AMDALSGRUBBA GNR. 3/10

Print Friendly, PDF & Email

Grubba ligger på den parten av Amdal som før 1800 hørte Nordsto Fuglem til. Den tid svarte husmennene her arbeids­plikt til Fuglem, men fra 1800, da Tomas Anderssen Amdal, fikk bygsel på Fuglemsparten, satt folket i Grubba som hus­mannsfolk under Nordigarden Amdal. Den gamle slekta her måtte vike fra plassen i midten av 1800-åra. Ragnhild Andersdt. hadde under skiftet etter far sin i 1821 fått arven sin som utlegg i husa på plassen og tok over drifta etter mora og stefaren Jon Rolfsen det året hun giftet seg med enkmannen Mikkel Olsen som satt på plassen Pålodden, knappe to hundre meter fra Grubba. Ola Olsen Dragstsjøan og kona fikk bygselbrev på plassen i 1850. Etterkommerne deres har fortsatt eien­dommen. Den ble utskilt fra Amdal i 1920 og året etter fikk Ole Pedersen Høiås skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 2 710 kro­ner og kår til svigermora Marit Olsdt.

Omkring 1955 var det 14 da dyrkajord på bruket og 3 kyr, 5 sauer og 1 gris. Senere er dyrkajorda utvidet til 25 da. Det er 160 da produktiv skog.

Brukere

1756 Ola Olsen, død ca. 1739, ble gift under navnet Solem. G. 1731 m. Goro Andersdt. fra Nordigarden Solem, f. 1703, d. 1772.

I 1743 opplyste presten at enka Goro hadde fire barn, drev plassen, men måtte i tillegg på bygda og betle. Vi kjenner tre av barna:

 1. Ola d.e., f. på Solem 1731, tok over plassen.
 2. Anders, f. på Solem 1734, tok over plassen.
 3. Ola d.y., f. ca. 1739, trulig oppkalt etter faren, som da var død, g.m. enke Ingeborg Bersvensdt. Okstad og kom dit.

1757-1762 Ola Olsen d.e., f. 1731. G. ca. 1756 m. Eli Jonsdt. So-lemsplassen, f. 1731.

Familien flyttet ut. Barn: Ola, f. 1757, og Jon, f. 1760.

1767-1810 Anders Olsen, f. 1734, d. 1781. G. i 1763 m. Mali Ber­svensdt., f. ca. 1734, d. 1767. G. I 1769 m. Ragnhild Kristoffersdt. Amdal fra Frampå-Jardet, f. 1741, d. 1815.

Anders og Mali tjente begge på Høyby før de giftet seg og flyttet hit til Grubba som de tok over etter bror hans og kona. Barn i 1. ekteskap:

 1. Marit, f. 1764, d. 1783.
 2. Ola, f. 1867, død som spedbarn.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Mali, f. 1769, g.m. Jon Persen Fuglem, se Amdalsåsen.
 2. Anders, f. 1771, tok over plassen.
 3. Goro, f. 1774, g.m. enkmann Erik Olsen Eidem, Nordistoggo Yster-Eidem.
 4. Ola, f. 1776, d. 1810, g. 1808 m. Marit Jonsdt., taus på Kvello, som flyttet ut omkring 1813. Barn: Ragnhild, f. 1808.
 5. Berit, f. 1779, g.m. enkmann Gunnar Nilssen Gullset, Nirsgarden.
 6. Kristen, f. 1782, g.m. Johanna Renaldsdt. Hårstad, Skulbakken på Øver-Hårstad, og kom dit.

1811-1818 Anders Anderssen, f. 1771, d. 1818. G. 1811 m. Siri Mikkelsdt. Dragsten fra Sandavika, f. 1778, d. 1839, som var g. I m. Jon Rolvsen.

Barn:

 1. Ragnhild, f. 1812, tok over plassen.
 2. Mikkel, f. 1814, d. 1815.
 3. Mikkel, f. 1815, d. 1817.
 4. Marit, f. 1817, d. 1819.

1819-1840 Siri Mikkelsdt., enke etter Anders Anderssen Grab­ben. G. I 1821 m. Jon Rolvsen fra Nesset i Klæbu, f. 1774, d. 1840, dattersønnen til Brynhild Jonsdt. fra Ustigarden Renå. Barn: Randi, f. 1821, g.m. enkmann Ola Estensen Amdalstrøan, Inni Trøåm.

