KILDER

Print Friendly, PDF & Email

En hovedkilde til dette arbeidet har vært Formannskapets forhand­lingsprotokoller, som beror i kommunearkivet i Selbu. Opplysninger derfra er brukt i praktisk talt samtlige kapitler. Da det oftest vil gå fram av innholdet hva som stammer fra denne kilden, vil ikke henvis­ninger bli gitt under omtalen av de enkelte kapitler nedenfor. Formannskapsprotokollene omfatter: nr. 1 1837-1863, nr. 2 1863-1888, nr. 3 1889-1909, nr. 4 1909-1924, nr. 5 1924-1935, nr. 6 1935-1944, nr. 7 1944-1953.

Lokalbladet «Selbyggen» er en annen hovedkilde, spesielt for tida etter 1889, da bladet ble startet. Ettersom bladet har inneholdt mange artikler av historisk karakter, er også opplysninger om eldre tider hen­tet derfra. Det er vanligvis angitt i teksten når stoff er tatt fra «Selbyg­gen», ofte også med referanse til årgang. Universitetsbiblioteket i Oslo har – på noen få nummer nær – en komplett samling av «Selbyggen». På Folkebiblioteket i Selbu finnes også en samling, men denne er kom­plett bare for tida etter 1947.

Fr. Birchs forretningsarkiv har vært en viktig kilde for perioden 1850-1900, ikke bare for omtalen av handelen og næringslivet ellers, men også om samfunnslivet i sin alminnelighet. Birchs navn vil i de fleste tilfelle være nevnt når stoff er hentet derfra. I min hovedopp­gave («Bondenæringen i støpeskjeen») finnes en fullstendig oversikt over arkivet, som vil bli plassert i kommunearkivet i Selbu. Samme sted vil en også finne detaljerte henvisninger til data som i stor ut­strekning er brukt også i dette verket – ikke bare fra Bircharkivet, men også fra andre kilder.

Den notatsamlingen som er brukt til dette arbeidet — det gjelder både bind 1 og bind 2 – blir plassert i kommunearkivet i Selbu og vil være tilgjengelig der. Samlingen er ordnet emnemessig og kronologisk på samme måte som kapittelinndelingen i dette verket og inneholder nøy­aktige henvisninger for de enkelte opplysninger som er brukt i verket.

Angående forkortelser brukt nedenfor, se tillegget «Bibliografi ved­rørende Selbu og selbyggene».

HENVISNINGER TIL DE ENKELTE KAPITLER

FOLKEVEKST OG OPPBRUDD

Folketelling 1801, 1835, 1845, 1855, 1865, 1875, 1900 originallister i SA, (Tallene for Selbu er funnet ved summering direkte fra listene. NOS omfatter Selbu og Tydal.) Folketelling 1825 i KA (nominell liste). Folketelling 1815, 1890, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, i NOS, Kirkebok for Selbu 1824-42, 1843-59, 1860-77 i SA, 1878-1921, del F-H Selbu Sogneprestkontor, Trondheim politikammer, protokoll over utvandrede personer 1867-1900, SA. Emigrantlister 1866 ved skolelærerne, KA: J.U. Pedersen: Selbygbogen bd. 1, Minne­apolis 1921, bd. 2, Minneapolis 1931; J.O.Andres: From Selbu to the Dakota Prairie, uten trykningssted og -år; A.O. Haugen: Haugen -Talhaug Relationship, Ames Iowa 1965; N. Guldseth: Veien mot vest, Selbu og Tydal Menighetsblad julen 1975.

OVERBEFOLKNING OG OMVELTNING – 1837-1900

STENER FOR BRØD – STRIDEN FOR FØDEN

Gårdsstrukturen endres: Folketelling 1865, 1875, 1890, 1900 i NOS, Selbu og Tydal Private Brandassuranceforening takstprotokoll 1877-1888, 1888-1903; Forhandlingprotokoll for Selbu fattigkommi­sjon 1871-1888, KA: Matrikkel for Selbu, trykt 1842, 1891 og 1907; Pantebøker og panteregistre, Strinda og Selbu, SA: Utskifningsprotokoller samme sted 1857-1900; Jordskifteverkets kartarkiv, fylke XIV, kart fra Selbu; Forliksprotokoller, Selbu tinglag 1821-1857, SA.

