas» (1686). Når det gjelder tydingen av navnet viser navneforskeren Oluf Rygh til at strøket forbi her kalles Okssia, og til den markerte fjellformasjonen Oksinn på andre siden sjøen, på Selbustrand.

Okstad fikk i 1723 denne beskrivelsen: «I Baglie, maadelig vis til Korn, god til eng, tungvunden, taaler paalæg. Til tømmer og huusbehov og Setter». I en takst i 1788 ble det sagt at gården var «en skickelig Fodergaard, maadelig Skov». Taksten var på 300 riksdaler.   .

Vårvoll hadde Okstad på framsida av Renåelva, ikke langt fra gården, men i tungt terreng. Sommervollen lå på Okstadåsvollen oppfor Renåbjørga, ved foten av Okstadåsfjellet. Begge vollene var nedlagt før 1930-årene.

Okstad hadde i gammel tid matrikkelnummer 820 og var på 16 marklag. Dette ble i 1838 omgjort til løbenummer 206 og 1-2-2 skylddaler, i 1888 igjen revidert til gnr. 160 på 4,92 skyldmark.

Leidangsskatten var 1 1/2 mark smør og 4 mark mel på Okstad.

Husdyrbestanden
hester

storfe

småfe

griser

1657 0

2

4

0

1723 1

6

9

1802 1

10

16

1866 1

8

16

0

Kortienden er oppgitt til 3/4 tønne i 1666. I 1723 er utsæden oppgitt til 2 1/2 tønner, i 1802 til 4 tønner og i 1866 til 1 tønne. Høyavlinga var på 33 lass i 1723, 79 lass i 1866. Folketallet var 17 i 1801, 13 i 1855.

Eiere Kronen eide Okstad fra gården ble ryddet, men allerede omkring 1668 ble gården solgt til Chirstopher Caspersen Schøller, og den gikk deretter i denne slektens og arvingene von Kroghs eie til 1828, da gården ble solgt til oppsitte­ren for 400 speciedaler,

Brukere

I 1643 fikk Mats Pedersen som den første førstebygsel på «Vlstadaas» som da sto i 6 marklag. To år senere ble han og «Olle Østaas» begge skattlagt som husmenn her i Okstad. Begge betalte da skatt for kone, ingen andre. Mats ble i 1652 bøtelagt for mangel på kuler og krutt på våpentinget.

I 1656 bygslet Peder Madsen 12 marklag i Okstad som »Madtz fradøde» -det var sikkert faren. Peder Madsen var født omkring 1620 og hadde i 1665 sønnene Jon, født 1661 og Mats, født 1664. Den andre brukeren som da bruk­te de 4 marklag, Ola Eriksen, var født omkring 1610 kanskje. Han hadde søn­nen Erik, født 1645.

I 1682/83 brukte Jon denne delen av Okstad etter Ola. Senere forsvinner denne brukeren, og Peder blir enebruker i Okstad. Fra 1698 overtok hans sønn Mats, også som enebruker. Han hadde i 1701 sønnen Peder, født 1699.

Fra 1758 var Okståsen halvert mellom brødrene Esten og Mats Perssønner. Hver satt med bygsel på 8 marklag. Delinga varte til 1819. Da døde Per Esten-sen og enka Brynhild Tomasdt. tok seg kår og familien flyttet til plassen Okståstrøa. Det hadde til da vært god velstand på denne halvparten av gar­den, men nå såg ingen av de fem døtrene seg råd for å fortsette på Okståsen. De havnet alle på husmannsplasser.

Samtidig som folket på denne halvparten flyttet til Trøa, gikk det ut økono­misk med bygselfolk på den andre. Ingeborg Jonsen og mannen Mons Tomassen flyttet også til husmannsjord de tok igjen da de ga opp.