1841-1849 Ragnhild Andersdt., f. 1812, levde 1875. G. 1841 m. Mikkel Olsen Stamnesbakken, f. 1813, d. ca. 1849, som året før var gift til naboplassen Pålodden med, Berit Pålsdt., og nå kom derifra med den årsgamle sønnen Pål, den senere Paul Amdal.

I 1860-70-åra losjerte Ragnhild på plassen Stenhaugtrøa på Grøtem i svært fattige kår.

Barn :

 1. Berit, f. 1841, sjukelig og kom tidlig i legd, død ugift.
 2. Anders, f. 1843, d. 1845.
 3. Ola, f. 1845.
 4. Siri, f. 1847, losjerte hos mor sin på Skreddarhaugen, men tjente ellers i Stjørdalen. Barn: Martine, f. 1875 (far: Kris­toffer Pettersen Forbord fra Stjørdalen).
 5. Anders, f. 1849, flyttet til Stjørdalen i 1868.

1850-1873 Ola Olsen, f. i Bratsberg 1816, d. 1881, var sønnen til Marta Tøllevsdt. Kolbudalen og Ola Jenssen Hammer, begge fra Jonsvatnet.

G. 1839 m. Ragnhild Hansdt. fra Dragstsjøan på Varmdal, f. 1821, d. 1911.

Familien kom fra Drastsjøan hit til Grubba. De kjøpte Øver-Solem og flyttet dit, men sønnen Jens kom hit igjen.

Barn:

 1. Marta, f. 1839, g.m. Anders Olsen Amdal, Frampå-Jardet.
 2. Gunhild, f. 1841, g.m. Ola Jonsen Solemsgjerdet.
 3. Hans, f. 1844, g.m. Ingeborg Persdt. Rønsberg, se Øver-Solem.
 4. ohanna, f. 1847, d. 1848.
 5. Olina, f. 1849, var lenge husholder for broren Jens her på Grubba, død ugift 19    .
 6. Jens, f. 1851, tok over plassen.
 7. Ole d.e., f. 1854, reiste til Amerika i 1879, kom ikke igjen, død ugift.
 8. Haldor, f. 1857, G. i Lade 1877 m. Marit Svensdt. Ratvollen (Karlslyst) fra Hommelvik, bodde i Hommelvik. Barn: Regine, f. 1880, g.m. John Høyby i Hommelvik, Sanna, f. 1883, Ole f. 1886, Håkon, f. 1890.
 9. Johan, f. 1859, g.m. Berit Jonasdt. Solem, Haugen, og kom dit.
 10. Gurina, f. 1862, g.m. Haldor Olsen Solemstrøen.
 11. Ole d.y., f. 1865, reiste til Amerika i 1886, død ugift. 1900-1920 Jens Olsen, f. 1851, d. 1.7. 1916, tok over plassen etter at den lenge hadde stått tom for fastboende, da hele fami­lien holdt hus på Øver-Solem.

G. 1904 m. Marit Olsdt. Amdalstrøan fra Inni Trøåm, f. 1866, d. 16.12. 1954, datter til Randi Jonsdt. her fra Grubba. Barn­laust eksteksap, men Marit hadde dattera Janne, f. 1893 (far: Petter Viken fra Mostadmarka), tok over bruket.

1921-1946 Janne Pettersdt., f. 1893. G. 19     m. Ole Pedersen Høiås fra Høgåsen 159/1, f. 1879, d. 9.12. 1949.
Barn:

 1. Peder, f. 31.10. 1920, død ved ulykke 25.9. 1961, g.m. Ragna Karlsdt. Åkre fra Hjørundfjorden på Sunnmøre, f. 1924, bodde på Ranheim.
 2. Birger, f. 1924, tok over bruket.
 3. Magnar, f. 18.4. 1931, g.m. Inga Hansdt. Forodden fra Singsås, f. 1931.

1947-      Birger Olsen Høiås,   f. 5.2. 1924, og kona Synnøve Paulsdt., f. Melum i Nes i Fosen, f. 21.12. 1924, bor i Malvik.