SOLEM ØSTRE GNR. 4/4 (SOLEMSHAUGEN)

Print Friendly, PDF & Email

Peder Hovarsen Solem møter vi første gang i 1607 som bru­ker i Solem østre. Det kan være at bruket på det tidspunkt var nylig utskilt fra Solem mellom, men kan hende var bruket også eldre, men unevnt i de eldre kilder. 9 marklag eller nærmere  1/9 av skylda var lokalkirkelig gods, noe som tyder på at bruket kan ha middelalderopphav. Peder Hovarsen må helst være sønn eller helst sønnesønn til den Hovar vi møtte i 1548.

Kort før 1620 var det en dyktig krangel i Solem. En med unevnt fornavn, som het …Hovarsen, kanskje broren, ble dømt for å ha slått Peder «och røch nogit hans skeg aff hanom», og for å ha slått Peders sønn, Esten, med en åre. I 1645 er Peder ført med kone, 1 sønn og 3 døtre. Peder var bru­ker i over en mannsalder.

I 1642 bygslet sønnen Ola Persen  1/2 øre i bruket som faren opplot frivillig for han. I 1656 fikk han bygselen på resten av bruket. Faren hadde da omsider gitt fra seg gården, eller kan­skje var han da død. Ola hadde bruket helt til 1690. Sønnen Erik Olsen, f. ca. 1656, d. 1707, tok over bruket etter ham.

I 1701 hadde Gunder Jonsen, f. 1653, overtatt Solem østre.

Skylda på Haugen var 2 øre 3 marklag og bruket var det neststørste av de fire Solemsbruka. Det er et gammelt slektsbruk. Jon Emil Slind er niende generasjon fra Alett Eriksdt. som i 1741 tok over Haugen etter den døde bygselmannen Bjørn Persen som arving og sytnlng. Hun var gift med halvbror til Jonas på Øver-Solem – Per Hanssen – og lenge satt det Jonasfolk på begge disse bruka.

image8

 Jonas Persen på Solemshaugen var også med i jordskiftet sommeren 1831. Her, som på Nordigarden, ble eiendommen fra nå samlet i fem teiger, der fire var skog og utmark. Bruket eide to trøer, der også sommerfjøset stod, og disse ble holdt utenfor skiftet. Den ene av disse – ei kalvtrø – var sameie med Uststoggo.

Da bygselmannen Bjørn Persen i 1741 døde, ble det holdt skifte. Etter han ble gammel, drev en av arvingene, Alett Eriksdt., og mannen Per Hanssen bruket. I buet etter Bjørn var 2 grahester, 6 kyr, 4 kviger, 1 okse, 2 kalver, 13 sauer, 15 geiter og 1 bukk. Det var underskottsbu etter ham og husa i dårlig stand. Det måtte bygges ny stue, mens storfehus, småfehus, låve og stall måtte vøles. Presten skulle ha betaling for likpreka og den nye bygselmannen her – Per Hanssen – krevde tjenestelønn for femten år og for gravølsutleg, m.a. for 3 t. malt,  1/2 anker karvebrennevin og 1 kanne franskbrennevin.

I hardåret 1772 døde jorddrengen på Haugen, syttneåringen Per Persen, og da broren Erik ble førttil jorda en vårdag sju år senere, ble det yngste sønnen, Jonas, som kom til å fortsette her. Han ble gift med ei taus i Vika, floringen Berit Jensdt., som fikk søster si hit i tjeneste og senere som kone i Uststoggo. Det døde seks av søskena til Jonas som barn og ungdom og fem av barna hans som spebarn. Det var store barneflokker her i tre generasjoner på rad.

Bygselmannen Johan Olsen fikk skjøte på Haugen fra Th. Angells Stiftelser i 1921 for 7 870 kroner. Som nevnt under Nordigarden Solem var det samme eierforhold på alle Ner-Solems-bruka og alle var bygselbruk til i 1921.