Nye ideer og forgangsmenn: Stjør- og Verdal, skifteprotokoll 10 s. 334, SA;  Strinda og Selbu, skifter pk. 57, SA;  Søndre Trondhjems Amts Landhusholdningsselskabs Beretning, T.hjem 1857-1900 (rappor­ter fra agronomer og Selbo sogneselsk.).

Bondenæringa støpes om: «Adresseavisen» 1868-74, 1882-86; «Trondhjems Stiftavis» 1870-åra; Søndre Trondhjem Amts Landhus­holdningsselskabs Beretning, T.hjem 1857-1900; Folketelling 1855, 1865, 1875, 1890, 1900, SA og NOS; Selbu og Tydal Herreds Matrikuleringsprotokoll 1864-1866, KA og RA; Jordbrukstelling 1907, 1. og 2. hf., NOS; Christophersens memorialer, privat eie; Selbu og Tydal Private Brandassuranceforening, takstprotokoll 1877-1888, 1889-1903; Strinda og Selbu, skifter pk.56-79, SA; NOS Jordbruk 1871-75, Jord­bruk 1876-85, Jordbruk 1886-18890, Jordbruk 1896-1900; Dokumen­ter vedr. 5-års-beretningene, pk. 1-4, SA; Amdal; E. Wekre: Melkeomsetningen i Trondheim gjennom hundre år, T.heim 1973; G. Kjøsnes: Litt om jordbruk og fedrift, i Selbu kommune 1938; J. Leirfall: Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene, bd. I del III, Steinkjer 1972.

Håndsagskur og plankehandel: Amtmennenes femårsberetninger 1851-55, 1856-60, S. Trondhjems amt; Amdal; M. Emstad: Skogbruk og fiske i Selbu fra 1600-tallet til 1940, uttrykt, KA; E. Sundt: Arbeidsvæsen I, Haandsagen i Folkevennen, Kra. 1864; Forskjellige Indberetninger fra de ved Statens Forstvæsen ansatte Funktionærer 1857-1873, II, Det Nordenfjeldske, Kra. 1874; G. Nissen: Thomas Angell Stiftel­ser 1767-1967, T.heim 1967; Selbu og Tydal Private Brandassurance­forening, takstprotokoll 1888-1903; Dokumenter vedr. 5-årsberetnin-gene, Sør-Trøndelag fylke, pk. 2-4, SA.

En epoke tar slutt – kvemfjelldrifta: Birch; Rolseth: Kvernfjellet; M. Emstad: Kvernfjellet, i Selbu kommune 1938; N.N.: Fra Kværngruberne i Selbu, Folkebladet 8/1 1870; Usign. manus: «Bustadroma i Kvernfjellet» og «Matstellet» i KA; Stortingsforhandlinger 1859-60, del 4, O NO 38, del 9; Storthingstidende for det sextende ordentlige Storthing II, Chra. 1860; Prottocol angaaende Qvernebrugsdriften i Selbo, KA; Bergmester Sinding: Befaringsreise til Qværnesteensbrud-dene i Sælboe fra 4. til 9. Novbr. 1853, avskrift KA; Amtmennenes femårsberetninger, 1846-50, 1851-56, 1856-60, 1861-65, 1866-70, S. Trondhjems amt; Dokumenter vedr. 5-årsberetningene, Sør-Trøndelag fylke, pk. 2-4, SA; Statens kornforretning: Norske Mylnor og Kvernar, bd. 1, Oslo 1934.

BYGDESTYRET – BØNDENES STYRE

Amdal; O.B. Flakne: Straumdrag og saker – og mennene som bar dem, i Selbu kommune 1938; samme: Kommunelokalet, i samme; I. Flønes, dagbok, uttrykt, privat eie; R. Grankvist: Thranitterbevegelsen i Trøndelag, i Trondhjemske samlinger, rk. 3, bd. 2, hefte 3, T.heim 1966; Amtmennenes femårsberetninger 1846-50, S. Trondhjems amt; Dokumenter vedr. 5-årsberetningene, Sør-Trøndelag fylke, pk. 5, SA; Formannskapets kopibok 1, KA; «Adresseavisen», «Trondhjems Stiftavis,» «Dagsposten» fra 1870 og 80-åra; «Nidaros» 1927; Møtebok for Selbu venstreforening 1884-1955, tilh. Selbu venstrelag.