Ti år senere ble hele Okståsen kjøpt av klæbyggen Even Haldorsen for 400 spd. Han hadde bygslet ene halvparten av von Krogh i 1818 og den andre se­nere. Ved handelen i 1828 lånte Even 300 spd. i Norges Bank mot pant i Okståsen. Lånet ble tungt å forsvare og året etter solgte han to treparter av den, slik at han sjøl satt igjen med 5 1/3 marklag.

Brukere

1698-1720 Mats Persen, f. 1665, d. 1750, og Agnis, f. ca. 1657, d. 1720. De tok over etter far hans, Per Matssen. Trulig har vi her samme Mats-navnet som på Grenstad ved vestenden av Selbusjøen.

Barn:

 1. Ingeborg d.e., g.m. Ola Olsen Eggaodden.
 2. Siri, f. ca. 1692, g.m. Tomas Olsen Grøtem, Jensgarden.
 3. Dordi, f. ca, 1692, død på Sæter 1770, g. 1722 m. Ola Jonsen, f. ca. 1694, død på Dragsten 1743. Familien bodde både på Hånnåa, Varmdal og Dragsten. Barn: Jon, f. 1722, Mats, f. 1724, se Masmoen på Aftret, Siri, losjerte på Sæter sammen med mora i 1762, Mali, f. 1729, Per, f. 1732, Esten, f. 1733, Agnis, f. 1736.
 4. og
 5. 5. ukjent.
 6. Per, f. 1699, tok over garden.
 7. Ola, f. 1701, d. 1707.
 8. Ingeborg d.y., f. 1703, g.m. Jon Jonsen Amdal.

1721-1757 Per Matssen, f. 1699, d. ca. 1755. G.m. Marit Estensdt. Varmdal, f. ca. 1698, død på Dragsten 1778.

Barn:

 1. Agnis, f. 1723, g.m. Ola Bersvensen Dragsten, Pigarden.
 2. Esten, f. 1725, tok over halve garden, se bruk I nedafor.
 3. Marit, f. 1728, d. 1737.
 4. Mats, f. 1731, tok over halve garden, se bruk II nedafor.
 5. Goro, f. 1735, g.I m. Hans Jonassen Øver-Solem, II m. Ola Olsen Fuglem.
 6. Ola, f. ca. 1738, d. 1743.
 7. Marit, f. 1741, g.m. enkmann Jon Bersvensen Kjøsnes, Nigarden, flyttet til sist til Renå.

Bruk I

1758-1765 Esten Persen, f. 1725, d. 1765. G.m. Ingeborg Bersvensdt. Kjøs­nes fra Nigarden, f. 1723, d. 1807, som var g.II m. Ola Olsen. De tok over ene halvparten av heimgarden hans.

Barn:

 1. Ingeborg, heime i 1762, nevnes ikke i skiftet etter Esten og var kan­skje fra før ekteskapet.
 2. Marit, f. 1750, g.m. enkmann Ola Persen Hammersvollen.
 3. Kari, f. 1752, d. 1764.
 4. Agnis, f. 1753, d. 1758.
 5. Anne, f. 1758, g.I m. Per Olsen Eggaodden, II m. enkmann Haldor Tomassen Hammer.
 6. Per, f. 1760, tok over bruket.

1766- Ingeborg Bersvensdt., enke etter Esten Persen Okstad. G.II 1765 m. Ola Olsen Amdalsgrubben d.y., f. ca. 1740, d. 1808. Barn: Goro, f. 1766, tjente i grenda, død ugift som almisselem 1833.

1789-1819 Per Estensen, f. 1760, d. 1819. G. 1788 m. Brynhild Tomasdt. Hammer, f. 1763, død på Okståstrøa 18    .