Solemshaugen hadde kvern i Dambekken, som var i bruk til omkring 1920. I Ringja eller Ringbekken var det sagbruk. Det ble setret på Dalvollen og lenger tilbake i tida også på Bjørgvollen og Storvollen. Seterbruk nevnes det på Solem alt i 1723. Bjørn Persen på Solemshaugen svarte da skatt av årgangskvern. Engskått av slått i kongens allmenning nevnes både i 1661 og 1723. Marka lengst i nord ble den gangen reknet som allmenninG. i 1863 hadde bruket 50 lasseng i marka, her halv­parten ble slått hvert år.

Etter prøvematrikkelen 1723 skulle bruket Haugen fø 2 he­ster, 6 kyr, 2 ungnaut, 8 sauer og 5 geiter på ei høyavling på 60 lass. Utsæden ble da satt til 1t. bygg og 5t. havre. I 1866 var det 67 mål dyrkajord og 94 mål naturlig eng på Haugen, her avlin­ga kunne bli 12 t. bygg, 56 t. havre, 60 t. poteter og 42 lass høy. I tillegg kom markahøyet og 6 lass fra de to setervollene som den tid var i bruk. Bruket kunne fø 2 hester, 1t storfe, 25 småfe og 1 gris. Årlig avvirkning i skogen kunne være 3 tylfter tøm­mer og kolved til 20 lester kol.

I 1875 var det 1 hest, 1 okse, 6 kyr, 4 ungnaut, 13 sauer og 13 geiter på bruket og utsæden 1 1/2 t. bygg,  1/2 t. blandkorn, 3 t. havre og 5 t. poteter.

Omkring 1955 var dyrkajorda 55 da og krøttera 2 hester, 10 kyr, 15 sauer og 1 gris. Det er 1018 da produktiv skog med 56 kbm årlig tilvekst.

Fra Solemshaugen er utskilt: Nerhåggån 4/5 (6/2) i 1897 til husmannen Erik Sjursen. Øveråsen 4/7 i 1920 til husmannen Gunder Iversen. Hyttetomta Bjerkvang 4/9 i 1925 til Sigurd og Elisabeth Barre. Nygarden 4/10 i 1926 til Esten Olsen Slind.

Brukere

1700-17..       Gunnar Jonsen fra Nordsto Fuglem, f. ca. 1650, d. 1721. G.m. Eli Olsdt., d. 1749, kanskje datter til den gamle byg­selmannen her, Ola Persen. Hun ble gift igjen og nevnt i 1743 som fattig, gammel, svak og blind.
Barn: Jon, f. ca. 1695, vanfør, d. 1707.

1712-1740 Bjørn Persen, f. ca. 1666, død ugift 1741, men hadde kanskje vært gift. I så fall var ekteskapet barnlaust. Han var bror til Kari Volset.

1741-1762 Alett Eriksdt. fra Vølset, f. 1702, d. 1747, var søster­datter til Bjørn Persen. G. 1726 m. Per Hanssen fra Hovstrøa, f. ca. 1695, d. 1774, som kom til gards som dreng. Han var halv­bror til Jonas Øver-Solem.
Barn:

 1. Goro d.e., f. 1727, G. i m. Ola Jonsen Sandvik, Ustigarden, I m. Jon Bardosen Fossan.
 2. Per, f. 1731, tok over bruket.
 3. Hans, f. 1733.
 4. Erik, tvilling, f. 1733, død som spedbarn.
 5. Goro d.y., f. ca. 1738, G. i m. Pål Torkjelsen Vølset, I m. enkmann Jon Eriksen Moslett, Nygarden.

1763-1793 Per Persen, f. 1731, d. 1804. G. ca. 1754 m. Marit Eriksdt. Øver-Hårstad (se Ustigarden Kleset), f. 1730, d. 1803, søster til Anne Solemshagen, hus­mannskone under bruket.
Barn:

 1. Per, f. ca. 1755, d. 1772.
 2. Erik, f. 1758, d. 1762.
 3. Alett, f. 1760, d. 1782, g. 1779 m. Per Persen Eidem, Stubbleet, f. 1752, d. 1830, dreng på Solem. (Han var g. i 1801 m. Kirsti Nilsdt. Eggen, f. 1758, d. 1818, og de losjerte her og her døde de. Barn: Per, f. i 1. ekteskap 1779, d. 1784, Per f. 1792).
 4. Ingeborg, d. 1763, d. 1764.
 5. Erik, f. 1765, d. 1779.
 6. Jonas, f. 1767, død som spedbarn.
 7. Ingeborg, f. 1768, d. 1771.
 8. Jonas, f. 1771, tok over bruket.

