SOLEMSHAGEN GNR. 4/5 (NERHÅGGÅN)

Print Friendly, PDF & Email

Husmannen her i 1780 kalt Bersven Solemsgjerdet, men det er Solemshåggån som er navnet vi ellers kjenner på denne plassen. Det var flere håggåa på Solem, og den nederste ble kalt Nerhåggån. Dette er en gammel bustad, helt fra midten av 1700-tallet, og er nå i sjuende generasjonen fra bureiserne. I bygselbrevet til Sjurd Eriksen fra 1841 blir det opplyst at plassen var på 25 mælinger, uvanlig mye jord til en husmannsplass å være. Den ble utskilt fra Solemshaugen så tidlig som i 1897.1

1921 fikk Sivert Eriksen skjøte fra Th. Angells Stiftelser for 2 320 kroner.

Sagmesteren Erik Sjurdsen og Ingeborg Estensdt. hadde i 1875 stor buskap: 1 hest, 3 kyr, 10 sauer, 6 geiter og 1 gris. Ut­sæden var  1/2 t. bygg, 1 t. havre og 5 t. poteter. Plassen hadde eget kvernhus i Dambekken.

Omkring 1955 var krøttera på bruket 2 kyr, 1 ungnaut, 8 sauer og 1 gris. Dyrkajorda er 25 da. Det er 326 da produktiv skog på Nerhåggån.

Brukere

1760-1785 Bersven Haldorsen fra Oppigarden Eidem, f. på Slindan 1722, d. 1803, var sagmester på Solemssaga. G. ca. 1754 m. Anne Eriksdt. fra Øver-Hårstad (se Ustigarden Kleset), f. 1724, d. 1785, søster til Marit, kona på Solemshau­gen.
Barn:

 1. Mali, f. ca. 1753, tjente på Grøtem, losjerte senere hos søs­tera Ingeborg på Solemstrøa, død ugift 1817.
 2. Ingeborg, f. ca. 1755, g.m. Ola Halvardsen Solemstrøen.
 3. Marit d.e., f. ca. 1756, g.m. Guttorm Ivarsen Grøtem, Ivarsgarden.
 4. Erik, f. 1760, tok over plassen.
 5. Gjertrud, f. 1762, g.m. Esten Estensen Slindmoen.
 6. Marit d.y., f. 1765, d.m. Bersven Olsen Engplassen.
 7. Haldor, f. 1768, g.m. Maren Olsdt. Lekvoll, se Høyby.

1786-1840 Erik Bersvensen, f. 1760, d. 1837. G. 1781 m. Kari

Sjurdsdt. Hovsmoen, f. 1757, d. 1849, datter til Brynhild Olsdt. fra Nesto Fuglem.

Erik var sagmester og byggmester for Stiftelsen. Sagmester var også faren og broren Haldor Høyby.
Barn:

 1. Brynhild, f. 1781, d. 1786.
 2. Bersven, f. 1783, d. 1796.
 3. Sjurd, f. 1786, tok over plassen.
 4. Per, f. 1787, druknet i Slindelva i Vikvarvet våren 1804.
 5. Anne, f. 1790, g.m. enkmann Reier Estensen Varmdalstrøen.
 6. Ola, f. 1792, d. 1801.
 7. Esten, f. 1793. gråstensmurer, flyttet til Frosta i 1839, g. der 1840 m. Jonetta Jonsdt., f. ca. 1795, visstnok fra Mostadmarka. Barn: Erik, f. 1821, d. 1823. (Mor: Sessil Nilsdt. Grøtemstrøen).
 8. Dødfødt barn i 1796.
 9. Bersven, f. 1797, g.m. Ingeborg Jonsdt. Sandvikstrøen, se Oksvollbjørga under Amdal.
 10. Jon, f. 1800, død som spedbarn.

1841-1856 Sjurd Eriksen, f. 1786, d. 1856. G. 1820 m. Marit Jonasdt. Solem fra Haugen, f. 1798, d. 1875.

Barn:

 1. Kari, f. 1820, g.m. Lars Pålsen Bellet, se Myrplassen (Larsmyrin) på Grøtem.
 2. Erik, f. 1822, tok over plassen.
 3. Berit, f. 1828, d. 1907, g.m. Ola Olsen Overvikåsen, reiste til Amerika.

1857-1916 Erik Sjurdsen, f. 1822, d. 1898, var også sagmester, slik som gammelkarene på Nerhåggån hadde vært. G. i 1848 m. Ingeborg Estensdt. Gullset fra Andersgarden, f. 1821, d. 1876.

G. I 1884 m. Kari Halvardsdt. Solemstrøen, f. 1835, d. 1916.

Barn:

 1. Marit, f. 1848, død som barn?
 2. Sivert, f. 1849, g.m. Kari Evensdt. Aunet, se Myrplassen på Utigarden Grøtem.
 3. Esten, f. 1857, tok navnet Eystein Solheim, d. 1944, G. i 1886 m. Berit Haldorsdt. Sesseng, Negarden Grøtem, f. 1863, d. 1914, I m. Petra Emilie Krogstad, f. 1879, d. 1942, bodde i Trondheim. Barn: Inghild, f. 1886, Hilda f. 1887, Eilif. f. 1890, Karl, f. 1892, Borgny, f. 1894, Eldbjørg, f. 1895, død som spedbarn, Eldbjørg, f. 1898, d. 1917, Reidar, f. 1904.

1917-1936  Sivert Eriksen,   f.  1849,   d.   1938,  og kona Kari Evensdt, f. 1850, bodde på Myrplassen på Grøtem, se der.

1937-1959 Erik Sivertsen Solem, f. 1873, d.27.12.1946. G. i m. Sofie Halvorsen, død i Trondheim, II1924 m. Gine Ma­rie Hansdt. Bendiksen fra Bjugn, f. 1893.

Erik tok over bruket etter foreldra, men familien bodde i lang tid i Trondheim og flyttet hit bare få år før Erik døde.

Barn:

 1. Gerd Elinor, f. 6.7.1924, g.m. Gunnar Arntsen Dragsten, Øver-Solem 7/1.
 2. Sverre Konrad, f. 1927, tok over bruket.

1960-       Sverre Eriksen Solem, f. 12.3.1927. G. 1949 m. Anne Marie Olsdt. Eidem fra Stenlia 9/12 på Grøtem, f. 23.7.1925.

Barn:

 1. Gerd Oddbjørg, f. 29.1.1950, g.m. Jan Vik fra Skatval, f. 1946. Barn: Lise, f. 1969, Bodil, f. 1970, Frode, f. 1974.
 2. Mary Synøve, f. 2.6.1953.
 3. Elin, f. 26.4.1965.