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1789, g.m. Nils Olsen Mebakken, se Okståstrøa.
 2. Eli, f. 1791, g.I m. enkmann Per Jonsen Renåøyan, II m. enkmann Ola Johansen Hårstadplassen, se Høgåssanden.
 3. Marit, f. 1793, g.m. Esten Gunnarsen Overvik, se Løkbakken.
 4. Ola, f. 1795, d. 1803.
 5. dødfødt barn i 1798 og 1799.
 6. «
 7. Tomas, f. 1800, d. 1803.
 8. Kari d.e., f. 1803, g.m. Ivar Jonsen Moslett, se Røssetmoan.
 9. Dødfødt jente i 1808.
 10. Kari d.y., f. 1809, g.m. Per Anderssen Bromstadtrøen, se Hånnå-plassen.

Bruk II

1758-1770 Mats Persen, f. 1731, d. 1770. G. 1758 m. Kirsti Reiersdt. Renå, f. på Høgåsen 1723, d. 1801, som var g.I m. Hans Jonsen Renå, Framigarden, og III m. Per Bardosen. Mats og Kirsti tok over ene halvparten av heimgar­den hans.

Barn:

 1. Agnis, f. 1759, d. 1780.
 2. Per, f. 1761, bodde i Ila i Trondheim.
 3. Marit, f. 1763, død som spedbarn.
 4. Marit, f. 1764, d. 1849, g.m. Kristoffer Olsen Tømmervollen, f. 1764, d. 1831, bodde på en plass under Nideng i Klæbu. Barn: Ola, f. 1790, Kirsti, f. 1792, Gjertrud, f. 1795, Mats, f. 1798.
 5. Marit, f. 1867, d. 1785.

Dessuten hadde Kirsti Reiersdt. med seg hit to barn fra 1. ekteskap:

 1. Siri Hansdt., f. 1748, bodde heime, død ugift 1807.
 2. Jon Hanssen, f. 1750, tok over bruket.

1771-1800 Kirsti Reiersdt., enke etter Mats Persen Okstad. G.II 1773 m. Per Bardosen, f. på Eidem 1734, d. 1815, som i 1762 tjente på Grøtem. Barnlaust ekteskap.

1777-1807 Jon Hanssen, f. 1750, død hos dattera på Okståsplassen 1832. G. 1777 m. Ingeborg Bardosdt. Uglemskogan d.e., f. 1742, d. 1815. De drev fra først bruket sammen med mor og stefar hans.

Barn:

 1. Ingeborg, f. 1777 g.m. Mons Tomassen Hammer, se Okståsplassen.
 2. Hans, f. 1780, tjente på Kolset og Kleset, død på Nesta 1807. 1808-1818 Ingeborg Jonsdt. og Mons Tomassen flyttet’til Okståsplassen som husmannsfolk.

OKSTAD GNR 160/1 (OKSTÅSEN)

Som nevnt kjøpte Even Haldorsen garden i 1828 for 400 spd., men alt året etter solgte han to treparter av den for samme pris. Sjøl satt han og Marit Svensdt. igjen med denne treparten, som senere fikk bnr. 1. Da Even så brått døde, ble eiendommen solgt på auksjon til Ola Jonsen Renå, som fikk skjøte i 1841 for 99 spd. Nå var hele Okståsen alvsbruk, da Ola drev parten sin sam­men med Ustigarden Renå. I 1847 delte han avlsbruket Okståsen med Bjørn Olsen Eggen, som tok over halvparten for 45 spd. I 1857 tok Ola Bjørnsen Storodden over parten til faren, Bjørn Eggen. Da Bjørn Olsen Storodden i 1874 reiste til Amerika, ble både Storodden og avlsbruket i Okståsen solgt. Den som kjøpte her var husmannsfolket på Høgåsløfta – Jakob Kristiansen og Marit Jonsdt. De kjøpte på auksjon for 80 spd. og tok over andre halvpar­ten av avlsbruket etter morbror hans på Ustigarden Renå. Dermed ble det sta­bilitet på bruket.