ISOLASJON OG GJENNOMBRUDD

Gammel veistrid og ny samferdselsteknikk: Formannskapets kopibok 1, KA; Amdal; O.B. Flakne: Vegstellet, i Selbu kommune 1938; Stor­tingsforhandlinger 1868-69, IV, sak no 60; «Adresseavisen», «Trondhjem Stiftavis» 1870-åra; Indstilling af 26/9 1887 fra Strindens Veicomite ang. Omlægningen ved Herredets 2den Classes Veie, T.hjem (1888); O. Aas: «Selbyggen», bygdabladet vårt, i Selbu kommune 1938; T. Nervik: Glimt fra Selbyggens 75-årige arbeidsdag, i «Selbyggen» 19/12 1975.

Selbu blir oppdaget. Turister, jegere og fiskere: Selbu sogneprest arkiv, pk. 2, SA; Amtmennenes 5-årsberetninger 1861-65, S. Trond­hjems amt; Dokumenter vedr. 5-årsberetningene, Sør-Trøndelag fylke, pk. 3, SA; Trondheim turistforenings årbok 1928; C. Schulz: Reisehaandbog for Trondhjem og Omegn, T.hjem 1889; Tybring; Bjørn og varg i Selbu og Tydal, T.heim 1963; M. Emstad: Jakt og fiske, i Selbu kommune 1938; Samme: Skogbruk og fiske i Selbu fra 1600-tallet til 1940, uttrykt manus i KA; Samme: Jakt i Selbu, utrykt manus i KA; Amdal; Furan; Fr. Birch jun: Oppi Fjellbandet, T.heim 1942; Samme: Når århanen buldrer, T.heim 1943.

Handelen etableres i bygda: Fr. Birchs arkiv, spesielt kopibøker og memorialer; Christopersens memorialer, privat eie; Formannskapets kopibok 1. KA; Adresse-Kalender for Norges Handel og Industri, Chra. 1865; Forhandlingsbog for Vigvervets Handelsforening 1871-1886, 1887-1913, privat eie; Forhandlingsbog for Øverbygdens Han­delsforening 1979-1890, privat eie; Forhandlingsprotokoll for Indre handelsforening 1891-1946, privat eie; O. Overvik: Vikvarvet samvirkelag

100 år, T.heim 1971; O.J. Evjen: Selbu Øvre Handelsforening 100 år, Orkanger 1972; Selbu Samvirkelag ved 50-årsjubileet, årsberet­ning 1972; Dokumenter vedr 5-årsberetningene, Sør-Trøndelag fylke, pk. 2-4, SA.

KULTURLIV

Skolen under «de tolv apostler»: Forhandlingsprotokol for Selbo Ho­vedsogns Skolecommision 1834-76, 1877-89, 1889-193, KA; Skoletoll-lister Selbu 1811-1865, KA; Forhandlingsbog for Selbo Skolelærerforening 1863-66, 1866-70, 1870-1924, KA; I. Flønæs: Kirkesangere og lærere i Selbu, Selbu, 1930; Amdal; O. Håve og J. Sesseng: Folkeopp­lysningsarbeidet, i Selbu kommune 1938; O.B. Flakne: Boksamlingar, i samme; O.P. Kolset og J.O. Sesseng: Selbu lærerlag 1864-1964, Mel­hus 1967; Johan Bojer: Læregutt, Oslo 1942; Furan; Stuevold-Hansen; Sand; Indberetning om Folkeskolen i Selbu 1891-95, T.hjem 1896.

En ny samværsform — lagsvirksomheten: Beretning om det i Sælboe i December 1822 oprettede Underafdeling af det Norske Bibelselskab, Utrykt, KA; Tybring; Furan; Amdal; Selbu skytterlag gjennom 100 år 1862-1962, T.heim 1962; Trondhjems Skiklubb gjennem 50 år, T.hjem 1934; J. Bojer: læregutt, Oslo 1942; Referat av Selbu ski­klubbs protokoll v/E. Woldset, KA; L. Urdahl: Haandbog i Skiløbing, Kra. 1893; LN. Værnesbranden: Fra en svunnen tid, Nedre Stjørdal Menighetsblad nr. 11, 1953; Utdrag af. Hedningemissionsprotokoller i Selbu, privat eie.

INSTITUSJONER GJENNOM 150 år 1837-1975

Prester, klokkere og kirkebygg: Amdal; Gullikstad; B. Flakne: Flora i Selbu, T.heim 1970; O. Aas: Kirken, i Selbu kommune 1938; N.N.: Selbu kyrkja i «Nidaros» 2/3 1929; R. Kyllo: Selbu kirke i «Adresseavisen» 14/5 1970; «Adresseavisen», «Dagsposten», «Trondhjem Stiftavis» 1869-1882; Klokker Sessengs opptegnelser, privat eie; L. Furans opptegnelser, privat eie; I. Flønæs: Kirkesangere og lærere i Selbu, Selbu 1930; K.V. Høyem; Litt om Balstad som luthersk og katolsk kirkegods i Selbu og Tydal Menighetsblad, julen 1975.

