Forord

Print Friendly, PDF & Email

Selbu bygdeboknemnd, – oppnevnt av Selbu kommune, — sender med dette ut 2. bind av «Selbu i fortid og nåtid.»

Det første bindet kom ut i 1972 og omfattet bygdas alminnelige historie fram til 1838. Det som nå foreligger fortsetter fra 1838 fram til vår egen tid. Redaktør også for dette bindet har vært Kjell Haarstad.

Det er bygdas utvikling i de siste ca. 150 år som i dette bindet blir behandlet. Det har vært en rivende utvikling i denne tidsbolken. Siste halvdel av forrige århundre var en begivenhetsrik tid, og vårt århundrede har vært det i ikke mindre grad. Ikke mindre enn to verdenskriger har vi gjennomlevd og en etterkrigstid med store omveltninger. Om denne tida i bygda vår får vi høre her. Den aller siste tida er ikke så inngående behandlet, – det hører kanskje mere framtida til.

Så står det nå igjen nye bind som vil ta opp gards- og slektshistoria fra langt attende og fram til vår egen tid. Det blir kanskje like inte­ressante bind. En vil håpe at det ikke går så altfor lenge før slike bind kommer ut.

Mye arbeide ligger bak bøker av en slik art. Men i dette arbeide har en alltid møtt velvilje fra bygdefolket og fra de kommunale myndig­heter. Vi takker for denne velvilje og vi takker også redaktøren for det gode samarbeide vi har hatt med ham gjennom alle åra.

Så håper vi at også dette bindet vil bli godt mottatt av leserne.

Selbu, i februar 1977.

Th. Solem formann

Gjertrud Evjen                                    Reidar Kyllo

Trygve Nervik                                    Olav P. Over vik