I 1866, bruket var da alvsbruk med Ola Bjørnsen og Ola Jonsen som bruk­ere, var det 19 mål dyrkajord og 28 mål naturlig eng her. Årlig avling er satt til 1t. bygg, 4 t. havre, 4 t. poteter, 12 lass høy og 21 lass markahøy og krøt-terhold til 3 kyr og 8 småfe. Årlig kvantum fra skogen er 3 tylfter tømmer. 11875 hadde Jakob og Marit 1 kjøreokse, 2 kyr, 2 ungnaut, 10 sauer, 20 geiter og 1 gris, sådde 1 kvarter bygg,  1/2 t. blandkorn og 1 1/2 t. havre og satte 4 1/4 t. poteter.

Omkring 1955 var det 1 hest, 4 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer og 1 gris på bruket, her det var 30 da dyrkajord. Det er nå 62 da dyrket og den produktive skog-vidda er 1627 da. Fra 1970 hører Okståstrøa 160/6 til bruket.

Fra bruket er utskilt: Okståsbjørga 160/5 i 1899, skog solgt til A. Huitfeldt og Co. for 1000 kroner, som Peder A. Fuglem kjøpte fra konkursboet etter firmaet i 1942.

Brukere

1829-1840 Even Haldorsen fra Nordset i Klæbu, f. 1779, forulykket 1839 el­ler 1840 sammen med Even Haftordsen Aftret, Nordistuggo. G. i Klæbu 1811 m. Marit Svensdt., f. Gutusten 1770, d. 18 , som var g.I 1790 m. Am Olsen Gåsbakken, f. 1760, d. 1807, husmann under Lysklett i Klæbu, og hadde med ham barna:

 1. Helena, f. 1790, g.I m. Jon Olsen, II m. Ingebrikt Anderssen Hallset, Trøbakken i Klæbu.
 2. Berit, f. 1795.
 3. Ingeborg, f. 1797, g.m. Bjørn Olsen Eggen.
 4. Ulrikka, f. 1802, g.m. Ola Guttormsen Grøtem, se Okståsplassen.

1841-1873 Avlsbruk.

1874-1894 Jakob Kristiansen fra Høgset i Horg, f. 1830, d. 1894, var søster-sønnen til Ola Jonsen som kom til Ustigarden Renå, se der. Jakob hadde fire brødre som også kom hit til Selbu. G. 1853 m. Marit Jonsdt. fra Renåtrøa, f. 1827, d. 23.1.1914. De var først husmannsfolk på plassen Løfta på Høgåsen.

Barn:

 1. Kristian, f. 1853, g.m. Dordi Persdt. Eggahaugen, se Egga.
 2. John, f.  1856, reiste til Amerika i 1878.
 3. Tomas, f. 1858, tok over bruket.
 4. Ole, f.  1864, reiste til Amerika i 1884.
 5. Gurina, f. 1861, g. 1905 m. Bersvend Ellevsen Bostad i Klæbu, f. 1840. Barn: Eskild, f. 1907.

1895-1931  Tomas Jakobsen, f.  1858, d.  19.3.1949. G.  1886 m. Ingeborg Jonsdt. Renå fra Ustigarden, f. 1863, d. 6.6.1939.

Barn:

 1. Marit, f. 1886, g. 1910 m. Petter Eggen fra Klæbu, f. 1889, reiste til Amerika, men kom igjen og bosatte seg i Stjørdalen. Barn: Klara, f. 1910, Irene Tilnora, f. 1912, g.m. Esten Olsen Guldset, Elvehaug 147/27, Newel Kennet, f. 1913, Gladys Marie, f. 1915, g.m. Egil Nervik, Rødmyr 132/3, Marwin Palmer, f. 1917, Thomas John, Gudrun Margot, f. 1921, Jenny Ingeborg, f. 1924, Walborg Kristine, f. 1928, g.m. Esten Nilssen Guldseth, gnr. 147/1.
 2. Jakob, f. 1889, reiste til Amerika i 1913, kom heim igjen, trulovet med Anne Bersvendsdt. Aftret, Dalsjardet 150/2, d. 1925, 28 år gl., og de hadde dattera Ingeborg, g. 1923, g.m. Kristian Olsen Eggen, gnr. 158/1, Jakob ble g.m. enke Ragnhild Gunnarsdt. Renå, gnr. 161/1.
 3. Ingeborg, f. 1891, g.m. John Pedersen Høiås, se Sanden 159/2.
 4. John, d. 1894, tok over bruket.
 5. Berit, f. 1896,g. 1923 m. Arnt Jonsen Eggen i Horg, f. 1900, d. 1972. Barn: Marit, f. 1923, Ingeborg, f. 1925, Johan, f. 1930, Trygve, f. 1934.
 6. Gurine, f. 1899, død ugift 25.2.1946.
 7. Ole, f. 1901, tok over bruket.
 8. Karen, f. 1904, g. 1929 m. John Ingvald Olsen Storsve i Klæbu, f. 1904, druknet i Nidelva 1960. Barn: Oddvar, f. 1929, Trygve, f. 1931, Marie Ingeborg, f. 1935, Ingebjørg, f. 1937, Olav, f. 1943, Jorunn Karin, f. 1945.
 9. Anna, f. 1906, g.m. Arne Bjørnsen Eggen, gnr. 158/2.
 10. Gunnar, f. 1909, g.m. Kari Olsdt. Dyrdalsli, se Åsly 62/12 under Dyrdal.

1932-1946 Ole Tomassen Okstad, f. 7.8.1901, d. 31.3.1939. G. 1937 m. Karen Bersvendsdt. Aftret fra Dalsjardet 150/2, f. 4.8.1911, som ble g.Il m. John Tomassen Okstad. Barn: Ingebjørg, f. 1937, tok over bruket.

1947-1966 John Tomassen Okstad, f. 3.3.1894, d. 26.6.1983. G. 1948 m. Ka­ren Bersvendsdt. Okstad, f. 4.8.1911, d. 14.6.1966. Barnlaust ekteskap.

1966-1989 Ingebjørg Olsdt. Okstad, f. 2.8.1937. G.m. Harald Olsen Mogård fra Opheim 137/11 på Sesseng, f, 1.8.1931, forulykket under tømmerkjøring 26.5.1989.

Barn:

 1. Ove Johnny, f. 1960, tok over bruket.
 2. Oddveig Kristin, f. 1962, g.m. Bjørn Lyng i Stjørdal, f. 1962. Barn: Lise, f. 1986, død som spedbarn, Tore, f. 1987, Harald, f. 1989.

1990-        Ove Johnny Mogård, f. 24.7.1960, og Heidi Gustad, f. 27.11.1968.

OKSTAD GNR 160/2-4

Året etter at Even Haldorsen hadde fått skjøte på Okståsen, solgte han to treparter av garden til brødrene Erik, Arn og Ola Tomassønner Grøtem for 400 spd., samme sum som han sjøl hadde gitt for hele garden. Brødrene fikk skjøte på 103/4 marklag i 1829.

De nye eierne bodde på Stranda – Erik på Ivarsgarden Grøtem, Arn på Tåmåsgarden Grøtem og Ola som husmann på Nermelen under Tåmåsgarden. De eide også storparten av innmarka på Okståsen. Fra 1866 har vi disse opp­lysningene om eiendommen til Grøtems-karene: Dyrkajorda er 37 mål og anna innmark 55 mål. Eierne drev fortsatt i lag og kunne få ei avling på 1 t. bygg, 4 t. havre, 4 t. poteter, 23 lass høy og 31 lass fra utslåttene. Med foret kunne de vinterfø 1 hest, 5 kyr og 8 småfe. I skogen kunne årlig hogges 6 tylfter tømmer uten at den ble forringet.

