DRAGSTEN GNR. 1/3 (JARDET ELLER NIGARDEN)

Print Friendly, PDF & Email

Sjurd Bersvensen og Marit Andersdt. tok over denne halv­parten av Dragsten, heimgarden hans, ved delinga i 1751. Sjurd var født i Vikvarvet og kona var fra Overvik. Etter fem­ten års samliv, døde Sjurd, og etter seks år som enke giftet Ma­rit seg med Torkjel Nilssen Kleset. Dette giftemålet fikk stor betydning for utviklinga på Dragsten. Torkjel var annengangs enkmann da han ble gift hit, med femtisjuårige Marit An­dersdt. og de drev bruket i ti år. Det var altså ikke Torkjel sjøl som satte preg på gard og utvikling. Men han hadde med seg mange barn.

Jorddrengen her på Pigarden – Bersven Sjurdsen ble gift med den ene av dem, Lisbeth, som forresten aldri ble oppkalt, trass i mange barnebarn som var jenter! Det satte seg også ned Torkjelsbarn på plassene Sandavika, Dragstodden og Dragstsjøan.

Hos Bersven og Lisbeth på Dragsten var det framifrå og bra og det ble gift døtrer til Yster-Eidem og Uglan. Men hos neste generasjonen her ble det merkelig nok bare armoda, enda kå­ra var de samme, bygselfolk under Stiftelsen. Ni barn hadde begge, men av barna til Sjurd Bersvensen og Berit Olsdt. kom ingen i gardmannsstanden. Den eldste prøvde seg som gard­mann, men måtte gi opp og levde et svært fattigsleg liv og fa­milien reiste til sist til Amerika. Alt i 1825 var Sjurd så nedlest av gjeld til bykjøpmenn at han måtte gå inn på kommisjonsfor­lik.

Nigarden, eller Jardet, som det senere hette, ble i 1842 bygs­let av Per Bersvensen på Pigarden, som fikk såkalt auksjonsforpaktningsbrev på bruket. Sønnen Anders Persen og kona satte seg ned her. Som så mange i Dragsten, drog de til Ameri­ka og en annen av Pigards-folket – Per Olsen Amdal – og kona Ingeborg Hallvardsdt. kom her. Det var sønnen deres, Haldor, som ble første sjøleier på bruket. Han fikk i 1921 skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 7 280 kroner. Året før var husmannsplas­sen Dragstbakken utskilt og solgt fra.

I 1827 var det jordskifte på både inn- og utmark på Dragsten. Nigarden fikk da innmarka og den nærmeste skogmarka sam­la i en teig, som i sør grenset til inn- og utmark på Pigarden, i vest og til dels i nord til Klæbugrensa og ellers i nord og aust til Varmdal og Dragstelva. Dessuten fikk de en skogteig omkring ei halv mil lenger ut, som i vest grenset til Pigardseiendom og i sør til Selbusjøen. Til bruket hørte plassen Bakken og halvparten i plassen Sandavika.

Fra 1791 og i hundre år frametter hørte Tangvollen i Klæbu til Dragsten. Den ble drevet som avlsgard. i 1829 ble den kjøpt fra Kroghs bu av brukerne på de Dragstbruka for 160 spd. i 1875 var det hos Per Olsen på Dragstjardet 1 hest, 2 okser, 8 kyr, 4 ungnaut, 19 sauer og 19 geiter. Utsæden var  1/2 t. bygg,  1/2 t. blandkorn, 3 t. havre og 7 t. poteter. De var mangmente her den gangen, tylfta full med stort og smått. Sjølen var enkmann, men hadde tauser, og senere giftet han seg med ei av disse, Agnis, som forresten var oppfostret hos Per og far hans. Far hans, Ola Haldorsen Oksvoll, ble også med til Dragsten da familien flyttet hit. Han hadde ei datter gift til Dragstbakken.

Omkring 1955 var dykajorda på bruket 40 da og buskapen 2 hester, 3 kyr, 3 ungnaut, 4 sauer og 1 gris. Det er 761 da produk­tiv skog med 53 kbm i årlig tilvekst. I tillegg kommer Oksvolen 14/5 på 100 da produktiv skog. Den har hørt her til sia Per Ol­sen Oksvoll kom her i 1870. En stor part av Hånnåskogen -163/5 – på andre sida til sjøen hører også her til. Til sammen er eien­dommen omkring 2350 da.

Fra Dragstjardet er utskilt: Dragstbakken 1/7 i 1920 til hus­mannen Karl P. Dragsten. Dragstelva 1/10 i 1953 til Trondheim E.verk. Maurstua 1/19 i 1971 til Gunvor Moen. Bønnstua 1/21 i 1974 til Nils W. Nilsen. Anestua 1/22 i 1974 til Arvid Nilsen.

Brukere

1751-1766 Sjurd Bersvensen, f. 1716, d. 1766. G.1746 m. Marit Andersdt. Overvik fra Ustistoggo, f. 1715, d. 1790, som ble g. I m. Torkjel Missen.

