SOLEM MELLOM GNR. 4/3 (USTSTOGGO)

Print Friendly, PDF & Email

Hans Solem var bruker i 1590, da han betalte landbohold, og til 1623. Antagelig ble Solem østre utskilt fra dette bruket i Hans’s tid.

I 1624 fikk sønnen Esten Hansen bygsel på 1 øre eller halvpar­ten av bruket, men Hans står som bruker til 1630. Esten er nevnt som husmann og ødegårdsmann et par ganger før, første gang i 1617. Esten er ført med kone, tre sønner og 1 datter i 1645. Den ene av sønnene må være den Bjørn Solem eller Velve, som i 1627 betalte bot for leiermål med Gunhild Pedersdatter, «som han ektet». En annen sønn, Hans Estensen, måtte bø­te for samme forseelse med Anne Jonsdatter i 1653. Også de giftet seg. Esten Hansen er i 1647 ført som eier av  1/2 øre i Åsgården i Tydal.

Bjørn Estensen fikk i 1652 bygsel på hele bruket, som faren «for Alderdom og Svagheds skyld oplod». Bjørn satt med bru­ket til 1660 da han døde.

Ola Bjørnsen, f. 1606 eller 1610, var bruker til 1686, deretter er enken bruker til 1690.

Uststoggo var 1 øre 18 marklag og eierforholda var slik som på de to andre Ner-Solems-bruka – Nordigarden og Haugen. Samtidig som disse ble solgt fra Th. Angells Stiftelser, i 1921, fikk bygselmannen her, Gunder Jørgensen, skjøte for 7 480 kro­ner. Det var da gått tretti år fra den gamle Uststoggoslekta måtte gå fra bygselen av økonomiske grunner. Den havnet i Amerika. Kåret til Per Nilssen og Siri Gunnarsdt. ble overtatt av det nye bygselfolket, slik at de fikk være på Solem til sin døyende dag.

Det gamle bygselfolket hadde opphav i Nils Persen og Marit Andersdt. som kom fra Vika og bygslet både Nordigarden og her. Det er mulig at den ene av dem var av slekta her enn på Nordigarden. I femten år ble de to bruka drevet sammen. Fem generasjoner satt som bygselfolk her på Uststoggo.

Det var jordskifte på Solem sommeren 1831. Enka Ingeborg Jensdt. satt da med bygselen på Uststoggo, men Haldor Arnsen Kvello møtte for henne. Bruket ble da samlet i fire teiger: heimjordet, åker og eng på Rønningen, en skogteig ved Ringa, og en lenger ute, som grenset imot Bellaunet. Her nevnes Håvårskneppen som grensepunkt, et navn som minner om en gammel bygselmann på Solem – Håvard Øver-Solem.

I 1723 ble det reknet med at bruket kunne fø 1 hest, 6 kyr, 3 ungnaut, 5 sauer, 6 geiter. I 1866 var det 70 mål dyrkajord og 38  1/2 mål naturlig eng på Uststoggo, her det ble avlet 12 t. bygg, 50 t. havre, 60 t. poteter og 28 lass høy. Fire høylass kom fra de to setervollene som hørte bruket til og i markaslåtten slo de årlig 20 lass. Bruket kunne fø 1 hest, 10 storfe og 24 småfe. Fra skogen kunne de årlig ta 2 tylfter planketømmer og kolved til 15 lester. I 1875 hadde Per Nilssen og Siri Gunnarsdt. 1 okse, 4 kyr, 2 ungnaut, 14 sauer, 6 geiter og 1 gris. De manglet hest og de fire kyrne var leikyr som tilhørte andre. Utsæden var  1/2 t. bygg, 2 t. havre og 4 t. poteter. Omkring 1955 var det 2 hester, 6 kyr, 2 ungnaut, 20 sauer og 1 gris på bruker. Det er 721 da pro­duktiv skog på bruket, med en årlig tilvekst på 78 kbm. Dyrkajorda er 50 da.

Brukere -1661-       Bjørn Estensen, som iallfall hadde tre sønner:

 1. Esten, f. ca. 1654, levde 1666.
 2. Anders, f. ca. 1655, se Nordigarden Solem?
 3. Jon, f. ca. 1658, tok over bruket.

-1665-1666- Ola Bjørnsen, f. ca. 1608, var gift med enka etter Bjørn.

-1701-1724 Jon Bjørnsen, f. ca. 1658, d. 1715. G.m. Berit Olsdt., f. ca. 1667, d. 1737.

Barn:

 1. Anne, f. ca. 1690, g.m. Bjørn Olsen Solemsplassen, se Oppigarden. Svinsås.
 2. Bjørn, f. ca. 1696, tok over bruket.
 3. Goro, f. 1700, d. 1701?
 4. Gjertrud, tvilling, f. 1700, g.m. enkemann Jon Jonsen Fuglem, Nordsto.

1725-1743 Bjørn Jonsen, f. ca. 1696, d. 1743. G. 1723 m. Kirsti Olsdt., død på Fuglem 1767.

Barn:

 1. Jon, f. 1725, d. 1728.
 2. Eli, f. 1727, d. 1743.
 3. Jon, f. 1730, levde 1743, men døde trulig ung.
 4. Ola, f. 1732, d. 1743 og gravlagt sammen med søstera Eli, samme året som faren døde.
 5. Berit, f. 1734, g.m. Per Olsen Fuglem, Nesto.