I 1888 ble avlsbruket offentlig delt. Tåmåsgarden fikk største parten, Okstad østre 160/2, i dag 850 da produktiv skog. Ingeborg Eriksdt. Grøtemsmelen tok over Okstad mellom 160/3, som hun tre år senere solgte til Ola Eriksen Renå for 750 kroner og eiendommen ble lagt til Renåøyan 161/2. Okstad ves­tre 160/4 ble i 1888 tatt over av Ivarsgarden Grøtem. Fra de to sistnevnte par­tene ble husmannsplassen Okståstrøa 160/6 utskilt i 1932, en eiendom som nå hører Okståsen 160/1 til. På gnr. 160/4 er det 680 da produktiv skog.

Fra bnr. 2-4 er ellers utskilt: Renåa 160/7-10 i 1947 til Trondheim e.verk. Okstad østre II160/11 fra gnr. 160/2. Okstad mellom 160/12 fra gnr. 160/3. Okstad II160/13 fra gnr. 160/2 i 1964 til Karen Okstad.

OKSTASTRØA GNR 160/6 Bureiserne her skulle ha hatt halve Okståsen, men måtte gi avkall på den av økonomiske årsaker og ble husmannsfolk her på Trøa. Etter delinga av

garden hørte plassen Grøtems-parten til og fra den ble Trøa i 1932 utskilt til husmannen Ole Johnsen. Han fikk skjøte fra Ole T. Grøtheim, Ole Renå og Ragnhild Grøtte for 2650 kroner. I 1970 kjøpte Harald Mogård bruket, som dermed ble slått sammen med Okståsen 160/1.

I 1875 var det 1 kjøreokse, 2 kyr, 1 ungnaut, 5 sauer, 10 geiter og 1 gris på plassen og utsæden var 1 kvarter bygg, 1 ½ t. havre og 2 1/2 t. poteter. Okståstrøa var altså en stor husmannsplass. Omkring 1955 var det 1 ku, 2 ungnaut og 3 sauer på bruket, her det er 24 da dyrkajord.

Brukere 1822-1842 Ingeborg Persdt. fra Okståsen, f. 1789, d. 18    . G. 1808 m. Nils Olsen fra Dragstodden, f. 1780, d. 1863. De bodde noen år omkring 1818 i Trondheim.

Barn:

 1. Marit, f. 1809, g.m. enkmann Even Persen Solemstrøen, Hesttrøa.
 2. Per, f. 1810, g.m. Marit Bersvensdt. Balstadmoan, se Orsgarden Gullset.
 3. Ola, f. 1811, tok over plassen.
 4. Tomas, f. 1812, død som barn.
 5. Brynhild, f. 1813, d. 1814.
 6. Brynhild, f. ca. 1815, flyttet til Klæbu i 1841. Barn: Nils, f. 1836 (far: Nils Nilssen Grøtem), flyttet til Klæbu i 1851.
 7. Kari, f. ca. 1818, flyttet til Stjørdalen i 1841, g. i Hegra 1855 m. Hans Hagerup Dahl fra Trondheim, f. ca. 1812.
 8. Ingeborg, f. 1823, g.m. enkmann Ingebrikt Bardosen, Grøtemstrøen, Inbrekthaugen.
 9. Tomas, f. 1825, d. 1896, g.m. Marit Persdt. Stormyråsen på Øver-Hårstad og kom dit.
 10. Nils, f. 1827, flyttet ut omkring 1850, bodde visstnok i Trondheim.
 11. Esten, f. 1830, d. 1832.

1843-1884 Ola Nilssen, f.  1811, d. 1898. G.  1843 m. Sessil Bersvensdt. Hoemstrøen, f. på Litj-Evja 1820, d. 1902, datter til Bersven Olsen og Kari Jonsdt. Hoemstrøen.