1794-1825 Jonas Persen, f. 1771, d. 1846.

G. 1794 m. Berit Jensdt. Flakne fra Flora, f. 1767, d. 1848, søster

til Ingeborg Uststoggo Solem.

Barn:

 1. Marit, f. 1795, død som spedbarn.
 2. Per, f. 1796, d. 1797.
  1. Marit, f. 1798, g.m. Sjurd Eriksen Solemshagen, Nerhåggån.
  2. Berit, f. 1801, g.m. Ola Pålsen Ner-Hårstad, Jonasjardet.
  3. Per, f. 1804, tok over bruket.
  4. Alett, f. 1807, død som spedbarn.
  5. Jens, f. 1808, d. 1809.
  6. Alett, f. 1810, død som spedbarn.
  7. Alett, f. 1812, G. i m. Ola Persen Solemstrøen, Hesttrøa,

 

I m. Johannes Larssen Skjetnehaugen i Tiller.
1826-1869 Per Jonassen, f. 1804, d. 1882. G. 1825 m. Berit Ingebriktsdt. Siran, f. 1805, d. 1875.
Barn:

 1. Berit, f. 1825, d. 1840.
 2. Ingeborg, f. 1828, d. 1829.
 3. Jonas, f. 1830, tok over bruket.
 4. Ingebrikt, f. 1833, g.m. Marit Halvardsdt. Nervik, Bergsnesset, og kom dit.
 5. Ola d.e., f. 1835, g.m. Marit Olsdt. Grøtem, se Trøjardet nedafor.
 6. Ingeborg, f. 1838, g.m. Einar Hanssen Dragstsjøan.
 7. Marit, f. 1840, bodde heime, død ugift 1914.
 8. Berit, f. 1842, g.m. Per Anderssen Dragsten, Jardet, reiste til Amerika.
 9. Per, f. 1844, g.m. enke Marit Monsdt. Solem, Nordigarden, og kom dit.
 10. Pål, f. 1847, d. 1848.
 11. Ola d.y., f. 1849, g. 1870 m. Kari Jonsdt. Grøtem, Nordi­garden, f. 1846, reiste til Amerika. Barn: Peder, f. 1870.

1870-1891 Jonas Persen, f. 1830, d. 1912. G. 1856 m. Marit Persdt. Solem fra Nordigarden, f. 1821, d. 1891.
Barn:

 1. Berit, f. 1859, tok over bruket.
 2. Peder, f. 1861, død ugift 1906.

1892-1941 Berit Jonasdt., f. 1859, d. 1.10.1951. G. 1884 m. Johan Olsen Øver-Solem, f. 1859, d. 30.4.1941.
Barn:

 1. Ragnhild, f. 1884, g.m. Esten Olsen Slind, se Nygarden nedafor.
 2. Marit, f. 1889, d. 1969, g.m. Thorvald Viken i Mostadmarka. Barn: Gunvor, f. 1910, Edvard, f. 1912, Johan, f. 1913, Borghild, f. 1915, d. 1918, Bjarne, f. 1922, Jenny, f. 1917.
 3. Jonas, f. 1893, d. 1911.
 4. Ole, f. 1895, tok over bruket.

1942-1964 Ole Johansen Solem, f. 1895. Som husholder hadde han Berit Torstensdt. Roksvåg fra Aure, f. 1899.

1965-1973 Ole Estensen Slind, se Nygarden nedafor. 1974-       Jon Emil Olsen Slind, f. 2.3.1941, er tiende genera­sjonen av denne slekta her på Solem.