BIBLIOGFRAFI VEDRØRENDE SELBU OG SELBYGGENE

Print Friendly, PDF & Email

Paul Amdal: Selbu. Historisk beskrivelse. Trondhjem 1919.

Fredrik R. Birch: Oppi fjellbandet. Fortellinger fra jakt og fiske. Trondheim 1942.

Fredrik R. Birch: Når århanen buldrer og andre fortellinger fra jakt og fiske. Trondheim 1943.

Paul Birch: Selbu. Trondhjem Turistforenings årbok 1934.

Paul Birch: Selbu bumerker. Trondheim 1936.

Paul Birch: Selbu Kvernstensdrift. Stensil, uten år

Bjørn og varg i Selbu og Tydal. Utgitt av Selbu og Tydal historielag. Trondheim 1963.

Halvdan Bryn: Selbu og Tydalen. En antropologisk undersøkelse av mænd, kvin­ner og barn i to norske indlandsbygder. KNVS Skrifter I. Mat. -naturv. klasse 1921.

Per Eidem: Uber Schwankungen im Dickenwachstum der Fichte (Picea abies) in Selbu, Norwegen. Nytt Magasin for Naturvidenskapene 1943.

Martin Emstad: Skogbruk og fiske i Selbu fra 1600-tallet til 1940. Stensil, Uten år.

Ole J. Evjen: Selbu øvre handelsforening 100 år, 1872-1972. Orkanger 1972.

Ellen Feigs: Økonomisk utvikling i Selbu i tiden 1960-1800. Bønder og husmenn. Hovedoppgave, stensil, Trondheim 1975.

Flakne: Flora i Selbu. Trondheim 1970.

Ingehrigt Flønæs: Kirkesangere og lærere i Selbu fra 1700 til 1922. Selbu 1930.

Ingebrigt Flønes:  Nordbye-familjen, en vidtgrenet Selbu-Slægt.  Trondhjem  1906.

Ingehrigt Flønes: Slægtshistorie over Familien fra Brøttem. Trondheim 1915.

Peder Fossum: Stamnes i Selbu inntil 1841. Fra fullgård til grend. Kongsberg (1953).

Arne Fuglem: Almueskolen i Selbu fra 1700-1870. Hovedoppgave, stensil, Trond­heim 1976.

Kristoffer Fuglem: Dikt oversatte og originale og Ein biografi av forfattaren ved folkehøgskulelærarar O. B. Flakne. Utgitt av Neadal Ungdomssamband, uten år.

Johan Furan: Selbu. Glimt av livet før 1900. Trondheim 1969.

Dagfinn Gangås og Gunnar Fredriksen: Prøvebygda Selbu. Oslo 1962.

K. ]. Gullikstad: Tydalsboka 1. Bygda gjennom tidene: Trondheim 1972.

K. J. Gullikstad: Tydalsboka 2. Gård, grend og ætt. Trondheim 1972.

Per Hansson: – Og tok de enn vårt liv. Sagaen om Morset-familien. Oslo 1963.

Arnold O. Haugen: Haugen-Talhaug relationship. Arnes, Iowa 1965.

Amund  Helland:   Norges   Land  og  Folk,   Topographisk-statistisk  beskrevet.   Bd.

XVI, 1.-2. del, Søndre Trondhjems Amt, Kra. 1898.
Johan Hårstad:     Selbu. Norges bebyggelse, Nordlige  seksjon, Herredsbindet for

Sor-Trøndelag, østre del, bd. II.Oslo 1965.

Kjell   Haarstad:   Bondenæringen   i   støpeskjeen.   Strukturendringer   i   jordbruket. Selbu 1850-1900. Universitetsforlaget 1976.

Kjell Haarstad: Perspektiver på hamskiftet. Heimen, nr. 4 1974.

Ole P. Kolset og Jon O. Sesseng: Selbu lærerlag 1864-1964. Melhus 1967.

Jens Kraft:  Topografisk-Statistik. Beskrivelse over Kongeriket Norge. 5. del. Det Nordenfjeldske Norge. Chra. 1832.

Amund B. Larsen: En jutul i Selbu. Norvegia 1908.

Amund  B.   Larsen:   Opplysninger   om   dialekter   i   Selbu   og   Gauldalen.   KNVS Skrifter 1881.

Amund B. Larsen: Selbygmålets lydlære. Norvegia 1908.

Kirsten Lein: Den høgre ungdomsskole i Selbu gjennom 30 år. Fra 1939 til 1969. Orkanger 1969.

Kristen Lein: Hesten og dens rolle i våre bygder før i tida. Stensil, uten år.

Reidar Morset: Selbu sparebank 1859-1959. Trondheim 195.

Neadalslaget. 60 års jubileumsskrift. Trondheim 1965.

Gunnar Nissen: Thomas Angells Stiftelser 1767-1967, Trondheim 1967.

J. Olson Anders: From Selbu to the Dacota Prairie. Uten sted og år.

Olav P. Overvik: Selbu komm. elverk 50 år, 1923-1973. Trondheim 1973.

Olav P.   Overvik:   Vikvarvet  Samvirkelag  100  år,   1871-1971,  Trondheim   1973.

John U. Pedersen: Selbygbogen, bd. 1. Minneapolis 1921.

John U. Pedersen: Selbygbogen, bd. 2, Minneapolis 1931.

Peder O. Rolseth: Selbo Kobber- Værk. Selbu 1945.

Peder O. Rolseth: Selbu og Tydal historie, Kvernfjellet. Oslo 1947.

Samtale mellem En Bye- Mand og han Ola Selbyg. Trondheim 1778.

Johan P. Sand: Svensken i Selbu og Tydalen 1718-19. «Tiden» Trondheim 1887, 2. utg. Selbu 1898, 3. utg. Selbu 1976.

Johan P. Sand:  Segner frå bygdom, Chra.  1872, 2. utg. Segner og historier fra Selbu, Selbu 1898, 3. utg. Selbu 1976.

Gerhard Schøning: Reise gjennem en Deel af Norge i de Aar 1773, 1774, 1775. Del I, Trondhjem 1910.

Selbu Indre Handelsforening 1892-1942. Kort oversikt over A-S Indre handelsfo­renings 50-årige virksomhet. Trondheim 1942.

Selbu kommune. Minneskrift ved formannskapsjubileet 1938. Utgitt av Selbu kom­mune. Trondheim 1938.

Selbu samvirkelag 50 år, 1922-1972. Trondheim 1972.

Selbu øvre handelsforening, 1872-1947. Trondheim 1947.

Anne Kari Tørum Sætre: Substantivet i Selbumålet. En morfologisk studie. Hoved­oppgave, stensil, Trondheim 1971.

H. C. Strøm: Beretning om Qværnesteensbruddene i Sælboe. Budstikken 1820-1821.

Ole   Stuevold-Hansen:   Bygdefortælling.    Optegnelser    fra    Tydalen,    Annex    til Sælbu. Tromsø 1873.

Oscar Tybring: Skildringer fra Fjeldbygderne. Fra alle Lande, 2. rk. 1878.

Ola Aas: Slægtshistorie fra Selbu og Tydalen. Trondhjem 1906. (Mindre artikler er ikke tatt med.)