Sjurd og Marit tok over denne halvparten av heimgarden hans, mens halvbror hans og kona tok over den andre.
Barn:

 1. Bersven, f. 1746, d. 1948.
 2. Siri, f. 1747, d. 1748.
 3. Bersven, f. 1749, d. 1751.
 4. Ingeborg, f. 1751, g.m. Jakob Hanssen Hammer.
 5. Bersven, f. ca. 1756, tok over bruket.

1767-1777 Marit Andersdt., enke etter Sjurd Bersvensen Dragsten. G.I 1772 m. Torkjel Nilssen Kleset, f. 1710, d. 1780, som var g.I1740 m. Siri Mikkelsdt. Renå og hadde med henne åtte barn. To døde små, mens de andre flyttet med hit til Drag­sten. Barna til Marit og Esten Fossan var: Jonetta, f. 1915, Johan, f. 1916, Arne, f.1920, Brynhild, f. 1923, Kari, f. 1924, Gjertrud, f. 1928. Fire ble boende her: Mikkel Sandaviken, Lisbet Nigar­den, Marit Dragstodden og Nils Dragstsjøan. Se ellers Ustigarden Kleset. Torkjel var g.I 1768 m. Kari Andersdt., d. 1770.

1778-1818 Bersven Sjurdsen, f. ca. 1756, d. 1827. G. 1778 m Lisbet Torkjelsdt. Kleset fra Ustigarden, f. 1753, d. 1818, som var datter til stefar til Bersven og kom hit i konfir­masjonsalderen.

Barn:

 1. Marit, f. 1779, g.m. Bersven Anderssen Amdal, se Frampå-Jardet Amdal.
 2. Torkjel, f. 1781, d. 1797.
 3. Sjurd, f. 1783, død som spedbarn.
 4. Sjurd, f. 1784, tok over bruket.
 5. Siri d.e., f. 1786, g.I.m. Jon Sjurdsen Eidem d.y., Framistoggo Yster-Eidem. I.m. Ola Tomassen Lien.
 6. Helke, f. 1789, g.m. enkmann Gunnar Olsen Renå, Framigarden.
 7. Per, f. 1790, g.m. Agnis Olsdt. Renå, se Dragstbakken.
 8. Berit, f. 1796, g.m. Jon Olsen Renå, se Renåtrøa.
 9. Siri d.y., f. 1800, g.m. Pål Evensen Uglan, Bortigarden.

1819-1827 Sjurd Bersvensen, f. 1784, d. 1852. G. 1811 m. Berit Olsdt. Renå fra Framigarden, f. 1790, d. 1869.

De måtte gå fra bruket, og flyttet til sist til husmannsplassen Dragstgluggen. I denne generasjonen var fire søsken her på Nigarden gift med fire søsken fra Framigarden Renå, barn til Litl-Siri fra Pigarden Dragsten.

Barn:

 1. Ola, f. 1811, g.m. Kirsti Tomasdt. Høgås, se Dragstgluggen nedafor.
 2. Bersven, f. 1813, død som spedbarn.
 3. Marit, f. 1815, g.m. Per Estensen Slindmoen, se Dragst­gluggen.
 4. Bersven, f. 1817, g.m. Kari Persdt. Dragsten, se Dragstmoen.
 5. Siri, f. 1820, flyttet til Klæbu i 1841, g. 1850 m. Rolf Anderssen Tanemsflaten i Klæbu, f. 1824. Barn: Anne, f. 1852, Sivert, f. 1857, Anders, f. 1859.
 6. Marit f. 1823, død som barn?
 7. Torkjel, f. 1825, flyttet til Klæbu i 1844, g.m. Fredrikke Olsdt. Abrahamsen, f. på Ørlandet 1837, bodde i Trondheim.
  Barn: Sivert f. 1860, Berntine f. 1865.
 8. Agneta, f. 1980, tjente hos Anders Solemsgjerdet, bodde senere hos broren Hans, død ugift 19    .
 9. Hans, f. 1834, g.m. Eli Olsdt. Varmdal, se Sandavika 1/6.

1828-1840 Ola Sjurdsen – tok over etter foreldra – se Dragstgluggen. Etter 1840 losjerte han her noen år.

-1849-1870 Anders Persen fra Pigarden Dragsten, f. 1823, d. 1900. G. 1844 m. Marit Persdt. fra Ustigarden Aftret, f. 1824, d. 1911.

Det er mulig de bosatte seg her like etter at de giftet seG. i 1870 reiste familien til Amerika, og bosatte seg i Minnesota.