Helsestellet: Amdal; Gullikstad; NOE Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1953-1900; S. Trondhjem amt; O. Schmidt: Sør-Trøndelag fylkeskommune, T.heim 1937; J.P.Fossum og Johan Hårstad: Helsestellet, i Selbu kommune 1938; «Adresseavisen» 1868; Formannskapets kopibok 1, KA; Opplysninger ved kontorsjef O.E. Aashaug o.fl.

Lensmenn: I. Flønæs: Nordbyeslægten, T.hjem 1906; Amdal; Gul­likstad; Oppl. v/ Selbu lensmannskontor.

Selbu sparebank: Selbu sparebank styreprotokoll, 1859-1886, 1887-1908; Formannskapets kopibok 1, KA; N. Aftret: Selbu Spare­bank, i Selbu kommune 1938; R. Morset og N. Aftret: Selbu Spare­bank 1859-1959, T.heim 1959; Opplysninger ved N. Aftret og Arnt Nykkelmo.

Selbu—Tydal brannkasse: Love for Selbo Brandforsikringsselskab, T.hjem 1855; Selbu og Tydal Private Brandassuranceforening, takstprotokoll 1877-1888, 1888-1903-1918; Notat av John B. Evjen.

Året og årsveksten: Amdal; «Adresseavisen» 1861-1869, spesielt 7/12 1869; Opptegnelser av klokker O. Sesseng (1832-1857); I. Flønæs (1851-1932); Lars Furan (1866-1935); Fr. Birchs kopibøker (1854-1898); Stjørdalingen nr. 115, 1928; Trondheim e-verks vannstandmålinger: NN.: Kanalvæsenets historie, IX s. 340 f.

FRAMGANG OG KRISETID 1900-1940

NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Jordbruket mekaniseres. Jordbrukstelling 1907, 1917/18, 1929, 1939, 1949, 1959, 1969; Provianteringsrådets telling («Selbyggen» 18/7 1918); Seterliste utarbeidet for Instituttet for sammenlignende kulturforskning ved J.B. Sirum (kopi); G. kjøsnes: Litt om jordbruk og fedrift, i Selbu kommune 1938; D. Gangas og G. Fredriksen: Prøve-bygda Selbu, Oslo 1962; Amdal; Olaus Morseth: Svartsidet trønderfe (Rørosfe), i Norsk veterinærtidsskrift 1930; Wekre: Melkeomsetningen i Trondheim gjennom hundre år, T.heim  1973;  Norges Bebyggelse;

Flakne;  P. Norbye:  Lidt om Leilændingsvæsenets Afvikling i Selbu, JPedersen: Selbygbogen II, Mpls. 1931.

Skogbruket og ny sagbruksindustri. Som for kapitlet «Håndsagskur og plankehandel». Dessuten: Lochen: Fra jordkoier til moderne skoghusholdning i trønderske skoger, i Norsk skogbruksmuseums årbok nr. 2 1958-60; Opplysninger ved O.B. Fuglem, P.A. Fuglem, Inge Kjeldstad, Toralf Kjeldstad, Mikal Langset, H.O. Langli m.fl.

En ny attåtnæring: selbustrikkinga: Stuevold-Hansen; Tybring; P. Morset: Litt om Selbu vottene og totrådbindinga i Selbu, «Nidaros» 7/1 1926; H. Aune: Selbuvotten, «Nordmandsforbundet 1941; P. Birch: Selbu, Trondhjem Turistforenings årbok 1934; Johan Hårstad: Selbubundinga, i Selbu kommune 1938; Samme: Selbu i Norges Bebyggelse, Nordlige seksjon, Herredsbindet, Sør-Trøndelag ostre del, bd. II, Oslo 1956.

Handelen — samvirkelag og private handelsmenn: Som for kapitlet: «Handelen etableres i bygda».

