LEKVOLLPARTEN I AMDAL GNR. 14/3-7

Print Friendly, PDF & Email

Flere garder på Stranda hadde som nevnt, eiendom i Amdal, som de trulig alt i senmellomalderen hadde sikret seg, mens det her var folketomt og øde. Lekvoll var den garden som had­de størst parten her. Den var skyldlagt til 1 øre (24 marklag), og hadde som nevnt dobbel så høg skyld som det som den gan­gen var garden Amdal, og dobbel så høg skyld som den egentli­ge Lekvoll. Som fortalt under Lekvoll, kjøpte Anders Persen Fuglem, Nesto, og Anders Bergvensen Amdal hele Lekvoll i 1812, både den opphavlige og parten på Amdal. Anders Bersvensen var sjølsagt interessert i parten her på Amdal, som lå innfløkt i bygselbruket hans. Etter delinga tok de to Andersene over 18 marklag hver. Anders Fuglem, som tok over sjølve Lekvoll, fikk bare med en skogteig her ute, se Lekvoll, mens Anders Bersvensen fikk hele den Lekvollparten vi her skal be­handle.

I 1823 ble det holdt jordskifte på Amdal, mellom Tomas og Bersven Anderssønner, som nå hadde tatt over farseiendommen på ene sida, og svogrene Jon Eriksen Lekvoll og Per An­derssen Fuglem på den andre. Forstanderen for Th. Angells Stiftelser møtte ved Peder Norbye, da det var Stiftelsen som eide Amdal, og ble også reknet som eier av Lekvollparten her, mens sjølve Lekvoll var Hospitalsgode. To år før hadde brø­drene Tomas og Bersven Amdal halvert det faren hadde kjøpt av Lekvollparten og tatt over 9 marklag hver. Vi skal nå ta for oss de to partene hver for seg. Den ene er Lekvollmarka lnr. 16b og den andre svarer omtrent til det senere bruket Amdalshaugen 14/6.