Barn:

 1. Per, f. 1842 (mor: Siri Persdt. Dragstbakken), bodde hos mora og stefaren på Ratet på Okstås, reiste til Amerika i 1870.
 2. Peder d.e., f. 1844, G. i 1868 m. Berit Persdt. Solem, Haugen, f. 1842, reiste til Amerika i 1870, bodde i Minnesota. Barn: Anders, f. 1868, Anne, f. 1876, Peder, f. 1880, Mathias, f. 1882.
 3. Marit, f. 1846, d. 1867.
 4. Peder d.y., f. 1847, g. 1869 m. Ingeborg Jonsdt. Amdal, Nordigarden, f. 1846, reiste til Amerika i 1871, bodde i Minnesota. Barn: Anders, f. 1871, g.m. Carrie Halvorson og hadde 11 barn.
 5. Nils, f. 1850, reiste til Amerika sammen med foreldra.
 6. Bersven, f. 1853, reiste til Amerika i 1871, g. 1879 m. Anne Jonsdt. Amdal, Nordigarden, f. 1851. Barn: Anton, f. 1881, Oline, f. 1883, John, f. 1885, Martin, f. 1887, Baldwin, f. 1894.
 7. Sivert, f. 1856, reiste til Amerika sammen med foreldra, g.1883 m. Sigrid Eriksdt. Uglem, Svenngarden, f. 1854, bodde i Minnesota. Barn: Alma, d. 1899, Mabel, Selma, Mattie, Hilma, Eimer d. 1918, Florence Sofie.
 8. Ingeborg, f. 1859, reiste til Amerika sammen med foreldra, g.m. Axel Frilander.
 9. Kari,   f.   1861.   10.   Ragnhild,   f.   1865.   11.   Marit,   f.   1868.

Alle tre reiste til Amerika sammen med foreldra. 1871-1895 Per Olsen fra Oksvollen i Amdalsmarka, f. 1832, d. 1892, var sønnen til Ingeborg Bersvensdt. fra Pigarden Drag­sten og slik søskenbarnet til Anders Persen her på Nigarden.

Per druknet i Dragstelva i 1892, da kverndammen rauk. G.I 1865 m. Ingeborg Hallvardsdt., f. på Solemstrøa 1826, d. 1874, som var g.I m. Haldor Olsen Oksvollen, bror til Per, d. 1862. G.I 1878 m. Agnis Persdt. Høybytrøen fra Nytrøa, f. 1850, som var oppfostret hos Per, mannen sin. Barn i 1. ekteskap:

 1. Haldor, f. 1865, tok over bruket.
 2. Marit, f. 1868, bodde heime i 1900.
 3. Ole, f. 1869, levde i 1875.
 4. Halvor, f. 1871, g. 1895 m. Gurina Arntsdt. Dragsten, Pigarden, f. 1878, forpaktet prestegarden i Klæbu. Barn: Inga, f. 1895, d. 1896, Inga, f. 1897, d. 1918, Brynhild, f. 1899, d. 1917, Peder, f. 1902, Anna, d. 1919, Astrid, f. 1913.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Peder d.e., f. 1876, d. 1955, g.m. Karen Jonsdt. Nervik, Framigarden, f. 1879, d. 1966, bodde på Osen i Klæbu, barnlaust ekteskap.
 2. Ingeborg, f. 1879, død som spedbarn.
 3. Ingebrikt, f. 1880, d. 1883.
 4. Arnt, f. 1882, d. 1883.
 5. Ingebrikt, f. 1883, d. 1897.
 6. Arnt, f. 1885, g. 1906 m. Lovise Johansdt. Engum fra Klæbu, f. 1885, bodde på Digre i Bratsberg. Barn: Peder, f. 1907, Agnes, f. 1909, Johan, f. 1911, Margit, f. 1913, Ingrid, f. 1915, Arne, f. 1916, Olav, f. 1917, Gunnar, f. 1921, Reidar, f. 1922, Leif Arnljot, f. 1928, Anbjørg Oline, f. 1932, Arvid, f. 1934.
 7. Ingebrigt, f. 1887, d. 1945, g.m. Ingeborg Hansdt. Lysklett fra Klæbu, f. 1882, d. 1969, bodde på Vangsmoen i Klæbu, barnlaust ekteskap.
 8. Barn som døde udøpt.
 9. Andreas, f. 1890, reiste til Amerika, g.m. Olga Helgesen.
 10. Peder d.y. f. 1891, reiste til Amerika.

1896-1950 Haldor Persen, f. 1865. G. 1895 m. Gjertrud Tomasdt. Renåøyan, f. 1871, død på Eggabjørga 9.11.1970.

Barn:

 1. Ellen, f. 1894 (mor: Anne Hansdt. Dragstmoen).
 2. Peder, f. 1895, tok over bruket.
 3. Inga, f. 1897, d. 1919.
 4. Ida, f. 1899, g.m. Gunnar Olsen Aftret, se Eggabjørga 157/3.
 5. Ole, f. 1901, død ugift 13.10.1953, drev bruket sammen med broren.

1951-1953 Peder Haldorsen, f. 1895, død ugift 7.12.1953.

1954-1966 Ida Haldorsdt. og Gunnar Olsen Aftret, se Eggabjørga 157/3.

1967- Haldor Gunnarsen Aftret, f. 25.1.1924, og kona Sigrun, f. Sivertsen 1928, tok over bruket etter foreldra hans, men fami­lien bor i Trondheim.

Barn: 1. Inger Anna, f. 1956. 2. Sven Gunnar, f. 1958, druknet i Alta 1965. 3. Gunnar Sigurd, f. 1968.