1744-1759 Nils Persen og Marit Andersdt., se Nordigarden So­lem.

1760-1801 Per Nilssen, f. 1724, d. 1804. G. 1760 m. Sessil Larsdt. Ner-Lien fra Nordigarden, f. 1738, d. 1831.

De tok over bruket etter at far hans hadde drevet det som avlsbruk under Nordigarden Solem.

Barn:

 1. Kari, f. 1762, g I. m. Per Estensen Rønsberg, Ustigarden, I m. Per Olsen Kjelstad.
 2. Nils, f. 1764, d. 1765.
 3. Nils, f. 1766, tok over bruket.
 4. Marit, f. 1767, død som spedbarn.
 5. Marit, f. 1768, død som spedbarn.
 6. Marit, f. 1775, g.m. Bård Tomassen Stor-Evjen, se Nordi­garden Kolset.

1802-1836 Nils Persen, f. 1766, d. 1829. G. 1802 m. Ingeborg Jensdt. Flakne fra Flora, f. 1776, d. 1836, som kom til Solem som taus. Søstera Berit kom til Solemshaugen.

Barn:

 1. Sessil, f. 1808, d. 1809.
 2. Dødfødt jente i 1810.
 3. Sessil, f. 1811, g.m. Ola Hanssen Øver-Solem, se Solemsrabben.
 4. Per, f. 1815, tok over bruket.

1837-1880 Per Nilssen, f. 1815, d. 1898.

G. i 1837 m. Anne Estensdt. Gullset fra Andersgarden, f. 1817, d. 1845. G. I 1847 m. Siri Gunnarsdt. Renå fra Framigarden, f. 1822, d. 1891.

Barn i 1. ekteskap:

 1. Ingeborg, d.e., f. 1838, levde i 1845.
 2. Ingeborg, d.y., f. 1842, d. 1916.

Barn i 2. ekteskap:

 1. Nils, f. 1848, d. 1849.
 2. Nils, f. 1850, død som spedbarn.
 3. Gunnar, f. 1853, tok over bruket.
 4. Anne, f. 1866, levde i 1875. 1881-1891 Gunnar Persen, f. 1853.

G. 1877 m. Goro Estensdt. Engan fra Ustistoggo, f. 1841. De rei­ste til Amerika, men Gunnar kom igjen og døde i Trondheim.

Barn:

 1. Nils, f. 1870 (far: Ola Olsen Høgås).
 2. Ingebrigt, f. 1874 (mor: Marit Olsdt. Solemstrøen, Kalvtrøa, bodde i Trondheim.
 3. Emil, f. 1877 (mor: Ingeborg Persdt. Grøtem, Stenhaugtrøa).
 4. Peder, f. 1878, reiste til Amerika i 1902.
 5. Marit, f. 1881, reiste til Amerika i 1902, g. 1904 m. svensken John E. Berg. Barn: Bryan George, f. 1906, Elof Melwin, f. 1908, Bernon, f. 1914, Edna Julia, f. 1919.
 6. Serina, f. 1883, reiste til Amerika i 1906.

1892-1925 Gunder Jørnsen fra Jørngarden Slindan, f. 1860, d. 1946. G. 1887 m. Marit Jonsdt. fra Midti-Stokkan, f. 1863, d. 28.5.1919.

Barn:

 1. Ragnhild, f.1888, g.m. Ole Gundersen Renå, Framigar­den.
 2. Jørgen, f.1889, tok over garden.
 3. John, f. 1891, d. 13.6.1922.
 4. Anne, f. 1894, g.m. Paul Jonassen Solem, Jonashåggån.
 5. Ole, f. 1896, reiste til Amerika i 1922, d. 1976.
 6. Marie, f. 1898, g. 1925 m. Gunnar Gunneriussen Være på Strinda, f. 1898. Barn: Lovise, f. 1926, Magnhild, f. 1927, Sigrid, f. 1931, Kjelrun, f. 1934, Ingrid Synnøve, f. 1936, Håkon, f. 1942.
 7. Anton, f. 1901, d. 18.9.1926.
 8. Olaf. f. 1903, g. 1931 m. Kristine Pedersdt. Solem, Nordigarden, bor på Ranheim. Barn: Gunnar, f. 1931, Peder f. 1935

1926-1951 Jørgen Gundersen, f. 1889.

G. 1918 m. Johanna Mikalsdt. Punde, f. 1891.

Barn:

 1. Gunnar, f. 1918, g.m. Marie Olsdt. Berge, se Elvetun 30/50 under Setsås.
 2. Mikal, f. 1921, tok over bruket.
 3. Magne, f. 13.4.1928, g.m. Inger Molden fra Trondheim, f. 1931, bor på Hundhammeren i Malvik.

1952-       Mikal Jørgensen Solem, f. 15.5.1921. G.m. Ingeborg Johnsdt. Berge fra Ustigarden 75/1, f. 5.6.1929.

Barn:

 1. Joril, f. 18.4.1953, g.m. Idar Solli fra Følling i Steinkjer, f. 1952, bor på Kattem i Trondheim. Barn: Rolf Morten, f. 1976, Kristian, f. 1979.
 2. Gunni, f. 27.9.1955, g.m. Ove Atle Dammen fra Oslo, f. 1950. Barn: Monja, f. 1977.
 3. Mimmi, f. 3.9.1957.