Kraftverk og reguleringer: O. Henmo m.fl.: Trondhjems elektrisi­tetsverk og Trondhjem sporvei 1902-1927, T.heim 1958; A. Kvello og O.B. Flakne: Selbu komm. Elverk, i Selbu kommune 1938; Ing. Bil­stad: Kort oversyn over Selbu Kom. Elektr. verk, i samme; O. P. Overvik: Selbu komm. Elverk 50 år 1923-1973, T.heim 1973.

KOMMUNALPOLITIKKEN

O.B. Flakne: Straumdrag og saker — og mennene som bar dem, i Selbu kommune 1938; Samme: Kommunelokalet. i samme; Samme: Proviantering i krigstid, i samme; E. Viken: Likningen, i samme; O. Schmidt: Sør-Trøndelag Fylkeskommune, T.heim 1937; O. Aurenes (red.): Norges herredstyrer i jubileumsåret 1937, Sør-Trøndelag fylke, Stvgr. 1937; N.N.: Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1904-1928, T.hjem 1928; Møtebok for Selbu venstreforening 1884-1955, tilh. Selbu ven­strelag; Opplysninger ved Johan Berge, Olav N. Overvik, Trygve Nervik, Alf Nykkelmo og Selbu formannskapskontor.

SAMFERDSEL. BILENS TIDSALDER

Kr. Lein: Statsbanens bilrutedrift i 25 år, Selburuta, stensil (1951); Pakke i kommunearkivet ang. Selburuta.

UNDERVISNING OG ORGANISASJONER

Skolen bygges ut. Som for kapitlet «Skolen under de tolv apostler». Dessuten Selbu skolestyres protokoll 1889-1913, 1913-1932, 1932-1949; Selbu lærerlags protokoller 1870-1924, 1925-1958; Plan for folkeskolen i Selbu, T.heim 1933; O. Schmidt: Sør-Trøndelag fylkes­kommune, T.heim 1937; Sør-Trøndelag fylkes jordbruksskole på Skjetlein 1900-1950, T.heim 1951; A. Todal: Underoffiserskolen i Trond­heim 1804-1930, T.heim 1949; Kr. Lein:Den høgre ungdomsskole i Selbu gjennom 30 år, fra 1939-1969, Orkanger 1969.

KRIGSTID – KRISETID

Forsorgsvesenets protokoller; Ligningsprotokoller 1917/18 og 1932/ 33; NOS Historisk statistikk 1968; Opplysninger ved Johan Berge, Martin
Hofsli, Kolbjørn Skjøstad m.fl.

KRIG OG OKKUPASJON 1940-1945

Den krigshistoriske avdeling: Krigen i Norge 1940, Operasjonene i Sør-Trøndelag v/Jørgen Jensen, Oslo 1956; Operasjonene i Nord-Trøn­delag v/Gudbrand Østbye, Oslo 1963; Generalmajor Holtermann: For­svaret av Hegra festning, Stjørdal uten år; J. Arnstad: Beleiringen av He­gra festning, Oslo 1946; W. Klevenberg: NS årbok 1944, Gjøvik 1943; Selbu lærerlag 1864-1964, Melhus 1967; P. Hansson: – Og tok de enn vårt liv, Oslo 1963; John Lyng: Forræderiets epoke, Oslo 1948; samme: Brytningsår, Oslo 1972; Johnson og Garder (red.): Våre falne 1939-1945, Oslo 1949-1951; S. Steen (red.): Norges krig 1949-1945, Oslo 1947-1945; O. Kjeldstad: Redegjørelse om stillingen i Selbu 9/4-5/5 1940, gitt i anl. landssviksak nr. 224/45, dat. 29/9-45, privat eie; Heimestyrkenes arkiv, D. 22 -Selbu, privat eie; Domsbok for landssviksaker,   Strinda   og   Selbu   sorenskriveri,   I-lI;   Landssvikarkivet, Hjemmefrontmuseet, Akershus festning, Oslo; Opplysninger ved: Nils Aftret,  Olav Eggen,  Sigmund Eggen, Kristian Engan, Bernt Evjen, Henry Garberg, Ingeborg Garberg, Olaf Garberg, Ole B, Garberg,

Martin Hofsli, Gunnar Hofsmo, Birger Haarstad, Gunnar Hårstad, Ola M. Hårstad, Sigmund Hårstad, Torleif Hårstad, Trygve Haarstad, Olav Kjeldstad, Bardo Langseth, Kari Langseth, Tormod Morset, Trygve Nervik, Karen Nyberg, Peggy Nytrø, Tomas Nytrø, Borgny Setsaas, Bjarne Sirum, Peder Siraas, Thomas Solem, Anders