Barn:

 1. Nils, f. på Solem 1843, flyttet til Øksnes i Nordland, g. 1876 m. Evine Karoline Marie Klausdt. Rolen, f. 1856.
 2. Bersven, f. 1846, d. 1895, g. 1868 m. Anne Jonsdt. Aftret, se Nordigarden Aftret, f. 1845, d. 1907, bodde her ennå i 1876, reiste senere til Amerika. Barn: Kari, f. 1868, g. i Amerika m. Peder Pedersen Bårsetmoen, Anna Olina, f. i Strinda 1873, Ragnhild, f. 1876.
 3. Per, f. 1850, g. 1881 m. Kari Bardosdt. Lille-Evjtrøen, se Ner Litj-Evja, f. 1850, bodde ei tid på Grøtemsbrennan, til de i 1910 reiste til Amerika. Barn: Ole, f. 1881, reiste til Amerika i 1897.
 4. John, f. 1855, tok over plassen.
 5. Ingeborg, f. 1858, bodde heime, død ugift 3.12.1939.
 6. Ola, f. 1864, d. 1868.

1885-1925 John Olsen, f. 1855, d. 9.6.1921. G. 1892 m. Kari Jonsdt. Gullset-gjerdet, f. 1858, d. 5.7.1926.

Barn:

 1. Karen, f. 1882 (far: Jon Persen Hoemsbergan), g.m. Peder Bårdsen Slind, Tellhaugen.
 2. Ole, f. 1900, tok over bruket.
 3. Ingvald Martin, f. 1900 (mor: Karen Jonsdt. Okstadtrøen), tok over bruket.

1926-1933 Ole Johnsen Okstad, f. 21.2.1900, død ugift 19.11.1933.

1934-1969 Ingvald Martin Johnsen Okstad, f. 25.3.1900, d. 30.4.1977.

GUTTORMSPLASSEN (RATET)

Til den senere Guttormsplassen flyttet familien på ene Okstad-bruket da de måtte gi opp der. Det er mulig at plassen fra først var kårjord som Ingeborg og Mons fikk etter å ha drevet Okstad-bruket i et tiår. Far hennes, Jon Hans­sen, flyttet også med hit. I 1830 fikk Ulrikka, dattera på Okståsen og Ola Guttormsen bygselbrev fra Even Haldorsen på plassen, med rett til barn å ta over, men tretten år senere ble plassen lagt øde. Plassen ble den gangen kalt Tottsvea!

Brukere

1819-1830 Ingeborg Jonsdt. fra Okståsen, f. 1777, d. 1844, gikk kår på plas­sen da hun ble enke. G. 1805 m. Mons Tomassen fra Hammer, f. 1771, d. 1830. Barn: Ingeborg, f. 1806, g.m. Torsten Gunnarsen Nervik, se Egga-brettet.

1831-1846 Ulrikka Arnsdt., fra Okståsen, f. 1802. G. 1829 m. Ola Guttorm­sen d.y. fra Ivarsgarden Grøtem, f. 1799, dreng på Bellet. Familien flyttet til Trolla i Trondheim i 1843,

Barn:

 1. Marit d.e., f. 1828, g. i Bakke kirke 1848, men var enke i 1900.
 2. Marit d.y., f. 1831.
 3. Arnt, f. 1834, g.I m. ?, II i Bratsberg 1900 m. Karen Simensdt. Nordset fra Klæbu, f. 1858, bodde på Sæterhaugen i Bratsberg.
 4. Dødfødt gutt i 1838.

1847-1872 Anders Kristiansen fra Høgset i Horg, f. 1828. G. 1845 m. Siri Persdt. fra Dragstbakken, f. 1819. Familien reiste til Amerika i 1872.

Barn:

 1. Per, f. på Dragstbakken 1842 (far: Anders Persen Dragsten, Pigarden), g. 1869 m. Siri Johannesdt. Aunet, Kongdalen, f. 1845, reiste til Amerika i 1872. Barn: Sigrid, f. 1869, g.m. Olaus Bersvensen Renå (Samstad).
 2. Gurina, f. 1846, g.m. Henrik Olsen Renaøyen, reiste til Amerika i 1870.
 3. Agneta, f. 1848, død som spedbarn.
 4. Agneta, f. 1849, g. 1870 m. Bersven Mikkelsen Tangvoll, se Sandvi­ka under Dragsten, reiste til Amerika.